Utilfredsheden blev luftet på Fyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Utilfredsheden blev luftet på Fyn"

Transkript

1 Utilfredsheden blev luftet på Fyn Beretning STATSPENSIONISTEN nr

2 - Pensionisterne sakker længere og længere agterud i forhold til de erhvervsaktive, sagde SC s formand Jørgen Fischer i sin mundtlige beretning. 6 STATSPENSIONISTEN nr forhandling, ser det ikke godt ud for os tjenestemandspensionister i fremtiden, medmindre man i CFU og i Finansministeriet kan se det urimelige i, at tjenestemandspensionerne ikke også forhøjes med den samme procentdel, som bliver udlagt til ny løn og lokal lønforhandling m.m., sagde Jørgen Fischer. Flemming Winthers forgænger, Peter Waldorff, udtalte blandt andet i sin tale, da han var gæst på SC s repræsentantskabsmøde i 2007, at SC s medlemmer ikke skulle blive glemt ved OK forhandlingerne i Det var derfor meget ærgerligt, at Peter Waldorff forlod posten som CFUformand lige inden, OK-08 blev skudt i gang, mente Jørgen Fisher. Formanden nævnte, at allerede pr. 1. april i år kan vi så konstatere, at de indlagte forudsætninger ikke holder formentlig som følge af finanskrisen idet reguleringsprocenten udmøntes med 0,03% og ikke som forventet med 0,25%, så nu er vi allerede nede på en samlet lønstigning i aftaleperioden på 8,88%. Den samlede ramme på 12,80% er dog også beskåret tilsvarende (0,22%). SC ønsker at få analyseret hele grundlaget for pensionssystemet, idet udviklingen af pensionerne er gået den forkerte vej. Siden begreber som ny løn, lokalløn og lønpuljer er blev almindelige i dansk sprogbrug, er udviklingen af pensionen afveget totalt fra den almindelige lønudvikling i samfundet. - Kort sagt sakker vi længere og længere agterud i forhold til de erhvervsaktive i samfundet, konstaterede formanden. Tjenestemandspensionen Blikket skal ifølge formanden rettes mod OK-2011, og han tror, at der måske er lys forude, idet formanden for Stats og kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab (SKAF), Anders Bondo Christensen, på et bestyrelsesmøde den 18. november 2008 under sin mundtlige beretning omtalte resultatet af OK-08 og blandt andet sagde: Vi må være bevidste om, at når vi i CFU sagde ja til at anvende pæne dele af resultatet til puljer til organisationernes egne forhandlinger eller til andre formål end løn til alle (fx omklassificeringer, klassificeringsaftaler, barns 2. sygedag, barsel, ferie m.v.), så har sådanne beslutninger hos ansatte, som af den ene eller anden årsag ikke omfattes af de generelle aftaler eller af organisationernes egne resultater, ikke samme effekt. På samme måde reguleres tjenestemandspensionerne ikke med værdien af sådanne særlige aftaler eller puljer afsat til organisationernes egne forhandlinger. Konkret betyder det, at tjenestemandspensionen i forhold til det samlede resultat ikke holder samme værdi. Dette forhold skal vi fortsat være opmærksomme på ved kommende overenskomstforhandlinger. Bent Jørgensen, Frie Skoler, sagde, at de også havde overvejet en udmeldelse af SC. - Det vil vi naturligvis holde Anders Bondo fast på, selvom det er blevet sagt før, sagde Jørgen Fischer. Satspuljen Fordelingen af satspuljemidlerne er en stadig torn i øjet på pensionisterne, da pengene derfra også går til finansiering af forskellige sociale tiltag penge som rettelig burde bevilges via finansloven. - De konkrete initiativer er sikkert ganske fornuftige, men det er helt ude i hampen, at de skal finansieres af satspuljemidlerne, sagde Jørgen Fischer, og nævnte som eksempel, at satspuljemidler var blevet brugt til opsætning af overvågningskameraer i et butikscenter i Greve, forbi hverken den lokale handelsforening eller kommunen havde penge til dette kriminalitetsforebyggende projekt. Da Folketinget i sin tid (1990) vedtog puljen, var det netop hensigten, at midlerne skulle komme modtagere af overførselsindkomster til gode, men fordelingen af puljemidlerne har i mange år været ugunstige for pensionisterne. - Hvorfor er det ikke alle skatteborgere, der skal bidrage til betalingen af fx det nævnte tilfælde? spurgte formanden. Skattereformen Et helt uacceptabelt punkt i Skattekommissionens udspil var forslaget om en udligningsskat på 9% af pensionsudbetalinger, der overstiger et bundfradrag på kr. en grænse, som mange pensionister kommer over. - Jeg har skrevet til skatteministeren og henstillet, at arbejdsgiverbetalte pensionsordninger herunder tjenestemandspensioner holdes udenfor. Men hvor har CFU været under skattedebatten? Har CFU stiltidende accepteret, at forhandlingsmæssige rettigheder for visse af grupper bliver forringet med 9%? spurgte Jørgen Fischer. Centralorganisationerne Hovedbestyrelsen og forhandlingsudvalget har brugt rigtig megen tid på at drøfte SC s forhold til CFU og centralorganisationerne. - Vi kan ind imellem få den opfattelse, at centralorganisationerne ser os som et nødvendigt onde, sagde Jørgen Fischer, der mindedes et helt anderledes godt forløb op til OK-05, hvor såvel CO II-formanden som formanden for CFU flere gange orienterede om forløbet af forhandlingerne. - Ved OK-08 blev vi blot pr. mail orienteret om, at CFU s forhandlingsudvalg havde accepteret, at SC s krav blev taget af bordet, mod at finansministerens Fortsættes på side 11

3 - Dette svar skaber tvivl om, hvorvidt SKAF er en forhandlingsberettiget organisation eller ej. Og det er SKAF selv, mente Jørgen, for hvis SKAF ikke er en forhandlingsberettiget organisation, men blot et sekretariatsfællesskab for LC, CO II og OC, kan jeg ikke forstå, at Anders Bondo Christensen på vegne af SKAF kan underskrive overenskomstresultatet - Det kræver vist en nærmere forklaring, men det kan være næstformanden Der har endnu ikke været mulighed for at drøfte henvendelsen i CO II s hovedbestyrelsen, men OAO s forretningsudvalg har drøftet SC s henvendelse på et møde i februar i år, og har i brev af Henvendelse til OAO fra Statspensionisternes Centralforening vedrørende ændring af Tjenestemandspensionslo- Offentligt Ansattes Organisationer, OAO, har på det statslige forhandlingsudvalgs møde den 23. februar 2009 behandlet SC s henvendelse af 18. december 2008 ved næstformand Jørgen Ebbesen, hvor SC foreslår en ændring af tjenestemandspensionslovens 27, Forhandlingsudvalgets beslutning er, at OAO ikke kan fremme SC s forslag til ændring af tjenestemandslovens hver måned, at den forudsætning i den grad ikke er efterlevet. centralorganisationerne, hvad vi selvfølgelig efterfølgende har gjort. Begrundelsen for beslutningen skal fi ndes i, dels at fi nansministeren ved OK 08 blev aftvunget et løfte om ikke at bringe et lovændringsforslag omkring ændring af førtidspensionsfradrag og mere aktuarmæssig beregnet tjenestemandspension op i Folketinget i den nuværende overenskomstperiode, og dermed kan en fremsættelse af et lovforslag fra vores side, kun opfattes som et brud på denne aftale. Dels har OAO ikke tiltro til, at forslaget kan vedtages i Folketinget, og vi har også lidt svært ved at få øje på, hvilket parti som skulle fremsætte det. Og endelig er der, som det er SC bekendt, en lang tradition for, at spørgsmål af den art, som er rejst af SC, aftales mellem parterne og dernæst fremsættes i Folketinget. STATSPENSIONISTEN nr

4 CO II s næstformand, Jørn Rise, lyttede tålmodigt på kritikken af centralorganisationerne. OAO s statslige forhandlingsudvalg er af den opfattelse, at SC s forslag om ændring af tjenestemandspensionslovens 27, stk. 1 er velegnet som et krav fra statspensionisterne til de kommende overenskomstforhandlinger. Såfremt det fremsendes, vil det naturligvis indgå på helt lige fod med de øvrige krav, som fremsættes af OAO s medlemsorganisationer forud for OK 11. Venlig hilsen Flemming Vinther Det er helt klart, at ændringer af tjenestemandspensionsloven traditionsmæssigt beror på en aftale mellem parterne og dernæst fremsættes i Folketinget, men det er ligeledes normal praksis, at tingene afklares mellemparterne inden overenskomstforhandlingerne. Og det er jo det, SC har ønsket for at få en vurdering af, om det er noget CFU kan støtte. Pensionisternes Samvirke & Ældremobiliseringen Medlemskabet af Pensionisternes Samvirke & Ældremobiliseringen har vist sig at udvikle sig på en god og konstruktiv måde til gavn for den ældre del af befolkningen og dermed også for SC s medlemmer. Formanden opfordrede medlemmerne til at gå ind i arbejdet i Ældremobiliseringens regions- og distriktsudvalg for også på den måde være med til at påvirke udviklingen på ældreområdet. Forholdene for et stort antal ældre er blevet forringet i en sådan grad, at flertallet af Ældremobiliseringens organisationer gik sammen om en demonstration 1. oktober Den blev dækket godt af radio, fjernsyn og de fleste aviser. Der blev demonstreret i København, Roskilde, Odense, Århus og Ålborg. Der var mange deltagere og formanden havde fornøjelsen af at være en af talerne i Odense, og én af vore delegerede Eddy Marrup, der er formand for Distriktsudvalget i Nordjylland, var en af talerne i Ålborg. Det er første gang i historien, at ældreorganisationerne samles om en så klar protest. De seneste 10 år er der sket en reallønsfremgang for borgere i job med 15%, og borgere på overførselsindkomst har oplevet en fremgang på 5%. Hvis man kun har folkepensionen og ATP nærmer det sig fattigdomsgrænsen. Klip fra dagens debat I sine afsluttende bemærkninger opfordrede formanden til at stå sammen og skabe en levende organisation, hvor alle medlemmer tydeligt kan se sig selv og deres interesser varetaget. Derefter blev der taget hul på debatten, hvor temaet i mange indlæg handlede om SC og centralorganisationerne. Bent Aunsbjerg, postpensionisterne, var helt enig med formanden i hans vurdering af OK-08, og også skuffet over CFU og deres skolemesteragtige tone i svaret. Han satte spørgsmål ved værdien af et fortsat medlemskab af en centralorganisation og fremsatte følgende forslag til vedtagelse: SC s repræsentantskab forsamlet på Blommenslyst Kro den 4. marts 2009 bemyndiger hovedbestyrelsen til at træffe beslutning om en evt. udmeldelse af centralorganisationerne. Beslutningen bør træffes inden den 1. juli Forslaget gav anledning til en del kommentarer. Er det for bombastisk? Klogt med en tidsfrist? Alle var dog enige i hovedsigtet, nemlig at presse centralorganisationerne, da det jo er temmelig mange penge, der betales i kontingent. - Nok er nok, sagde SC s næstformand Jørgen Ebbesen, og hvorfor betale for noget, som man alligevel ville have fået? Han var dog ikke enig i den skarpe formulering, og fremsatte derfor et ændringsforslag, der var mere samarbejdsrelateret: SC s repræsentantskab forsamlet på Blommenslyst Kro den 4. marts 2009 pålægger herved forretningsudvalget og hovedbestyrelsen at arbejde for, at SC får en stærkere indfl ydelse i centralorganisationerne på alle forhold, der vedrører pensionisternes forhold. Såfremt centralorganisationerne ikke er indstillet herpå, bemyndiges hovedbestyrelsen til at træffe beslutning om en evt. udmeldelse af centralorganisationerne. Beslutningen bør træffes inden den 1. juli John Jensen, politipensionisterne, stillede det ændringsforslag, at sidste sætning udgik, således at der blev mere tid til at sondere terrænet. Dette forslag blev nedstemt på grund af stemmelighed, og i stedet blev Ebbesens ændringsforslag vedtaget med stemmerne 18 mod 4 (21, heriblandt hele lærergruppen, undlod at stemme). Seniorer eller? Erik Granau Andersen, Uddannelsesforbundet, efterlyste nogle tanker og en strategi om fremtiden i beretningen, da han ind imellem savnede gode argumenter over for blandt andet nye medlemmer. Han foreslog også, at man skulle overveje en navneændring, fx af Ældremobiliseringen, som lyder gam- Ikke skriften på væggen, men sekretæren, der med sirlig håndskrift gør ændringsforslaget synligt for alle. 12 STATSPENSIONISTEN nr

5 meldags. Synes i stedet ordene pensionist eller seniorer klinger bedre. Vagn Mathiasen, Magistrene, opfordrede til en ekstra indsats for at få flere medlemmer ind i SC, og foreslog i den forbindelse, at ordet statspensionist blev ændret, da det ikke er alle, der opfatter sig som statspensionist. Gæstetalen Jørn Rise, næstformand i CO II, der som nævnt var eneste repræsentant for centralorganisationerne, fik ordet for at svare på de kritiske ord. SC s frustrationer over OK-08 var velkendte, men han afviste, at SC s krav var blevet solgt, der var bare ikke lykkedes i forhandlingerne at blive enige om kravet. En ikke uvæsentlig detalje, når resultatet skal måles. - I øvrigt vil jeg godt rose SC for at have gjort et godt og fornuftigt stykke arbejde med hensyn til aftalekravene, sagde Jørn Rise, der også gav udtryk for, at SC bliver taget alvorlig af centralorganisationerne som en seriøs partner. Han var ked af, at svaret fra CFU blev opfattet som en krigserklæring, og at det kunne være medvirkende til de kritiske røster mod centralorganisationerne, jf. blandt andet forslaget fra Bent Aunsbjerg. Til dette replicerede Jørgen Fischer, at hele debatten skal ses som et tegn på, at SC er en organisation, der mener det alvorligt, og at der ikke er tale om en krigserklæring, men derimod et ønske om mere samarbejde. Danmarks Lærerforenings Pensionistfraktion Greta Jørgensen (DLF) gav udtryk for, at det var to gode beretninger, der var blevet fremlagt, og hun anerkender også SC s arbejdsindsats, men mener ikke, at resultatet står mål med anstrengelserne, og at SC stort set er uden for indflydelse på pensionistpolitikken. - Medierne henvender sig ikke til SC, men til den private organisation Ældresagen, når de vil høre meninger om pensionistforhold, sagde Greta Jørgensen, og samlet set mener vi derfor, at vi kan bruge vores resurser bedre andre steder. Greta Jørgensen afviste kritikken af, at hun eller DFL optrådte usolidarisk, da solidaritet skal måles i forhold til egne medlemmer. Statspensionisten og hjemmesiden Medlemsbladet har den 1. januar 2009 skiftet redaktør. Henning Pedersen har efter fire år på posten valgt at stoppe, og som ny redaktør er Povl Rasmussen ansat. Som det også fremgår af den skriftlige beretning, har SC fået afslag på distributionstilskud for i år. De mistede kr. får direkte indvirkning på bladudgivelsen, idet antallet reduceres fra 6 til 5 om året. Det er august-nummeret, der udgår. Som følge af denne beslutning vil det være naturligt at øge brugen af hjemmesiden for at kommunikere SC s synspunkter ud til så mange som muligt. - Hvor mange bruger så hjemmesiden? Ja, målingen viser, at der det sidste år har været 1519 besøg, ca. 126 pr. måned eller 4-5 om dagen flest i marts og april 08 formentlig i forbindelse med overenskomsten, og færrest i sommermånederne. Om det er meget eller lidt kan diskuteres, men hjemmesiden bliver i alt fald brugt, og de besøgende er spredt over hele landet, kunne Povl Rasmussen fortælle. Økonomi Kassereren Jens Bragh Andersen gennemgik på sin sædvanlige grundige måde regnskaberne for 2007 og 2008 samt budgetterne for 2009 og 2010 og økonomien for medlemsbladet Statspensionisten. Afslaget fra Biblioteksstyrelsen på fortsat portostøtte sammenholdt med mindre kontingentindtægt som følge af DLF s udmeldelse pr. 1. januar 2010 betyder, at økonomien strammer til. På den baggrund blev der fremsat og vedtaget en kontingentstigning på 8,00 kr. pr. år fra Den skriftlige beretning kan rekvireres hos sekretæren eller den kan læses i sin helhed på SC s hjemmeside www. spcf.dk STATSPENSIONISTEN nr

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning.

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. KTO 9. november 2010 Sekretariatet ABC 1965.59 Formandens mundtlige beretning Det talte ord gælder Indledning En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. OK-11 er usædvanlig

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Tale til repræsentantskabet

Tale til repræsentantskabet Tale til repræsentantskabet Kære venner Vi er samlede i dag, fordi vi har de seneste måneder har været deltagere i et helt aparte aftaleforløb. Et aftaleforløb, som på ingen måder kan sammenlignes med

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 Juni 2005 Alternativ Her i Menneskerettighedsdomstolen møder DFF som den grimme ælling i LO s opfattelse. Forhåbentlig kommer vi ud derfra som en smuk svane! Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag...

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2004 - Januar 2005 Nr. 12/1-2004/2005 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Farvel og goddag 16 Den politiske satsning er afgørende for medlemmernes

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat Forhandlingskonference, 4. juni 2009 På vej mod OK-11 Referat 3 Velkomst ved Anders Bondo Christensen, formand for KTO KTO s formand Anders Bondo Christensen bød velkommen til konferencen, hvor fokus

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet 087 OK 2008 Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet Forskningsnotat udarbejdet for Månedsmagasinet Undervisere Jesper Due og Jørgen Steen Madsen oktober 2007 ISBN nr. 87-91833-21-3 Employment

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand Dansk Fængselsforbund Referat fra Dansk Fængselsforbunds 4. ordinære kongres 25. 26. maj 2009 På Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Punkt 1: mødets åbning... 4 Forbundsformandens åbningstale... 4

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 1 Januar 2006 Alternativ Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O Danmarks Frie Fagforening 1 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger.

Læs mere

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu.

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu. Det er vist ikke for meget at sige, at det forgangne år har været et af de år i HL's historie, som har ført flest ændringer med sig for ledere, for lærere og for sekretariatet. Det har været et meget travlt

Læs mere

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 40 8. marts 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere