SportHouse. Maj, 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SportHouse. Maj, 2007"

Transkript

1 SportHouse Maj, 2007

2 Økonomisk Strategi Fundraising Vi kigger frem mod den Store finale SportHouse

3 input til, hvad en økonomisk strategi kan indeholde herunder hvad er det for et ansvar bestyrelsen har på det økonomiske område. et indblik i, hvordan fundraising kan gribes an i praksis. SportHouse

4 Hvordan er sammenhængen mellem strategi, handlingsplan og dagligdag? Og hvor er balancen med økonomiske og sportslige målsætninger. Budget og regnskab som led i en aktiv kommunikation om økonomiske og sportslige mål. SportHouse

5 Økonomisk strategi Jesper Jørgensen 23. m aj 2007

6 Sport ens lykkehj ul! 1. Skaf penge 2. For at investere i spillere 3. For at vinde kam pe (m åske) 4. For at skaffe flere penge (m åske) 5. For at investere i flere spillere 6. For at vinde kam pe (m åske) 7. For at skaffe flere penge... Sportslig succes Flere Indtægter Bedre Bedre spillere spillere Den onde eller gode cirkel???????

7 Hvordan skabes en lønsom sportsvirksom hed? Svaret er ganske enkelt NEJ og atter NEJ!!!! en bestyrelse, som kan sige eller med andre ord en bestyrelse, der sørger for, at der ikke bruges flere penge end, der kom m er i kassen!!! En professionalisering af ledelsessystemet er nødvendigt ellers vil økonomisk success alene være en ren tilfældighed baseret på kortvarig sportslig succes!!!!

8 Organisation og ledelse Overgangen fra am atørverdenen til den professionelle sport sverden er vanskelig Der skal tænkes m ere forretningsm æssigt og ikke følelsesm æssigt. På den anden side følelser er en del af sport bare ikke i bestyrelseslokalet! Bestyrelsen skal sam m ensættes af personer, der har de kom petencer, som kan bidrage til udviklingen af klubben inden for økonom i, st rat egi, sport slige Bestyrelsen skal være af gavn og ikke navn, og skal koncentrere sig om bestyrelsesarbejdet og ikke rode rundt i den daglige drift, m en netop tage sig at det strategiske, opfølgende arbejde på kort- såvel som langsigtede handlings-planer, budgetter og risikost yring

9 Organisat ion og ledelse Uanset klubbens størrelse kræver en bestyrelse i en professionel sportsvirksom hed, at bestyrelsen dedikere ressourcer, der er brug for en aktivering involvering/ sparring, mere end en kontrolfunktion Det grundlæggende udgangspunkt er derfor, at en sund økonom i er grundlaget for at realisere og fastholde en sportslig succes, men ingen garanti!! Balancen mellem de sportslige mål og økonomisk muligheder Hvis ovenstående ikke respekteres og efterleves kommer klubben aldrig videre!!

10 Organisation og ledelse Der skal være en klar skillelinie m ellem bestyrelsen og den daglige ansvarliges arbejds- og ansvarsom råder, m en ikke på bekostning af et tæt sam arbej de! Bestyrelsen skal ikke lade sig styre af sponsorer eller andre eller følelser, m en skal træffe beslutninger til gavn for helheden på grundlag af underbyggede indstillinger og ikke em otionelle hovsaløsninger - i det hele taget - agere som bestyrelsen i en hvilken som helst anden erhvervsvirksom hed..

11 Organisation daglig ledelse m v. Bem anding adm inistration, salg- og sportslige om råde Arbejds- og ansvarsom råder skal klarlægges og skrives ned. Bestyrelsens involvering i dagligdagen er ofte påkrævet, m en det forudsætter klare retningslinier herfor og ikke m indst at det ikke kun bliver ved snakken, m en at opgaven også løses!

12 Strategi og handlingsplan Afsæt den nødvendig tid til drøftelse heraf f.eks. et bestyrelsesmøde om året, hvor ikke andre emner er på dagsordnen! Klarlæg realistiske mål og midler for de kommende 1-3 år: Det Sportslige Organisatoriske Salgsmæssige Økonomiske Gør mål målbare og beskriv midler præcist, men gør det simpelt, så strategi kan kommunikeres og de kan følges op herpå Balancer målene af inden for de 4 områder Brug tid i bestyrelsen til løbende opfølgning Handlingsplaner og budgetter udarbejdes på grundlag heraf

13 Økonom i Udvikling af det økonom iske fundam ent baseret på en langsigtet forretningsplan, afbalancere indt ægt sm ulighederne og kalkulerede risici Kom petencer til udvikling af indtægtsgrundlaget Sponsering professionalisering heraf. Gensidige forpligt ende aft aler og ikke gaver! Alternative indtægter er m eget usikre indtægter og er ikke dem, der får budgettet til at balancere og kræver t illige særlig ekspert ise Økonom istyring baseret på budgetlægning, hvor udgifterne afstem m es indtægterne og ikke om vendt Månedlige opfølgning af drift og likvidit et

14 Budgetlæ gning For det kommende år, men også estimater for efterfølgende år, da forpligtelser over for spillere ofte er flerårige og ikke mindst for at skabe sammenhæng med strategi og handlingsplaner Budget skal om fatte drift, balance og likviditet Budgetforudsætninger skal beskrives og poster med væsentlig følsomhed skal særligt beskrives f.eks. Sponsorindtægter Budget sammenlignes med sidste realiserede år og indeværende års forventet for at beskrive udvikling, så bestyrelsen kan forholde sig til realism en.og så til selve budgettet men husk sponsorindtægterne er ikke residualposten, der får budgettet til at hænge sammen!!!

15 Budgetopfølning Månedlig opfølgning på drift, balance og likviditet Væsentlige afvigelser forklares og forventningerne til året revurderes om nødvendigt Der skal m ånedlig især følges op på den kortsigtede likvidit et Forudsætningerne for budgetopfølgning er et ajourført og afstem t bogholderi Budgetopfølgning ikke senere end 10 dage inde i den nye m åned ellers ikke m uligt at reagere på budget afvigelser, herunder især likvidit et sproblem er! Budgetopfølgning om fatter også særskilt rapport ering om salg af sponsorrat er

16 De daglige rutiner Bogføringssyst em og kont oplan, sam t ansvar Outsourcing til f.eks. revisor, der også kan hj ælpe m ed den løbende rapportering Autorisation til godkendelse af bilag og betalinger, herunder kont roller Fakturering sponsorkontrakter. Opfølgning af at ALLE sponsorkont rakt er fakt ureres! Lønadm inistration brug f.eks. Dataløn Husk lønaftaler skal være på plads og husk der er ikke som hedder nettoløn!

17 Told & Skat Afregn m om s og skatter til tiden! Der er ikke noget, som hedder nettoløn og løn kan ikke konvert eres t il skat t efrie kørepenge Der er m om s på alle sponsorater, m en der er krav om opdeling i ydelser so m f.eks. Billetter og eksponering, da sponsor ikke har fradrag for stort set andet end eksponeringen.

18 Kom m unikation Aktiv imageskabende kommunikationsstrategi såvel intern som eksternt (m edier, sponsorer, fans m v.) Hvad er klubbens værdier??? Image er med til at skabe det forretningsmæssige grundlag Kom m unikationstrategien er m ed til at styre fans, sponsorers og mediers forventninger Intern kommunikation også til det sportslige område om målsætninger, planer og opnåede resultater Kommunikation også eksternt om mål og resultater og undgå at lade sig rive med af medierne men fastholde bl.a., at en sund økonomi kommer førend de sportslige resultater Kommunikation til sponsorerne efter samme principper, men kommunikation til sponsorer skal også bruges til at binde disse til klubben.

19 Og så til sidst som afslutning.. Ledelse og organisering er fundam ent et Suppleret af en robust forretningsplan m ed indkalkulerede risici. Men husk, uanset ovenstående skal der sportslig succes til førend det hele lykkes!

20 Identificer, blive enige og prioriter i gruppen de 3 største udfordringer og muligheder indenfor hhv det sportslige, organisatoriske, salgsmæssige og økonomiske område Tilsvarende for de 3 største risici. SportHouse

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere