VEJLEDNING ved indlæggelse på Rigshospitalet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING ved indlæggelse på Rigshospitalet."

Transkript

1 Riqshosplla/el. fjorgme.5ler Jensensl9//e. I ~~rren9sv. VEJLEDNING ved indlæggelse på Rigshospitalet. D 5 9 8/egdomsvej 13 o I

2 fængsel::>væsenets Historiske forhold. RIGSHOSPITALET, der spænder over et areal på ca. 12 ha, og som er projekteret og opført af arkitekten Martin Borch, blev taget i brug i 1910 og afløste det af Kong Frederik den V. i 1757 grundlagte kg!. Frederiks Hospital med den senere af Dronning Juliane Marie oprettede kg!. Fødsels- og Plejestiftelse. Hospitalet er et statshospital, der modtager patienter fra hele landet (ca pladser). Hertil kommer afdelingerne for neuromedicinske og neurokirurgiske sygdomme på Københavns militærhospita!. Som universitetshospital har Rigshospitalet - udover patientbehandlingen - til formål at uddanne de lægestuderende og at virke som lægevidenskabeligt forskningsinstitut. Til opnåelse af disse formål er patienternes medvirken nødvendig. i I HERSTEDVESTER TRYKKERI

3 4 Betalingsspørgsmål. Betalingsspørgsmålet forudsættes normalt at være bragt i orden inden indlæggelsen. Er dette ikke sket, bedes Deres pårørende ordne det fornødne ved henvendelse til patientkontoret ved hovedindgangen (åbent hverdage kl. 8-16,30, helligdage kl ,30), for så vidt angår patienter på fødeafdelingerne ved henvendelse til føde afdelingernes kontor ved indgangen til fødeafdelingerne (åbent hverdage kl. 8,30-16). For sygekassemedlemmer vil forevisning af sygekassebog oftest være tilstrækkeligt; for sygeforsikrede opgives forsikringsselskab og policeeiler medlemsnummer. Det bemærkes, at særlig sygeplejevagt, der ikke er ordineret af vedkommende overlæge ( eller dennes stedfortræder) som nødvendig af hensyn til patientens behandling, ikke betales af vedkommende sygekasse ejler sygeforsikring, men må betales af patienten selv. Kirurgiske apparater og bandager, der medtages ved udskrivningen, betales ikke af fortsættelseskasser eller sygeforsikringsselskaber, men må betales særskilt af patienten. Patienter, der ikke er nydende medlemmer af statsanerkendte sygekasser eller sygeforsikringer, må stille kontant depositum. For ubemidlede, der ikke er berettiget til hjælp fra sygekasse, er der adgang til at søge legatseng. Kassererkontoret er åbent mandag-fredag kl. 9,30-11 og kl. 11,30-14, lørdag kl. 9, Personlige ejendele. Såfremt De ved indlæggelsen har afleveret beklædningsgenstande til hospitalets garderobe, bedes De så vidt muligt straks kontrollere, at den modtagne kvittering omfatter samtlige afleverede genstande. Tabte genstande kan efterlyses på forvaltningskontoret. Medbragt medicin bedes afleveret til afdelingssygeplejersken (medicinen udleveres igen ved udskrivningen). Patienter må aldrig tage medicin, der ikke udleveres af sygeplej~personalet. Værdigenstande. Det forudsættes, at patienterne kun medtager strengt nødvendige pengebeløb og ikke værdieffekter. Det henstilles indtræn- Adresse. gende, at større beløb og værdifulde genstande overgives til Deres pårørende. Er dette ikke muligt, bedes effekterne mod midlertidig kvittering afleveret til afdelingssygeplejersken til deponering på hospitalets kassererkontor. Hospitalet påtager sig intet ansvar for penge eller andre effekter, der ikke er deponeret på kassererkontoret. Deres postadresse er: Afdeling Pavillon. Rigshospitalet, København ø. 5 stuen 1. sal For at undgå misforståelser henstiller man indtrængende til Dem ved afsendelse af breve, eller når De opgiver adressen til Deres bekendte, at angive ovennævnte adresse fuldstændig. Besøgstider. Den almindelige besøgstid på fællesstuer er hverdage kl , helligdage kl og kl Endvidere kan Deres nærmeste pårørende besøge Dem hverdage kl ,30. Psykiatrisk afdeling har besøgstid daglig Afdelingen for børnesygdomme har besøgstid onsdag kl og helligdage kl Fødeafdelingerne har besøgstid mandag, onsdag og fredag kl , tirsdag, torsdag og lørdag kl ; helligdage kl og kl Hver patient må kun modtage 1 besøgende om dagen, og besøg af børn er ikke tilladt. Dagens inddeling. Patienterne vækkes som regel mellem kj. 6-6,30. De har hviletid kl. 12,30-14, og i den tid skal der være ro på stuerne. Lyset slukkes kl. 21, og efter den tid må al unødvendig samtale undgås.

4 6 Spisetiderne vil i almindelighed være: Morgenmad kl. 7,30 Middagsmad » 12,00 Eftermiddagsdrik» 14,00 Aftensmad » 17,30 Tobaksrygning. Rygning på sygestuerne er på nogle afdelinger tilladt på visse tider af dagen, medens rygning udenfor disse tidspunkter kun må foregå i opholdsstuen. Askebægrene bedes benyttet. Færdsel. Besøgende. Blodbanken. Oppegående patienter har adgang til at færdes over størstedelen af hospitalets terræn. De områder, hvor det af forskellige grunde ikke er ønskeligt, at patienterne færdes, er mærket med skilte derom, og disse forbud bedes respekteret. Patienter bør af hensyn til trafikken ikke færdes på arealet mellem hospitalets hovedport og springvandet. Det er ikke tilladt patienterne at gå ind i hospitalets bygninger uden lovligt ærinde. Blomster med jord må ikke medbringes. Besøgende bør tænke på, at for mange besøg, for megen talen og udspørgen og omtale af andres sygdomme kan være en lidelse for patienterne, der vanskeligt kan beskytte sig derimod. Besøgende bedes parkere deres motorkøretøjer udenfor hospitalets grund. Det henstilles, at De beder Deres besøgende, familie og venner om at afgive blod til hospitalets blodbank. Banken modtager raske donorer i alderen 18 år og derover, og der er åbent på følgende tidspunkter: J f ) Post. I operationsbygningen, 2 sal: alle hverdage kl I kirurgisk poliklinik: mandag-fredag kl. 14,30-16,30 samt mandag og onsdag kl. 18,30-20,30. Ankommende brevpost uddeles 2 gange daglig (ca. k1. 10 og ca. kl. 16). Pakkepost uddeles 1 gang daglig som regel om eftermiddagen. Afgående post nedlægges i de opstillede postkasser (i Grønnegården og udenfor fødeafdelingernes port). Er De sengeliggende, vil sygeplejerskerne sørge for afsendelsen. Angående afsendelse af pakkepost henvises De til patientkontoret. Aviser og ugeblade. En avissælger går hver morgen rundt på sygestuerne. Abonnerer De på aviser eller blade, kan De lade disse omadressere til Deres adresse på hospitalet. Telefon. Telefonisk forespørgsel om Deres befindende bedes rettet til afdelingssygeplejersken. C. 902, lokal......, men bedes af hensyn til afdelingens arbejde begrænset" så meget som muligt. Deres pårørende kan ved henvendelse til afdelingssygeplejersken træffe aftale om samtale med de behandlende læger. Telefonisk henvendelse til lægerne vedrørende patienter bør kun undtagelsesvis finde sted uden forudgående aftale, da det for at kunne give så nøjagtige oplysninger som muligt oftest vil være nødvendigt, at lægen har patientens journal ved hånden. Opringning fra patienter henvises til telefonautomaterne i pavillonerne 5 og 6 samt fødeafdelingernes port. Damefrisør. Hospitalets damefrisørsalon, der er beliggende i fødeafdelingernes nederste etage, overfor pavillon 7, er åben mandag-fredag kl. 9-17, lørdag k Tid for behandling kan bestilles gennem lokalnummer

5 8 9 Barber og herrefrisør. Kiosk. Fællesstuepatienter har ret til at blive gratis barberet 2 gange ugentligt af hospitales barber. For barbering herudover og for klipning må ydes betaling. Enestuepatienter må betale for al barbering. Fra kiosken forhandles aviser og ugeblade, tobak, chokolade, frugt m. v., skrivematerialer og frimærker. Kirkelig betjening. Hver søn- og helligdag er der gudstjeneste i hospitalets kirke. Kirken er i øvrigt åben for andagtssøgende på hverdage (lørdag undtagen) i tiden kl På sengeafdelingerne afholdes der andagt med regelmæssige mellemrum, som oftest en gang om måneden. På en række sengeafdelinger er der normalt mulighed for altergang med regelmæssige mellemrum; i øvrigt kan patienterne blive taget til alters, når de fremsætter ønske derom. Såfremt De ønsker at tale med en præst, Deres egen eller hospitalets, vil afdelingssygeplejersken være Dem behjælpelig. Hospitalets præst træffes hverdage på kontoret, Juliane Mariesvej 14, kl , desuden i præsteværelset i kirken mandag og torsdag kl. 15,30-16,30. Beskæftigelsesterapi. Ved hospitalet er ansat beskæftigelsesterapeuter, der dels i samråd med lægerne beskæftiger patienterne på stuen eller i værksted med forskelligt håndarbejde som led i behandlingen, dels efter patienternes ønske er dem behjælpelig med udførelse af håndarbejde og anskaffelse af det fornødne materiale. Materialet betales af patienten, medmindre vedkommende undtagelsesvis ikke er i stand til det. Bogudlån. De har adgang til gratis at låne bøger fra patientbogsamlingen, der er beliggende i fødeafdelingernes nederste etage overfor I Radio. pav. 7 og har åbent mandag kl , tirsdag, torsdag og fredag kl Bibliotekaren, der aflægger besøg på sygestuen 1 gang ugentlig, hjælper Dem gerne ved valg af bøger og skaffer om muligt sådanne, som ikke findes i patientbogsamlingen. Man beder Dem være omhyggelig med de lånte bøger, der tilhører Københavns kommunebiblioteker. Ved udskrivningen afleveres eventuelle lånte bøger til afdelingssygeplejersken. På nogle afdelinger er installeret radio-hovedtelefoner. Patienterne må kun medbringe og benytte egne radioapparater, såfremt det efter afdelingssygeplejerskens skøn kan ske uden ulemp~ for de andre patienter. Socictlråd giver. Ved hospitalet er ansat socialrådgivere, som efter anmodning gerne hjælper patienterne eller disses pårørende med ordning af problemer af økonomisk eller anden art. Socialrådgiveren kan f. eks. om fornødent hjælpe med at få patientens børn anbragt under betryggende forhold, skaffe husmoderafløser, med berigtigelse af skat, husleje, sygekassekontingent eller lign. Socialrådgiveren kan endvidere yde bistand ved ansøgning om rekreationsophold og om hjælp til anskaffelse af større bandager, proteser etc. samt ved ansøgning om invaliderente, evt. erstatning efter ulykkesforsikringsloven etc. Udskrivning. Når De er udskrevet, bedes De eller en af Deres pårøren"de rette henvendelse til hospitalets patientkontor for at foretage afregning med hospitalet, eller - hvis De er indlagt for sygekassens regning - modtage attest til sygekasse eller arbejdsplads. Afdelingen sender snarest muligt efter Deres udskrivning udskrivningskort til Deres egen læge. GenindlæggelJe. 1) Er genindlæggelseaftalt, anmodes De om at sende genind-

6 ...J 10 læggeisessedlen ind mindst 1 uge forud for at være sikker p&, at der er plads. 2) Er genindlæggelse ikke aftalt, men er De rejst hjem med besked om at kunne blive genindlagt på samme afdeling for samme sygdom, må Deres egen læge på sædvanlig måde fremsende indlæggelsesbegæring. - INDHOLDSFOR TEGNELSE side Adresse (postadresse og telefon-nr.) 5 Aviser og ugeblade Barbering,herrefrisør Beskæftigelsesterapi Besøgende o. 6 Besøgstider 5 Betalingfor hospitalsopholdet Blodbanken o. 4 6 Bogudlån 8 Dagens inddeling (måltider etc.) 5 Damefrisør o. 7 Færdsel Genindlæggelse o. 9 Historiskeforhold Kiosk Kirkelig betjening 8 Personligeejendele Post Radio o. 9 Socialrådgiver Telefon Tobaksrygning U dskri vning Værdigenstande Kort over hospitalet

SYGEHUS VIBORG ORGANKIRURGISK AFDELING K 11-1

SYGEHUS VIBORG ORGANKIRURGISK AFDELING K 11-1 SYGEHUS VIBORG ORGANKIRURGISK AFDELING K 11-1 ATIENT- INFORMATION Vi byder dig velkommen på Sygehus Viborg, organkirurgisk afdeling K 11 på Viborg Sygehus. I organkirurgisk afdeling findes organkirurgisk

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og historie Med denne

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Velkommen. Din adresse bliver:

Velkommen. Din adresse bliver: Velkommen Vi har forsøgt at samle nogle praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig og din familie til at blive fortrolig med hverdagen på Rise plejehjem Din adresse bliver: Velkommen til Rise Parken Medarbejdere

Læs mere

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG Akaciegården Telefon nr.: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr: 19 04 25 37 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk www.akaciegaarden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: Adresse Side 03 Levende

Læs mere

Positivgruppen Medlemsguide

Positivgruppen Medlemsguide 1 Positivgruppen Medlemsguide Opdateret udgave 2013/15 "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve hen over dit hoved. Men måske kan du forhindre dem i at stoppe op og bygge rede i dit hår. Gammelt

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling.

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling. Horserød A-Z Statsfængslet ved Horserød er et ÅBENT FÆNGSEL. Det betyder, at fængslet ikke er omgivet af en ringmur mv. Det betyder derimod ikke, at der er friere adgang end i lukkede fængsler til at færdes

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

SOLGAVEHJEMMET I VALBY

SOLGAVEHJEMMET I VALBY VELKOMMEN TIL Dansk Blindesamfund SOLGAVEHJEMMET I VALBY Vi vil gerne med denne informationspjece byde velkommen til nye beboere og pårørende. Den alfabetiske oversigt er udarbejdet for at besvare nogle

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERIKSGÅRDEN

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERIKSGÅRDEN Administrator Advokat (L) Pernille Høxbro Rådmand Steins Allé 16 C 2000 Frederiksberg Telefon 38 71 26 56 Fax 38 71 26 21 Girokonto 411-2857 administrator@frederiksgaarden.dk Maj 2008 HUSORDEN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) Eremitageløbet i Dyrehaven Speak (2.10) I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 6 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 EFOREN... 7 INSPEKTØREN... 7 KONTORET... 7 VÆGTERORDNING... 7 PERSONALEKLAGER... 7 INDFLYTNING og UDFLYTNING

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Dalum Landbrugsskole har desuden en omfattende kursus- og konferencevirksomhed med deltagere fra hele verden.

Dalum Landbrugsskole har desuden en omfattende kursus- og konferencevirksomhed med deltagere fra hele verden. Velkommen til Dalum Landbrugsskole DALUM LANDBRUGSSKOLE Dalum Landbrugsskole er bygningsmæssigt grundlagt i 1862 af den berømte højskolemand Christen Kold, der sammen med Grundtvig udviklede den danske

Læs mere