Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018"

Transkript

1 Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018 Notat om rapporten UDVIKLING I KOMMUNAL MEDFINANSIERING I REGION HO- VEDSTADEN OG KOMMUNER FRA 2013 TIL 2015 Baggrund og sammenfatning I 2016 besluttede Den Administrative Styregruppe at iværksætte et analysearbejde, som havde til formål at undersøge hvilke faktorer, der har betydning for ændringer i den enkelte kommunes medfinansieringsudgifter. Det tidligere Forskningscenter for forebyggelse og sundhed i Region Hovedstaden, nu Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, blev valgt til at udføre analysearbejdet. Første delrapport fra 2016 så på hvilke faktorer, der har betydning for niveauet for kommunal medfinansiering. Nu foreligger anden delrapport, hvor der ses på faktorer, der kan forklare forskelle i udviklingen i medfinansieringen mellem kommuner. I rapporterne er betydningen af en række socioøkonomiske faktorer analyseret. Det har af forskellige årsager, herunder manglende data, ikke været muligt at inddrage alle de faktorer, som oprindeligt blev vurderet interessante for en analyse af udviklingen. I anden delrapport er det undersøgt, om de socioøkonomiske faktorer kan forklare forskelle i udviklingen i den kommunale medfinansiering mellem kommuner. Analyserne viser, at nogle af de socioøkonomiske faktorer har ændret betydning for den kommunale medfinansiering fra 2013 til 2015, og dermed kan medvirke til at forklare forskelle i udviklingen mellem kommuner. Analyserne belyser imidlertid ikke, hvorfor de socioøkonomiske faktorer har ændret betydning. Derudover er der også forskelle mellem kommunerne, som ikke kan forklares af forskelle i udviklingen i de socioøkonomiske faktorer. Analyserne er foretaget på data fra før omlægningen af den kommunale medfinansieringsmodel pr Det betyder, at de store variationer i udviklingen i den kommunale medfinansiering som ses i 2018, ikke er genstand for analyserne.

2 I det følgende opsummeres først resultaterne fra delrapport 1 og dernæst sammenfattes resultaterne af delrapport 2. Rapporten fra 2016 om kommunal medfinansiering I 2016 udkom rapporten Betydende faktorer for kommunal medfinansiering, der bidrager med viden om hvilke socioøkonomiske faktorer (efterfølgende benævnt faktorer), der har betydning for den kommunale medfinansiering i kommunerne i hovedstadsregionen. Rapporten fokuserer alene på de somatiske kontakter til sygehusvæsenet, dvs. somatiske ambulante besøg og somatiske indlæggelser, da disse bidrager til størstedelen af den kommunale medfinansiering. Analysen blev foretaget for året Den kommunale medfinansiering i 2012 blev undersøgt ud fra 3 forskellige perspektiver: 1. Andelen af borgere med kommunal medfinansiering 2. Størrelsen af den kommunale medfinansiering blandt borgere, der har en udgift til kommunal medfinansiering 3. De 5% og 1% dyreste patienter. De faktorer, der blev belyst i forhold til deres betydning for den kommunale medfinansiering, var følgende: køn, alder etnicitet, uddannelsesniveau, indkomstniveau, samlivsstatus, antal kroniske sygdomme, antal kontakter til almen praksis og antal kontakter til speciallæge, samt betydningen af bopælskommune. På nogle områder viste rapporten en tydelig sammenhæng, således falder andelen af borgere med kommunal medfinansiering med stigende uddannelsesniveau. Ligeledes stiger andel af borgere med kommunal medfinansiering med antallet af kroniske sygdomme. På andre områder er sammenhængen mere usikker. Fx har mænd fra ikke-vestlige lande en højere sandsynlighed for at have en kommunal medfinansiering sammenlignet med mænd med dansk baggrund, mens det samme ikke er tilfældet for kvinder. Analysen viser, at der ikke er en entydig forskel mellem borgerne fra de mere og mindre velstillede kommuner. Rapport om årsagerne til udvikling i kommunal medfinansiering fra 2013 til Den første rapport viste således forskellige faktorers påvirkning af den kommunale medfinansiering i et enkelt år. Det rejser imidlertid spørgsmålet om faktorernes påvirkning af den kommunale medfinansiering er den samme over tid, eller om deres påvirkning ændrer sig fra år til år. Hvis en given faktor har forskellig betydning for den kommunale medfinansiering i forskellige år, kan det i sig selv give anledning til en ændring i den kommunale medfinansiering. Det Side 2 af 11

3 gælder både størrelsen af den kommunale medfinansiering og den relative fordeling heraf mellem kommunerne. Det er baggrunden for denne anden rapport om årsagerne til ændringerne i den kommunale medfinansiering fra 2013 til Igen er analysen begrænset til den somatiske del, som udgør langt hovedparten af den kommunale medfinansiering. Analysen foretages i 3 dele 1. En generel deskriptiv analyse af ændringerne fra 2013 til 2015 af kommunal medfinansiering i Region Hovedstaden(kapitel 2). 2. En analyse af ændringen i sandsynligheden for at have en udgift til kommunal medfinansiering fra 2013 til 2015 i Region Hovedstaden. Sandsynligheden for at en person bidrager til den kommunale medfinansiering betegnes idet følgende som patientrisikoen, idet den angiver risikoen for at en person er en patient, som medfører et kommunalt medfinansieringsbidrag(kapitel 3). 3. En analyse af ændringen i størrelsen af den kommunale medfinansiering for den enkelte patient fra 2013 til 2015 i Region Hovedstaden Størrelsen af en patients bidrag til den kommunale medfinansiering betegnes i det følgende, som patientudgiften, idet den angiver det kommunale medfinansieringsbidrag som patienten giver anledning til(kapitel 4). En generel analyse af udviklingen i den somatiske del af udgifterne til den kommunale medfinansiering Fra 2013 til 2015 steg bidraget til kommunal medfinansiering i Region Hovedstaden fra mio.kr til mio.kr eller med 395 mio.kr, dvs. 7,8 pct. Udgifterne er opgjort i faste priser. Stigningen var fordelt med 100 mio.kr. på indlæggelser, 210 mio.kr på planlagte ambulante besøg og 85 mio.kr på akut ambulante besøg. Stigningen for akut ambulante besøg kan i stort omfang tilskrives 1813-ordningen, der førte til at ambulant aktivitet, som ikke blev registreret i Landspatientregisteret i 2013, kom til at indgå i Landspatientregisteret i 2015 og dermed også i den somatiske del af den kommunale medfinansiering. Det skal bemærkes, at kommunerne blev kompenseret for denne ekstra udgift. En opdeling af de samlede udgifter på køn, alder og aktivitetstype viser et entydigt billede af væksten fra 2013 til For begge køn og i alle aldersgrupper er udgiften steget fra 2013 til 2015 for de ambulante besøg. Det samme gælder for indlæggelser med undtagelse af 0-2 årige drenge, hvor der observeres et fald. Analyseres udviklingen i andelen af borgere med mindst ét ambulant besøg ses den at være steget fra 47 pct. i 2013 til 52 pct. i 2015 for kvinder og fra 37 pct. i 2013 til 41 pct. i 2015 for mænd. Der er en stigning i alle aldersgrupper, men stigningen er dog markant højest for de 0-2 årige. Side 3 af 11

4 Andelen af borgere med mindst én indlæggelse er steget fra 14,3 pct i 2013 til 14,6 pct. i 2015 for kvinder, mens den er 11,3 pct. både i 2013 og i 2015 for mænd. Med så små forskelle mellem årene tegner der sig ikke noget entydigt billede når der opdeles på aldersgrupper. Det er dog fælles for kvinder og mænd, at der er et lille fald i andelen af borgere med mindst én indlæggelse for de 0-2 årige og en lille stigning for de to ældste aldersgrupper, dvs de årige og de 80+ årige. For antallet af besøg pr. patient og antallet af indlæggelser pr. patient tegner der sig et lignende billede som for andelene med mindst ét besøg eller mindst én indlæggelse. Antallet af ambulante besøg pr. patient stiger fra 5,64 til 5,73 fra 2013 til 2015 for kvinder og fra 5,26 til 5,28 for mænd. Der er en stigning i antallet af ambulante besøg pr. patient for alle aldersgrupper for kvinder og for mænd, bortset fra de 3-64 årige mænd. Antallet af indlæggelser pr.patient falder fra 1,64 til 1,62 fra 2013 til 2015 for kvinder og fra 1,83 til 1,82 for mænd. Ovenstående peger på, at væksten i antallet af personer, der får et ambulant besøg, er den vigtigste faktor for væksten i udgiften fra 2013 til Dette afspejles også af nedenstående tabel 1, der viser ændringen i den gennemsnitlige udgift til kommunal medfinansiering (KMF) fra 2013 til 2015 set i forhold til antal borgere og i forhold til antal patienter. Den største procentvise stigning findes for ambulante besøg pr. borger, hvilket netop udtrykker, at det er andelen af patienter med kommunal medfinansiering patientrisikoen som er den væsentligste ændring fra 2013 til Tabel 1. Kommunalt medfinansieringsbidrag pr. borger og pr.patient i 2013 og Kr. Borgere Patienter KMF pr.borger KMF pr.borger Forskel KMF pr.borger. Forskel KMF pr.borger %. KMF pr. patient 2013 KMF pr. patient 2015 Forskel KMF pr. patient 2013 Forskel KMF pr. patient % Ambulant Mand % % Ambulant Kvinder % % Indlæggelser mand % % Indlæggelser Kvinder % % En standardiseret beregning, hvor ændringen i kommunal medfinansiering opdeles efter ændringer i befolkningens størrelse, borgere med hospitalskontakt og udgift i kommunal medfinansiering pr. patient er vist i tabel 2. Tabel 2. Standardberegning af betydningen af 3 forhold for ændring i kommunal medfinansiering. Ambulante besøg Indlæggelser Side 4 af 11

5 Ændring i befolkningens størrelse 15,3 59,5 Ændring i andel af borgere med hospitalskontakt 79,1 31,5 Ændring i udgift til KMF pr. patient 3,5 8,1 Anm: af beregningstekniske grunde summer kolonnerne ikke til 100 For indlæggelser forklares 60 pct. af væksten af befolkningens størrelse, mens knap 80 pct. af væksten for ambulante besøg forklares af en højere andel med hospitalskontakt. Analyse af ændringen i sandsynlighed for at have en udgift til kommunal medfinansiering (patientrisiko) I kapitel 3 analyseres ændringer i patientrisikoen. Det undersøges om forskellige faktorer kan forklare udviklingen fra 2013 til Resultatet af denne undersøgelse giver en større indsigt i den kommunale medfinansiering. Hvis det viser sig, at der sker en ændring over tid i faktorernes indflydelse på den kommunale medfinansiering, vil det kunne give anledning til refleksion over, hvad der er anledning til disse ændringer. Der kan være mange mulige årsager, fx udvikling i befolkningens sygelighed, ændringer i organisatoriske forhold eller politiske interventioner, som fx forebyggelsesinitiativer. Indledningsvist vises det, at der er sket signifikante stigninger i patientrisikoen fra 2013 til 2015, når der justeres for alder. Det gælder både for ambulante besøg og for indlæggelser. Opdeles de ambulante besøg på akut ambulante og planlagte besøg, ses stigningen at være markant højere for de akut ambulante besøg. Herefter undersøges betydningen af de samme faktorer, som blev undersøgt i analysen af den kommunale medfinansiering for 2012, men denne gang for ændringen i den kommunale medfinansiering fra 2013 til Det gælder køn, alder, etnicitet, uddannelsesniveau, indkomstniveau, samlivsstatus, antal kroniske sygdomme, antal kontakter til almen praksis og antal kontakter til speciallæge, samt bopælskommune. Fx findes det, at patientrisikoen har ændret sig fra 2013 til 2015 for alderen. Ændringen i risiko for ambulante besøg er relativt set højere blandt de yngste aldersgrupper i forhold til ændringen i referencegruppen, som er de årige. Det gælder både for mænd og kvinder. Det betyder, at aldersfordelingen i sig selv giver et bidrager til at forklare udviklingen i patientrisikoen og dermed at dens betydning har ændret sig 2013 til For indlæggelser er der også signifikante forskelle. Ændringen i patientrisikoen er relativt set mindre i de yngre aldersgrupper og relativt højere i de ældste aldersgrupper end i referencegruppen, både for mænd og kvinder. En skematisk oversigt over resultaterne er givet i tabel 3. Oversigten viser, at samtlige faktorer på nær uddannelsesniveau - har betydning for ændring i patientrisikoen for ambulante besøg for mænd. Samtlige faktorer på nær samlivsstatus har betydning for ændring i patientrisikoen for ambulante besøg for kvinder. Side 5 af 11

6 For ændringen i patientrisikoen for indlæggelser er det færre af faktorerne, som har betydning. For mænds vedkommende har alder, samlivsstatus, antal kroniske sygdomme og antal kontakter til almen praksis betydning. For kvinders vedkommende har alder, indkomstniveau og antal kroniske sygdomme betydning. Tabel 3. Forskellige faktorers indflydelse på ændring i patientrisikoen i forhold til referencegruppen fra 2013 til 2015 (RL=relativt lavere, RH=relativt højere) Ambulante besøg Indlæggelser Faktor referencegruppe Kvinder Mænd Kvinder Mænd Alder relativt lavere årige Alder relativt højere 0 28, , , Etnisk baggrund RL. An. vestl.lande An.vestl.lande Etnisk baggrund RH Ikke vest.land dansk baggrund Uddannelsesniv. RL Grundskol/gym Kort/mell.v.u Lang vidg.udd erhvervsfaglig uddannelse Uddannelsesniv. RH , Indkomstniveau. RL , Indkomstniveau RH Samlivsstatus RH Samlivsstatus RL Enlig Enlig Antal kron.sygd. RL Antal kron.sygd. RH Kontakt til praksis RL Kontakt til praksis RH Kontakt til spec.læ RL Kontakt til spec.læ RH kr kr samlevende Ingen sygdomme 1 2 kontakter 0 kontakter Endelig er der foretaget analyser af, om ændringen i patientrisikoen fra 2013 til 2015 er forskellig mellem kommunerne. I disse analyser udelades kontakter til læger og speciallæger, da de ikke har betydning, når der tages højde for de øvrige faktorer. Tages højde for alder, uddannelsesniveau, indkomstniveau, etnisk baggrund, samlivsstatus og antal kroniske sygdomme, har kommunen ingen betydning for ændringen i patientrisikoen for indlæggelser. For akutte ambulante besøg er de 6 faktorer imidlertid ikke i stand til fuldt ud at forklare ændringen i patientrisikoen fra 2013 til Kommune har derfor en betydning. Det gælder både for kvinder og for mænd. Referencegruppen er her regionsgennemsnittet. Fortegnet på ændringen i patientrisikoen i forhold til regionsgennemsnittet er vist i tabel 4. Af tabel 4 fremgår det, at nogle kommuner, som fx Bornholm og Brøndby har en signifikant højere ændring i patientrisiko for mænd end referencegruppen, selv når de 6 forklarende faktorer inddrages. På samme måde har fx Ballerup og Herlev en signifikant lavere ændring i patientrisikoen for mænd end referencegruppen. Side 6 af 11

7 For de planlagte ambulante besøg er de 6 faktorer heller ikke i stand til fuldt ud at forklare ændringen i patientrisikoen for kvindernes vedkommende. Der er dermed forskel i ændringen i patientrisikoen i kommunerne. Når kommune har betydning for ændringen i patientrisikoen er det udtryk for, at vi med de 6 valgte faktorer ikke har været fuldt ud i stand til at forklare ændringen i patientrisikoen. Tabel 4 Signifikans af kommune-variablen for relative ændringer i patientrisikoen fra 2013 til Kommune socialgruppe Kommune akut ambulante besøg 4 Albertslund + planlagt ambulante besøg Kvinder Mænd Kvinder Mænd 4 Bornholm Brøndby Høje Taastrup 4 Ishøj 4 Kbh Bispebjerg 4 Kbh Brønshøj Husum + 4 Kbh Nørrebro 4 Kbh Valby + 4 Kbh Vestbro/Kg.Enghave 3 Ballerup 3 Glostrup 3 Halsnæs 3 Herlev 3 Hvidovre 3 Kbh Amager Vest 3 Kbh Amager Øst 3 København 3 Rødovre 3 Tårnby 2 Frederiksberg 2 Frederikssund 2 Gladsaxe 2 Gribskov 2 Helsingør + 2 Hillerød + 2 Kbh Indre by 2 Kbh Vanløse 2 Kbh Østerbro 2 Vallensbæk 1 Allerød 1 Dragør 1 Egedal Side 7 af 11

8 1 Fredensborg + 1 Furesø 1 Gentofte + 1 Hørsholm 1 Lyngby_Taarbæk 1 Rudersdal + Analyse af ændringen i gennemsnitlig udgift pr. patient til kommunal medfinansiering (patientudgiften) I kapitel 4 analyseres ændringer i den gennemsnitlige udgift pr. patient til kommunal medfinansiering, i det følgende betegnet patientudgiften. Det undersøges om forskellige faktorer har den samme påvirkning i 2013 og i Resultatet af denne undersøgelse giver en større indsigt i den kommunale medfinansiering. Indledningsvist fastslås det, at der ikke er sket signifikante stigninger i patientudgiften fra 2013 til 2015 for kvinder, når der justeres for alder. Det gælder både ambulante besøg og indlæggelser. For mænd ses der signifikante stigning på ca. 1 pct. for indlæggelser. For ambulante besøg ses også en stigning på 1% for alle patienter, dog ikke for aldersgruppen 18+ årige. Opdeles de ambulante besøg på akut ambulante og planlagte besøg, ses signifikante stigninger i patientudgiften for begge køn for akut ambulante besøg. For de planlagte besøg ses et fald for mænd, men en stigning for 18+ årige kvinder. Herefter undersøges betydningen af de samme 8 faktorer, som blev undersøgt for patientrisikoen. En skematisk oversigt over resultaterne er givet i tabel 5. Oversigten viser, at 5 faktorer har betydning for ændring i patientudgiften for ambulante besøg for mænd, og 6 faktorer har betydning for ændring i patientudgiften for ambulante besøg for kvinder. For ændringen i patientudgiften for indlæggelser er der ingen af faktorerne som har betydning for kvinder, mens alder og etnicitet har betydning for mænd. Tabel 5. Forskellige faktorers indflydelse på ændringen i patientudgiften i forhold til referencegruppen fra 2013 til 2015(RL=relativt lavere, RH=relativt højere) Ambulante besøg Indlæggelser Faktor referencegruppe Kvinder Mænd Kvinder Mænd Alder relativt lavere årige Alder relativt højere 0 8, , Etnisk baggrund RL. Ikke vestl.land Ikke vestl.lan Ikke vestl.lan Etnisk baggrund RH dansk baggrund Uddannelsesniv. RL Uddannelsesniv. RH Indkomstniveau. RL , erhvervsfaglig uddannelse Side 8 af 11

9 Indkomstniveau RH Samlivsstatus RH Samlivsstatus RL Antal kron.sygd. RL Antal kron.sygd. RH Kontakt til praksis RL Kontakt til praksis RH Kontakt til spec.læ RL Kontakt til spec.læ RH samlevende Ingen sygdomme 1 2 kontakter 0 kontakter Endelig analyseres, om ændringen i patientudgiften fra 2013 til 2015 er forskellig mellem kommunerne. Referencegruppe er regionsgennemsnittet. Tabel 6 Signifikans af kommune-variablen for relative ændringer i patientudgiften fra 2013 til Kommune socialgruppe Kommune akut ambulante besøg planlagt ambulante besøg Kvinder Mænd Kvinder Mænd 4 Albertslund - 4 Bornholm Brøndby 4 Høje Taastrup 4 Ishøj 4 Kbh Bispebjerg 4 Kbh Brønshøj Husum - 4 Kbh Nørrebro 4 Kbh Valby 4 Kbh Vestbro/Kg.Enghave 3 Ballerup 3 Glostrup - 3 Halsnæs + 3 Herlev 3 Hvidovre + 3 Kbh Amager Vest 3 Kbh Amager Øst + 3 København 3 Rødovre + 3 Tårnby Frederiksberg + 2 Frederikssund + 2 Gladsaxe - 2 Gribskov 2 Helsingør Hillerød + 2 Kbh Indre by 2 Kbh Vanløse 2 Kbh Østerbro 2 Vallensbæk Side 9 af 11

10 1 Allerød 1 Dragør 1 Egedal 1 Fredensborg + 1 Furesø 1 Gentofte 1 Hørsholm Lyngby_Taarbæk - 1 Rudersdal Hvis de socioøkonomiske faktorer ikke inddrages ses der forskelle mellem kommunerne i ændringen af patientudgiften for både akutte og planlagte ambulante besøg for kvinder og for akutte besøg for mænd. For indlæggelser er der ingen signifikant forskel. Hvis betydningen af alder, uddannelsesniveau, indkomstniveau, etnisk baggrund, samlivsstatus og antal kroniske sygdomme inddrages har kommune ikke nogen betydning for ændring i patientudgiften fra 2013 til 2015 for planlagte ambulante besøg for mænd. For akutte ambulante besøg for kvinder og mænd og for planlagte ambulante besøg for kvinder er de 6 faktorer imidlertid ikke i stand til fuldt ud at forklare ændringen i patientudgiften fra 2013 til Kommune har også en betydning. Betydningen er vist i tabel 6. Det gælder både for kvinder og for mænd Referencegruppen er her regionsgennemsnittet. Fortegnet på ændringen i patientudgiften i forhold til gennemsnittet er vist i tabel 6. Fx er ændringen i patientudgiften signifikant højere end ændringen i regionsgennemsnittet for akut ambulante besøg for Bornholms Kommune, mens den er lavere for Lyngby- Taarbæk kommune. Konklusion Der er foretaget en analyse af ændringen i den kommunale medfinansiering i kommunerne i Region Hovedstaden fra 2013 til 2015, hvor den steg med 395 mill.kr. eller 7,8 pct. Trefjerdedel af stigningen vedrører ambulante besøg, mens en fjerdedel vedrører indlæggelser. En overordnet analyse peger på, at den vigtigste faktor for væksten i de ambulante udgifter er, at flere borgere får en hospitalskontakt, dvs. at sandsynligheden for at en borger også er en patient stiger (patientrisikoen). For indlæggelserne er det derimod væksten i befolkningens størrelse, som har størst betydning. Det undersøges nu hvilken betydning en række forskellige faktorer har for ændringen i den kommunale medfinansiering fra 2013 til De valgte faktorer er køn, alder etnicitet, uddannelsesniveau, indkomstniveau, samlivsstatus, antal kroniske sygdomme, antal kontakter til almen praksis og antal kontakter til speciallæge. Side 10 af 11

11 Ændringen i patientrisikoen for ambulante besøg er påvirket af alle faktorer for mænds vedkommende. For kvinder påvirker alle faktorerne på nær samlivsstatus også ændringen i patientrisikoen for ambulante besøg. Ændringen i patientrisikoen påvirkes for indlæggelser af færre faktorer. Det undersøges herefter, om der er forskel i ændringen mellem kommunerne. For indlæggelser forklarer de valgte faktorer ændringen i patientrisikoen fra 2013 til 2015 for både kvinder og mænd. Det gælder ligeledes for planlagte ambulante besøg for mænd. I disse tilfælde har kommune ingen betydning. For planlagte ambulante besøg for kvinder og for akut ambulante besøg for både kvinder og mænd forklarer faktorerne ikke kommuneforskellene fuldt ud. Forskellen må altså også skyldes andre forhold. Ændringen i udgiften pr. patient fra 2013 til 2015 er tilsvarende analyseret. Alder, etnisk baggrund, antal kroniske sygdomme, antal kontakter til almen praksis og til speciallæge har betydning for ændringen i patientudgiften for ambulante besøg for både mænd og kvinder, mens indkomstniveau kun har betydning for kvinder. For indlæggelser har alder og etnicitet betydning for mænd. For akut ambulante besøg for mænd og kvinder og planlagte besøg for kvinder har kommune betydning, mens det ikke er tilfældet for planlagte besøg for mænd og for indlæggelser. Afslutningsvist skal det understreges, at analysen ikke viser noget om kommunernes mulighed for at påvirke den kommunale medfinansiering. Analysen viser, at en stor del af udviklingen i den kommunale medfinansiering kan forklares ud fra nogle socioøkonomiske faktorer. Det kan være vanskeligt at påvirke de socioøkonomiske faktorer, som er identificeret i analysen, men de forklarer på den anden side ikke hele udviklingen fra 2013 til Den ikke-forklarede del kan fx være udvikling i sygelighed, forebyggelsesinitiativer og ændringer i organisatoriske forhold. Med de data, der har været til rådighed, og den valgte analysemetode, har det ikke været muligt at kvantificere disse forholds eventuelle betydning. Side 11 af 11

Webtabel SR 7.1 Borgere på 35 år eller derover, som nogensinde har prøvet hash eller andre euforiserende stoffer

Webtabel SR 7.1 Borgere på 35 år eller derover, som nogensinde har prøvet hash eller andre euforiserende stoffer Webtabel SR.1 Borgere på 3 år eller derover, som nogensinde har prøvet hash eller andre euforiserende stoffer Hash Andre stoffer 201 20 201 20 Region Hovedstaden 3 34. 1.00 Køn Mand Kvinde 2 20..000 3

Læs mere

Betydende faktorer for kommunal medfinansiering. Forsidebillede: Stock vektor af samfund, partnerskab og enkelhed /Colourbox

Betydende faktorer for kommunal medfinansiering. Forsidebillede: Stock vektor af samfund, partnerskab og enkelhed /Colourbox Titel: Copyright: Forfattere: Betydende faktorer for kommunal medfinansiering 2016 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes ISBN 978-87-997898-6-8 Nanna Borup Johansen

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Webtabel SR 6.1 Lav fysisk aktivitet i fritiden

Webtabel SR 6.1 Lav fysisk aktivitet i fritiden Webtabel SR 6.1 Lav fysisk aktivitet i fritiden 10 Region Hovedstaden 9.500 Køn Mand Kvinde 0.800 8.600 Alder år 34 år 3544 år 54 år 5564 år 6579 år 80+ år 44.600 44.600 44.300 40.300. 42.500.300 49 Uddannelse

Læs mere

Eksempel på optageområder for obstetrik og pædiatri

Eksempel på optageområder for obstetrik og pædiatri Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning BILAG 1 Direkte 38666080 Journal-nr.: 17013661 Ref.: CLUN Eksempel på optageområder for obstetrik og pædiatri Dato: 21. august 2018 Hvis der etableres

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2018 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler REGION HOVEDSTADEN CENTER FOR SUNDHED ENHED FOR TVÆRSEKTORIELT UDVIKLING Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: Færdigbehandlede dage Periode januar til juni 2018 Særudgave af data omkring

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Bilag 1 data vedr. udviklingen i sager og økonomi på det specialiserede voksenområde

Bilag 1 data vedr. udviklingen i sager og økonomi på det specialiserede voksenområde Bilag 1 data vedr. udviklingen i sager og økonomi på det specialiserede voksenområde Serviceudgifter til 85 (botilbudslignende), 107 og 108 Udgifterne er i løbende priser, hvorfor en svag stigning svarer

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen Lægedækningsundersøgelse for 2019 Center for Sundhed Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,

Læs mere

KOMMUNAL MEDFINANSIERING

KOMMUNAL MEDFINANSIERING KOMMUNAL MEDFINANSIERING KKR Hovedstaden den 10. september 2018, Morten Mandøe, KL Adgang til data afgørende Deling af data på tværs af den offentlige sektor har stor betydning for indsatsen med at styrke

Læs mere

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet.

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet. typografi i dokumentet. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Grundbeskrivelse Appendiks til Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 1. PLANLÆGNINGSOMRÅDER

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2017 Indhold Datagrundlag Udviklingen i København i 2. kvartal 2017 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 2008-2.

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2017 Indhold Datagrundlag Udviklingen i København i 3. kvartal 2017 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 2008-3.

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Styring og udvikling af det nære sundhedsvæsen. Jan Trøjborg KKR- hovedstaden nov. 2011

Styring og udvikling af det nære sundhedsvæsen. Jan Trøjborg KKR- hovedstaden nov. 2011 Styring og udvikling af det nære sundhedsvæsen Jan Trøjborg KKR- hovedstaden nov. 2011 En offensiv strategi for det nære sundhedsvæsen Få specialiserede sygehuse og hurtig udskrivning Demografi og kronikere

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København 216 Indhold Datagrundlag Udviklingen i København i 216 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 28-216. Tabel 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Udviklingen i København i 217 Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 217 Indhold Datagrundlag Udviklingen i København i 217 Figur 1. Befolkningstillvækst i København, 199-217.

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2012 13. november 2012 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2012 I løbet af 3. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.900 til 557.920. I løbet af 3. kvartal 2012 blev der født 2.425

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser Genindlæggelser Færdigbehandlede dage Periode

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2018 Indhold: Datagrundlag Udviklingen i København i 1. kvartal 2018 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 2008-1.

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2018 Indhold: Datagrundlag Udviklingen i København i 2. kvartal 2018 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 2008-2.

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2008

Befolkning og bevægelser i København i 2008 20. marts 2009 Befolkning og bevægelser i København i I løbet af steg folketallet i København med 9.241 personer til 518.574. Der blev i født 8.554 børn og der døde 4.712 personer, fødselsoverskuddet blev

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2014

Befolkning og bevægelser i København i 2014 April 215 Befolkning og bevægelser i København i 214 I løbet af 214 steg folketallet i København fra 569.557 til 58.148. Der blev i 214 født 9.187 børn og der døde 3.796 personer, fødselsoverskuddet blev

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2013

Befolkning og bevægelser i København i 2013 19. februar 214 Befolkning og bevægelser i København i 213 I løbet af 213 steg folketallet i København fra 559.44 til 569.557. Der blev i 213 født 8.915 børn og der døde 4.121 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Nøgletal fra 2018 på genoptræningsområdet

Nøgletal fra 2018 på genoptræningsområdet Nøgletal fra 218 på genoptræningsområdet KL publicerer for ottende gang en oversigt, der beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven 14 dvs. borgere der udskrives fra sygehus med

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Bilag 3: Almen praksis tabeller. Borgernes tilfredshed med overgange på sundhedsområdet

Bilag 3: Almen praksis tabeller. Borgernes tilfredshed med overgange på sundhedsområdet Bilag 3: Almen praksis tabeller Borgernes tilfredshed med overgange på sundhedsområdet Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.simb.dk Henvendelse

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Uddrag af arbejdet fra ERFAgruppen om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden Juni

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Sundhedsprofil. Region Hovedstaden Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

Sundhedsprofil. Region Hovedstaden Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse Sundhedsprofil 17 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 17 Sundhedsadfærd og risikofaktorer (sammenfatning)

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Rettidighed for alle kontant- og starthjælpsmodtagere

Rettidighed for alle kontant- og starthjælpsmodtagere for alle kontant- og starthjælpsmodtagere (kontant- og starthjælpsmodtagere) Jobsamtaler november 2009 Hovedstaden og Sjælland Kontant- og starthjælpsmodtagere Første aktiveringstilbud Gentagende tilbud

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I 2013

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I 2013 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2014-2028 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomiafdelingen Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen 02.04.2014/pej Dette notat beskriver befolkningsudviklingen

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Af Lasse Vej Toft, lvt@kl.dk Dato: Vælg datoælg dat Side 1 af 9 Formålet med dette analysenotat er at give et overblik over udviklingen i boligarealet per

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2000 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen bydele i Kµbenhavn

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2000 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen bydele i Kµbenhavn Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2000 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen bydele i Kµbenhavn Nr. 23. 14. november 2001 Fertiliteten 2000 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen,

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2018-2032 Center for Økonomi og Analyse team ANALYSE Økonom: Poul Ebbesen Jensen Dato: 28. marts 2018/pej Dette notat beskriver befolkningsudviklingen

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2015 7. juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Email: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-3-16 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner April 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

PLO Analyse Hver fjerde praktiserende læge er over 60 år

PLO Analyse Hver fjerde praktiserende læge er over 60 år PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO Analyse Hver fjerde praktiserende læge er over 60 år Hovedbudskaber Antallet af praktiserende læger er faldet med næsten 300 læger siden 2007 Èn ud af fire læger er

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Februar Indlæggelser blandt modtagere af hjemmehjælp

Februar Indlæggelser blandt modtagere af hjemmehjælp 33333 Februar 2019 Indlæggelser blandt modtagere af hjemmehjælp Indlæggelser blandt modtagere af hjemmehjælp Kommunerne tilbyder hjemmehjælp til borgere, der ikke længere har de fysiske eller psykiske

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Kræft Muskelskeletlidelser. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Kræft Muskelskeletlidelser. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Hjerte-kar KOL Type-2- diabetes Kræft Muskelskeletlidelser (fx lænderyg, artrose, osteoporose)

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2017-2031 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 17-3235 30.03.2017/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

Udviklingen i den kommunale medfinansiering 2018

Udviklingen i den kommunale medfinansiering 2018 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: SUMMHA Koordineret med: Sagsnr.: [Sagsnr.] Dok. nr.: 723073 Dato: 29-10-2018 Udviklingen i den kommunale medfinansiering 2018 Der ses betydelige udsving

Læs mere

Oplæg for KKR Hovedstaden. behandlings, videns, forsknings og kompetencecenter

Oplæg for KKR Hovedstaden. behandlings, videns, forsknings og kompetencecenter Oplæg for KKR Hovedstaden behandlings, videns, forsknings og kompetencecenter Hvem er vi? 2000 Unge & Sorg Rådgivningsafdeling i Kbh. 2004 Unge & Sorg Afdeling i Aarhus 2007 Unge & Sorg Afdeling i Odense

Læs mere

Forekomsten og konsekvenser af muskelskeletsygdomme i Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Oktober 2010

Forekomsten og konsekvenser af muskelskeletsygdomme i Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Oktober 2010 Forekomsten og konsekvenser af muskelskeletsygdomme i Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Oktober 2010 Titel: Copyright: Forfattere: Forekomsten og konsekvenser af muskelskeletsygdomme

Læs mere

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden 1 Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden - Arresødal Hospice, - Diakonissestiftelsens Hospice, - Sankt Lukas Hospice, - Søndergaard Hospice. modtager nu kun elektroniske

Læs mere

Folketingets Beskæftigelsesudvalg

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 304 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om

Læs mere

Bilag 2: Kommunetabeller. Borgernes tilfredshed med overgange på sundhedsområdet

Bilag 2: Kommunetabeller. Borgernes tilfredshed med overgange på sundhedsområdet Bilag 2: Kommunetabeller Borgernes tilfredshed med overgange på sundhedsområdet Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.simb.dk Henvendelse om

Læs mere

Foreningen Kulturnatten

Foreningen Kulturnatten 1 Foreningen Kulturnatten Kulturnatten 2017 Personlige interview foretaget 13. oktober 2017 2017: 504 respondenter 2015: 467 respondenter 2013: 562 respondenter 2011: 506 respondenter 2009: 514 respondenter

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Organisatoriske enheder i den almene boligsektor

Organisatoriske enheder i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2018:6 Organisatoriske enheder i den almene boligsektor 2008-2018 Den almene boligsektor er blevet koncentreret på færre, men større enheder i de seneste 10 år. Fusioner mellem boligorganisationer

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere