Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for forsatsvinduer. Juni Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for forsatsvinduer. Juni 2001. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Enerimærknin Tekniske Bestemmelser for forsatsvinduer Juni 2001 Indholdsfortenelse

2 Enerimærknin af forsatsvinduer Side 2 Indlednin 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyrin 7 4. Reler for overvånin 8 5. Krav til produkterne Krav til dokumentation 11 Bilasfortenelse Bila 1: Bila 2: Bila 3: Bila 4: Reler for mærknin m.m. Intern kontrol. Checkliste for produktkontrol Ekstern kontrol. Checkliste for produktkontrol Eksempel for bereninsprocedure for de enerimæssie forhold for forsatsvinduer

3 Enerimærknin af forsatsvinduer Side 3 Indlednin Grundlaet for en enerimærkninsordnin for forsatsvinduer er udarbejdet med økonomisk tilskud fra Eneristyrelsen. Ud over nærværende tekniske bestemmelser omfatter rundlaet Vedtæt for mærkninsordninen. Formålet med en enerimærkninsordnin for forsatsvinduer er: - at ive forbruerne et dokumenteret retvisende rundla for bedømmelse af de enerimæssie eenskaber ved forsatsvinduer - at tilskynde til øet anvendelse af komponenter med de bedste eneri- o miljømæssie eenskaber Ordninen accepterer forsatsvinduer fra andre EØS-medlemsstater, som på tilsvarende måde opfylder betinelserne i den danske enerimærkninsordnin. Ordninen accepterer oså tilsvarende enerimærkninssystemer i andre EØSmedlemsstater.

4 Enerimærknin af forsatsvinduer Side 4 1. Definitioner 1.1 Transmissionskoefficient En byninsdels transmissionskoefficient (U) er størrelsen af varmetransmissionen i Watt ennem 1 m 2 af byninsdelen ved en temperaturforskel på 1 K. Enheden er W/m 2 K. U-værdien for et forsatsvindue skal anives som den værdi, der er ældende for den samlede konstruktion (rude o ramme-karm) jf. Tillæ 1 til DS 418. U-værdien for et forsatsvindue skal anives for en samlet konstruktion bestående af et referencevindue med forsatsvinduet påmonteret. U-værdien skal være ældende for standardforhold jf. punkt 1.5. Metoden til bestemmelse af U-værdien for forsatsvinduer er yderliere beskrevet i bila Lineær transmissionskoefficient Den lineære transmissionskoefficient benyttes ikke for forsatsvinduer Den lineære transmissionskoefficient (Ψ ) dækker den forøede varmetransmission ved rudens afstandsprofil o omivende indbyninsmaterialer jf. Tillæ 1 til DS 418. Enheden er W/mK. 1.3 Sollystransmittans Et forsatsvindues sollystransmittans (τ) aniver forholdet mellem lysstrømmen på en flade umiddelbart inden for (svarende til det mindste af rudearealerne i referencevinduet eller forsatsvinduet) o uden for den samlede konstruktion af et referencevindue med forsatsvinduet påmonteret med et areal svarende til referencevinduets udvendie karmmål. Enheden er et rent tal, der anives i %. Værdien af sollystransmittansen skal være ældende for vinkelret indfald af sollys med en spektralfordelin som anivet i DS/EN 410. Metoden til bestemmelse af sollystransmittansen for forsatsvinduer er yderliere beskrevet i bila Total soleneritransmittans Et forsatsvindues totale soleneritransmittans () aniver evnen for en samlet konstruktion af et referencevindue med forsatsvinduet påmonteret til at transmittere soleneri som solstrålin o som varme. Den totale soleneritransmittans

5 Enerimærknin af forsatsvinduer Side 5 anives som forholdet mellem den soleneri, der afives til rummet ba forsatsvinduet, o den samlede soleneri, der påvirker det udvendie areal af referencevinduet udefra. Enheden er et rent tal, der anives i %. Metoden til bestemmelse af den totale soleneritransmittans for forsatsvinduer er yderliere beskrevet i bila 4 Den totale soleneritransmittans skal være ældende for standardforhold jf. punkt 1.5 o for vinkelret indfald af solstrålin med en spektralfordelin som anivet i DS/EN Standardforhold Standardforhold er her defineret ved en udvendi o indvendi overansisolans på hhv. 0,04 o 0,13 W/m²K o en udvendi o indvendi lufttemperatur på hhv. 0 C o 20 C. For øvrie definitioner o bereninsreler henvises til Tillæ 1 til DS 418 af 13. auust 1997 samt bila Dækninsområde Nærværende tekniske bestemmelser dækker alle sædvanlie forsatsvinduer. 1.7 Bestemmelsernes rundla De tekniske bestemmelser vil blive revideret i overensstemmelse med kommende europæiske (EN) standarder for vinduer o ruder, der behandler forhold i relation til mærkninsordninen.

6 Enerimærknin af forsatsvinduer Side 6 2. Krav til virksomheden 2.0 Generelt Virksomheden skal være en fremstillinsvirksomhed, der producerer forsatsvinduer. Ordninen er lieledes ældende for virksomheder som fremstiller/samler produktet på byepladsen. Produktprorammet kan omfatte en eller flere materialekateorier som fx. træ, træ/aluminium, plast o aluminium. Virksomheden skal have et kvalitetsstyrinssystem, der aftales individuelt ved optaelsesbesø. 2.1 Produktionsanlæ På alle anlæ i produktionen, hvor der foretaes operationer der kan have betydnin for de færdie produkters enerimæssie eenskaber, skal det sikres, at produktionsudstyr o operationer er i overensstemmelse med de foreskrevne opstillins- o arbejdsinstruktioner. 2.2 Larin Enerimærkede produkter skal oplares på en sådan måde, at elementernes eneri- o miljømæssie eenskaber ikke forrines under larinen. 2.3 Ledelse o personale På hver virksomhed skal der være udpeet én person, der er øverst ansvarli for alle forhold vedr. enerimærkede produkter. Alt personale, der deltaer i kontrol o/eller mærknin af enerimærkede produkter, skal have uddannelse/instruktion i disse operationer. 2.4 Brochurer o andet salsmateriale Oplysniner om enerimærkede produkter i brochurer o andet salsmateriale skal ives på en sådan måde, at der ikke forekommer tvivl om mærkninens dækninsområde.

7 Enerimærknin af forsatsvinduer Side 7 Ved oplysnin om specifikke eneritekniske data skal der være henvisnin til reference/dokumentation for disse data. I forbindelse med tilbud, hvor der indår enerimærkede forsatsvinduer, skal der opives U-værdi, sollystransmittans o total soleneritransmittans for såvel ruder som forsatsvinduer på en vedlat enerimærkat, som lever op til Eneristyrelsens krav med hensyn til layout o indhold. 2.5 Produktbeskrivelse For alle virksomhedens produkter skal der forelie oplysnin om: - U-værdi - Sollystransmittans - Total soleneritransmittans De anivne værdier skal være ældende for forsatsvinduet kombineret med et referencevindue jf. kapitel 1. Definitioner. Der skal endvidere forelie oplysnin om transmissionskoefficient, sollystransmittans o total soleneritransmittans for de i produkterne anvendte ruder. 2.6 Dokumentationsmateriale Der skal forelie dokumentation for alle data, der vedrører produkternes enerimæssie eenskaber. Krav til dokumentation er nærmere beskrevet i kapitel Mærknin af produkterne Kun produkter, der overholder kravene i enerimærkninsordninen, kan være mærket med det for ordninen ældende mærke. Nærmere reler for mærknin er anivet i Bila 1.

8 Enerimærknin af forsatsvinduer Side 8 3. Krav til kvalitetsstyrin 3.0 Generelt Virksomheden kan have et nærmere aftalt kvalitetsstyrinssystem, som omfatter de aktiviteter, der har betydnin for produkternes enerimæssie eenskaber. Der stilles ikke krav om et fuldt kvalitetsstyrinssystem, men afhæni af produkttype o praktiske muliheder aftales der hvilke elementer af et kvalitetsstyrinssystem, der skal ælde for den påældende producent. Den følende tekst er således ikke et krav, men er medtaet for at vise hvordan et kvalitetsstyrinssystem kan opbyes. 3.1 Indholdet i kvalitetsstyrinssystemet Kvalitetsstyrinssystemet skal i sin struktur o rækkeføle stemme overens med relevante dele af indholdet i DS/EN 9002 o indeholde de procedurer o arbejdsinstruktioner, der er nødvendie til sikrin af de enerimæssie eenskaber, der er stillet krav om i nærværende tekniske bestemmelser. Der skal endvidere sikres opfyldelse af andre eenskaber vedrørende enerimæssie forhold, som virksomheden måtte have beskrevet for enerimærkede produkter.

9 Enerimærknin af forsatsvinduer Side 9 4. Reler for overvånin Der aftales nærmere reler med hver producent. De følende reler tjener som udanspunkt for dette. 4.0 Generelt Overvåninen har til formål at sikre, at enerimærkede produkter på alle områder overholder de krav, der er anivet i nærværende tekniske bestemmelser. Denne sikrin sker ennem intern o ekstern kontrol. 4.1 Intern kontrol Virksomhedens een overvånin af enerimærkede produkter skal omfatte alle operationer, der kan have betydnin for de enerimæssie eenskaber. For at sikre en systematisk kontrol skal der mindst en an om uen udtaes 5 færdie enerimærkede elementer, der ennemås i henhold til en checkliste, som mindst skal omfatte de punkter, der er anivet i Bila 2. De udfyldte checklister skal opbevares i mindst 5 år, o de skal være tilænelie for den eksterne kontrol. Den interne kontrol skal endvidere omfatte de anlæ o instrukser, der kan have betydnin for de færdie produkters enerimæssie eenskaber. 4.2 Ekstern kontrol Tilslutnin til enerimærkninsordninen indebærer, at virksomheden aflæes 1-2 kontrolbesø om året. Besøet kan foreå på produktionsstedet eller på et installationssted. Der udføres 1 kontrolbesø hvis produktionen er under 2000 forsatsrammer/las o 2 kontrolbesø ved større produktion. Besøene foranstaltes af enerimærkninsordninen o kan foretaes uanmeldt på sædvanlie arbejdsdae. Kontrollen har til formål at verificere, at produktionen af enerimærkede produkter sker i henhold til virksomhedens kvalitetsstyrinssystem, o at de færdie produkter er i overensstemmelse med de ældende tekniske bestemmelser.

10 Enerimærknin af forsatsvinduer Side 10 Ved hvert besø foretaes tillie en enneman af dokumentationsmaterialet for den interne kontrol, o det kontrolleres, at den interne kontrol er ennemført som foreskrevet o med tilfredsstillende resultat/opfølnin. Kontrol af overensstemmelse med de tekniske bestemmelser sker ved enneman af en stikprøve på 5 stk. enerimærkede elementer i henhold til en checkliste som anivet i Bila 3. Bemærkniner i forbindelse med enneman af den interne kontrol anføres i besøsrapporten. Alle afvielser fra de tekniske bestemmelser samt aftaler med virksomheden om afhjælpnin o dokumentation herfor skal reistreres i besøsrapporten. Reler for bedømmelse af afvielser o bestemmelser for sanktioner i tilfælde af afvielser fra de tekniske bestemmelser fastsættes af mærkninsudvalet.

11 Enerimærknin af forsatsvinduer Side Krav til produkterne 5.1 Enerimæssie krav Hvis der i forsatsvinduet anvendes termoruder, skal rudernes enerimæssie eenskaber være dokumenterede som i enerimærkninsordninen for vinduer o ruder. For alle produkter skal der være tilænelie oplysniner om: - U-værdi - Sollystransmittans - Total soleneritransmittans Alle tre værdier anives for den samlede konstruktion bestående af det påældende forsatsvindue monteret på et referencevindue. 5.2 Miljømæssie krav Imprænerin af træelementer må ikke foretaes til en klasse højere end klasse P5 i henhold til DS/EN Det anvendte imprænerinsmiddel skal endvidere være odkendt af Miljøstyrelsen. PVC profiler til plastelementer må ikke indeholde bly som stabilisator. Producenter af plastvinduer skal være tilsluttet en ordnin, hvor en sådan findes, for returtanin o enbru. 5.3 Øvrie krav Forsatsvinduers tilslutnin til referencevinduer skal være lufttæt for at undå kondenserin i hulrummet. Lufttæthed opnås ved anvendelse af tætninslister i henhold til kravene, der er anivet i ældende udave af VSO s Tekniske Bestemmelser. Det tilstræbes at forsatsvinduer kan opfylde klasse 4 jf. DS/EN for lufttæthed. Dokumentation for lufttæthed kan eftervises ved afprøvnin efter DS/EN 1026 på et akkrediteret laboratoriet eller på stedet. For at sikre en tilstrækkeli ventilerin af luftmellemrummet mellem forsatsvinduet o det eksisterende vindue skal der være en ventilation mod det fri. For vinduer med ående rammer kan det sikres med en luftspalte på max 3 mm mellem ramme o karm, o for faste rammer kan ventilationen sikres ved borin af huller i bund o top Den visuelle kvalitet vurderes på barund af relevante krav i VSO s Tekniske Bestemmelser. 6. Krav til dokumentation

12 Enerimærknin af forsatsvinduer Side Enerimæssie krav Der skal forelie dokumentation for produkternes U-værdi. Denne dokumentation kan være i form af: - Berenin - Målin Ved bee former for dokumentation skal rundlaet være Tillæ 1 til DS 418. Ved berenin anvendes endvidere metoden beskrevet i bila 4. Anvendes der ved berenin lavere værdier for U o U r end anivet i Tillæ 1 til DS 418, skal der forelie særskilt dokumentation for sådanne værdier. Oplysniner om værdier for U o ækvivalent varmeledninsevne, der er ivet af en rudeleverandør, som er tilsluttet Enerimærkninsordninen for ruder, vil blive betratet som yldi dokumentation. Dokumentation ved målin skal ske i henhold til ISO CD jf. Anneks A i Tillæ 1 til DS 418. For elementer med ruder skal der forelie dokumentation for produkternes sollystransmittans o totale soleneritransmittans ældende for den samlede konstruktion bestående af et referencevindue med forsatsvinduet påmonteret jf. kapitel 1. Definitioner. Dokumentationsrundlaet for såvel berenin som målin skal være odkendt af Enerimærkninsordninen. 6.2 Miljømæssie krav For træelementer skal der forelie oplysnin om anvendt imprænerinsmiddel. For plastelementer skal det være dokumenteret, at PVC-profiler ikke indeholder bly som stabilisator. 6.3 Øvrie krav For virksomheder skal dokumentationsrundlaet o dets opfyldelse i hvert tilfælde verificeres o odkendes af Enerimærkninsordninen.

13 Enerimærknin af forsatsvinduer Bila 1 Reler for mærknin m.m. Mærknin af produkter Permanent mærknin Den permanente mærknin skal som minimum omfatte: - Ordninens loo i farve eller sort - Oplysniner som sikrer sporbarhed, f.eks. producentens navn, telefon nummer, o produktnummer. Øvri mærknin Forsatsvinduer, der er underlat enerimærkninsordninen, kan forsynes med en mærkat med oplysnin om rudens o forsatsvinduets eneriklasse, øvrie enerimæssie data, ordre nr. m.m. Anvendelse af ordninens loo På producentens brevpapir m.v. samt i brochurer o linende materiale må ordninens loo anvendes efter nærmere reler.

14 Enerimærknin af forsatsvinduer Bila 2 Se bemærknin i afsnit 4. Intern kontrol Checkliste for uentli produktkontrol Element nr. Type Ordre nr. Virksomhed: Element nr Kontrolpunkt ja nej Ja nej ja nej ja nej ja nej A. Er elementet enerimærket? B. Er mærkninen i overensstemmelse med mærkninsrelerne jf. Bila 1? C. Er ruden/ruderne enerimærkede? Ved kryds under nej anives for det påældende punkt/element en beskrivelse af afhjælpninsforanstaltniner i denne rubrik eller på basiden. Dato Underskrift

15 Enerimærknin af forsatsvinduer Bila 3 Se bemærknin i afsnit 4. Ekstern kontrol Checkliste for produktkontrol Element nr. Type Ordre nr. Virksomhed: Dato: Sin.: 5 Element nr Kontrolpunkt ja nej ja nej ja nej ja nej ja nej A. Er den interne kontrol udført? B. Er elementet enerimærket? C. Er mærkninen i overensstemmelse med mærkninsrelerne jf. Bila 1? D. Er ruden/ruderne enerimærket? E. Forelier der dokumentation for ruden/rudernes enerimæssie data? F. Er der dokumentation for elementets U værdi? G. Er der dokumentation for elementets sollystransmittans? H. Er der dokumentation for elementets totale soleneritransmittans? I. Er kravene under punkt 6.3 i de tekniske bestemmelser opfyldt? Evt. bemærkniner til svar:

16 Enerimærknin af forsatsvinduer Bila 4 Side 1 Bereninsprocedure for de enerimæssie forhold for forsatsvinduer Nærværende dokument beskriver en procedure til bestemmelse, af de enerimæssie forhold for forsatsvinduer. Det skal noteres, at bereninen er baseret på en foreløbi metode, som skal underbyes af måliner. Den beskrevne fremansmetode er ældende for lasafstande på over 40 mm mellem eksisterende rude o ruden i forsatsvinduet. For lasafstande mindre end 40 mm anvendes metoden beskrevet i standarden pren ISO Den anvendte bereninsmetode for behandlin af store lufthulrum har rundla i EN ISO 6946 Buildin components and buildin elements Thermal Resistance and thermal transmittance. Problemstillin Anvendelsen af forsatsruden skaber et isolerende luftla mellem det eksisterende vindue o det påsatte forsatsvindue. Det er derfor under bereniner nødvendit at tae højde for det isolerende mellemrum. Standarden pren ISO foreskriver en bereninsmetode til bestemmelse af enerimærkninsdata, hvor vinduets totale U-værdi baseres på en center U-værdi for ruden, en linietabsværdi for rude-ramme samlinen, U-værdien for ramme/karm o U- værdien for lodpost. Metoden beskrevet i standarden kan ikke anvendes ved bereniner på forsatsvinduer, da der vil opstå en skæv fordelin mellem linietabet o U-værdien for ramme/karmkonstruktionen. Referencevindue Forsatsvinduer påsættes normalt på eksisterende vinduer af ældre dato, hvor ramme/karmkonstruktionen er af træ. Den anvendte rude er typisk 3 mm tyk. En skemamæssi beskrivelse af referencevinduet fremår af skemaerne baerst i bilaet. Materialedata for referencevindue Der anvendes data som for standard 3 mm float lass. Værdier for sollystransmittans, τ, o total soleneritransmittans,, kan findes ved hjælp af fx. prorammet Glas 98. Som reference rude anvendes τ = 0,90 o = 0,87. Ramme/karm o lodpost For ét las vinduer berenes den totale U-værdi, af et vindue, ud fra kendskab til center U-værdi for ruden, U-værdien for ramme/karm o U-værdien for lodpost.

17 Enerimærknin af forsatsvinduer Bila 4 Side 2 Berenin af referencevinduets U-værdi af hhv. ramme/karm eller lodpost, findes fx ved anvendelse af bereninsprorammet Therm. Den anvendte laslænde i modellen, l, skal være 190 mm. Der anvendes følende randbetinelser iføle pren ISO T inde = 20 C T ude = 0 C h u = 23 W/m²K h i = 8 W/m²K h r = 5 W/m 2 K ( for reduceret strålin) q = 0 (adiabater i top o bund) Skitseret profiler for en ramme/karm- o lodpostprofil for referencevinduet. l l tot l l r l tot l r Fiur Illustrerin af referenceprofil af hhv. ramme/karm o lodpost Berenin i Therm iver varmestrømmen ennem modellens rand for både inde- o udeklimaet i W/m². De to størrelser vil typisk være identiske, men middelværdien, U middel anvendes. Renes der for lodpostprofilet, anvendes varmestrømmen kun for de betratede lænder, svarende til halvdelen af U middel. U- Værdien for ramme/karm-, eller lodpostprofilet, findes som U r U = middel l tot l r U l U henviser her til rudens center U-værdi o l til laslænden anvendt i modellen. Center U-værdien for ruden berenes på barund af ind- o udvendie overansisolanser, samt tykkelse, s, o varmeledninsevne af den anvendte rude, λ. Rudens center U-værdi findes som U 1 = hi 1 + h u s + λ 1

18 Enerimærknin af forsatsvinduer Bila 4 Side 3 Berenin af referencevinduets enerimæssie data for vilkårli vinduesstørrelse Transmissionskoefficienten for et helt vindue, af vilkårli størrelse, findes efter følende linin. U = A U + Ar U ' A r hvor A : er lasarealet, m² A r : er ramme/karm eller lodpost areal, m² A : er vinduets ydre areal, m² U : er transmissionskoefficienten midt på ruden, W/m²K U r : er transmissionskoefficienten for ramme/karm eller lodpost, W/m²K Værdier for sollystransmittans, τ, o total soleneritransmittans,, findes på barund af forholdet mellem vinduets las- o profilareal. τ A τ A = o = ' ' A A Referencevindue med forsatsvindue Samme bereniner foretaes på et vindue, hvor der er påsat forsatsvindue på referencevinduet Materialedata for referencevindue med forsatsvindue Værdierne for center U-værdien, U, sollystransmittansen, τ, o soleneritransmittansen, skal fremskaffes o dokumenteres af lasfabrikanten. 1 Værdien af U anvendes senere til bestemmelse af randbetinelser af den opbyede model. Ramme/karm o lodpost Standarden pren ISO kan ikke anvendes til berenin af U-værdien af ramme/karm- eller lodpostprofiler, da der vil opstå en skæv fordelin mellem linietabet o U-værdien for ramme / karmkonstruktionen. 1 Hvis der anvendes en hård lavemissionsbelænin fra Pilkinton kan værdier for center U-værdien, U, sollystransmittans, τ, o soleneritransmittans,, findes som tilnærmelse ved hjælp af prorammet Glas 98. Prorammet er ikke i stand til at rene korrekt på de afstande, som vil kunne forekomme mellem referencevinduet o det påsatte forsatsvindue. Prorammet kan maksimalt rene med en afstand mellem vinduerne på 60 mm. Fejlen vurderes at være lille, o samtidi anvendes der i forvejen estimerede værdier for referencevinduet.

19 Enerimærknin af forsatsvinduer Bila 4 Side 4 Iføle standarden pren ISO , der kun behandler vinduer med lille lasafstand, indsættes et fiktivt materiale i mellem de to lasla, med en ækvivalent varmeledninsevne. Problemet i denne fremansmetode er, at der derved opstår urealistiske temperaturforhold mellem de to lasla ved karmen. Der benyttes derfor følende procedure til berenin af U-værdien for ramme/karm- o lodpostprofiler. Proceduren skal undersøes/underbyes ved måliner. Proceduren svarer til den i EN 6946 afsnit 5 beskrevne metode svarende til hulrum med stor tykkelse. Bereninsprocedure for bestemmelse af U-værdier for ramme/karm- eller lodpostprofiler Ideen i den her beskrevne metode er, at der ikke anvendes et materiale med en ækvivalent varmeledninsevne i mellemrummet mellem de to lasla. I stedet fordeles isolansen af luftlaet på de overflader, som rænser ud mod hulrummet. Der opbyes en model af vinduet inkl. forsatsvindue fx i berenins prorammet Therm jf. fiur 2 o fiur 3. Den anvendte laslænde i modellen, l, skal være 190 mm. l l tot l r Fiur 2 Ramme/karmprofil med påsat forsatsvindue

20 Enerimærknin af forsatsvinduer Bila 4 Side 5 l tot l l r Fiur 3 Lodpostprofil med påsat forsatsvindue Generelt anvendes de randbetinelser, som er beskrevet i standarden pren ISO , hvilket vil sie T inde = 20 C T ude = 0 C h u = 23 W/m²K h i = 8 W/m²K h r = 5 W/m 2 K ( for reduceret strålin) q = 0 (adiabater i top o bund) Disse randbetinelser påtrykkes bereninsmodellens ind- o udvendie overflade. Den nederste del af ramme/karm konstruktionen, o toppen af de to las, sættes som adiabater. Randbetinelserne for luftrummet, mellem de to ruder, skal findes på barund af den ækvivalente termiske resistans, R ækv, for luftlaet. Denne findes på barund af den i WIS berenede center U-værdi for ruden. R ækv findes som R ækv 1 = U 1 hi 1 + h u s + λ 1 1 s + λ 2 2 Her er s 1 o s 2 : Tykkelsen af hhv. eksisterende rude o ruden anvendt i forsatsvinduet λ 1 o λ 2 : Varmeledninsevnen af hhv. eksisterende rude o ruden i forsatsvinduet

21 Enerimærknin af forsatsvinduer Bila 4 Side 6 Den ækvivalente termiske resistans af hulrummet deles lielit på de to lasoverflader, som vender imod hinanden i hulrummet. Halvdelen af R ækv læes altså som randbetinelse på hver lasoverflade, samt på overfladen af ramme/karmkonstruktionen, som befinder si i hulrummet. Sidste randbetinelse for de to lasflader baseres på temperaturen i hulrummet. Denne temperatur vil ikke være den endelie randbetinelse, men anvendes som startæt i den første berenin som foretaes. Renes der fra udeklima mod indeklima findes temperaturen som T midt 1 1 hu + T λ 1 = u + 1 U s R + 2 ækv ( T T ) i u R Randbetinelserne ækv o T midt anvendes på de tre flader i mellemrummet: Eksisterende rude, forsatsrude, samt på den del af ramme/karm konstruktionen som er i mellem- 2 rummet. Anvendes de opstillede randbetinelser, opnås følende model (med forbehold for områder hvor der anvendes reduceret strålin). Randbetinelserne er her kun vist for ramme/karmprofilet, men kan lieledes anvendes for lodpost. q = 0 q = 0 T u = 0 C h u = 23 W/m²K T midt h midt = Rækv 2 T i = 20 C h i = 8 W/m²K q = 0 Fiur Anivelse af randbetinelser for ramme/karm Modellen berenes i Therm, o der fremkommer et resultat af den totale U-værdi af hhv. den indvendie o udvendie overflade af bereninsmodellen. Disse to tal vil sandsynlivis ikke være identiske o det vil derfor være nødvendit at ændre på T midt i modellens randbetinelser indtil U-værdierne for den indvendie o udvendie side, er

22 Enerimærknin af forsatsvinduer Bila 4 Side 7 tæt på værende ens. Middelværdien af U-værdierne, U middel, af de to sider anvendes til den videre berenin. Når U-værdi af hhv. den indvendie o udvendie overflade af bereninsmodellen er identiske kan transmissionskoefficienten for rammen udrenes som U r U = middel l tot l r U l De nødvendie størrelser til berenin af den samlede transmissionskoefficient for vilkårlie størrelser af vinduer er herved fundet. Det skal ien noteres, at den beskrevne metode er behæftet med usikkerheder, o skal derfor underbyes af måliner Berenin for samlet U-værdi for vilkårli vinduesstørrelse, med forsatsvindue Transmissionskoefficienten, for et helt vindue af vilkårli størrelse, renes efter samme linin som anivet under referencevinduet. U = A U + Ar U ' A r Værdier for sollystransmittans, τ, o total soleneritransmittans,, findes på barund af forholdet mellem vinduets las- o profilareal. Det anvendte lasareal hidrører fra det mindste lasareal af hhv. referencevindue eller forsatsvindue. Typisk vil referencevinduet have det mindste lasareal. τ A τ A = o = ' ' A Værdierne af Sollystransmittans, τ, o soleneritransmittans, skal stamme fra dokumentation fra lasfabrikanten. A svarer til det mindste af rudearealerne i referencevinduet o forsatsvinduet. A

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for Glasfacader 1. udkast 2001 11/04-2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for overvågning 8 5.

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer Beeninspocedue fo de eneimæssie fohold fo fosatsvindue Nævæende dokument beskive en pocedue til bestemmelse, af de eneimæssie fohold fo fosatsvindue. Det skal notees, at beeninen e baseet på en foeløbi

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Juni 2000 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til produktionskontrol 7 4. Regler for overvågning 8 5. Krav

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium : FORENKLEDE METODER TIL BESTEMMELSE AF ENERGIMÆRKNINGSDATA BYG DTU U-00 009 Version 4 01-01-009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortenelse FORORD TIL KOMPENDIUM...

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Januar 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Bilag 1: Beregningseksempel.

Bilag 1: Beregningseksempel. Bila 1: Bereninseksemel. Claus F. Jensen, 5/4-01 Bilae har il ormål a vise bereninsroceduren or e elemen a en lasacade. De anvende elemen er rundlæende idenisk med de i ren 13947 anivne. Der renes i dee

Læs mere

Metode til beregning af varmetransmissionskoefficient (U-værdi) for ovenlys

Metode til beregning af varmetransmissionskoefficient (U-værdi) for ovenlys Metode til beenin af vametansmissionskoefficient (U-vædi) fo oven Nævæende notat beskive en metode til beenin af vametansmissionskoefficienten fo oven. Pincippet i beeninspoceduen tae udanspunkt i beeninsmetoden

Læs mere

Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder

Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder Sekretariat Teknologiparken 8000 Århus C. Tlf. 7220 1122 Fax 7220 1111 Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder 2001 v/diplomingeniør Peter Vestergaard

Læs mere

Beregningsmetode for bestemmelse af forsatsvinduers energimæssige egenskaber

Beregningsmetode for bestemmelse af forsatsvinduers energimæssige egenskaber Beeninsmetode fo bestemmelse af fosatsvindues eneimæssie eenskabe dabejdet af DT i 200 fo eneistyelsen, o justeet i 2005 i fællesskab af DT o Teknoloisk Institut Kontaktpesone: Pofesso Svend Svendsen Danmaks

Læs mere

Metode til beregning af varmetransmissionskoefficient (U-værdi) for glasfacader

Metode til beregning af varmetransmissionskoefficient (U-værdi) for glasfacader Claus F. Jensen, 4/4-01 Metode til berenin a varmetransmissionskoeicient (U-værdi) or lasacader Nærværende notat beskriver en metode til berenin a varmetransmissionskoeicienten or lasacader. Princiet i

Læs mere

Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue.

Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue. Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue. Nr: F12-F5 Fabrikant af forsatsvindue: GGF A/S, Glarmestres glas og facademontage, Rugvænget 22 A, 2630 Taastrup. Tlf. 43 30 11 40, Fax 43

Læs mere

Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue.

Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue. Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue. Type: Aluprofil med lavenergiløsning Nr: F8-F1 Kildefil: Tegning fra produktoversigt Format: dwg/dxf bmp Ramme-karmprofil: Materialer (varmeledningsevne

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 3: DETALJEREDE METODER TIL BESTEMMELSE AF ENERGIMÆRKNINGSDATA BYG DTU U-003 2009 Version 3 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

Databasen SimDB. SimDB - BuildingElement

Databasen SimDB. SimDB - BuildingElement Databasen SimDB Databasen SimDB...1 SimDB - BuildingElement...1 SimDB - BuildingElement, ConstructionLayer...2 Materialelag for WinDoor...3 SimDB - BuildingElement, MaterialAmount...4 SimDB - BuildingMaterial...5

Læs mere

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning God energirådgivning Klimaskærmen Vinduer og solafskærmning Anne Svendsen Lars Thomsen Nielsen Murværk og Byggekomponenter Vinduer og solafskæmning 1 Foredraget i hovedpunkter Hvorfor har vi vinduer? U-værdier

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 6: DATA FOR ENERGIMÆRKEDE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-006 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 6... 5

Læs mere

Energiberegning på VM plast udadgående Energi

Energiberegning på VM plast udadgående Energi www.vmplast.dk Energiberegning på VM plast udadgående Energi VM plast udadgående Energi A VM plast udadgående Energi B VM plast udadgående Energi C Vinduer & døre i plast VM Plastvinduer & Døre Energimærkningsordningen

Læs mere

REACH - for brugere af kemikalier

REACH - for brugere af kemikalier REACH - for bruere af kemikalier Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søade 12 1790 København V Telefon : 33 63 80 00 Telefax

Læs mere

Resultat af spørgeskema til Friskolens elever

Resultat af spørgeskema til Friskolens elever Resultat af spøreskema til Friskolens Filskov Friskole & Børnehave Skoleyden 4, 700 Grindsted F o r m å l e t m e d d e n n e u n d e r s ø e l s e e r a t f å v i d e n o m, h v a d I s o m e l e v e

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium : FORENKLEDE METODER TIL BESTEMMELSE AF ENERGIMÆRKNINGSDATA BYG DTU U-00 1999 Version 3 6-03-001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE

Læs mere

Størstedelen af unge uden uddannelse har en svag hjemmebaggrund

Størstedelen af unge uden uddannelse har en svag hjemmebaggrund Une uden uddannelse har flere ansiter Størstedelen af une uden uddannelse har en sva hjemmebarund Ny kortlænin af de une uden uddannelse viser, at størstedelen af de une uden uddannelse er vokset op med

Læs mere

Bestemmelse af de varmetekniske egenskaber af forsatsvinduer og gl. koblede vinduer - eksperimentelt og beregnet

Bestemmelse af de varmetekniske egenskaber af forsatsvinduer og gl. koblede vinduer - eksperimentelt og beregnet Jacob Birck Laustsen Svend Svendsen Bestemmelse af de varmetekniske egenskaber af forsatsvinduer og gl. koblede vinduer - eksperimentelt og beregnet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR03-17

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 7: RUDER OG VINDUERS ENERGITILSKUD BYG DTU U-007 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 7... 5 1 RUDER

Læs mere

Konstruktion 15. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418. Side 1/17 Kilde: Eget katalog - Ydervægge Konstruktion: Træskeletvæg 240, 10 % træ U=0,19

Konstruktion 15. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418. Side 1/17 Kilde: Eget katalog - Ydervægge Konstruktion: Træskeletvæg 240, 10 % træ U=0,19 Konstruktion. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418 Side 1/17 UDE INDE Dette er en skitse Det antages at de bærende elementer krydser hinanden i rette vinkler. Størrelsen af områderne er beregnet som

Læs mere

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Rapport udarbejdet af Lars S. Søndergaard Henrik S. Olesen DELTA DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax +45 72 19

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Energitilskud [kwh/m 2 ] RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER kompendium 9: OVERSIGT OVER MULIGHEDER FOR UDVIKLING AF BEDRE RUDER OG VINDUER 150,00 100,00 50,00 g g = 0,59 0,00 U g = 1,1 0 25 50

Læs mere

Bilag 1: Beregningseksempel.

Bilag 1: Beregningseksempel. Bila 1: Beeninekempel. Bilaet ha til fomål at vie beeninpoceduen fo ovenly ved anvendele af et pecifikt pofil. Pofilet o et tvænit af ovenlyet e vit på fiu 1. Det betatede ovenly anvende identike amme/kampofile

Læs mere

Måling og beregning af samlet U-værdi for Frederiksbergvindue, 1920 med koblede rammer

Måling og beregning af samlet U-værdi for Frederiksbergvindue, 1920 med koblede rammer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 27, 2015 Måling og beregning af samlet U-værdi for Frederiksbergvindue, 1920 med koblede rammer Laustsen, Jacob Birck Publication date: 2007 Document Version Forlagets

Læs mere

Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader.

Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET BYG DTU Sundolitt as Industrivej 8 355 Slangerup Att.: Claus Jørgensen Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader. I det følgende gennemgås

Læs mere

Et energirenoveret dannebrogsvindues Energimæssige egenskaber

Et energirenoveret dannebrogsvindues Energimæssige egenskaber Karsten Duer Et energirenoveret dannebrogsvindues Energimæssige egenskaber DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET OKTOBER 2000 SR-0030 Revideret Februar 2001 ISSN 1396-402X INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...1

Læs mere

U LT R A L O W E N E R G Y

U LT R A L O W E N E R G Y U LT R A L O W E N E R G Y WINDOWS R VINDUER FRA ULSTED Nye Low Energy Windows ra ScandiWood A/S Windows Ulsted Low Energy Windows har skabt nye muligheder or arkitekter til at designe passivhuse. Den

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 7: RUDER OG VINDUERS ENERGITILSKUD BYG DTU U-007 2003 Version 3 09-01-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

I lærervejledningen har vi formuleret læringsmål, som i det følgende er omsat til en række tegn på læring:

I lærervejledningen har vi formuleret læringsmål, som i det følgende er omsat til en række tegn på læring: Lærinsmål Kompetenceområdet Tal o alebra i forenklede Fælles Mål omfatter på trin tre færdiheds- o vidensområder. I evaluerinen til 1. kap. Tal o målin ser vi på det område, som omhandler elevens opnåelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Estimation af TFP og sammenhæng til uddannelse

Baggrundsnotat: Estimation af TFP og sammenhæng til uddannelse Kopi: d. 26.11.2010 SAR Dok. nr. Barundsnotat: Estimation af TFP o sammenhæn til uddannelse I dette barundsnotat beskrives analyserne af den potentielle effekt af et øet uddannelsesniveau blandt beskæftiede

Læs mere

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Skræddersyede konstruktioner og produkter fra A/S til - samlinger ved vinduer - fundamenter - terrændæk Værktøj til de nye varmetabskrav A/S har gjort det

Læs mere

Aftale om tilslutning til ordningen

Aftale om tilslutning til ordningen MELLEM ANSØGER/FORHANDLER (i det følgende kaldet virksomheden) Navn på virksomhed (står på certifikatet) CVR nr. for virksomhed Adresse på virksomhed Postnr. By, land Kontaktperson Tlf./ mobil nr. Mail

Læs mere

Ændringshistorik for 7. udgave, januar 2008:

Ændringshistorik for 7. udgave, januar 2008: Udgaven ændres fra: VinduesIndustrien Tekniske Bestemmelser 6. Udgave, maj 2005 VinduesIndustrien Tekniske Bestemmelser 7. Udgave, januar 2008 Ændringshistorik for 7. udgave, januar 2008: Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Konstruktion 15. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418

Konstruktion 15. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418 Konstruktion 1. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418 Side 1/17 INDE Dette er en skitse Det antages at de bærende elementer krydser hinanden i rette vinkler. Størrelsen af områderne er beregnet som

Læs mere

Notat. Fremtidig udnyttelse af biprodukter - slutrapport Opgradering af biprodukter til konsumvarer

Notat. Fremtidig udnyttelse af biprodukter - slutrapport Opgradering af biprodukter til konsumvarer Notat 23. januar 2013 2001788-12 OP/MT Fremtidi udnyttelse af biprodukter - slutrapport Opraderin af biprodukter til varer Gennem projektet Fremtidi udnyttelse af biprodukter (projekt nummer 2001788-12)

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 11: KANTKONSTRUKTIONER MED REDUCERET KULDEBRO BYG DTU U-010 2009 Version 3 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 11...

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780416 Fax 7262 6790 stpm@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Årli vurderin i forbindelse med reulerin af bekendtørelse om eneri- o miljøkrav til

Læs mere

indhold 2 Forord 3 Generelle betingelser 4 Magasinpost Standard (mpa og mpb) 9 Maskinel Magasinpost (mmp)

indhold 2 Forord 3 Generelle betingelser 4 Magasinpost Standard (mpa og mpb) 9 Maskinel Magasinpost (mmp) MAGASINPOST 2007 indhold 2 Forord 3 Generelle betinelser 4 Maasinpost Standard (mpa o mpb) 9 Maskinel Maasinpost (mmp) 15 Pakket Maasinpost (PMP) 21 Sorteret Maasinpost (smp) 27 Sementerin 28 Indstik 29

Læs mere

Freez-It(R) Anti-Stat. : Freez-It(R) Anti-Stat. : Cooling agents - (not for metal processing) - Cooling agents

Freez-It(R) Anti-Stat. : Freez-It(R) Anti-Stat. : Cooling agents - (not for metal processing) - Cooling agents Er i overensstemmelse med forordnin (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bila II Europa 1. SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stof eller blandin

Læs mere

Udledning af formel for pyramidestubbens rumfang

Udledning af formel for pyramidestubbens rumfang Udlednin af formel for pyramidestubbens rumfan Rumfan af pyramidestub: V = 1/3 * h * ( + + ( * ) = den lille rundflade (dvs. pyramidestubbens top) = den store rundflade (dvs. pyramidestubbens bund) h =

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø

Psykosocialt arbejdsmiljø ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 HERMANN BURR Psykosocialt arbejdsmiljø Hvem har indflydelse på sit arbejde, hvem får stillet hvilke krav, o hvordan er de sociale relationer? Både positiv o neativ udviklin

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark. FreeZ-It(R) AntiStat

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark. FreeZ-It(R) AntiStat Er i overensstemmelse med forordnin (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bila II Danmark 1. SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stof eller

Læs mere

Prøveemnet blev fremsendt af rekvirenten og modtaget på Teknologisk Institut, Aarhus den Emnet blev mærket H af laboratoriet.

Prøveemnet blev fremsendt af rekvirenten og modtaget på Teknologisk Institut, Aarhus den Emnet blev mærket H af laboratoriet. TEST Reg.nr. 2 Schüco International KG Selauer Straβe 155 D-06667 Weiβenfels GERMANY Ordre nr. Side 1 af 2 Bilag 2 Initialer MOJ/LTN Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk

Læs mere

MAGASINPOST POST PÅ DIN MÅDE

MAGASINPOST POST PÅ DIN MÅDE MAGASINPOST POST PÅ DIN MÅDE INDHOLD 2 Forord 3 Generelle betinelser 5 Maasinpost Standard (MPA o MPB) 9 Sorteret Maasinpost (SMP) 17 Sementerin 18 Indstik 19 Maasiner o blade til Færøerne, Grønland o

Læs mere

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk Opdateret 010714 Opdateret januar 2016 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279. 1. udgave, juni 2012 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279.

Læs mere

Bilag 1: Beregningseksempel

Bilag 1: Beregningseksempel Bila : Beeninseksempel Nævæende bila ha til omål at vise beeninspoceden o ovenlys med opdelt. De anvendes til eksemplet et speciikt ovenlyspoil med en osatsløsnin som ennemenes o dokmentees. Det beenede

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 4: UDVIKLING AF ENERGIRIGTIGE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-004 1999 Version 3 19-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 12: VINDUER MED ISOLEREDE RAMME-KARMPROFILER BYG DTU U-011 2009 Version 3 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 12...

Læs mere

Familiesikring Pension er betryggende, hvis du dør eller bliver invalid

Familiesikring Pension er betryggende, hvis du dør eller bliver invalid Familiesikrin f af ma mi li ilei se iski rk irni n Familiesikrin Pension er betryende, hvis du dør eller bliver invalid Hvorfor tene Familiesikrin Pension? For ikke at få økonomiske problemer i en i forvejen

Læs mere

SMART Ink. Windows operativsystemer. Brugervejledning

SMART Ink. Windows operativsystemer. Brugervejledning SMART Ink Windows operativsystemer Bruervejlednin Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, SMART-looet o alle SMART-sloaner er varemærker eller reistrerede

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 1: GRUNDLÆGGENDE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER BYG DTU U-001 2003 Version 6 31-01-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Konstruktion 22. august 2008 U-værdi i henhold til DS 418. Side 1/17 Kilde: Eget katalog - Ydervægge Konstruktion: Tegl1

Konstruktion 22. august 2008 U-værdi i henhold til DS 418. Side 1/17 Kilde: Eget katalog - Ydervægge Konstruktion: Tegl1 Konstruktion 22. august 2008 U-værdi i henhold til DS 418 Side 1/17 UDE INDE Anvendelse: Ydervæg Producent Navn Tykkelse [m], antal Lambda [W/(mK)] Q R [m²k/w] Rse 0,04 1 A/S Randers Tegl RT 441 (udv.)

Læs mere

SikkerhedsBranchen Fagudvalg: Passiv Brandsikring info@sikkerhedsbranchen.dk

SikkerhedsBranchen Fagudvalg: Passiv Brandsikring info@sikkerhedsbranchen.dk Afsnit Kommentartype = ge = generelt te = teknisk ed = redaktionel SB GE I Danmark har vi i løbet af de seneste år skærpet energikravene til bygninger meget betydeligt frem mod 2020. Det medfører nye konstruktioner

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 13: VINDUER MED SMALLE RAMME-KARMPROFILER BYG DTU U-012 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 13... 4

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008

Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008 Høring Århus, 8.januar 2009 Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008 8.4.3 Konstruktiv udformning Note: Ved andre vandrette trækomponenter skal slagregn

Læs mere

Fedtstoffer. Kemi B - Dansk A. Navne: Ugur Kitir, Devran Kucukyildiz og Mathias Turac. Vejleder: Anja Bochart og Birgitte Madsen. Skole: HTX Roskilde

Fedtstoffer. Kemi B - Dansk A. Navne: Ugur Kitir, Devran Kucukyildiz og Mathias Turac. Vejleder: Anja Bochart og Birgitte Madsen. Skole: HTX Roskilde Fedtstoffer Kemi B - Dansk A Navne:, Devran Kucukyildiz o Vejleder: Anja Bochart o Biritte Madsen Skole: HTX Roskilde Klasse: 2.4 Dato: 06/05 2009 Indholdsfortenelse 1. Indlednin... 3 1.2 Definition af

Læs mere

GTC CERTIFICERINGSBESTEMMELSER FOR TERMORUDER I HENHOLD TIL EN 1279

GTC CERTIFICERINGSBESTEMMELSER FOR TERMORUDER I HENHOLD TIL EN 1279 GTC CERTIFICERINGSBESTEMMELSER FOR TERMORUDER I HENHOLD TIL EN 1279 1. udgave, juni 2008 Glasindustrien Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. GENERELLE KRAV... 5 2.1 ALMENT... 5 2.2 MILJØMÆSSIGE FORHOLD...

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

SMART Notebook 3Dværktøjer. Brugervejledning

SMART Notebook 3Dværktøjer. Brugervejledning SMART Notebook 3Dværktøjer Bruervejlednin Produktreistrerin Hvis du reistrerer dit SMART-produkt, iver vi di besked, når der er nye funktioner o softwareopraderiner. Foreta reistrerin online på smarttech.com/reistration.

Læs mere

VINDUER MED BEDRE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

VINDUER MED BEDRE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET BYG DTU VINDUER MED BEDRE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER EKSAMENSPROJEKT AF TOBIAS THORUP MADSEN NOVEMBER 2004 Forord Forord Denne rapport er udarbejdet i efteråret 2004 og resultatet

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 12: VINDUER MED ISOLEREDE RAMME-KARMPROFILER BYG DTU U-011 2000 Version 2 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

VELFAC 200 Helo - udadgående vinduer

VELFAC 200 Helo - udadgående vinduer Udvikling af VELFAC fra 1985 til i dag VELFAC, 2-lags rude (udgået 8) Konstruktion: træ/aluminium Rude: 4-16-4 Uw-værdi: 1,6 (2,9 i 1985) Energiklasse D, Eref: -40 Randzonetemperatur: 7,2º Markedsført

Læs mere

Vejledning og garanti facadeplader fra LAMIPRO

Vejledning og garanti facadeplader fra LAMIPRO Vejlenin o aranti facaeplaer fra LAMIPRO .2.2 6..3.3.4..4 Min. 0 mm. A maks. 450 mm B. Maks. 550 mm Opbevarin.2.6.2.6. O pbevares vanret o symmetrisk stablet (maksimalt 55 stk. pr. palle). Sør for o ventilation..

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 4: UDVIKLING AF ENERGIRIGTIGE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-004 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 4...

Læs mere

Høreområdet: hørevejledning/rådgivning

Høreområdet: hørevejledning/rådgivning Høreområdet: hørevejlednin/rådivnin Målruppe Borere der, efter endt høreapparatsbehandlin, oplever problemer med bru af høreapparatet. Borere der har bru for rådivnin i forbindelse med deres hørenedsættelse

Læs mere

OPFØLGNINGSREDEGØRELSE 2011/2012 & MÅL 2012/2013 KVALITETSKONTRAKT - SUNDHEDSFORVALTNINGEN

OPFØLGNINGSREDEGØRELSE 2011/2012 & MÅL 2012/2013 KVALITETSKONTRAKT - SUNDHEDSFORVALTNINGEN OPFØLGNINGSREDEGØRELSE 2011/2012 & MÅL 2012/2013 KVALITETSKONTRAKT - SUNDHEDSFORVALTNINGEN Kvalitetsmålene er fastsat jf. bila til sa 10/7842 BY 12.09.11 o hermed ives der i kolonnen Resultat en opfølninsredeørelse

Læs mere

Modul 2: Vinduer og solafskærmning

Modul 2: Vinduer og solafskærmning Modul 2: Indholdsfortegnelse Hvorfor har vi vinduer?...2 Forklaring på komponenter i vinduer...2 Uværdier Definition og eksempler...3 Oversigt med U-værdier for ruder...4 Sollys og solenergi...5 Sammensat

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 13: VINDUER MED SMALLE RAMME-KARMPROFILER BYG DTU U-012 2000 Version 4 13-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 1: GRUNDLÆGGENDE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER BYG DTU U-001 2009 Version 8 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 1... 5

Læs mere

Anneks A til de Tekniske Bestemmelser for Dansk Vindues Verifikation (henvisning findes i kapitler om /Glasfyldninger og rudemontering):

Anneks A til de Tekniske Bestemmelser for Dansk Vindues Verifikation (henvisning findes i kapitler om /Glasfyldninger og rudemontering): VinduesIndustrien Sekretariat: Kongsvang Allé 37 Bygning 16 8000 Aarhus C Tlf.: 72 20 18 22 Anneks A til de Tekniske Bestemmelser for Dansk Vindues Verifikation (henvisning findes i kapitler om /Glasfyldninger

Læs mere

Nye dannebrogsvinduers Energimæssige egenskaber

Nye dannebrogsvinduers Energimæssige egenskaber Karsten Duer Nye dannebrogsvinduers Energimæssige egenskaber DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-01-09 2001 ISSN 1601-8605 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...1 2. BESKRIVELSE AF THERM...2

Læs mere

Grundlag for anbefalinger for sund mad i vuggestuer og børnehaver

Grundlag for anbefalinger for sund mad i vuggestuer og børnehaver Grundla for anbefaliner for sund mad i vuestuer o børnehaver Grundla for anbefaliner for sund mad i vuestuer o børnehaver Udarbejdet af: Lene Møller Christensen Ulla Holmboe Gondolf Helle Kønerskov Ellen

Læs mere

Vinduer til Fremtiden

Vinduer til Fremtiden Vinduer til Fremtiden Revideret d. 28/3 2006 Svend Svendsen Jacob Birck Laustsen BYG.DTU Danmarks Tekniske Universitet ss@byg.dtu.dk, jbl@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Bygningsreglementet Nye energibestemmelser

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 14: VINDUER MED MINDRE LINJETAB I SAMLINGEN MELLEM VINDUE OG MUR BYG DTU U-013 2009 Version 3 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2014

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2014 Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis o professionsudviklin 2014 Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis o professionsudviklin 2014 Bila 2 Undervisninsforløb for pierne fra 2. åran Ueda Indhold

Læs mere

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede - energirigtige vinduer Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede - energirigtige vinduer Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 07, 2015 Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede - energirigtige vinduer Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden Laustsen, Jacob Birck; Kragh, Jesper;

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 31. oktober 2007 Emne:

Læs mere

Hvem er EnergiTjenesten?

Hvem er EnergiTjenesten? Hvem er EnergiTjenesten? Processen for BR15 6. februar 2015 Bygningsreglementet sendes i høring 20. marts 2015 Høringsfristen udløber Sommer 2015 Forventes vedtaget i folketinget med ca. 6 måneder overlap

Læs mere

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen DATABLADE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2010-06-18 Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER... 2 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE... 2 4.1

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

3. Kontor. Repræsentationsudgifter afgrænses af to overordnede kriterier:

3. Kontor. Repræsentationsudgifter afgrænses af to overordnede kriterier: Økonomiforvaltninen 3. Kontor Dato: 19. april 2004 1. Definition af repræsentationsudifter Repræsentationsudifter i Københavns Kommune: Udifter til repræsentation er udifter til repræsentative opaver for

Læs mere

TI-B 33 (92) Prøvningsmetode Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad

TI-B 33 (92) Prøvningsmetode Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Teknologisk Institut, Byggeri Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Deskriptorer: Udgave: 1 Dato: Oktober 1992 Sideantal: 5 / Bilag: 0 Udarbejdet

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere