Betydningen af forældelsesreglerne 2. Hvilken pensionsordning skal jeg vælge? 3. Økonomiplanlægning ved karriereophør 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betydningen af forældelsesreglerne 2. Hvilken pensionsordning skal jeg vælge? 3. Økonomiplanlægning ved karriereophør 4"

Transkript

1 Med forældelsesloven er der indført en almindelig forældelsesfrist, der som udgangspunkt er på 3 år, og en absolut forældelsesfrist, der som udgangspunkt er 10 år. 6 Låner medarbejderen lejlighedsvis en firmabil, vil vedkommende som udgangspunkt blive beskattet efter de almindelige regler for beskatning af firmabil. Betydningen af forældelsesreglerne 2 Hvilken pensionsordning skal jeg vælge? 3 Økonomiplanlægning ved karriereophør 4 Momsfradrag ved bespisning af ansatte m.fl. 5 Ejerskifterådgivere skal skabe vækstvirksomheder 5 Betaling for lejlighedsvist lån af arbejdsgivers bil 6 Pengetankreglen 6 Solcelleanlæg og andre vedvarende energiforsyninger 7 Vi noterer at... 8

2 2 Betydningen af forældelsesreglerne Af Birte Rasmussen, advokat, HjulmandKaptain Pr. 1. januar 2008 trådte forældelsesloven i kraft og erstattede dermed både den tidligere lov fra 1908, der havde en 5-årig forældelsesfrist, og en bestemmelse i Danske Lov fra 1683, der fastsatte en absolut frist på 20 års forældelse. Med forældelsesloven er der indført en almindelig forældelsesfrist, der som udgangspunkt er på 3 år, og en absolut forældelsesfrist, der som udgangspunkt er 10 år. Det særlige ved forældelsesloven er, at de nye regler også finder anvendelse på krav, der er stiftet forud for lovens ikrafttræden. Gamle krav, som ikke ville være forældet efter de tidligere regelsæt, vurderes nu alene efter de nye regler i forældelsesloven. Der har i perioden 1. januar 2008 til og med 31. december 2010 været overgangsregler, der gjorde det muligt at vurdere forældelsesfristen efter de gamle regler, for krav stiftet forud for lovens ikrafttræden den 1. januar Overgangsperioden er nu ophørt, og derfor skal man være særlig opmærksom på den betydning, som forældelsesreglerne har for en virksomhed, som har udestående fordringer. Der kan være behov for at ændre på rutiner for forældelsesfristens afbrydelse og generel inkassation af kravene. Den almindelige 3-årige forældelsesfrist: Som hovedregel forældes alle krav nu efter 3 år, og dette regnes fra det tidligste tidspunkt, hvor man har kunnet kræve opfyldelse. For en almindelig håndværksvirksomhed betyder dette eksempelvis, at forældelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor håndværkeren har afsluttet sit arbejde. På dette tidspunkt kendes kravet, og det er muligt at udstede en faktura herfor. Fristen regnes altså ikke fra en vilkårlig fakturadato, men fra tidspunktet hvor man er bekendt med kravet. Begyndelsestidspunktet for den almindelige 3-årige forældelsesfrist kan i særlige tilfælde være et andet. Dette eksempelvis, hvor parterne har indgået en nærmere aftale om et andet betalingstidspunkt, eller hvor skyldneren på en faktura er givet løbedage med betalingen. I sådanne tilfælde regnes fristen først fra betalingsfristens udløb. Dette kræver dog, at fakturaen er fremsendt umiddelbart efter arbejdets udførelse. I nogle tilfælde oplever man, at man ikke er bekendt med sit krav. I sådanne situationer begynder den almindelige 3-årige forældelsesfrist først at løbe fra det tidspunkt, hvor man har opdaget eller burde have opdaget sit kravs eksistens. Et eksempel herpå kan være, hvor man køber en fast ejendom, men først 5 år efter ejendommens overdragelse opdager en mangel, som kan kræves erstattet. I disse situationer begynder den almindelige 3-årige forældelsesfrist først at løbe på tidspunktet, hvor manglen opdages eller burde være opdaget altså i eksemplet her 5 år efter købet. Den absolutte 10-årige forældelsesfrist: Den absolutte forældelsesfrist er som nævnt med forældelsesloven nu som udgangspunkt fastsat til 10 år, modsat den tidligere absolutte frist på 20 år. Denne frist regnes fra det tidspunkt, hvor kravet kunne gøres gældende, og dette uden hensyn til, om man er bekendt med kravets eksistens. Den absolutte forældelsesfrist er aktuel i de tilfælde, hvor man som fordringshaver ikke opdager kravet, før længe efter det kunne være gjort gældende. Bliver vi i eksemplet om den faste ejendom, så er det tidligste tidspunkt, hvor et krav kan gøres gældende, det tidspunkt, hvor man som køber får ejendommen overdraget. Den 10-årige absolutte forældelsesfrist regnes derfor fra overdragelsestidspunktet. Dette betyder praktisk, at i de tilfælde hvor køberen ikke opdager fejlen inden for de første 10 år, så er kravet forældet efter den absolutte frist på 10 år, uanset at køberen ikke har været bekendt med kravets eksistens. Dette betyder samtidig, at opdager køberen fejlen efter 9 år regnet fra overdragelsen, så vil kravet forældes inden for det næste år, uanset reglerne om den 3-årige forældelse, og dette fordi den 10-årige forældelsesfrist er absolut. Groft sagt må den almindelige 3-årige forældelsesfrist vige pladsen for den 10-årige absolutte frist. Særlige forældelsesfrister: I forældelsesloven er der ud over den almindelige 3-årige forældelsesfrist fastsat andre forældelsesfrister for flere særlige forhold. Blandt andet forældes underskrevne gældsbreve og domme først efter 10 år fra underskrivelsen/domsafsigelsen. Det skal bemærkes her, at renter påløbet en fordring efter domsafsigelsestidspunktet eller fra tidspunktet for gældsbrevets underskrivelse forældes efter den almindelige 3-årige forældelsesfrist. Afbrydelse af forældelsesfristen: I de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at få inddrevet sit krav eksempelvis opnå betaling fra skyldneren er det vigtigt, at forældelsesfristen afbrydes, inden den almindelige frist udløber. Sker dette ikke, fortabes retten til kravet. Tidligere kunne afbrydelse af forældelsesfristen ske ved den blotte underretning til skyldneren om hans gæld. Dette er ikke længere muligt! Afbrydelse af forældelsen kan efter loven ske på flere måder, blandt andet ved at skyldneren erkender sin forpligtelse. Dette kan ske enten udtrykkeligt eller ved skyldnerens handlemåde over for fordringshaveren. En anden mulighed er endvidere, at kreditor igangsætter retslige skridt mod skyldneren, blandt andet ved indlevering af betalingspåkrav til fogedretten eller ved udtagelse af en stævning, indleveret til domstolene.

3 3 Hvilken pensionsordning skal jeg vælge? Af Lars Ellehave-Andersen, koncerndirektør PFA Hvor er jeg glad for, at jeg fik sparet op til en god pension, sådan lyder det hyppigt fra de vordende pensionister. Det var nok ikke sket, hvis ikke jeg havde fået et puf i den rigtige retning, tilføjer mange med et glimt i øjet. Pension bliver hvermandseje Alle danskere har fremover brug for at spare op selv. Vores sundhedstilstand forbedres, og middellevealderen er kraftigt stigende. Går du på folkepension i dag, venter i gennemsnit 20 gode år forude, og ingen ved om udviklingen stopper der. Derfor vokser landets pensionsformue kraftigt, og det at have en stor pensionsformue bliver hvermandseje. En tommelfingerregel er at spare 10 årslønninger op. Det svarer til cirka 3 mio. kr. for folkeskolelæreren eller 4,5 mio. kr. for revisoren. Vælg en firmapension som grunddækning En god strategi er at lave en solid og sikker grundopsparing, hvor der primært er fokus på enkelhed, stordriftsfordele, lave omkostninger samt muligheden for forsikringsdækninger. Det gør flertallet af lønmodtagere i Danmark, ganske enkelt fordi de skal, som en obligatorisk firma- eller arbejdsmarkedspensionsordning, og i udlandet beundrer man denne Danske Pensionsmodel, som sikrer den brede befolkning. pension, frie midler eller at tilbagebetale gæld i ejerbolig. Pensionsopsparing giver markante økonomiske fordele primært i form af lav skat på afkast og til dels ved fradragsretten, som nedsætter din samlede skattebetaling, fordi din indkomst udjævnes over et livsforløb. Ulempen og den implicitte kontrakt du laver med staten er, at pengene er bundne til pension. Fordelen ved frie midler og gældsnedbringelser er friheden til at bruge pengene, som du har lyst på godt og ondt. Og for nogle mest på ondt, fordi fristelsen er for stor. Kapitalpension, ratepension eller livrente Der findes grundlæggende kun disse tre typer af pension. De har hver især fordele og ulemper, og du får den højeste fleksibilitet ved at have noget opsparing i alle tre typer. Fælles for dem alle er, at de har ensartede omkostninger og samme forventede afkast. Omkostningssatser er nemlig uafhængige af pensionsprodukt, og investering afhænger overordnet af din risikoprofil, ikke af måden din pension skal udbetales på. Ratepension eller livspension Ratepension og livspension giver begge et indtægtsgrundlag i pensionstiden, og begge giver fuldt fradrag. Ratepensionen er imidlertid begrænset til en årlig indbetaling på kr. fra og med Den store forskel består i, om udbetalingen skal være livsvarig. Ratepensionen udbetales fuldt ud til dig eller til din familie. Størrelsen af udbetalingen kan du justere ved at ændre på udbetalingsperioden på mellem 10 og 25 år. Ulempen er, at du nemt kan overleve din opsparing. Således er over halvdelen, som går pension i dag, stadig i live om 20 år. Livspension sikrer dit livsvarige indtægtsgrundlag. Dette sker ved at, pengene i en eller anden grad omfordeles til dem, som lever videre, fra dem, som går bort. Dette gælder dog tidligst fra pensionstidspunktet. I hele opsparingsforløbet tilhører din opsparing dig selv. Når du går på pension vil en moderne livspension typisk have en garanteret udbetalingsperiode på 15 år. Du vælger selv på det tidspunkt, hvordan din livspension skal være skruet sammen. Forsikringsdækninger Få forsikringsdækninger på plads tidligt i livet. Både for at forsikre sig inden huset brænder, men også fordi behovet ganske enkelt er størst. Som nyuddannet har du lavet dit livs formodentlig bedste investering, som blot afhænger af mange år på arbejdsmarkedet. Beskyt din arbejdsevne med mindst en 40 pct. udbetaling af lønnen og op til en 80 pct. Livsforsikringen beskytter din familie økonomisk, når I etablerer jer med bolig og får børn. Senere kan begge dækninger nedsættes, i takt med at du bliver økonomisk mere robust, eller hvis behovet for udbetaling bliver mindre fx på grund af øget opsparing i eget hus. Individuel pension Juster for dine individuelle ønsker og behov ved opsparing på toppen af din faste pensionsordning. Det kan både være supplerende Fire gode råd til valg af pensionsordning Kapitalpension Kapitalpension skiller sig ud som det mest fleksible produkt, hvor den fulde sum kan udbetales ved pensionering. Det giver stor værdi i forhold til store engangsudgifter og til at begrænse modregning i offentlige ydelser som fx efterløn. Til gengæld er den årlige indbetaling begrænset i beløb, og indbetalingen giver kun fradragsret i bundskat. Lad det blive en god vane med en fast automatisk grundopsparing Få forsikringsdækninger på plads tidligt i livet Brug alle de tre pensionsprodukter, som hver især har fordele og ulemper Øg gradvist opsparingen i takt med lønstigninger eller når udgifter falder bort, det er nemmest at spare de penge op, som du ikke har vænnet dig til at bruge Pensionsform Livspension Ratepension Kapitalpension Maksimal indbetaling Ubegrænset om året om året Fradragsværdi Topskat Topskat Bundskat Udbetaling Livsvarigt Fra 10 til 25 år Engangsbeløb Beskatning Indkomstskat Indkomstskat 40 pct.

4 4 Økonomiplanlægning ved karriereophør Af Lars Ellehave-Andersen, koncerndirektør PFA Når du går på pension, skal du leve af det, som du har sparet op gennem dit arbejdsliv. Dine indtægter vil komme mange steder fra: den livslange folkepension med tillæg fra ATP, efterløn, din arbejdsmarkeds- eller firmapension, egen privat pension, opsparing i frie midler samt friværdi i ejerbolig. Uanset hvor pengene kommer fra, vil du få mest ud af dem med god planlægning. Drømmen om pension som 60-årig! Efterlønsordningen lokkede med muligheden for at gå på pension som 60-årig. Et populært tilbud men samtidig også årsagen til, at ordningen ønskes udfaset, for samfundet har ganske enkelt ikke råd. For de mange som har et valg bliver første spørgsmål derfor, om pensionstiden virkelig er inde! Og i forhold til økonomiplanlægning handler valget om at få enderne til at mødes: hvad er dine ønsker og planer, og rækker din opsparing så langt? Du bliver ældre end du tror! Forvent i gennemsnit at blive 85 år gammel. Det er jo en glædelig nyhed. Og det står endnu bedre til, for kommende pensionister har i høj grad både drømme og kræfter i behold. Forvent en god og aktiv pensionstilværelse, som nemt kan være på 20 år. Tag udgangspunkt i en trappemodel: Kapitalpension Med god planlægning kan du sørge for, at der er penge nok til et langt liv og samtidig flest penge dér, hvor du har flest kræfter. Vælg først et passende livsvarigt indtægtsgrundlag med en livsvarig pension. Få dernæst større forbrug i starten med en ratepension over fx 15 år, og brug endelig kapitalpension som reserve. Stræk altid din ratepension over så mange år, at du minimerer topskat og særskatten (frem til 2020). Pension har indbygget fleksibilitet. En kapitalpension kan frit ændres til ratepension, og ratepension kan igen ændres til livspension. Livspension kan ligeledes tilpasses din situation og ønsker, fx således at den udbetales, så længe enten du eller din ægtefælle lever, mod naturligvis at dine årlige ydelse bliver lavere. Disse valg træffer du, når du går på pension. Brug dine penge i den rigtige rækkefølge Opsparingsmiljø Skat på afkast Pension 15,3% Obligations- og renteindtægter 32,5-45,5% Aktieindkomst 27,0-42,0% Med pensionsmidler fra mange kilder gælder det om at bruge de penge først, som har det laveste fremtidige afkast. I de fleste tilfælde er skattebetalingen afgørende, og pensionspenge vil have den laveste skat på afkast. Brug altså generelt frie midler først og med flere pensionsordninger, sæt først dem til udbetaling, som har de højeste omkostningssatser. Behold dog altid en reserve af frie midler, fx på kr., sådan at du altid kan håndtere uforudsete udgifter og kan slå til, hvis der dukker et godt tilbud op. Friværdi er også opsparing Halvdelen af befolkningen er boligejere, og flertallet vil derfor ankomme til pensionstiden med friværdi i boligen. Det er naturligvis opsparing, på lige fod med pension og frie midler. Den sættes nemmest i spil ved at etablere en såkaldt boligkassekredit i banken. Paradoksalt nok er erfaringen, at mange nok ønsker at bruge deres egen opsparing fuldt ud, men i praksis ikke er villige til at gældsætte sig. Det skyldes naturligvis, at økonomiplanlægning ikke kun er en rationel beslutning, og at der knytter sig mange følelser til egen bolig. Afklar din egen holdning, og husk at en stor friværdi under alle omstændigheder giver fordelen af en lav boligudgift. Topskattegrænse Ratepension Livspension Folkepension og ATP 65 år 80 år 100år Fire gode råd til seniorplanlægning Læg en plan og få overblik. Få drømme, ønsker og muligheder til at matche. Afklar om din boligformue skal indgå i planen. Undgå topskat ved at bruge din pension jævnt over flere år Forbrug frie midler først og pensionsmidler sidst

5 5 Momsfradrag ved bespisning af ansatte m.fl. Af Jens A. Staugaard, VAT Director, Revitax Som udgangspunkt kan der ikke opnås momsfradragsret ved bespisning af personale mv. Dog er der visse undtagelser, når særlige forhold gør sig gældende. SKAT har som det seneste tilladt, at virksomheder som har afholdt udgifter til bespisning af ansatte i forbindelse med konkret beordret, og dermed uvarslet overarbejde, kan opnå momsfradragsret. Ingen momsfradragsret for bespisning af virksomhedens ansatte Som hovedregel er der ikke fradragsret for moms af indkøb af kost til virksomhedens indehaver og personale. Baggrunden herfor er, at sådanne indkøb betragtes som indkøb til endeligt forbrug, idet personalet hvis der i stedet for kost blev givet højere pengeløn måtte betale moms ved køb af disse varer. Delvis momsfradragsret for bespisning af virksomhedens ansatte Som undtagelse til hovedregelen kan der alligevel opnås momsfradragsret vedrørende bespisning af indehaver og ansatte, når indkøbet vedrører restaurationsydelser, og hvis udgiften hertil er af strengt erhvervsmæssig karakter. I sådanne situationer kan der opnås fradragsret for 25 pct. af momsbeløbet. At udgiften er af streng erhvervsmæssig karakter, vil f.eks. være, hvor ansatte holder forretningsmøder ude i byen, og hvor der i den forbindelse afholdes udgifter til bespisning af de ansatte samt forretningsforbindelserne. Ligeledes vil det være af streng erhvervsmæssig karakter, når en ansat er på tjenesterejse og i den forbindelse afholder udgifter til bespisning. Fuld fradragsret for bespisning af virksomhedens ansatte Som undtagelse til undtagelsen kan der alligevel opnås fuld fradragsret for vederlagsfri bespisning af virksomhedens indehaver og ansatte, i det omfang at bespisningen sker sammen med forretningsforbindelser mv., og hvor det er nødvendigt, at arbejdsgiveren sørger for bespisning. Det er dog et krav, at bespisningen foregår i virksomhedens lokaler. Sker bespisningen ude i byen, er der kun fradragsret for 25 procent af momsen. Foruden at der kan opnås momsfradragsret vedrørende bespisning af ansatte og forretningsforbindelser i egne lokaler, har SKAT nu også tilladt fuldt momsfradragsret ved bespisning af ansatte, som uvarslet er beordret til at arbejde over. Ifølge SKAT skal uvarslet og beordret overarbejde forstås som de tilfælde, hvor medarbejderen ikke har haft mulighed for at forberede sig på overarbejdet. Er der tale om sæsonbetonet overarbejde/ branchebestemt overarbejde, vil der efter SKATs opfattelse ikke være ret til momsfradrag. Ejerskifterådgivere skal skabe vækstvirksomheder Af Dorthe la Cour, journalist, cand.jur. Hvert år købes og sælges rigtig mange virksomheder i Danmark, og ifølge prognoser for den demografiske udvikling vil tallet stige. Over de næste ti år forventes et meget stort antal ejerskifter, og hvis ejerskifter skal være et redskab og en dynamo for at udvikle og skabe nye og flere vækstvirksomheder, skal rådgiverne kvalificeres. 2/3 af de mindre virksomheder skal ejerskiftes inden for de kommende 10 år, og under halvdelen har udarbejdet en exitstrategi. Det viser en undersøgelse fra 2009 blandt virksomhedsejere foretaget af Erhvervs- og Byggestyrelsen og INSEAD i samarbejde med DI og Håndværksrådet. Undersøgelsen viser også, at mere end 40 % af ejerne af de mindre virksomheder ikke ved, hvor meget deres virksomhed er værd, og kun 20 % af ejerne har fået foretaget en egentlig vurdering af virksomhedens værdi. Ejerskifterådgivningen er en kompleksitet af mange forskellige rådgivningsdiscipliner, og meget få rådgivere kan kvalificeret dække hele rådgivningsfeltet fra økonomi til følelser. For den nuværende eller kommende virksomhedsejer er indgangen til hjælp ofte den rådgiver, der står den pågældende nærmest det vil ofte sige en revisor eller advokat, men kan også være bankrådgiveren, konsulenten eller virksomhedsmægleren, den faglige organisation eller det lokale erhvervskontor. Det er derfor vigtigt på flere niveauer at skabe fornøden viden og erfaring om ejerskiftets mange facetter. Den enkelte rådgiver skal også kende sine grænser og eventuelt trække på kompetencer hos andre rådgivere, der har en bredere og dybere viden og erfaring på et specifikt område. Fordi man er revisor eller advokat, er det ikke ensbetydende med, at man automatisk er en kompetent ejerskifterådgiver. Inden for revisor- og advokatbranchen er der løbende sket en synlig specialiseringsudvikling, hvilket også i stigende grad annonceres eller fremgår af respektive hjemmesider. Det samme gælder inden for konsulentbranchen. I de næste ti år forventes et meget stort antal ejerskifter, og hvis ejerskifter skal være et redskab og en dynamo for at udvikle og skabe nye og flere vækstvirksomheder, er en specialisering og kvalificering af rådgivere som ejerskifterådgiver en nødvendighed. For klienten er det som regel én gang i livet, hvor man skal sælge sit livsværk og samtidig sikre sin fremtid. Det er derfor, man går ud i byen og køber ekspertisen. Så vil det være godt, hvis rådgiverne har et kvalitetsstempel, der sikrer klienterne rådgivning af høj kvalitet.

6 6 Betaling for lejlighedsvist lån af arbejdsgivers bil Af Erik Høegh, Tax partner Låner medarbejderen lejlighedsvis en firmabil, vil vedkommende som udgangspunkt blive beskattet efter de almindelige regler for beskatning af firmabil. Beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil er 25 % af bilens anskaffelsespris, dog kun 20 % for den del, der overstiger kr. Beskatningsgrundlaget skal dog altid sættes til mindst kr. Det vil sige, at medarbejderen beskattes for det antal hele måneder, hvor bilen har været til rådighed. Det betyder i princippet, at en låneperiode på få timer kan medføre en beskatning af værdi af fri firmabil for en hel måned. Den nævnte beskatning vil være gældende for såvel hvidpladebiler samt biler på gule plader. Dette gælder også for biler på papegøjeplader, hvorved bemærkes, at en omregistrering af biler fra gule plader til papegøjeplader netop indikerer, at bilen også anvendes til privatkørsel. Fremover skulle det blive muligt via internettet at købe op til 20 dagsbeviser om året pr. bil, som dækker både de afgifts- og skattemæssige krav, der følger af en midlertidig anvendelse af og rådighed over gulpladebiler med en tilladt totalvægt på indtil 4 ton. Ordningen afventer dog godkendelse fra EU. Der foreligger dog mulighed for anvendelse af arbejdsgivers særlige køretøjer uden at arbejdstageren skal beskattes. Særlige køretøjer anses på grund af deres begrænsede anvendelighed som udgangspunkt ikke for at være til rådighed for privat kørsel. Som hovedregel anses lastvogne, specialindrettede værkstedvogne og lukkede kassevogne med fastmonterede hylder og fastmonteret værkstedindretning som særlige køretøjer, men der er i hvert enkelt tilfælde tale om en konkret vurdering. Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i et sådant køretøj betragtes som fri befordring, og der foretages ikke beskatning, hvis medarbejderen undlader at foretage befordringsfradrag for den kørte strækning. Privat kørsel i sådanne køretøjer i tilknytning til den erhvervsmæssige kørsel beskattes kun, såfremt kørslen overstiger km om året. Overskydende kilometer beskattes med den fastsatte kilometergodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel, hvilken for indkomståret 2012 udgør 3,80 kr. Med privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel menes fx private småture under en vagt eller aflevering og afhentning af børn på vej til og fra arbejde. Såfremt det specialindrettede køretøj anvendes i eget erhvervsmæssigt øjemed, eller den private anvendelse ikke sker i tilknytning til Pengetankreglen Af Dorte B. Madsen, Senior tax manager, cand.jur., Revitax Ved finansielle aktiver forstås kontanter, værdipapirer og udlejningsejendomme. Det afgørende er, hvor stor en procentdel af virksomhedens aktiver eller afkastet heraf, der er finansielle. Grænsen for finansielle aktiver er fra og med den 1. januar 2012 nedsat til 50 % (tidligere 75 %), se dog nedenstående overgangsregler. Pengetankreglen har betydning ved overdragelse af aktier med succession, oprettelse af ophørspension ved salg af virksomhed, anvendelse af kapitalafkastordningen ved aktiekøb og køb af aktier for etableringskonto- og iværksætterkontomidler. For overdragelser af aktier mv., der sker den 1. januar 2012 eller senere, betyder det, at der ikke kan ske overdragelse med succession, når 50 % eller mere af virksomhedens indtægter (opgjort som gennemsnittet af de tre seneste regnskabsår) eller 50 % af de samlede aktiver (opgjort som handelsværdien enten på overdragelsestidspunk- den erhvervsmæssige anvendelse af bilen, vil der skulle ske beskatning med et beløb, der svarer til det, det vil koste den pågældende at leje en bil med tilsvarende anvendelsesmuligheder. På skatteområdet er der flere bestemmelser, der omhandler den såkaldte pengetankregel. Eksempelvis kan aktier overdrages med succession (ingen beskatning) fra forældre til børn, men det er et krav, at der ikke er tale om en pengetank (finansiel virksomhed). tet eller som gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår) er finansielle. Der er dog fastsat overgangsregler for pengetankopgørelsen ved overdragelse af aktier. Ved overdragelse af aktier i perioden 1. januar december 2014 kan man vælge, om opgørelsen af pengetankreglen skal vurderes over tre år eller kun det seneste år forud for overdragelsen. Valgmuligheden gælder såvel ved overdragelse af aktier i levende live som ved død. For så vidt angår oprettelse af ophørspension gælder nedsættelse af satsen til 50 % først, når der i gennemsnitsberegningen alene indgår indkomstår, der begynder den 1. januar 2012 eller senere. Med hensyn til kravet om, at handelsværdien af virksomhedens finansielle aktiver på overdragelsestidspunktet ikke må overstige 50 % af virksomhedens samlede aktiver, gælder dette først for overdragelser, der sker den 1. januar 2013 eller senere. I 2012 er satsen derfor 75 %.

7 7 Solcelleanlæg og andre vedvarende energiforsyninger (VE-anlæg) Af Bent Ramskov, advokat p.hd., HD-R Dahl Advokatfirma Med virkning fra 1. januar 2010 er der indført en ny og mere generel behandling af fysiske personers investeringer i vedvarende energianlæg. Dette er udmøntet ved en omskrivning af ligningslovens 8 P. VE-anlæg, der ikke er omfattet af ordningen Hvis et VE-anlæg ikke er tilsluttet elnettet, er den producerede energi ikke skattepligtig. Produktion af energi til eget forbrug beskattes ikke. Udgifter til anskaffelse og drift kan heller ikke fradrages. Sådanne VE-anlæg er ikke omfattet af ligningslovens 8 P. VE-anlæg omfattet af ordningen Enhver form for VE-anlæg omfattet af lov om fremme af vedvarende energi s 2, stk. 2 eller 3, kan omfattes af bestemmelsen. Dette er bl.a. solcelleanlæg, husstandsvindmøller m.v. Fysiske personer kan vælge at behandle sådanne anlæg på to forskellige måder. Det pågældende valg har virkning for alle vedvarende energianlæg eller andele i sådanne, som den pågældende ejer. Private VE-anlæg En fysisk person kan vælge at behandle et sådant VE-anlæg som værende privat i to situationer. Det er (1) en forudsætning, at VE-anlægget er knyttet til en husstand, som ikke har et erhvervsmæssigt formål. Hvis ejendommen er en blandet ejendom med både privat og erhvervsmæssigt formål, er VE-anlæggets størrelse og placering afgørende. Hvis anlægget er dimensioneret større end husstandens forbrug, eller hvis anlægget er placeret på erhvervsdelen, kan den skematiske regel for private ikke anvendes kun de erhvervsmæssige regler kan anvendes. (2) Alternativt skal anlægget eller andelenes udbudspris være fastsat efter de samme principper som udbudsprisen for vindmølleandele i 14, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi. Er et af disse kriterier opfyldt, er den fysiske person kun skattepligtig af den del, der overstiger kr., hvoraf 60 % medregnes i den skattepligtige indkomst. Der kan i denne situation ikke foretages fradrag for andre udgifter eller afskrivninger. I denne situation anses VEanlægget for udelukkende privat benyttet. Dette betyder bl.a., at anlægget kan afstås skattefrit på et senere tidspunkt. Erhvervsmæssige VE-anlæg Som alternativ kan den fysiske person vælge, at det vedvarende energianlæg eller andele heri udelukkende betragtes som erhvervsmæssigt benyttet. Dette betyder for det første, at der kan afskrives på anlægget efter afskrivningslovens regler. Afgørende for afskrivningsmuligheden er anlæggets placering. Et VE-anlæg i form af et solcelleanlæg kan nemlig udgøre en installation, som ikke kan afskrives på en- og tofamilieshuse. Er et solcelleanlæg derimod ikke en installation, kan det typisk afskrives som et driftsmiddel med op til 25 % årligt i saldoafskrivningerne. For det andet kan der foretages fradrag for løbende driftsomkostninger. For det tredje kan virksomhedsskatteordningen anvendes på den pågældende investering. Har en personlig erhvervsdrivende drevet virksomhed under virksomhedsskatteordningen med opsparet overskud til følge, kan virksomhedsskatteordningen opretholdes ved den pågældende investering. Herved kan beskatningen af det opsparede overskud udjævnes over årene. Anvendes anlægget erhvervsmæssigt, sker der modregning/ indtægtsføring af eget forbrug i forhold til den gældende afregningspris. Denne pris er 60 øre pr. kwh i de første 10 år. Herefter er satsen 60 øre pr. kwh for vindmøller og 40 øre pr. kwh for solanlæg. Med andre ord løber måleren baglæns. Håndværkerfradrag Til udgangen af 2012 gælder der en særlig regel for håndværkerfradrag ifølge ligningslovens 8 V. Der kan her foretages fradrag for installation, reparation eller udskiftning af forskellige VE-anlæg, sådan at der kan fradrages kr. pr. person som et ligningsmæssigt fradrag. Det er kun arbejdsløn, der kan fradrages. Det er en forudsætning, at anlægget behandles som et privat anlæg, altså efter den skematiske metode. Økonomisk optimal ordning Der kan foretages mange opstillinger over økonomien i sådanne vedvarende energianlæg. Det er derfor svært at generalisere. De fleste kalkuler viser dog, at investeringens tilbageløbstid er ganske fornuftig, sådan at investeringen typisk er tilbagebetalt efter ca. 10 år, og at man ud fra en 30-års horisont får en ikke uvæsentlig gevinst ved investeringen. Det må dog tilrådes, at man laver en præcis beregning for at afgøre, hvor økonomisk fordelagtig en eventuel ordning måtte være for den enkelte.

8 8 Vi noterer at... Af Erik Høegh, tax partner Registreringsafgift skærpelse af regler vedrørende demonstrationsbiler og leasingbiler Regeringen har fremsat et lovforslag, der skal sikre, at afgiften for biler, der udtages til demonstrationsbiler eller leasingbiler, beregnes på samme måde som biler, der sælges til den endelige bruger. Afgiftsgrundlaget skal således være det samme, uanset om bilen sælges til en uafhængig køber eller disponeres af forhandleren selv. Det sikres ved følgende: For det første bliver det slået fast, at den afgiftspligtige værdi mindst skal svare til den værdi, forhandleren selv har givet for bilen. For det andet skal interesseforbundne virksomheder fx importør og leasingselskab kunne godtgøre, at der er solgt biler til uafhængige købere til priser, der svarer til de priser, de selv har betalt afgift af, altså almindelige markedspriser For det tredje offentliggøres afgiftsgrundlaget for alle solgte biler med angivelse af, hvilke virksomheder der har anmeldt køretøjer til afgiftsberigtigelse. Dette giver større gennemskuelighed. De nye regler ophæver den tidligere anvendte mindstebeskatningspris, som blev beregnet som importprisen plus kravet til den samlede mindsteavance på 9 % plus moms. De nye regler vil medføre et højere beregningsgrundlag for beskatningen af fri bil. Reglerne har ifølge lovforslaget virkning for indregistrering den 28. februar 2012 eller senere. Godtgørelse af el til varme og komfortkøling Hidtil har det ikke været muligt at få godtgørelse for el til rumvarme og komfortkøling, men det er ændret fra 1. januar Herefter har alle virksomheder, der er momsregistrerede, ret til delvis godtgørelse af afgiften for el anvendt til rumvarme og komfortkøling (aircondition). I 2012 godtgøres 11,8 pr. kwh, men satsen justeres årligt. Det gælder også de såkaldte bilagsvirksomheder (advokater, arkitekter, bureauer, forlystelser m.v.), der har været fuldstændig afskåret fra nogen form for godtgørelse af elafgiften. Tilbagebetalingen er fastsat således: Tilbagebetaling øre/kwh 11,8 12,0 12,2 12,5 Godtgørelse for elafgift m.m. Satserne for afgiftsgodtgørelse for elektricitet for 2012 øre/kwh sats let godtgørelse af el til procesgodtgørelse varme og komfortkøling Elafgift 63,50 63,50 11,80 Elsparebidrag 0,60 0,60 0,00 Tillægsafgift 6,10 3,10 0,00 Eldistributionsafgift 4,00 3,00 0,00 Energispareafgift (tidl. CO 2 afgift) 6,40 0,00 0,00 Befordringsgodtgørelse til ansatte Den skattefri befordringsgodtgørelse, som udbetales til ansatte for benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig befordring, udgør for indkomståret 2012 Befordring indtil km pr. år 3,80 pr. km Befordring ud over km. pr. år 2,10 pr. km SKAT har på det seneste været meget opmærksom på arbejdsgivers kontrol af den udbetalte kilometergodtgørelse. Bilaget vedrørende den skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel skal indeholde følgende Modtagerens navn, adresse og CPR. nr. Identifikation af den anvendte bil, fx ved notering af registreringsnummeret Kørslens erhvervsmæssige formål Dato for kørslen Kørslens mål med eventuelle delmål Angivelse af antal kørte kilometer De anvendte satser Beregning af kørselsgodtgørelsen Endelig skal arbejdsgiverens kontrol ske ved attestation af bilaget. Dato Diskontoen Nationalbankens udlånsrente Fra 16. januar ,75 % 3,00 % Fra 6. marts ,00 % 2,25 % Fra 3. april ,75 % 2,00 % Fra 11. maj ,40 % 1,65 % Fra 8. juni ,20 % 1,55 % Fra 14. august ,10 % 1,45 % Fra 28. august ,00 % 1,35 % Fra 25. september ,00 % 1,25 % Fra 8. januar ,00 % 1,15 % Fra 15. januar ,75 % 1,05 % Fra 8. april ,00 % 1,30 % Fra 8. juli ,25 % 1,55 % Fra 3. november ,00 % 1,20 % Fra 9. december ,75 % 0,70 % Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Torben Madsen Statsautoriseret revisor Jørn Munch Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører, Karnov Group Denmark A/S Majbritt Cordt og Birgitte Strange Design/Sats: Karnov Group Denmark A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 27. april 2012

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Det 3. Liv 6. marts 2017

Det 3. Liv 6. marts 2017 Det 3. Liv 6. marts 2017 Program Din pensionsordning Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente Spørgsmål 2 Hvad forventer danskerne når de går på pension Mindre end 1/3 ved, om de kan få den

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Seniorrådgiverne ApS, Kignæsbakken 26, 3630 Jægerspris telefon 20 49 10 49 / senioranalyse@seniorraadgiverne.dk Indhold Formål med

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1 SKATTEFIF 2011 v/ Jette Stigsen Bräuner Skatterådgiver HD Nr. 1 Nr. 2 Genopretningspakke Personfradrag uændret 42.900 kr. Topskattegrænse uændret 389.900 kr. Gælder i årene 2011, 2012 og 2013. Nr. 3 Maksimal

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet.

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet. - 1 Ligningslovens 8 P - vedvarende energianlæg (VE-anlæg) jordvarmeanlæg, der forsynes fra solcelleanlæg VE-anlæg på blandet benyttede ejendomme SKM2011.344.SR, SKM2011.560.SR, SKM2011.566.SR, SKM2011.619.SR

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 17/

TimeTax NYHEDSBREV 17/ Indskud på pensionsordninger Side 1 Pensioner indskud fradrag Vi nærmer os afslutningen på endnu et år, og årets indtægter er ved at være kendte. Det er derfor nu man skal begynde at overveje, om der skal

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

her rykt af Herrmann & Fisc øbenhavn. T , K Pensions A p r i l T E M A CVR-nr

her rykt af Herrmann & Fisc øbenhavn. T , K Pensions A p r i l T E M A CVR-nr Pensions April 2012 TEMA Tag stilling til din pension om op til ca. 67.000 kr. Beløbet kan udbetales skattefrit i perioden fra 2. april til 1. oktober 2012. Du skal derfor gøre op med dig selv, om du ønsker

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Sømandskoneforeningen af 1976 - den 2. oktober 2010. side 1

Sømandskoneforeningen af 1976 - den 2. oktober 2010. side 1 Sømandskoneforeningen af 1976 - den 2. oktober 2010 side 1 Søfartens Lederes og jeres kontaktperson i PFA Navn: Titel: Email: Jens Nordentoft Kundechef jjn@pfa.dk Direkte tlf.: 39 17 55 18 Mobil: 20 49

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Tag hånd om din formue

Tag hånd om din formue Tag hånd om din formue -Skal du spare op i din virksomhed eller via din pension? v/formuekonsulent Susanne Rømer Strategi - risikospredning er sund fornuft Frie midler Manglende risikospredning Ejendom

Læs mere

PFA ANBEFALINGER 2014

PFA ANBEFALINGER 2014 PFA ANBEFALINGER 2014 Vores rådgivning søger altid den bedste løsning for kunden. Således at kunden altid kan træffe sit eget valg på baggrund af en kvalificeret anbefaling fra vores certificerede rådgivere.

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere