SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI"

Transkript

1 SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI -Slå to fluer med ét smæk... Mange virksomheder arbejder med integreret miljø- og energiledelse, fordi det kan betale sig Her er et eksempel på, hvad 11 virksomheder har gjort, hvad det har kostet, og hvad de har sparet...

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E INDLEDNING HVORFOR INTEGREREDE SYSTEMER? VIDEREGIVE ERFARINGER & DE 11 VIRKSOMHEDER KONVOLUTFABRIKKEN NIELS MØLGAARD A/S SPECIALBRØD APS FUGLEBJERG KISTEFABRIK A/S BAMBO A/S ARVID NILSSON GYPROC A/S UM-METALSTØBERI A/S A/S HOLMSTRUP MASKINFABRIK SAPA PROFILER A/S FAXE KALK A/S DET KAN BETALE SIG HVORDAN GÅR MAN I GANG? OPFØLGNING KONTAKTER 2

3 I N D L E D N I N G T I L I N T E G R E T I O N Denne pjece fortæller om fordelene ved at integrere miljøog energiledelse. M I L J Ø L E D E L S E Den er udarbejdet af Teknologisk Instituts konsulenter og beskriver erfaringer fra 11 virksomheder, der inden for de sidste 2-4 år har opnået en række praktiske erfaringer. De 11 virksomheder er små og mellemstore virksomheder med mellem 5 og 400 ansatte. Virksomhederne repræsenterer forskellige grene af dansk industri, - servicevirksomheder såvel som produktionsvirksomheder. E N E R G I L E D E L S E Målet med pjecen er at videregive disse virksomheders erfaringer om, hvad der er opnået og hvordan - så andre virksomheder kan få inspiration til selv at gå i gang. Der er direkte økonomiske fordele, men også mange andre fordele ved integrerede ledelsessystemer, der kan styrke en virksomheds markedsmæssige position. Pjecen er udarbejdet i efteråret 2003 og er finansieret af Miljøstyrelsen, ELFOR og Teknologisk Institut. 3

4 I N T E G R E R E D E S Y S T E M E R HVORFOR INTEGREREDE SYSTEMER? Miljøledelse, energiledelse, kvalitetsstyring, arbejdsmiljøledelse og andre ledelsessystemer vinder mere og mere indpas i danske virksomheder, da en planlagt og systematisk indsats giver det bedste udbytte. Fælles for de forskellige ledelsessystemer er, at strukturen overordnet kan samles i følgende punkter: - Skaf overblik og sæt mål - Udpeg ansvarlige og afsæt ressourcer - Planlæg og gennemfør indsatsen - Kontroller, om målene er nået DOKUMENTATION AF SYSTEMET I FORM AF: - Virksomhedens politik og mål - Beskrivelse af organisationen og ansvarsfordeling - Beskrivelse af procedurer og arbejdsrutiner - Intern & ekstern kontrol og evaluering - har mange fællestræk, når det gælder miljø- og energiledelse og andre lignende ledelsessystemer. Standarderne for miljøledelse, ISO og for energiledelse DS 2403 er opbygget efter samme struktur og med samme sæt af krav til virksomheden. Da struktur, indhold, dokumentation og standarder er meget lig hinanden vil der være meget fornuft i at integrere miljø- og energiledelse i et samlet system. Det skaber overblik, sparer ressourcer, og man undgår suboptimering. 4

5 V I D E R E G I V E E R F A R I N G E R Konvolutfabrikken Danmark A/S, der har 120 ansatte, fremstiller konvolutter med og uden tryk Niels Mølgaard A/S, der har 30 ansatte, yder rådgivning og arbejder med projektering, gennemførelse af VVSarbejder samt ventilationsentrepriser D E 1 1 V I R K S O M H E D E R Specialbrød A/S bager brød efter egne opskrifter. Bageriet har 9 ansatte Fuglebjerg Kistefabrik A/S har 19 ansatte og fremstiller kister i forskellige træsorter Bambo Produktion A/S beskæftiger ca. 390 medarbejdere og fremstiller bleer til børn og voksne i hele Europa Arvid Nilson, Hammelev har 80 ansatte og fremstiller stålbolte, nitter, skruer m.v., der primært sælges til byggebranchen og automobilbranchen Gyproc A/S fremstiller gipsplader til byggebranchen. De har 160 ansatte UM-metalstøberi A/S trykstøber og bearbejder emner i aluminium og zink. Virksomheden har 60 ansatte A/S Holmstrup Maskinfabrik, der primært bearbejder emner i stål, har 7-9 ansatte SAPA Profiler A/S fremstiller profiler i aluminium og har omkring 200 ansatte Faxe Kalk A/S, som udvinder kalk og fremstiller forskellige produkter, har ca. 90 ansatte HVILKE ERFARINGER KAN VIDEREGIVES? De 11 virksomheder har været med til at besvare spørgsmålene: Hvorfor gik vi i gang med at etablere/ udbygge vores system? Hvilke omkostninger har vi haft? Hvilke økonomiske fordele har vi haft? Hvilke andre fordele har vi opnået? Disse spørgsmål er besvaret for hver virksomhed i det følgende. En uddybende beskrivelse af hver virksomhed kan fås i rapporten: Integreret miljø- og energiledelse - erfaringer fra 11 virksomheder, kan downloades fra Teknologisk Instituts hjemmeside. 5

6 K O N V O L U T F A B R I K K E N A / S KONVOLUTFABRIKKEN A/S Virksomhedens primære miljøpåvirkninger er affald fra trykfarve, lim, latex samt filmfremkaldelse. Man valgte fra starten at etablere et integreret miljø- og energiledelsessystem, da man mener, at alle aspekter er vigtige, og at vedligeholdelsen af et system er lettere end ved flere systemer. Virksomheden har investeret tid i etablering af ledelses-systemet, der svarer til omkring kr. Heraf er 80% forbrugt af miljøchefen og 20% af medarbejdere. Dertil kommer ca kr til uddannelse af medarabejdere. Virksomheden har opnået direkte besparelser på omkring kr. pr. år. Besparelserne er primært opnået ved sortering af papir (affaldsminimering og genanvendelse) og på energibesparelser. Ved at sætte fokus på miljø- og energiforhold er der også opnået forbedringer af arbejdsmiljøet. Virksomheden har ligeledes noteret sig en salgsforøgelse, der skønnes at udgøre 5-10% af omsætningen. 6

7 N I E L S M Ø L G A A R D A / S NILS MØLGAARD A/S Virksomhedens væsentligste miljøpåvirkninger er affald, kemikalier og tungmetaller, samt støj og støv. Hertil kommer et væsentligt energiforbrug. Virksomheden valgte at udbygge sit kvalitetsstyringssystem til et egentligt ledelsessystem omfattende kvalitet, miljø og energiforhold for at fremstå som en attraktiv samarbejdspartner inden for VVSområdet. Udbygningen af kvalitetsstyringssystemet til et integreret ledelsessystem medførte omkostninger på 1 til 11 2 mio. kr. Man brugte i størrelsesordnen 18 mandmåneder fordelt på en række medarbejdere og 100 konsulenttimer. Det integrerede system har givet besparelser på 6,5% af omsætningen pr. år svarende til, i størrelsesordnen 2 mio. kr. Der er sket en forbedring af montørenes arbejdsmiljø. Dertil kommer, at systemet har givet mindre sygefravær samt færre klager og reklamationer. Virksomheden inviteres til 10% flere enterpriser og har derved bedre chanche for at øge ordrebeholdningen. Udvidelsen fra kvalitetstyring til et integreret system har medført, at alle medarbejdere føler sig involveret og er blevet mere interessererde. 7

8 S P E C I A L B R Ø D A P S SPECIALBRØD APS Bageriets væsentligste miljøpåvirkninger er det store energiforbrug i produktionen og til distribution af produkterne. Dertil kommer forskellige former for affald. Specialbrød har gennem en årrække arbejdet med energistyring. Virksomheden var ISO certificeret fra Siden 2001 har man været EMAS-registreret. Målet for virksomheden er at tage fat på alle miljømæssige forhold og gennem nøgletal følge op på konkrete mål. Udbygningen af energistyringssystemet til et integreret miljø- og energiledelsessystem, der kunne certificeres, medførte omkostninger på i størrelsesordnen kr., der omfatter 8 mandmåneders arbejde for virksomheden samt 120 konsulenttimer. Der er opnået store besparelser på el-forbruget (42%), affaldsbortsskaffelse (38%) samt ved distribution af produkterne (24%). Den årlige besparelse ligger på niveau med omkostninger ved indførelse af det integrerede system. Bageriet har været i stand til at øge markedsandelen og har i dag en bedre kommunikation med myndigheder, kunder og medarbejdere. 8

9 F U G L E B J E R G K I S T E F A B R I K FUGLEBJERG KISTEFABRIK A/S Fabrikkens væsentligste miljøpåvirkninger er støj, afdampning af opløsningsmidler fra lak og lim samt affald. Hertil kommer et betydeligt energiforbrug. Fuglebjerg Kistefabrik arbejdede indtil midten af 90ʼerne med energiledelse. Fabrikken har siden 1997 været EMAS-registreret, hvor systemet omfatter både miljø- og energi. Målet var at tage fat på alle væsetlige miljøforhold og vurdere disse i forhold til de økonomiske resultater. Etableringen af det integrerede miljø- og energiledelsessystem har kostet i størrelsesordnen 1 mio. kr. Det omfatter et tidsforbrug i virksomheden på mere end 12 mandmåneder samt mere end 250 konsulenttimer. Udgifter til energi er reduceret med 30%. Udslip af opløsningsmidler er nedsat til det halve. Affaldsmængderne er minimeret, og farligt affald forekommer ikke længere. Besparelserne er ikke kvantificeret, men ligger årligt på et niveau, der er højere end omkostningerne ved indførelse af systemet. Virksomheden har været i stand til at øge markedsandelen og har i dag en bedre kommunikation med myndigheder, kunder og medarbejdere. 9

10 B A M B O P R O D U K T I O N A / S BAMBO PRODUKTION A/S Bamboʼs væsentligste miljøpåvirkning er forbrug af energi i form af el til produktionsudstyr, ventilation m.v. Dertil kommer affald, forbrug af ressourcer samt fejlproduktioner, der fører til øget forbrug af energi og råvarer samt fremkomsten af affald. Bambo startede med kvalitetsstyring og blev i 1999 certificeret. I sommeren 2000 afsluttede man indførelse af et nyt system, miljøstatus, som rummer kvalitet, miljø- og energiledelse. Det samlede system blev certificeret i Etableringen af kvalitetssystemet kostende omkring 1 mio. kr. Det integrerede system var langt billigere at indføre, - i størrelsesordnen 25%. Hertil kom dog en række omkostninger til måleudstyr m.v. Besparelse på energi alene udgør omkring kr. pr. år. Hertil kommer reduceret spild og affald til en værdi på 35 mio. kr. Kvalitetsstyringen og organisationsændringer har medført øget produktivitet, nedsat spildprocent og øget udnyttelsen af produktionsapparatet. Det integrerede system er tilgængeligt for alle og har ført til en stor medarbejderinddragelse. Som leverandør til offentlige indkøbere mener Bambo, at det er nødvendigt at være på forkant miljø- og energimæssigt. 10

11 A R V I D N I L S S O N ARVID NILSSON Virksomheden fremstiller og sælger stålbolte, skruer m.v. til alle typer af befæstning. Virksomheden bearbejder og overfladebehandler emner i metal, og ved disse processer er der et betydeligt forbrug af råvarer og energi. Der fremkommer en del metalhydroxidslam, olieaffald samt andre typer affald. Man tog udgangspunkt i sit kvalitetsledelsessystem (etableret 1995) og udbyggede det i 1998/99 til også at omfatte energi- og miljøledelse. Målet med det integrerede system var at optimere virksomhedens produkter og processer gennem et helhedsorienteret miljøarbejde. Etablering af kvalitetsledelsessystemet er skønsmæssigt opgjort til 11 2 mandeår samt en del konsulentbistand. Det integrerede system var noget mindre omkostningskrævende, og det vurderes, at der kun blev brugt ca. 25% i forhold til det første system. Virksomheden har de 3 første år opnået en reduktion af de årlige omkostningerne til energi på 40%. Man har fået en mere optimal organisation, bedre medarbejderinddragelse, større kundetilfredshed og stigende markedsandele i et ellers vigende marked. 11

12 B P B G Y P R O C A / S BPB GYPROC A/S Fremstilling af gipsplader er en energikrævende proces med et stor energiforbrug ved kalcinering af gips og ved tørring af plader. Øvrige miljøpåvirkninger er støv, støj samt affald. BPB Gyproc A/S har arbejdet med energistyring siden 1998 og integrerede dette i et miljøledelsessystem, der blev certificeret i Målet var at sikre en positiv, synlig sammenhæng mellem miljøindsats og den daglige drift. Siden 2003 har man arbejdet videre med et ikke certificeret miljøledelsessystem. Etablering af miljøledelsessystemet, hvor energistyring er en integreret del krævende i etableringsfasen 2-3 mandår fordelt på flere medarbejdere og svarer til en investering på 1 til 2 mio. kr. Virksomheden har de seneste år haft betydelige besparelser på energiforbruget. Dertil kommer mindre besparelser på andre områder. Besparelserne som følge af indførelse af miljøledelsessystemet er ikke opgjort særskilt. Kommunikationen til kunder, myndigheder, naboer og andre interessenter er blevet mere åben. De retningslinier for kommunikation, der findes i det certificerede system betyder blandt andet, at kunder og andre interessenter meget hurtigt kan få svar på deres spørgsmål. 12

13 U M - M E T A L S T Ø B E R I A / S UM-METALSTØBERI A/S Metalstøberiet bruger betydelige mængder energi til nedsmeltning af metaller. Øvrige miljøpåvirkninger er olieaffald samt metalaffald (genanvendelse). UM-Metal har deltaget i et energiledelsesprojekt under Projekt Værktøjskassen i Siden 2000 har man arbejdet med at indføre miljøledelse. Man arbejder med at etablere et integreret kvalitets-, miljøog energiledelsessystem. Målet er at opnå energibesparelser og et fornuftigt samspil med omgivelserne. Budgettet for det integrerede system er på timer, hvilket man har opgjort til kr. Besparelser efter indførelse af det integrerede system kan ikke vurderes endnu. Indsatsen på energiområdet (energiledelse) har medført besparelser på ca kr. pr. år svarede til en tilbagebetalingstid på mindre end 2 år. Indsatsen for at opnå energibesparelser har samtidig medført forbedring af arbejdsmiljøet og produktionsbygningernes tilstand. Virksomheden har oplevet en forbedret konkurrenceevne og står bedre rustet til at møde krav fra interessenter. 13

14 A / S H O L M S T R U P M A S K I N F A B R I K A/S HOLMSTRUP MASKINFABRIK Virksomheden er en mindre metalbearbejdende virksomhed, der foretager CNC-drejning af metaller. Man indførte kvalitetssyring for nogle år siden, gennemførte en energianalyse i 1996 og valgte for et par år siden at opbygge et integreret system, der omfatter kvalitet, miljø, energi og arbejdsmiljø for hele virksomheden. Tidsforbruget ved indførelse af kvalitetsstyring blev på omkring 1 mandeår. Til implementering af det nye system blev der brugt 3/4 mandeår samt 100 timer konsulent bistand. Virksomheden har opnået besparelser på både råvarer, hjælpestoffer, energiforbrug, produktionsstyring og reduktion af spild. Man har indtil nu opnået en årlig besparelse på kr. og forventer, at det kan blive mere fremover. Ved gennemførelse af certificeringen (ISO 9001/14001) har man forstærket sin position overfor de større kunder. På virksomheden har man fået et bedre arbejdsmiljø og et større engagement. Der er færre produktionsfejl og reklamationer, og man har opnået en bedre styring af produktionen. 14

15 S A P A P R O F I L E R A / S SAPA PROFILER A/S Virksomheden anodiserer og bearbejder emner i aluminium. På virksomheden bruges store mængder energi og en række kemikalier. Spildevandet genbruges, både ved videresalg til spildevandsrensning og direkte i det kommunale rensningsanlæg. Aluminiumsrester sendes til genvinding. I 1992 indførte man kvalitetssikring. SAPA blev certificeret efter ISO 1004 og EMAS-registreret i I 2000 gennemførte man et frivilligt energieftersyn og implementerede væsentlige elementer af DS2403 (energiledelse) året efter. Man brugte omkring 1 mandeår til etablering af miljøledelsessystemet. Energidelen er inddraget uden væsentlige omkostninger. Der er investeret målrettet i energibesparelser, hvoraf de fleste projekter har en tilbagebetalingstid på 1 til 3 år. Udgifter til affaldshåndtering, der var meget store, er stort set nul, efter at man har indført affaldssortering og sælger de fleste fraktioner til genanvendelse. Fokus på energi, miljø og kvalitet har medført færre reklamationer, større interesse hos medarbejderne og forbedring af arbejdsmiljøet. Dertil kommer, at man mener, et godt ledelsessystem er et must som underleverandør i branchen. 15

16 F A X E K A L K A / S FAXE KALK A/S Faxe Kalk er Danmarks førende leverandør af kalk. De væsentligst miljøproblemer er støv og støj fra produktionen. Dertil kommer forbrug af store mængder vand og energi. Faxe Kalk har siden 1992 haft et ISO 9001 certificeret kvalitetsstyringssystem. Virksomheden blev certificeret efter ISO første gang i Faxe Kalk er en aftalevirksomhed og begyndte at fokusere på energiledelse kort efter certificeringen i 2000 og opnåede certificering efter DS 2403 i Kvalitetssikringen kostede Faxe Kalk 2-3 mandår at implementere. Miljø- og energiledelse under et har krævet langt færre omkostninger og resulteret i et edb-baseret system, som er let at vedligeholde. Man har sparet omkring 10% på omkostningerne til energi. Dertil kommer en reduktion af støvemissionerne, affaldsmængderne og CO 2 udledningen, der dog ikke kan gøres op i penge. Den enkelte medarbejder har fået større indsigt og dermed også større interesse for sin arbejdsplads. Et godt ledelsessystem, hvad angår kvalitet, miljø og energi, forventes i fremtiden at blive et must for overhovedet at kunne være i markedet. Samtidig er det væsentligt for den administrative side, at systemerne er integrerede. 16

17 D E T K A N B E T A L E S I G VEDLIGEHOLDELSE AF SYSTEMERNE I alle de præsenterede eksempler har virksom-hederne påpeget, at integrerede systemer er en fordel; - mange elementer er de samme, og vedligeholdelsen af ét fremfor flere systemer er lettere. DIREKTE BESPARELSER De fleste af virksomhederne har opnået direkte besparelser, der pr. år svarer til etableringsomkostningerne. I enkelte tilfælde har tilbagebetalingstiden været hen mod 2 år. HVOR KAN DET BEDST BETALE SIG Virksomheder, der arbejder med energiledelse, vil stort set altid få fordel af at udvide systemet til også at omfatte miljø. Virksomheder, der arbejder med miljøledelse, og hvor energiforbruget er af nogen betydning, vil ligeledes opnå væsentlige fordele. Flere virksomheder peger på forbedret konkurrenceevne i form af forøget markedsandel i størrelsesordnen 5-10%. Kommunikation mellem virksomheden, myndigheder og kunder er en væsentlig sidegevinst for flere virksomheder. En systematisk gennemgang af virksomhedens miljø- og energiforhold smitter ofte af på arbejdsmiljø-forholdene - dette har flere af virksomhederne erfaret. 17

18 H V O R D A N G Å R M A N I G A N G? AFKLAR DE VÆSENTLIGSTE MILJØPÅVIRKNINGER Skaf et overblik over virksomhedens omkostninger til energi, materialer og hjælpestoffer samt til affaldsbortskaffelse og eventuelle forhold omkring udledninger til luft og spildevand. FÅ STYR PÅ LOVKRAV Bliv klar over, hvilke lovmæssige krav din virksomhed er underlagt. Det gælder både nationale regler fra Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet såvel som kommunale regulativer og andre bestemmelser. HVILKE KRAV OG FORVENTNINGER STILLES I ØVRIGT Som vist i eksemplerne kan både markedet, myndigheder og medarbejdere påvirkes positivt. Inden for visse markeder er det et must at have et veldokumenteret ledelsessystem. SÆT REALISTISKE MÅL Begynd med at sætte konkrete og overkommelige mål, der ikke kræver store investeringer. Succeshistorier skaber interesse og engagement. UDPEG EN ANSVARLIG OG AFSÆT RESSOURCER Som ansvarlig ledelse skal man vise, at man vil miljø- og energiledelse, når beslutningen er taget. Nogen skal have ansvaret, kompetencen og ressourcerne til at gennemføre den relativt krævende etablering og senere vedligeholdelse af systemet. 18

19 F Ø L G O P... FØLG OP PÅ ARBEJDET OG FORTÆL OM RESULTATERNE Kontroller indsatsen med jævne mellemrum. Det behøver ikke at være et certificeret system. Sæt nye mål, når de gamle er nået og opstil en handlingsplan for arbejdet. Skriv ned, hvad der er opnået - brug det internt, overfor kunder eller myndigheder. Det er med til at skabe et positivt image. FÅ MERE VIDEN Andres erfaringer er gode at trække på - det giver ideer til, hvad der kan gøres, hvordan, hvad det koster, og hvad man kan opnå. Du kan trække på viden fra andre på 3 måder: Søge informationer i skriftligt materiale, primært på Internettet. Gå på kursus, hvor du får nye input fra undervisere og kan trække på medkursisters erfaringer. Kontakte en konsulent, der hjælper dig i gang og måske følger arbejdet løbende. 19

20 Erfaringerne til nærværende pjece er samlet af: Kirsten Pommer Hans Andersen Per Edgar Jørgensen redigeret af Kirsten Pommer Kontakt os -en systematisk indsats omkring miljø- og energiforhold kan betale sig... Pjecen er udarbejdet for Miljøstyrelsen og ELFOR og Teknologisk Institut Gregersensvej Taastrup. tlf Layout: All-in-1.dk. Tryk: Silkeborg Bogtryk

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Medarbejderdeltagelse i virksomheders klima og energiaktiviteter

Medarbejderdeltagelse i virksomheders klima og energiaktiviteter Medarbejderdeltagelse i virksomheders klima og energiaktiviteter Carbon20 kompetencedag 24. april 2012, Kolding Michael Søgaard Jørgensen DTU msjo@dtu.dk Oversigt Introduktion Medarbejderdeltagelse i virksomheders

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s Juni 2016 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret om

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi?

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi? Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for integreret ledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Helhedsorienteret

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Ledelseshåndbog November 2013

Ledelseshåndbog November 2013 Ledelseshåndbog November 2013 Side 1 af 3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Systemstruktur... 4 Overordnet vision, målsætninger og politik for VandCenter Syd... 5 Organisationsplan... 6 Ansvar og beføjelser...

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2016 I 2010 blev Center for Miljø og Energis ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev Center for Miljø og Energi

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Energieffektivisering sådan effektiviseres indsatsen af civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S

Energieffektivisering sådan effektiviseres indsatsen af civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S 18. marts 2002 MJ/ld Energieffektivisering sådan effektiviseres indsatsen af civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S For godt 20 år siden blev energistyring introduceret i Danmark som et vigtigt

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Procesoptimering og Ledelsessystemer

Procesoptimering og Ledelsessystemer Procesoptimering og Ledelsessystemer Den lette forståelse til ledelsessystemer og standardernes anvendelse. Optimer jeres processer og dokumenter det. Reducer drifts- omkostningerne. Styrk din konkurrenceevne.

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 Sag nr. 1 Emne: Handleplan Agenda 21 Bilag: 2 Implementering af strategien for bæredygtig udvikling Indlæg afholdt på

Læs mere

Ledelseshåndbog for Olet Industrigummi A/S

Ledelseshåndbog for Olet Industrigummi A/S for Olet Industrigummi A/S Indholdsfortegnelse 1. Virksomhedsbeskrivelse... 2 2. Ledelsessystemets formål og omfang... 3 3. Kvalitets- miljø og arbejdsmiljøpolitik... 4 4. Målsætning... 5 5. Ledelsessystemets

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2017 I 2010 blev Center for Miljø og Energis ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2016 blev Center for Miljø og Energi

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Styrk Arbejdsmiljøet. Medarbejderne

Styrk Arbejdsmiljøet. Medarbejderne Styrk Arbejdsmiljøet med Medarbejderne SAM En metode til at skabe forbedringer i arbejdsmiljøet ved at inddrage de ansatte DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ SAM er baseret på forskningsprojektet

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden Dagsorden til ledelsens gennemgang af miljøledelsessystemet på Thorupgården den 10. juni 2008 Miljøledelsesstandarden ISO 14.001 stiller en række minimumskrav til, hvad der skal behandles på ledelsens

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 1/8 Brødrene A & O Johansen A/S er certificeret efter ISO14001 af Dansk Standard. Følgende adresser er omfattet af certificeringen: Brødrene A & O Johansen A/S, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Brødrene A

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2011-12 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. I indeværende regnskabsår har et særlig fokus

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik

Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik Januar 2018 1/6 1. Formål Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik opstiller de overordnede mål og rammer for koncernens indsats på klima-, energi-, miljø-

Læs mere

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave NAKSKOV MASKININDUSTRI ApS Parathed og fleksibilitet Viden Høj kvalitet Konkurrenceevne Lidt om os Vores virksomhed Hvis det

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Handlingsplaner og energiledelse. Workshop 5 NI EM projekt - 7. november 2012

Handlingsplaner og energiledelse. Workshop 5 NI EM projekt - 7. november 2012 Handlingsplaner og energiledelse Workshop 5 NI EM projekt - 7. november 2012 Handlingsplaner og energiledelse Hvor langt er I nået? Hvor er vi i energiledelsesprocessen? Hvad siger standarden DS/EN ISO

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer. 2. FORMÅL Denne retningslinje fastlægger

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Tilskud til el-intensive virksomheder. 26. januar 2016, Energistyrelsen

Tilskud til el-intensive virksomheder. 26. januar 2016, Energistyrelsen Tilskud til el-intensive virksomheder 26. januar 2016, Energistyrelsen En energieffektiv industri Index 1975 = 100 Udviklingen i industriens energieffektivitet Manufacturing 140 120 100 80 60 40 20 Final

Læs mere

Maj 2004. Fokus på arbejdsmiljøet. - ved håndtering og montering af gipsplader

Maj 2004. Fokus på arbejdsmiljøet. - ved håndtering og montering af gipsplader Maj 2004 Fokus på arbejdsmiljøet - ved håndtering og montering af gipsplader Respekt for arbejdsmiljøet Gipsplader og gipspladesystemer indgår i langt de fleste danske byggeprojekter hvad enten det drejer

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE

CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE mellem [VIRKSOMHED] og ALLERØD KOMMUNE Carbon20 Et bæredygtigt Allerød Denne aftale præciserer rammerne for et forpligtende, men ikke juridisk bindende samarbejde mellem og

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2012 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2010-20122012 og virksomhedsplan 2012-2013.

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger:

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger: SUSTAINGRAPH PROJECT Kære NAVN Vi beder jer om at bidrage til et europæisk projekt, der fokuserer på europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer gennem deres produktlivscyklus,

Læs mere

Brug af væsentlighedskriterier ved prioritering af miljøindsatsen

Brug af væsentlighedskriterier ved prioritering af miljøindsatsen Miljøprojekt Nr. 513 2000 Brug af væsentlighedskriterier ved prioritering af miljøindsatsen Jacob Zeuthen og Kirsten Schmidt dk-teknik Energi & Miljø Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a 2013-14 De aktiviteter, Brunata International a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

Bilag 6 Baggrund fordele rationaler

Bilag 6 Baggrund fordele rationaler Bilag 6 Baggrund fordele rationaler 1.1. Hvorfor en sammenlægning 1.2. Hvad gør vi Beslutningen om indgåelsen af nærværende sammenlægning af nomi, NVR og 4-S i DNS I/S (arbejdstitel for Det Nye Selskab)

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Kvalitet og kompetence i alle detaljer. Gennemtænkte og tidssvarende løsninger i jernstøbegods

Kvalitet og kompetence i alle detaljer. Gennemtænkte og tidssvarende løsninger i jernstøbegods Kvalitet og kompetence i alle detaljer Gennemtænkte og tidssvarende løsninger i jernstøbegods EN 1563 (SG-jern) EN-GJS-350-22 EN-GJS-400-18 EN-GJS-400-15 EN-GJS-500-7 EN-GJS-600-3 EN-GJS-700-2 EN 1561

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar

Forretningsdrevet samfundsansvar Forretningsdrevet samfundsansvar - Eller hvordan en virksomhed får overblik over deres aktiviteter indenfor samfundsansvar og vurderer behovet for en regelmæssig gennemgang af aktiviteter og behov Fuldmægtig

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere