TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2. OKTOBER 2014 DET TALTE ORD GÆLDER. 2. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2. OKTOBER 2014 DET TALTE ORD GÆLDER. 2. oktober 2014"

Transkript

1 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2. OKTOBER oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil starte med at glæde mig over, at I har lagt jeres årsmøde 2. oktober i stedet for 26. september, som det var tilfældet sidste år. Fra årsdagen for freden i Lund 26. september 1679 hvor Skåne, Halland og Blekinge blev endeligt afstået til Sverige, til årsdagen for folkeafstemningen 2. oktober 1972, hvor et flertal af danskerne stemte ja til Danmarks optagelse i EF. Det må siges at være et skifte, der lægger op til at se fremad og være positiv. I den internationale økonomi var udviklingen i første halvår lidt svagere end forventet ved årsskiftet. Væksten ventes at tiltage i 2. halvår 2014 og i Der var fremgang i den amerikanske økonomi i 1. halvår 2014, mens euroområdet udviklede sig svagere. Den tyske økonomi bremsede lidt op i foråret efter stærk vækst i begyndelsen af året. Som noget nyt er der nu også pæn fremgang i både Grækenland, Portugal og Spanien, mens det stadig kniber i Frankrig og Italien, der begge kæmper med betydelige strukturelle problemer. De to landes konkurrenceevne er forværret over en årrække, og Frankrig lever ikke op til kravet om at få budgetunderskuddet ned på 3 pct. af BNP senest i Prisstigningstakten i euroområdet har i nogen tid været aftagende og var ifølge det foreløbige tal 0,3 pct. i september. Dermed ligger stigningstakten væsentligt under ECB's målsætning om en inflation tæt på og lige under 2 pct. Renten på ECB's indlånsfacilitet, der er retningsgivende for pengemarkedsrenterne, har været negativ siden 11. juni. På baggrund af en svækkelse af euroområdets vækstmomentum, svag kreditvækst og en aftagende prisstigningstakt nedsatte ECB sine rentesatser yderligere med virkning fra den 10. september. Renten på indlånsfaciliteten er nu minus 0,2 pct. Herudover annoncerede ECB to nye opkøbsprogrammer, der skal understøtte långivningen til den private sektor. Hertil kommer udlån på op til 4 år til en rente på 15 basispoint. Der er tale om en række af ekstraordinære tiltag. Markedets forventninger til, hvornår de pengepolitiske renter bliver sat op igen, er, at det vil ske i løbet af Der er således udsigt til, at perioden med meget lave renter også herhjemme vil vare en rum tid endnu. Euroen er siden årsskiftet blevet svækket med op mod 10 pct. over for dollaren, hvilket burde bidrage til en øget prisstigningstakt i euroområdet. Page 1 of 6

2 Nationalbanken fulgte ECB's rentenedsættelse og nedsatte indskudsbevisrenten til minus 0,05 pct. Indskudsbevisrenten, der er retningsgivende for de korte pengemarkedsrenter, er dermed igen negativ efter at have været tilbage i positivt territorie siden foråret. Obligationsrenterne er de seneste måneder faldet yderligere fra et allerede lavt niveau. Det overordnede billede er, at dansk økonomi er på rette spor, om end fremgangen sker forholdsvis langsomt og med betydelige udsving i de kvartalvise BNP-tal. Beskæftigelsen er imidlertid stigende, og ledigheden faldende. Hertil kommer, at husholdningerne er velkonsoliderede, og deres disponible indkomster og formue stiger pænt. Forbrugertilliden har i nogen tid været på et højt niveau. Væksten i det private forbrug har hidtil været noget tøvende, men dog positiv i den forløbne del af året. Nationalbankens forventning er, at vi fremadrettet vil se en stærkere fremgang. Det er der grundlag for. I regeringens finanslovforslag forventes et underskud på de offentlige finanser på 3 pct. af BNP næste år, og 0,5 pct. af BNP på den strukturelle saldo. Det er eksakt på de tilladte grænser i stabilitets- og vækstpagten og budgetloven og efterlader intet rum for negative overraskelser. I et normalt konjunkturforløb bør man ikke gå til grænsen. Det levner heller ikke plads til at reagere, hvis der skulle komme et mere alvorligt tilbageslag. I den nuværende konjunktursituation og med den aktuelle kapacitetssituation på arbejdsmarkedet ville en vis afstand til grænserne for budgetunderskuddene derfor så klart have været at foretrække. På boligmarkedet er priserne steget, men med store regionale forskelle. Det meget lave renteniveau bidrager sammen med befolkningsvækst til, at boligpriserne stiger i de store byer, især hovedstadsområdet. Fremgangen i København synes så småt at være ved at sprede sig til omegnskommunerne, hvilket formentlig vil lægge en dæmper på prispresset og give udbuddet bedre tid til at følge med. I nogle områder af landet er boligpriserne fortsat faldende, og omsætningen er lav, ligesom antallet af tvangsauktioner er overrepræsenteret. Befolkningstallet er vigende i disse områder og BNPvæksten lav, og der er ikke umiddelbart udsigt til, at det ophører. De regionale problemer på boligmarkedet kan ikke løses af realkreditsystemet. Kernen i det danske realkreditsystem er investorernes grundlæggende tillid til obligationernes kreditværdighed og likviditet. Det er afgørende, at der værnes om denne tillid og dermed systemets sikkerhed. Det danske realkreditsystem spiller en central rolle i kreditformidlingen i Danmark, og realkreditobligationerne udgør et vigtigt instrument i pengeinstitutternes likviditetsstyring. Page 2 of 6

3 Gennem de seneste år har kreditvurderingsbureauernes skiftende holdninger til det danske realkreditsystem fyldt en del både for de enkelte institutter og i pressen. Mens der er generel enighed om, at dansk realkredit er noget med 'A', så er spørgsmålet, hvor mange A'er, der er forenelige med en given forretningsmodel og porteføljesammensætning. Jeg vil gerne i dag slå fast, at formålet med regulering af realkreditten ikke er at sikre, at alle realkreditobligationer altid opnår tre A'er. Reguleringen sætter nogle grænser, som institutterne skal operere inden for. Hvor det enkelte institut vælger at lægge sin forretningsmodel og risikoprofil inden for disse grænser, er det enkelte instituts ansvar. Det kan godt være, at tre A'er kræver en betydelig afstand til grænserne. I så fald må institutterne holde en betydelig afstand, hvis det er det stempel, de gerne vil have. Det ville ikke være nogen stor kunstart lovgivningsmæssigt at gøre realkredit til noget stort set 100 pct. risikofrit. Hvis lånegrænserne blev sat tilstrækkeligt ned, og løbetiden på obligationerne skulle matche lånene, så er jeg overbevist om, at det kunne opnås. Men loven er i dag et minimumskrav, der giver spillerum og fleksibilitet for institutterne. Det forpligter hvert enkelt institut til at holde en passende afstand til lovgivningens grænser og undgå et "race-to-the-bottom". Obligationer med mulighed for løbetidsforlængelse herunder ved brud på rentetriggeren er nu stille og roligt ved at blive markedsstandard, efterhånden som de korte obligationer bliver refinansieret. Erfaringerne fra auktionerne er, at der stadig er stor efterspørgsel investorerne har accepteret den nye markedsstandard. Ja, de kræver som forventet en beskeden merrente på nogle få basispoint, men de byder stadig flittigt på auktionerne, hvor der i august og september har været høje såkaldte bid-to-cover ratioer. Jeg er faktisk glad for at se, at investorerne tillægger rentetriggeren en pris. Det var så at sige formålet: At investorerne får mulighed for at beregne en pris for, at obligationerne muligvis løbetidsforlænges. Med rentetriggeren undgås det, at det i praksis bliver op til myndighederne at afgøre, om der er tale om en fejlet auktion eller ej. Investorerne ved på forhånd, at låntagerne i en kortvarig krise vil være beskyttet af triggeren. De kan derfor fokusere på at modellere sandsynligheden for et brud på triggeren frem for et totalt markedssammenbrud. Og det, at triggeren har en pris, viser, at investorerne er bevidste om muligheden for løbetidsforlængelse. Set fra Nationalbankens synspunkt har loven om løbetidsforlængelse levet op til sit formål. Der er opnået en robust håndtering af realkreditinstitutternes refinansieringsrisiko også i en afviklingssituation. Det var nogle halerisici med meget lille sandsynlighed, men med meget store konsekvenser, hvis de skulle materialisere sig. I kølvandet på lovgivningen om løbetidsforlængelse har det været diskuteret, om lovændringen kan påvirke konkurrencesituationen mellem penge- og realkreditinstitutter. Man kan her få det Page 3 of 6

4 indtryk, at realkreditten gerne vil bruge lovgiver til at beskytte sig mod konkurrence ved at binde konkurrenterne ind. Det samme indtryk kan man få i relation til den kommende tilsynsdiamant. Det er en helt forkert tankegang. Det er derimod sundt med konkurrence på markedet for boliglån herunder at der kommer flere aktører på markedet. Pengeinstitut- og realkreditvirksomhed er grundlæggende to forskellige forretningsmodeller: Et pengeinstitut har mange forskellige finansieringskilder. Et realkreditinstitut finansierer udelukkende sit udlån med udstedelse af realkreditobligationer. Et pengeinstitut låner ud til mange forskellige formål med og uden sikkerhed. Et realkreditinstitut låner udelukkende ud mod sikkerhed i fast ejendom. Et pengeinstitut påtager sig mange forskellige typer af risici. Et realkreditinstitut påtager sig stort set udelukkende kreditrisiko. Det er for mig at se en helt uforståelig tankegang, at to så forskellige forretningsmodeller skulle underlægges præcis den samme regulering. Hvis et realkreditinstitut vil have de samme muligheder som et pengeinstitut, så må det få en pengeinstitutlicens. I relation til konkurrencen mellem penge- og realkreditinstitutter skal man også huske på, at en vis forskydning i markedsandelene over tid ikke nødvendigvis er udtryk for ulige konkurrencevilkår. Vi har siden 2008 set en tendens til, at realkreditinstitutternes udlån er vokset, mens pengeinstitutternes udlån har været aftagende. Det er en naturlig tendens i krisetider, at det er fordelagtigt at finansiere lån med pant i fast ejendom i en simpel transparent model som den danske realkreditmodel. Men vi skal ikke blive forbavsede, hvis vi i de kommende år ser, at nogle af lånene flytter tilbage på pengeinstitutternes balancer. Pengeinstitutternes lånetilbud er skræddersyet til den enkelte kunde. Det gælder så at sige begge veje. Låntager får en øget fleksibilitet, og pengeinstituttet tilpasser betingelserne til den enkelte kunde. Det er en del af en sund og velfungerende finansiel sektor, at låntagerne afsøger markedet, og at det for nogle resulterer i, at de flytter deres udlån til et andet institut. Finanstilsynet har offentliggjort forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter. Det er et godt initiativ, at der nu etableres en tilsynsdiamant for realkreditten, som det allerede kendes fra pengeinstitutterne. Diamantens hjørner indgår i tilsynsvirksomheden og skal fungere som en tidlig advarsel, hvis det enkelte institut går i retning af at tage for meget risiko. Alle diamantens hjørner er relevante områder, der kan give anledning til forhøjet risiko. Diamanten ændrer dog ikke ved, at det er institutterne selv, der først og fremmest bærer ansvaret for deres risikostyring. Et af diamantens hjørner sigter mod at begrænse refinansieringsbehovet. Det er et område, som I og vi har haft fokus på længe, og hvor der allerede er sket en betydelig tilpasning. Det er positivt, at tilsynsdiamanten sikrer, at dette arbejde fortsætter. Pejlemærket begrænser andelen af udlån, som skal refinansieres opgjort pr. kalenderhalvår. Det er vigtigt, at institutter med store obligationsserier fortsætter arbejdet med at sprede auktionerne på alle fire kvartaler også selv om de opfylder pejlemærkets grænse pr. kalenderhalvår. Spredning af refinansieringsbehovet reducerer Page 4 of 6

5 risikoen for, at mange låntagere på én gang får fastsat en høj rente og mindsker samtidig omfanget af obligationer, som på én gang kan blive forlænget. Tilsynsdiamanten er derimod ikke velegnet til en begrænsning af den enkelte husholdnings anvendelse af afdragsfrihed. Realkreditinstitutterne har ydet mange husholdninger afdragsfrie lån helt ud til lånegrænsen på 80 pct. Det giver sårbarhed i realkreditsystemet ved faldende boligpriser. Det er afgørende, at realkreditsystemet indrettes, så obligationernes sikkerhed bevares, og systemet også er robust i perioder med faldende boligpriser. Boligpriserne er meget afhængige af renteniveauet. Hvis det forbliver på det nuværende meget lave niveau i lang tid, kan det give et betragteligt løft i priserne, men stiger renten igen, kan det medføre betydelige boligprisfald. Med den store udbredelse af lån med variabel rente har mange boligejere ingen beskyttelse af friværdien ved rentestigninger. Det stiller krav til den finansielle modstandskraft. Det er derfor vigtigt, at boligejerne over tid opbygger en vis friværdi i deres boliger og dermed skaber en vis afstand til belåningsgrænserne. Nationalbanken anbefaler derfor, at der som supplement til tilsynsdiamanten gennemføres lovgivning om nedsættelse af lånegrænsen for afdragsfrie lån som andel af boligens værdi på belåningstidspunktet. Prisstigningstakten i boligpriserne kan blive lidt mindre i en periode, men effekten vil være begrænset. Nedsættelsen bør gælde for afdragsfrie lån, der ligger til sikkerhed for udstedelse af SDO, SDRO og RO fra penge- og realkreditinstitutter. Derved vil låntagerne over tid automatisk opbygge en vis afstand til belåningsgrænserne. Det vil yderligere understrege den høje sikkerhed i realkreditsystemet også ved store boligprisfald. Jeg vil slutte af med bankunionen. I har fra realkredittens side udtrykt bekymring for, om der er plads til den danske realkreditmodel i et styrket banksamarbejde. Jeg forstår sådan set godt jeres bekymring. Som bekendt har det krævet rigtig meget politisk kapital de seneste år at skaffe undtagelser for dansk realkredit i den europæiske regulering. Men jeg er ikke i tvivl: Danmark, danske boligejere og den danske realkredit har en stor interesse i, at vi er med i bankunionen. En god måde at fremtidssikre dansk realkredit på er ved at deltage i det fælles tilsyn gerne i en tidlig fase, hvor "plejer" endnu ikke har indfundet sig. Uden for bankunionen kan man forestille sig hvad som helst. Forestille sig, at alle mulige beslutninger træffes af dem, der er med hvorfor skulle de tage særlige hensyn til en marginal lille spiller mod nord, som ikke engang ønsker at blive en del af det store fællesskab? De vil helt sikkert ikke have onde hensigter, men næppe heller være tynget voldsomt, hvis gevinster inden for fællesskabet koster lidt uden for fællesskabet. Med Danmark inden for er sagen en ganske anden. Kan realkreditten komme med ind i samarbejdet? Ja jeg har ikke fantasi til at forestille mig et Danmark, der tilslutter sig på bekostning af realkreditten. Udover at ECB generelt er forpligtiget til at tage hensyn til forskellige forretningsmodeller, vurderer jeg, at der er en reel mulighed for yderligere betryggelse i form af en eksplicit erklæring herom i en eventuel dansk tilslutningsaftale. ECB vil skulle medvirke til at finde for- Page 5 of 6

6 nuftige løsninger for dansk realkredit og vil sammen med de medarbejdere fra Århusgade, som I allerede kender, skulle deltage i tilsynsbesøg. Samlet set skaber det de bedste forudsætninger for at udbrede kendskabet til den danske realkreditmodel. Her på årsdagen for afstemningen om dansk tilslutning til EF finder jeg det passende også at fremhæve et vigtigt aspekt ved bankunionen, som nogle gange drukner i debatten om fælles tilsyn og regler for afvikling: Bankunionen er en udbygning og forstærkning af det indre marked for finansielle goder. Det betyder mulighed for øget konkurrence på priser og produkter til gavn for den almindelige dansker og de danske virksomheder. For konkurrencedygtige finansielle virksomheder med hjemsted i Danmark øger det vækstmulighederne, fordi bankunionen sikrer lige konkurrencevilkår. Jeg er med på, at Danmark ikke kommer med i bankunionen i Men når vi når ind i 2015, så er vi klogere på, hvordan unionen fungerer, og hvilke banker der er omfattet. Jeg vil blive meget overrasket, hvis Nationalbanken ikke til den tid har samme holdning som nu. Vi er meget overbeviste om, at dansk deltagelse i bankunionen tjener den almindelige dansker bedst. I sidste ende er dansk deltagelse i bankunionen en politisk beslutning. Men det er vigtigt, at vi forinden har haft en grundig dansk debat om dette vigtige spørgsmål. Tak for opmærksomheden. Page 6 of 6

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt Maria Houkjær (DEP) Fra: Anders Kragsnæs Balling Sendt: 8. oktober 2014 14:55 Til: Emilio

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal 2009 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 2009 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012

Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012 Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012 Hvad kan vi lære af finanskrisen? Finanskrisen har medvirket til at skabe et kraftigt økonomisk tilbageslag og en statsgældskrise i den

Læs mere

Danmark har brug for en bankunion

Danmark har brug for en bankunion NOTAT Danmark har brug for en bankunion Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Danmark har brug for en europæisk bankunion. Så enkelt kan konklusio- nen opsummeres,

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN ECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet som led i etableringen af bankunionen. 1 Forud er gået en grundig

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal 2010 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2010 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel 2. Nyt kapitel 2.1 Indledning Svagt privatforbrug og lave investeringer er centrale medvirkende årsager til, at konjunkturtilbageslaget har været dybere og den efterfølgende genopretning langsommere i

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR HUGO FREY JENSENS TALE VED FINANSRÅDETS DIREKTØRKONFERENCE 8. SEPTEMBER 2014

TALE NATIONALBANKDIREKTØR HUGO FREY JENSENS TALE VED FINANSRÅDETS DIREKTØRKONFERENCE 8. SEPTEMBER 2014 TALE NATIONALBANKDIREKTØR HUGO FREY JENSENS TALE VED FINANSRÅDETS DIREKTØRKONFERENCE 8. SEPTEMBER 2014 DET TALTE ORD GÆLDER Tak for invitationen til at tale her i dag Overskriften for dagens konference

Læs mere