Fundraising for begyndere. En introduktion til fundraising i sundhedsvæsenet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fundraising for begyndere. En introduktion til fundraising i sundhedsvæsenet"

Transkript

1 Fundraising for begyndere En introduktion til fundraising i sundhedsvæsenet

2 2 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

3 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE Dette finder du i folderen: 1. En ansøgnings grundstruktur 2. Krav til ansøgningen 3. Ti generelle råd 4. Når du får afslag 5. Afslutning Denne folder er tænkt som en hjælp til dig, der er i tvivl om, hvad der skal til for at skrive en god og velovervejet fondsansøgning. Konkurrencen om bevillinger fra fonde og legater er stor, og det er derfor sandsynligt, at din ansøgning bliver afvist, hvis ikke den indeholder de nødvendige oplysninger og præsenterer disse på en forståelig og struktureret måde. Efter at have læst denne folder håber vi at have besvaret mange af de spørgsmål, du måtte have omkring udformningen af en fondsansøgning. Folderen er blandt andet baseret på diverse vejledninger og råd for udarbejdelse af ansøgninger om støtte til videnskabelige projekter samt erfaringer fra fondsansøgninger fra Aalborg Sygehus. Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital Fundraising og projektadministrationsenheden (FUPA) Lokal: / FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 3

4 EN ANSØGNINGS GRUNDSTRUKTUR Mange af de store fonde har efterhånden standardiserede ansøgningsformularer, som man enten skal downloade og udfylde eller udfylde direkte på nettet i et elektronisk ansøgningssystem. I disse tilfælde skal den udarbejdede vejledning til den pågældende fond følges nøje og evt. angivelser af, hvor meget de enkelte afsnit må fylde, overholdes. I det følgende gives et forslag til en grundstruktur til de ansøgninger, der ikke er underlagt bestemte formkrav, og hvor det kan være vanskeligt selv at strukturere projektbeskrivelsen. Første side På den første side skal man hurtigt kunne danne sig et rimeligt overblik over ansøgningen i forhold til formål, økonomi og resultater. De resterende materialer vedlægges som bilag; ikke-videnskabelig beskrivelse, perspektiver for projektresultaterne, budget, protokol, CV og publikationsliste er tænkt som udbyggende materiale, der skal understøtte den første side. Det er her, selve ansøgningen skrives, og det er dén side, som fonden læser igennem, når de skal grovsortere hvilke ansøgninger, de finder interessante. Det er derfor vigtigt, at læseren fra første bogstav mærker din entusiasme, dit engagement og din kampgejst. Tro på din sag. En god idé kan der ALTID skaffes penge til. Udskrives enten på sygehusets officielle brevpapir. Af denne side fremgår det, hvad projektet omhandler, hvilke økonomiske ressourcer som kræves, og hvad der forventes at komme ud af arbejdet. Siden kan opbygges i tre hovedafsnit: 1. Ikke-videnskabelig præsentation af projektet og samtidig en indirekte understregning af, at forskningsprotokollen ligger indenfor den enkelte fonds fundats. Vær meget omhyggelig med det korte resumé. Kæl for formuleringerne og brug korte sætninger, så sproget bliver indholdsmættet og letlæst. Undgå fyldord. En hel del af dine bedømmere når ikke at læse mere end denne ultrakorte beskrivelse af dit projekt. Måske tænker de, hvad der ikke kan udtrykkes kort, er ikke værd at vide! 2. Overordnet præsentation af de økonomiske data; egenfinansiering,ansøgte beløb fra den enkelte fond, yderligere ekstern finansiering og det samlede projektbeløb. Herved er det muligt at forholde sig til, hvor meget vi selv investerer i projektet, hvor meget vi søger af den enkelte fond, hvor meget vi søger om fra andre fonde og det samlede projektomfang. 3. Tredje del er en perspektivering af de forventelige (mulige) resultater ved gennemførelse af forskningsprojektet sat i forhold til hvad det betyder for den enkelte patient, samfundsmæssigt og videnskabeligt (både indenfor det primære fagområde og potentielt indenfor andre fagområder). 4 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

5 Hermed viser du, at du har viden og overblik. Samtidig skal du argumentere for, at dit eget projekt bidrager med ny viden i forhold til bestående forskning. Næst efter formålsformuleringen er dette det vigtigste punkt i din ansøgning. Bilag 1, Ikke-videnskabelig beskrivelse og perspektiver for projektresultater: Bør maksimalt fylde 1½ side gerne mindre. Bilaget skal ses som en udbygning af den præsenterede tekst på side 1 samt en mulighed for lægmand til at få lidt dybere information om projektet. Det er vigtigt at have in mente, at dette bilag samt den første side er de eneste steder, hvor andre end læger har en reel mulighed for at kunne vurdere forskningsprojektet (formål og forventelige gevinster). Derfor skal sproget og detaljeringsgraden være afpasset dette faktum. Hvis dette ikke er tilfældet, vil det være mere end svært for de mange fonde, som ikke har læger repræsenteret i bestyrelsen eller til at gennemlæse ansøgningerne at tildele støtte til noget, som de ikke forstår. Bilag 2, Detaljeret budget: Budgettet er naturligvis et særdeles centralt bilag, som altid skal foreligge. Flere fonde har i øvrigt faste skemaer og bestemte regler for opstilling af budgettet. Generelt bør det være detaljeret med så mange poster udspecificeret som muligt. Store generelle poster som andre udgifter, rejser, computerudstyr og lignende vækker generelt mishag. Der bør ansøges om præcis de udgifter, som projektet indebærer og ikke mere. Man bør imidlertid heller ikke skære budgettet ned til et urealistisk niveau. Husk bl.a. at vedlægge indhentede tilbud på apparatur og lignende og sørg for, hvis projektet løber over flere år, at anføre specificerede budgetter for alle år. Bedømmelsesudvalget vil gerne kunne se præcis hvilke udgifter, man evt. er med til at dække. Budgetbilaget bør ikke fylde mere end én side. Det har til formål at give et detaljeret overblik over de økonomiske forhold i forskningsprojektet. I det følgende gennemgår vi et eksempel på et budget. FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 5

6 Budgetpost; her er anvendt samme inddelingsprincipper, som forskningsrådene anvender i deres skemaer. Egenfinansiering; der er flere positive perspektiver i at medtage en oversigt over omfanget af midler, vi selv investerer i projektet. For det første viser det en formel opbakning til projektet - at der fra sygehusets side er afsat midler til dets gennemførelse. For det andet har mange fonde med i deres overvejelser ved tildeling af midler, om de mener, det er muligt skaffe de resterende eksterne midler og derved at gennemføre projektet. Når der allerede foreligger midler i form af sygehusets egenfinansiering, vil det være lettere at opnå tildeling af eksterne fondsmidler. For det tredje er det helt legitimt at fremvise, hvilke omkostninger der for sygehuset er forbundet med gennemførelse af forskningsprojektet. Samtidig viser angivelsen af egenfinansiering en stor grad af åbenhed og gennemsigtighed i forhold til de økonomiske forhold, samt at projektet også økonomisk er gennemtænkt i forhold til en reel gennemførelse. Ansøgte beløb fra den enkelte fond; her bliver præcist angivet, hvilke omkostningsposter der søges støtte til dækning af fra den enkelte fond. Herved bliver det lettere og mere overskueligt for fondene at forholde sig til, om de ønsker at tildele støtte til de anførte udgifter. Yderligere ekstern finansiering; her fremgår det tydeligt, hvilke andre omkostningsposter man forsøger at skaffe ekstern finansiering til. I alt; Opsummerer udgifterne til de enkelte budgetposter. Det er oplagt at vedlægge nogle få kommentarer til budgettet for at forøge troværdigheden i forhold til anvendelsen af de tildelte midler. Det skal fremgå, hvis der sideløbende søges om yderligere finansiering af projektet hos andre fonde. Her kan man også nævne eventuelle bevillinger, som allerede er tildelt, hvorved man tilkendegiver, at andre fonde finder forskningsprojektet værdigt til at modtage ekstern støtte. 6 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

7 Bilag 3, detaljeret projektbeskrivelse / forskningsprotokollen: Se afsnittet Krav til ansøgningen for uddybning af dette punkt. Bilag 4, CV og publikationsliste: Dit CV bør ikke fylde mere end 1-2 sider, og bør kun indeholde det, der beskriver dine kompetencer som forsker. Det skal vise, at du er den rette person til at gennemføre projektet. At du i 1985 var spejderleder for en flok gærdesmutter, er ikke relevant i denne sammenhæng. Publikationslisten bør som hovedregel ikke fylde mere end én side. Hvis den fylder mere, bør der udelukkende medtages de vigtigste og de nyeste publikationer. Mange fonde har regler for omfanget af ansøgerens CV. Sørg for at overholde disse, da manglende overholdelse af de formelle regler kan medføre afvisning af ansøgningen. Det vedlagte CV skal først og fremmest omfatte de aktiviteter, som er relevante for vurderingen af projektansøgningen.hvis man har et langt CV,kan det være en god ide at skræddersy den vedlagte udgave til den pågældende ansøgning. Også for publikationslistens vedkommende kan der være tale om, at den pågældende fond har opstillet regler for, hvor lang denne må være. Publikationslisten bør primært indeholde videnskabelige arbejder, og man bør kun nævne populære, ikkevidenskabelige arbejder i det omfang de indholdsmæssigt er relevante. Man kan evt. kategorisere ens videnskabelige arbejder således, at publikationslisten er lettere at overskue for læseren. FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 7

8 KRAV TIL ANSØGNINGEN Når du skal præsentere dit forskningsprojekt, skal du tænke på dig selv som en sælger af et produkt, du gerne vil have solgt. Det handler om at få din vare til at fremstå så attraktiv som muligt, uden at du lyver eller overdriver. I denne del af folderen gennemgås en række forhold, som du skal være opmærksom på, når du skriver den detaljerede projektbeskrivelse, der efterfølgende skal danne grundlag for ansøgningens introduktionsside. A. Hvem er din kunde? Først og fremmest må du tænke på, hvem det er, som du gerne vil have til at købe projektet. Medlemmerne af et bedømmelsesudvalg har ofte meget forskellige faglige forudsætninger, og projektbeskrivelsen bør derfor generelt formuleres således, at den overordnede problemstilling vil kunne forstås af alle medlemmer. Det er en god idé at lade en udenforstående person læse ansøgningen, inden den indsendes. Undgå overdreven faglig selvsikkerhed. Slvom du evt. måtte mene, at en bestemt videnskabelig tradition eller metode er den eneste gyldige i denne verden, er det ikke sikkert, at bedømmerne har den samme opfattelse. Læs fondens formål grundigt og præsenter dit projekt i retning af dette. Det betyder, at du skal forholde dig til, hvordan dit projekts formål stemmer overens med fondens formål. Dette skal du gøre uden at afvige fra dit eget projekts formål. Du må ikke ændre på selve projektbeskrivelsen / protokollen, når først du er begyndt at få penge. Ellers skal der redegøres for ændringerne over for de bevilgende fonde, og det er besværligt og svækker din troværdighed - ikke nødvendigvis som forsker - men som bevillingsmodtager. B. Formelle krav Det er vigtigt at overholde de formelle krav fonden sætter, fx maksimumgrænser for tekstmængde. Læs derfor eventuelle vejledninger og ansøgningsskemaer grundigt igennem, før du begynder at skrive. Ansøgningen må ikke afspejle sløseri eller indeholde slå- og stavefejl, da de svækker helhedsindtrykket. 8 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

9 C. Projektets relevans En ansøgning skal overbevise bedømmerne om, at projektet og de potentielle resultater er relevante og vigtige i forhold til det særlige område, som fonden eller institutionen yder støtte til. Spørgsmålet er: hvem kunne have gavn af de indhøstede resultater? Dette spørgsmål kan måske synes overflødigt i forbindelse med visse typer af anvendt forskning, f.eks. undersøgelser af kræftbehandling, men man bør ikke desto mindre altid forholde sig eksplicit til spørgsmålet om relevans. Et projekt, der har stor relevans for mange har pr. definition større chance for at opnå støtte end et projekt, der har lille relevans for få. D. Overskuelighed, klarhed og struktur Bedømmelsesudvalgene skal som regel behandle et stort antal ansøgninger på relativt kort tid. En klar, præcis ansøgning med en logisk sammenhængende og klar struktur vil alt andet lige have de største chancer for at blive imødekommet. Vurderingen af ansøgerens evne til at gennemføre projektet hænger uvægerligt sammen med vurderingen af dennes evne til at fremstille projektet på en sådan måde, at det kan læses og forstås på kort tid. Det er vigtigt, at din ansøgning tager sig professionelt ud på papiret. Et overskueligt og læsevenligt layout med gode, logiske overskrifter og luft demonstrerer dit overblik og letter arbejdet for læseren, hvis velvilje du er afhængig af. Brug aldrig mere end tre skriftstørrelser og tre skrifttyper (normal, fed, kursiv) og undgå understregning. Brug skriftstørrelse 12 til hovedteksten. De fleste af dine læsere lider af presbyopi. E. Baggrund Projektidéer opstår ikke ud af den blå luft. Alle projekter tager udgangspunkt i eksisterende viden og andre forskeres resultater. Den gode ansøgning formår at fremstille den allerede eksisterende viden på området og - ikke mindst - de nye spørgsmål og forskningsmæssige udfordringer, som de foreliggende undersøgelsesresultater rejser. Baggrundsafsnittet viser, hvor- FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 9

10 vidt ansøgeren har en god forståelse for området, og om han eller hun er i stand til at forstå og forholde sig videnskabeligt til problemstillingernes kompleksitet. Problemstillinger med en høj grad af aktualitet, relevans, konkretiseringsgrad og universalitet vil generelt have de bedste chancer. Med høj grad af universalitet menes, at problemstillingen og besvarelsen af de rejste spørgsmål har så stor betydning for så mange som muligt, og ikke blot en snæver eller lokal interesse. Det er også vigtigt, at projektet formuleres så konkret og, for empiriske undersøgelser, så målbart som muligt. Problemstillingen Psykosociale faktorer og kræft er generel og upræcis. En mere konkret problemstilling kunne være: Betydningen af psykologisk behandling for tilbagefald og overlevelse i forbindelse med brystkræft. De fleste fonde, der yder støtte til forskning, ønsker at få det største videnmæssige udbytte af deres investering som muligt. Det betyder, at de generelt har en interesse i at støtte projekter med høj universalitet. Alt andet lige, vil en forskningsfond altså tendere mod at støtte projekter, der kombinerer en høj grad af universalitet med en høj konkretiseringsgrad. Fondene lægger i stigende grad også vægt på, hvordan projektets resultater efterfølgende planlægges formidlet. F. Materialer og metoder Beskrivelsen af de påtænkte undersøgelsesmetoder bør fremstå som en logisk konsekvens af de i baggrundsafsnittet fremstillede problemstillinger, ubesvarede spørgsmål og specifikke hypoteser. Detaljeringsgraden afhænger til dels af, hvilken type undersøgelse, der er tale om. Er der tale om en forberedende, eksplorativ eller pilotundersøgelse, behøver metodeafsnittet selvsagt ikke at være helt så detaljeret. Hvis man tidligere har foretaget lignende undersøgelser, kan man henvise til de publikationer, hvori disse er beskrevet. Projektets troværdighed øges generelt hvis ansøger har publiceret flittigt i anerkendte videnskabelige tidsskrifter. Ved vurderingen af projektet er man interesseret i undersøgelses- og målemetodernes reliabilitet (pålidelighed) og va- 10 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

11 liditet (gyldighed). Såfremt der er tale om validerede og ofte benyttede måleinstrumenter (f.eks. standardiserede tests) er det som regel tilstrækkeligt at referere til de relevante publikationer. Hvis der er tale om mindre kendte instrumenter, stilles der krav om mere detaljerede redegørelser for disse metoders reliabilitet og validitet. Forskningsresultater skal ideelt set kunne udstrækkes til at gælde for andre personer og grupper end de, der er impliceret i den pågældende undersøgelse. Ansøgeren bør i forbindelse med beskrivelsen af undersøgelsesmetoden også nævne de dataanalysemetoder, som tænkes anvendt. Såfremt der er tale om kvantitative data, bør man overordnet angive, hvilke statistiske analyser, man har tænkt sig at anvende. Ved kvalitative undersøgelser bør man anstrenge sig for at beskrive de teorier og metoder, man ønsker at anvende ved analysen og fortolkningen af de indsamlede data. Det er eksempelvis ikke tilstrækkeligt blot at skrive grounded theory, hvis det er denne teori, man påtænker at anvende. Man bør kort vise, at man faktisk ved, hvad denne analysemetode egentlig indebærer. G. Projektets realiserbarhed Selv ud fra en kort ansøgning kan bedømmelsesudvalget få en god fornemmelse af, om der er tale om et gennemførligt og realistisk projekt inden for de angivne økonomiske rammer. Projektansøgningen bør så vidt muligt indeholde en omtrentlig tidsplan med angivelse af tidspunkter for afslutningen af de forskellige faser i undersøgelsen: planlægning, dataindsamling, dataanalyse og offentliggørelse af resultater. Såfremt man i undersøgelsen påtænker at inddrage patienter, forsøgspersoner, interviewpersoner, kan det være nødvendigt kort at beskrive karakteristika, antal og rekrutteringsprocedurer. Dette er bl.a. nødvendigt for at kunne vurdere projektets realiserbarhed og eventuelle etiske problemstillinger i forbindelse med projektets gennemførelse. Ved vurdering af ansøgningen vil der desuden blive lagt vægt på, om ansøgeren kan argumentere for, at det skulle være muligt at indsamle data inden for planlagte tid. Eksempelvis: hvor stort frafald af forsøgspersoner regner man med osv. Såfremt der er tale om en egentlig hypotesetestende undersøgelse, vil der ved vurderingen af projektet ikke mindst blive lagt vægt på, om det pågældende design skønnes at være tilstrækkeligt følsomt til at kunne be- eller afkræfte de opstillede hypoteser. Ansøgningen vil ikke kun blive vurderet på, om den pågældende metode er anvendelig men også på, om projektet er gennemførligt. Her vil det generelt være en god idé at beskrive de øvrige økonomiske, tekniske og menneskelige ressourcer man måtte have til rådighed. At der ydes støtte til projektet fra ens arbejdssted eller evt. fra andre fonde vil ofte have en positiv indflydelse på vurderingen. Det viser, at andre tror på dit projekt. Husk at indtænke alle nødvendige ressourcer i projektansøgningen. Hvis det vurderes nødvendigt at inddrage en statistiker i dataanalysefasen, bør man have tilsagn om støtte fra en sådan og evt. ansøge om midler til statistisk konsulentbistand. Sørg også for at angive de fysiske rammer, hvori undersøgelsen vil skulle foregå. H. Etiske problemstillinger I projektbeskrivelsen bør der gøres rede for, om der er særlige etiske problemstillinger i forbindelse med undersøgelsen samt hvordan, man har tænkt sig at gribe dette an. Hvis der er tale om en undersøgelse, der skal anmeldes til de Videnskabsetiske Komiteer eller Registertilsynet, bør dette ligeledes fremgå af projektbeskrivelsen. I tidsplanen bør man tage højde for den tid, det tager at få projektet godkendt. Afsnittet bør ikke betragtes som en ren formalitet og skal vise, at ansøgeren har FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 11

12 tænkt reelt over de potentielle etiske problemer i det pågældende forskningsprojekt. I. Forventede resultater, perspektiver og generaliserbarhed Afslutningsvis bør ansøgeren redegøre for de forventede resultater. Det er netop resultaterne og deres videnskabelige og samfundsmæssige værdi, der interesserer giveren, og ansøgeren bør derfor ligeledes pege på de perspektiver, de pågældende resultater kunne rumme. Vigtigheden af dette afsnit bør ikke undervurderes. Som ansøger kan det let virke selvindlysende, da man gennem sit detaljerede arbejde med ansøgningen netop har beskæftiget sig indgående med projektet. Det er imidlertid ikke sikkert, at det er selvindlysende for den uindviede læser. Dette afsnit kan måske endda være afgørende for, om projektet i sidste ende opnår støtte eller ej. Som nævnt bør ansøgeren i forbindelse med formuleringen af de forventede resultater og deres perspektiver være særligt opmærksom på at udtale sig omkring resultaternes generaliserbarhed. Er projektets resultater relevante for nogle få, lokale interesser, eller vil de have interesse for en bredere skare. Kvaliteten af undersøgelsesdesignet er ligeledes afgørende for, om de opnåede resultater overhovedet kan forventes at besvare spørgsmål der vil være af mere generel interesse. J. Referencer Referencelisten bør være forholdsvis kort indeholdende de referencer, der er citeret i projektbeskrivelsen. Referencelisten fungerer som en dokumentation for, at ansøgeren er bekendt med den centrale baggrundslitteratur på området samt evt. for kvaliteten af de måleinstrumenter, som er beskrevet i metodeafsnittet. Ansøgeren bør holde sig til de nødvendige referencer i forhold til det ansøgte forskningsprojekt. af slagsen. Generelt bør ansøgningen tale for sig selv, og kun undtagelsesvis kan det anbefales at vedlægge flere bilag, end fonden beder om. L. Sammenfattende: Er projektet støtteværdigt? Om projektet betragtes som støtteværdigt - evt. i konkurrence med andre relevante og velformulerede projektansøgninger - afhænger af, om ansøgeren er i stand til at overbevise bedømmelsesudvalget om: At projektet er relevant i forhold til fondens formålsparagraffer, At projektets resultater vil have en værdi (for andre end én selv), At projektets design vil kunne besvare problemstillingen og de opstillede hypoteser, At resultaterne har en høj grad af generaliserbarhed, At de anvendte metoder er relevante, pålidelige og valide, At projektet er realiserbart indenfor de angivne tidsmæssige og økonomiske rammer, At ansøgeren har de rette kvalifikationer, herunder faglig viden og forskningsmetodologisk erfaring Før du skriver ansøgningen, kan det derfor være en god idé at ringe til fondens sekretariat for at høre, hvem og hvilke formål de fortrinsvis giver penge til. En fonds reelle støtteprofil er ofte smallere end angivet i opslaget i tidsskrifter eller på hjemmesider. Der er fonde, som uddeler millioner ad gangen, og fonde, som kun har små beløb til uddeling. Det må du vide på forhånd. Jo bedre du sigter, jo større er chancen for at ramme plet. K. Bilag m.v. Medlemmer af bedømmelsesudvalg skal ofte læse mange ansøgninger og glæder sig over de klare, enkle og overskuelige 12 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

13 10 GENERELLE RÅD Nedenstående generelle retningslinjer er udledt af vejledningerne fra de største fonde i Danmark. For at få præcise informationer fra én bestemt fond anbefales det at orientere sig hos fonden Der gives normalt støtte til såvel løn som apparatur (Novo Nordisk og A.P. Møller dog ikke løn.) 2. Hvis der søges om apparatur, skal der altid vedlægges tilbud. Der gives normalt ikke støtte til løbende drift, administration og overhead. 3. Ansøgningens struktur og layout bør tilstræbe klarhed, overskuelighed og præcision. Layotet må hverken være sjusket og rodet eller oversmart. Sørg for at holde det enkelt og stilrent. Farvet papir, plasticomslag m.v. er generelt ikke anbefalelsesværdigt; det er først og fremmest indholdet, der tæller. Forsøg på at puste indholdet op med et fancy layout kan let virke mod hensigten. Saml ikke ansøgningens papirer med hæfteklammer, da det besværliggør en evt. kopiering. 6. På grund af den store konkurrence, skal de formelle krav være overholdt. Ellers kan fondene afvise ansøgningen rent administrativt. 7. Hvis der søges til forskningsophold og kursusdeltagelse, skal det klart fremgå, at det er en nødvendig forudsætning for gennemførelse af et aktuelt forskningsprojekt. 8. Projekter der kun har lokal betydning, opnår normalt kun støtte hos fonde, der eksplicit støtter formål i et bestemt geografisk område. 9. Søg flere steder på én gang. Du er aldrig sikker på tilsagn, selv om en forskningserfaren kollega måske har sagt det til dig. Selv ikke, hvis han/hun sidder i bedømmelsesudvalget! 10. Lær af andres eksempler. Se nogle vellykkede ansøgninger igennem og lad dig insprere af disposition, layout og gode formuleringer. 4. Ansøgninger på over 1 mio. bliver ofte sendt til ekstern vurdering. 5. Overhold deadlines. Står der aflevering senest klokken 12.00, så mener de det! Fonde, som uddeler midler løbende, har i realiteten tidsfrister, som styres af, hvornår bestyrelsen mødes. Ring og hør hos sekretariatet, ellers kan du komme til at vente længe. FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 13

14 NÅR DU FÅR AFSLAG Du kan være stensikker på, at du får afslag på nogle af dine ansøgninger. Lad dig ikke slå ud af dette, for konkurrencen om midlerne er som sagt meget stor. Prøv i stedet at opspore begrundelsen for afslaget - som regel kan du ringe til fonden og få en snak med dem om, hvad der gjorde, at de valgte dit projekt fra. Den kritik du måtte få af din ansøgning, kan du bruge til at gøre din næste ansøgning bedre. Så kan du søge hos den pågældende fond igen og vise dem, at du ikke giver op, og at du har lyttet til kritikken, enten ved at ændre dit projekt eller ved at argumentere bedre for det. Det er også en god idé at stoppe op og overveje, om ideen er så god, som du selv tror. Søg vejledning. Eller: Har dine vejledere været for flinke ved dig? Vær kritisk: Er dit projekt bare mere af det samme? Hvis det drejer sig om et gennemundersøgt område: Hvilke nye og vigtige facetter belyser du? 14 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

15 AFSLUTNING Efter at have læst denne folder har du fået en kort introduktion til grundprincipperne i en god fondsansøgning. Selvom der er mange skrevne og uskrevne regler, der skal overholdes, håber vi ikke, du er helt afskrækket fra at kaste dig ud i at søge ekstern finansiering til et forskningsprojekt. Fundraising- og projektadministrationsenheden på Aalborg Sygehus er altid parat til at hjælpe dig gennem ansøgningsprocessen fra udvælgelse af fonde til konkret hjælp til at vinkle og målrette din ansøgning. FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 15

16 Fundraising- og projektadministrationsenheden Aalborg Sygehus / Århus Universitetshospital Forskningens Hus Sdr. Skovvej Aalborg Tlf.: / Layout: Kommunikationsenheden, Forskningens Hus Udgivet: August 2010

17 10:30:59]

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 2 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE Denne folder er tænkt som en hjælp til dig, der er i tvivl om, hvad der skal til for at skrive en god og velovervejet fondsansøgning. Konkurrencen om bevillinger fra fonde og

Læs mere

Fundraising for begyndere

Fundraising for begyndere Fundraising for begyndere December 2005 AALBORG SYGEHUS OM DENNE FOLDER Denne folder er tænkt som en hjælp til dig, der er i tvivl om, hvad der skal til for at skrive en god og velovervejet fondsansøgning.

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

Fundraising for begyndere. En introduktion til fundraising i sundhedsvæsenet

Fundraising for begyndere. En introduktion til fundraising i sundhedsvæsenet Fundraising for begyndere En introduktion til fundraising i sundhedsvæsenet 2 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE FUNDRAISING FOR BEGYNDERE Dette finder du i folderen: 1. En ansøgnings grundstruktur 2. Krav til

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Fra idé til ansøgning - en vejledning

Fra idé til ansøgning - en vejledning LAG Nyborg Fra idé til ansøgning - en vejledning Hvordan laver jeg en ansøgning til LAG Nyborg? Mange mennesker går rundt med gode idéer til et projekt, men får aldrig realiseret idéerne, fordi arbejdet

Læs mere

Fra protokol til fondsansøgning

Fra protokol til fondsansøgning Fra protokol til fondsansøgning En protokol adskiller sig på mange områder fra en ansøgning om eksternt finansierede forskningsmidler. En protokol er som regel meget omfangsrig, detaljeret og anderledes

Læs mere

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder

Læs mere

Kursus i forskningsmetodologi - blok 8

Kursus i forskningsmetodologi - blok 8 1 Kursus i forskningsmetodologi - blok 8 Projektplanlægning og -gennemførelse - supplerende noter ved KOK Den bedste forudsætning for at få gennemført et projekt er, at planlægningen er i orden. God planlægning

Læs mere

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017.

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017. Opslag og vejledning Region Sjællands og Region Syddanmarks forskningspulje til støtte af fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedr. de specialiserede funktioner.

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Formålet med Folkesundhed i Midten:

Formålet med Folkesundhed i Midten: Orienteringsmøde Formålet med Folkesundhed i Midten: Sikre at forsknings- og udviklingsarbejde i det fælles kommunale-regionale opgavefelt understøtter, at ydelser og uddannelse af sundhedspersoner varetages

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Januar 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016:

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Dette dokument beskriver opslags- og behandlingsproceduren for ansøgninger til uddeling af 1 Mio. kr. af Dansk

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis

Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis FONDEN FOR FAGLIG UDVIKLING AF SPECIALLÆGE- PRAKSIS c/o Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 København Ø Telefon 35 29 81 00, Telefax 35 29 83 21 Vejledning om udfyldelse

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Baggrund Danske Regioners bestyrelse har etableret en uafhængig forskningspulje på medicinområdet. Puljens størrelse er 22 mio. kr. i 2015 og ansøgningsfristen

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Vejledning til ansøgning om støtte til egen rejse under 1 måneds varighed Marts 2015 Bevillingssektionen Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Maj 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet)

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet) Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes

Læs mere

LUDVIG & SARA ELSASS FOND

LUDVIG & SARA ELSASS FOND SKEMA 3 Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter LUDVIG & SARA ELSASS FOND LEGATANSØGNING ADMINISTRATION: Elsass Fonden Holmegårdsvej 28, DK-2920 Charlottenlund Tlf.: 39 90 95 65. Ansøgers CPR-nr./ SE-nr.

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til uddeling af julehjælp 2015. Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 4. november 2015, kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til uddeling af julehjælp 2015. Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 4. november 2015, kl. 12. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til uddeling af julehjælp 2015 Finanslovens 15.75.78.10 Ansøgningsfrist den 4. november 2015, kl. 12. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m.

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. Vejledning i projektskrivning Vejledning i rapportskrivning En hjælp til et lettere liv for studerende og undervisere Heini Havreki Verkætlanarfrágreiðing Skeið

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på:

Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på: Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2015. Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på: http://www.rsyd.dk/wm334219 Formål Region Syddanmarks forskningspulje skal medvirke til etablering af

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

VEJLEDNING I ANSØGNING

VEJLEDNING I ANSØGNING VEJLEDNING I ANSØGNING OM DATA OG FORSKNINGSSAMARBEJDE GÆLDENDE FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING 2015 2020 Udarbejdet af Forskningsudvalget for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp 2016 Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 8. august 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ansøgningspuljens

Læs mere

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Disse generelle vilkår for forskningsbevilling (herefter "generelle bevillingsvilkår") er gældende for Hørslev-Fondens tildeling af bevillinger

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-17 Ramme for projekterne Målsætningen for det arktiske samarbejdsprogram er at give støtte til

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme 5. april 2006 J.nr. O-2006-2 Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme Højteknologifonden støtter strategiske satsninger inden for forskning og

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

Råd og vink til SRP og SSO

Råd og vink til SRP og SSO Råd og vink til SRP og SSO Af Anne Bang Larsen, ansat på Svendborg Gymnasium og regionalsekretær på Fyn, og Signe Elise Bro, ansat på Viborg Katedralskole og formand for Religionslærerforeningen for gymnasiet

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL EKSPLORATIVE WORKSHOPS

ANSØGNINGSSKEMA TIL EKSPLORATIVE WORKSHOPS ANSØGNINGSSKEMA TIL EKSPLORATIVE WORKSHOPS Dato: NOS-HS Sekretariatet Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 DK-1260 København K Danmark 1. Hovedansøgers navn (ansvarlig over for NOS-HS) 2. Stilling

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). De udfyldte

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Program Generelt om projektskrivning Struktur på opgaven Lidt om kapitlerne i opgaven Skrivetips GENERELT OM PROJEKTSKRIVNING Generelt om projektskrivning

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK 2014 STRATEGISK FUNDRAISING Strategisk fundraising bør være en integreret del af foreningens daglige kultur. Den strategiske fundraising

Læs mere

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden MARTS 2013 Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden Retningslinjer for støtte fra Spar Nord Fonden der fremgår af fondens hjemmeside: Fonden ønsker at fremme den videnskabelige og kulturelle

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING. Øvelse 1. Typer af formidling. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2)

Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING. Øvelse 1. Typer af formidling. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2) PROJEKTFORMIDLING 7mm i SLP Lars Peter Jensen Dagsorden for i dag Forelæsnings- og øvelsestema: Hvad er god skriftlig formidling af projektarbejdet. Forelæsnings- og øvelsestema: Kritiske punkter i rapportskrivning.

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere