DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET"

Transkript

1 DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEOE BYGNINGSSAGKYNDIGE Dato: J. nr.: I Afaorelse teknisk revision af tilstandsraodorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den må bet Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygr tildeles en påtale for fejl i tilstandsrapporten er afvigelser fra es som feilbehæftet. Der foreligger en gældende påtale med udløb den 28. april 2012, der skal tages i betragtning ved tildeling af sanktion. Det er nævnets vurdering, at den aktuelt reviderede tilstandsrapport ikke er fej Ibehæftet i et sådant omfang, at påtalen skal skærpes til en advarsel på grund af den gældende påtale. Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 11. november2011. Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand den 5. marts og afsluttet 2. marts har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 11. april 2012., med bisidder fra havde foretræde under behandlingen af sagen og fremkom med bemærkninger i det væsentlige jf. vedhæftede bilag. Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at bortset fra følgende punkter er kontrolrapportens fejlangivelser veldokumenterede og afvejningen foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis i den tekniske revision. DISCIPLINÆR- OG KIÀGENÆVNET FOR BESKIKKE])E BYGNINGSSAGKYNDIGE Gi. Mønt 4 / 1117 KØBENHAVN K TLF: /

2 Nævnet har revurderet følgende punkter: Under Følgende materiale frafaldes fejlene under Tidligere tilstandsrapport (Al) og Energimærke (Al) da punkterne anses for besvaret. Under Bygningsbeskrivelse frafaldes fejlen (Al) for manglende registrering af legehus, da det ikke kan anses for en bygning. Under Bemærkninger punkt 4 frafaldes fejlen (A5), da nævnet finder det godtgjort, at udhusets tilstand og byggetekniske værdi er så ringe, at det kan undtages fra besigtigelse. Revurderingen ændrer ikke nævnets samlede vurdering af tilstandsrapporten som fejlbehæftet, og den kan derfor være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen.

3 ig(bs) TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Forside Revisionsoversigt [çontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Hurtige besigtigelser Igangværende Stikprøve 9. juli 2010 Acceptabel Opfølgning 17. august2009 Godkendt Stikprøve 29. april 2009 Påtale 28. april 2012 Skrivebordskontrol 4. december 2007 Godkendt Stikprøve 14. februar 2007 Godkendt Stikprøve 14. februar 2007 Godkendt Kontaktoplysni nger Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd I Ja Sagsbehandler i EBST Ja Nej Ejendommen Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ejer I Nej. L Ejendommens beliggenhed Billedtekst Bygning A og bygning B som tidligere var carport og nu er en del af beboelsen. Oversigtsbilleder 25. april :40 Endelig rapport udarbejdet

4 Bygning A fra havesiden. Bygning C - Udhus/ skur. Bygning D Legehus Sagsforl Øb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 01-dec-11 14:41 Udtrukket til kontrol ScanJour journal nr ikke angivet 02-dec-11 09:12 er tildelt teknisk revisor til kontrol 09-dec-11 17:01 Teknisk revisor har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 25 april :40 Endelig rapport udarbejdet 2

5 06-jan-i 2 11:00 Kontrolbesøg udført af teknisk revisor Vejret påvirkede kontrollen: Taget er kun delvis besigtiget da der var rim på taget. 13-jan-12 10:22 Udkast til kontrolrapport er udarbejdet 31-jan-12 14:47 QA har ikke godkendt Udkast 03-feb-12 09:33 Udkast til kontrolrapport er udarbejdet 03-feb-12 13:45 Udkast til kontrolrapport er blevet kvalitetssikret 07-feb-12 14:21 Søgt ny deadline: 2. mar feb-12 16:56 Ny deadline for BS kommentar: 2. mar mar-12 17:16 har kommenteret på udkast 05-mar :08 Endelig kontrolrraport udarbejdet Indledning Tilstandsrapport for ejendommen I Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Forsikringspolice Tidligere tilstandsrapport Iflg. OIS ingen tidligere tilstandsrap. nr. Fejlangivelse Den bygningssagkyndige skal sikre, at sælger eller ejendomsmægler ikke er i besiddelse Al at en tidligere tilstandsrapport og ligeledes anføre dette i feltet. Den bygningssagkyndige kan således anføre følgende: Tidligere tilstandsrapport forsøgt fremskaffet via HEWEB ud fra følgende kriterier: Søgekriterie: [kommune, vejnavn, gadenr., Resultat af søgning: 0. Sælger og mægler er ikke i besiddelse_af tidligere_tilstandsrapport. Naturligvis undersøgt via HEWEB,OIS, mægler og sælger om der fandtes tidligere 0 tilstandsrapport. Det fremgår ikke tydeligt at der ikke er nogen tidligere rapport. Al Tidligere_vurdering_fastholdes. Energimærke Iflg._OIS_ingen_tidligere_energimærkn. Fejlangivelse Teksten IfgI. OlS ingen tidligere energimærkn. er ikke tilstrækkelig entydig og præcis Al nok til, at en bruger (køber, mægler, forsikringsselskab, bank, eller advokat), kan bibringes en klar forståelse af, hvorvidt der er tale om, at et evt. Energimærke eksisterede, men blot ikke blev fremvist, eller om Energimærket var under udarbejdelse, eller det reelt. ikke fandtes. På tidspunkt for udarbejdelse aftilstandsrapport fandtes ikke en energimærkning ifølge 0 undersøgelser. Energimærket var bestilt, men ikke under udarbejdelse. Tidligere vurdering fastholdes. Al Andre llngen bemærkninger til Husforsikring. Der forelå ingen tegninger i forbindelse med huseftersynet. bygningsoplysninger [Vejrlig: Overskyet. 25. april 2012 i 3:40 Endelig rapport udarbejdet 3

6 Byg ningsbeskrivelse Boligtype Typehus Ejendom men Enfamilieshus Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tagetage 1 A Beboelse Beboelse - tilbygning C Udhus/skur 0 I Fejlangivelse Legehus er ikke registreret i bygningsoversigten. Al Jvnf. Håndbogen kap. 3 afsnit 4.05, skal huseftersynet omfatte alle bygninger inden for den samme ejendom og skal derfor registres.. også selvom denne kan fravælges en vurdering. 9 år gammel dårlig vedligeholdt tidligere legehus på under 1,5 kvm, som på 0 - Al ;::. Legehuset ser ud til at være i god stand. - alle huse skal registreres. Vurderingen fastholdes. - Bemærkninger 1. Bygningsdele, der er Nej gjort utilgængelige? 25. april :40 Endelig rapport udarbejdet 4

7 2. Bygningsdele, der Ja: AB - Gulve i soveværelse og værelser kan ikke besigtiges grundet fastgjorte tæpper. Der tages ikke kunne besigtiges? forbehold for indvendige vægge, som ikke er visuelt tilgængelige grundet fast inventar og møbler i værelser, køkken oa stue. Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: Al Der skal normalt ikke tages forbehold for almindeligt bohave, da besigtigelsen er stikprøvemæssig. Hvis den sagkyndige i enkelte tilfælde vurderer at bohavet dækker så store dele af en bygningsdel, at stikprøveundersøgelsen ikke er forsvarlig, skal der tages forbehold på en præcis og entydig måde, så der ikke er tvivl om hvad der er besigtiget, f.eks. kan BS nævne de løse tæpper på trægulve eller væg til væg reoler med en angivelse af i hvilke rum de forefindes. Begrundelse for fejl: Den sagkyndiges forbehold findes ikke tilstrækkeligt præcise. Jeg er ikke enig. Efter min opfattelse er forbeholdene præcis præciseret. 0 Når bygningsdele undtages for et eftersyn skal det defineres med hensyn til omfang og Al placering så det efterfølgende er helt entydigt hvad eftersynet omfattede. Vurderingen fastholdes. 3. Bemærkninger til Ja: AB - Ruderne i bygning A og B er af termoglas. Synlige skader (punkterede/revnede ruder) vil termoruder? fremgå aftilstandsrapporten. Da punkteringer p.g.a. vejrforhold og snavs kan gøre det vanskeligt at konstatere, om en termorude er punkteret, tages der forbehold herfor. 25. april :40 Endelig rapport udarbejdet 5

8 Der 4. Fravalg af sekundære Ja: C - bygninger? er ikke foretaget huseftersyn for bygning C grundet ringe byggeteknisk værdi. Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: A5 Bygning C bruges som udhus og opbevaring af cykler og haveredskaber, bygningen skønnes at være brugbar, selvom der kan registreres defekt tag og manglende tagpap, manglende tagrender og manglende sokkel samt for lille afstand mellem beklædning og terræn. Begrundelse for fejl: BS burde ikke have fravalgt denne bygning. Som jeg nævnede på kontroldagen har den 10 år. gamle udhus bygningsmæssig og økonomisk overhovedet ingen værdi. På besigtigelsesdagen blev konstateret råd i tagkonstruktion, ingen tagpap på taget, begyndende trænedbrydning i nederste brædder på facader/gavle, ingen tagrender/nedløb, ingen sokkel. Ved den papirmæssige gennemgang med sælger inden besigtigelsen, påpegede sælger, at udhuset ikke var en del af salget, idet den på grund af ringe stand snarest ville blive nedtaget og fjernet inden en køber overtog ejendommen. 0 A5 Der er ejendommens eneste opbevaringsrum/skur, det vurderes at skuret har en god brugsværdi og ikke kan undværes ved ejendommen, selvom tagbrædderne er mørkfarvet af fugt, bliver skuret brugt. Tidligere vurdering fastholdes. 5. Afvigelser fra BBR? Ja: C - Bygning C er ikke angivet på BBR-Meddelelse. 25. april :40 Endelig rapport udarbejdet 6

9 Resumé af huseftersyn- og beboelsesdelen Bygningsdel / installation IB KO Kl K2 K3 UN NOTE 1. Fundan,enter/sokler x 0 i Kælder / krybekælder / terrændæk X , Yder- og indervægge x 0 i Vinduer og døre x Lofter Ietageadskillelser X Gulvkonstruktion og gulve x Indvendige trapper Tagkonstruktion x 9. Bad I toilet og bryggers x WS-installationer x El-installationer x Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse I forhold til alder og bygningstype må tilstand for beboelsen betegnes som Værende over middel standard. NB. Fuldt overblik over de registrerede forhold fås ved gennemgang af de enkelte bemærkninger til de enkelte punkter i rapporten Genereret HF-nr Kontrolrapport status Side 25. april :40 Endelig rapport udarbejdet 7

10 Bygning A (Beboelse - 135m2) 1. Fundamenter I sokler i bygning A 1.2 Sokkel Fejlangivelse Kl: På facader oci ciavle partiel fine revner i sokkelpuds. Beskrivelse af skadelmangel: Skadesbeskrivelsen mangler en stedfæstelse af skaden/skaderne, men beskriver i øvrigt skaderne korrekt. Der er bla. revne under høj vindue i vestgavl, midt på facaden mod syd, samt ved Sø hjørne. Al Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Skaderne er ikke stedfæstet, og i en evt. forsikringssag vil der kunne opstå tvivl om, hvorvidt skaden er omfattet eierskifteforsikrinaen. hvis en sådan er teanet. Ingen bemærkninger. Al 3. Yder- og indervægge i bygning A 3.1 Facader / gavle K2: På sydside under værelsesvindue 2 stk. lodrette revner i mørtelfuger. Mørtelfuger løse/nedbrudte. 3.1 Facader / gavle Kl: På østgavl nedbrudt mørtelfuge ved løbeforbandt foroven imod træbeklædning. 25. april 2012 i 3:40 Endelig rapport udarbejdet 8

11 3.1 Facader/ciavle Fejlangivelse Al Beskrivelse af skade/mangel: Revnedannelser i facade ved rulleskifte ved NV hjørne, på nord facade ved fordør og køkken vindue, samt ved høj gavivindue på vestfacade. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet af BS. Ingen bemærkninger. 3.6 Indvendige vægge K2: I stue ved væg imod vest lodret revne i bagmur. Al 25. april :40 Endelig rapport udarbejdet 9

12 4. Vinduer og døre i bygning A 4.1 Døre Fejlarigivelse Al Beskrivelse af skadelmangel: Der er hul/beskadigelse i dørplade mellem gang og soveværelse. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet. Der er et mindre mærke i overfladen på den ene side i kanaldøren. I betragtning af 0 ejendommens alder, samt at en ny hvidmalet kanaldør koster kr. 250,00, er det helt klar en_kosmetisk_bagatelagtig_forhold,_der_ikke_skal_registeres. Skaden burde være registreret og er vurderet på laveste trin. Tidligere vurderin fastholdes. 4.2 Vinduer Kl: Stuevindue imod syd lidt ældet. Al 25. april :40 Endelig rapport udarbejdet 10

13 I4.2 Vinduer Fejlangivelse Beskrivelse af skade/mangel: Stuevinduer mod syd. Glasmonteringsbånd langs nederste glasliste ligger generelt lavt og der forekommer revner! utætheder ved glaslisten. Note: Der er fare for fugtindtrængning, med heraf følgende skade. Karakter: K3 Bearundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet. I forbindelse med påtænkt fremsendelse af allonge, har jeg været forbi ejendommen og orienteret ejeren. I samme forbindelse besigtigede jeg igen stuevinduet imod syd. Vedlagte billede fra TR er noget visvisende, idet vinduet er udført med vinduesbundglasliste med underliggende vinduesbundkarm. Jeg må fastholde det jeg sagde ved kontrolbesøget, at der er enkelte fine revner i bundgiaslisten, men at der ikke er begyndende trænedbrydning i bundglasliste eller bundkarm, og der ikke er utætheder ved glasbånd. Teksten Stuevindue imod syd lidt ældet og karakteren Kl er den korrekte vurdering. Glasmonteringsbånd langs nederste glasliste ligger lavt og burde være registreret da der er fare for fugtindtrængning ved glaslisten. Tidligere vurdering fastholdes. 25. april :40 Endelig rapport udarbejdet 11

14 4.2 Vinduer Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: Stuevinduer mod syd. Vinduesglas er meget ridset, især for neden. Karakter: K2 Bearundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet. 0 Som jeg sagde på kontroldagen var der på besigtigelsesdagen ikke ridser ruder stuevinduer, se iøvrigt vedlagte billede fra besigtigelsesdagen og bemærk, at på det tidspunkt er der ikke adgang for hunden til terrassen. Hvis det ønskes kan forstørret billede af ruder fremsendes. Ridserne kunne også besigtiges indefra stuen. Tidligere vurdering fastholdes. Genereret HE-nr Koritrolrapport status Side 25. april :40 Endelig rapport udarbejdet 12

15 6. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 6.1 Gulvkonstruktioner Kl: I mellemgang niveauforskel på gulvoverflade. 6.2 Belægninger Kl: I forgang/bryggers enkelte huitlydende gulvklinker med manglende vedhæftning. 25. april :40 Endelig rapport udarbejdet 13

16 8. Tagkonstruktion i bygning A 8.1 Tagbelægning/rygning Fejlangivelse Kl: I kip er t t med isoleringsmateriale. Note: Isolerin _... r... L.. 4,..-...,.I ; smateriale suger fugt til sig med risiko for Beskrivelse afskadelmangel: Tætning mellem tagpiade og rygningspiade er udført med skumbølgeklodser, papir og isolering. Tætning mangler flere steder. Note: Ved manglende skumbølgeklodser kan der ved snefygning og stærk slagregn være risiko for vandskader på loft- og vægbeklædning, herudover kan der som beskrevet være fare for at isoleringen bliver fugtsugende. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forkert karakter. På besigtigelsesdagen var der ingen utætheder ved kip. Imellem BS besigtigelsesdag og TR kontroldag, har der i området været 3 kraftige vinterstorme. Det kan diskutieres om Kl passer til teksten. Al 25. april :40 Endelig rapport udarbejdet 14

17 8.1 Tagbelægning/rygning 8.4 Hætter I aftræk Her er et eksempel mere Kl er ikke tilstrækkelig. Tidliqere vurderinq fastholdes. K2: Mosbegroninger på eternittagplader og ikke mindst eternitrygningspiader. Note: Kraftig mosbegroning hindrer vandafledning fra tagfiaden og øger dermed risikoen for vandindtrængninglfrostsprængning. Ingen bemærkninger 25. april :40 Endelig rapport udarbejdet 15

18 Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: Der er utæthed i samling mellem aftræksrør fra badeværelse og taghætte. Varm og fugtig rumluft trænger hermed uhindret ud i det kolde tagrum hvor der ligeledes kan ses mindre fugtspor på lægter mv. Desuden mangler der isolering af aftræksrøret på de øverste Ca. 40 cm. Note: Der er risiko for skader i lægter, spær og tagplader som føle af fugtig rumluft og den manglende isolering kan give anledning til kondensdannelse. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet Efter min bedste overbevisning var der ingen utæthed mellem aftræksrør og taghætte på besigtigelsesdagen. Utætheden kan tilskrives de 3 kraftige vinterstorme der har været mellem besigtigelsesdag og kontroldag, hvilket bekræftes af, at det omkringliggende træværk kun er opfugtet i begrænset omfang. Men ok ved de øverste 30 cm op imod undersige at tagplader manglede udvendig kondensisolering ved overgang eternit aftræksrør og PVC-taghætte, så derfor må A2 være passende Utætheden er vurderet på laveste niveau. Tidligere_vurdering_fastholdes. 8.4 Hætter I aftræk Ingen bemærkninger A2 25. april :40 Endelig rapport udarbejdet 16

19 Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: Aftræk fra loftsventil i bryggers er ført op i loftsrum og mangler forbindelse til taghætte. Varm og fugtig rumluft trænger hermed uhindret ud i det kolde tagrum. Note: Der er risiko for fugtskader i tagkonstruktionen. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Ingen bemærkninger. 8.5 Udv, træværk ved Kl: Ved vestgavl ved kip flere løse udhængsbrædder. tag 8.5 Udv, træværk ved Kl: Ved gavle er vindskeder med vindridser og med begyndende ælde. Trægavle er forneden med tag vindridser. Remender i gavle er med revner. På vestgavl er træbeklædninger endvidere med algebevoksning. 8.5 Udv, træværk ved Ingen bemærkninger tag 25. april :40 Endelig rapport udarbejdet 17

20 Fejlangivelse Beskrivelse af skade/mangel: Vindskede i gavl mod syd er nedbrudt øverste del på østsiden. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Ved østlig vindskede har TR fundet et lille område med begyndende trænedbrydning. 0 Det er Ca. 50 cm. vindskede der skal skiftes. Jeg mener at angivet karakter Kl samt tekst er gældende for vindskederne. Træet er nedbrud i et mindre område. Tidligere_vurdering_fastholdes. 8.8 Spær og lægter K2: Mangelfuld vindafstivning af tagkonstruktion. Note: Vindafstivning udført i.h.t. krav på opførelsestidspunktet, men for at leve op til nutidens krav, skal på underside af spærhoveder eksempelvis monteres SIMPSON-vindtrækbånd med båndspænder. 25. april :40 Endelig rapport udarbejdet 18

21 9. Bad / toilet og bryggers i bygning A 9.3 Fuger Fejlangivelse Ingen bemærkninger Beskrivelse af skadelmangel: Mørtelfuge er revnet mellem væg og gulvfliser i bruseniche. Note: Der er fare for fugtnidtrængning og der kan opstå mug og skimmel i hulrum bag fuge. Har karakteren K2 da badeværelset er nyombygget i 2004 og skønnes udført med vådrumsmembran. Karakter: K2 Becirundelse for fejl: Skaden er ikke medtaciet af BS. lfm.orienteringen til lodsejer om fremsendelse af allonge blev badeværelset igen 0 besigtiget. TR billede er visvisende. I bruseniche kunne konstateres, at overgang mellem gulvklinker og vægfliser er udført med cementmørtelfuge og at lodrette hjørnefuger er udført af elastisk fugemateriale. Der er ingen utæthed i hjørne hvor elastiskfuge er ført ned imod cementmørtelfuge. Den på billedet viste sorte mikroskopiske svindrevne mellem gulvklinker og cementmørtelfuge er skidt TR skønner at der er revne mellem gulvflise og mørtelfuge. Tidligere vurdering fastholdes. 25. april :40 Endelig rapport udarbejdet 19

22 9.3 Fuaer Fejlangivelse 3.- Beskrivelse af skadelmangel: Der mangler tætlukkende fuge mellem toiletskål og gulv. Note: Selvom skruehuller har skabt en utæthed i gulvet, skønnes risiko for vandskader i denne forbindelse begrænset, da toilet er placeret i område uden direkte vandbelastning. Derimod kan smudspartikler og overfladevand mv. fra gulv, trænge ind under toiletskål og give anledning til vækst af mikroorganismer og dermed en ildelugtende tilstand. Sygningssagkyndig Karakter: K2 Begrundelse for fejl: forholdet er overset. Forholdet er ikke overset, efter min mening skal forholdet ikke registreres. Det har intet med en skade eller tegn på skade at gøre. Iøvrigt oplyste ejer at wc er nedsat i siliconefuge, dette er dog ikke synlig. Når fugen er der, er der ikke nogen fejl. Tidliciere vurderinq frafaldes. 25. april 2012 i 3:40 Endelig rapport udarbejdet 20

23 11. El-installationer i bygning A 11.1 Andet Fej langivelse Beskrivelse af skade!mangel: K2, i stue og i værelse, er der lampeudtag i loftet, som mangler afsluttende dæksel. Note: De manglende afdækninger vurderes dog ikke umiddelbart at kunne give anledning til personrisiko, på grund af placering i loftet. Bearundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Ingen bemækninger 25. april 2012 i 3:40 Endelig rapport udarbejdet 21

24 Bygning B (Beboelse - tilbygning - 21m2) 8. Tagkonstruktion i bygning B 8.1 K2: Mosbegroninger på eternittegpiader og ikke mindst på eternitrygningspiader. Note: Kraftig Tagbelægning/rygning mosbegroning hindrer vandafiedning fra tagfiaden og øger dermed risikoen for vandindtrængning/frostsprængning. Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen 0. Generelle oplysninger 0.1 Hvor mange år har du boet i ejendommen? 11 år. 0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager Nej vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? 0.3 Er der tidligere udarbejdet tilstandsrapport for ejendommen? Nej 0.4 Er der foretaget tilbygninger eller ombygninger i din ejertid? Ja, I 2004 inddraget carport til beboelse. 0.5 Er bygninger eller dele af bygninger udført som selvbyg eller medbyg? Nej 0.6 Er der problemer med opstigende kloakvand eller tilstoppede kloakker? Nej 0.7 Er grunden periodevis oversvømmet? Nej 1. Fundamenter! sokler 1.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet? Nej 1.2 Er huset efterfunderet? Nej 1.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Nej 1.4 Er der udført reparationer på udvendige trapper? Nej 2. Kælder! krybekælder I terrændæk 2.1 Er der kælder? Nej 2.2 Er der krybekælder I ventileret hulrum? Nej 2.3 Er der adgang til krybekælder? Nej 2.4 Har der været lukket for ventilationshuller i krybekælderen I ventileret hulrum? Nej 2.5 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet Nej (ikke gulvafløb)? 2.6 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen I krybekælderen I Nej ventilerede hulrum? 2.7 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej insektskader? 2.8 Er der kloakpumpe? Nej 2.9 Er der dræn langs husets fundament? Ved ikke 2.10 Er der grundvandspumpe? Nej 3. Yder- og indervægge 3.1 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd- og svampe- eller Nej insektskader? 3.2 Er der revner, som er dækket af møbler? Nej 3.3 Er der fugtpletter eller mug, som er dækket af møbler? Nej 4. Vinduer og døre 4.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Nej 4.2 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej insektskader? 4.3 Fungerer alle vinduer? Ja 4.4 Fungerer alle døre? Ja 5. Lofter Ietageadskillelser 5.1 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej insektskader? 6. Gulvkonstruktion og gulve 25. april :40 Endelig rapport udarbejdet 22

25 6.1 Er der skader ved de gulve, som er tildækket med tæpper eller møbler (f.eks. Nej revner, fugtskader mm.)? 6.2 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej insektskader? 7. Indvendige trapper 7.1 Har der været skader ved trapper? Nej 8. Tagkonstruktion 8.1 Har taget været utæt? Nej 8.2 Er, eller har der været skader omkring skotrender eller inddækninger? Nej 8.3 Har der været skader ved skorsten (f.eks. løbesod)? Nej 8.4 Er der utætte tagrender eller nedløb? Nej 8.5 Er der adgang til skunkrum? Nej 8.6 Er der adgang til tagrum? Ja, I forgang. 8.7 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej insektskader? 9. Bad I toilet og bryggers 9.1 Er der problemer med afløb? Nej 10. WS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej 10.2 Er dele afvvs-installationerne udført af personer uden autorisation? Nej 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Nej II. El-installationer 11.1 Er dele af el-installationerne udført af personer uden autorisation? Nej Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund af Bemærkninger Bygningskonstruktioner 1.0 Fundamenter I Sokler A B Beton Beton 2.0 Kældre I Krybekældre I Terrændæk A Terrændæk A Støbt i beton A Drænlag/kapillarbrydende lag; Type: Ubekendt. B Terrændæk B Støbt i beton 3.0 Yder- o indervægge A A Hulmur A Bagmur - Fom,ur - Tegl/kalksandsten Andet; Type: Siporex-elementer. A tnder-!skiltevægge -Andet; Type Siporex-elementer. B B B B Træ Fomiur - Træ Bagmur - Let pladekonstruktion Inder-/skillevægge Vinduer og døre Let pladekonstruktiori 25. april :40 Endelig rapport udarbejdet 23

26 MG) 9CD CD M CD 0 M 0 I D CD CD CD CD 0 CD M(j) CD

27 Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat 39 3% ikke angivet ikke angivet 37 i i 3% ikke angivet ikke angivet % ikke angivet ikke angivet 34 Revisionens usikkerhed Aktør Usikkerhed Kommentar Lav Usikkerheden er lav. Ikke angivet Lav Usikkerheden er lav. Andre forhold at betydning Aktør Byg ningssagkyndig øvrige forhold Ingen Ingen bemærkninger. 25. april :40 Endelig rapport udarbejdet 25

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sigurd Høy dresse Tjørne-Åsen 20 Postnr. 3210 Dato 09-07-2007 By Vejby Udløbsdato 09-01-2008 H-07-0-0327 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-11701 Matrikel/Ejerlav: 9B Hesselbjerg By, Blistrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007. HE nr. Lb. nr. 124 H-06-00124-0054

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007. HE nr. Lb. nr. 124 H-06-00124-0054 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: oet efter? v/ Klaus Kristensen dresse jerregårds akke 20 Postnr. y 7884 Fur Dato Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 783-45311

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Gunnar ndersson dresse Ørbækvej 10 Postnr. 5683 Dato 10-03-2009 y Haarby Udløbsdato 10-09-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-10280 Matrikel/Ejerlav: 6 L Snave y, Dreslette Internt

Læs mere

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Sagsnummer 2009/008399 august 2011 Udbudsmateriale For Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Side 2 af 131 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere Fyrpasserbolig

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Dorrit Michaelsen dresse Tornagervej 7 Postnr. y 2920 Charlottenlund Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 157-208055 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lma Larsen dresse Blomstervænget 5 Postnr. 7570 Dato 08-08-2014 By Vemb Udløbsdato 08-02-2015 H-14-0-0062 Kommunenr./Ejendomsnr. 661-183916 Matrikel/Ejerlav: 10MT Vemb By, Vemb Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lisbeth Malene Montell dresse Skovstien 1 Postnr. 8870 Dato 28-04-2015 By Langå Udløbsdato 28-10-2015 H-15-00-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 730-32777 Matrikel/Ejerlav: 5FN Langå By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere