Værgens ABC. Nordea Bank Danmark A/S Forvaltning Postboks København C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værgens ABC. Nordea Bank Danmark A/S Forvaltning Postboks 850 0900 København C"

Transkript

1 CVR-nr , København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Værgens ABC Nordea Bank Danmark A/S Forvaltning Postboks København C

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 8 Adresseændring Advokathonorar Afbetaling, køb på Afkast Afkastkonto Aftaler Aktier Aktieret Anbringelse Andelslejlighed Anke Anskaffelser Arbejdsløshedsdagpenge Arv Arveafkald Arvelader Arveudlæg ATP-børneydelse Banklån...15 Befordringsgodtgørelse Beskikket værge Bestyrelse Betalingskort Betalingsservice Bindingsperiode Boafgift...17 Boligudgifter B-skat Budget Børnebidrag Børnefamilieydelse Børneopsparingskonto...18 Børnepension Børnetilskud...19 Båndlæggelse Checks Civilstyrelsen Daglige fornødenheder Dagpenge Dankort Depotoversigt Død

3 Ejerlejlighed Erhvervsobligationer Erstatning EU/EØS Familiepleje Fast ejendom Fast ejendom, indtægt af Faste værger Fondsaktier Fondsaktiver...24 Forretningsvirksomhed Fortegnelse over aktiver og passiver Forvaltningsafdeling Forvaltningsdepot Forvaltningsmeddelelse Friaktier Friarv Frigivelse Friholdelseserklæring Fritagelse for værgemål Fysiske værdipapirer Fælles forældremyndighed Fødte værger Gaveafgift...28 Gaver Genanbringelse...29 Generalklausulen Gevinstopsparing Gældsstiftelse Handelsrenter Henstandspantebrev Husleje Indfrielse af pantebrev Indskydergarantifonden Indtægtsanvendelse Investering Investeringsaftale Investeringsbeviser Kapitalkonto Kilometerpenge Klage...33 Konfirmationsudgifter Kontantbeholdning Kontant indskud Kontoudskrifter Kontrakter...34 Konvertible obligationer Kost og logi, betaling for Kreditkort Kreditkøb Kursgevinster...36 Kørselsgodtgørelse Legat Lejeindtægter...36 Lejekontrakter Lommepenge...36 Lotterigevinster Løsøre...37 Medindflydelse Mindreårig Myndighed Myndighedsalder...38 Navnenotering Nyttereglen Obligationer OECD Opsigelse...39 Overførsel Pantebreve...39 Pantsætning...40 Pengereglen Pension...40 Pensionsopsparing Personbogen Personskadeerstatning Placeringsforeninger...41 Proformaopgørelse Præmieobligationer...41 Regnskabsaflæggelse Rejser Renter Restaurationsbesøg Revision, værgemålsregnskaber Revisorhonorar Salg af aktiver Samværgemål Selverhverv Skat Skifteværge Skolepenge

4 Sparekassers beviser for garantikapital...44 Statsforvaltningerne Stemmeret Sygedagpenge Særlige indlån i pengeinstitutter Særlige værgemål Tavshedspligt Tegningsret Testamentarisk værge Tinglysning Tvangsarv Udlån...47 Udtrækning af obligationer Ugyldige aftaler Ulykkesforsikring Umyndighed...47 Vederlag VP Securities Værdipapirer Værdipapirer, fysiske Værge Værgebeskikkelse Værgemålsbekendtgørelsen Værgemålsloven Værgemålsregnskab...49 Værgemålsregnskab, fritagelse for Værgemålstilsyn Ægtefælleværge...53 Eksempel på værgemålsregnskab

5 Indledning De fleste forældre til mindreårige børn er værger uden at skænke dette mange tanker. Det skyldes, at de fleste børn ikke har for mu e, og i disse tilfælde er der ikke behov for, at forældre ne har et nø jere ken dskab til de love og bestem mel ser, der fastlægger vær gens plig ter og beføjelser. Børn kan imidlertid ofte helt uventet komme til penge. Det kan dreje sig om forsikringserstatninger, arv eller gaver eller den store gevinst i tips eller lotto. Og så får hvervet som værge for barnet pludselig et ind hold, der skal ofres ekstra opmærksom hed. En anden type af værger er de beskikkede værger. Det er vær ger for personer, som er under værgemål i henhold til værge målslovens 5 og 6. For begge typer af værger gælder, at de situationer, der nødven diggør et mere indgående kend skab til reglerne for værgemål, ofte ind finder sig med kort var sel eller helt uden. Det in debærer, at hve rvet som værge ofte starter med "nybegynderens " usikkerhed. Når der ses bort fra værgemål for umyndige (dvs. mindre årige børn og personer, der er frataget den retlige han dle evne), kan indhol det af vær gemål variere meget. Det skyldes, at vær gemålet skal afpasses ef ter den pågældende persons behov, og at værgemålet ikke må være mere omfattende end nødvendigt. Værgens ABC om handler kun værge mål, der inkluderer personens økonomiske forhold. Der er lagt vægt på emner, der omhandler samspillet mellem værgen og en forvaltningsafdeling, men det skal understreges, at langt det meste af bogens indhold også gælder i de tilfælde, hvor en formue bestyres af værgen uden en forvaltnings afdelings medvir ken. Du kan få yderligere vejledning om værgens pligter og be føjel ser hos statsforvaltningerne, hos de praktiserende advoka ter og i de god kendte forvaltningsafdelinger. Ønsker du emnet belyst i en mere sammenhængende fremstil ling, henviser vi til lovbekendtgørel serne og den re le vante fag lit teratur. Oktober 2010 Det er for disse "nybegyndere", at Værgens ABC er skrevet. Værgens ABC er først og fremmest baseret på bestemmelserne i vær gemålsloven og i bekendtgørelse om værgemål, men også administra tive afgørelser i principielle spørgsmål har været kilde for ud arbejdelsen. Som titlen an tyder, er Værgens ABC opbygget i sti kords form, og den skal derfor betrag tes som en hån dbog, du kan gribe til, når du står med et konkret problem omkring værgemål. 8 9

6 Adresseændring Adresseændring skal meddeles forvaltningsafdelingen og/eller den bankfilial, hvor kontante beløb er sat ind på en konto. Det gælder adresseændring både for den person, der er under værgemål (fx hvis et barn flyt ter hjemmefra), og for værgen. Advokathonorar Advokathonorar må ikke betales ud af de bestyrede midler eller af indtægterne uden statsforvaltningens tillad else. Afbetaling, køb på En umyndig person kan ikke stifte gæld og er derfor af skåret fra at indgå aftaler om køb på afbetaling. Endvidere gælder det ge nerelt, at værgen ikke uden statsforvaltningens sam tyk ke må stif te gæld for en person under værgemål, ud over hvad der sæd van lig vis kræves for at dække dennes basale materielle behov. Reglen om, at en umyndig person ikke kan sti fte gæld, gæl der også i tilfælde, hvor den umyndige har indtægter fra selver hverv. Afkast En kapital, der bestyres under værgemål, kan give afkast i form af renter eller ud bytte af aktier og inve steringsbevi ser. Værgen kan bestemme, at afkastet skal udbetales fra for valtningsafdelingen. Afkastet kan da indgå automatisk på en "fri" konto i banken tilhørende personen under værgemål. Hvis den, der er under værgemål, har sam lede ind tægter, der må antages åbenbart at over stige, hvad der er nød vendigt til dækning af behovene hos den på gældende, kan forvaltnings afdelingen dog be stem me, at ren ter kun delvis kan udbetales. For v altningsaf delingen kan også be stemme, at vær gen skal fremlægge et budget over for bruget af indtæg ter. Tilskrevne renter, der ikke er udbe ta lt, 12 måneder efter at de blev tilskrevet, lægges til kapi talen en gang årligt. Der kan i visse tilfælde blive tale om, at værgen skal aflægge regnskab over anvendelsen af indtægter. Se værgemålsregnskab. Anvendes afkastet til indkøb af ting, der ligger ud over de daglige fornødenheder, kan det være nødvendigt at indhente statsforvaltningens tilladelse. Bestyres kapitalen i en forvaltningsafdeling, må opsparing uden for forvaltningsafde lingen ikke finde sted. Råder værgen over kontante beløb (se kontant beholdning), som ikke skal forbru ges til gavn for den, der er un der værgemål, skal be løbet indsættes på kapitalkontoen i forvaltningsafdelingen. Er kapitalen båndlagt (se båndlæggelse), kan der gælde særli ge regler for udbetaling af afkast. Afkastkonto Afkastkonto er en konto knyttet til forvaltningsdepotet (se forvaltningsdepot). På kontoen indsættes: renter udbytte af aktier og investeringsbeviser pension og lign. Og der hæves: faste betalinger, fx plejehjemsbetaling og skat udbetalinger til værgen (se afkast) renter mv., der skal lægges til kapitalen. Aftaler En umyndig kan ikke på egen hånd indgå aftaler. Sker dette allige vel, kan den anden part indtil aftalen er godkendt eller opfyldt træde tilba ge fra aftalen, og parterne skal her efter til ba ge le vere, hvad de har modtaget fra 10 11

7 hinanden. Undtagel ser fra denne hovedregel er nyttereglen, penge reglen og bestem melserne om sel verhverv, se disse. Aktier En formue, der tilhører en person under værgemål, kan investeres i ak tier, hvis den samlede værdi af aktier, erhvervs obligationer, kon vertible obligationer, udbytte givende inve steringsbeviser og spa rekassers beviser for garantikapital ikke overstiger halvdelen af for muen. Aktierne skal være handlet på en godkendt handelsplads (børs), der er hjemmehørende i et EU-/EØS-land eller i et land, der er fuldt medlem af OECD. Aktierne skal være udstedt i en af de samme landes møntenhed. Det er endvidere et krav, at der kun må erhverves aktier, der har udbetalt udbytte efter den sidst afholdte ordinære generalforsamling. Der må højst købes aktier, erhvervsobligationer og konver tible obligationer i samme sel skab svarende til 15 pct. af selska bets aktie ka pital, og højst 15 pct. af den samlede formue må anbringes i ét sel skab. Ved aktieudvidelser kan en tegningsret udnyttes, selvom de nævnte grænser overskrides. Grænserne må også overskrides ved modta gelsen af fondsaktier. Aktieret Aktieret er betegnelsen for en aktionærs ret til udlevering af fon dsak tier. Aktieretten kan ombyttes med fondsaktier, selvom det te bringer den samlede aktiebeholdning over de tilladte grænser. Se aktier. Anbringelse Anbringelsesreglerne i værgemålsbekendtgørelsen angiver, hvilke muligheder værgen har for at investere en formue. Se investering. Reglerne for anbringelse gælder som hovedregel for alle mid ler, der bestyres af værgen, og midler, der bestyres af for valt ningsaf delingen. De vigtigste undtagelser er: Arv kan bevares i den form, som den havde, da der blev skiftet. Beløb, der fremkommer ved salg eller indløsning af ak tier, er hvervsobligationer, konvertible obligationer, in ve steringsbeviser og sparekassers beviser for garantikapital, kan altid genanbringes i tilsvarende værdipapirer. Gavebreve, der angiver anden anbringelsesmu lig hed. Testamenter, for så vidt angår friarv, der an giver anden anbrin gelsesmulighed. Spekulation med midler, der tilhører en person under værge mål, herunder investerings pleje, hvor der til stadighed om byttes mid ler, strider imod en generel regel i værge måls loven, der angiver, at for muen skal bevares og give et rimeligt udbytte. Andelslejlighed Se fast ejendom. Anke Statsforvaltningens afgørelser kan ankes. Anken indsendes til den på gældende statsforvaltning, som videresender den sammen med sagens akter til Civilstyrelsen. Forvaltningsafdelingens afgørelser kan indbringes for Civilstyrelsen. Anskaffelser Værgen skal sørge for, at indtægterne anvendes til gavn for den, der er under værgemål. Det indebærer, at værgen er berettiget til at indkøbe daglige fornødenheder og løsøregenstande, der er til gavn for den pågældende. Usædvan lige anskaffelser kræver dog statsforvaltningens godkendelse (se generalklausulen). Forbrug af selve kapitalen kræver altid statsforvaltningens tilladelse

8 Bestyres kapitalen i en forvaltningsafdeling, kan du få et ansøg nings skema i afdelingen. Når du har udfyldt skemaet, sender du det til forvaltningsafdelingen, som sender skemaet til statsforvaltningen efter at have påført op lysnin ger om kapi talens stør relse, renternes udbetaling og even tuelle tidligere ansøg nin ger om frigi velse af kapital. Se også frigivelse. Arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløshedsdagpenge, der udbetales i stedet for indtægter fra sel v- erhverv, er til fri rådighed for den, der er under værgemål, hvis de selverhvervede indtægter også var det (se selverhverv). Arv Tvangsarv, der tilfalder en person under værgemål, skal som hoved regel anbrin ges i en godkendt for valtnings afdeling (se bestyrelse). Friarv, som personen modtager efter testamentarisk bestem mel se, kan dog holdes uden for forvaltnings afde lingens bestyrelse, hvis det udtrykkeligt er anført i testamentet. Arv til en person under værgemål kan som hovedregel be vares i den form, hvori den blev modtaget ved arveudlægget. Der er således ikke tale om, at arv i form af løsøre skal sæl ges for at efter leve værge måls be k endtgørelsen. Omfatter arven fast ejendom eller en forretningsvirksomhed, kræver erhvervelsen dog statsforvaltningens godken delse. Arveafkald En værge må ikke uden statsforvaltningens godkendelse afslå en gave eller give afkald på arv eller legat, der tilfalder en person under værgemål. Godkendelse kræves dog ikke, hvis gaven, arven eller legatet har en ubetydelig værdi. Arvelader Arvelader er en person, der efterlader sig en arv. Arveudlæg Arveudlæg er den udlodning, der sker, når et dødsbo afslut tes. ATP-børneydelse Børneydelser, der udbetales fra ATP som et en gangs beløb, udbetales direkte til værgen og skal således ikke under be styrelse i en godkendt forvaltningsafdeling. Banklån Værgen skal have statsforvaltningens godkendelse til at stifte gæld, ud o ver hvad der sædvanligvis kræves for at dække de basale materielle behov for den, der er under værgemål. En umyndig person kan ikke stifte gæld. Dette gælder også i en situa tion, hvor den pågældende er i stand til at tilba ge betale lå net med penge, der er tjent ved selverhverv. Befordringsgodtgørelse Se kørselsgodtgørelse. Beskikket værge En beskikket værge er udpeget af en ret eller af statsforvaltningen, som også træffer afgørelse om ændringer i værgebeskikkelsen. Se også fritagelse for værgemål. Bestyrelse Midler, der tilhører en person under værgemål, bestyres af værgen eller af en godkendt forvaltningsafdeling. Forvaltningsafdelingen bestyrer de midler, som ikke er under lagt værgens bestyrelse

9 Værgen bestyrer: Midler under kr., medmindre forvaltningsafde lingen i forvejen bestyrer midler for den pågælden de, eller beløbet må antages senere at ville nå over kr. Gaver, medmindre giveren udtrykkeligt har bestemt, at gaven skal bestyre s i en forvaltnings afdeling. Friarv, som efter arveladerens testamente ikke skal be styres i en forvaltningsafdeling. Fast ejendom, løsøre og lign. Midler, hvis bestyrelse ikke er undergivet værgemåls tilsyn, fx selverhverv og midler underlagt visse andre landes regler. Se også ægtefælleværge. Forvalter værgen kontante beløb, der ikke skal bestyres i en god kendt forvaltningsafdeling, skal beløbet indsættes på en konto i et pengeinstitut oprettet i navnet på den, der er under værgemål. Kontoen skal have en påtegning om, at den forvaltes af værgen. Forvalter værgen fondsaktiver, der ikke skal be styres i en god k endt forvaltningsafdeling, og er de registreret i en værdi papir central, skal det registreres, at aktiverne forvaltes af vær gen. Fondsaktiver, bortset fra obligationer, skal så vidt muligt noteres på navn med oplysning om, at aktiverne for valtes af værgen. Betalingskort Se dankort. Betalingsservice Betaling af diverse faste udgifter for den, der er under værge mål, kan ske auto matisk fra dennes afkastkonto, hvad enten kontoen føres i forvaltningsafdelingen eller i en af ban kens filialer. I sidstnævnte tilfælde aftales betalingsservice direkte med fi lia len. Bindingsperiode Mindreåriges midler skal være anbragt i en forvaltnings afdeling, indtil barnet når myndighedsalderen, 18 år. Det er ikke mu ligt at forlænge bindingsperioden ud over dette tidspunkt. Hvis midlerne er båndlagt (se båndlæggelse), kan båndlæggelsesbestem melserne angive en anden bindingsperiode. Boafgift Boafgift, der påhviler en person under værgemål, kan be ta les af kapitalen i de tilfælde, hvor opkrævnin gen først frem kommer, ef ter at arven er indsat på en konto i for valtnings afdelingen eller i en filial. Boligudgifter Hjemmeboende børn (dvs. børn, der har boet hos en eller begge vær ger i ni måneder af året): Bolig udgifter må som hoved regel ikke betales ud af barnets indtægter. I det omfang barnets indtægter langt overgår familiens øvrige øko nomiske formåen, kan de i visse tilfælde medgå til dækning af familiens boligudgifter. Det kræver dog statsforvaltningens tilladelse. Udeboende børn: Her kan indtægterne i rimeligt omfang anvendes til dækning af dokumenterede boligudgifter. For udeboende børn skal der altid aflægges værgemålsregnskab over anvendelsen af barnets indtægter. Voksne personer under værgemål, der bor i egen bolig eller lever i bofæl lesskab (institutioner, for sorgshjem, pleje hjem og lign. ): Værgen skal sør ge for betaling af husleje og eventuelle service ydel ser. Det kan ske med indtægter, der til falder perso nen under værge mål, herunder pension. Det er vær gens pligt at føre regn skab over anven delsen af den pågældendes indtægter (se værgemålsregnskab). Forvaltningsafdelingen påtager sig gerne betaling af boligudgifter

10 B-skat B-skat er skat af B-indkomst, dvs. renteindtægter, overskud af egen virksomhed mv. B-indkomsten modtages ube skåret, og derfor skal skatteyderen selv sørge for betaling af skatten typisk via giro kort. Forvaltningsafdelingen sørger gerne for beta ling af B-skat fra forvaltningsdepotets indtægter, medmindre specielle båndlæggelsesbestemmelser for det konkrete depot for hindrer dette. Budget Forvaltningsafdelingen kan bestemme, at værgen skal fremlægge et budget over det forventede forbrug af indtægter. Børnebidrag Børnebidrag skal tages med i værgemålsregnskabet. Børnefamilieydelse Alle børnefamilier modtager en børnefamilieydelse, der udbetales kvartalsvis. Ydelsen er til fri rådighed og skal ikke tages med i vær ge målsregnskabet. Børneopsparingskonto Udløber bindingsperioden for en børneopsparingskonto før barnets myndighedsalder, skal beløbet bestyres af værgen efter lov giv ningens almindelige reg ler (for brug af kapitalen kræver statsforvaltningens tilladelse osv.). Pengene skal ikke ind leveres til bestyrelse i forvalt ningsafde lin gen. Barnets egne indtægter/formue kan ikke indsættes på en børneopsparingskonto uden Civilstyrelsens godkendelse. Børnepension Børnepensioner, der udbetales løbende, udbetales hoved sagelig direkte til værgen fra for sikrings selskab el.lign. Pensionsindtæg ten og anvendelsen heraf skal fremgå af værgemålsregnskabet. Værgen kan aftale, at pensionen indsættes direkte på en konto i forvaltningsafdelingen. Børnetilskud Enlige forsørgere og børnefamilier, der lever under visse sociale vilkår, kan tilkendes børnetil skud. Børne til skud det skal tages med i værgemålsregnskabet. Båndlæggelse En kapital, der tilhører en person under værgemål, kan være bånd lagt, men kun hvis det er be stemt i et testamente eller i et gave brev. Hvis en båndlagt kapital på mere end kr. ikke skal bestyres i en forvaltningsafdeling, skal det udtrykke ligt fremgå af testamen tet/ gavebrevet. En væsentlig forskel på en ikke-båndlagt og en båndlag t kapi ta l er, at den båndlagte kapital er beskyttet mod kapita l ejerens kre ditorer. Gavegiver kan ændre i sit gavebrev, blot ikke til skade for gave modtageren (fx forlængelse af båndlæggel ses perioden el.lign.). Checks Der kan normalt ikke udleveres checks til en person under værge mål. Udste des der checks, kan kontoen på grund af bankernes ind løs ningsregler overtrækkes, og dette vil stride mod bestemmelsen om, at den, der er under værgemål, som hovedregel ikke kan stifte gæld. Civilstyrelsen Civilstyrelsen er den øverste tilsynsmyndighed for de godkendte forvaltningsafde linger og for værgers bestyrelse af formuer, der tilhører personer under værgemål. Civilstyrelsen kan kræve at få udleveret enhver oplys ning af betydning for tilsynet. Civilstyrelsen er endvidere klageinstans i forbindelse med afgørelser, som træffes af statsforvaltningerne og forvaltningsafdelingerne

11 I forbindelse med værgemålsregnskaber foretager Civilstyrelse n stikprøvekontroller som et supplement til den revision, der har fundet sted. Civilstyrelsens adresse er: Civilstyrelsen Gyldenløvesgade 11, København V Tlf civilstyrelsen.dk Daglige fornødenheder Indtægter af forskellig art, der tilfalder en person under værge mål, kan bruges til at dække udgifter til personens egne dag lige fornøden heder. Forældre kan som værger anvende barnets indtægter til dets underhold i passende omfang og under hensyntagen til der es og barnets stilling. Er indtægterne ikke tilstrækkelige, kan værgen un der hensyn til værgemålets karakter bruge af kapitalen med statsforvaltningens godkendelse. Bestyres kapitalen i en forvaltningsafdeling, kan du få et ansøg nings skema i afdelingen. Når du har udflyldt skemaet, sender du det til for valtningsaf de lingen, som sender skemaet til statsforvaltningen efter at have påført op lysnin ger om kapi talens stør relse, renternes udbetaling og even tuelle tidligere ansøgnin ger om frigi velse af kapital. Dagpenge Se arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge. Dankort Der kan normalt ikke udstedes dankort og andre betalings- eller kredit kort til en person under værgemål. Brug af kortet kan betyde, at den tilhørende kon to overtrækkes, og dette vil stride mod bestem melsen om, at den, der er under vær ge mål, som hovedregel ikke kan stifte gæld. Depotoversigt Oversigt over, hvilke værdipapirer forvaltningsdepotet inde holder, med angivelse af pålydende værdi og kursvær di. Depotoversigter udsendes en gang årligt i løbet af januar med status pr. 31. december året før. Død Hvis en person under værgemål dør, skal skifteretsattesten og e ventuelle fuldmagter fore vises for valt n ingsafdelingen. Den be styrede formue vil herefter blive ud leveret til boet. Til brug for boopgørelsen skal værgen udarbejde et af sluttende værgemåls regn skab, der afle veres til død sboet. Banker og sparekasser, herunder forvaltningsafdelingerne, er for pligtede til gratis at ud levere oplysninger, der kan tjene som vejledning ved boafgiftens beregning. De fleste ban ker og spa rekasser kan også lave egentlige proformaopgørelser. Hvis værgen for en voksen dør, beskikker statsforvaltningen en ny værge. Se beskikket værge. Dør en født værge, der har haft forældremyndigheden over en mindre årig alene, bestemmer statsforvaltningen, hvem der skal have forældremyn dighe den og dermed være værge. Ejerlejlighed Se fast ejendom. Erhvervsobligationer Erhvervsobligationer er obligationer, der udstedes af erhvervsvirksomheder for at skaf fe ka pital. En formue, der tilhører en person under værgemål, kan investeres i erhvervsobligationer, hvis den sam lede værdi af erhvervsobliga tio ner, konvertible obligationer, aktier, udbyttegivende investeringsbeviser 20 21

12 og spare kas sers beviser for garanti kapital ikke overstiger halvdelen af formuen. Obligationerne skal være handlet på en godkendt handelsplads (børs), der er hjemmehørende i et EU-/EØS-land eller i et land, der er fuldt medlem af OECD. Obligationerne skal være udstedt i en af de samme landes møntenhed. Det er endvidere et krav, at der kun må erhverves obligationer udstedt af virksomheder, der har udbetalt udbytte efter den sidst afholdte ordinære generalforsamling. Der må højst købes erhvervsobligationer, konvertible obli gationer og aktier i samme sel skab svarende til 15 pct. af selska bets aktieka pital, og højst 15 pct. af de samlede midler må anbringes i obligatio ner udstedt af ét selskab. Obligationslån, der er fuldt og helt garanteret af den danske stat, anses ikke for erhvervsobligationer og kan derfor er hver ves på lige fod med statsobligationer. Erstatning Erstatningsbeløb, der tilkommer en person under værgemål (fx kapitalforsi k ringsbeløb fra livsforsikringsselskab eller erstat ning i til fælde af personens tilskadekomst), kan kun udbetales til en god kendt forvaltningsafdeling med fri gørende virkning for sel skabet. Hvis der i forbindelse med selverhverv indgår erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i erstatningen, er denne del dog til fri rådig hed, hvis de selverhvervede indtægter også var det (se selverhverv). Udenretlige forlig, fx mellem værgen og forsikringsselskab, hvo rved personen under værgemål får tilkendt erstatning, skal god kendes af statsforvaltningen. Godkendelse kræves dog ikke for erstatnin ger, der er fastsat af Patientforsikringen. Renter, der er påløbet erstatninger indtil forligs datoen, betrag tes som en del af kapitalen og kan kun frigives med statsforvaltningens tilladelse. Renterne er på lige fod med andre renteindtægter skattepligtige for modtageren. Visse erstatningsbeløb, fx erstatninger for invaliditet, kan sik res mod nuværende eller fremtidige kreditorer, hvis erstat ningen an bringes i en bank/ sparekasse, og depot/konti holdes adskilt fra mod tagerens øvrige formue. EU/EØS = Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde EØS-aftalen omfatter EU-landene og Norge, Island og Liechtenstein. Aktier og obligationer, der indkøbes til et forvaltnings depot, skal være børsnoteret i et EU-/EØS-land eller i et land, der er fuldt medlem af OECD. Familiepleje Når et barn er anbragt i familiepleje, har kommunen ret til at inddrage barnets indtægter (helt eller delvist) til betaling af opholdet (helt eller delvist). Fast ejendom Værgen må ikke uden statsforvaltningens samtykke købe eller sælge fast ejendom for den, der er under værgemål. Til sva rende må ejendommen ikke uden statsforvaltningens tilladelse behæf tes med pant eller servitut. Når en fast ejendom ejes af en person under værgemål, skal den søges udnyttet gennem bortfor pagt ning eller udlejning. Statsforvaltningen skal godkende forpagtnings- eller le jeaftalen, hvis den indehol der usædvanlige vilkår (herunder af taler, der gælder i usædvanlig lang tid). Er der tale om en beboelses ejendom, kan værgen dog og så anvende den til beboelse for den person, der er under værgemål, hvis det skønnes hensigtsmæssigt

13 Der må ikke uden statsforvaltningens tilladelse drives jordbrug for reg ning af den, der er under værgemål. Hvis en ejendom ejes af en umyndig person (dvs. mindre årige børn og personer, der er umyndiggjort ved dom), skal værgen sørge for, at umyndigheden bliver tinglyst på ejendommen. Fast ejendom, indtægt af En eventuel lejeindtægt og/eller andre indtægter af en ejen dom, der ejes af en person under værgemål, skal tages med i værgemålsregnskabet. Faste værger Statsforvaltningerne antager efter ansøgning et antal per soner, der er villige til at lade sig beskikke som værger. Disse personer kaldes faste værger. Fondsaktier Fondsaktier eller friaktier er aktier, der udstedes, når en del af et aktieselskabs reserver omdannes til aktiekapital og fordeles blandt de hidtidige aktio nærer i forhold til deres beholdning. Fondsaktier kan modtages, selvom disse bringer den samlede aktie beholdning over de tilladte grænser. Se aktier. Fondsaktiver Fondsaktiver er en fællesbetegnelse for aktier, investe rings bevi ser, obligatio ner og andre værdipa pirer, som handles på en fo ndsbørs. Forretningsvirksomhed En person under værgemål kan ikke deltage i stiftelsen af et erhvervsdrivende selskab. Hvis forretningsvirksomheden er erhvervet ved arveudlæg (efter statsforvaltningens godkendelse), kan per sonen under værgemål godt stå som ejer eller medejer, men efter om stændig hederne kan statsforvaltningen sti lle krav om udstedelse af en fri holdelses erklæring. Fortegnelse over aktiver og passiver Ved værgemålets begyndelse skal værgen udarbejde en fortegnelse over samtlige aktiver og passiver, der er omfattet af værgemålet. Fortegnelsen skal også udarbejdes, hvis det senere besluttes at udvide værgemålet til at omfatte yder ligere aktiver og passiver. Fortegnelsen skal ikke udarbejdes, når forældre er værger for der es mindreårige, hjemmeboende børn. Statsforvaltningerne og forvaltningsaf delingerne kan udlevere en særlig blanket, som kan anvendes til udarbej del sen. Fortegnelsen indsendes sammen med det første værgemålsregnskab. Forvaltningsafdeling En forvaltningsafdeling bestyrer midler, der tilhører personer un der værgemål, dog ikke: Midler under kr., medmindre forvaltningsafdelingen i forvejen bestyrer midler for den pågældende, eller beløbet må antages senere at komme over kr. Gaver, medmindre giveren udtrykkeligt har bestemt, at gaven skal bestyre s i en forvaltnings afdeling. Friarv, som efter arveladerens testamente ikke skal be styres i en forvaltningsafdeling. Fast ejendom, løsøre og lign. Midler, hvis bestyrelse ikke er undergivet værgemåls tilsyn, fx selverhverv og midler underlagt visse andre landes regler. Se også ægtefælleværge. Afde lin gen er knyt tet til en bank/sparekasse og har en speciel god ken delse fra Ju stitsministeriet til at udøve sin vi rk som hed. Forvaltningsafdelingen beregner en pris for bestyrelsen af en forvaltet formue. Du kan få flere oplysninger i forvaltningsafdelingen

14 Forvaltningsdepot Et forvaltningsdepot er i snæver forstand et depot, der indeholder båndlagte værdier eller værdier tilhørende en person under værge mål. Depotet og den tilknyttede konto i VP Securities skal betragtes som en hel hed. I udvidet forstand omfatter et forvaltningsdepot ud over depotet også en kapitalkonto og eventuelt en afkastkonto. På kontiene bog føres de pengebevægelser, som er knyttet til depotet og dets ef fekter. Forvaltningsmeddelelse Inden eller samtidig med at midler indleveres til bestyrelse i en forvaltningsafdeling, skal den, der indbe taler midlerne, ind levere en forvaltningsmeddelelse. Dåbs- eller fødselsattest og dokumentation for personnumret på den, der er under værgemål, skal medsendes. End videre skal der medsendes kopi af et eventuelt testamente eller gave brev. Er værgen beskikket, skal værgebeskik kelsen også vedlægges. Friaktier Se fondsaktier. Friarv Friarv er den del af en formue, som arvelader kan råde over ved testamen te. For ugifte uden børn drejer det sig om hele formuen. For per soner, der efterlader sig ægtefælle og/eller børn/børne børn, udgør fri arven 3/4 af formuen. Den del af formuen, der ikke kan rådes over ved testamente, kaldes for tvangsarv. se denne. Frigivelse Frigivelse af kapital, der tilhører en person under værgemål, kræ ver altid statsforvaltningens tilladelse. Se anskaffelser. Statsforvaltningen kan godkende, at kapitalen bruges helt el ler delvist, når indtægterne ikke er tilstrække lige til at dække de daglige fornø denheder eller eventuelle forpligtelser hos den, der er under vær gemål. Der kan som hovedregel ikke frigives penge til anskaffelser, der normalt betales af forældrene som led i den almindelige forsørgel se. Der frigives sædvanligvis heller ikke penge til fritidsformål eller til køb af større gaver fra den, der er under værgemål. En mindreårig modtager i forbindelse med sin 18-års fødselsdag et brev fra forvaltningsafdelingen, hvor der redegøres for formuens størrelse og sammensætning, og hvor afdelingen beder om oplys ninger om, hvordan den skal forholde sig omkring formuens frigi velse. Frigivelse ved myndighedsalder sker på foranledning af formuens ejer. Udbetaling til (den tidligere) værge kan kun ske med skrif tlig fuldmagt fra den nu myndige ejer af kapitalen. Friholdelseserklæring En friholdelseserklæring er en erklæring, der udstedes af en myn dig person med et økonomisk interessefællesskab med en person, der er under værgemål. Er klæringen friholder personen under værgemål for et hvert krav, der måtte opstå som følge af den pågældendes erhvervel se, besiddelse eller salg af fx fast ejendom. Statsforvaltningen vil normalt stille krav om udste delse af en friholdel ses erklæring for at give sam tykke til dis positioner af den art. Fritagelse for værgemål Fødte værger, dvs. indehavere af forældremyndigheden, kan kun under ganske særlige omstændigheder fritages for værgemålet. Beskikkede værger og testamentariske værger kan når som helst med et rimeligt varsel fra sige sig hvervet som værge

15 Hvis værgen ønsker sig fritaget for hvervet, skal værgen kontakte statsforvaltningen. Fysiske værdipapirer Fysiske værdipapirer skal forsynes med påtegning om, at de er ind draget under værgens eller forvalt ningsafdelingens bestyrelse, og så vidt mu ligt no teres på navn. Fælles forældremyndighed Fælles forældremyndighed indebærer, at begge forældre er værger (ligestillede). Fødte værger Fødte værger er den mindreåriges mor og far, under forud sæt ning af at de har forældremyndigheden. Tilsvarende gælder for adoptivfor ældre. Gaveafgift Gaveafgift, der påhviler en person under værgemål, kan betales af den pågæl dendes midler i forvaltningsafdelingen i de tilfælde, hvor opkrævnin gen først kom mer, efter at gaven er sat under bestyrelse i forvaltningsafdelingen. Gaver Værgen skal have statsforvaltningens godkendelse til at yde gaver af indtægten. Godkendelse kræves dog ikke, hvis gaven har en ubetydelig værdi. Er den, der er under værgemål, over 15 år, kan gaven kun gives med den pågældendes samtykke, medmindre denne ikke forstår sagens betydning. Værgen skal have statsforvaltningens godkendelse til at afslå en gave el ler give afkald på arv eller legat. Godkendelse kræves dog ikke, hvis ga ven, arven eller legatet har en ubetydelig værdi. Kun hvis giveren udtrykkeligt har bestemt det, skal gaver til en person under værgemål bestyres i en forvaltnings afdeling. Genanbringelse Når der fremkommer kontante beløb ved udtræk ning, indfrielse eller på anden måde, underretter forvaltnings afdelingen værgen og beder om oplysninger om, hvordan pengene skal genanbringes. Generalklausulen Sådan betegnes værgemålsbekendtgørelsens 10, der lyder: Værgen skal i øvrigt have statsforvaltningens godkendelse til en hver usædvanlig disposition. Værgemålsloven og den tilhørende bekendtgørelse giver på en række områder klare regler for værgens beføjelser og pligter, her under hvornår statsforvaltningens godkendelse er på krævet. Loven er imid ler tid ikke udtømmende dvs. den er ikke præcis med hensyn til, hvad der er tilladt eller forbudt. Med general klausulen un derstreges det, at "alt, hvad der ikke er forbudt, ikke nødvendig vis er tilladt". Værgen bør derfor rådføre sig med statsforvaltningen eller forvaltningsaf delingen i ethvert tilfælde, hvor der er tvivl om en dispositions lovlighed. Gevinstopsparing Midler, der tilhører en person under værgemål, kan ikke anbringes på pengeinstitutternes gevin stop sparingskonti. Dette gælder dog ikke, hvis midlerne er under givet den pågældendes fri rådighed eller anbragt på gevinstopsparing efter gi verens be stem melse (ved arv eller gave). Se også lotterigevinster. Gældsstiftelse Se banklån. Handelsrenter Handelsrenter er renter, der betales i forbindelse med obligationskøb

16 En køber af en obligationsbeholdning vil på renteterminsdagen få udbetalt rente for hele terminen, selvom han ikke har ejet obligationsbeholdningen i hele perioden. Rente for den før ste del af terminen skal derfor betales til sælgeren i forbindelse med handelen. Disse renter kaldes handelsrenter. Ved salg af en obligationsbeholdning vil sælgeren til svarende modtage handelsrenter. Ved handel til/fra et forvaltningsdepot bogføres han d lens nettoprovenu/ -udgift på kapitalkontoen, uanset at der indgår handelsrenter i beløbet. Derfor vil der efter følgende (typisk ved førstkommende rentetermin) ske en ompostering mellem kapitalkontoen og afkastkontoen, så betalte handelsrenter føres tilbage til kapitalkontoen, og handelsrenter, der er modtaget ved salg, over føres til afkast kontoen på afregningsdagen. Henstandspantebrev Et henstandspantebrev er et pantebrev, hvor der efter nærmere reg ler er givet hen stand med rente- og afdragsbetaling. Henstandspantebreve anvendes ofte i situationer, hvor en efterle vende ægtefælle i forbindelse med skifte får henstand med be taling af den mindreåri ges arv. Hvis den efterlevende ægtefælle hvad der er nor malt er vær ge for den mindre årige, skal bar nets for mue, herunder pantebrevet, altid bestyres af en godkendt forvaltningsafdeling. Forvaltningsafdelingen skal sikre, at henstandspantebrevets vilkår om betaling af rente og andre særlige vilkår opfyldes. Hvis den efterlevende ægtefælle betaler for den mindre åriges under hold eller uddannelse, skal pantebrevet normalt ikke forrentes, så længe dette sker. Når barnet er år, vil forvaltningsafde lin gen regelmæssigt søge bekræftelse på, at barnet fortsat får betalt un der hold og/eller uddan nelse. Husleje Se boligudgifter. Indfrielse af pantebrev Når et pantebrev bliver indfriet, skal restgælden indsættes på kapitalkontoen. Eventuelle renter bliver indsat på afkastkontoen. Se i øvrigt pantebreve. Indskydergarantifonden Indskydergarantifonden dækker indskyder nes tab på indskud i til fælde af et pengeinsti tuts konkurs. Fonden dækker som hovedregel kr. pr. ind skyder, men indskud, der forvaltes i godkend te for valtningsafde linger, dækkes i fuldt omfang. Fonden dækker ikke værdipapirer, der ligger i depot regi streret i VP Securities, men disse vil som hovedregel ikke blive ramt af pengeinstituttets betalingsstandsning eller konkurs. Indtægtsanvendelse Se værgemålsregnskab. Investering Som hovedregel gælder, at den del af en formue, som bestyres af en vær ge, så vidt muligt skal bevares i uforringet stand, og at indtægter fra formuen skal anvendes til fordel for den, der er under værgemål. Det indebærer normalt, at formuen investeres, så den giver et sta bilt afkast. Investeringerne må dog ikke få ka rakter af spe ku la tion, og derfor er der i værgemålsbekendt gørelsen sat ram mer for, hvad der kan inve steres i. Investering kan således ske i obligationer, herunder erhvervs obli gationer, aktier, konvertible obligationer, ud byttegivende inve steringsbeviser, spa rekassers beviser for garantikapital og pantebreve (de konkre te regler findes under den enkelte værdipa pirtype, se disse. Det er værgen, der bestemmer, hvilke investeringer der skal fore tages, men forvaltningsafdelingen skal sikre, at værge måls be kendtgørelsens regler overholdes. Se i øvrigt genanbringelse og salg af aktiver

17 Investeringsaftale Værgen kan indgå en investeringsaftale med forvaltnings afdelingen. Investeringsbeviser Den bestyrede formue kan investeres i udbyttegivende investerings beviser, hvis den samlede værdi af inve ste rings beviser, aktier, erhvervsobligationer, konvertible obligatio ner og sparekassers beviser for garanti kapi tal ikke over stiger halv delen af formuen. Hele formuen kan anbringes i investeringsbeviser, hvis den pågæl den de investeringsforening (afdeling) efter sin vedtægt kun inve sterer i ob ligationer, herunder højst halvdelen i erhvervsobliga tioner, og hvis den ikke investerer i præmieobligationer og kon vertible obli gatio ner. Investeringsbeviserne skal være udbyttegivende. Der må kun erhverves investeringsbeviser udstedt af investeringsforeninger eller afdelinger af disse, der er omfattet af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. eller tilsvarende EU-/ EØS-lovgivning. Det er en betingelse, at investeringsforeningens vedtægter ikke må indeholde bestemmelser om: 1. at foreningen kan give et årligt bidrag af formuen til humanitære eller almennyttige organisationer 2. at foreningen må udlodde af sin formue i de år, hvor investeringsafkastet ikke modsvarer indtjeningsbehovet 3. at indløsning ikke kan finde sted i en forud fastlagt periode. Kapitalkonto En kapitalkonto er en konto knyttet til forvaltningsdepotet. På kontoen indsættes: udtrækningsprovenu af obligationer afdrag på og indfrielse af pantebreve salgsprovenu af værdipapirer, herunder aktie- og teg nings retter renter mv., der skal lægges til kapitalen tilbageførsel af betalte handelsrenter. Og der hæves: kursværdien ved køb af værdipapirer, herunder aktie- og tegningsretter handelsomkostninger ved køb og salg af værdi papirer handelsrenter, der er modtaget ved salg af obligationer udbetalinger til værgen i henhold til tilladelse fra statsforvaltningen (se frigivelse). Kilometerpenge Se kørselsgodtgørelse. Klage Klage over afgørelser, der er truffet af forvaltningsafdelingen, kan indbringes for Civilstyrelsen. Konfirmationsudgifter I forbindelse med et barns konfirmation tillader statsforvaltningen nor malt frigi vel se af et beløb, for tiden op til kr. Kontantbeholdning Værgen kan bestyre op til kr. som kon tant behold ning. Be løb over denne grænse skal indsættes på en konto. Endvidere kan værgen lade et beløb på op til kr. af indtægterne, eller hvad der må anses for nødvendigt til løbende ud gifter, stå på en konto tilhørende den, der er under vær gemål. Værgen skal sørge for, at kontoen har en påtegnelse om, at den er inddraget under værgens forvaltning

18 Kontant indskud Kontant indskud anbringes som hovedregel i forvaltningsafdelingen på en kon to til højeste alminde li ge indlånsrente. Står der på en anfordringskonto i forvaltningsafdelingen mere end kr., skal forvaltningsafdelingen skriftligt orientere vær gen og opfor dre denne til at beslutte, hvordan midlerne skal anbringes. Værgen skal samtidig underrettes om, at hvis forvaltningsafdelingen ikke inden to måneder har modtaget besked om en bestemt anbringelse, indsættes pengene på en konto, der forren tes med højeste almindelige indlånsrente i en forvaltningsafdeling. Kontoudskrifter Forvaltningsafdelingen sender pr. 31. december hvert år kon toudskrifter, der dokumenterer bevægelserne på forvalt nings depo tets konti. Kontoudskrifter udsen des også, når an tallet af bevæ gel ser på kontoen kræver det. Kontoudskrifter for alle konti uden for forvaltningsafdelingen, der tilhører personen under vær gemål, skal indsendes som bilag til vær gemålsregnskabet. Kontrakter Værgen kan ikke uden statsforvaltningens tilladelse indgå kontrakter på vegne af den, der er under værgemål. Se også lejekontrakter. Konvertible obligationer Konvertible obligationer er obligationer, der udstedes af aktie selskaber for at skaffe ka pital. På et nærmere fastsat tidspunkt kan obliga tionerne ombyttes med aktier i sel skabet. En formue, der tilhører en person under værgemål, kan inve steres i konvertible obligationer. En forudsætning er dog, at den sam lede værdi af konvertible obligationer, erhvervsobligationer, udbyttegivende inve steringsbe viser, spare kas sers be viser for garanti kapital og aktier ikke overstiger halvdelen af formuen. Obligationerne skal være handlet på en godkendt handelsplads (børs), der er hjemmehørende i et EU-/EØS-land eller i et land, der er fuldt medlem af OECD. Obligationerne skal være udstedt i en af de samme landes møntenhed. Det er endvidere et krav, at der kun må erhverves obligationer udstedt af virksomheder, der har udbetalt udbytte efter den sidst afholdte ordinære generalforsamling. Der må højst købes konvertible obligationer, erhvervsobli gationer og aktier i samme sel skab svarende til 15 pct. af selska bets aktieka pital, og højst 15 pct. af de samlede midler må anbringes i obliga tioner udstedt af ét selskab. Kost og logi, betaling for For de fleste mindreårige vil kost og logi være en naturlig del af for ældrenes forsørgelse, og barnets indtægt kan normalt ikke bruges til at betale for kost og logi. Se frigivelse. For andre personer under værgemål gælder, at udgifter til kost og logi kan dækkes af den pågældendes indtægter og skal tages med i vær gemåls regnskabet. Kreditkort Se dankort. Kreditkøb En umyndig person kan ikke stifte gæld og er derfor af skåret fra at indgå aftaler om kreditkøb. Endvi dere gælder det ge nerelt, at værgen ikke uden statsforvaltningens samtyk ke må stif te gæld for en person under vær gemål, ud over hvad der sæd van lig vis kræves for at dække dennes basale materielle behov

19 Reglen om, at en umyndig person ikke kan sti fte gæld, gæl der også i tilfælde, hvor den umyndige har indtægter fra sel ver hverv. Se også afbetaling, køb på. Kursgevinster Kursgevinster på værdipapirer tilhører kapitalen, og hvis en ge vinst realiseres (ved salg eller udtræk ning), bogføres den på kapitalkontoen. Kørselsgodtgørelse Værgens transportudgifter til og fra besøg hos den, der er under værgemål, herunder kørsel i egen bil (beregnet ud fra statens tak ster for kilometergodtgørelse), kan betales ud af indtægterne fra den bestyrede formue. Se værgemålsregnskab. Legat Værgen skal have statsforvaltningens godkendelse til at give afkald på legat eller arv eller afslå en gave. Godken delse kræves dog ikke, hvis legatet, arven eller gaven har en ubetydelig værdi. Lejeindtægter Lejeindtægter, der tilfalder en person under værgemål, skal tages med i værgemålsregnskabet. Lejekontrakter Lejekontrakter kan indgås af værgen, hvis lejevilkårene ikke er usædvanlige. I andre tilfælde kræves statsforvaltningens godkendelse. Lommepenge Hvis værgen finder det forsvarligt, at den, der er under værgemål, sørger for sine egne behov, kan værgen over lade denne penge til egen rådighed til det formål. Ved egne behov forstås fx mindre tøjkøb, køb af tobak, slik, biograf billetter, toilet-artikler og andet, som normalt anskaffes for lommepengebeløb. Værgen kan derfor ikke overlade hele indtægten til den pågældende. Om regnskabsaflæggelse for lommepengebeløb, se værgemålsregnskab. Lotterigevinster Lotterigevinster, herunder lotto- og tipsgevinster, som en person under værgemål modtager, er omfattet af de almin delige regler om bestyrelse af den pågældendes formue. Er indsatsen betalt med penge, der stammer fra selv erhverv, vil det bero på et skøn, om gevinsten er til personlig, fri rå dig hed. Står gevinstens størrelse ikke i nævneværdig grad i mis for hold til det, som personen normalt råder over, vil beløbet almindeligvis være til den pågældendes fri rådighed. Løsøre Fysiske ejendele, der ikke er fast ejendom, kaldes for løsøre. Lø søre, der tilhører en person under værgemål, bestyres af værgen. Medindflydelse Værgen skal spørge den, der er under værgemål, før der træffes beslutning i vigtigere anliggender. Det gælder dog ikke, hvis den pågældende er under 15 år, hvis denne ikke forstår sagens be tydning, eller hvis det ikke kan ske uden betydelig vanskelighed. Mindreårig Mindreårig er en betegnelse for en ugift person, som er under 18 år, og som derfor er umyn dig (og under værgemål) på grund af al der. Unge un der 18 år, der er gift, kan dog efter statsforvaltningens bestemmelse fortsat være mindre årige og dermed umyndige. Myndighed En myndig person er en person over 18 år, der er i besiddelse af sin retlige han dleevne. Ved retlig handleevne forstås evnen til at være part i et retsforhold

20 Voksne personer under værgemål er myn dige, medmindre de er frataget den retlige handleevne efter værge målslovens 6, eller de tidligere er blevet umyndiggjort ved dom efter den nu ophævede myn dighedslov. Myndighedsalder En person bliver myndig, når den pågældende fylder 18 år. En mindreårig, hvis formue bestyres i en godkendt forvalt ningsaf deling, modtager i forbindelse med sin 18-års fødselsdag et brev fra forvaltningsafdelingen, hvor der redegøres for formuens stør relse og sammensætning, og hvor afdelingen beder om oplysninger om, hvo rdan den skal forholde sig omkring formuens frigivelse. Er kapi talen båndlagt (se båndlæggelse), kan der gælde særli ge regler for kapitalens frigivelse. Frigivelse ved myndighedsalder sker på foranledning af formuens ejer. Udbetaling til (den tidligere) værge kan kun ske med skrif tlig fuldmagt fra den nu myndige ejer af kapitalen. Navnenotering Navnenotering af et værdipapir er en registrering hos udstederen (typisk et ak tieselskab) af værdipapirets ejermand. Nyttereglen En umyndig kan ikke på egen hånd indgå aftaler, herunder aftaler om køb eller salg. Sker dette allige vel, kan den anden part ind til aftalen er godkendt eller opfyldt træde tilbage fra handlen, og parterne skal herefter tilba gele vere, hvad de har modtaget fra hinanden. Kan tilbagele vering ikke ske, skal der betales en er statning til modparten. For en umyndig er erstatningsansvaret begrænset til nytteværdien af det, han eller hun har modtaget. Har den umyndige således solgt af sine ejendele og modta get penge herfor, skal pengene kun betales tilba ge til den anden part, hvis de er brugt til gavn for den umyndige, fx til køb af daglige fornøden heder. Se også pengereglen. Obligationer Den bestyrede formue kan investeres i obligationer, der handles på en godkendt handelsplads (børs), der er hjemmehørende i et EU-/EØSland eller i et land, der er fuldt medlem af OECD. Obligationerne skal være udstedt i en af de samme landes møntenhed. Der må ikke investeres i præmieobligationer. For erhvervsobligationer og konvertible obligationer gælder endvidere særlige regler. Obligationer må ikke købes til en kurs over 100, medmindre obliga tionen udtrækkes/indfris med et beløb, der over stiger købsprisen. OECD OECD er et samarbejde mellem 30 industrialiserede lande om økonomiske og sociale spørgsmål. Aktier og obligationer, der indkøbes til et forvaltningsdepot, skal være børsnoteret i et OECD-land eller et EU-/ EØS-land. Opsigelse Forvaltningsafdelingen kan kun opsige et pantebrev eller gældsbrev med værgens samtykke. Kan et samtykke ikke ind hentes, eller er dispo sitionen nødvendig til kapitalens bevarelse, kan opsigel sen dog ske uden værgens medvirken. Overførsel Hvis værgen ønsker det, skal forvaltningsafdelingen med tre måneders varsel overføre de bestyrede midler til en anden godkendt for valtningsafdeling. Har en arvelader eller gavegiver bestemt, at mid ler, der tilhører en person under værgemål, skal bestyres i en bestemt forvaltningsafdeling, kan mid ler ne kun med Civilstyrelsens samtykke overføres til en anden forvaltningsafdeling. Pantebreve De bestyrede midler kan anbringes i pantebreve med pant i fast ejendom

Indholdsfortegnelse. Indledning...8

Indholdsfortegnelse. Indledning...8 Indholdsfortegnelse Indledning....8 Adresseændring.... 10 Advokathonorar.... 10 Afbetaling, køb på.... 10 Afkast.... 10 Afkastkonto.... 11 Aftaler.... 11 Aktier.... 12 Aktieret.... 12 Anbringelse.... 12

Læs mere

En anden type af værger er de beskikkede værger. Det er værger for personer, som er under værgemål i henhold til værgemålslovens 5 og 6.

En anden type af værger er de beskikkede værger. Det er værger for personer, som er under værgemål i henhold til værgemålslovens 5 og 6. Værgens ABC Indledning De fleste forældre til mindreårige børn er værger uden at skænke dette mange tanker. Det skyldes, at de fleste børn ikke har formue, og i disse tilfælde er der ikke behov for, at

Læs mere

En anden type af værger er de beskikkede værger. Det er værger for personer, som er under værgemål i henhold til værgemålslovens 5 og 6.

En anden type af værger er de beskikkede værger. Det er værger for personer, som er under værgemål i henhold til værgemålslovens 5 og 6. Nordea Bank Danmark A/S Forvaltning Postboks 850 0900 København C 06.03. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Herlev Værgens ABC Indledning De fleste forældre til mindreårige børn

Læs mere

Bekendtgørelse om værgemål

Bekendtgørelse om værgemål Bekendtgørelse nr. 927 af 5. september 2006 Bekendtgørelse om værgemål I medfør af 28-30 og 40 i værgemålsloven, lov nr. 388 af 14. juni 1995, som ændret ved 15 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, og i medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv BEK nr 1443 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Civilstyrelsen, j.nr. 13-300-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om værgemål

Bekendtgørelse om værgemål BEK nr 1444 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Civilstyrelsen, j.nr. 13-300-00003 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Værgevejledning for Færøerne. - en orientering for værger

Værgevejledning for Færøerne. - en orientering for værger Værgevejledning for Færøerne - en orientering for værger Civilstyrelsen Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn...4 2.1. Børn og unge...4 2.2. Voksne

Læs mere

V e j l e d n i n g. værgemålsregnskab. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r

V e j l e d n i n g. værgemålsregnskab. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r V e j l e d n i n g værgemålsregnskab Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Med denne vejledning håber vi at tydeliggøre de regnskabsregler, der gælder for beskikkede

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Forvaltningskapitaler

Forvaltningskapitaler Forvaltningskapitaler Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Toldbodgade 33 Postboks 9019 1022

Læs mere

Høring over udkast til fly bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler

Høring over udkast til fly bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler JUSTITS INISTERIET CIVILSTYRELSEN Til modtagerne på vedlagte liste Dato: 4. juni 2013 Sagsbeh.: Jakob Frøsig Sagsnr.: 12-400-00009 Høring over udkast til fly bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning side 3. 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn side 3. 2.1 Børn og unge side 3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning side 3. 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn side 3. 2.1 Børn og unge side 3 VÆRGEVEJLEDNINGEN - en orientering for værger Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn side 3 2.1 Børn og unge side 3 2.2 Voksne under værgemål side 4 2.3

Læs mere

Forvaltningskapitaler

Forvaltningskapitaler Forvaltningskapitaler Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Toldbodgade 33 Postboks 9019 1022

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

nr. 166 af 24. marts 1999, lov nr. 428 af 6. juni 2005, lov nr. 552 af 24. juni 2005,

nr. 166 af 24. marts 1999, lov nr. 428 af 6. juni 2005, lov nr. 552 af 24. juni 2005, VEJLEDNING OM REVI SION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE - ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene?

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? - 1 Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læser med stor interesse artiklerne i

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af værgemålsloven

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af værgemålsloven Anordning om ikrafttræden for Færøerne af værgemålsloven : VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt I medfør af 57 1 i lov nr. 388 af 14. juni 1995 værgemålsloven bestemmes,

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven LBK nr 1015 af 20/08/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-7701-0005 Senere ændringer til forskriften LOV nr 434 af 08/05/2006

Læs mere

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab 1 Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab Indtægtsregnskab Det følger af reglerne for værgemål, at værgen hvert år skal udarbejde et indtægtsregnskab for den person, der er under økonomisk værgemål. Se

Læs mere

Kunngerðablaðið B 2010 Hefti 12

Kunngerðablaðið B 2010 Hefti 12 249 Kunngerðablaðið B 2010 Hefti 12 ISSN 0907-905X 28. april 2010. Nr. 446. Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og forskellige andre

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål

Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål - 1 Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forvaltningen af umyndiges midler er et retsområde, som de fleste personer møder på et tidspunkt i

Læs mere

Arv. Hvordan sikrer man bedst en psykisk sårbar arving? Gode råd til dig, der blandt dine arvinger har en eller flere med psykisk sårbarhed.

Arv. Hvordan sikrer man bedst en psykisk sårbar arving? Gode råd til dig, der blandt dine arvinger har en eller flere med psykisk sårbarhed. Hvordan sikrer man bedst en psykisk sårbar arving? Gode råd til dig, der blandt dine arvinger har en eller flere med psykisk sårbarhed. Hvordan sikrer du dig, at dine efterladte får mest og længst mulig

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN Tingvej 31 8543 Hornslet Tlf. 8699 4444 Fax 8699 6644 E-mail: adv@soelgaard-knudsen.dk VÆRGEMÅL Værgemål for børn og unge: For mindreårige er indehaveren af forældemyndigheden værge. Er der fælles forældremyndighed,

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Pårørendefuldmagt vedrørende økonomi

Pårørendefuldmagt vedrørende økonomi Pårørendefuldmagt vedrørende økonomi Fuldmagtsgiver og fuldmægtig Undertegnede udsteder hermed fuldmagt til at handle på mine vegne i det omfang, som er beskrevet her i dokumentet og med samme virkning,

Læs mere

Når en af dine kære dør

Når en af dine kære dør Når en af dine kære dør Praktisk information om behandling af boet Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2018.01 Danske Bank

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Pårørendefuldmagt vedrørende økonomi

Pårørendefuldmagt vedrørende økonomi Pårørendefuldmagt vedrørende økonomi Fuldmagtsgiver og fuldmægtig Undertegnede udsteder hermed fuldmagt til at handle på mine vegne i det omfang, som er beskrevet her i dokumentet og med samme virkning,

Læs mere

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge Værgemål Indhold 1. Hvad er en værge 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge? 4. Former for værgemål: 5. Hvem kan ansøge om iværksættelse af værgemål 6. Hvem træffer

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge?

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? Værgemål Pjecen indeholder: 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? 3. Hvem kan få en værge? 4. Former for værgemål A. Personlige og/eller økonomiske forhold, værgemålslovens 5

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. 1. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. 1. Navn og hjemsted VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND 1. Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond. Dens hjemsted er København. Fonden er en selvejende

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om værgens beføjelser og pligter, som ændret ved bekendtgørelse nr. 265 af 7. april 1997

Bekendtgørelse for Færøerne om værgens beføjelser og pligter, som ændret ved bekendtgørelse nr. 265 af 7. april 1997 Nr. 15 18. januar 1982 Bekendtgørelse for Færøerne om værgens beføjelser og pligter, som ændret ved bekendtgørelse nr. 265 af 7. april 1997 I henhold til 51 i lov nr. 277 af 30. juni 1922 om umyndighed

Læs mere

Information til forældre og pårørende

Information til forældre og pårørende Information til forældre og pårørende Marjatta Strandvejen 15 4733 Tappernøje Tlf. 5596 5119 marjatta@marjatta.dk www.marjatta.dk Informationspjecen er udgivet af Marjattas Driftfond April 2013. Indledning

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Vedtægter Vokslev Sparekasses Fond. CVR-nr. 24 25 60 73

Vedtægter Vokslev Sparekasses Fond. CVR-nr. 24 25 60 73 Vedtægter Vokslev Sparekasses Fond CVR-nr. 24 25 60 73 Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Vokslev Sparekasses Fond. 1.2 Fondens hjemsted er Aalborg Kommune. 1.3 Fonden er stiftet ved omdannelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13 11

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune. Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre

Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune. Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre 9.1 Baggrund Som hovedregel administrerer klienter og beboere på

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Dødsboskifte...

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. KRAKS FOND (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-14

VEDTÆGTER. for. KRAKS FOND (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-14 VEDTÆGTER for KRAKS FOND (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-14 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Fondens navn er Kraks Fond. 1.2 Fondens kontor og hjemsted er i Københavns Kommune. 2. STIFTELSE, SAMMENLÆGNING

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

VEDTÆGTER. for. BOTILBUDDET TOLSTRUPHUS cvr.nr

VEDTÆGTER. for. BOTILBUDDET TOLSTRUPHUS cvr.nr VEDTÆGTER for BOTILBUDDET TOLSTRUPHUS cvr.nr. 27 81 35 77 2 Botilbuddets navn er: Botilbuddet Tolstruphus. Botilbuddets hjemsted er: Skive Kommune. 1. Navn, hjemsted og formål. Botilbuddet er en selvejende

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

Beskatning af afkast af gaver til børn

Beskatning af afkast af gaver til børn - 1 Beskatning af afkast af gaver til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I skattelovgivningen er der fastsat særlige regler om beskatning af børns indtægter. Reglerne medfører bl.a., at

Læs mere

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7875-1, Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1...3 2 Teknisk grundlag...3 3 Definitioner...3 4 Opsparingsplejekoncepter...3 5 Pensionsindbetalinger... 5 6 Risikopræmie og omkostninger... 5 7 Kurser

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 8. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 8. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 8. juni 2010 15. maj 2010. Nr. 604. Bekendtgørelse om godkendelse af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler I medfør af 79 i retsplejelov

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. Navn og hjemsted Pensionsfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond, som har hjemsted i København. Fonden

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Fundats for Danmarks Lun2eforenin2s fond til bekæmpelse af Lungesygdomme

Fundats for Danmarks Lun2eforenin2s fond til bekæmpelse af Lungesygdomme Fundats for Danmarks Lun2eforenin2s fond til bekæmpelse af Lungesygdomme l. Fondens navn og hjemsted: Fondens navn er Danmarks Lungeforenim!.s Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. Fondens hjemsted er

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Tillykke med det lille nye familiemedlem.

Tillykke med det lille nye familiemedlem. Tillykke med det lille nye familiemedlem. 1 2 Denne guide giver svar på en række af de juridiske spørgsmål, I som nybagte forældre kan løbe ind i. Den vil give jer et generelt overblik over, hvad det juridisk

Læs mere

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet.

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet. Eksempel og forklaring på de felter, der af og til kan være tvivl om, når man skal udfylde en boopgørelse Sagsnr. SKS. nr. CPR nr. Afdødes cpr nr. Boopgørelse Opgørelse over aktiver og passiver vedrørende

Læs mere