NR. 2 juni Landsmøde med vigtig debat. Der sker meget i Den usynlige ægtefælle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 2 juni 2014. Landsmøde med vigtig debat. Der sker meget i 2014. Den usynlige ægtefælle"

Transkript

1 PROPANYT NR. 2 juni 2014 Landsmøde med vigtig debat Der sker meget i 2014 Den usynlige ægtefælle

2 Nr. 2 juni 2014 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer, eventuel udmeldelse eller afmelding af PROPA NYT bedes meddelt til Sekretariatet, Jernbanegade 23 B, 4000 Roskilde, tlf , Redaktion: Werner Klinth Jensen (ansv.red.) Klosterengen 89, 4000 Roskilde tlf / , Birthe Olsen, Maglekæret 20 B, 2680 Solrød Strand, tlf Indhold Landsmøde med vigtig debat Prostatakræftprisen 2014 Der sker meget i 2014 Tre gæstetalere på landsmødet To nye i landsbestyrelsen Nyopslået stilling - kasserer i PROPA Xofigo en ny behandling mod prostatakræft godkendt Folkemøde med PROPA-events Næste blad udkommer den 1. september 2014 Stof til september-bladet 2014 bedes sendt til Werner Klinth Jensen senest den 15. juli På kan du se tidligere numre af PROPA NYT og af Nyhedsbrevet (det tidligere navn) Fotos: Jørgen Jørgensen Fotografi m.fl. Grafiker: Dorte Hansen Tryk: KLS Grafisk Hus Oplag: Redaktionelle retningslinier Redaktionen forsøger efter bedste evne at finde frem til stof, der har en bred interesse for PROPAs medlemmer og interessenter. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for de i artiklerne foreslåede behandlinger m.m. Redaktionen forbeholder sig ret til at udelade eller udskyde indsendte indlæg eller foreslå ændringer til disse, ligesom redaktionen i visse tilfælde påfører bemærkninger til artiklerne. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg og evt. foretage hensigtsmæssige redaktionelle ændringer bl.a. af hensyn til ensartethed i opsætning, valg af sprogbrug m.m Mød et fornyet PROPA på nettet PROPA løbet 2014 Familieløb i hele landet med Eli Lilly Den usynlige ægtefælle Ivar G. Jonsson in memoriam Prostatakræftfonden Et godt liv trods prostatakræft Nyt tilbud til PROPA medlemmer fra Kontinensforeningen Kort nyt Kort mødeoversigt Mødekalender Prostatakræftforeningen PROPA Landsbestyrelse og suppleanter Regionsbestyrelser og lokalgrupper Udvalg På cykel til Paris med Papuga Væsentlige ændringer vil dog altid ske i samråd med artiklens forfatter inden optagelse i PROPA NYT Forsidebillede: Der var god debat på Landsmødet i Ringsted Kongrescenter Foto: Jørgen Jørgensen 2

3 Landsmøde med vigtig debat Af K.B. Madsen Landsformand for PROPA Foto: Sara Skytte Landsmødet fandt i år sted lørdag den 5. april på Ringsted Kongrescenter. PROPA takker region Sjælland for et velorganiseret arrangement, der tiltrak ca. 180 deltagere. På landsmødet valgtes de af landsbestyrelsens indstillede medlemmer. Der henvises til organisationsoversigten bag i bladet. Kontingentet til foreningen forbliver uændret. Landsmødet var kendetegnet af en særdeles god og konstruktiv debat med spændende indlæg og kommentarer ikke mindst fra nye medlemmer! PROPAs aktivitetsplan er gengivet i dette blad og de væsentligste PROPA- aktiviteter i 2013 har været omtalt i årets første nummer af PROPA NYT. Derfor vil de kun få en kort omtale her. I de 19 lokalgrupper er der i årets løb afholdt op mod 100 aktiviteter, hvoraf flere har haft over 100 deltagere. Det er en flot præstation og er hjørnestenen i PROPAs virke. PROPAs medlemstal er steget fra knapt 3300 medlemmer i marts 2013 til nu godt og vel 3400 medlemmer fordelt på ca ordinære, ca. 580 pårørende medlemmer og 45 støtte medlemmer. Det er en mindre stigning end i foregående år, hvilket vi ikke er helt tilfreds med. I tallet 3400 indgår imidlertid en tilgang på ca. 500 nye medlemmer og desværre en afgang på ca. 350 medlemmer, heraf en del døde. Vi synes stadig, at antallet af ordinære medlemmer er alt for lille i forhold til antallet af diagnosticerede prostatakræftpatienter i Danmark. Det vil vi gøre noget alvorligt ved i det kommende år, og medlemmerne må meget gerne hjælpe til! Politisk interessevaretagelse PROPAs vision, mission, værdigrundlag og politikker blev færdigudviklet i foråret Det var et omfattende arbejde, der har været til god hjælp i PROPAs aktiviteter i løbet af året. Første aktivitet var Folkemødet på Bornholm i juni måned. Her havde PROPA arrangeret en debat under overskriften Er det nok at kurere mænds lægeskræk. Debattens ordstyrer, Kurt Strand, fik lejlighed til at fremhæve nogle af PROPAs mærkesager over for politikerne, to af Folketingets sundhedsordførere og formanden for Danske Regioners sundhedsudvalg, som en central figur inden for sundhedsvæsenet. Medicinalfirmaet Janssen-Cilag har ydet et væsentligt sponsorbidrag til udviklingen af PROPAs vision og mission såvel som til gennemførelsen af Folkemødet på Bornholm. Ved et debatmøde i Aalborg i september lykkedes det atter at få vendt væsentlige dele af PROPAs mærkesager, såsom de praktiserende lægers manglende fokus på prostatakræft, mangelfuld opfølgning på bivirkninger og svigtende opmærksomhed ved patienternes udskrivning fra hospitalerne. Debat om nye lægemidler PROPA har i 2013 deltaget i debatten om nye lægemidler inden for vort område. I løbet af året er det nye lægemiddel XTANDI, tidligere kaldt MDV 3100, blevet godkendt i Danmark. Godkendelsen er dog kun delvis, idet XTANDI ikke må anvendes til patienter, der tidligere har fået ZYTIGA. Denne beslutning blev taget af de to instanser KRIS, Koordineringsrådet for anvendelse af sygehusmedicin, og RADS, Rådet for anvendelse af dyr Sygehusmedicin. Beslutningen blev taget på trods af indstilling fra DAPROCA, der er ekspertgruppen af klinikere inden for prostatakræft. Det affødte en kraftig debat bl.a. i flere medier. PROPA holdt et skarpt indlæg imod beslutningen på et møde i LIF, Lægemiddelindustriforeningen, hvor også KRIS s formand deltog. Men beslutningen stod ikke til at ændre. Som jeg skrev i lederen til sidste nummer af PROPA NYT, er denne beslutning uanstændig over for den gruppe af patienter, der har fået ZYTIGA og levet i håbet om endnu en trædesten. Det er glædeligt, at der af Knæk Cancer midlerne fra Kræftens Bekæmpelses kampagne i 2012 er der blevet afsat en pulje på 15 mio. kr. til tidlig diagnosticering af prostatakræft. Halvdelen blev givet til et projekt på Aarhus Universitetshospital under ledelse af prof. Michael Borre. Alle projekter, der fik støtte fra puljen, er beskrevet i sidste nummer af PROPA NYT. Seminar i ny form Igennem mange år har der været afholdt et forårsog et efterårsseminar for bestyrelse og lokalgruppeledere m. fl. 3

4 4 Foto: Jørgen Jørgensen

5 På disse seminarer har PROPAs ledelse orienteret om og debatteret forhold omkring PROPA, og eksperter har holdt indlæg om nyheder inden for vort område. I 2013 blev efterårsseminaret erstattet af et 2 dages Master Class seminar med indlæg af førende kapaciteter inden for PRO- PAs interesseområde. Ud over den udvidede PROPA ledelse deltog medlemmer, som havde vist en særlig interesse for foreningens arbejde. Seminaret blev en stor succes, og det lykkedes os at tiltrække nye medlemmer til PROPAs ledelse. Seminaret blev støttet af Stryhn Holding og medicinalfirmaet Sanofi. Lægedagene PROPA deltog for første gang i Lægedagene, der er et årligt 4 dages arrangement for praktiserende læger. Her havde vi mulighed for at få en god snak på tomandshånd med en del af deltagerne. Vor indgangsvinkel til samtalerne var opfordringen: Hjælp os at knække dødelighedskurven for prostatakræft. Dødeligheden for prostatakræft har nemlig trods mange tiltag ligget konstant i de skandinaviske lande i mange år og er blandt de højeste i OECD landene. I lande som USA, England og Holland er det lykkedes at knække kurven, ligesom Finland ligger lavere. Som bekendt er tidlig opsporing af alle kræftsygdomme en forudsætning for mulig helbredelse. Her spiller den praktiserende læge en meget vigtig rolle. Prostatakræft giver jo desværre meget få og ukarakteristiske symptomer i sygdommens tidlige stadier. Derfor er det så nødvendigt at den praktiserende læge er ekstra opmærksom på de mandlige patienter i aldersgruppen 50+. Familielægers indsats PROPA sætter fokus på, at den generelle opsporing af sygdommen er for dårlig, at den praktiserende læge ofte ikke spørger ind til, om der er familiære dispositioner for sygdommen, og at mulighederne for tidlig og sikker diagnose er nærmest ikke-eksisterende. Man kan også en gang imellem få det indtryk, at behandlingerne er ude af trit med internationale anbefalinger og erfaringer, og den lige behandling af patienterne uanset social status og geografisk placering ser ud til at halte bagefter. Det er tunge sager, men det er sager, PROPA vil kæmpe for at ændre i årene fremover. Deltagelsen i lægedagene gav et godt udbytte, og at PROPA vil atter deltage i arrangementet i Familieløbet I samarbejde med Hørsholm Golfklub og medicinalfirmaet Eli-Lilly arrangerede region Hovedstaden et familieløb i oktober måned. Løbet strakte sig over 3 km og blev gennemført af alle ca. 60 deltagere nogle med barnevogne alle i selvvalgt tempo. Det var en stor succes ikke mindst fordi Eli-Lilly sponserede 300 kr. til foreningen pr. deltager, men også fordi løbet blev fyldigt omtalt i mange af landets medier. Arveligheds- og ernæringsbrochurer I 2013 er der kommet 2 nye brochurer i PROPAs brochuresamling, nemlig en længe efterlyst brochure om arvelighed af prostatakræft og en brochure om Ernæring og fysisk aktivitet ved prostatakræft. Arvelighedsbrochuren er skrevet af Michael Borre og Ernæringsbrochuren af Mette og Michael Borre. Medicinalfirmaet Bayer har støttet trykningen af arvelighedsbrochuren, medicinalfirmaet Amgen har støttet udarbejdelsen og trykningen af ernæringsbrochuren. Nordisk og europæisk samarbejde Samarbejdet med prostatakræftforeningerne i Norge, Sverige og Finland bliver bedre og bedre. I 2013 og 2014 udmønter det sig i en spørgeundersøgelse i de fire nordiske lande under overskriften At leve med prostatakræft. Undersøgelsen finansieres af medicinalfirmaet Astellas og gennemføres af firmaet KOMPAS Kommunikation. Der er sammenlagt over 6000 svar fra de fire lande. Spørgsmålene er godkendt af kræftlæger i alle landene, og resultaterne af undersøgelsen er de 4 prostatakræftforeningers ejendom. Tolkningen står KOM- PAS Kommunikation for. Resultatet påregnes færdigt medio 2014, og imødeses med spænding. Der vil helt sikkert blive mange resultater, som vi i PROPA kan bruge i årene fremover. KOMPAS Kommunikation har med stor succes gennemført lignende nordiske undersøgelser, bl.a. for Kontinensforeningen. Europæisk hvidbog Den europæiske sammenslutning af prostatakræftforeninger, UOMO, som PROPA sammen med 22 andre europæiske lande er medlem af, præsenterede i september i Europaparlamentet en hvidbog med 5 anbefalinger under titlen Improving Prostate Care Across Europe. Hvidbogen beskriver udfordringerne ved behandling af prostatakræft og udpeger en række områder, hvor der bør sættes ind. Det er absolut en læseværdig publikation, der indeholder mange af de samme ønsker og anbefalinger, som indgår i PROPAs mærkesager. Hvidbogen kan findes på nettet på adressen FC prostata FC prostata projektet er et samarbejde imellem DBU (Dansk Boldspil Union), Kræftens Bekæmpelse, Instituttet for Idræt på Københavns Universitet og Urologisk og Onkologisk Afdeling på Rigshospitalet. Formålet med forskningsprojektet er at se, om motionsfodbold med basis i fodboldklubber, kan fremme helbredet blandt prostatakræftramte mænd. Mere end 50 gamle mænd har med en iver og et gå-på-mod spillet fodbold flere gange om ugen. Det har været en stor succes og en oplevelse, der roses højt af 5

6 deltagerne ikke mindst for fodboldledelsen. Næppe nogen tvivl om, at det virker, men da det er et forskningsprojekt, skal det jo videnskabeligt eftervises. Der søges midler til projektets fortsættelse i TRYG fonden. Samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og hospitalerne PROPA har glæde af et godt og udbytterigt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse både med foreningens mange lokalafdelinger og med hovedafdelingen på Strandboulevarden. Vi har et godt samarbejde og en god erfaringsudveksling med de øvrige kræftpatientforeninger, som mødes 4 gange om året i Kræftens Bekæmpelses regi. På disse patientforeningers vegne indgår PROPA i en komité med titlen Patienterne sætter forskerne i arbejde. Komitéen, skal fordele nogle af midlerne fra Knæk Cancer kampagnen i Vi ser frem til samarbejdet med de nye og spændende kræftrådgivningscentre, der skyder op rundt om i landet med flotte faciliteter. Vi har allerede et fint samarbejde med centrene på Nørre Allé i København og centrene i Næstved og Aarhus. Ved denne lejlighed skal der lyde en stor tak til det gode samarbejde, PROPA har med de urologiske og onkologiske afdelinger på landets sygehuse. Vi er glade for den store velvilje, vi møder, når vi beder dem give indlæg på vore arrangementer. Det er en uvurderlig hjælp for os. Ligeledes er vi meget taknemmelige for den hjælp, vi får fra afdelingernes øvrige sundhedspersonale med at uddele vort informationsmateriale til nydiagnosticerede patienter. Prostatakræftfonden PROPA oprettede i 2011 en forskningsfond. Dens formål er at støtte forskning inden for behandling af prostatakræft og at uddele stipendier til kompetenceudvikling for enkeltpersoner inden for de sundhedsfaglige områder, der beskæftiger sig med pleje af prostatakræftpatienter. Der skal ved denne lejlighed aflægges en meget kort beretning for fonden. Fonden blev ved oprettelsen tilført kr. fra PROPA. Fonden har egen bestyrelse med 3 repræsentanter fra PROPAs bestyrelse og 3 fra forskningsverdenen + en advokat. Fonden tager beslutning om uddeling af legater fra afkastet af fondens formue. Ved landsmøderne i 2012 og 2013 godkendte man i hvert af årene at overføre kr. fra PROPAs overskud til fonden, således, at fonden nu har en formue på kr. De kr. kommer fra en donation fra region Sydjylland i Fondens bestyrelse har i år efter indstilling fra PROPAs landsbestyrelse godkendt uddelingen af 2 stipendier på hver kr. Beretningen afsluttedes med bestyrelsens tak til de faglige udvalg og alle lokalgrupper for et godt og inspirerende samarbejde. Desuden en stor tak til de mange sponsorer og gavebidragsydere, som har støttet foreningen i årets løb. Slides fra eftermiddagens tre spændende indlæg vil være at finde på PROPAs nye hjemmeside. Afslutningsvis vil jeg takke deltagerne i landsmødet for gode kommentarer og konstruktive indlæg, som vi vil behandle i landsbestyrelsen. Jeg vil ønske alle medlemmer en dejlig sommer! Den nye landsbestyrelse. Fra venstre: K.B. Madsen, Thorkild Rydahl, Jens Kristian Sørensen, Birthe Olsen, Kaj Rotbøl, Niels Einer-Jensen, Gert L. Christensen, Poul Erik Christensen, Jens Ingwersen, Paul Samsøe (Jacob Løve mangler på billedet). Foto: Jørgen Jørgensen 6

7 Prostatakræftprisen 2014 Landsbestyrelsen har på baggrund af nedenstående indstilling besluttet at give årets prostatakræftpris til Therese Hornstrup, som har været træner for fodboldholdet FC Prostata. Foto: Jørgen Jørgensen FC Prostata er et forskningsprojekt som startede for et par år siden. Det er nu afsluttet som projekt og bearbejdningen med resultaterne pågår. Deltagerne i projektet er alle hormonbehandlede prostatakræftpatienter og bor på hele Sjælland og Lolland Falster. Patienterne (omkring 50 personer) har været delt op i en aktiv- og en kontrolgruppe. Alle har været igennem 3 kontroller som hver gang har bestået af blodprøvninger, sukkeroptagning, diverse fysiske prøver og konditionstest. Hvert hold har været igennem et forløb på ni måneder. Herefter har det så været muligt at fortsætte træningen både for de aktive og dem fra kontrolgrupperne. Selve træningen er foregået ved opvarmning, øvelser med og uden bold og spil. Det har været en stor opgave at holde snor i de mange deltagere både til undersøgelserne og til træningen. Her skal især en person fremhæves og det er Therese Hornstrup. Uden hendes entusiasme og humør havde det ikke kunne lade sig gøre, at få syge mænd til at køre km hver gang vi skulle til træning, og det har været 2 3 gange pr. uge. Uanset kulde, regn, blæst eller dejligt solskin er alle mødt op til træning. På banen har hun lavet opvarmningsøvelser og fået alle mand med. Kan I se det for jer, denne unge kvinde uden et gram overflødigt fedt på kroppen løbe foran et felt på ældre hvidhårede, ikke helt tynde mænd som hunde efter kaninen ved hundevæddeløb. Hun har aldrig svigtet, uden at der stod en vikar. Hun er kommet med bolde, farvede holdtrøjer og har delt os ud på hold, som altid har været forskellige, men også meget lige. Hun har fået skærpet kampånden hos alle, også dem som aldrig tidligere har spillet fodbold. Manglede der en mand, spillede hun selv med, og desværre kunne hun løbe fra os alle. Alle deltagerne har været superglade for hendes personlige indsats som er fortsat, også efter at projektet officielt er stoppet. Hun gør en fantastisk frivillig indsats for at få os gamle prostatakræftramte mænd motioneret og har siden oktober 2013 arbejdet uden løn og vil gøre det indtil der er fundet en løsning mellem DBU og de andre medspillere. Hun skal have Prostatakræftprisen 2014, for sin entusiasme, sit humør, sin professionelle indstilling og sin indsats for dette projekt som har glædet og været til gavn for mange af Propas medlemmer. Hun har en væsentlig andel i den store interesse der er for projektet landet over. Therese Hornstrup sammen med et udpluk af fodboldspillerne fra FC Prostata Foto: Jørgen Jørgensen 7

8 8 Foto: Jørgen Jørgensen

9 Der sker meget i 2014 Af K.B. Madsen, Landsformand På PROPAs landsmøde i Ringsted blev foreningens aktivitetsplan og budget for indeværende år forelagt til orientering. Her følger et uddrag af den forelagte plan. Aktiviteterne i lokalgrupperne rundt om i landet skal fortsætte med samme høje intensitet som i Der er allerede i årets første 5 måneder annonceret over 60 møder i lokalgrupperne, så det tegner godt. Og opbakningen til møderne ser ikke ud til at mangle. De er jo også hovedhjørnestenen i PRO- PAs virke. Regeringen præsenterede i sit sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient i maj 2013 en vision for et moderne og stærkere sundhedsvæsen. Man er i gang med at udarbejde en strategi til inddragelse af patienter og pårørende. Strategien skal sikre, at borgeren aktivt involveres og får den ønskede indflydelse på beslutninger om udredning, behandling og egenomsorg. Sundhedsstyrelsen, Danske Patienter og Lægeforeningen m.fl. bakker op om regeringens initiativ. Men det er svært at få udmøntet i praksis! Landsbestyrelsen har besluttet og annonceret i PROPA NYT, at det overordnede tema for PRO- PAs arbejde i 2014 skal være Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Vi tager allerede hul på temaet i dag. Fra Sundhedsminister Nick Hækkerup vil vi få en videohilsen omhandlende brugerinddragelse, og antropolog Alexandra Nyborg Jønsson fra Danske Patienter vil belyse emnet i sit indlæg med titlen Alle taler om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet men hvad betyder det egentlig? Vi kender alle til den travle hverdag på landets hospitaler, hvor afdelingerne presses for at nå deres produktivitetsmål, og hvor patient og pårørende ofte føler sig klemt og glemt. Men vi tror på, at tingene må kunne gøres bedre, hvis viljen, modet og fantasien er til stede. Vi tror også på, at der er meget at vinde både for os patienter, men også for sundhedssystemet i øvrigt. For prostatakræftpatienter er brugerinddragelsen særlig vigtig, da vor sygdom er kompliceret, og alle behandlinger har alvorlige bivirkninger. En grundig dialog mellem patient og læge om sygdommen, patientens situation i almindelighed og de mulige behandlinger er derfor af stor betydning. Patientsikkerheden vil efter alt at dømme også blive forbedret til gavn for såvel patient som sundhedsvæsen. Der skal gøres noget radikalt ved det. Danmark halter langt bagefter mange andre lande i Europa. Men det ser heldigvis ud til, at man på hospitalerne i Herlev, Skejby og Odense har taget hul på sagen. Brugerinddragelse optager også foreningen af Yngre Læger meget. I midten af marts holdt man en konference under titlen Vi behandler mennesker ikke kun sygdomme. Emnet bliver yderligere behandlet på PROPAs forårsseminar. Folkemødet på Bornholm PROPA deltager atter i år i Folkemødet på Bornholm fra torsdag den 12. til søndag den 15. juni. Fra vor lille stand med brochurer søger vi at komme i kontakt med de mange politikere og øvrige meningsdannere, der er til stede i rigt mål. Derudover deltager PROPA i 4 debatter i løbet af de fire dage en hver dag. Den første finder sted om torsdagen. Her deltager Margrethe Kähler, sexolog, Ældresagen, Bjarke Oxlund, formand for Sex og Samfund samt Jens og Marianne, prostataramt ægtepar fra PROPA i Ældresagens Kærlighedsministerium i en åben fortælling/dialog om de udfordringer, ældre og sygdomsramte har med sex- og kærlighedslivet. Om fredagen er PROPA inviteret til at deltage i en debat om mænds sundhed sammen med Forum for mænds sundhed, 3F m. fl. under overskriften Mænds (u)sundhed og sygdom - hvordan knækker vi kurven? Ordstyrer bliver journalist Martin Krasnik. Om lørdagen har vi et debatmøde i Meningsministeriet om Brugerinddragelse med et panel med deltagere fra bl.a. lægeverdenen, Danske Regioner, en sundhedsordfører fra Folketinget og PROPA - med journalist Kurt Strand som ordstyrer. Temaet bliver Hvordan får vi iværksat brugerinddragelse i sundhedsvæsenet herunder patientens indflydelse i eget behandlingsforløb? Om søndagen vil vi fremlægge nogle af de første delresultater af den nordiske spørgeundersøgelse om Livet med Prostatakræft. Op til Folkemødet vil PRbureauerne Kasters og Sundhedsmedierne udsende pressemeddelelser, der lægger op til debatterne på Folkemødet. Sundhedsmedierne planlægger en artikel i Fokusmagasinet med bl.a. et interview med sundhedsminister Nick Hækkerup, chefpsykolog Svend Aage Madsen, Rigshospitalet og et par skeptiske læger. Janssen-Cilag er hovedsponsor ved debatten i Meningsministeriet og den omtalte pressedækning. Bayer og Astellas samt Kompas Kommunikation sponserer andre dele af PROPAs deltagelse i Folkemødet. Temadage i regionerne I september, der jo er den internationale prostatakræftmåned, 9

10 vil PROPA arrangere et temamøde i hver region, hvor emnerne Brugerinddragelse og Palliation (lindrende sygdomsbehandling) samt en præsentation af resultaterne af den nordiske spørgeundersøgelse vil indgå. Disse møder vil blive pressedækket af Sundhedsmedierne. Janssen-Cilag, Sanofi og Bayer sponserer temadagene. På cykel til Paris Papuga rejser arrangerer hvert år bl.a. cykelture Danmark Paris. I 2014 bidrager hver deltager, der tilmelder sig Danmark - Paris turen, med kr. 50,- til PROPA. Yderligere beløb kan doneres undervejs. Cyklisterne bliver udstyret med trøjer med PROPAs logo. Ud over det kontante beløb, skaber det en meget fin opmærksomhed omkring vor forening. Familieløb i 6 regioner I 2014 arrangerer PROPA igen PROPAs familieløb. I hver af PROPAs 6 regioner arrangeres primo oktober familieløb i samarbejde med lokale golfklubber, som velvilligt stiller deres golfbaner til rådighed for de vandrende og småløbende deltagere. Medicinalvirksomheden Eli-Lilly donerer på samme måde som i 2013 et beløb for hver deltager, der kommer i mål. Ydermere sørger deres PR bureau for en god omtale af hele arrangementet ligesom sidste år. Dialog med praktiserende læger I lighed med 2013 påregner PROPA at deltage i lægedagene i Bella centret i november måned med en lille udstilling af foreningens brochurer. Her søger vi at få så mange af de praktiserende læger i tale som muligt. Det er til stadighed vigtigt at presse på for at få opmærksomhed omkring mænd i 50+ alderen og derigennem fange flere prostatakræfttilfælde i tide. Vi tror, at vort slogan Hjælp os at knække dødelighedskurven for prostatakræft er en god indgang til en meningsfuld dialog med de praktiserende læger. Ved lægedagene vil vi i 2014 yderligere have fokus på knoglesundhed, idet vi, - sponseret af Amgen - har igangsat udvikling og produktion af en brochure om knoglesundhed. Det har været et meget forsømt område for os prostatakræftpatienter. Selve deltagelsen i Lægedagene sponseres også af Amgen. Master Class Seminar I november måned vil PROPA igen holde et 2 dages Master Class seminar på et gedigent fagligt niveau som sidste år, men naturligvis inden for et andet område. Der var stor tilfredshed med sidste års seminar, og initiativet er blevet rost fra andre patientforeninger. Vi håber igen i år at kunne tiltrække nye medlemmer til PROPAs ledelse. Ny logbog for prostatakræftpatienter En engelsk prostatakræftforening, Prostate UK, har med støtte fra MOVEMBER organisationen udarbejdet et udmærket netbaseret materiale om prostatakræft og sygdommens behandling. Gennem vort samarbejde med MOVEMBER har vi fået materialet stillet til rådighed. Det består af en pjece med en meget kort og grundlæggende information om sygdommen i lægmandssprog. Pjecen henviser til en mere dybtgående behandling om emnerne på faktablade på nettet. Pjecen vil blive en logbog for prostatakræftpatienter, hvor de grundlæggende oplysninger findes, og hvor man tillige kan lave sine personlige notater efter hvert lægebesøg. Pjecen henviser til en mere grundig behandling af emnerne i faktabladene på nettet. Oversættelse og trykning af materialet betales af MOVEMBER. Samtaler med andre kræftpatienter Diagnosen prostatakræft skaber kaos og frygt hos den ramte og hans familie. De har behov for at samle viden, modtage vejledning og møde empatiske mennesker til samtaler om fremtid og behandling. Det danske sundhedsvæsen løfter kun opgaven i alt for begrænset omfang. Samtaler med andre kræftramte kan hjælpe med at løfte byrden og skabe forståelse. I Norge har man uddannet en gruppe ulønnede prostatakræftramte mænd til at hjælpe med denne opgave. De kaldes Likemenn. De har samme sygdom, men over tid har de opnået mere viden og ro - og derefter modtaget en uddannelse i at lytte, tale, vejlede og støtte. 10

11 Tre gæstetalere på landsmødet Antropolog Alexandra Jønsson, Danske Patienter (øverst) Psykolog Julie Midtgaard (nederst til venstre) Professor Gedske Daugaard, Rigshospitalet (til højre) Slides fra de tre foredrag kan ses på hjemmesiden. Foto: Jørgen Jørgensen 11

12 Et sådant Likemanns system håber vi at kunne opbygge i Danmark. Det kræver imidlertid, at egnede mænd, der brænder for idéen, melder sig til en kortere uddannelse. Opgaven er naturligvis krævende, men også givende, når man føler, man kan hjælpe en ligemand. Seriøst interesserede bedes kontakte regionsformand for region Fyn, Niels Einer-Jensen. Medlemskontakt styrkes via Landsbestyrelsen besluttede primo 2014 efter grundige overvejelser at få udviklet en ny hjemmeside til erstatning for den eksisterende, der er helt utidssvarende. Opgaven er stor og teknisk alt for krævende til, at PROPA selv kan løfte den. Vi har accepteret et tilbud fra firmaet Mediegruppen i Vejle på udvikling og implementering af en ny PROPA hjemmeside med en række spændende funktioner. Det er en stor, men nødvendig investering. Med den nye hjemmeside får vi en række administrative forbedringer såsom online medlemsregistrering med samtidig betaling og bogføring af kontingent i vores fremtidige regnskabssystem sammenkobling af hjemmeside og regnskabssystem automatisk årlig opkrævning af kontingent. Udmeldelse vil kræve en aktiv handling fra medlemmets side. tilmelding til møder både i Propa regi og lokalt regi med samtidig betaling og bogføring af evt. deltagergebyr daglig opdatering af medlemskartotek såvel centralt som lokalt let adgang til udsendelse af s til medlemmer - globalt som lokalt et chat forum, hvor medlemmerne indbyrdes kan diskutere og informere hinanden et bestyrelses forum, hvor alle bestyrelsesrelevante dokumenter ligger, f.eks. referater, bestyrelseskalender mm. og for medlemmerne et lukket forum kun for medlemmer med alle medlemsblade, brochurer, artikler, videos, films, mødekalender m.m. Kun fantasien sætter grænser for, hvad vi kan bruge den nye hjemmeside til. PROPA NYT kan måske med fordel integreres med den nye hjemmeside, idet Mediegruppen også kan levere opsætning og trykning af bladet. Men det er ikke umiddelbart forestående. Hjemmesiden vil gradvist kunne tages i brug i løbet af de kommende måneder. Foreninger der samarbejder PROPA vil søge at øge samarbejdet med andre patientforeninger med lignende problemstillinger. Vi har samarbejdet med DBO (Dansk Brystkræft Organisation) omkring seminarer om knoglesundhed. Blærekræftforeningen søger nu samarbejde med os omkring patienters seksuelle problemer. De er ens for de to foreningers medlemmer. Kontinensforeningen vil åbne adgang til deres hjemmeside for et begrænset antal af vore medlemmer, og der er sikkert flere patientforeninger, vi med fordel kunne samarbejde med. Nordisk spørgeundersøgelse Den store nordiske spørgeundersøgelse med 4 deltagende lande blev afsluttet ultimo april. Derefter skal resultaterne analyseres og sammenstilles. Ud fra denne sammenstilling vil der kunne drages en lang række konklusioner, som PROPA kan bruge i en rum tid fremover. Man vil ikke bare kunne sammenligne svarene fra Danmark med de andre nordiske landes, men også sammenligne svar fra forskellige regioner i Danmark osv. Vi forventer mange spændende resultater fra disse sammenstillinger resultater, som både vil kunne bruges i PROPAs politiske arbejde og i regionernes oplysningsarbejde. Arbejdet finansieres af medicinalfirmaet Astellas, men resultaterne er de nordiske patientforeningers ejendom. For god ordens skyld skal det nævnes, at svarene naturligvis er anonyme. Europæisk videndeling Gennem vort medlemskab af den europæiske prostatakræftforening, UOMO, som vi fortsætter i 2014, kan vi drage nytte af andre landes viden og erfaring inden for området. Her kan vi ydermere deltage gratis i UO- MOs seminarer. FC Prostatakræft Vi håber, der vil kunne skaffes penge til FC prostatakræft projektets fortsættelse. Vi ved, det har været til stor gavn og glæde for de deltagende mænd i forsøgsprojektet i København. PROPA sidder i projektets styregruppe. Der søges midler fra TRYG fonden til projektets fortsættelse, og vi håber, at bevillingen kommer i hus. Vordingborg kommune tager nu også fodbold op som et tilbud i deres rehabiliteringspakke, så den gode idé breder sig. Pårørendearbejdet PROPA håber i år at kunne skaffe midler til en film eller en lydmontage til hjælp og støtte i pårørendearbejdet, som godt kunne trænge til en håndsrækning. Som det ses, er der mange spændende og udfordrende opgaver i PROPA har god økonomisk støtte i form af sponsorater, der alle er eller vil blive beskrevet i form af samarbejdsaftaler på PROPAs hjemmeside. Men vi kan til enhver tid bruge flere hjælpende hænder i vort arbejde, så henvend jer gerne! 12

13 To nye i landsbestyrelsen Thorkild Rydahl, 75 år Jens Kristian Sørensen, 76 år Det er med baggrund i min nuværende helbredstilstand, at jeg tager udfordringen som Regionsformand i Region Sydjylland op. Jeg er 76 år og lever med et relativ roligt forløb af lokaliseret kræft efter stråleforløb og i hormonbehandling. Jeg er enkemand og bor i lejlighed i Vejle, så hus og have bliver erstattet med båd og foreningsarbejde i Propa og Idræt i Dagtimerne. På den måde stræber jeg efter at holde både hoved og krop i form. Advokat, cand.merc. i afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen i Aarhus. Møderet for Landsret i Driver en alsidig advokatforretning, men med særlig vægt på erhvervsjuridisk rådgivning, som indebærer en del bestyrelsesarbejde herunder posten som bestyrelsesformand i Skovby Møbelfabrik A/S. Fik konstateret prostatakræft i slutningen af 2011, men da kræften heldigvis ikke havde bredt sig, fik jeg i foråret 2012 de sædvanlige 39 strålebehandlinger og supplerende hormonbehandling (Vantas implantat), som jeg skal fortsætte med indtil januar Umiddelbart efter prostatakræftdiagnosen meldte jeg mig ind i PROPA, kom i 2012 i bestyrelsen for lokalgruppe Østjylland og er i dag regionsformand i Region Midtjylland og medlem af Landsbestyrelsen. Håber at jeg med min erhvervserfaring herunder erfaring med medier og det politiske system kan bidrage med at gøre PROPA endnu mere synlig og dermed realisere målsætningen om et stærkt stigende medlemstal hvilket er ligefrem proportionalt med indflydelse. Mit mål med arbejdet i Propa er at kunne styrke Lokalgrupperne og hjælpe med at få øget medlemsantallet her i Syd væsentligt. Jeg har troen på, at det kan ske gennem oplysning og tæt samarbejde på tværs i hele regionen og også med vore naboregioner. De nye muligheder vi får med den nye hjemmeside vil blive brugt fra min side så meget som overhovedet muligt. Nyopslået stilling Kasserer i PROPA Propa s nuværende kasserer, Kaj Rotbøl, har efter lang og tro tjeneste valgt at prioritere sin tid anderledes, hvorfor funktionen, som kasserer, skal genbesættes snarest muligt. Jobbet som kasserer i PROPA er i 2014 blevet ændret i forbindelse med, at den daglige bogføring nu varetages af en ekstern bogholder på konsulentbasis. Det har medført en betydelig lettelse af arbejdsbyrden for kassereren. Det ændrer dog ikke ved den kendsgerning, at kassereren fortsat har det fulde ansvar for udarbejdelsen af et retvisende årsregnskab. Kassererens arbejdsopgaver er nu i store træk koncentreret til at omfatte følgende forhold: 1. PROPAs ansøgninger og indberetninger til offentlige myndigheder. Dels for at få økonomisk støtte, dels som følge af PROPAs rolle som arbejdsgiver og gavemodtager. 2. Udarbejdelse / kommentering af månedlige perioderegnskaber / budgetopfølgninger, herunder opfølgning på udviklingen i kontingent restancer. 3. Udarbejdelse af årsregnskab og budget. 4. Deltagelse i bestyrelsesmøder og seminarer. 5. Løbende ad hoc opgaver vedrørende regnskabsmæssige forhold. Propa s landsbestyrelse søger derfor en person med den rette baggrund og erfaring til at varetage ovennævnte arbejdsopgaver. For god ordens skyld skal det nævnes, at jobbet er ulønnet, men foreningen yder tilskud til telefon og IT samt afregner rejseomkostninger i forbindelse med jobbet. Yderligere information kan fås ved henvendelse til Kaj Rotbøl på telefon, Ansøgning sendes til foreningens formand, K.B. Madsen, Baldersvej 19, 4000 Roskilde eller på mail til, 13

14 Xofigo en ny behandling mod prostatakræft godkendt E Af Mai Brandi Ludvigsen, journalist, n ny type medicin giver nu Kræftens Bekæmpelse endnu en behandlingsmulighed for patienter med udbredt prosta-takræft. Behandlingen gives som injektion, men er en form for strålebehandling. Xofigo består af det radioaktive stof radium232 diklorid, der virker ved at sende alfapartikler mod knoglemetastaserne. - Det er et stort fremskridt for de patienter, som har knoglemetastaser, men ikke længere har gavn af kirurgisk eller medicinsk En ny behandling til patienter, der kastrationsbehandling. De patienter trænger til en ny og bedre har spredning af prostatakræft til behandling, og behandlingen er knoglerne, er blevet godkendt af jo så vidt genial, da den rammer KRIS, Danske Regioners koordineringsråd for ibrugtagning af sygeun Pedersen, lægefaglig redaktør meget lokalt, siger Jens Oluf Bru- i Kræftens Bekæmpelse. husmedicin. Behandlingen hedder Behandlingen er ikke uden Xofigo og består af et radioaktivt bivirkninger, men fordi Xofigo stof, der selv finder frem til knoglerne og giver lokal stråling. stort set opfører sig som kalk, finder lægemidlet selv frem til de knogler, som kræften har bredt sig til. Her udsender det kortrækkende stråling i form af alfapartikler, som rammer kræftcellerne, men kun påvirker det omkringliggende væv minimalt. Længere liv og færre symptomer Hvert år får ca mænd konstateret prostatakræft, der er den hyppigste kræftsygdom blandt danske mænd. Ca dør årligt af sygdommen, men med Xofigo er der udsigt til, at uhelbredeligt syge patienter kan leve lidt længere. Samtidig går der længere tid, før patienterne udvikler knoglebrud og smerter i knoglerne, som er nogle af symptomerne på fremadskridende sygdom. KRIS godkendelse af Xofigo som standardbehandling er nu sendt til regionerne, så behandlingen kan tages i brug på landets kræftafdelinger. Folkemøde med PROPA-events PROPA deltager atter i år i Folkemødet på Bornholm fra torsdag den 12. til søndag den 15. juni, hvor vi har en lille stand på Kæmpestranden, tæt ved Allinge Havn. Udover selve standen, hvorfra vi vil gøre opmærksom på foreningen på forskellig måde, vil PROPA alle 4 dage deltage i såkaldte events. Det er i år påkrævet, at alle udstillere deltager i eller selv arrangerer en begivenhed, som er offentlig tilgængelig. Den første event vil finde sted i Ældresagens telt allerede om torsdagen kl , hvor PROPA i samarbejde med Sex og Samfund og Ældresagen vil deltage i en debat med titlen Sex, kærlighed og kropslige udfordringer Om fredagen er vi inviteret til at deltage i en debat om mænds sundhed, med overskriften Mænds (u)sundhed og sygdom hvordan knækker vi kurven?. Debatten vil forgå i Dansk Industris platform i Allinge: Klostergården, fredag den 13/6 kl Ordstyrer bliver journalist Martin Krasnik. Om lørdagen, den 14. juni kl. 11:30 til 12:30 deltager PROPA i et debatmøde i Meningsministeriet med overskriften Hvordan får vi iværksat brugerinddragelse i sundhedsvæsenet herunder patientens indflydelse i eget behandlingsforløb. I panelet vil være en repræsentant fra PROPA, Jens Chr. Birch, formanden for Yngre Læger, Camilla Ratche, formanden for de danske lægesekretærer, Soile Friis samt 2 politikere. - Journalist Kurt Strand bliver, som sidste år, ordstyrer i Meningsministeriet. Søndag, den 15. juni vil vi på storskærm i vores telt fremlægge nogle af de første delresultater af den Nordiske Spørgeundersøgelse om Livet med Prostatakræft. 14

15 Du finder os på Mød et fornyet Propa på nettet PROPA på nettet Fra maj måned kan du møde et helt nyt Propa på internettet. Vi får ny hjemmeside med ny fokus på Prostatakræft, behandling, fællesskab og medlemsmuligheder. Mit Propa En ny og gennemgribende funktion er området: Mit Propa. Her udvider vi servicen mod alle medlemmer, og du får dit eget område med dine data, dokumenter og viden. Et nyt videnscenter samler alle de data, du har brug for som aktivt medlem og vi giver dig ekstra materiale og mere værdi for dit medlemsskab. Et fortællende bånd: Propa tæt på Et helt nyt fortællingsbånd fyldt med alle de mange livshistorier, mennesker og muligheder, der omgiver Propa. Her er det de gode historier og billeder, der er i spil og det fortællende bånd gør mødet med Propa menneskeligt, interessant og i øjenhøjde. Klare og tydelige indgange Den nye hjemmeside arbejder med en række klare indgange til mere viden, interaktion og dialog. Den runde cirkel fra Propas identitet bruges aktivt til at skabe og fastholde dialogen. Aktuelle nyheder En ekstra funktion præsenterer den besøgende for de allermest aktuelle nyheder og aktiviteter. De vises altid helt fremme på siden, og vi kan skifte dem fra uge til uge og sikrer os dermed opmærksomhed. Ny dynamisk forside Den nye forside skal først og fremmest være med til at sælge Propa til alle de mange danskere, som møder Prostatakræften og står med de mange spørgsmål. Derfor er den nye forside mere visuel og sælgende end den tidligere det skal være en god oplevelse at møde os for første gang. Propa i nøgletal En ny funktion sætter Propa og kræftformen i relief. Her viser vi med korte nøgletal og infografik, hvad sygdommen handler om men laver også anvisning til løsninger og muligheder. Fællesskab med Kræftens Bekæmpelse Vi holder fast i den gode dialog og vores tætte fællesskab til Kræftens Bekæmpelse. Men fra nu af får vi vores egen adresse som ikke er en underafdeling af cancer.dk. Du finder os derfor direkte på adressen: Den nye hjemmeside skal styrke Propas ansigt ud ad til. Målet er at sikre, at alle danskere kan finde os og få mere viden om fællesskab og muligheder i vores stærke forening. Vi ønsker at styrke medlemsfunktionerne, så du får særlige fordele som medlem og flere muligheder for at betjene dig selv samt finde ny viden. Du kan som altid ringe til os og få hjælp og vejledning dag for dag. 15

16 16

17 Familieløb i hele landet med Eli Lilly PROPA arrangerede sammen med medicinalfirmaet, Eli Lilly, i oktober 2013 et lille løb for mænd og deres familier med det formål at skaffe opmærksomhed på mænds sundhed samt vigtigheden af at komme op af lænestolen også når man er sygdomsramt af f.eks. prostatakræft. Arrangementet blev en succes, så derfor inviterer PROPA og Eli Lilly nu mænd og deres familier til motionsløb/-gang i alle landets 6 PROPA Regioner. Her handler det ikke om at komme først igennem de 3 km, men om at være aktiv og samtidig støtte foreningens initiativer via de kr. 50,- det koster at deltage samt et tilskud fra Lilly for hver deltager, som gennemfører. Deltagere støtter PROPA PROPA Familieløbet 2014 er åbent for alle dog med et max antal pr. løbssted. Udover at gøre noget godt for sig selv, støtter man som deltager i PROPA Familieløbet mænd med prostatakræft tæt inde på kroppen samt deres familier. Medicinalvirksomheden Eli Lilly vil nemlig for hver delta- ger, der passerer målstregen, donere et beløb til PROPA og deres arbejde for, at prostatakræftpatienter får den bedste behandling og støtte. Fokus på det aktive og sunde liv PROPA løbet er et lille løb med en rute på knap 3 km. Her handler det ikke om at være hurtigst og få den bedste tid det handler i højere grad om at bevæge sig og prioritere det sunde liv med en søndagstur med familien i smukke omgivelser. PROPA Familieløbet 2014 vil finde sted på følgende datoer og lokaliteter: Region Hovedstad: Hørsholm Golfklub, søndag, den 5. oktober kl. 10:00 Region Sjælland: Skjoldenæsholm Golfklub, søndag, den 5. oktober kl. 10:00 Region Fyn: Hunderupskolen, Odense, lørdag, den 11. oktober kl. 10:00 Region Sydjylland: Tønder Golfklub, søndag, den 12. oktober kl. 10:00 Region Midtjylland: Lyngbygaard Golfklub, Aarhus, søndag, den 12. oktober kl. 10:00 Region Nordjylland: Knivholt Hovedgård, søndag, den 5. oktober kl. 10:00 Sæt kryds i kalenderen allerede nu Indbydelse til ovennævnte arrangementer vil blive udsendt medio august, men sæt allerede nu kryds i kalenderen for den dato, som er relevant i dit område. 17

18 Den usynlige ægtefælle af Mariane Kibenich, medlem af PROPA Både sundhedspersonale i kræftbehandlingen og vores egen forening PROPA har et indlysende fokus på patienten, men bør også være opmærksomme på patientens partner. Ægtefællen kan både være en vigtig ressourceperson men også selv være hårdt ramt af sin samlevers kræftsygdom og have behov for støtte. Her fortæller Marianne, musiker, foredragsholder og kursuskonsulent, om oplevelser og tanker som ægtefælle til sin prostatakræftramte mand, Jens. Parret fik i 2013 tildelt Prostatakræft-prisen for deres foredrag Prostatakræft og Parforhold Næst efter lægen er jeg Jens kone hans vigtigste makker i kampen mod kræften. Begge har vi som mål at vinde den kamp i hvert fald længst muligt. Begge er vi berørte af sygdommen, af behandlingen og dens bivirkninger, om end på forskellig måde. Vi arbejder tæt sammen for at blive klogere på sygdommen og blive bedre til at mestre den. Livet med kræft fylder meget for os begge, og som ægtefælle har jeg, ligesom Jens, behov for af og til at blive spurgt: Hvordan går det med dig? Hvordan klarer du det? Har du brug for hjælp? Før vores verden gik af lave og det gjorde den for Jens og mig i 2008 havde vi haft et godt, trygt og indholdsrigt liv. Ingen alvorlige helbredsproblemer igennem 40 års samliv er et privilegium. En stor kærlighed med gnisten og sexualiteten i behold en dejlig drivkraft. Vores fælles forkærlighed for at spille musik, udvikle planer og virkeliggøre projekter har været meningsgivende på alle måder. Og endelig har vores gensidige åbenhed om de problemer og bekymringer vi også har haft, gjort mange ting lettere. Alt sammen en god bagage, da kræften kom ind i vores liv, men alligevel ikke nok til at klare situationen uden hjælp. Jens var 60 og jeg 62, da han fik diagnosen prostatakræft. Første scene: I Urologisk ambulatoriums venterum sidder vi sammen og venter på at få den endelige diagnose efter de undersøgelser, Jens har været igennem. Vi ved på nuværende tidspunkt, at han har prostatakræft, og at det nok er alvorligt, men hvor alvorligt det er, har vi endnu til gode. Vi er anspændte, og atmosfæren i venteværelset er lidt som at sidde i orkanens øje. Her hersker ro, mens personalets gangtempo udenfor glasruden afspejler, at afdelingen har travlt. Da en sygeplejerske råber Jens navn op ude fra gangarealet, rejser han sig og er lynhurtigt ude hos hende, og før jeg overhovedet er kommet op af stolen og får samlet mit overtøj, begynder de at gå. Jeg bliver i tvivl skal jeg med eller ej? En kvinde i venterummet opfatter min rådvildhed og ser medfølende på mig. Det får mig ud af usikkerheden, så jeg småløber efter Jens og sygeplejersken og når dem, netop som de går ind i konsultationsrummet. Anden scene: Diagnose samtalen Det er ikke første gang, vi sidder i samtale med lægen, og under hans gennemgang af diagnosen melder sig endnu en gang en oplevelse af usynlighed. Den startede, da sygeplejersken ikke kom helt ind i venteværelset og gav os begge tid til at reagere på indkaldelsen, og fortsætter, da lægen kun giver hånd til Jens, og under samtalen stort set kun har blikket rettet på ham, ikke på os begge. Lægen lægger ud med at konkludere, at det ikke kunne være værre, og gennemgår derpå resultaterne af de 4 undersøgelser, Jens har været igennem. Han forklarer de begreber, som vi senere skal blive meget mere fortrolige med, og som for Jens vedkommende indebærer et alt for højt PSA-tal, en aggresivitet (Gleasonscore) i den højeste ende af skalaen, en Tumorstørrelse hvis betegnelse, T4, markerer, at den er vokset ind i nabo-organer og en skintigrafi, der viser spredning til bækken og et ribben. Fundene sammenfattes til, at Jens lider af en fremskreden, uhelbredelig og aggressiv prostatakræft, for hvilken, der ikke er operationsmuligheder. I stedet kan man tilbyde livsforlængende behandling med et antihormonpræparat, der hedder Zoladex, og som indsprøjtes som implantat i maveskindet hver 3. måned. Zoladex virker ved at blokere for produktionen af det mandlige kønshormon testestoron, og behandlingen kan bremse kræftens udvikling for en tid, men på et tidspunkt vil kræftcellerne vænne sig til det hormonfrie miljø og begynde at udvikle sig igen. Hvor godt og hvor længe behandlingen virker, afhænger af hvor mange af kræftcellerne, der er hormonafhængige, og dette får man først et fingerpeg om, når PSA-tallet igen testes, 3 måneder efter behandlingens start. 18

19 Efter denne information er vi rystede, og der er heller ingen trøst at hente i den følgende gennemgang af behandlingens bivirkninger. Disse er tab af sexuel lyst (libido), af rejsningsevne og initiativ. Tab af muskelmasse og knoglestyrke. Udvikling af bryster. Hedeture og træthed. Desuden er behandlingen endelig, og vi forstår, at når først den er påbegyndt, vil det sexuelle tab være et vilkår for resten af livet. Tredje scene: Valget Det viser sig, at sprøjten ligger klar, og at det er planen at starte behandlingen nu, med det samme. Men her sætter Jens hælene i og beder om betænkningstid, så vi kan gå hjem og tale det hele igennem og beslutte os i fællesskab. Lægen ser forbavset ud der er jo ingen andre muligheder og selv har jeg også siddet og tænkt, at dette skridt åbenbart er uundgåeligt, og livet er jo under alle omstændigheder er vigtigere end sexlivet. Men heldigvis får vi en uges respit, og jeg er den dag i dag glad for, at Jens således markerede, at både han selv og hans viv var de egentlige beslutningstagere. Betænkningstiden får stor betydning efterhånden som den medicinske kastration kommer til at volde problemer for os. Bevidstheden om, at vi ikke er forsvarsløse ofre for både kræften og sprøjten, men selv har taget ansvar for valget af behandling, er god at have. Krisetid med flere sceneskift I må forberede jer på nogle store forandringer siger Jens læge, og det har han ret i. Vi har ikke længere en hverdag, alting er vendt på hovedet, og vi pendler mellem fortvivlelse, gråd og (sjældne, kortvarige) øjeblikke af forglemmelse. Hvordan fortæller man sådan en nyhed til familie og venner? Bortset fra de allernærmeste, vælger vi at gøre det pr. mail. Det giver hver især mulighed for at reagere, når de er parate og har sundet sig. Nogle mailer straks tilbage, bestyrtede. Andre sender brev nogle dage senere, der kommer bude med blomsterhilsner og mange ringer. Jens er ikke i stand til selv at tage telefonen og fortælle om det, det bliver mig, der tager den og forklarer situationen. Det er svært vennernes chok kickstarter min egen gråd, men efterhånden kan jeg mere sikkert og sammenhængende sætte dem ind i situationen. Når manden får kræft får også hustruen meget at frygte. Jeg plages af skrækscenarier om sygdommens udvikling, og tanken om at Jens skal lide ondt og dø fra mig, giver mig søvnløse nætter. Mit arbejde som selvstændig musiker, konsulent og foredragsholder lider kraftigt under de sammenbrud jeg har i hverdagen, og som i perioder gør mig helt uarbejdsdygtig. Bekymringer om job, økonomi og fremtid (har vi i det hele taget sådan én?) fylder meget hos os begge. Angst og håb rutsjer op og ned. Vi får brug for kriseterapi. Jens og jeg reagerer forskelligt. Han kan, efter en kort tid med krisesamtaler, genoptage sit arbejde og har gode, empatiske kolleger. Arbejdet er godt for ham, det afleder hans tanker, men betyder også, at han er drænet for energi, når han kommer hjem om aftenen. Selv har jeg brug for at fortsætte krisesamtalerne en tid endnu, og den dygtige psykolog ender med at hjælpe mig til en erkendelse af, at jeg jo ikke kan vide, hvordan forløbet vil blive. Kræften er foreløbig mest en chokerende diagnose, mens selve sygdommen endnu ikke har manifesteret sig. Den angst, der fylder så meget i min bevidsthed, risikerer helt at ødelægge den tid, der stadig må kaldes god. Først derefter begynder jeg at blive bedre til at være i nuet, og sætte pris på det. Ikke selv kræftsyg men ramt, det er jeg Alle i vores omgangskreds er optaget af Jens situation, og spørger til hvordan det går med ham. En dag sker det, at jeg svarer: Jo Jens har det faktisk meget godt efterhånden, men selv synes jeg det svært. Jeg får reaktionen: Hvorfor det? Det er jo ikke dig, der er syg! og det går op for 19

20 mig, hvor svært det må være for omverdenen at forstå den pårørendes problem. Når det sker, varmer det fantastisk. En gammel skoleveninde, der selv har en prostatakræftramt mand, skriver til mig: Det kan være ret hårdt at være pårørende, idet alle mennesker spørger til patienten, og ikke til den pårørende, som også rammes hårdt. Det var den erfaring, jeg selv gjorde, og som jeg var ret rystet over. Så du skal bruge dit netværk, dine veninder, og som sagt så er du meget velkommen til at kontakte mig, hvis det på nogen måde kan være hjælpsomt. Den hilsen varmer utroligt. En anden dag spørger en god nabo, som er psykolog, midt under snakken om Jens situation: Hvordan har du det så?. Spørgsmålet får mig til at græde, det er overvældende, lige pludselig at blive set og møde forståelse. Fysisk påvirkning Kræft er en stressfaktor, ikke kun for patienten, men også for de allernærmeste. I løbet af 2008, diagnoseåret, rammes jeg af en lille blodprop (TCI), som giver mig forbigående taleproblemer, og som efterfølgende efterlader massiv træthed og et stort behov for hvile. Ud på sommeren får jeg et anfald af nældefeber og senere på året får jeg periodiske synsforstyrrelser. Alt sammen gener, som jeg på nettet læser kan have sammenhæng med psykiske belastninger. Også Jens oplever sig stresset og plages i sommeren 2008 af pludselige og voldsomme hovedpineanfald og blodtryksforhøjelser, som ingen undersøgelser finder forklaring på. Anfaldene kommer, mens vi er i sommerhus, og gør det pinligt klart for mig, at jeg bliver nødt til at generhverve min forsømte kørefærdighed, så jeg kan køre ham på hospitalet, hvis det skulle blive nødvendigt. Sexualitet, tab & tabu Jeg kan ikke påstå, at vi ikke er blevet forberedt på hormonbehandlingens konsekvenser for min elskedes sexualitet, men på trods af de dystre spådomme, beslutter vi at kæmpe for at bevare vores erotiske liv. Bevæbnet med Viagra er Jens for en tid i stand til at gennemføre samlejer, men det bliver sværere og sværere, og forbundet med stress, nederlag og sorg. Intimiteten giver nydelse, men samtidig konfronteres vi med det tab, vi har lidt, og der flyder mange tårer. Sexuelt har vi, før Jens blev syg, passet sammen som nabobrikker i et puslespil. Nu er det, som om nogen har sparket til brikkerne mønsteret passer ikke længere. Det gør ondt at se på sin dejlige mand, tænde på og få lyst til ham, og så opleve, at gnisten helt er forsvundet, at han ikke længere reagerer på min kvindelighed. Det går også op for mig, at sexualiteten er en så vigtig del af min identitet, at hele min selvfølelse anfægtes, når han ikke længere ser mig på den måde. Denne del af sygdoms- og behandlingsproblematikken er særlig svær at håndtere tabubelagt, som sex og impotens er. Rejsningsproblemer og manglende libido er ikke lige noget, man som mand taler med familie og venner om, og en voksende erotisk frustration er heller ikke et let samtaleemne for en prostatakræftramt kone. Og dét er jo situationen: Jeg er ikke syg men kræftramt, dét er jeg sgu. På ambulatoriet er problemet velkendt, men klart nok ikke en del af arbejdsfeltet. I 2008 råder man endnu ikke over en sexologisk rådgiver på afdelingen og henviser heller ikke til den sexologiske klinik. Så hvordan finde en kompetent rådgiver på dette svære felt? Der er nok af modesexologer i medierne, underholdende nok, men ikke nødvendigvis med indsigt i kombinationen samliv/medicinsk kastration. Heldigvis bliver vi fra anden kant informeret om muligheden for henvisning via egen læge til Rigshospitalets Sexologiske klinik, og kommer dér til parsamtaler med en kompetent sexolog. Der er på dette tidspunkt gået 2 år siden diagnosen, og det føles godt endelig at få taget ordentligt hul på de svære samtaler, og mærke at vi bliver bedre til at håndtere problemerne. Takket være denne hjælp, lykkes det os at bevare et aktivt sexliv, på trods de vilkår vi nu lever med. Redningsbælter vigtige for begge parter Støtten til krisesamtaler er vigtig, men tidsbegrænset, og der opstår behov for andre hjælpemuligheder, efterhånden som situationen og dagligdagen forandres. Sammen og hver for sig har vi haft brug for forskellige redningsbælter undervejs. Bevidstheden om kræft er nemlig altid til stede, og selvom jeg langsomt til en vis grad lærer at leve med det nye vilkår, slipper angsten aldrig helt sit tag, og den bryder ud i lys lue, hver gang vi skal til kontrol. Resultatet af den første kontrol efter behandlingen er afgørende for prognosen, og da den i Jens tilfælde heldigvis viser et stejlt fald i PSA-tallet, er det et godt tegn på, at hormonbehandlingen har god effekt. Det fejrer vi med en vild frokost i byen (kongekrabber!). Kongekrabber bliver siden en tradition redningsbælte nr.1 der letter presset før kontrolbesøgene ved samtidig at give noget at glæde sig til. Københavns Kommunes Center for Kræft og Sundhed bliver redningsbælte nr. 2. Her tilbydes samtaler med socialrådgiver, psykolog, diætist m.fl. Først bliver Jens visiteret til et motionsforløb, og jeg til et forløb i en pårørendegruppe. Her møder jeg andre pårørende, hvis partnere er meget dårlige. Det er skræmmende men også en påmindelse om hvor vigtigt det er at værdsætte hvert et godt øjeblik vi 20

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

3 september 2014. Tidlig kemoterapi undersøges. - PROPA på proppet Folkemøde. PROPA familieløbet 2014

3 september 2014. Tidlig kemoterapi undersøges. - PROPA på proppet Folkemøde. PROPA familieløbet 2014 PROPANYT NR. 3 september 2014 Tidlig kemoterapi undersøges - PROPA på proppet Folkemøde PROPA familieløbet 2014 Nr. 3 september 2014 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer, eventuel

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Man bruger normalt ikke hormonbehandling inden operation (radikal prostatektomi).

Man bruger normalt ikke hormonbehandling inden operation (radikal prostatektomi). Hormonbehandling Hvordan virker hormonbehandling på prostatakræft? Hormonbehandling stopper virkningen af hormonet testosteron på prostatacellerne, herunder prostatakræftcellerne. Testosteron kontrollerer,

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende Rådgivning Kræftens Bekæmpelse Her kan du få hjælp Tilbud til patienter og pårørende Sundhedscenter for Kræftramte Rådgivningsenheden Ryesgade 27 2200 København N Tlf. 35 27 18 00 Mødestedet på Frederiksberg

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

NR. 2 juni 2015. Ny formand for PROPA. Patientstøtte mand-til-mand M/K. Kemoterapi, mundtørhed og tilskud til tandbehandling

NR. 2 juni 2015. Ny formand for PROPA. Patientstøtte mand-til-mand M/K. Kemoterapi, mundtørhed og tilskud til tandbehandling PROPANYT NR. 2 juni 2015 Ny formand for PROPA Patientstøtte mand-til-mand M/K Kemoterapi, mundtørhed og tilskud til tandbehandling Nr. 2 juni 2015 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer,

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

1 FEBRUAR 2014. Landsmøde. Knæk Cancer kampagnen. Tænk godt

1 FEBRUAR 2014. Landsmøde. Knæk Cancer kampagnen. Tænk godt PROPANYT NR. 1 FEBRUAR 2014 Landsmøde Knæk Cancer kampagnen Tænk godt Nr. 1 februar 2014 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer, eventuel udmeldelse eller afmelding af PROPA NYT

Læs mere

Prostatakræftforeningen

Prostatakræftforeningen September 2013, nr. 3 udgivet af Prostatakræftforeningen Folkemødet på Bornholm ALECSAT til supplerende behandling af kræftpatienter Medicinsk kastration kan føre til blodpropper Nr. 3, september 2013

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Af Henrik Jakobsen, overlæge, Urologisk afdeling, Herlev Hospital og Henriette Lindberg, overlæge, Ph.d., Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Prostatakræft

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KOMMUNIKATION Torsdag 22.01.2009 Åshild Skogerbø Psykolog Specialist i klinisk sexologi, NACS PhD-studerende Københavns Universitet aask@pubhealth.ku.dk PÅSTANDE INTIMITET,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

FIND MERE INFORMATION. - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice.

FIND MERE INFORMATION. - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice. FIND MERE INFORMATION - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice. SUNDHED.DK Sundhed.dk tilbyder en lang række informationer om fx sundhed,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp?

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Maja Schick Sommer Fysioterapeut, cand.scient.san., Ph.d stud. Carina Nees Fysioterapeut, Master i Idræt og Velfærd Center for Kræft og Sundhed,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

4 oktober 2014. Mediefokus på prostatakræft. Forskellige valg i kampen mod prostatakræft. Knogleskørhed og prostatakræft

4 oktober 2014. Mediefokus på prostatakræft. Forskellige valg i kampen mod prostatakræft. Knogleskørhed og prostatakræft PROPANYT NR. 4 oktober 2014 Mediefokus på prostatakræft Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Knogleskørhed og prostatakræft Nr. 4 oktober 2014 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer,

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care De syv gode vaner Stephen R. Covey I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care Dansk oversættelse og bearbejdning Else Marie Sørensen og Bjarne Ahrens En rejse Livet

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende Beslutningsforslag nr. B 49 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Özlem Sara Cekic (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Prostatakræftforeningen

Prostatakræftforeningen udgivet af Prostatakræftforeningen Juni 2013, nr. 2 Nr. 2, juni 2013 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer, eventuel udmeldelse eller afmelding af PROPA NYT bedes meddelt til Sekretariatet,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere