Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav"

Transkript

1 7. februar MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler, der har betydning for alle eller nogle af SKAF s medlemsorganisationer. For en fuldstændig gennemgang henvises til resultatpapiret med tilhørende bilag. Periodelængde: Aftaleperioden er aftalt til 2 år. Generelle procentuelle lønstigninger med henblik på at sikre reallønnen bedst muligt Generel lønstigning pr : 0,82%. Heraf udmøntning fra reguleringsordningen: -0,82% Generel lønstigning pr : 0,80%. Hertil kommer forventet udmøntning fra reguleringsordningen pr : 0,30%. Reguleringsordningen videreføres Reguleringsordningen videreføres i den kommende periode. Forandring med tryghed, herunder: Styrkelse af samarbejdet mellem ledelse og samarbejdsudvalg med henblik på at skabe en positiv tilgang til stadige forandringer Der er aftalt et partsprojekt i perioden om tillid og samarbejde. Projektet er nærmere beskrevet i bilag C til aftaleresultatet. Som en del af det samlede projekt er det bl.a. tanken, at der kan gennemføres lokale projekter indenfor projektets temaer. Tillidsrepræsentanter For så vidt angår tillidsrepræsentanter og deres vilkår er der aftalt en udbygning af de fælles cirkulærebemærkninger til 2, stk. 2 i aftalen om tillidsrepræsentanter i staten m.v.. Ændringen vil blive udsendt med særskilt cirkulære. 1

2 Den nye formulering af cirkulæreteksten er som følger: I situationer, hvor institutioner er placeret på geografisk spredte lokaliteter, er der særlig grund til, at de ansatte og ledelsen overvejer muligheden for valg af mere end en tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe. Der kan desuden være anledning til at have særligt fokus på tillidsrepræsentantens vilkår og løbende drøfte sammenhængen mellem tidsforbruget til tillidsrepræsentantopgaver, herunder transport mellem lokaliteterne, og behovet for tid til at varetage opgaverne i den stilling, som vedkommende er ansat i. En fleksibel struktur for samarbejdsudvalg og medarbejderindflydelsesorganer, der sikrer nærhed og indflydelse for det enkelte medlem, også på små institutioner og i forbindelse med fusioner Ved disse aftaleforhandlinger har CFU og Moderniseringsstyrelsen gennemskrevet Samarbejdsaftalen med det sigte at gøre aftalen mere operationel og målrettet de statslige arbejdspladsers behov. Det betyder, at fokus ændrer sig fra centralt fastsatte bestemmelser for samarbejdsudvalgets arbejde til fokus på lokal enighed og dialog om at skabe kvalitet, faglighed og trivsel på de statslige arbejdspladser. Samarbejdsudvalgene skal vurdere, hvad der er relevant at beskæftige sig med i netop deres udvalg. Samarbejdsudvalgene er stadig underlagt det kompetenceområde som den pågældende leder på området har, og ledelsens pligt til information og drøftelse om væsentlige forhold for institutionen og dens medarbejdere er ikke ændret. Der er også fortsat en række emner, som samarbejdsudvalgene skal arbejde med. Det drejer sig om indholdet i de EU direktiver, der er implementeret i samarbejdsaftalen. Den nye aftale fremgår af bilag B til aftaleresultatet. Det er endvidere aftalt, at Samarbejdssekretariatet videreføres. MUS skal bruges til at sætte fokus på udviklingen af den enkelte medarbejders kompetencer og muligheder, således at medarbejderen vil kunne fortsætte på arbejdsmarkedet, uanset alder eller livssituation i øvrigt 2

3 Der er ingen synlige resultater i aftalepapirerne, men parterne er enige om at afholdelse og effekt af MUS fortsat skal være et væsentligt indsatsområde i parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling og en del af det nye Kompetencesekretariats opgaver. I forbindelse med afskedigelse som følge af arbejdsmangel, skal den enkelte medarbejder have tilbud om omplacering i ledige stillinger inden for ansættelsesområdet, outplacementforløb, kompetenceafklaring, karriereafklaring eller coaching m.v. Moderniseringsstyrelsen har tilkendegivet, at man i sin rådgivningsvirksomhed i forhold til ministerier og styrelser vil være opmærksom på cirkulærebemærkningen til fællesoverenskomsterne om, at det henstilles, at institutionerne i forbindelse med ansættelse af personale overvejer at genansætte personer, som uden egen skyld er blevet afskediget, fx på grund af rationaliseringer, omlægninger eller udflytning. Dette gælder særligt i forbindelse med større omstillingsprocesser, hvor der inden for opsigelsesperioden for overtallige medarbejdere viser sig behov for at opslå stillinger i organisationen. Herudover er det aftalt, som et af flere kriterier for at få støtte til overtallige medarbejdere via FUSA fonden, at institutionen skal have forsøgt at omplacere opsagte medarbejdere i ledige stillinger inden for ansættelsesmyndigheden. Videreførelse af SCK, men med større fokus på individuel kompetenceudvikling Det er aftalt, at parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling skal styrkes. På den baggrund bliver SCK omdannet til et Kompetencesekretariat, hvis overordnede ledelse er en styregruppe, bestående af repræsentanter for henholdsvis Moderniseringsstyrelsen og CFU. Alle fonde er samlet i ét udvalg, men projekter, der alene eller altovervejende er målrettet personalegruppen fra en enkelt centralorganisation vil blive behandlet bilateralt, svarende til det arbejde, der hidtil er udført i fx CLOPU. Fra 2014 vil der blive tilført flere midler til sådanne målrettede projekter. Se i øvrigt bilag D til aftaleresultatet og den grafiske fremstilling af strukturen for arbejdet med kompetenceudvikling fremover. Lokalløn, chefløn og rammeaftale om kontraktansættelse Lokalløn: For medarbejdergrupper på gammel løn kan overenskomstparterne aftale, at (enkelt) institutioner og/eller medarbejdergrupper kan undtages fra lokallønspuljerne; men fortsat være omfattet af lokallønsordningens forhandlingsregler m.v. 3

4 Chefområdet: Rammeaftale om Kontraktsansættelse: Anvendelsesområdet for Rammeaftalen om kontraktansættelse (af administrative chefer) er udvidet, så den dækker administrative chefer i lrm i alle ministeriers departementer, styrelser og direktorater. Herudover dækker aftalen en række decentrale institutioner (fx råd og nævn m.v.), der er specifikt nævnt i bilaget til aftalen, jfr. bilag E til resultatet. Aftalen dækker ikke administrative chefer på fx undervisningsinstitutioner. Der er ikke ændret indholdsmæssigt i aftalen. Cheflønsaftalen: Puljestyringen (afsættelse af cheflønspuljer) fjernes for institutioner, hvor rammeaftalen om kontraktansættelse dækker, jfr. ovenstående. Dette gælder uanset om der konkret er nogle ansatte, der er kontraktansatte. Det betyder, at puljerne fjernes, og at der i stedet kan forhandles frit uden økonomiske rammer. Forhandlingsreglerne i cheflønsaftalen er fortsat gældende for chefer, der ikke er ansat på kontrakt. Fælles lederaftale på Undervisnings- og uddannelsesområdet Der er enighed om, at der optages drøftelser i overenskomstperioden med henblik på en ny fælles lederaftale. Der er ikke på forhånd taget stilling til, hvilke undervisningsområder, der skal indgå i aftalen, ligesom der ikke på forhånd er taget stilling til, hvilke ledelsesniveauer, der skal omfattes. Der er ikke afsat penge til projektet. Pension Der er aftalt mulighed for i de enkelte pensionsordninger at etablere depotsikring og mulighed for at gå på delpension. Depotsikring Den konkrete udnyttelse af denne mulighed vil for SKAF s vedkommende skulle besluttes i henholdsvis LP og PFA (efter aftale mellem CO10 s bestyrelse og PFA). Det skal bemærkes at depotsikring i givet fald vil skulle finansieres af den tredjedel af pensionsbidraget, som kan anvendes til andre formål end livsvarige ydelser. PFA skønner, at omkostningen hertil udgør ca. 3,3 procent. Delpension Den konkrete udnyttelse af denne mulighed vil skulle besluttes i LP og for CO10 s vedkommende i enighed mellem CO10 s bestyrelse og PFA. Der kan kun ske forholdsmæssig 4

5 udbetaling i forhold til nedsættelse af arbejdstiden, dog maksimalt en tredjedel af depotet i forbindelse med delpension, og kun som løbende livsvarig ydelse. 5

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Indholdsfortegnelse 2 4 5 7 9 10 Overenskomstresultatet for 2013 Løn Samarbejdspakken Kompetencepakken Pensionspakken

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

OK - 2015. til medlemsorganisationernes brug ved afstemninger om et af bestyrelsen tiltrådt forhandlingsresultat en redegørelse for dette.

OK - 2015. til medlemsorganisationernes brug ved afstemninger om et af bestyrelsen tiltrådt forhandlingsresultat en redegørelse for dette. OK - 2015 - Redegørelse om resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne for staten, kommuner og regioner for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018 Akademikernes bestyrelse træffer efter indstilling

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Med korrektion af 11. februar 2015 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 18. februar 2008 11.30 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en periode

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere