SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI"

Transkript

1 SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI -Slå to fluer med ét smæk... Mange virksomheder arbejder med integreret miljø- og energiledelse, fordi det kan betale sig Her er et eksempel på, hvad 11 virksomheder har gjort, hvad det har kostet, og hvad de har sparet...

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E INDLEDNING HVORFOR INTEGREREDE SYSTEMER? VIDEREGIVE ERFARINGER & DE 11 VIRKSOMHEDER KONVOLUTFABRIKKEN NIELS MØLGAARD A/S SPECIALBRØD APS FUGLEBJERG KISTEFABRIK A/S BAMBO A/S ARVID NILSSON GYPROC A/S UM-METALSTØBERI A/S A/S HOLMSTRUP MASKINFABRIK SAPA PROFILER A/S FAXE KALK A/S DET KAN BETALE SIG HVORDAN GÅR MAN I GANG? OPFØLGNING KONTAKTER 2

3 I N D L E D N I N G T I L I N T E G R E T I O N Denne pjece fortæller om fordelene ved at integrere miljøog energiledelse. M I L J Ø L E D E L S E Den er udarbejdet af Teknologisk Instituts konsulenter og beskriver erfaringer fra 11 virksomheder, der inden for de sidste 2-4 år har opnået en række praktiske erfaringer. De 11 virksomheder er små og mellemstore virksomheder med mellem 5 og 400 ansatte. Virksomhederne repræsenterer forskellige grene af dansk industri, - servicevirksomheder såvel som produktionsvirksomheder. E N E R G I L E D E L S E Målet med pjecen er at videregive disse virksomheders erfaringer om, hvad der er opnået og hvordan - så andre virksomheder kan få inspiration til selv at gå i gang. Der er direkte økonomiske fordele, men også mange andre fordele ved integrerede ledelsessystemer, der kan styrke en virksomheds markedsmæssige position. Pjecen er udarbejdet i efteråret 2003 og er finansieret af Miljøstyrelsen, ELFOR og Teknologisk Institut. 3

4 I N T E G R E R E D E S Y S T E M E R HVORFOR INTEGREREDE SYSTEMER? Miljøledelse, energiledelse, kvalitetsstyring, arbejdsmiljøledelse og andre ledelsessystemer vinder mere og mere indpas i danske virksomheder, da en planlagt og systematisk indsats giver det bedste udbytte. Fælles for de forskellige ledelsessystemer er, at strukturen overordnet kan samles i følgende punkter: - Skaf overblik og sæt mål - Udpeg ansvarlige og afsæt ressourcer - Planlæg og gennemfør indsatsen - Kontroller, om målene er nået DOKUMENTATION AF SYSTEMET I FORM AF: - Virksomhedens politik og mål - Beskrivelse af organisationen og ansvarsfordeling - Beskrivelse af procedurer og arbejdsrutiner - Intern & ekstern kontrol og evaluering - har mange fællestræk, når det gælder miljø- og energiledelse og andre lignende ledelsessystemer. Standarderne for miljøledelse, ISO og for energiledelse DS 2403 er opbygget efter samme struktur og med samme sæt af krav til virksomheden. Da struktur, indhold, dokumentation og standarder er meget lig hinanden vil der være meget fornuft i at integrere miljø- og energiledelse i et samlet system. Det skaber overblik, sparer ressourcer, og man undgår suboptimering. 4

5 V I D E R E G I V E E R F A R I N G E R Konvolutfabrikken Danmark A/S, der har 120 ansatte, fremstiller konvolutter med og uden tryk Niels Mølgaard A/S, der har 30 ansatte, yder rådgivning og arbejder med projektering, gennemførelse af VVSarbejder samt ventilationsentrepriser D E 1 1 V I R K S O M H E D E R Specialbrød A/S bager brød efter egne opskrifter. Bageriet har 9 ansatte Fuglebjerg Kistefabrik A/S har 19 ansatte og fremstiller kister i forskellige træsorter Bambo Produktion A/S beskæftiger ca. 390 medarbejdere og fremstiller bleer til børn og voksne i hele Europa Arvid Nilson, Hammelev har 80 ansatte og fremstiller stålbolte, nitter, skruer m.v., der primært sælges til byggebranchen og automobilbranchen Gyproc A/S fremstiller gipsplader til byggebranchen. De har 160 ansatte UM-metalstøberi A/S trykstøber og bearbejder emner i aluminium og zink. Virksomheden har 60 ansatte A/S Holmstrup Maskinfabrik, der primært bearbejder emner i stål, har 7-9 ansatte SAPA Profiler A/S fremstiller profiler i aluminium og har omkring 200 ansatte Faxe Kalk A/S, som udvinder kalk og fremstiller forskellige produkter, har ca. 90 ansatte HVILKE ERFARINGER KAN VIDEREGIVES? De 11 virksomheder har været med til at besvare spørgsmålene: Hvorfor gik vi i gang med at etablere/ udbygge vores system? Hvilke omkostninger har vi haft? Hvilke økonomiske fordele har vi haft? Hvilke andre fordele har vi opnået? Disse spørgsmål er besvaret for hver virksomhed i det følgende. En uddybende beskrivelse af hver virksomhed kan fås i rapporten: Integreret miljø- og energiledelse - erfaringer fra 11 virksomheder, kan downloades fra Teknologisk Instituts hjemmeside. 5

6 K O N V O L U T F A B R I K K E N A / S KONVOLUTFABRIKKEN A/S Virksomhedens primære miljøpåvirkninger er affald fra trykfarve, lim, latex samt filmfremkaldelse. Man valgte fra starten at etablere et integreret miljø- og energiledelsessystem, da man mener, at alle aspekter er vigtige, og at vedligeholdelsen af et system er lettere end ved flere systemer. Virksomheden har investeret tid i etablering af ledelses-systemet, der svarer til omkring kr. Heraf er 80% forbrugt af miljøchefen og 20% af medarbejdere. Dertil kommer ca kr til uddannelse af medarabejdere. Virksomheden har opnået direkte besparelser på omkring kr. pr. år. Besparelserne er primært opnået ved sortering af papir (affaldsminimering og genanvendelse) og på energibesparelser. Ved at sætte fokus på miljø- og energiforhold er der også opnået forbedringer af arbejdsmiljøet. Virksomheden har ligeledes noteret sig en salgsforøgelse, der skønnes at udgøre 5-10% af omsætningen. 6

7 N I E L S M Ø L G A A R D A / S NILS MØLGAARD A/S Virksomhedens væsentligste miljøpåvirkninger er affald, kemikalier og tungmetaller, samt støj og støv. Hertil kommer et væsentligt energiforbrug. Virksomheden valgte at udbygge sit kvalitetsstyringssystem til et egentligt ledelsessystem omfattende kvalitet, miljø og energiforhold for at fremstå som en attraktiv samarbejdspartner inden for VVSområdet. Udbygningen af kvalitetsstyringssystemet til et integreret ledelsessystem medførte omkostninger på 1 til 11 2 mio. kr. Man brugte i størrelsesordnen 18 mandmåneder fordelt på en række medarbejdere og 100 konsulenttimer. Det integrerede system har givet besparelser på 6,5% af omsætningen pr. år svarende til, i størrelsesordnen 2 mio. kr. Der er sket en forbedring af montørenes arbejdsmiljø. Dertil kommer, at systemet har givet mindre sygefravær samt færre klager og reklamationer. Virksomheden inviteres til 10% flere enterpriser og har derved bedre chanche for at øge ordrebeholdningen. Udvidelsen fra kvalitetstyring til et integreret system har medført, at alle medarbejdere føler sig involveret og er blevet mere interessererde. 7

8 S P E C I A L B R Ø D A P S SPECIALBRØD APS Bageriets væsentligste miljøpåvirkninger er det store energiforbrug i produktionen og til distribution af produkterne. Dertil kommer forskellige former for affald. Specialbrød har gennem en årrække arbejdet med energistyring. Virksomheden var ISO certificeret fra Siden 2001 har man været EMAS-registreret. Målet for virksomheden er at tage fat på alle miljømæssige forhold og gennem nøgletal følge op på konkrete mål. Udbygningen af energistyringssystemet til et integreret miljø- og energiledelsessystem, der kunne certificeres, medførte omkostninger på i størrelsesordnen kr., der omfatter 8 mandmåneders arbejde for virksomheden samt 120 konsulenttimer. Der er opnået store besparelser på el-forbruget (42%), affaldsbortsskaffelse (38%) samt ved distribution af produkterne (24%). Den årlige besparelse ligger på niveau med omkostninger ved indførelse af det integrerede system. Bageriet har været i stand til at øge markedsandelen og har i dag en bedre kommunikation med myndigheder, kunder og medarbejdere. 8

9 F U G L E B J E R G K I S T E F A B R I K FUGLEBJERG KISTEFABRIK A/S Fabrikkens væsentligste miljøpåvirkninger er støj, afdampning af opløsningsmidler fra lak og lim samt affald. Hertil kommer et betydeligt energiforbrug. Fuglebjerg Kistefabrik arbejdede indtil midten af 90ʼerne med energiledelse. Fabrikken har siden 1997 været EMAS-registreret, hvor systemet omfatter både miljø- og energi. Målet var at tage fat på alle væsetlige miljøforhold og vurdere disse i forhold til de økonomiske resultater. Etableringen af det integrerede miljø- og energiledelsessystem har kostet i størrelsesordnen 1 mio. kr. Det omfatter et tidsforbrug i virksomheden på mere end 12 mandmåneder samt mere end 250 konsulenttimer. Udgifter til energi er reduceret med 30%. Udslip af opløsningsmidler er nedsat til det halve. Affaldsmængderne er minimeret, og farligt affald forekommer ikke længere. Besparelserne er ikke kvantificeret, men ligger årligt på et niveau, der er højere end omkostningerne ved indførelse af systemet. Virksomheden har været i stand til at øge markedsandelen og har i dag en bedre kommunikation med myndigheder, kunder og medarbejdere. 9

10 B A M B O P R O D U K T I O N A / S BAMBO PRODUKTION A/S Bamboʼs væsentligste miljøpåvirkning er forbrug af energi i form af el til produktionsudstyr, ventilation m.v. Dertil kommer affald, forbrug af ressourcer samt fejlproduktioner, der fører til øget forbrug af energi og råvarer samt fremkomsten af affald. Bambo startede med kvalitetsstyring og blev i 1999 certificeret. I sommeren 2000 afsluttede man indførelse af et nyt system, miljøstatus, som rummer kvalitet, miljø- og energiledelse. Det samlede system blev certificeret i Etableringen af kvalitetssystemet kostende omkring 1 mio. kr. Det integrerede system var langt billigere at indføre, - i størrelsesordnen 25%. Hertil kom dog en række omkostninger til måleudstyr m.v. Besparelse på energi alene udgør omkring kr. pr. år. Hertil kommer reduceret spild og affald til en værdi på 35 mio. kr. Kvalitetsstyringen og organisationsændringer har medført øget produktivitet, nedsat spildprocent og øget udnyttelsen af produktionsapparatet. Det integrerede system er tilgængeligt for alle og har ført til en stor medarbejderinddragelse. Som leverandør til offentlige indkøbere mener Bambo, at det er nødvendigt at være på forkant miljø- og energimæssigt. 10

11 A R V I D N I L S S O N ARVID NILSSON Virksomheden fremstiller og sælger stålbolte, skruer m.v. til alle typer af befæstning. Virksomheden bearbejder og overfladebehandler emner i metal, og ved disse processer er der et betydeligt forbrug af råvarer og energi. Der fremkommer en del metalhydroxidslam, olieaffald samt andre typer affald. Man tog udgangspunkt i sit kvalitetsledelsessystem (etableret 1995) og udbyggede det i 1998/99 til også at omfatte energi- og miljøledelse. Målet med det integrerede system var at optimere virksomhedens produkter og processer gennem et helhedsorienteret miljøarbejde. Etablering af kvalitetsledelsessystemet er skønsmæssigt opgjort til 11 2 mandeår samt en del konsulentbistand. Det integrerede system var noget mindre omkostningskrævende, og det vurderes, at der kun blev brugt ca. 25% i forhold til det første system. Virksomheden har de 3 første år opnået en reduktion af de årlige omkostningerne til energi på 40%. Man har fået en mere optimal organisation, bedre medarbejderinddragelse, større kundetilfredshed og stigende markedsandele i et ellers vigende marked. 11

12 B P B G Y P R O C A / S BPB GYPROC A/S Fremstilling af gipsplader er en energikrævende proces med et stor energiforbrug ved kalcinering af gips og ved tørring af plader. Øvrige miljøpåvirkninger er støv, støj samt affald. BPB Gyproc A/S har arbejdet med energistyring siden 1998 og integrerede dette i et miljøledelsessystem, der blev certificeret i Målet var at sikre en positiv, synlig sammenhæng mellem miljøindsats og den daglige drift. Siden 2003 har man arbejdet videre med et ikke certificeret miljøledelsessystem. Etablering af miljøledelsessystemet, hvor energistyring er en integreret del krævende i etableringsfasen 2-3 mandår fordelt på flere medarbejdere og svarer til en investering på 1 til 2 mio. kr. Virksomheden har de seneste år haft betydelige besparelser på energiforbruget. Dertil kommer mindre besparelser på andre områder. Besparelserne som følge af indførelse af miljøledelsessystemet er ikke opgjort særskilt. Kommunikationen til kunder, myndigheder, naboer og andre interessenter er blevet mere åben. De retningslinier for kommunikation, der findes i det certificerede system betyder blandt andet, at kunder og andre interessenter meget hurtigt kan få svar på deres spørgsmål. 12

13 U M - M E T A L S T Ø B E R I A / S UM-METALSTØBERI A/S Metalstøberiet bruger betydelige mængder energi til nedsmeltning af metaller. Øvrige miljøpåvirkninger er olieaffald samt metalaffald (genanvendelse). UM-Metal har deltaget i et energiledelsesprojekt under Projekt Værktøjskassen i Siden 2000 har man arbejdet med at indføre miljøledelse. Man arbejder med at etablere et integreret kvalitets-, miljøog energiledelsessystem. Målet er at opnå energibesparelser og et fornuftigt samspil med omgivelserne. Budgettet for det integrerede system er på timer, hvilket man har opgjort til kr. Besparelser efter indførelse af det integrerede system kan ikke vurderes endnu. Indsatsen på energiområdet (energiledelse) har medført besparelser på ca kr. pr. år svarede til en tilbagebetalingstid på mindre end 2 år. Indsatsen for at opnå energibesparelser har samtidig medført forbedring af arbejdsmiljøet og produktionsbygningernes tilstand. Virksomheden har oplevet en forbedret konkurrenceevne og står bedre rustet til at møde krav fra interessenter. 13

14 A / S H O L M S T R U P M A S K I N F A B R I K A/S HOLMSTRUP MASKINFABRIK Virksomheden er en mindre metalbearbejdende virksomhed, der foretager CNC-drejning af metaller. Man indførte kvalitetssyring for nogle år siden, gennemførte en energianalyse i 1996 og valgte for et par år siden at opbygge et integreret system, der omfatter kvalitet, miljø, energi og arbejdsmiljø for hele virksomheden. Tidsforbruget ved indførelse af kvalitetsstyring blev på omkring 1 mandeår. Til implementering af det nye system blev der brugt 3/4 mandeår samt 100 timer konsulent bistand. Virksomheden har opnået besparelser på både råvarer, hjælpestoffer, energiforbrug, produktionsstyring og reduktion af spild. Man har indtil nu opnået en årlig besparelse på kr. og forventer, at det kan blive mere fremover. Ved gennemførelse af certificeringen (ISO 9001/14001) har man forstærket sin position overfor de større kunder. På virksomheden har man fået et bedre arbejdsmiljø og et større engagement. Der er færre produktionsfejl og reklamationer, og man har opnået en bedre styring af produktionen. 14

15 S A P A P R O F I L E R A / S SAPA PROFILER A/S Virksomheden anodiserer og bearbejder emner i aluminium. På virksomheden bruges store mængder energi og en række kemikalier. Spildevandet genbruges, både ved videresalg til spildevandsrensning og direkte i det kommunale rensningsanlæg. Aluminiumsrester sendes til genvinding. I 1992 indførte man kvalitetssikring. SAPA blev certificeret efter ISO 1004 og EMAS-registreret i I 2000 gennemførte man et frivilligt energieftersyn og implementerede væsentlige elementer af DS2403 (energiledelse) året efter. Man brugte omkring 1 mandeår til etablering af miljøledelsessystemet. Energidelen er inddraget uden væsentlige omkostninger. Der er investeret målrettet i energibesparelser, hvoraf de fleste projekter har en tilbagebetalingstid på 1 til 3 år. Udgifter til affaldshåndtering, der var meget store, er stort set nul, efter at man har indført affaldssortering og sælger de fleste fraktioner til genanvendelse. Fokus på energi, miljø og kvalitet har medført færre reklamationer, større interesse hos medarbejderne og forbedring af arbejdsmiljøet. Dertil kommer, at man mener, et godt ledelsessystem er et must som underleverandør i branchen. 15

16 F A X E K A L K A / S FAXE KALK A/S Faxe Kalk er Danmarks førende leverandør af kalk. De væsentligst miljøproblemer er støv og støj fra produktionen. Dertil kommer forbrug af store mængder vand og energi. Faxe Kalk har siden 1992 haft et ISO 9001 certificeret kvalitetsstyringssystem. Virksomheden blev certificeret efter ISO første gang i Faxe Kalk er en aftalevirksomhed og begyndte at fokusere på energiledelse kort efter certificeringen i 2000 og opnåede certificering efter DS 2403 i Kvalitetssikringen kostede Faxe Kalk 2-3 mandår at implementere. Miljø- og energiledelse under et har krævet langt færre omkostninger og resulteret i et edb-baseret system, som er let at vedligeholde. Man har sparet omkring 10% på omkostningerne til energi. Dertil kommer en reduktion af støvemissionerne, affaldsmængderne og CO 2 udledningen, der dog ikke kan gøres op i penge. Den enkelte medarbejder har fået større indsigt og dermed også større interesse for sin arbejdsplads. Et godt ledelsessystem, hvad angår kvalitet, miljø og energi, forventes i fremtiden at blive et must for overhovedet at kunne være i markedet. Samtidig er det væsentligt for den administrative side, at systemerne er integrerede. 16

17 D E T K A N B E T A L E S I G VEDLIGEHOLDELSE AF SYSTEMERNE I alle de præsenterede eksempler har virksom-hederne påpeget, at integrerede systemer er en fordel; - mange elementer er de samme, og vedligeholdelsen af ét fremfor flere systemer er lettere. DIREKTE BESPARELSER De fleste af virksomhederne har opnået direkte besparelser, der pr. år svarer til etableringsomkostningerne. I enkelte tilfælde har tilbagebetalingstiden været hen mod 2 år. HVOR KAN DET BEDST BETALE SIG Virksomheder, der arbejder med energiledelse, vil stort set altid få fordel af at udvide systemet til også at omfatte miljø. Virksomheder, der arbejder med miljøledelse, og hvor energiforbruget er af nogen betydning, vil ligeledes opnå væsentlige fordele. Flere virksomheder peger på forbedret konkurrenceevne i form af forøget markedsandel i størrelsesordnen 5-10%. Kommunikation mellem virksomheden, myndigheder og kunder er en væsentlig sidegevinst for flere virksomheder. En systematisk gennemgang af virksomhedens miljø- og energiforhold smitter ofte af på arbejdsmiljø-forholdene - dette har flere af virksomhederne erfaret. 17

18 H V O R D A N G Å R M A N I G A N G? AFKLAR DE VÆSENTLIGSTE MILJØPÅVIRKNINGER Skaf et overblik over virksomhedens omkostninger til energi, materialer og hjælpestoffer samt til affaldsbortskaffelse og eventuelle forhold omkring udledninger til luft og spildevand. FÅ STYR PÅ LOVKRAV Bliv klar over, hvilke lovmæssige krav din virksomhed er underlagt. Det gælder både nationale regler fra Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet såvel som kommunale regulativer og andre bestemmelser. HVILKE KRAV OG FORVENTNINGER STILLES I ØVRIGT Som vist i eksemplerne kan både markedet, myndigheder og medarbejdere påvirkes positivt. Inden for visse markeder er det et must at have et veldokumenteret ledelsessystem. SÆT REALISTISKE MÅL Begynd med at sætte konkrete og overkommelige mål, der ikke kræver store investeringer. Succeshistorier skaber interesse og engagement. UDPEG EN ANSVARLIG OG AFSÆT RESSOURCER Som ansvarlig ledelse skal man vise, at man vil miljø- og energiledelse, når beslutningen er taget. Nogen skal have ansvaret, kompetencen og ressourcerne til at gennemføre den relativt krævende etablering og senere vedligeholdelse af systemet. 18

19 F Ø L G O P... FØLG OP PÅ ARBEJDET OG FORTÆL OM RESULTATERNE Kontroller indsatsen med jævne mellemrum. Det behøver ikke at være et certificeret system. Sæt nye mål, når de gamle er nået og opstil en handlingsplan for arbejdet. Skriv ned, hvad der er opnået - brug det internt, overfor kunder eller myndigheder. Det er med til at skabe et positivt image. FÅ MERE VIDEN Andres erfaringer er gode at trække på - det giver ideer til, hvad der kan gøres, hvordan, hvad det koster, og hvad man kan opnå. Du kan trække på viden fra andre på 3 måder: Søge informationer i skriftligt materiale, primært på Internettet. Gå på kursus, hvor du får nye input fra undervisere og kan trække på medkursisters erfaringer. Kontakte en konsulent, der hjælper dig i gang og måske følger arbejdet løbende. 19

20 Erfaringerne til nærværende pjece er samlet af: Kirsten Pommer Hans Andersen Per Edgar Jørgensen redigeret af Kirsten Pommer Kontakt os -en systematisk indsats omkring miljø- og energiforhold kan betale sig... Pjecen er udarbejdet for Miljøstyrelsen og ELFOR og Teknologisk Institut Gregersensvej Taastrup. tlf Layout: All-in-1.dk. Tryk: Silkeborg Bogtryk

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer. 2. FORMÅL Denne retningslinje fastlægger

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

Maj 2004. Fokus på arbejdsmiljøet. - ved håndtering og montering af gipsplader

Maj 2004. Fokus på arbejdsmiljøet. - ved håndtering og montering af gipsplader Maj 2004 Fokus på arbejdsmiljøet - ved håndtering og montering af gipsplader Respekt for arbejdsmiljøet Gipsplader og gipspladesystemer indgår i langt de fleste danske byggeprojekter hvad enten det drejer

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Energisynskonsulenter

Energisynskonsulenter ANSØGNING Energisynskonsulenter ANSØGNINGSSKEMA Navn: Adresse: Postnr. og by: Virksomhed: Adresse: Postnr. og by: CVR- nr.: Er De ansat? Selvstændig? Søger på A-niveau? B-niveau? Underskrift: Dato: (Med

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Hvad er et energisyn?

Hvad er et energisyn? Velkommen! Hvad er et energisyn? Hvad skal der ske? Velkomst Bekendtgørelsen om energisyn Energiledelse som alternativ til energisyn Udvidet energisyn/energiledelse light En virksomheds erfaringer Afrunding

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE

CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE mellem [VIRKSOMHED] og ALLERØD KOMMUNE Carbon20 Et bæredygtigt Allerød Denne aftale præciserer rammerne for et forpligtende, men ikke juridisk bindende samarbejde mellem og

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012 Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Side 1 af 9 Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Niveau 1 Side 2 af 9 Introduktion Skanska Asfalt sælger, producerer og udlægger asfaltmaterialer samt udfører vejbygningsrelaterede

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN?

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? MILJØ- OG SOCIALSEKRETARIATET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? Arbejdsmiljøcertifikat hvorfor og hvordan? Der er alvorlige arbejdsmiljøproblemer på over halvdelen af virksomhederne inden for

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog

Kvalitets- og miljøhåndbog Kvalitets- og miljøhåndbog Denne håndbog er en autentisk håndbog fra en dansk produktionsvirksomhed anno 2008.03.07 Kun navne er skjulte. Godk.: Dato: 07-03-08 Side 1 af 21 H Forord Denne kvalitets- og

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Region Hovedstaden BÆREDYGTIGT BYGGERI Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Analyse af bæredygtighed som

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Snup en Carlsberg, hvis de vil vide mere

Snup en Carlsberg, hvis de vil vide mere Snup en Carlsberg, hvis de vil vide mere Overblik over vidensniveau skaber målrettet indsats Oplægsholdere: Ole Ryssel Rasmussen, seniorkonsulent Alectia A/S Tove Andersen, arbejdsmiljøkonsulent Carlsberg

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til visitering 1. Indledning Vejledningen bruges som tjekliste, når virksomheden og Carbon 20 medarbejder skal vurdere,

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Poul Bruun, International Transport Danmark, Omfartsvejen 1, DK-6330 Padborg Anja G. Andersen, Teknologisk Institut, Emballage og Transport,

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere