Udvalget for arbejdsmarked. og integration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for arbejdsmarked. og integration"

Transkript

1 Udvalget for arbejdsmarked og integration

2 i hele kr. Borgerservice B2019 BO2020 BO2021 BO Tilbud til udlændinge Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse mv Kontante ydelser Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Revalidering Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob Ressource- og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Borgerservice i alt Arbejdsmarked B2019 BO2020 BO2021 BO Faste ejendomme Beboelse Andre faste ejendomme Tilbud til børn og unge Forebyggende foranstaltninger Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontante ydelser Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob Ressource- og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud ledige ansat i kommuner Seniorjob Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarked i alt

3

4 varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til integration og den beskæftigelsesrettede indsats, danskuddannelse og ydelser på området. Den beskæftigelsesrettede indsats samt danskuddannelse varetages af Jobcentret. Borgerservice varetager udbetalingen af ydelser til borgere knyttet til området. Jobcentret udbetaler tilskud og refusioner i forbindelse med løntilskud, fleksjob mv. De beskæftigelsespolitiske indsatsområder i 2019 er: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes Udsatte ledige skal have en indsats Beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges med henblik på, at den både lever op til høj kvalitet i indsats og service overfor borgerne og virksomhederne, samt at borgerne modtager jobsamtaler samt tilbud om aktivering rettidigt. Den dynamiske Tilbudsvifte danner grundlag for budget 2019, hvor indsatsen er tilrettelagt i henhold til refusionsreformen og borgerens afstand til arbejdsmarkedet. Den dynamiske Tilbudsvifte er rammen om indsatsen for opkvalificering og vejledning. Samtidig arbejder arbejdsmarkedsafdelingen målrettet med den virksomhedsrettede indsats. Kommunen kan opnå statsrefusioner af udbetalte ydelser afhængigt af varigheden af ydelsesforløbet. Refusionssatserne fremgår nedenfor. Trinene i refusionsmodellen (refusionstrappen) er: Trin 1 De første 4 uger 80 pct. Trin uge 40 pct. Trin uge 30 pct. Trin 4 Over 52 uger 20 pct. En borgers anciennitet på refusionstrappen nulstilles, når borgeren sammenlagt har haft ét år udenfor offentlig forsørgelse inden for de seneste 3 år. Det er udelukkende udgifter til borgernes forsørgelse (inklusiv løntilskud og særlig støtte), som indgår i refusionstrappen. Udgifter til førtidspension og fleksjob er omfattet af de hidtidige refusionssatser, hvis ydelsen er tilkendt før 1. juli 2014.

5 Borgerservice De overførselsudgifter, som er knyttet til beskæftigelsesområdet, er budgetlagt under Borgerservice, som varetager udbetalingen af ydelserne Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Målgruppen for integrationsydelsen omfatter alle personer, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 9 af de seneste 10 år. Budgettet reduceres med 0,4 mio. kr. i 2019 pga. nedsættelsen af integrationsydelsen og en omlægning af dansktillægget, hvilket medfører faldende udgifter. Derimod tilføres budgettet 0,4 mio. kr. i 2019 pga. ændringen i antal år med ophold i Danmark for at opnå ret til kontant- og uddannelseshjælp. Integrationsydelsen er omfattet af refusionstrappen, og budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 22,0 pct. Budgettet for integrationsydelse til andre er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 22,0 pct. Budgettet for 2019 er beregnet ud fra en forudsætning om 164 modtagere Repatriering Budgettet omfatter udgifter til hjælp til personer, der ønsker at rejse tilbage til hjemlandet. Der er 100 % refusion af udgifterne Sygedagpenge Budgettet omfatter udgifter til: Sygedagpenge 0 8 uger Sygedagpenge 9 26 uger Sygedagpenge uger Sygedagpenge efter 53 uger Indsatsen på sygedagpengeområdet varetages i et tæt samarbejde mellem Jobcentret og Borgerservice. Jobcentret og Borgerservice prioriterer en hurtig indsats, da erfaringen viser, at en hurtig indsats øger chancen for, at borgeren kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Budgettet til sygedagpenge er beregnet ud fra dagpengestatistikken over udviklingen i antallet af sager. Budgettet er beregnet ud fra en forventning om 411 sager. Der er indregnet udgifter vedrørende sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere og sygedagpenge i øvrigt mellem 0-4 uger. Mængdeforudsætninger sygedagpenge: Antal personer Området omfatter desuden regresindtægter som følge af, at kommunen i forbindelse med ulykkessager kan få de udbetalte dagpenge retur via den ansvarlige persons forsikringsselskab. Kommunes udgifter til sygedagpenge er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 40,4 pct.

6 Kontant- og uddannelseshjælp Borgere, som ikke har andet forsørgelsesgrundlag (fra arbejde, SU, formue, ægtefælle eller lignende), kan søge og vil hvis de opfylder forskellige kriterier kunne få udbetalt hjælp til deres forsørgelse. Alle, der søger om kontanthjælp, bliver mødt med en arbejdsmarkedsforventning. Det betyder, at kommunen først og fremmest vil hjælpe med at finde et arbejde, inden der udbetales kontanthjælp. Borgere, som har behov for forsørgelse, skal henvende sig i Jobcentret. Unge under 30 år skal henvende sig på Basen. Her foretages en vurdering af, hvilken indsats der skal gøres for den enkelte borger. Unge under 30 år uden uddannelse vurderes enten som uddannelsesparate eller aktivitetsparate. De uddannelsesparate er unge, der vurderes at kunne begynde på en uddannelse inden for et år, og som forventes at kunne gennemføre uddannelsen på almindelige vilkår. De aktivitetsparate er unge, der ikke vurderes umiddelbart at kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse. Det kan skyldes faglige, sociale eller helbredsmæssige problemer. Voksne og unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse vurderes som enten jobparate eller aktivitetsparate. De jobparate er dem, der vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode. De jobparate skal stå til rådighed for job. De aktivitetsparate er dem, der ikke vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode. Det kan skyldes faglige, sociale eller helbredsmæssige problemer. De aktivitetsparate skal stå til rådighed for aktive tilbud og rimelige tilbud om job mv. Kontant- og uddannelseshjælp Der er budgetlagt ud fra de første 3 måneder i 2018 og en forventning om 718 modtagere i Mængdeforudsætninger: Uddannelseshjælp (unge) Kontanthjælp (øvrige) Antal personer i alt *Gennemsnit af årets første tre måneder. Kommunens udgifter til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 24,0 pct. vedrørende uddannelseshjælp og en refusionsgrad på 21,7 pct. vedrørende kontanthjælp. Budgettet til kontanthjælp er reduceret med 0,4 mio. kr. i 2019, som skal bruges til at finansiere Projekt Platform, som er gjort permanent. Yderligere er budgettet til kontantog uddannelseshjælp reduceret med 0,6 mio. kr. pga. ændringen af antal år med ophold i Danmark for at opnå ret til kontant- og uddannelseshjælp. Budgettet til uddannelseshjælp er reduceret med 1,4 mio. kr. fra 2020 og frem, hvilket er en besparelse, som fremkommer af driftsønsket vedr. en god start på voksenlivet.

7 Revalidering Budgettet omfatter udgifter til revalideringsydelse. Budgettet til tillægsydelser under revalidering, revalidenders ansættelse med løntilskud, uddannelse og afklarende kurser er placeret under Jobcentret. Budget 2019 er beregnet ud fra en forventning om 10 personer. Mængdeforudsætninger revalideringsydelse: Antal personer Kommunens udgifter til revalideringsydelse er omfattet af refusionstrappen og er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 23,9 pct Løntilskud til personer i fleksjob (fleksløntilskud) Fleksjob er job til personer med varig nedsat arbejdsevne, som ikke kan klare beskæftigelse på normale vilkår, og hvor det heller ikke via fx revalidering er muligt at omplacere eller opkvalificere til beskæftigelse på ordinære vilkår. En person, som er godkendt til fleksjob, kan i venteperioden, indtil der sker en udplacering i et konkret fleksjob, få udbetalt ledighedsydelse (funktion ). Ligeledes udbetales ledighedsydelse, hvis en person ophører i et fleksjob, og indtil der sker en udplacering i et nyt samt under ferie, hvor der endnu ikke er optjent feriepenge. Fleksløntilskud til personer i fleksjob I forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob kom der en ny model for fleksjob. Dette indebærer, at arbejdsgiveren fremover kun skal aflønne den ansatte i forhold til den faktiske arbejdsindsats. Kommunen supplerer den ansattes løn med et fleksløntilskud. Ændringen gælder for fleksjobbere, som Bliver ansat i et fleksjob efter Bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter På ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed Selve udbetalingen varetages af Borgerservice. I budget 2019 er der indregnet en forventning om 557 personer stigende til 697 personer i Mængdeforudsætninger fleksløntilskud: Antal personer Kommunens udgifter til fleksløntilskud er omfattet af refusionstrappen og er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 20,1 pct. Fleksbidrag For at tilgodese kommunernes gode rammer for fleksjob er der indført et særligt fleksbidrag, som beregnes med udgangspunkt i fleksjobberens løn. Bidraget kan maksimalt udgøre 30 pct. af fleksjobtilskud efter refusion. Der er indregnet en indtægt på 11,3 mio. kr. i 2019 stigende til 14,8 mio. kr. i Ressourceforløbsydelse og jobafklaringsydelse Reformen af førtidspension og fleksjob medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før reformens indførelse ville være overgået til førtidspension eller fleksjob.

8 Personer under 40 år kan, som hovedregel, ikke længere tilkendes en førtidspension, men skal i stedet deltage i et tværfagligt ressourceforløb. Personer over 40 år kan først tilkendes førtidspension, når de har deltaget i et ressourceforløb. På området budgetteres desuden med udgifter til jobafklaringsforløb. Jobafklaringsydelsen er med til at sikre økonomisk sikkerhed. Mængdeforudsætninger ressourceforløbsydelse: Antal personer Mængdeforudsætninger jobafklaringsydelse: Antal personer Kommunens udgifter til ressource- og jobafklaringsydelse er omfattet af refusionstrappen og er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på henholdsvis 20,1 pct. for ressourceforløb og 21,2 pct. for jobafklaringsforløb Ledighedsydelse I de første 3 måneder af 2018 var der gennemsnitligt 126 på ledighedsydelse. Mængdeforudsætninger ledighedsydelse: Antal personer Kommunens udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionstrappen og er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 21,2 pct.

9 Arbejdsmarked Den beskæftigelsesrettede indsats for alle målgrupper samt danskuddannelse for udlændinge omfattet af integrationsloven varetages af Jobcentret. Derudover budgetteres udgifter vedrørende integrationsområdet også her Midlertidige boliger til flygtninge Der budgetteres med kr. på området til dækning af udgifter til husleje, el, vand, varme og forbrugsafgifter. Udgifter vedrørende lejetab for lejeboliger refunderes med 100 % af staten Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Indsats for uledsagede flygtningebørn. På området er der afsat budget til foranstaltninger vedrørende uledsagede flygtningebørn. Til evt. familiepleje, opholdssted, egen bolig osv. Der er 100 % statsrefusion på alle udgifter Forebyggende foranstaltninger for børn og unge På området budgetteres udgifter vedrørende den forebyggende indsats for uledsagede flygtninge og flygtningefamilier med mindreårige børn, jf. servicelovens 52 og 76 og består af udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Der regnes med en refusionsprocent på 78,8 procent Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven. Et introduktionsprogram omfatter kurser, danskundervisning og aktivering. Introduktionsprogrammet har en varighed af tre år fra den dato, hvor kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for en udlænding. Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. i 2019 pga., at der indføres delvis deltagerbetaling for de selvforsørgende kursister. Budgettet består af udgifter til danskuddannelse. Der er 50 % refusion af disse udgifter inden for et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet for integrationsprogrammet er i kr. pr. helårsperson (2018 pl). Indtægter består af grundtilskud og resultattilskud Løntilskud På området er afsat kr. og løntilskuddet er omfattet af refusionstrappen Sygedagpenge, driftsudgifter Under funktionen konteres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. Der budgetteres med kr. til området. Der er 50 % statsrefusion Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Budgettet omfatter udgifter til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Hjælpen omfatter løntilskud til personer i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Der budgetteres med en gennemsnitlig refusionsgrad på 25,0 pct Dagpenge til forsikrede ledige Det samlede budget udgør 53,1 mio. kr.

10 Budgettet er baseret på 400 modtagere. Området er omfattet af refusionstrappen, og budgettet er beregnet med en forventning om 64,5 pct. medfinansiering Revalidering Under funktionen konteres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering. Der ydes 50 % statsrefusion Løntilskud mv. til personer i fleksjob/skånejob m.v. Ansættelse i fleksjob eller støtte til at fastholde beskæftigelse i egen virksomhed kræver varige begrænsninger i arbejdsevnen, hvor borgeren ikke kan modtage pension eller opnå/fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Fleksjob, som er oprettet før den nye førtids- og fleksjobreform, konteres under denne funktion under Arbejdsmarked, mens nye fleksjob konteres på funktionen under Borgerservice. Der findes løntilskudsordninger med 1/2 løntilskud og 2/3 løntilskud. Der budgetteres med i alt 194 personer i fleksjob efter den gamle ordning faldende til 171 i Derudover 55 personer i skånejob. I alt udgør budgettet 42,2 mio. kr. Der er 65% statsrefusion på området. Området er ikke omfattet af refusionstrappen. Mængdeforudsætninger fleksjob (gammel ordning): Antal personer, fleksjob Antal personer, skånejob Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Der afsættes i alt 5,8 mio. kr. netto til driftsudgifter i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Udgifterne dækker vejledning og opkvalificering, befordringsgodtgørelse, mentorudgifter. Der er 50 % statsrefusion på området. Budgettet tilføres 0,5 mio. kr. i refusionsindtægter jfr. råderumstiltaget vedr. indtægtsoptimering af statsrefusion Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifterne for alle målgrupper afholdes på denne funktion. Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats, herunder kommunens beskæftigelsesprojekter samt mentorudgifter. Fra 2019 afskaffes driftsrefusionen samt driftslofterne trinvist. Udgifterne vedrørende dagpenge- og sygedagpengemodtagere forventes at træde i kraft med virkning fra 1. juli Driftsrefusionen samt driftslofterne for de resterende målgrupper forventes at træde i kraft med virkning fra 1. januar Budgettet til statsrefusionsindtægterne reduceres med 6,9 mio. kr. i Der er ved budgetlægningen for 2019 indregnet en reduktion på 5,0 mio. kr. Der er indregnet en merudgift på 1,2 mio. kr. i 2019 og frem til løn af 24/7 guides, hvilket fremkommer af driftsønsket vedr. en god start på voksenlivet. På området er afsat 36,5 mio. kr Pulje til personer fra ledighedsydelse til fleksjob Der er afsat 0,8 mio. kr. til etablering af nonstop fleksjob. Puljen anvendes til personer på ledighedsydelse efter 18 måneder.

11 BUC (Beskæftigelses- og UdviklingsCenter) BUC består af fælles administration, 2 træningsprojekter, en kursusafdeling, et køkkenprojekt og en mentorenhed. Budgettet er i alt på 14,0 mio. kr., som fordeler sig således: BUC (fælles administration, værkstedet Industrivej 15, Brørup, Kærsdalgård, Vejen) Kursusafdelingen, Industrivej 15, Brørup BUC-køkken, Kærsdalgård Mentorenheden Projekt Vejen Idrætscenter Projekt På Vej Målgrupperne i træningsprojekterne er: Borgere, der modtager aktiveringsydelse (kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere) Integrationspersoner Borgere, der modtager sygedagpenge Borgere, der modtager ledighedsydelse Forsikrede ledige Krav til indhold i træningsprojekterne er, at tilbuddene skal udvikle eller afdække den lediges/sygemeldtes faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesministeren har fastsat regler om, hvorledes beskæftigelsesindsatsen skal varetages af andre, herunder hvordan der skabes mulighed for at vælge mellem flere aktører Alt i en jobguide (projekt) Her konteres 70% af lønudgiften til 2 Alt i en jobguider ansat i Team Aktiv. 50% af lønudgiften til 2 Alt i en jobguider ansat i Team Sundhed. 70% af lønudgiften til 1 Alt i en jobguide ansat i team Job og Uddannelse Der er i alt afsat kr. Den resterende lønudgift afholdes under Økonomiudvalget på funktion Alt i en jobguide (light) Her konteres lønudgifter for øvrige konto 5 medarbejdere. Der er i alt afsat kr Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På området afholdes udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Der er indregnet udgifter til løntilskud til forsikrede ledige i privat, statsligt og regionalt regi. Derudover er der afsat udgifter til løntilskud i kommunalt regi for ca. 9 personer. Kommunens udgifter til løntilskud er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på henholdsvis 22,4 pct. til offentlige løntilskud og 31,7 pct. til private løntilskud. Derudover er der afsat beløb til hjælpemidler, personlig assistance til handicappede m.m. med 50 % statsrefusion Jobtræning På området afholdes lønudgifter som arbejdsgiver til forsikrede løntilskudsansatte. Jobcentrets løntilskud på 113,46 kr. i timen (2018-priser) er modregnet her og udgiftsført under

12 Personkredsen er forsikrede ledige, der ud fra en individuel handlingsplan får tilbudt et jobtræningsforløb. Budgettet for 2019 er beregnet ud fra 9 personer Seniorjob for personer over 55 år Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage på arbejdsmarkedet, før de har ret til efterløn, og som ikke længere har dagpengeret. Staten yder et tilskud på kr. (2018-priser) pr. helårsansat. Der er i budgettet indregnet udgifter til 22 personer i 2019 og frem. Det svarer til en nettoudgift pr. person på kr Beskæftigelsesordninger På området afholdes udgifter til hjælpemidler og befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Ligeledes udgifter til vejledning og opkvalificering af unge årige (LAB 75b). I alt afsat 1,0 mio. kr. Der 50 % statsrefusion på området. Der er afsat 1,0 mio. kr. til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 % statsrefusion. På området afholdes også lønudgifter og løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i kommunale virksomheder. Udgifter til jobrotation reduceres med 0,7 mio. kr. ifølge råderumstiltaget vedr. opkvalificering og uddannelsesløft. Der er 60 pct. statsrefusion på området.

Udvalget for arbejdsmarked og integration

Udvalget for arbejdsmarked og integration Udvalget for arbejdsmarked og integration i hele 1.000 kr. Borgerservice B2017 BO2018 BO2019 BO2020 05.46 Tilbud til udlændinge 25.851 25.851 25.851 25.851 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 05.46 Tilbud til udlændinge 25.502 25.502 25.502 25.502 61 Kontanthjælp til udlændinge 25.502 25.502 25.502 25.502 05.57 Kontante ydelser

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering,

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Bevillingsoversigt 2019 i mio. kr.

Bevillingsoversigt 2019 i mio. kr. Vækstudvalget Bevillingsoversigt -2022 Vækstudvalget (i hele kr.) forslag Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022 Beskæftigelsesindsats (Jobcentret/myndighed) 42.146.419 41.781.727 41.781.728 41.781.727

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering

Læs mere

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2015 Budget 2015 i 2016 Budgetændring Budget 2016 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.449.200

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION PL marts 2016 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato 21-04-2016 Korrektionsnr 8 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Justering af -2020 til den nye pris- og lønfremskrivning fra KL

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2018 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Beskæftigelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 237

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 237 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 237 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2017 Budget 2017 i 2018 Budgetændring Budget 2018 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.566.200

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for tilrettelæggelsen af den lokale beskæftigelsesindsats. Hovedområderne er: q q q q Beskæftigelsesindsatsen Servicering af virksomheder i f.t.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere