Hn d, {at*nb,utr, tonieg Mffi.,tl lq h tt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hn d, {at*nb,utr, tonieg Mffi.,tl lq h tt"

Transkript

1 Hn d, {at*nb,utr, tonieg Mffi.,tl lq h tt pan lago &tlto? HR Peler KnLrdsen leg wi]. ikke lagge s^.j-- 1 -, a, )eg er Deget bekymret pa dine vegne... Du han ].ige ].adet din fgrste chance for at winde en stor sr.rm penge ga dj,n nase forbi bare sadan! \/i]. du ogsi gi glip af din ANDEN CSANCE??? Helt arligt, sj forstar jeg dig ikke! Nu, hvor du L.pser disse linjer, burde du allerede have et befab pa kr. pa din konto... Har du delte belab pa kontoen, Peter? Det ved leg, at clu desv*rre rkke har... selvom leg for ca. 10 dage siden sendte et brev 11L diq, hvor teq qjorte dig opnerksom pa mufigheden for at vinde dette belobl Jeq forlfarede drg endda, hvad du skulle g6re for at fa fat i dette belob... Sa hvad er der sket? Tvlvlede pa dit eoet held? Eller har du slet rkke modtaoet mrt brev? Uanset hvad der er sket, kan hverken du effer jeq qore det om igen. Nir jeq skrlver trl drg r dag igen, sa er del ikke for at tale med drg om fortiden, men tvertimocl for at tale orn din EREMTID. ['or skebnen vir give clig en EKSTRA chance for at vrnde et stort- belobl Iat "pn w dnageno pd, bry,,!*

2 2 Hvor er det heldigt for d-ig, Peter, at du fir en EKSTRA CHANCE! JE fil guto rttu,lrato, dt let lun *& '-qtualderil Dd eg rd'dr ud.', o du ir.la havde svdret pa rii brav, vids_- j^q s r-1,s,. o- 1;l (Fr noga usa'dv-nligt. Derfor fanot jeq all- dr-- p.rp:r--r og.l- d-, l^s har fra o:9, lr-m og qennemqik der n-.- qrundiqr Fn gdng I. Ior d'. -, om du m--l- -k.tt. fd.n -hdnce mfrf. JFg ved, d, du h-r,d dt b.9 fo w^, 'pn illa cir l'. ^ni imi<l, I.r,, vi1le lunne Ld LilrtrudL s;.]dr Der:for kan du nok forestlffe dlg mln overraskelse, da jeg blev klar over, at du ville fi endnu en chance for en ekstra Denoeoevinst... NaturLrgvls drejer det sig denne gang ikke om helt sa mange penge som farste ganq, men det handler alligevef orn et ganske ansefigt belob. 154.OOO kr. venter I)e dig i de narneste dage!., -. r' 'a al-' c^^ dft.len oet n-ndle!.i.^ -ll i.fwal -m al -ncal i^l l-,f I al-,, if^ linl.) -> ar l1alaf h> 6a nnn kr. ). '. r^s il,lia F a al-. 1. nvdd din gafd, kabe nye mobler, kobe nyt drornnerejsemaf... du vif kunne gore med de penge... Du kan betale r a i e l l o,, a l r ^,, i o n, o, i a STRAKS! snart kan vare dine, n;r bfot du handler Ga ikke glip af &nne store chance en garlg til! (Eor dex er -red.si*erled dia SIDSTE CHATICE! ) Du er virkefig hefdig, at du med denne nye chance snart vif modtage et.1.,,g b--ab, PeLe!. reg vil qerne frernheve, dl det kun sker m-q- sj*ld-r. Denne gang skal du virkelig gribe chancen, for det vil vere sidste gdng, du vif fa sedan en muliohed I Jeg har gennemgaet dine papirer en gang til og kan forsikre dig for, at du ikke vil fa tilbudt sadan en stor chance igen i ner:meste fremtid. Og derfor er det neget vigtigt, at du gliber chancen Du! l-at pa,am ua, fual,ie url g/,o h, fu

3 2 For -.rligsl muligl al korune i besiddelse af pengene, skal du blol E-!!3: returnere den "specielle i udfyldt stand, som du finder sidst i dette br:ev - fetter:e kan det ikke gores! Sa snart jeg har modtaget din ansaqning, vi] jeg sende dig nogfe ABSoI-UT NODVENDIGE ting for at vere sikker pa, at der: ikke er noget, der gar gaft, og du oqsa virkeliq far dine penqe- Evad er det for ABsoLUr NODVENDIGE ting, som har se stor betydrling for dig, 09 son jeg vi1 sende til dig? Hvad har du v1rkef19 brug for for at kunne fa disse penge? T^,-],, ^-, a inr^m-r i^nar. 1. Du skal vide. precis pe hvilken dag du vlf fe pengene. 2. og du skal vide, hvad du skal qore for: at fe dem. og det er prdcis disse infonnationer, jeq vil sende til dig, og DERUDoVER ogsa et bestemt anta.l Iiqe se vjglige Lin9. 1. I et for:troligt dokument vil jeg fortelle dig den precise dag, hvor du vil modtage det nevnte befob. 2. Derudover: vif jeg fortafle dig, hvad du precis skal gare for at sikre dig, at du ogsd far pengene- 3. samtidig v1] jeg vere i telepatisk kontakt ned diq oq hjelpe dig, sa du lkke under nogen omstendigheder gor noget forkert. Takket v.ere min hjelp vif det vere en let sag for dig at vinde pengene. Du vil slet ikke kunne gore noget forkert, men vif bevidst gore det rigtige. Men uden oe'n- hjdlp vi del plrar min mening vere ekstremt vanskeligt for dig hvis ir'r.e nnyn4<f 'rmrrli^r - rr f;._ l-]iccc.--i penge. strg under aiie dstsrdigheder for at handle EURTIGT!,Ja, Peter, vent ikke et sekund lengere, du bar handle med det sanune! Som jeg allerede har fortaft dig, bon du i lobet af blot ganske fa uger fa muligheden for at vinde dette andet belob! vi har ikke et ojeblik at spifde! Du skaf bfot hurtigst nutiqt udfyfde vedfaqte ansagninq oq husk endelig at Iegge din hojre hand pe baqsiden i nogle sekunder (se bitledet pe side 6). Det ma du under inqen omstandigheder gfernne, da det er neget vlgtigt! Jeq stoler fuldt og fast pa dig og venter spendt pa dit svar Med kerlig hilsen lilotn F,tota,

4 4 PS: ireg vi1 endnu en gang minde dig om, at du inden for nermeste fremtid ikke vil fa endnu en nulighed for at vinde dette pengebefob... Sa ga undet ingen omstendigheder gfip af denne sldste chance, for jeg ved, at du har brug for pengene. PPS: Eor dine chancer giver jeg dig en effektiv talisnan heft gratis. videre her.., Denne talisrnan er GIIATIS for di.d! Dens traft er ENOIIM!! Denne lorgyldle talisnrdn regnes for a! v+re en af de e.ldste og mest etlektive lalismaner, ner del handler om at tiltr kke held og succes. Dens krafl er ENORM! Den vif i de korunende uger vere dig tif stor h j*lp for at kunne vinde det pengebe.lob, jeg har fortdll di9 om. Du skal ikke noget sarligt. Du skaf bfot have talismanen hos dig og lade dens kraft virke. Meget vigtigt: DU MA IKKE TI]-]-ADE, AT EN UDENEORSI'AENDE RORER VED DEN, DA DEN SA VIL MISTE AILE SINE KR.EFTER! Detglal& "tg,rrg?t, otle i log kn oluro*ie rtg lmotah,ww, Sffii Stu

5 kr. tij. d.tg! Udnyt denne SIDSTE CIIAITCE, for at fa d tte beltb! Du bor handle STRAKS! Returneres hurtlgst rmrligt t-il folgelrde a&esse: u".i" rr"tr"", ^-le - ae curr"l 2, ce-1110 Morges JA, kere Marie, Jcg ved, at jeg er gaet glip af min forste vinder.rh.rnce. trerfor vil ieg under ingen onst.endighed.rr q- qlip DKo dl o- r-,! r,. i r / 4, -L v noe d Lss o-. I D- fo v I J-o g-.. - b-df d'g o-.._rd_.o-g-,d- ng I il mig og uclfore fofgende handlinger for ni,j- 1. Mit hetl[nelige dokunent, son in.leholiler 'rre,ie anvisninger, teq har.., -r gf. 2. Min "te.lepatiske kontakt", hvorigennem du kan etablere kor)lakl L] AAA 9 9 -o a 9, d -q {.- go nogfl lor.pr l Fo dl dkr :v- F d^r r - kontakt vil teg fegge min hojre hand pa bagsiden af denne sl:rrvelse r noole sekunder. Jeo holder oinene lukkede imens. 3. Min "specielle ta.tisnan tit underst6ttelse af nlit held" G,'fit,,f. - hele ht.elpeaktronen qratis. Jeg betaler blot 360,- kr. som et brdraq t1l Lag l -.na ildf n-nm- :q- ook.m-nr {plus 20,- k'. : D orudo-. Ig -g sp-..0, 'r I at tfr I r -vsg-byr, D. - - /. dv p 0,,r....rfrdvsg by Mi t mobilnurmer : Min e mail adresse: Megret vigtigrt: Husk endelrg at l:egge din hojre hand pa bagsiden af.1dp. DFr ' 11-g-r v'gt ig l Pelson.liq folpliqtelae fla Malie France,reE er iul.lslandi{l overbevist on rigtigheden af d-- ring. jeg har fortalt dig om i dette brcv. Derfor tilbyder teg.lig io.lgende garanli, som folpligte! mi9 til at holde. hvad jeq har Lovet o9 leve op til mrt ry: Hvls du med den ht&ip, jeq ttlbyder d19, 1kk. skulle fa det lov--de belob, skal du blot fortalle nig det helt uformelt inden for 30 dage, sa vil j--q omqaen.le refun.lere din betalinq. Du risikerer saledes absolut intet. Men je9 ved, at jeq ikke trgli f.t1, 09 at.li.se manqe penqe meqet snart vil tilhore dig, hwis du blot traffer den ristiqe beslutninq i daq. MAtl FUn

6 1. 2. L eg din hajre hand pa tegningen i nogle sekunder. skriv dine 5 yndlingstal i de 5 kasser overst til hajre. (nellen 1 og 49). 3, Returner svaret hurtigst nuligt i udfyldt stand. flnnnfr

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Risikerer jeg at brænde ud TEST

Risikerer jeg at brænde ud TEST Risikerer jeg at brænde ud TEST Alfa- kvinder Lergravsvej 52, 4. tv. 2300 København S 2 Er du i risikogruppen for at brænde ud? Tag selvtesten og find ud af, om du bare har travlt eller om du faktisk l

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Hvilke forbedringer opnår kunder ved et skifte til jeres selskab samt hvilke forringelser følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke:

30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke: 30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke: er nu klar til at chatte med dig. 30-01-2014, 10:15:37

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere

rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1

rr /5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1 rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1. 2. NYT R.sDAKTioxsLornrE! i- rt gl rngtt Der er sket meget, siden vi I februar udsendte d.et forste

Læs mere

Med et sensorapparat i hjemmet kan hjælpen være lige i nærheden TILBUD OM MERE TRYGHED

Med et sensorapparat i hjemmet kan hjælpen være lige i nærheden TILBUD OM MERE TRYGHED Med et sensorapparat i hjemmet kan hjælpen være lige i nærheden TILBUD OM MERE TRYGHED Knud og Gerda bor i eget hus. De vægter den personlige frihed til at gøre, hvad de hver især har lyst til. Gerda kommer

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere