SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI"

Transkript

1 SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI -Slå to fluer med ét smæk... Mange virksomheder arbejder med integreret miljø- og energiledelse, fordi det kan betale sig Her er et eksempel på, hvad 11 virksomheder har gjort, hvad det har kostet, og hvad de har sparet...

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E INDLEDNING HVORFOR INTEGREREDE SYSTEMER? VIDEREGIVE ERFARINGER & DE 11 VIRKSOMHEDER KONVOLUTFABRIKKEN NIELS MØLGAARD A/S SPECIALBRØD APS FUGLEBJERG KISTEFABRIK A/S BAMBO A/S ARVID NILSSON GYPROC A/S UM-METALSTØBERI A/S A/S HOLMSTRUP MASKINFABRIK SAPA PROFILER A/S FAXE KALK A/S DET KAN BETALE SIG HVORDAN GÅR MAN I GANG? OPFØLGNING KONTAKTER 2

3 I N D L E D N I N G T I L I N T E G R E T I O N Denne pjece fortæller om fordelene ved at integrere miljøog energiledelse. M I L J Ø L E D E L S E Den er udarbejdet af Teknologisk Instituts konsulenter og beskriver erfaringer fra 11 virksomheder, der inden for de sidste 2-4 år har opnået en række praktiske erfaringer. De 11 virksomheder er små og mellemstore virksomheder med mellem 5 og 400 ansatte. Virksomhederne repræsenterer forskellige grene af dansk industri, - servicevirksomheder såvel som produktionsvirksomheder. E N E R G I L E D E L S E Målet med pjecen er at videregive disse virksomheders erfaringer om, hvad der er opnået og hvordan - så andre virksomheder kan få inspiration til selv at gå i gang. Der er direkte økonomiske fordele, men også mange andre fordele ved integrerede ledelsessystemer, der kan styrke en virksomheds markedsmæssige position. Pjecen er udarbejdet i efteråret 2003 og er finansieret af Miljøstyrelsen, ELFOR og Teknologisk Institut. 3

4 I N T E G R E R E D E S Y S T E M E R HVORFOR INTEGREREDE SYSTEMER? Miljøledelse, energiledelse, kvalitetsstyring, arbejdsmiljøledelse og andre ledelsessystemer vinder mere og mere indpas i danske virksomheder, da en planlagt og systematisk indsats giver det bedste udbytte. Fælles for de forskellige ledelsessystemer er, at strukturen overordnet kan samles i følgende punkter: - Skaf overblik og sæt mål - Udpeg ansvarlige og afsæt ressourcer - Planlæg og gennemfør indsatsen - Kontroller, om målene er nået DOKUMENTATION AF SYSTEMET I FORM AF: - Virksomhedens politik og mål - Beskrivelse af organisationen og ansvarsfordeling - Beskrivelse af procedurer og arbejdsrutiner - Intern & ekstern kontrol og evaluering - har mange fællestræk, når det gælder miljø- og energiledelse og andre lignende ledelsessystemer. Standarderne for miljøledelse, ISO og for energiledelse DS 2403 er opbygget efter samme struktur og med samme sæt af krav til virksomheden. Da struktur, indhold, dokumentation og standarder er meget lig hinanden vil der være meget fornuft i at integrere miljø- og energiledelse i et samlet system. Det skaber overblik, sparer ressourcer, og man undgår suboptimering. 4

5 V I D E R E G I V E E R F A R I N G E R Konvolutfabrikken Danmark A/S, der har 120 ansatte, fremstiller konvolutter med og uden tryk Niels Mølgaard A/S, der har 30 ansatte, yder rådgivning og arbejder med projektering, gennemførelse af VVSarbejder samt ventilationsentrepriser D E 1 1 V I R K S O M H E D E R Specialbrød A/S bager brød efter egne opskrifter. Bageriet har 9 ansatte Fuglebjerg Kistefabrik A/S har 19 ansatte og fremstiller kister i forskellige træsorter Bambo Produktion A/S beskæftiger ca. 390 medarbejdere og fremstiller bleer til børn og voksne i hele Europa Arvid Nilson, Hammelev har 80 ansatte og fremstiller stålbolte, nitter, skruer m.v., der primært sælges til byggebranchen og automobilbranchen Gyproc A/S fremstiller gipsplader til byggebranchen. De har 160 ansatte UM-metalstøberi A/S trykstøber og bearbejder emner i aluminium og zink. Virksomheden har 60 ansatte A/S Holmstrup Maskinfabrik, der primært bearbejder emner i stål, har 7-9 ansatte SAPA Profiler A/S fremstiller profiler i aluminium og har omkring 200 ansatte Faxe Kalk A/S, som udvinder kalk og fremstiller forskellige produkter, har ca. 90 ansatte HVILKE ERFARINGER KAN VIDEREGIVES? De 11 virksomheder har været med til at besvare spørgsmålene: Hvorfor gik vi i gang med at etablere/ udbygge vores system? Hvilke omkostninger har vi haft? Hvilke økonomiske fordele har vi haft? Hvilke andre fordele har vi opnået? Disse spørgsmål er besvaret for hver virksomhed i det følgende. En uddybende beskrivelse af hver virksomhed kan fås i rapporten: Integreret miljø- og energiledelse - erfaringer fra 11 virksomheder, kan downloades fra Teknologisk Instituts hjemmeside. 5

6 K O N V O L U T F A B R I K K E N A / S KONVOLUTFABRIKKEN A/S Virksomhedens primære miljøpåvirkninger er affald fra trykfarve, lim, latex samt filmfremkaldelse. Man valgte fra starten at etablere et integreret miljø- og energiledelsessystem, da man mener, at alle aspekter er vigtige, og at vedligeholdelsen af et system er lettere end ved flere systemer. Virksomheden har investeret tid i etablering af ledelses-systemet, der svarer til omkring kr. Heraf er 80% forbrugt af miljøchefen og 20% af medarbejdere. Dertil kommer ca kr til uddannelse af medarabejdere. Virksomheden har opnået direkte besparelser på omkring kr. pr. år. Besparelserne er primært opnået ved sortering af papir (affaldsminimering og genanvendelse) og på energibesparelser. Ved at sætte fokus på miljø- og energiforhold er der også opnået forbedringer af arbejdsmiljøet. Virksomheden har ligeledes noteret sig en salgsforøgelse, der skønnes at udgøre 5-10% af omsætningen. 6

7 N I E L S M Ø L G A A R D A / S NILS MØLGAARD A/S Virksomhedens væsentligste miljøpåvirkninger er affald, kemikalier og tungmetaller, samt støj og støv. Hertil kommer et væsentligt energiforbrug. Virksomheden valgte at udbygge sit kvalitetsstyringssystem til et egentligt ledelsessystem omfattende kvalitet, miljø og energiforhold for at fremstå som en attraktiv samarbejdspartner inden for VVSområdet. Udbygningen af kvalitetsstyringssystemet til et integreret ledelsessystem medførte omkostninger på 1 til 11 2 mio. kr. Man brugte i størrelsesordnen 18 mandmåneder fordelt på en række medarbejdere og 100 konsulenttimer. Det integrerede system har givet besparelser på 6,5% af omsætningen pr. år svarende til, i størrelsesordnen 2 mio. kr. Der er sket en forbedring af montørenes arbejdsmiljø. Dertil kommer, at systemet har givet mindre sygefravær samt færre klager og reklamationer. Virksomheden inviteres til 10% flere enterpriser og har derved bedre chanche for at øge ordrebeholdningen. Udvidelsen fra kvalitetstyring til et integreret system har medført, at alle medarbejdere føler sig involveret og er blevet mere interessererde. 7

8 S P E C I A L B R Ø D A P S SPECIALBRØD APS Bageriets væsentligste miljøpåvirkninger er det store energiforbrug i produktionen og til distribution af produkterne. Dertil kommer forskellige former for affald. Specialbrød har gennem en årrække arbejdet med energistyring. Virksomheden var ISO certificeret fra Siden 2001 har man været EMAS-registreret. Målet for virksomheden er at tage fat på alle miljømæssige forhold og gennem nøgletal følge op på konkrete mål. Udbygningen af energistyringssystemet til et integreret miljø- og energiledelsessystem, der kunne certificeres, medførte omkostninger på i størrelsesordnen kr., der omfatter 8 mandmåneders arbejde for virksomheden samt 120 konsulenttimer. Der er opnået store besparelser på el-forbruget (42%), affaldsbortsskaffelse (38%) samt ved distribution af produkterne (24%). Den årlige besparelse ligger på niveau med omkostninger ved indførelse af det integrerede system. Bageriet har været i stand til at øge markedsandelen og har i dag en bedre kommunikation med myndigheder, kunder og medarbejdere. 8

9 F U G L E B J E R G K I S T E F A B R I K FUGLEBJERG KISTEFABRIK A/S Fabrikkens væsentligste miljøpåvirkninger er støj, afdampning af opløsningsmidler fra lak og lim samt affald. Hertil kommer et betydeligt energiforbrug. Fuglebjerg Kistefabrik arbejdede indtil midten af 90ʼerne med energiledelse. Fabrikken har siden 1997 været EMAS-registreret, hvor systemet omfatter både miljø- og energi. Målet var at tage fat på alle væsetlige miljøforhold og vurdere disse i forhold til de økonomiske resultater. Etableringen af det integrerede miljø- og energiledelsessystem har kostet i størrelsesordnen 1 mio. kr. Det omfatter et tidsforbrug i virksomheden på mere end 12 mandmåneder samt mere end 250 konsulenttimer. Udgifter til energi er reduceret med 30%. Udslip af opløsningsmidler er nedsat til det halve. Affaldsmængderne er minimeret, og farligt affald forekommer ikke længere. Besparelserne er ikke kvantificeret, men ligger årligt på et niveau, der er højere end omkostningerne ved indførelse af systemet. Virksomheden har været i stand til at øge markedsandelen og har i dag en bedre kommunikation med myndigheder, kunder og medarbejdere. 9

10 B A M B O P R O D U K T I O N A / S BAMBO PRODUKTION A/S Bamboʼs væsentligste miljøpåvirkning er forbrug af energi i form af el til produktionsudstyr, ventilation m.v. Dertil kommer affald, forbrug af ressourcer samt fejlproduktioner, der fører til øget forbrug af energi og råvarer samt fremkomsten af affald. Bambo startede med kvalitetsstyring og blev i 1999 certificeret. I sommeren 2000 afsluttede man indførelse af et nyt system, miljøstatus, som rummer kvalitet, miljø- og energiledelse. Det samlede system blev certificeret i Etableringen af kvalitetssystemet kostende omkring 1 mio. kr. Det integrerede system var langt billigere at indføre, - i størrelsesordnen 25%. Hertil kom dog en række omkostninger til måleudstyr m.v. Besparelse på energi alene udgør omkring kr. pr. år. Hertil kommer reduceret spild og affald til en værdi på 35 mio. kr. Kvalitetsstyringen og organisationsændringer har medført øget produktivitet, nedsat spildprocent og øget udnyttelsen af produktionsapparatet. Det integrerede system er tilgængeligt for alle og har ført til en stor medarbejderinddragelse. Som leverandør til offentlige indkøbere mener Bambo, at det er nødvendigt at være på forkant miljø- og energimæssigt. 10

11 A R V I D N I L S S O N ARVID NILSSON Virksomheden fremstiller og sælger stålbolte, skruer m.v. til alle typer af befæstning. Virksomheden bearbejder og overfladebehandler emner i metal, og ved disse processer er der et betydeligt forbrug af råvarer og energi. Der fremkommer en del metalhydroxidslam, olieaffald samt andre typer affald. Man tog udgangspunkt i sit kvalitetsledelsessystem (etableret 1995) og udbyggede det i 1998/99 til også at omfatte energi- og miljøledelse. Målet med det integrerede system var at optimere virksomhedens produkter og processer gennem et helhedsorienteret miljøarbejde. Etablering af kvalitetsledelsessystemet er skønsmæssigt opgjort til 11 2 mandeår samt en del konsulentbistand. Det integrerede system var noget mindre omkostningskrævende, og det vurderes, at der kun blev brugt ca. 25% i forhold til det første system. Virksomheden har de 3 første år opnået en reduktion af de årlige omkostningerne til energi på 40%. Man har fået en mere optimal organisation, bedre medarbejderinddragelse, større kundetilfredshed og stigende markedsandele i et ellers vigende marked. 11

12 B P B G Y P R O C A / S BPB GYPROC A/S Fremstilling af gipsplader er en energikrævende proces med et stor energiforbrug ved kalcinering af gips og ved tørring af plader. Øvrige miljøpåvirkninger er støv, støj samt affald. BPB Gyproc A/S har arbejdet med energistyring siden 1998 og integrerede dette i et miljøledelsessystem, der blev certificeret i Målet var at sikre en positiv, synlig sammenhæng mellem miljøindsats og den daglige drift. Siden 2003 har man arbejdet videre med et ikke certificeret miljøledelsessystem. Etablering af miljøledelsessystemet, hvor energistyring er en integreret del krævende i etableringsfasen 2-3 mandår fordelt på flere medarbejdere og svarer til en investering på 1 til 2 mio. kr. Virksomheden har de seneste år haft betydelige besparelser på energiforbruget. Dertil kommer mindre besparelser på andre områder. Besparelserne som følge af indførelse af miljøledelsessystemet er ikke opgjort særskilt. Kommunikationen til kunder, myndigheder, naboer og andre interessenter er blevet mere åben. De retningslinier for kommunikation, der findes i det certificerede system betyder blandt andet, at kunder og andre interessenter meget hurtigt kan få svar på deres spørgsmål. 12

13 U M - M E T A L S T Ø B E R I A / S UM-METALSTØBERI A/S Metalstøberiet bruger betydelige mængder energi til nedsmeltning af metaller. Øvrige miljøpåvirkninger er olieaffald samt metalaffald (genanvendelse). UM-Metal har deltaget i et energiledelsesprojekt under Projekt Værktøjskassen i Siden 2000 har man arbejdet med at indføre miljøledelse. Man arbejder med at etablere et integreret kvalitets-, miljøog energiledelsessystem. Målet er at opnå energibesparelser og et fornuftigt samspil med omgivelserne. Budgettet for det integrerede system er på timer, hvilket man har opgjort til kr. Besparelser efter indførelse af det integrerede system kan ikke vurderes endnu. Indsatsen på energiområdet (energiledelse) har medført besparelser på ca kr. pr. år svarede til en tilbagebetalingstid på mindre end 2 år. Indsatsen for at opnå energibesparelser har samtidig medført forbedring af arbejdsmiljøet og produktionsbygningernes tilstand. Virksomheden har oplevet en forbedret konkurrenceevne og står bedre rustet til at møde krav fra interessenter. 13

14 A / S H O L M S T R U P M A S K I N F A B R I K A/S HOLMSTRUP MASKINFABRIK Virksomheden er en mindre metalbearbejdende virksomhed, der foretager CNC-drejning af metaller. Man indførte kvalitetssyring for nogle år siden, gennemførte en energianalyse i 1996 og valgte for et par år siden at opbygge et integreret system, der omfatter kvalitet, miljø, energi og arbejdsmiljø for hele virksomheden. Tidsforbruget ved indførelse af kvalitetsstyring blev på omkring 1 mandeår. Til implementering af det nye system blev der brugt 3/4 mandeår samt 100 timer konsulent bistand. Virksomheden har opnået besparelser på både råvarer, hjælpestoffer, energiforbrug, produktionsstyring og reduktion af spild. Man har indtil nu opnået en årlig besparelse på kr. og forventer, at det kan blive mere fremover. Ved gennemførelse af certificeringen (ISO 9001/14001) har man forstærket sin position overfor de større kunder. På virksomheden har man fået et bedre arbejdsmiljø og et større engagement. Der er færre produktionsfejl og reklamationer, og man har opnået en bedre styring af produktionen. 14

15 S A P A P R O F I L E R A / S SAPA PROFILER A/S Virksomheden anodiserer og bearbejder emner i aluminium. På virksomheden bruges store mængder energi og en række kemikalier. Spildevandet genbruges, både ved videresalg til spildevandsrensning og direkte i det kommunale rensningsanlæg. Aluminiumsrester sendes til genvinding. I 1992 indførte man kvalitetssikring. SAPA blev certificeret efter ISO 1004 og EMAS-registreret i I 2000 gennemførte man et frivilligt energieftersyn og implementerede væsentlige elementer af DS2403 (energiledelse) året efter. Man brugte omkring 1 mandeår til etablering af miljøledelsessystemet. Energidelen er inddraget uden væsentlige omkostninger. Der er investeret målrettet i energibesparelser, hvoraf de fleste projekter har en tilbagebetalingstid på 1 til 3 år. Udgifter til affaldshåndtering, der var meget store, er stort set nul, efter at man har indført affaldssortering og sælger de fleste fraktioner til genanvendelse. Fokus på energi, miljø og kvalitet har medført færre reklamationer, større interesse hos medarbejderne og forbedring af arbejdsmiljøet. Dertil kommer, at man mener, et godt ledelsessystem er et must som underleverandør i branchen. 15

16 F A X E K A L K A / S FAXE KALK A/S Faxe Kalk er Danmarks førende leverandør af kalk. De væsentligst miljøproblemer er støv og støj fra produktionen. Dertil kommer forbrug af store mængder vand og energi. Faxe Kalk har siden 1992 haft et ISO 9001 certificeret kvalitetsstyringssystem. Virksomheden blev certificeret efter ISO første gang i Faxe Kalk er en aftalevirksomhed og begyndte at fokusere på energiledelse kort efter certificeringen i 2000 og opnåede certificering efter DS 2403 i Kvalitetssikringen kostede Faxe Kalk 2-3 mandår at implementere. Miljø- og energiledelse under et har krævet langt færre omkostninger og resulteret i et edb-baseret system, som er let at vedligeholde. Man har sparet omkring 10% på omkostningerne til energi. Dertil kommer en reduktion af støvemissionerne, affaldsmængderne og CO 2 udledningen, der dog ikke kan gøres op i penge. Den enkelte medarbejder har fået større indsigt og dermed også større interesse for sin arbejdsplads. Et godt ledelsessystem, hvad angår kvalitet, miljø og energi, forventes i fremtiden at blive et must for overhovedet at kunne være i markedet. Samtidig er det væsentligt for den administrative side, at systemerne er integrerede. 16

17 D E T K A N B E T A L E S I G VEDLIGEHOLDELSE AF SYSTEMERNE I alle de præsenterede eksempler har virksom-hederne påpeget, at integrerede systemer er en fordel; - mange elementer er de samme, og vedligeholdelsen af ét fremfor flere systemer er lettere. DIREKTE BESPARELSER De fleste af virksomhederne har opnået direkte besparelser, der pr. år svarer til etableringsomkostningerne. I enkelte tilfælde har tilbagebetalingstiden været hen mod 2 år. HVOR KAN DET BEDST BETALE SIG Virksomheder, der arbejder med energiledelse, vil stort set altid få fordel af at udvide systemet til også at omfatte miljø. Virksomheder, der arbejder med miljøledelse, og hvor energiforbruget er af nogen betydning, vil ligeledes opnå væsentlige fordele. Flere virksomheder peger på forbedret konkurrenceevne i form af forøget markedsandel i størrelsesordnen 5-10%. Kommunikation mellem virksomheden, myndigheder og kunder er en væsentlig sidegevinst for flere virksomheder. En systematisk gennemgang af virksomhedens miljø- og energiforhold smitter ofte af på arbejdsmiljø-forholdene - dette har flere af virksomhederne erfaret. 17

18 H V O R D A N G Å R M A N I G A N G? AFKLAR DE VÆSENTLIGSTE MILJØPÅVIRKNINGER Skaf et overblik over virksomhedens omkostninger til energi, materialer og hjælpestoffer samt til affaldsbortskaffelse og eventuelle forhold omkring udledninger til luft og spildevand. FÅ STYR PÅ LOVKRAV Bliv klar over, hvilke lovmæssige krav din virksomhed er underlagt. Det gælder både nationale regler fra Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet såvel som kommunale regulativer og andre bestemmelser. HVILKE KRAV OG FORVENTNINGER STILLES I ØVRIGT Som vist i eksemplerne kan både markedet, myndigheder og medarbejdere påvirkes positivt. Inden for visse markeder er det et must at have et veldokumenteret ledelsessystem. SÆT REALISTISKE MÅL Begynd med at sætte konkrete og overkommelige mål, der ikke kræver store investeringer. Succeshistorier skaber interesse og engagement. UDPEG EN ANSVARLIG OG AFSÆT RESSOURCER Som ansvarlig ledelse skal man vise, at man vil miljø- og energiledelse, når beslutningen er taget. Nogen skal have ansvaret, kompetencen og ressourcerne til at gennemføre den relativt krævende etablering og senere vedligeholdelse af systemet. 18

19 F Ø L G O P... FØLG OP PÅ ARBEJDET OG FORTÆL OM RESULTATERNE Kontroller indsatsen med jævne mellemrum. Det behøver ikke at være et certificeret system. Sæt nye mål, når de gamle er nået og opstil en handlingsplan for arbejdet. Skriv ned, hvad der er opnået - brug det internt, overfor kunder eller myndigheder. Det er med til at skabe et positivt image. FÅ MERE VIDEN Andres erfaringer er gode at trække på - det giver ideer til, hvad der kan gøres, hvordan, hvad det koster, og hvad man kan opnå. Du kan trække på viden fra andre på 3 måder: Søge informationer i skriftligt materiale, primært på Internettet. Gå på kursus, hvor du får nye input fra undervisere og kan trække på medkursisters erfaringer. Kontakte en konsulent, der hjælper dig i gang og måske følger arbejdet løbende. 19

20 Erfaringerne til nærværende pjece er samlet af: Kirsten Pommer Hans Andersen Per Edgar Jørgensen redigeret af Kirsten Pommer Kontakt os -en systematisk indsats omkring miljø- og energiforhold kan betale sig... Pjecen er udarbejdet for Miljøstyrelsen og ELFOR og Teknologisk Institut Gregersensvej Taastrup. tlf Layout: All-in-1.dk. Tryk: Silkeborg Bogtryk

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER ENERGILEDELSE. eksempel EN GENVEJ TIL ENERGILEDELSE

EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER ENERGILEDELSE. eksempel EN GENVEJ TIL ENERGILEDELSE EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER eksempel ERFA-GRUPPER EN GENVEJ TIL En genvej til energiledelse Projekt Værktøjskassens ERFAgrupper er en genvej for virksomheder, der ønsker at indføre energiledelse og derigennem

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Institut for Regnskab HD Regnskab HD afhandling Opgaveløser: Brita Lind Nielsen Vejleder: Per Henrik Lindrup Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Handelshøjskolen i Århus Efterår

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 19-2002 Integration

Læs mere

Innovative virksomheder med grønne job

Innovative virksomheder med grønne job Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Innovative virksomheder med grønne job Center for Alternativ Samfundsanalyse Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Innovative virksomheder

Læs mere

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1.

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1. Notat om Kommunernes erfaringer med tilsynskampagner Dette notat er udarbejdet som led i projektet Planlægning og udformning af kampagnetilsyn og effektvurdering heraf. Notatet præsenterer danske kommuners

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere