Danske skatterådgivere fejrer implementeringen af ATAD direktiverne. PwC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske skatterådgivere fejrer implementeringen af ATAD direktiverne. PwC"

Transkript

1

2 Danske skatterådgivere fejrer implementeringen af ATAD direktiverne

3 Skatteministeriets embedsværk fejrer implementeringen af ATAD direktiverne 3

4 ATAD I - juli 2016 ATAD II - maj EBITDA 30% 2. CFC 3. GAAR 4. Hybridregler 5. EXIT beskatning 4

5 L28 1. behandling Dennis Flytkjær (DF) Jeg må sige ærligt, at det er rimelig svært at gennemskue. [ ] Bare fra en af interessenterne er der et kommenteret høringssvar på 88 sider. [ ] Det er det, jeg siden 2011 har oplevet som vildest. [ ] 5

6 L28 1. behandling Karsten Lauritsen Hr. Jesper Petersen fra Socialdemokratiet siger, at det er et stort og teknisk forslag, og det samme er hr. Dennis Flydtkjær inde på, og det må man jo sige objektivt set er rigtigt. Som hr. Dennis Flydtkjær sagde, er der et meget, meget langt høringssvar alene fra FSR, og derfor er Folketinget tvunget til at læne sig op ad de vurderinger, mine embedsmænd og Skatteministeriet kommer med [ ] 6

7 EBITDA 30% ny SEL 11C

8 Generelt om den nye EBITDA regel CFC-beskatning EBITDA-reglen Generelt om den foreslåede EBITDA regel EBIT reglen i SEL 11 C er erstattet af en ny EBITDA regel (skattemæssigt - Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation). PWC Den skattepligtige indkomst før overstigende låneomkostninger og afskrivninger [ ] kan maksimalt nedsættes med 30% som følge af overstigende låneomkostninger Den nye EBITDA regel skal grundlæggende virke på samme måde som EBIT reglen, dvs. formålet er at skattemæssige nettofinansieringsudgifter kun kan nedbringe den skattepligtige indkomst med et maksimumsbeløb. Reglerne om tynd kapitalisering i SEL 11 og renteloftsreglen i SEL 11B er ikke ændret, og vil fortsat skulle finde anvendelse forud for EBITDA reglen. Som udgangspunkt vil EBITDA reglen finde anvendelse for samme type selskaber som EBIT reglen, dog omfattes fonde og foreninger også af EBITDA reglen, men disse vil fortsat ikke være omfattet af renteloftsreglen. EBITDA reglen har virkning for indkomstår, der påbegyndes 1. januar 2019 eller senere. Beskårne nettofinansieringsudgifter efter nugældende 11 C kan fremføres efter den nye 11 C.

9 2.2 Ændring af SEL 11 C Ændring af SEL 11 C CFC-beskatning EBITDA-reglen Tidligere regler Nye regler Definition af nettofinansieringsudgifter Nettofinansieringsudgifter opgøres efter reglerne i renteloftsreglen (SEL 11B, stk. 4) med tillæg af en fremført EBIT-saldo (tidligere beskårne nettofinansieringsudgifter efter EBIT-reglen) Uændret, dog skal skattepligtig aktieindkomst ikke længere indgå (nuværende SEL 11 B, stk. 4, nr. 5). Nettofinansieringsudgifter vil efter EBITDA-reglen få betegnelsen overstigende låneomkostninger. Beregningsgrundlag for opgørelse af maksimumfradrag Skattepligtig indkomst før nettofinansieringsudgifter (EBIT). Skattepligtig indkomst før afskrivninger og nettofinansieringsudgifter (EBITDA). Maksimalt fradrag (%) 80% af EBIT 30% af EBITDA Mulighed for en højere fradragsprocent ( koncernreglen ) Fradragsprocenten på 80% er fast og kan ikke fraviges. Hvis det/de danske selskab(er) indgår i en koncern, kan man vælge at opgøre og anvende en alternativ fradragsprocent. Opgørelse af den alternative fradragsprocent efter koncernreglen sker ved at sammenholde koncernens samlede nettofinansieringsudgifter med koncernens resultat før nettofinansieringsudgifter og af- og nedskrivninger. Bundbeløb, hvorefter nettofinansieringsudgifter altid er fradragsberettigede DKK beløbet er fast og reguleres ikke. DKK beløbet er fast og reguleres ikke. PWC

10 2.4 Ændring af SEL 11 C CFC-beskatning EBITDA-reglen Ændring af SEL 11 C Tidligere regler Nye regler Fremførsel af beskårne nettofinansieringsudgifter Fremførsel af overskydende fradragskapacitet (tilladt fradrag > udgifter) Sambeskattede selskaber Undtagelser Beskårne nettofinansieringsudgifter kan fremføres til fradrag ubegrænset. Ikke muligt. Reglen anvendes samlet for sambeskattede selskaber. Fonde og foreninger og livsforsikringsselskaber er ikke omfattet af reglen. Andre finansielle selskaber (nærmere definerede kreditinstitutter, investeringsselskaber, FAIF er, AIF er, forsikringsselskaber, pensionsinstitutter, investeringsinstitutter mv.) er omfattet. Beskårne nettofinansieringsudgifter ( overstigende låneomkostninger) kan fremføres til fradrag ubegrænset. En eksisterende EBIT-saldo af fremførte beskårne nettofinansieringsudgifter kan videreføres efter reglerne i den foreslåede EBITDA-regel. Overskydende fradragskapacitet kan fremføres til senere anvendelse i fem år. For sambeskattede selskaber vil både fremførbare begrænsede beløb samt overskydende fradragskapacitet skulle fremføres samlet ved administrationsselskabet. Uændret. Fonde og foreninger vil være omfattet af reglen. Undtagelsen fastholdes for livsforsikringsselskaber. Andre finansielle selskaber vil som udgangspunkt ikke være omfattet, men kan vælges omfattet. Til- eller fravalg er bindende i 10 år. Der gives denne valgmulighed, da finansielle selskaber i nogle tilfælde vil kunne påvirke en sambeskatningskreds nettofinansieringsudgifter positivt. PWC

11 Generelt om den nye EBITDA regel Opsummering CFC-beskatning EBITDA-reglen EBIT * 80% EBITDA * 30% Omsætning * 0% PWC

12 CFC Udskilt til L 28 B ikke vedtaget

13 CFC reglen i dag CFC reglens anvendelsesområde! Selskaber eller Kontrolbetingelsen: Selskabet anses som moderselskab, såfremt selskabet direkte eller indirekte er aktionær og har bestemmende indflydelse i datterselskabet, jf. 31 C. # Indkomstbetingelsen: Datterselskabets CFC indkomst skal udgøre >50% af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst. $ Aktivbetingelsen: Datterselskabets finansielle aktiver gennemsnitligt i indkomståret udgør >10% af selskabets samlede aktiver. 1. Hele indkomsten beskattes opgjort efter Credit for underliggende skatter 3. Brug af underskud 13

14 Implementering af ATAD Den foreslåede CFC regels anvendelsesområde! Selvstændige skattesubjekter (fx. også en Kontrolbetingelsen: Selskabet anses som moderselskab, såfremt det selv eller sammen med tilknyttede personer har direkte eller indirekte indflydelse på >50% af stemmerettigheder eller ejer >50% af kapitalen eller har ret til >50% af overskuddet i datterselskabet. Fælles bestemmende indflydelse videreføres, men ikke automatisk ejerandele via transparente enheder. # Indkomstbetingelsen: Datterselskabets CFC indkomst skal udgøre mere end 1/3 af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst. Virkning: fra indkomstår der påbegyndes 1. jan eller senere. Undtagelser videreføres: International sambeskatning, investeringsselskaber og Livsforsikringsselskaber der bruger 13 F 14

15 Konsekvenser Væsentlige ændringer! Nedsættelse af indkomstbetingelsen til 1/3 #Udvidelse af CFC indkomstbegrebet: Anden indkomst fra IP dog ikke indkomst fra egenoparbejdet IP via egen forskning og udviklingsvirksomhed - Opsplitning af indkomster - Indgangsværdier $ Aktivbetingelsen ophæves % Nedbringelse af ejerandele i CFC-selskaber: Resulterer i en afståelse af CFC aktiver og ikke kun ABL og KGL aktiver (ændring af SEL 32, stk. 10). 15

16 Konsekvenser Hvem skal beskatte hvad? A DK B DK C DK 51% stemmer 51% ejerandel 51% afkast CFC

17 CFC indkomsten kommer til at omfatte 1. Renteindtægter 2. Kursgevinster sikringskontrakter undtages 3. Royalties samt anden indkomst fra IP 4. Skattepligtige udbytter 5. Skattepligtige aktieavancer 6. Fradrag vedr. 1-5 ovenfor 7. Indkomst ved finansiel leasing IFRS 16 fra Indkomst ved bank og forsikringsvirksomhed 9. Indkomst fra faktureringsselskabet selskaber hvis indkomst oppebæres ved salg af varer eller tjenesteydelser, der både er indkøbt fra og videresælges til tilknyttede personer, og som bidrager med ingen eller ringe økonomisk værdi gennemfaktureringsselskaber 17

18 1.6 Ændringerne vedr. immaterielle aktiver CFC-beskatning EBITDA-reglen Foreslåede ændringer vedrørende immaterielle aktiver Gældende regler Omfattes: Skattepligtige royalties Fortjeneste og tab ved afståelse af immaterielle aktiver Ophavsret, patent, varemærke, design, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode eller oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer. Omfattes ikke: Koncerneksterne betalinger fra egenudviklede immaterielle aktiver Embedded royalty Goodwill Foreslåede regler Omfattes: Skattepligtige royalties Anden indkomst fra immaterielle rettigheder ( embedded royalty ) Side 28 i forarbejderne: Anden indkomst vil bl.a. omfatte indkomst fra immaterielle aktiver, der realiseres ved afståelse af varer og/eller tjenesteydelser. Salgssummen vil inkludere et royaltyafkast på de immaterielle aktiver. Dette inkluderede royaltyafkast vil være omfattet af den foreslåede definition af CFCindkomst. Anden indkomst vil også omfatte fortjeneste og tab ved afståelse af de immaterielle aktiver, som også er omfattet af den gældende definition af CFC-indkomst. Omfattes ikke: Egenudviklede immaterielle aktiver, udviklet efter det tidspunkt, hvor moderselskabet blev moderselskab for datterselskabet. Goodwill Bemærk: Step up i værdi på IP efter 32, stk.4 og/eller overgangsregel Det forhold, at anden indkomst fra immaterielle aktiver er CFCindkomst, er ikke ensbetydende med at indkomsten udgør royalty efter DBO er eller intern dansk ret. Ændringen bør således ikke medføre en risiko for kildeskat. PWC 18

19 Embedded Royalty? PWC 19

20 Embedded Royalty Beregning embedded royalty Dekomponering af indkomststrømme 1. Ordinær/rutine indkomst fra varer og services 2. Afkast fra goodwill 3. Afkast fra immaterielle aktiver omfattet af afskriningslovens 40, stk.2. (patenter, knowhow, varemærker mv.) 4. To undtagelser til afkast fra immaterielle aktiver IP der er opstået efter moderselskabet fik kontrol af datterselskabet (hvis forskning og udvikling er udført af datterselskabet) IP der er oparbejdet før der opstod kontrol (step-up til markedsværdi af IP i CFC beregningen). PWC 20

21 Anti hybrid SEL 8 C 8 E

22 Hybrid mismatch ATAD I + II Påvirkning i Danmark Hybrid enheder Selskabsskatteloven 2 A (2004) DK selskaber der anses som transparente (check the box) Selskabsskattelovens 2 C (2008) DK transparente enheder der anses som selskaber Hybrid finansiering Selskabsskattelovens 2 B (2007) gæld i DK, egenkapital hos kreditor Selskabsskattelovens 13 (2010) beskatning af fradragsberettigede udbytter Dobbeltfradrag Ligningslovens 5 G (1996) dobbeltfradrag Undtagne faste driftssteder under territorialprincippet (2005) Tab i DK fast driftssted kan ikke anvendes i sambeskatning hvis anvendt i hovedkontoret (2005)

23 Hybrid mismatch Danske ændringer SEL 2 A og 2 B ophæves SEL 2 C (omvendt hybrid) justeres, men princippet opretholdes SEL 4 A kun indgangsværdier hvis udenlandsk exitbeskatning, men nu også for egne oparbejdede immaterielle aktiver SEL 8 C 8 E. Nye anti-hybrid bestemmelser SEL 13, stk. 1, nr. 2, 4. pkt. (fradragsberettigede udbytter) ophæves SEL 31, stk. 2, 2. pkt. (filialunderskudsreglen) ophæves LL 5 G (dobbelt fradrag) justeres, Gælder stadig for fysiske personer. Dobbeltfradrag ved grænseoverskridende sambeskatning flyttes til SEL 8 E (SKM SR) Stk. 2 om dobbeltafskrivning ved udlejning af afskrivningsberettigede aktiver opretholdes Virkning fra 1. januar 2020 ( fast dato) PWC

24 SKM SR Spørgsmål om tilskudsbeskatning af betaling DK UK UK UK 50,1% x% UK y% Betaling for underskud Resultat efter SEL 8 E, stk.3? UK skal beskattes af betaling, og har nu ikke fradrag for underskud Underskud på 100 bliver til skattepligtig indkomst på 100? PWC

25 ATAD rammer mismatch mellem: Tilknyttede personer, Hovedkontor og faste driftssteder, Faste driftssteder af same enhed, eller Mismatch under et struktureret arrangement. Tilknyttede personer -> direkte eller indirekte indflydelse (stemmer, kapital eller overskud) på 25% eller mere (hybrid enheds mismatch transaktioner 50%). kontrol via agerer sammen med (samme begreb som under CFC) =fælles bestemmende indflydelse?

26 Mismatch resultat: result af konflik i klassifikationen finansielt instrument, enhed, betaling eller som følge af allokering De kan føre til: dobbelt fradrag og ATAD I + II rammer følgende situationer fradrag - A fradrag uden medregning fradrag - B (niet-ls) rente ingen medregni ng A dividende rente C fradrag - B

27 Hvad gælder ved Dobbeltbeskatning? Intet fradrag men medregning? 27

28 Hybrid mismatch Financielt instrument mismatch - 8 C, stk. 1, litra a fradrag uden medregning (gæld / egenkapital f.eks. PPL) Hybrid enhed mismatch, Betaling til hybrid enhed, fradrag uden medregning ( 1, stk.1, litra b) Betaling af hybrid enhed, fradrag uden medregning ( 1, stk.1, litra e) Fast driftssteds mismatch, Betaling til enhed med et eller flere faste driftssteder giver fradrag uden medregning ( 1, stk.1, litra c) Fradragsberettiget betaling til tilsidesat fast drifssted ( 1, stk.1, litra d) Fikseret intern betaling mellem hovedkontor og fast driftssted ( 1, stk.1, litra f) Dobbelt fradrag forekommer ( 1, stk.1, litra g) Importeret mismatch

29 Primære regel Hybrid enhed mismatch fradrag - A (MS) fradrag - A fradrag - B (niet-ls) C rente fradrag - B (MS) (LS) C (MS) rente Sekundære regel

30 Tilsidesat fast driftssted Ingen medregning MS A medregning Ingen medregning PE? B fradrag MS

31 Importeret mismatch 8D ingen medregning fradrag - A (US) B (CH) dividende rente fradrag - C (MS) rente

32 Hybrid mismatch Omfatter ikke dobbeltfradrag i dobbelt medregnet indkomst fradrag - US fradrag - DK Underskud? DK

33 Vi glæder os over CFC - US Tax Reform MLI DAC 6 CCTB CCCTB FTT Digital PE Digital Service Tax 33

Agenda. Regnskabskonferencen 2019 PwC

Agenda. Regnskabskonferencen 2019 PwC Agenda 1. Anti Avoidance Directive a)omgåelsesklausulen ligningslovens 3 b)ebit-reglen bliver til EBITDA-reglen c) Ændring af CFC-reglerne 2. Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/ REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/10 2018 Lovforslag om implementering af skatteundgåelsesdirektivet mv. Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der skal implementere EU-direktiverne

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Kompromisforslag Formandsskabets generelle indstilling: Formandsskabets kompromisforslag i forbindelse med ECOFIN, 25.

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

IMPLEMENTERING AF EUs ANTI-TAX- AVOIDANCE DIREKTIVE(R) 2019 CORIT

IMPLEMENTERING AF EUs ANTI-TAX- AVOIDANCE DIREKTIVE(R) 2019 CORIT IMPLEMENTERING AF EUs ANTI-TAX- AVOIDANCE DIREKTIVE(R) Agenda Generelt om ATA-direktiverne De enkelte værnsregler Rentebegrænsning Hybride mismatches Exitbeskatning CFC-beskatning Afsluttende bemærkninger

Læs mere

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18.

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. Maj 2017 BAGGRUND OG STATUS PÅ side 2 BAGGRUND Politisk agenda BEPS (Action 2)

Læs mere

Høringsforslag om nye regler til at imødegå hybride mismatch

Høringsforslag om nye regler til at imødegå hybride mismatch www.pwc.dk Høringsforslag om nye regler til at imødegå hybride mismatch Skatteministeriet har nu offentliggjort et lovudkast, der fastsætter, hvordan EU s såkaldte skatteundgåelsesdirektiver (2016/1164/EU

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 210 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2017-1461 Udkast Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Nyt lovudkast lægger op til betydelige ændringer af en række vigtige regler, herunder reglerne om CFCbeskatning og rentefradragsbegrænsning.

Nyt lovudkast lægger op til betydelige ændringer af en række vigtige regler, herunder reglerne om CFCbeskatning og rentefradragsbegrænsning. Tax Matters Juni 2018 Gennemførsel af EU's skatteundgåelsesdirektiver Nyt lovudkast lægger op til betydelige ændringer af en række vigtige regler, herunder reglerne om CFCbeskatning og rentefradragsbegrænsning.

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 32 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 25. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Fremsat den 3. oktober 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til

Fremsat den 3. oktober 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse

Læs mere

Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016

Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016 Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 150 Offentligt Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016 Common Consolidated Corporate

Læs mere

A8-0134/ Forslag til direktiv (COM(2016)0687 C8-0464/ /0339(CNS))

A8-0134/ Forslag til direktiv (COM(2016)0687 C8-0464/ /0339(CNS)) 20.4.2017 A8-0134/ 001-042 ÆNDRINGSFORSLAG 001-042 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Olle Ludvigsson Hybride mismatch med tredjelande A8-0134/2017 (COM(2016)0687 C8-0464/2016 2016/0339(CNS)) 1 Betragtning

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 28 A Folketinget Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018.

Forslag. Til lovforslag nr. L 28 A Folketinget Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018. Til lovforslag nr. L 28 A Folketinget 2018-19 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning

Læs mere

Rentefradragsbegrænsninger, ACE og EU-retten 2018 CORIT

Rentefradragsbegrænsninger, ACE og EU-retten 2018 CORIT Rentefradragsbegrænsninger, ACE og EU-retten Overblik Neutralitet i selskabsfinansieringen Egenkapital - ACE Gældsfinansiering - OECD BEPS Action 4 - ATAD art. 4 Rentebegrænsningsregler Særlige nedslag

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2018-19 L 28, L 28 A, L 28 B Offentligt 12. december 2018 J.nr. 2017-1461 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 28 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

LOV nr 1726 af 27/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juni 2019

LOV nr 1726 af 27/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juni 2019 LOV nr 1726 af 27/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-1461 Senere ændringer til forskriften LBK nr 66 af 22/01/2019 Lov om

Læs mere

Skatteudvalget L 23 - Bilag 11 Offentligt

Skatteudvalget L 23 - Bilag 11 Offentligt Skatteudvalget L 23 - Bilag 11 Offentligt J.nr. 2008-411-0018 Dato: 28. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 28 Bilag 13 Offentligt 10. december 2018 J.nr. 2017-1461 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 28 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning

Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning Af ph.d. Peter Koerver Schmidt, adjunkt, Copenhagen Business School, Technical Advisor, CORIT Advisory P/S I artiklen analyseres spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Bekæmpelse af skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning

Bekæmpelse af skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning Mandag d. 30. maj 2016 Bekæmpelse af skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning Forslag til Rådets Direktiv 2016/0011 (CNS) Advokat Søren Lehmann Nielsen 1 Baggrund og formål med direktivet Baggrund

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Lovudkast til implementering af skatteundgåelsesdirektivet

Lovudkast til implementering af skatteundgåelsesdirektivet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 29. juni 2018 Lovudkast til implementering af skatteundgåelsesdirektivet Skatteministeriet har den 31.maj 2018 fremsendt ovennævnte lovudkast

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne formandskabets kompromistekst vedrørende ovennævnte kommissionsforslag.

Vedlagt følger til delegationerne formandskabets kompromistekst vedrørende ovennævnte kommissionsforslag. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0339 (CNS) 15066/16 FISC 215 ECOFIN 1141 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

International Skat - og andre nyheder

International Skat - og andre nyheder Advokaternes forening for Skatteret International Skat - og andre nyheder Den 10. maj 2007 Partner Lars Nyhegn-Eriksen, Deloitte Kontaktdetaljer lnyhegn@deloitte.dk Tlf. +45 3610 2516 1 Hvem er jeg. Tax

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Indtægter fra selskabsskat er på det højeste niveau nogensinde

Indtægter fra selskabsskat er på det højeste niveau nogensinde Indtægter fra selskabsskat er på det højeste niveau nogensinde Sidste år rundede det beløb, som virksomhederne betaler i selskabsskat, knap 72 mia. kr. Det er det højeste beløb nogensinde og en stigning

Læs mere

Skatteudvalget, den 1. november Teknisk gennemgang af L 28

Skatteudvalget, den 1. november Teknisk gennemgang af L 28 Skatteudvalget, den 1. november 2018 Teknisk gennemgang af L 28 Dagsorden for teknisk gennemgang af L 28 Implementering af skatteundgåelsesdirektivet CFC (Controlled Foreign Company) Rentefradragsbegrænsning

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF). Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt 24. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - Bilag 16 O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008 Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af rentebegrænsningsreglerne m.v.) 1 I lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0339 (CNS) 6661/17 FISC 56 ECOFIN 151 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen

Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering Kim Wind Andersen 2 Skattemæssige underskud Overblik - underskudsfremførsel Fremførsel og modregning af skattemæssige underskud Skattemæssige

Læs mere

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner Tax Matters Udgave nr. 3, maj 2015 Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Selskabernes selvangivelsessæson er i fuld gang, og det er nu muligt at indberette selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

6333/17 la/la/bh 1 DG G 2B

6333/17 la/la/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0339 (CNS) 6333/17 FISC 46 ECOFIN 95 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

Vedrørende selskabsskattelovenes 11 B og 11 C

Vedrørende selskabsskattelovenes 11 B og 11 C Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 31. august 2015 Vedrørende selskabsskattelovenes 11 B og 11 C Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskattelovens 11 B og 11 C har nu været

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Fagligt netværk 10. september CORIT

Fagligt netværk 10. september CORIT Fagligt netværk 10. september 2014 Nordea-sagen Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Earn outs Nordea-sagen Nordea sagen Med dommen konstaterer EU-Domstolen, at genbeskatning som sådan er

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt. Ændringsforslag til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt. Ændringsforslag til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 24 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2018-19 L 28, L 28 A, L 28 B Offentligt 12. december 2018 J.nr. 2017-1461 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 28 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer)

Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. april 2018 Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) Skatteministeriet har

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2017-18 L 237 A endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt 27. august 2018 J.nr. 2018-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 A - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 28 Offentligt 30. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 198 Offentligt En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) 27. april 2011 Hovedelementerne i forslaget Fælles: Et fælles regelsæt(skattebase)

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

FUNKTIONSOPDELT RESULTATGØRELSE I REGNSKABSKLASSE C OG D

FUNKTIONSOPDELT RESULTATGØRELSE I REGNSKABSKLASSE C OG D FUNKTIONSOPDELT RESULTATGØRELSE I REGNSKABSKLASSE C OG D D A P P E N D I X Som omtalt i kapital 12 om det eksterne regnskab er der skemapligt med hensyn til, hvordan en resultatopgørelse skal se ud. Skemaerne

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14

Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2014 Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14

Læs mere

1. Bemærkninger til selve lovudkastet

1. Bemærkninger til selve lovudkastet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 14. august 2013 Ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, lov om skattefri virksomhedsomdannelse og ejendomsværdiskatteloven (Skattefri

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Fonds- og foreningsbeskatning

Fonds- og foreningsbeskatning Fonds- og foreningsbeskatning Agenda Subjektiv og objektiv skattepligt Udlejning af fast ejendom Salg af fast ejendom Skattekontrollov og skatteindberetningslov Selvangivelse eller erklæring Fonde og foreningers

Læs mere

Bekendtgørelse om land for land-rapportering 1)

Bekendtgørelse om land for land-rapportering 1) Skatteministeriet J.nr. 2018-1803 Bekendtgørelse om land for land-rapportering 1) I medfør af 523 B, stk. 16, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 15351264 af 19. december 2017 af 31. oktober

Læs mere

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. marts 2016 Høring om forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds

Læs mere

Justering af reglerne om fast driftssted m.v.

Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Nyt fra Beierholm med værdifuld viden til vores kunder Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Der er den 23. februar 2018 fremsendt et lovforslag i høring, der justerer en lang række regler, primært

Læs mere

Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008

Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008 Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008 Udgifter Ref. Note Er driftsudgifter m.v. allokeret korrekt til et eventuelt fastdriftssted i udlandet, som holdes udenfor

Læs mere

Bekendtgørelse om land for land-rapportering 1)

Bekendtgørelse om land for land-rapportering 1) BEK nr 1304 af 14/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. august 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-1803 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om land

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 15. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L L 213 - forslag til lov om Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK CORIT

FAGLIGT NETVÆRK CORIT FAGLIGT NETVÆRK 12.09.2018 AGENDA Nyheder: ATAD I & II lovforslag sendt i høring OECD BEPS Action 8-10: Financial transactions public discussion draft Seneste afgørelser Fast driftssted Renteswaps erhvervsmæssig

Læs mere

OECD og EU tvistløsning mv CORIT

OECD og EU tvistløsning mv CORIT OECD og EU tvistløsning mv. Agenda - OECD multilateralt instrument - BEPS - opfølgning - Offentliggjort den 24. november 2016 - EU direktivforslag om bindende voldgift - Offentliggjort den 25. oktober

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 21 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

11. juni En eventuel fradragsbeskæring foretages i denne rækkefølge:

11. juni En eventuel fradragsbeskæring foretages i denne rækkefølge: 11. juni 2007 Folketinget har 1. juni 2007 vedtaget lovforslag L 213 om CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v. Med vedtagelsen har Folketinget bl.a. gennemført: Nedsættelse af selskabsskattesatsen

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 9 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteministeren fremsatte den 3. oktober ovennævnte lovforslag, som FSRdanske revisorer kommenterede under høringen.

Skatteministeren fremsatte den 3. oktober ovennævnte lovforslag, som FSRdanske revisorer kommenterede under høringen. Skatteudvalget 2018-19 L 28 Bilag 2 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 26. oktober 2018 L 2 8 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven m.v. ( I m plem entering

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere