Fundraising for begyndere. En introduktion til fundraising i sundhedsvæsenet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fundraising for begyndere. En introduktion til fundraising i sundhedsvæsenet"

Transkript

1 Fundraising for begyndere En introduktion til fundraising i sundhedsvæsenet

2 2 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

3 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE Dette finder du i folderen: 1. En ansøgnings grundstruktur 2. Krav til ansøgningen 3. Ti generelle råd 4. Når du får afslag 5. Afslutning Denne folder er tænkt som en hjælp til dig, der er i tvivl om, hvad der skal til for at skrive en god og velovervejet fondsansøgning. Konkurrencen om bevillinger fra fonde og legater er stor, og det er derfor sandsynligt, at din ansøgning bliver afvist, hvis ikke den indeholder de nødvendige oplysninger og præsenterer disse på en forståelig og struktureret måde. Efter at have læst denne folder håber vi at have besvaret mange af de spørgsmål, du måtte have omkring udformningen af en fondsansøgning. Folderen er blandt andet baseret på diverse vejledninger og råd for udarbejdelse af ansøgninger om støtte til videnskabelige projekter samt erfaringer fra fondsansøgninger fra Aalborg Sygehus. Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital Fundraising og projektadministrationsenheden (FUPA) Lokal: / FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 3

4 EN ANSØGNINGS GRUNDSTRUKTUR Mange af de store fonde har efterhånden standardiserede ansøgningsformularer, som man enten skal downloade og udfylde eller udfylde direkte på nettet i et elektronisk ansøgningssystem. I disse tilfælde skal den udarbejdede vejledning til den pågældende fond følges nøje og evt. angivelser af, hvor meget de enkelte afsnit må fylde, overholdes. I det følgende gives et forslag til en grundstruktur til de ansøgninger, der ikke er underlagt bestemte formkrav, og hvor det kan være vanskeligt selv at strukturere projektbeskrivelsen. Første side På den første side skal man hurtigt kunne danne sig et rimeligt overblik over ansøgningen i forhold til formål, økonomi og resultater. De resterende materialer vedlægges som bilag; ikke-videnskabelig beskrivelse, perspektiver for projektresultaterne, budget, protokol, CV og publikationsliste er tænkt som udbyggende materiale, der skal understøtte den første side. Det er her, selve ansøgningen skrives, og det er dén side, som fonden læser igennem, når de skal grovsortere hvilke ansøgninger, de finder interessante. Det er derfor vigtigt, at læseren fra første bogstav mærker din entusiasme, dit engagement og din kampgejst. Tro på din sag. En god idé kan der ALTID skaffes penge til. Udskrives enten på sygehusets officielle brevpapir. Af denne side fremgår det, hvad projektet omhandler, hvilke økonomiske ressourcer som kræves, og hvad der forventes at komme ud af arbejdet. Siden kan opbygges i tre hovedafsnit: 1. Ikke-videnskabelig præsentation af projektet og samtidig en indirekte understregning af, at forskningsprotokollen ligger indenfor den enkelte fonds fundats. Vær meget omhyggelig med det korte resumé. Kæl for formuleringerne og brug korte sætninger, så sproget bliver indholdsmættet og letlæst. Undgå fyldord. En hel del af dine bedømmere når ikke at læse mere end denne ultrakorte beskrivelse af dit projekt. Måske tænker de, hvad der ikke kan udtrykkes kort, er ikke værd at vide! 2. Overordnet præsentation af de økonomiske data; egenfinansiering,ansøgte beløb fra den enkelte fond, yderligere ekstern finansiering og det samlede projektbeløb. Herved er det muligt at forholde sig til, hvor meget vi selv investerer i projektet, hvor meget vi søger af den enkelte fond, hvor meget vi søger om fra andre fonde og det samlede projektomfang. 3. Tredje del er en perspektivering af de forventelige (mulige) resultater ved gennemførelse af forskningsprojektet sat i forhold til hvad det betyder for den enkelte patient, samfundsmæssigt og videnskabeligt (både indenfor det primære fagområde og potentielt indenfor andre fagområder). 4 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

5 Hermed viser du, at du har viden og overblik. Samtidig skal du argumentere for, at dit eget projekt bidrager med ny viden i forhold til bestående forskning. Næst efter formålsformuleringen er dette det vigtigste punkt i din ansøgning. Bilag 1, Ikke-videnskabelig beskrivelse og perspektiver for projektresultater: Bør maksimalt fylde 1½ side gerne mindre. Bilaget skal ses som en udbygning af den præsenterede tekst på side 1 samt en mulighed for lægmand til at få lidt dybere information om projektet. Det er vigtigt at have in mente, at dette bilag samt den første side er de eneste steder, hvor andre end læger har en reel mulighed for at kunne vurdere forskningsprojektet (formål og forventelige gevinster). Derfor skal sproget og detaljeringsgraden være afpasset dette faktum. Hvis dette ikke er tilfældet, vil det være mere end svært for de mange fonde, som ikke har læger repræsenteret i bestyrelsen eller til at gennemlæse ansøgningerne at tildele støtte til noget, som de ikke forstår. Bilag 2, Detaljeret budget: Budgettet er naturligvis et særdeles centralt bilag, som altid skal foreligge. Flere fonde har i øvrigt faste skemaer og bestemte regler for opstilling af budgettet. Generelt bør det være detaljeret med så mange poster udspecificeret som muligt. Store generelle poster som andre udgifter, rejser, computerudstyr og lignende vækker generelt mishag. Der bør ansøges om præcis de udgifter, som projektet indebærer og ikke mere. Man bør imidlertid heller ikke skære budgettet ned til et urealistisk niveau. Husk bl.a. at vedlægge indhentede tilbud på apparatur og lignende og sørg for, hvis projektet løber over flere år, at anføre specificerede budgetter for alle år. Bedømmelsesudvalget vil gerne kunne se præcis hvilke udgifter, man evt. er med til at dække. Budgetbilaget bør ikke fylde mere end én side. Det har til formål at give et detaljeret overblik over de økonomiske forhold i forskningsprojektet. I det følgende gennemgår vi et eksempel på et budget. FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 5

6 Budgetpost; her er anvendt samme inddelingsprincipper, som forskningsrådene anvender i deres skemaer. Egenfinansiering; der er flere positive perspektiver i at medtage en oversigt over omfanget af midler, vi selv investerer i projektet. For det første viser det en formel opbakning til projektet - at der fra sygehusets side er afsat midler til dets gennemførelse. For det andet har mange fonde med i deres overvejelser ved tildeling af midler, om de mener, det er muligt skaffe de resterende eksterne midler og derved at gennemføre projektet. Når der allerede foreligger midler i form af sygehusets egenfinansiering, vil det være lettere at opnå tildeling af eksterne fondsmidler. For det tredje er det helt legitimt at fremvise, hvilke omkostninger der for sygehuset er forbundet med gennemførelse af forskningsprojektet. Samtidig viser angivelsen af egenfinansiering en stor grad af åbenhed og gennemsigtighed i forhold til de økonomiske forhold, samt at projektet også økonomisk er gennemtænkt i forhold til en reel gennemførelse. Ansøgte beløb fra den enkelte fond; her bliver præcist angivet, hvilke omkostningsposter der søges støtte til dækning af fra den enkelte fond. Herved bliver det lettere og mere overskueligt for fondene at forholde sig til, om de ønsker at tildele støtte til de anførte udgifter. Yderligere ekstern finansiering; her fremgår det tydeligt, hvilke andre omkostningsposter man forsøger at skaffe ekstern finansiering til. I alt; Opsummerer udgifterne til de enkelte budgetposter. Det er oplagt at vedlægge nogle få kommentarer til budgettet for at forøge troværdigheden i forhold til anvendelsen af de tildelte midler. Det skal fremgå, hvis der sideløbende søges om yderligere finansiering af projektet hos andre fonde. Her kan man også nævne eventuelle bevillinger, som allerede er tildelt, hvorved man tilkendegiver, at andre fonde finder forskningsprojektet værdigt til at modtage ekstern støtte. 6 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

7 Bilag 3, detaljeret projektbeskrivelse / forskningsprotokollen: Se afsnittet Krav til ansøgningen for uddybning af dette punkt. Bilag 4, CV og publikationsliste: Dit CV bør ikke fylde mere end 1-2 sider, og bør kun indeholde det, der beskriver dine kompetencer som forsker. Det skal vise, at du er den rette person til at gennemføre projektet. At du i 1985 var spejderleder for en flok gærdesmutter, er ikke relevant i denne sammenhæng. Publikationslisten bør som hovedregel ikke fylde mere end én side. Hvis den fylder mere, bør der udelukkende medtages de vigtigste og de nyeste publikationer. Mange fonde har regler for omfanget af ansøgerens CV. Sørg for at overholde disse, da manglende overholdelse af de formelle regler kan medføre afvisning af ansøgningen. Det vedlagte CV skal først og fremmest omfatte de aktiviteter, som er relevante for vurderingen af projektansøgningen.hvis man har et langt CV,kan det være en god ide at skræddersy den vedlagte udgave til den pågældende ansøgning. Også for publikationslistens vedkommende kan der være tale om, at den pågældende fond har opstillet regler for, hvor lang denne må være. Publikationslisten bør primært indeholde videnskabelige arbejder, og man bør kun nævne populære, ikkevidenskabelige arbejder i det omfang de indholdsmæssigt er relevante. Man kan evt. kategorisere ens videnskabelige arbejder således, at publikationslisten er lettere at overskue for læseren. FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 7

8 KRAV TIL ANSØGNINGEN Når du skal præsentere dit forskningsprojekt, skal du tænke på dig selv som en sælger af et produkt, du gerne vil have solgt. Det handler om at få din vare til at fremstå så attraktiv som muligt, uden at du lyver eller overdriver. I denne del af folderen gennemgås en række forhold, som du skal være opmærksom på, når du skriver den detaljerede projektbeskrivelse, der efterfølgende skal danne grundlag for ansøgningens introduktionsside. A. Hvem er din kunde? Først og fremmest må du tænke på, hvem det er, som du gerne vil have til at købe projektet. Medlemmerne af et bedømmelsesudvalg har ofte meget forskellige faglige forudsætninger, og projektbeskrivelsen bør derfor generelt formuleres således, at den overordnede problemstilling vil kunne forstås af alle medlemmer. Det er en god idé at lade en udenforstående person læse ansøgningen, inden den indsendes. Undgå overdreven faglig selvsikkerhed. Slvom du evt. måtte mene, at en bestemt videnskabelig tradition eller metode er den eneste gyldige i denne verden, er det ikke sikkert, at bedømmerne har den samme opfattelse. Læs fondens formål grundigt og præsenter dit projekt i retning af dette. Det betyder, at du skal forholde dig til, hvordan dit projekts formål stemmer overens med fondens formål. Dette skal du gøre uden at afvige fra dit eget projekts formål. Du må ikke ændre på selve projektbeskrivelsen / protokollen, når først du er begyndt at få penge. Ellers skal der redegøres for ændringerne over for de bevilgende fonde, og det er besværligt og svækker din troværdighed - ikke nødvendigvis som forsker - men som bevillingsmodtager. B. Formelle krav Det er vigtigt at overholde de formelle krav fonden sætter, fx maksimumgrænser for tekstmængde. Læs derfor eventuelle vejledninger og ansøgningsskemaer grundigt igennem, før du begynder at skrive. Ansøgningen må ikke afspejle sløseri eller indeholde slå- og stavefejl, da de svækker helhedsindtrykket. 8 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

9 C. Projektets relevans En ansøgning skal overbevise bedømmerne om, at projektet og de potentielle resultater er relevante og vigtige i forhold til det særlige område, som fonden eller institutionen yder støtte til. Spørgsmålet er: hvem kunne have gavn af de indhøstede resultater? Dette spørgsmål kan måske synes overflødigt i forbindelse med visse typer af anvendt forskning, f.eks. undersøgelser af kræftbehandling, men man bør ikke desto mindre altid forholde sig eksplicit til spørgsmålet om relevans. Et projekt, der har stor relevans for mange har pr. definition større chance for at opnå støtte end et projekt, der har lille relevans for få. D. Overskuelighed, klarhed og struktur Bedømmelsesudvalgene skal som regel behandle et stort antal ansøgninger på relativt kort tid. En klar, præcis ansøgning med en logisk sammenhængende og klar struktur vil alt andet lige have de største chancer for at blive imødekommet. Vurderingen af ansøgerens evne til at gennemføre projektet hænger uvægerligt sammen med vurderingen af dennes evne til at fremstille projektet på en sådan måde, at det kan læses og forstås på kort tid. Det er vigtigt, at din ansøgning tager sig professionelt ud på papiret. Et overskueligt og læsevenligt layout med gode, logiske overskrifter og luft demonstrerer dit overblik og letter arbejdet for læseren, hvis velvilje du er afhængig af. Brug aldrig mere end tre skriftstørrelser og tre skrifttyper (normal, fed, kursiv) og undgå understregning. Brug skriftstørrelse 12 til hovedteksten. De fleste af dine læsere lider af presbyopi. E. Baggrund Projektidéer opstår ikke ud af den blå luft. Alle projekter tager udgangspunkt i eksisterende viden og andre forskeres resultater. Den gode ansøgning formår at fremstille den allerede eksisterende viden på området og - ikke mindst - de nye spørgsmål og forskningsmæssige udfordringer, som de foreliggende undersøgelsesresultater rejser. Baggrundsafsnittet viser, hvor- FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 9

10 vidt ansøgeren har en god forståelse for området, og om han eller hun er i stand til at forstå og forholde sig videnskabeligt til problemstillingernes kompleksitet. Problemstillinger med en høj grad af aktualitet, relevans, konkretiseringsgrad og universalitet vil generelt have de bedste chancer. Med høj grad af universalitet menes, at problemstillingen og besvarelsen af de rejste spørgsmål har så stor betydning for så mange som muligt, og ikke blot en snæver eller lokal interesse. Det er også vigtigt, at projektet formuleres så konkret og, for empiriske undersøgelser, så målbart som muligt. Problemstillingen Psykosociale faktorer og kræft er generel og upræcis. En mere konkret problemstilling kunne være: Betydningen af psykologisk behandling for tilbagefald og overlevelse i forbindelse med brystkræft. De fleste fonde, der yder støtte til forskning, ønsker at få det største videnmæssige udbytte af deres investering som muligt. Det betyder, at de generelt har en interesse i at støtte projekter med høj universalitet. Alt andet lige, vil en forskningsfond altså tendere mod at støtte projekter, der kombinerer en høj grad af universalitet med en høj konkretiseringsgrad. Fondene lægger i stigende grad også vægt på, hvordan projektets resultater efterfølgende planlægges formidlet. F. Materialer og metoder Beskrivelsen af de påtænkte undersøgelsesmetoder bør fremstå som en logisk konsekvens af de i baggrundsafsnittet fremstillede problemstillinger, ubesvarede spørgsmål og specifikke hypoteser. Detaljeringsgraden afhænger til dels af, hvilken type undersøgelse, der er tale om. Er der tale om en forberedende, eksplorativ eller pilotundersøgelse, behøver metodeafsnittet selvsagt ikke at være helt så detaljeret. Hvis man tidligere har foretaget lignende undersøgelser, kan man henvise til de publikationer, hvori disse er beskrevet. Projektets troværdighed øges generelt hvis ansøger har publiceret flittigt i anerkendte videnskabelige tidsskrifter. Ved vurderingen af projektet er man interesseret i undersøgelses- og målemetodernes reliabilitet (pålidelighed) og va- 10 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

11 liditet (gyldighed). Såfremt der er tale om validerede og ofte benyttede måleinstrumenter (f.eks. standardiserede tests) er det som regel tilstrækkeligt at referere til de relevante publikationer. Hvis der er tale om mindre kendte instrumenter, stilles der krav om mere detaljerede redegørelser for disse metoders reliabilitet og validitet. Forskningsresultater skal ideelt set kunne udstrækkes til at gælde for andre personer og grupper end de, der er impliceret i den pågældende undersøgelse. Ansøgeren bør i forbindelse med beskrivelsen af undersøgelsesmetoden også nævne de dataanalysemetoder, som tænkes anvendt. Såfremt der er tale om kvantitative data, bør man overordnet angive, hvilke statistiske analyser, man har tænkt sig at anvende. Ved kvalitative undersøgelser bør man anstrenge sig for at beskrive de teorier og metoder, man ønsker at anvende ved analysen og fortolkningen af de indsamlede data. Det er eksempelvis ikke tilstrækkeligt blot at skrive grounded theory, hvis det er denne teori, man påtænker at anvende. Man bør kort vise, at man faktisk ved, hvad denne analysemetode egentlig indebærer. G. Projektets realiserbarhed Selv ud fra en kort ansøgning kan bedømmelsesudvalget få en god fornemmelse af, om der er tale om et gennemførligt og realistisk projekt inden for de angivne økonomiske rammer. Projektansøgningen bør så vidt muligt indeholde en omtrentlig tidsplan med angivelse af tidspunkter for afslutningen af de forskellige faser i undersøgelsen: planlægning, dataindsamling, dataanalyse og offentliggørelse af resultater. Såfremt man i undersøgelsen påtænker at inddrage patienter, forsøgspersoner, interviewpersoner, kan det være nødvendigt kort at beskrive karakteristika, antal og rekrutteringsprocedurer. Dette er bl.a. nødvendigt for at kunne vurdere projektets realiserbarhed og eventuelle etiske problemstillinger i forbindelse med projektets gennemførelse. Ved vurdering af ansøgningen vil der desuden blive lagt vægt på, om ansøgeren kan argumentere for, at det skulle være muligt at indsamle data inden for planlagte tid. Eksempelvis: hvor stort frafald af forsøgspersoner regner man med osv. Såfremt der er tale om en egentlig hypotesetestende undersøgelse, vil der ved vurderingen af projektet ikke mindst blive lagt vægt på, om det pågældende design skønnes at være tilstrækkeligt følsomt til at kunne be- eller afkræfte de opstillede hypoteser. Ansøgningen vil ikke kun blive vurderet på, om den pågældende metode er anvendelig men også på, om projektet er gennemførligt. Her vil det generelt være en god idé at beskrive de øvrige økonomiske, tekniske og menneskelige ressourcer man måtte have til rådighed. At der ydes støtte til projektet fra ens arbejdssted eller evt. fra andre fonde vil ofte have en positiv indflydelse på vurderingen. Det viser, at andre tror på dit projekt. Husk at indtænke alle nødvendige ressourcer i projektansøgningen. Hvis det vurderes nødvendigt at inddrage en statistiker i dataanalysefasen, bør man have tilsagn om støtte fra en sådan og evt. ansøge om midler til statistisk konsulentbistand. Sørg også for at angive de fysiske rammer, hvori undersøgelsen vil skulle foregå. H. Etiske problemstillinger I projektbeskrivelsen bør der gøres rede for, om der er særlige etiske problemstillinger i forbindelse med undersøgelsen samt hvordan, man har tænkt sig at gribe dette an. Hvis der er tale om en undersøgelse, der skal anmeldes til de Videnskabsetiske Komiteer eller Registertilsynet, bør dette ligeledes fremgå af projektbeskrivelsen. I tidsplanen bør man tage højde for den tid, det tager at få projektet godkendt. Afsnittet bør ikke betragtes som en ren formalitet og skal vise, at ansøgeren har FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 11

12 tænkt reelt over de potentielle etiske problemer i det pågældende forskningsprojekt. I. Forventede resultater, perspektiver og generaliserbarhed Afslutningsvis bør ansøgeren redegøre for de forventede resultater. Det er netop resultaterne og deres videnskabelige og samfundsmæssige værdi, der interesserer giveren, og ansøgeren bør derfor ligeledes pege på de perspektiver, de pågældende resultater kunne rumme. Vigtigheden af dette afsnit bør ikke undervurderes. Som ansøger kan det let virke selvindlysende, da man gennem sit detaljerede arbejde med ansøgningen netop har beskæftiget sig indgående med projektet. Det er imidlertid ikke sikkert, at det er selvindlysende for den uindviede læser. Dette afsnit kan måske endda være afgørende for, om projektet i sidste ende opnår støtte eller ej. Som nævnt bør ansøgeren i forbindelse med formuleringen af de forventede resultater og deres perspektiver være særligt opmærksom på at udtale sig omkring resultaternes generaliserbarhed. Er projektets resultater relevante for nogle få, lokale interesser, eller vil de have interesse for en bredere skare. Kvaliteten af undersøgelsesdesignet er ligeledes afgørende for, om de opnåede resultater overhovedet kan forventes at besvare spørgsmål der vil være af mere generel interesse. J. Referencer Referencelisten bør være forholdsvis kort indeholdende de referencer, der er citeret i projektbeskrivelsen. Referencelisten fungerer som en dokumentation for, at ansøgeren er bekendt med den centrale baggrundslitteratur på området samt evt. for kvaliteten af de måleinstrumenter, som er beskrevet i metodeafsnittet. Ansøgeren bør holde sig til de nødvendige referencer i forhold til det ansøgte forskningsprojekt. af slagsen. Generelt bør ansøgningen tale for sig selv, og kun undtagelsesvis kan det anbefales at vedlægge flere bilag, end fonden beder om. L. Sammenfattende: Er projektet støtteværdigt? Om projektet betragtes som støtteværdigt - evt. i konkurrence med andre relevante og velformulerede projektansøgninger - afhænger af, om ansøgeren er i stand til at overbevise bedømmelsesudvalget om: At projektet er relevant i forhold til fondens formålsparagraffer, At projektets resultater vil have en værdi (for andre end én selv), At projektets design vil kunne besvare problemstillingen og de opstillede hypoteser, At resultaterne har en høj grad af generaliserbarhed, At de anvendte metoder er relevante, pålidelige og valide, At projektet er realiserbart indenfor de angivne tidsmæssige og økonomiske rammer, At ansøgeren har de rette kvalifikationer, herunder faglig viden og forskningsmetodologisk erfaring Før du skriver ansøgningen, kan det derfor være en god idé at ringe til fondens sekretariat for at høre, hvem og hvilke formål de fortrinsvis giver penge til. En fonds reelle støtteprofil er ofte smallere end angivet i opslaget i tidsskrifter eller på hjemmesider. Der er fonde, som uddeler millioner ad gangen, og fonde, som kun har små beløb til uddeling. Det må du vide på forhånd. Jo bedre du sigter, jo større er chancen for at ramme plet. K. Bilag m.v. Medlemmer af bedømmelsesudvalg skal ofte læse mange ansøgninger og glæder sig over de klare, enkle og overskuelige 12 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

13 10 GENERELLE RÅD Nedenstående generelle retningslinjer er udledt af vejledningerne fra de største fonde i Danmark. For at få præcise informationer fra én bestemt fond anbefales det at orientere sig hos fonden Der gives normalt støtte til såvel løn som apparatur (Novo Nordisk og A.P. Møller dog ikke løn.) 2. Hvis der søges om apparatur, skal der altid vedlægges tilbud. Der gives normalt ikke støtte til løbende drift, administration og overhead. 3. Ansøgningens struktur og layout bør tilstræbe klarhed, overskuelighed og præcision. Layotet må hverken være sjusket og rodet eller oversmart. Sørg for at holde det enkelt og stilrent. Farvet papir, plasticomslag m.v. er generelt ikke anbefalelsesværdigt; det er først og fremmest indholdet, der tæller. Forsøg på at puste indholdet op med et fancy layout kan let virke mod hensigten. Saml ikke ansøgningens papirer med hæfteklammer, da det besværliggør en evt. kopiering. 6. På grund af den store konkurrence, skal de formelle krav være overholdt. Ellers kan fondene afvise ansøgningen rent administrativt. 7. Hvis der søges til forskningsophold og kursusdeltagelse, skal det klart fremgå, at det er en nødvendig forudsætning for gennemførelse af et aktuelt forskningsprojekt. 8. Projekter der kun har lokal betydning, opnår normalt kun støtte hos fonde, der eksplicit støtter formål i et bestemt geografisk område. 9. Søg flere steder på én gang. Du er aldrig sikker på tilsagn, selv om en forskningserfaren kollega måske har sagt det til dig. Selv ikke, hvis han/hun sidder i bedømmelsesudvalget! 10. Lær af andres eksempler. Se nogle vellykkede ansøgninger igennem og lad dig insprere af disposition, layout og gode formuleringer. 4. Ansøgninger på over 1 mio. bliver ofte sendt til ekstern vurdering. 5. Overhold deadlines. Står der aflevering senest klokken 12.00, så mener de det! Fonde, som uddeler midler løbende, har i realiteten tidsfrister, som styres af, hvornår bestyrelsen mødes. Ring og hør hos sekretariatet, ellers kan du komme til at vente længe. FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 13

14 NÅR DU FÅR AFSLAG Du kan være stensikker på, at du får afslag på nogle af dine ansøgninger. Lad dig ikke slå ud af dette, for konkurrencen om midlerne er som sagt meget stor. Prøv i stedet at opspore begrundelsen for afslaget - som regel kan du ringe til fonden og få en snak med dem om, hvad der gjorde, at de valgte dit projekt fra. Den kritik du måtte få af din ansøgning, kan du bruge til at gøre din næste ansøgning bedre. Så kan du søge hos den pågældende fond igen og vise dem, at du ikke giver op, og at du har lyttet til kritikken, enten ved at ændre dit projekt eller ved at argumentere bedre for det. Det er også en god idé at stoppe op og overveje, om ideen er så god, som du selv tror. Søg vejledning. Eller: Har dine vejledere været for flinke ved dig? Vær kritisk: Er dit projekt bare mere af det samme? Hvis det drejer sig om et gennemundersøgt område: Hvilke nye og vigtige facetter belyser du? 14 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

15 AFSLUTNING Efter at have læst denne folder har du fået en kort introduktion til grundprincipperne i en god fondsansøgning. Selvom der er mange skrevne og uskrevne regler, der skal overholdes, håber vi ikke, du er helt afskrækket fra at kaste dig ud i at søge ekstern finansiering til et forskningsprojekt. Fundraising- og projektadministrationsenheden på Aalborg Sygehus er altid parat til at hjælpe dig gennem ansøgningsprocessen fra udvælgelse af fonde til konkret hjælp til at vinkle og målrette din ansøgning. FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 15

16 Fundraising- og projektadministrationsenheden Aalborg Sygehus / Århus Universitetshospital Forskningens Hus Sdr. Skovvej Aalborg Tlf.: / Layout: Kommunikationsenheden, Forskningens Hus Udgivet: August 2010

17 10:30:59]

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 2 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE Denne folder er tænkt som en hjælp til dig, der er i tvivl om, hvad der skal til for at skrive en god og velovervejet fondsansøgning. Konkurrencen om bevillinger fra fonde og

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Januar 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Maj 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Visioner Scleroseforeningens Forskningsudvalgs fordeling af midler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sklerosebehandling

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation Inspiration til udarbejdelse af abstracts, posters og mundtlig præsentation FAGLIG SAMMENSLUTNING AF SYGEPLEJERSKER BESKÆFTIGET MED KRÆFTPATIENTER FS13 Indledning Dette materiale er tænkt som inspiration

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade CV 2002 2006: Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus 2006 2010: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2008 2010: Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Cand.Scient.San, Aarhus

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Inspiration til ud ar bej del se af abstracts, posters og mundtlig præsentation Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Indledning Denne pjece er tænkt som inspiration til dig, der skal formidle resultater,

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Iværksætterpilotordningen er et tilbud målrettet nyligt færdiguddannede fra landets videregående uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

Gode råd til den motiverede ansøgning

Gode råd til den motiverede ansøgning Gode råd til den motiverede ansøgning Mange uddannelsessteder vil gerne have, at kvote 2 ansøgere vedlægger en motiveret ansøgning (nogle steder også kaldet en levnedsbeskrivelse). Den motiverede ansøgning

Læs mere

Temahæfte I. Den gode ansøgning. Dansk Projektrådgivning

Temahæfte I. Den gode ansøgning. Dansk Projektrådgivning Temahæfte I Den gode ansøgning Dansk Projektrådgivning Indhold Hvorfor gives der tilskud... 4 Hvorfor søge om tilskud... 5 Den Gode ansøgning... 5 Ansøgningsmaterialets dele... 5 Ansøgningsskema... 6 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Opslag om forskningsprojekter:

Opslag om forskningsprojekter: Forsvarsakademiets Bedømmelsesudvalg Opslag 2015 Opslag om forskningsprojekter: Cybersikkerhed og IKT-infrastruktur, som understøtter samfundsvigtige funktioner Ansøgningsfrist: Mandag den 02.03.2015 kl.16.00

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Fundats: 1. Fonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 10. april 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orientering

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Gode råd og overvejelser til EUansøgningen

Gode råd og overvejelser til EUansøgningen Gode råd og overvejelser til EUansøgningen Der er mange fordele ved at deltage i EU-støttede projekter. Ved deltagelse i sådanne projekter er der udsigt til at opnå ny viden, erfaring med ny teknologi,

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE. fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER. (Gramex midler, Båndkopi-midler, AVU-kopi-midler)

ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE. fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER. (Gramex midler, Båndkopi-midler, AVU-kopi-midler) Vejledning (beholdes af ansøger) Dette ansøgningsskema kan udfyldes via din computer og printes ud ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER (Gramex

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Oktober 2011 Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Baggrund for undersøgelsen Kulturministeren har igangsat en udredning af kunststøttesystemet

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil Projektorganisering side 1 Projektorganisering Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er et projekt?... 2 1.1 Projektbegrebet... 2 1.2 Studieprojekter og professionelle projekter... 3 2. Projektfaser... 4 2.1 Fase-begrebet...

Læs mere

Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond

Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond Hvad er SN Fonden: Fonden blev stiftet, da Sukkerfabriken Nykøbing blev solgt til Danisco. Fonden er en kultur- og erhvervsfond, og det fremgår af formålsparagraffen,

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere