Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013"

Transkript

1 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14 Vandinstallation 15 Gasinstallation 16 Ventilation 17 El-installation 19 Private friarealer 20 Byggeplads

3 INDLEDNING har besluttet, at der skal udarbejdes en tilstandsrapport med forslag til et 10-årsbudget for ejendommen Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade Tilstandsrapporten er udarbejdet af Arkitektfirmaet Friborg og Lassen A/S på baggrund af en besigtigelse. Tilstandsrapporten er udarbejdet på baggrund af en udvendig besigtigelse og en besigtigelse af fællesområder, og 5 enkelte boliger er besigtiget indvendigt. Oplysninger fra A/B om ejendommens tilstand er indarbejdet i beskrivelsen af de enkelte bygningsdele. I rapporten er der prissat vedligeholdelses- og genopretningsarbejder, der skønnes nødvendige at udføre indenfor den kommende 10 års periode. Budgettet er opdelt i 10 år. Rapporten er bygget op omkring fotodokumentation. For ejendommens tilstand henvises i stor grad til fotodokumentation. Generelt vedrørende prisoversigterne: De foreslåede bygningsarbejder er prissat med erfaringspriser. Prisindeks 3. kvartal 2012 (boligindekset). Udgifterne til afhjælpning af skader er således et skøn, baseret på de konkrete iagttagelser, man har kunnet gøre ved registreringen, og på almindelige erfaringer for en ejendom af den omhandlede konstruktion, alder og stand. Usikkerheden vil være +/- 10 % naturligvis afhængig af den aktuelle konkurrencesituation i byggebranchen. De i registreringsoversigterne på de følgende sider angivne beløb er erfaringspriser og er rene håndværkerudgifter eksklusive moms. Der er således ikke medtaget eventuelle nødvendige udgifter til teknisk bistand, uforudseelige udgifter samt låneomkostninger mv. GENERELLE OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN: Adresse: Løgstørgade 15, 2100 KBH Ø Matrikel nr.: Matr. nr og 4059 Udenbys Klædebo Kvarter Boligkategori: Andelsboligforening stiftet i 1987 Ejer: Opførelsesår:

4 Bevaringsværdi: Bygningen er registreret med bevaringsværdig 4 i henhold til Kulturarvstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB). Antal etager: 5 normaletager (ekskl. kælder og tagetage). Antal boliger: Ejendommen er fordelt på to karréer, Store Gård og Annekset 165 boliger (BBR) Antal erhverv: 22 (BBR) Arealer: Samlet bebygget areal 2472 m² Samlet boligareal m 2 Kælder 2460 m² Samlet erhvervsareal 1191 m2 Arealer i henhold til BBR Registreringens omfang: Rapporten omfatter følgende bygningsdele: 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad (i lejligheder som er besigtiget) 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14 Vandinstallation 15 Gasinstallation 16 Ventilation 17 El-installation 19 Private friarealer Andre bygningsdele er medtaget hvor dette naturligt indgår i rapporten eller hvor der er konstateret / oplyst om byggetekniske problemer. 4

5 Kort beskrivelse af bygningen: Ejendommen består af to beboelsesejendomme fordelt på to kareer, beliggende på hver side af Holbækgade. Der er 5 normaletager. Ejendommen er grundmuret med kælder. Tagkonstruktionen er opbygget som Københavnertag, med skrå eternitskiferbeklædte tagflader. De flade tage er beklædt med tagpap. Der er etableret ny tagpapdækning og tagterasse på hele ejendommens flade tag i Ejendommen har 17 hovedtrappeopgange fordelt på to bygninger på hver side af Holbækgade Der er gennemgange mellem gade og gård 7 steder. Bitrapper fører fra kælder til tag, med udgang til tagterrasse fra trappetårne. Der er adgang til små kælderbutikker fra gade. Gadefacader er med kvaderpuds på underfacader, afsluttet med en udsmykket frise mellem stue og 1. sal. Overfacader er i rød blank mur med enkelte udsmykninger med betonoverliggere mellem etager. Hovedgesims er bred udsmykket gesims. Gadefacade markeres med karnapper som afsluttes over tag med kobberbeklædte tårne. Hovedtrapper er markeret med frontispice, hvor tag er beklædt med zink. Gårdfacader er glatpudsede og malet gul. Den høje sokkel er sortmalet. Fælles gårdanlæg er begge renoveret med ny flise og græsbelægning i Der er i den forbindelse etableret fælles mobilsug med affaldsstandere i gårde. Kloak er udskiftet og der er udført strømpeforing af kloak under bygning. Der er de originale pulterrum med bræddevægge i loftsrummene. Vinduer er fra og males etapevis i perioden Hovedtrapper er istandsat år Enkelte hovedtrapper er dog istandsat før Bagtrapper istandsat malermæssigt Der er varmecentral er i kælder i hver bygning. Der er etableret ny centralvarme i Vandrør og faldstammer udskiftet

6 Hensættelse til vedligehold: Udover de i langtidsbudgettet angivne beløb skal det tilrådes foreningen, at der afsættes ca. kr. 100 til 120,- pr. kvadratmeter til løbende vedligehold af ejendommen. Med et boligareal på m 2 bør der i hensættelsen derfor være ca. kr ,- til kr ,- pr. år. Dette beløb er afhængig af boligforeningens prioritering, optagelse af lån, afskrivninger eller opsparing og kan kun regnes som en tommelfingerregel, men skal tilrådes så det sikres at ejendommen løbende vedligeholdes. Hensættelsesbeløbet til vedligehold bør følge den normale prisstigning ca. 3-4 % pr. år. 6

7 01 TAG Ejendommen er med københavnertag med fladt tag og skrå sider. Tag belægning er fornyet i med skifer på de skrå sider og tag pap på den flade del. Der er i , etableret Tagterrasse og ny tagpapdækning på hele den flade del af taget. Skorstene er fjernet på hele ejendommen. Der ses en del mosbelægning på de skrå tagflader på skyggesider. Problemet er dog rent æstetisk og medfører generelt ikke skade på taget Der anses ikke, at være vedligeholdelsesarbejder på tagbelægning inden for de næste 10 år Der er etableret plasttagrender og plastnedløb, oplagt i stålrendejern. Normal levetid for plasttagrender er år. Med indbygningsår i 1989, er tagrende 24 år gammel. Der må derfor forudses utætheder, hvis ikke tagrender udskiftes. Nederste stykke af nedløb er delvist udskiftet til galvaniseret stål. Det anbefales på sigt og i forbindelse med stilladsopsætning i øvrigt, at udskifte tagrender og nedløb. Tagrende nedlægges i eksisterende tagrendejern. Det foreslås, at tagrender og nedløb udføres i zink. Tagrende gade og gård ca. 550 lbm. Nedløb gade og gård ca. 80 stk Normalt bør tagrender renses hvert andet år. Der afsættes beløb i budgettet for rensning af

8 tagrender men erfaringsvis må også angives at dette normalt for etagehuse ikke efterleves, at det afsatte beløb kan anvendes på andre vedligeholdelsesopgaver uden forringelse af tagrenders normale levetid Gavltage over trapper, er beklædt med zink. Der ses revner i samlinger enkelte steder. Zinkinddækninger og zinktage er etableret i forbindelse med tagudskiftningen i Der er 7 karnapper med tårne øverst. Tårne er beklædt med kobber. Samlingerne er ikke udførte korrekte ved at der ikke er indarbejdet mulighed for metallets bevægelse ved påvirkninger fra kulde specielt solens varme Brandmure er ført op på tagterasse. Der ses revner og pudsafslag enkelte steder pga. vandindtrængen under pudslag. Med de begyndende små revner vil disse kunne udvikle sig med vandindtrængende og frostspringninger. Der kunne ikke konstateres en alm. anvendt fugtspærre som der bær lægges under afdækningssten men som samtidig kan være uheldig ved at afdækningsstenen når der er indlagt fugtspærre ikke er mekanisk fastgjort. Det anbefales at eftergå inddækninger og at efterse samlinger i zinktage og kobberbeklædning på tårne i forbindelse med stilladsopsætning i øvrigt. Samling mellem tagpap og zink/kobber eftergås for tæthed. Det vurderes at tagbelægningen har en restlevetid ca. 20 år hvor der ifbm. udskiftning af tagbelægningen bør udføres nye metaltage, i samme metal og med korrekte samlinger. Det anbefales at eftergå og reparere defekt puds på mure over tagterasse

9 01.05 Det skrå tag er med tagdug som undertag. Det anbefales, med jævne mellemrum at efterse undertag for eventuelle skader og rifter. 0 Der afsættes dog ingen beløb for dette punkt men anbefales at det medtages under den almindelige drift som en teknisk gennemgang evt. hvert andet år med arkitekt og foreningens vicevært Loftsrum er det oprindelige, med pulterrum opdelt af bræddevægge fordelt fra central gang. En del af loftsrum anvendes som tørreloft for tøjtørring. Lofts- og vægbeklædning er af varierende karakter og kvalitet. Ingen nødvendige arbejder. 0 9

10 01.07 Bitrapper er ført op over tag med udgang til tagterasser fra bitrappetårne. Indgangspartier er med træbeklædning i hårdt træ. Lofter i vindfang er med pladebeklædning. Lofter ses med skjolder efter fugtpåvirkninger. Pladebeklædning anbefales afrenset og malet, som almindelig malervedligehold Tagterrasser er belagt med hårdttræ. Trappetårne er beklædt med hårdt træ og med eternitskifer. Værn er i glas, stål og med håndliste i hårdttræ. Alt træværk står ubehandlet, efter hensigten. Terrassebrædder er mos/algebelagt og anbefales renset jævnligt. Ingen aktivitet. Rensning af belægning hører under almindelig drift TAG BUDGET I ALT

11 02 KÆLDER OG FUNDAMENTER Kælderen anvendes til varmecentral, kontor for ejendomspersonale, vaskeri, værksted og cykelkælder. Udvendige og indvendige kælderfundamenter er grundmurede og anses for at være i normal stand. Ingen nødvendige arbejder i kælder og på fundamenter Der ses fugtoptrængen og saltudtrædtrængen i kældervægge, og kælderydervægge. Skader er ikke af en karakter der kræver udbedring. Kældergulve er støbte betongulve og er i pæn stand. Aktiviteter for sikring af opstigende grundfugt vurderes at være så omkostelige at en løbende vedligeholdelse må være at foretrække. Vægge renholdes for løst puds og maling ved afkostning med almindelig kost. Der er forudsat at anvendelsen af kælderen ikke ændres, hvor opmagasineringer bør ske i mindst muligt omfang alene som cykelkælder. 0 11

12 02.02 Etageadskillelser mod kælder er udført som træbjælkelag, lofter er rørede og pudsede. Se pkt. 08 etageadskillelser Udvendige kældertrapper er med granittrin. Trapper er generelt i god stand. Værn til kældernedgang mangler på en enkelt hjørnetrappe. Afløb i bunden bør oprenses 2 gange årligt. Værn anbefales retableret af hensyn til sikkerhed. Der afsættes beløb til udskiftning af 1 sæt værn. Foreningen skal være obs. på at der kan være et erstatningsansvar såfremt værn ikke retableres og der sker faldulykke

13 02.04 Værn til kældertrapper mod gade er med begyndende rusttæringer og afskalning af malerbehandling. Værn, afrensning, ny overfladebehandling. ca. 30 stk. kældertrapper, gade KÆLDER OG FUNDAMENTER BUDGET I ALT FACADER OG SOKLER Overfacader er imod gade, i blank murværk med røde teglsten. Gadefacader er efterhånden meget medtagne med mange udvaskede fuger og sætninger i det blanke murværk i overfacade. Sålbænke er defekte og delvist udskiftede. De trukne gesimser er med mange revner og pudsafslag. En del af udsmykningen er faldet ned/fjernet. Kvader puds på underfacader er revnet og med skruk og manglende puds. Foreningen bør overveje hvordan de vil håndtere vedligeholdelsen af gadefacader. Skal den oprindelige detaljering bevares og retableres (ses fjernet flere steder)? Eller skal man nøjes med at lappe de skader der er nu på stuk og puds eksempelvis om man alene vil få udført en byggeteknisk gennemgang af de mørtelfuger der er i værste stand eller om man vil få omfuget hele facaden så ejendommen fremstår uden skår, kosmetisk pænt. Inden for tilstandsrapporten er medtaget istandsættelse hvor det er nødvendigt. 0 13

14 02.01 Der ses udvaskede fuger mange steder, specielt under vinduer hvor sålbænke har været, eller stadig er defekte. Øvrige fuger er mange steder udvaskede og porøse og helt manglende. Sålbænke til gade, er delvist udskiftede, men defekte fuger under sålbænke er ikke udbedret Der er mange fuger med huller og risiko for murbier og vandindtrængen. Manglende og udvaskede fuger bør omfuges. For at få en ensartet pæn facade er aftalt med bestyrelsen at der medtages udskiftning af alle facadens mørtelfuger. Ca. netto areal facade dvs. ekskl. vinduer og udsmykning, underfacade 1300 m². Medtages samtlige fuger så der undgås en uensartet facade Støbt sålbænk ses her under karnapvindue. Betonbjælke under sålbænk er med revner og frostsprængninger. Sålbænke er kun delvist udskiftet og nogle steder er støbte sålbænke som er en del af et facadebånd eller gesims udskiftet med en skifersålbænk Støbte sålbænke bør omstøbes eller erstattes med skifersålbænk, så vandindtrængen i underliggende murværk kan undgås. Annekset: Ny støbt sålbænk over kordongesims og på gesims under 5 salsvinduer. ca. 180 m kr. Store gård: Ny støbt sålbænk over kordongesims og på gesims under 5 salsvinduer. ca. 440 m kr

15 02.03 Afsætningsbeløb for udskiftning af defekte skifersålbænke. Udskiftning af sålbænke til nye i naturskifer. Afsat mængde. 100 stk. Omfang kan først endeligt vurderes når stillads er opstillet De dårlige fuger kan også være medvirkende til de sætningsrevner der ses i murstik og i brystningsmurværk.. Der ses en del sætningsrevner murstik og i brystningsmurværk. Ifbm. omfugning bør sætningsskader armeres. Der kan regnes med et omfang ca. svarende til: Sætningsskader som armeres 200 stk. Omfang kan først endeligt vurderes når stillads er opstillet

16 02.05 Bærebjælker er indmuret over vinduesstik. Beton er frostsprængt, sandsynligvis på grund af tæring i jerndrager i bærebjælken. Udskiftning af bærebjælker/ Reparation af bærebjælker. Udskiftning af 20 stk. bærebjælker Reparation af 30 stk. bærebjælker Hovedgesims er trukket med brystning, med stukudsmykning. Hovedgesims er med revner og frostsprængninger. Udbedring af sætninger, revner og defekter på frontispicer og hovedgesims og arkitrav. Udbedring anbefales udført samtidig med øvrige stilladskrævende arbejder

17 02.07 Stukudsmykning er delvist fjernet (eller nedfaldet). Et eksempel hvor foreningen overordnet bør have drøftelsen om der ved vedligeholdelse skal ske en genskabelse af facadens oprindelige udsmykning. Normalt vil bevarelsen af oprindelige udsmykninger betyde at ejendommen beholder sin værdi. Retablering af stukrosetter på arkitrav under hovedgesims, Der afsættes et anslået omfang på 100 stk og beløb til reparation på kr. pr. stk. ca Karnapper til gadeside har synlige skader på den nederste del ved bærejern. Der ses revnet og smuldrende puds i den nederste del af karnapper på grund af rust og tæring. Bærejerne anbefales udskiftet, repareret i forbindelse med øvrige facadearbejder på underfacade Ejendommen har 7 karnapper, hvor der må påregnes udskiftning eller reparation af tærede bærejern. Der afsættes et anslået beløb til reparation på kr. pr. stk med en mængde af 6 stk. Det anbefales at der indledningsvis fortages undersøgelser af 1 stk. karnap mht. opbygningen hvor der normalt er bærejern der ligger pr. etagedæk/lejlighed og som oftest ses rusttæret ude i murværk pga. manglende fugtadskillelse og anvendelse af kalkmørtel. Forundersøgelse af første karnap inkl. stillads kr

18 02.09 Underfacade er med kvaderpuds. Der er afsluttet med trukken og udsmykket gesims foroven. Der ses en del revner i underfacade. pga. frost. Hele underfacaden mod gade er generelt med mange revner i puds og med afskallet maling. Underfacade er flere steder forsøgt repareret som en partielt puds- og malerreparation. Kvaderpuds er i større partier skruk / løs fra underlaget. Det anbefales at gennemrenovere underfacader Afrense underfacade for al løs og skruk puds. Maling fjernes helt og underfacade pudses op og males Kvaderpuds er gennemført til terræn med lav sokkel nederst. Puds er defekt og manglende. på underfacade, soklen er i ok stand Eftergang af sokkel i forbindelse med reparation af underfacade

19 02.11 Gårdfacader er istandsat i 2010 Gårdfacader fremstår generelt pæne og nyistandsatte. Der er enkelte mindre revner som kræver almindelig vedligehold. Ingen aktivitet 0 03 FACADER OG SOKLER BUDGET I ALT VINDUER Vinduer til gadeside er udskiftet i perioden Vinduer males udvendigt etapevis i perioden AB står for udvendig vedligeholdelse af vinduer, den enkelte andelshaver står for indvendig vedligeholdelse. Det er vigtigt at beboere er opmærksom på vigtigheden af daglig udluftning af lejligheder for at undgå kondenssamling og skimmel indvendigt på vinduer og vægge. Vinduer bør malerbehandles med et normalt interval på 8-10 år. Intervallet kan afhænge af orienteringen nord/syd og etagehøjden men inden for en 10 års driftsperiode bør der medtages en udvendig malerbehandling. Foreningen kender det beløb der er afsat til maling, udgiften er planlagt, så angivelse af beløbet er alene for at angive at der er en planlagt udgift sidst i driftsperioden

20 Alle vinduer i ejendommen omkring den Store Gård er malet i Vinduer til Anneks, er planlagt, maleristandsat i sommeren Vinduer til gårdside er skiftet ca Der er i forbindelse med facaderenovering i gården, skiftet til nye skifer sålbænke til gårdside. Vinduer bør malerbehandles med et interval på 8-10 år. Der afsættes beløb, som anvendes i den sidste del af perioden. Se bemærkninger under gadefacaden Til gade ses vinduer med elastisk gummifuge. Fuger ses med begyndende revner, således at der kan være risiko for vandindtrængen. Elastiske fuger har en normal levetid på år. Ved vedligeholdelse (udskiftning) af fuger eller udskiftning af vinduer bør fuger indledningsvis undersøges for om de imod forventning skulle indeholde PCB. (Anvendt i 1970 erne) Det anbefales at skifte fuger til gade i forbindelse med andet stilladskrævende arbejde. Fuger anbefales udskiftet til mørtelfuger i forbindelse med istandsættelse af murværk i øvrigt. Der medtages udskiftning af elastiske fuger til gade, ca. 500 elementer. Arbejdet sættes i driftsbudgettet samtidig med maling af vinduer da der ved fjernelse af fuger kan ske skade på den malede overflade

21 04.03 Undersøgelse af fuger for indhold af PCB Kældervinduer er de oprindelige etlagsglasvinduer. Vinduer er i pæn stand. Vinduer bør malerbehandles med et interval på 8-10 år. Malervedligeholdelse sættes på driftsplanen efterfølgende underfacaden er istandsat men kan også udføres i forbindelse hermed Kældervinduer til gård er ligeledes de oprindelige vinduer. Vinduer er i pæn stand, men trænger til maling. Vinduer bør malerbehandles med et interval på 8-10 år

22 04.06 Butiks kældervinduer til gade er med frønnet træværk og mangler maling. butiksvinduer. Dørene er af forskellig karakter og i forskellig vedligeholdelsesstand. Snedkereftergang (udskiftning af vandnæser) og maling af butiksvinduer og dør VINDUER BUDGET I ALT UDVENDIGE DØRE De oprindelige døre til hovedtrappe er i rimelig pæn stand. Udvendige døre bør malerbehandles med et interval på 5-10 år. Der afsættes beløb, som anvendes ifb. underfacaden forudsættes istandsat. Intervallet kan være afhængig af graffiti, alm. slid, ind- og udflytninger

23 05.01 De oprindelige kælderdøre fra gade døre er i rimelig pæn stand. Udvendige døre bør malerbehandles med et interval på 5-10 år. Der afsættes beløb, som anvendes i den sidste del af perioden Udvendige bitrappedøre er planlagt udskiftet i sommeren Foreningen har planlagt arbejdet, hvorfor det ikke prissættes her. Nye bitrappedøre medtages dog malervedligeholdt sidst i budgetperioden UDVENDIGE DØRE BUDGET I ALT

24 06 TRAPPER Ejendommen har 17 hovedtrapper. Hovedtrapperne fører fra stueetagen op til 5. sal. Bitrapperne fører fra kælderetage op til tagterrasse med udgang fra trappetårne. Trapper er istandsat i henholdsvis 1989 og Der er postkasseanlæg i alle opgange. Trapper og reposer er belagt med linoleum. De trapper der er istandsat med nyere linoleum fremstår i pæn og nyere stand, hvorimod trapper der er belagt med den ældre linoleum fremstår med en del slid på belægning. Ingen aktivitet under dette punkt Foreningen kan overveje at montere brandalarm f.eks. 2 stk. på opgang hvor den ene er placeret øverst og den anden på undersiden af trappereposen 2. sal. Brandalarmer kan være af de mest lavpraktiske/billigste typer hvor der indlægges et planlagt batteriskift 2 gange om året. 17 hovedtrapper x kr. 100,- = kr , Undersider trappeløb og reposer, vægge, opgangsdøre og træværk, balustre m.v. er i god stand og ses løbende vedligeholdt. Ingen aktivitet under dette punkt 0 24

25 06.02 Hovedtrapper i Holbækgade nr. 1, 2 og 6 og i Vordingborggade nr. 30 er istandsat før år Trapper her er med en ældre linoleum. Der er en del slid og revner på linolum og på forkantlister i plast. Forkantlister bør efterses og defekte lister udskiftes. Linoleum, hvor der er revner anbefales udskiftet, så faldulykker kan undgås. Det anbefales at udskifte linoleum på trin og reposer og at etablere nye forkantlister af messing. Der afsættes et beløb til udskiftning af linoleum på 4 hovedtrapper. Der regnes med pr. trappe. Ny belægning og malermæssig eftergang / vedligehold af trapperne må påregnes udført i periodens sidste budgetår Hovedtrapper er istandsat år 1995 nr: Kørsørgade Løgstørgade Holbækgade 3, 4 og 5 Vordingborggade 32, 34 og 36. Ingen aktivitet. 0 Linoleum er i god stand og forkantlister er udskiftet til messing. 25

26 06.04 Bagtrapper istandsat malermæssigt 1997 Trappernes trin og reposer er af træ, som er lakeret. Trappens overflader er i pæn stand. Øverste bitrappeløb er med nyere trin. Ingen aktivitet under dette punkt Kan anbefales at foreningen montere brandalarmer på alle bagtrapper (evt. også på tørrerum på loftet) Nederste løb til kælder er i træ. Trappe virker i god stand. Der ses saltudtrædninger på kældervægge. Se pkt. 02. kælder. Maler/murer eftergang af trappevægge, løbende reparation, efterhånden som skader fremkommer TRAPPER BUDGET I ALT

27 08 ETAGEADSKILLELSER Etagedæk mellem loft og 4.sal er uisoleret. Der er tidligere anbefalet at isolere etagedæk med granulat, men dette prissættes ikke her, da det ikke vurderes at være rentabelt. Kun af komfortmæssige årsager, men med så lille ekstra komfort at risikoen for at der kan opstå råd i etagebjælker er langt større. Ingen aktivitet under dette punkt. At etablere nyt gulv med ekstra isolering vil betyde at træskillerumsvægge skal afkortes og hele arbejdet inkl. beboerne midlertidige opmagasinering af indbo er ikke rentabel, tilbagebetalingstiden er normalt langt over 20 år Etageadskillelser mod kælder er udført som træbjælkelag, lofter er rørede og pudsede. Enkelte steder er set defekt puds i loft, dette betyder at loft / etageadskillelse ikke er sikret mod brand. Eftergang af lofter for defekt puds anbefales udført, således at brandsikring er i orden. Afsætningsbeløb ETAGEADSKILLELSER BUDGET I ALT

28 09 WC/BAD Lejligheder har nyere WC/badeværelser ( ). Der er i de besigtigede lejligheder etableret badeværelser med fliser på vægge og gulve og der er afløb i gulv for brusebad. Andelshavere har ansvar for vedligeholdelse, herunder at badeværelser holdes tætte. Udgifter til dette er derfor ikke medtaget her Faldstammer, afløb og stigstrenge for brugsvand er udskiftet år Se også afsnit 14 Vandinstallation, 12 Faldstammer 0 28

29 09.02 Der er naturligt aftræk via individuelle aftrækskanaler i forbindelse med badeværelser. Enkelte badeværelser har monteret mekanisk ventilation til aftrækskanal. Se også afsnit vedr. 16 Ventilation Tilstand og skader. Ved de besigtigede badeværelser sås der ingen tegn på manglende vedligehold eller forhold som kan være A/B s ansvar f.eks. sætningsrevner i vægge o.lign. Ingen aktivitet 0 09 WC/BAD BUDGET I ALT 0 29

30 11 VARMEANLÆG Der er etableret centralvarme i ejendommen i 2012 Centralvarmeanlægget er to-strenget med radiatorer. I forbindelse med udskiftning af radiatorer, er brystninger isoleret. Ingen aktivitet. Motionering og udluftning af ventiler på radiatorer må forudsættes foretaget af beboerne individuelt Ejendommens to varmecentraler er tilsluttet fjernvarmenet. Ny varmecentral er udført år Der bør efter aftale med autoriseret VVSinstallatør føres løbende kontrol og vedligeholdelse af varmecentraler. Der foreligger energimærkning gældende fra (Energimærkning (EMO) af ejendomme større end m² skal foretages hvert 5. år. Fra 1. juli 2009 skal der desuden foreligge en gyldig energimærkning (højest 5 år gammel) ved salg af andelslejligheder. Ved energimærkning foretages en gennemgang af ejendommens Løbende vedligehold af anlægget og udskiftning af defekte dele må påregnes udført. Det anbefales: - at der mindst udføres et ½ årligt driftstilsyn af varmeanlægget. - at vandbeholdere udslammes mindst 1. gang pr. kvartal. - at der løbende foretages en påfyldning af vand på systemet mindst 1. gang pr. kvartal. - at anlægget 1. gang årligt gennemgår et større eftersyn for gennemgang/rensning/udskiftning af brændere, spiraler, anoder m.v. Afsætningsbeløb pr. år

31 klimaskærm og de energiforbrugende installationer. Ud fra gennemgangen og tegninger af bygningen foretages herefter en beregning af ejendommens samlede energiforbrug som resulterer i tildeling af et Energimærke (klasse A- G) og der udarbejdes en Energiplan med forslag til forbedringer der vil reducere ejendommens energiforbrug.) VVS-installatør kan med sit kendskab til varmecentralen og bl.a. kalkindhold i vandet m.v. have tilsynsintervaller med kortere perioder. Eksempelvis udslamning bør måske ske hver måned. 11 VARMEANLÆG BUDGET I ALT AFLØB, FALDSTAMMER Faldstammer er udskiftet i hele ejendommen i Det anbefales at faldstammer spules med et interval hvert 3-5. år

32 12.01 Der kunne ved besigtigelsen konstateres at der er monteret rottespærre på de nye faldstammer. Ingen aktivitet under dette punkt 0 12 AFLØB, FALDSTAMMER BUDGET I ALT KLOAK Der er i forbindelse med etablering af nye gårdanlæg, sket udskiftning af kloak og der er udført strømpeforing af kloak under bygning. Ingen vedligehold de næste 10 år Det anbefales at kloaker spules med jævne mellemrum, ca. hvert 3-5 år

33 13 KLOAK BUDGET I ALT VANDINSTALLATION Der er for ejendommen udført ny installation for varmt- og koldt brugsvand. Ingen aktivitet. Udskiftning af f.eks. vandarmatur i lejligheder og evt. utætte toiletter som løber, eller utætte pakninger i vandhaner må forudsættes være beboernes individuelle ansvar. Service ifbm. varmt brugsvand er medtaget under pkt. 11 Varme VANDINSTALLATION BUDGET I ALT 0 33

34 15 GAS Gaskomfurer er i flere lejligheder erstattet med Elkomfurer og gasinstallationen er afproppet. Det må forudsættes at Gasforsyningsselskab løbende godkender de individuelle installationer og komfurers lovlighed for de enkelte boliger. 0 Det må forventes at rørføringens restlevetid er over 10 år. 15 GAS BUDGET I ALT 0 16 VENTILATION Lejligheder har individuelt naturlig aftrækskanal for udluftning af bad. Kanaler er ført over tag i ventilationshætter. Aftrækskanaler bør renses med et minimums interval ca. pr år. Kanaler kan normalt oprenses ved der etableres adgangsmulighed i kanaler på loft

35 16.01 I gårdfacaden ses der cirkulære ventilationsriste, som normalt i det fleste lejligheder kan være tillukket. Lejligheder kan også have tilsluttet emfang. Ingen aktivitet VENTILATION BUDGET I ALT EL-INSTALLATION I de enkelte lejligheder er der individuelle relæer af forskellig type EL-målere vedr. fællesarealer. Hovedtavler skal installeres med HpFI-relæ hvis ikke allerede udført. Ingen aktivitet, ejernes individuelle ansvar. OBS! Sikringsrelæ er lovpligtigt. Sikringsrelæ er lovpligtigt, fælles EL-målere bør gennemgås hvis ikke allerede udført

36 17.02 EL-installationer i fællesarealer. Der er etableret ny udendørs belysning overalt. Belysning vedr. trappe er nyere og uden bemærkninger. Belysning i kældre er udskiftet med tryk og lysarmatur. Ingen aktivitet Der er porttelefonanlæg i ejendommen med mulighed for åbning af gadedør og for samtale via anlægget, anlægget er nyere. Der er ikke oplyst problemer med installationen. Ingen aktivitet Der er ikke installeret brandalarmer i trappeopgange og øvrige indvendige fællesområder. Det anbefales at etablere brandalarmer på trapper, loft og i kælder. 2 stk. alarmer på hoved- og bitrappe hvor ejendommens tekniske personale årligt udskifter batterier

37 17.05 For ejendommens el-installationer må der påregnes løbende vedligehold af bl.a. porttelefonanlægget, udskiftning af lys-pære, defekte tryk m.v Der afsættes et årligt beløb for løbende vedligehold kr EL-INSTALLATION BUDGET I ALT PRIVATE FRIAREALER Der er i 2010 etableret nyt gårdanlæg i begge gårde med ny græs og flisebelægning og forskellig beplantning, legepladser og opholdssteder. I driftsplanen er der ikke afsat omkostninger til vicevært for f.eks. græsslåning, som hører under ejendommens drift. 0 37

38 19.01 Der er i forbindelse med gårdrenovering etableret fælles affaldsanlæg med mobilsug, med nedkastningtønder i gårde. Ingen aktivitet 0 19 PRIVATE FRIAREALER BUDGET I ALT 0 20 BYGGEPLADS / STILLADS Det vil være påkrævet med opstilling af stilladser og etablering af byggeplads/skurby til de i tilstandsrapporten foreslårede arbejder herunder: 01 Udskiftning af plasttagrender, gade 03 Facader, istandsættelse af gadefacader 04 Vinduer, udskiftning af sålbænke Ved samlet gennemførelse af stilladskrævende tagog facadearbejder skønnes følgende: - Opstilling stillads gade - Etablering af byggeplads, affaldssortering mv Forhold er alene prissat i driftsbudget. Det vil være økonomisk fordelagtig at udføre flere nødvendige vedligeholdelsesarbejder samtidigt, da man således kan minimere byggepladsudgifterne. 20 BYGGEPLADS / STILLADS BUDGET I ALT 38

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20.

Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20. København februar 2012 Sag 12004 EB Tilstandsrapport Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20. Ejer: A/B Sigersted, Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142, Skjalm

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 15. juni 2012, rev. A af 28. september 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen rev. A af Ann-Britt B. Landrock Focus2 A/S Kobbelvænget

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Margit Haim Valsgard Bygningsingeniør

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København.

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København. 68 VINDUER, GÅRD Vinduer imod gård Mange skader er observeret. 69 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader Mange revner er konstateret! 70 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader På dette sted udfor

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø TILSTANDSVURDERING med drifts- og vedligeholdelsesplan OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Sjælland Islands Brygge 43 2300 København S CVR: DK 7016 9916 Udarbejdet af: Stefan T. Nielsen Tlf. 7021 7260 Mobil

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Sagsnr.: 95006 881 Dato: 22.04.2009 Rev. 1. Dato: 19.01.2010 Udført af: Bygningskonstruktører Jimmie Jensen & Tom Buchard, Datea. 1/31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A 17.juni 2013 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Samlet

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: indre nørrebro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret.

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012. Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02.

BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012. Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02. BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012 Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02. WWW.BERGELIN.DK CVR NR: 10040086 BANK: 5472 2023539 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT

AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT Indhold AB AMAGERPARKGÅRD. Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL. 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 - OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0

Læs mere

Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplan 3450 Allerød Vedligeholdelsesplan januar 2008 Bascon A/S Baunegårdsvej 73A 2900 Hellerup Rekvirent: Maria Bruun, Fritz Hansensvej 21, st.th, 3450 Allerød Kunde: Sag: Vedligeholdelsesplan Sagsnr. 28.556

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182

Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182 Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Februar 2012 Udført af: Arkitekt MAA Nanna Aae

Læs mere

Til AB Hyltevang. Dokumenttype D&V Rapport. Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN.

Til AB Hyltevang. Dokumenttype D&V Rapport. Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN. Til AB Hyltevang Dokumenttype D&V Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN. Revision 2013-03-27 Dato 2009-12-07 Udarbejdet af SPN Ref. 8680173 / 1100003434 Rambøll Teknikerbyen

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Skovlunden 30/01-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere