Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Administrationsgrundlag for. Fripladstilskud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Administrationsgrundlag for. Fripladstilskud"

Transkript

1 Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler Administrationsgrundlag for Fripladstilskud Godkendt på bestyrelsesmøde 8. april 2008 Opdateret

2 0. Indledning Dette dokument er administrationsgrundlaget for Fordelingssekretariatets fripladstilskud. Fripladstilskuddet består af: Tilskud til nedbringelse af skolepenge (fripladstilskud til skolepenge) Tilskud til nedbringelser af forældrebetaling for skolefritidsordninger (fripladstilskud til SFO) Tilskud til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling (opholdsstøtte). I administrationsgrundlaget beskrives på overordnet niveau de regler og bestemmelser, der knytter sig til administrationen og anvendelsen af fripladstilskuddet. Ifølge friskoleloven fordeles tilskuddene til friplads mellem skolerne af Fordelingssekretariatet, hvis vedtægter godkendes af undervisningsministeren. Ifølge disse vedtægter fastsætter bestyrelsen for Fordelingssekretariatet de nærmere retningslinier for fordeling af tilskuddene. Disse nærmere retningslinier - administrationsgrundlaget - er vedtaget af Fordelingssekretariatets bestyrelse. Administrationsgrundlaget kan ikke ændres uden bestyrelsens godkendelse. I forlængelse af administrationsgrundlaget er udarbejdet detaljerede forretningsgangsbeskrivelser og brugervejledninger. I disse beskrivelser og vejledninger er der på enkeltaktivitetsniveau fastlagt procedurer og ansvars- og opgavefordelinger mellem skolerne og Fordelingssekretariatet i den løbende administration af fripladstilskuddet. Administrationsgrundlaget, forretningsgangsbeskrivelserne og brugervejledningerne suppleres af Fordelingssekretariatets nyhedsbrev ServiceNyt, som udover servicemeddelelser, løbende information og vejledning også kan indeholde meddelelser med retsvirkning for skolerne og tilskudsadministrationen f.eks. procedureændringer, ændringer af administrationsgrundlag, ændringer i praksis m.v.. 1. Lov- og regelgrundlag Fordelingssekretariatets virksomhed hviler i vid udstrækning på det samme lovgrundlag, som gælder for friskoler og private grundskoler, dvs.: Friskoleloven (Bekendtgørelse nr. 755 af 24. juni 2010 af lov om friskoler og private grundskoler m.v. med senere ændringer) Tilskudsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 702 af 30. juni 2008 om tilskud til friskoler og private grundskoler med senere ændringer) Regnskabsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om regnskab for frie grundskoler m.v.) Revisionsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler m.v.) Herudover er Fordelingssekretariatet omfattet af: Forvaltningsloven Offentlighedsloven Finansloven Sekretariatets vedtægter De bestemmelser fra ovenstående, der direkte vedrører fripladstilskuddene, er gengivet nedenfor. Love og bekendtgørelser kan findes i deres fulde udstrækning på Fordelingssekretariatets vedtægter kan findes på Fordelingssekretariatets hjemmeside 2

3 1.1. Friskoleloven 11, Stk. 3. Undervisningsministeren kan bestemme, at tilskuddene efter stk. 1, nr. 2 (Vikartilskud), og 17, stk. 1 og 2 (Fripladstilskud og Befordringstilskud), fordeles mellem skolerne af den selvejende institution Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, hvis vedtægter godkendes af undervisningsministeren. Fordelingssekretariatet kan fra skolerne indhente de oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af dets opgaver i henhold til 1. og 3. pkt. Forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for Fordelingssekretariatets virksomhed. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af Fordelingssekretariatets opgaver. 17. Staten yder tilskud til nedbringelse af skolepenge, til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger, og til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling inden for bevillinger, der fastsættes på de årlige finanslove. Tilskud til nedbringelse af skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning samt nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud til skolepengene, forældrebetalingen eller opholdet. 40. Afgørelser, som efter bemyndigelse i denne lov er truffet af skolerne, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig samt det fordelingssekretariat, der er nævnt i 11, stk. 3, kan ikke indbringes for undervisningsministeren. Det samme gælder afgørelser om anvendelse af bevillinger, der er afsat på finansloven Tilskudsbekendtgørelsen 14. Fripladstilskud kan gives til elever i sprogstimulering og børnehaveklasse samt på klassetrin. Tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger kan gives til elever i børnehaveklasse og klasse. Opholdsstøttetilskud kan gives til elever på klassetrin. Det er en forudsætning for ydelse af fripladstilskud og opholdsstøttetilskud, at eleven ikke er fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse. Elever, som fylder 18 år i løbet af et skoleår, kan få tilskud i resten af skoleåret. Stk. 2. Opholdsstøtte, fripladstilskud og tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordning fordeles til den enkelte skole ud fra forældrenes indkomstgrundlag, jf. stk. 6, opgjort på grundlag af indkomsten for kalenderåret forud for det kalenderår, hvori skoleåret begynder. Stk. 3. Hvis forældrene er gift med hinanden eller har fælles folkeregisteradresse uden at være gift med hinanden, beregnes støtten ud fra forældrenes samlede indkomstgrundlag. Stk. 4. Hvis forældrene er skilt, separeret eller ikke gift med hinanden uden at have fælles folkeregisteradresse, beregnes støtten ud fra indkomstgrundlaget hos den af forældrene, 1. der har forældremyndigheden, eller 2. på hvis adresse, eleven er tilmeldt folkeregisteret, hvis forældrene har forældremyndigheden i fællesskab. Stk. 5. Forældrenes samlede indkomstgrundlag, jf. stk. 3, eller den ene af forældrenes indkomstgrundlag, jf. stk. 4, kan nedsættes for hver af elevens søskende, der er under 18 år ved skoleårets begyndelse. Stk. 6. Forældrenes indkomstgrundlag består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens 7, dog før de deri nævnte bundfradrag og fradrag for grundbeløb samt tillæg af aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens 8 a, stk. 2. Stk. 7. Skolens fordeling af opholdsstøtte, fripladstilskud og tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger til den enkelte elev sker under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud til skolepengene eller opholdet. 3

4 Stk. 8. Kriterierne for tildeling af opholdsstøtte, fripladstilskud og tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordning fastsættes af fordelingssekretariatet. 15. Det er en betingelse for modtagelse af tilskud i henhold til 14, at nærmere angivne elevgrupper, herunder børn af skolens bestyrelsesmedlemmer og ansatte, ikke helt eller delvist fritages for elevbetaling. 17. Tilskud, som Fordelingssekretariatet skal fordele til skolerne, jf. lovens 11, stk. 1, nr. 2, og 17, stk. 1 og 2, og tilskud, som Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig skal fordele til tyske mindretalsskoler, jf. lovens 11, stk. 1, nr. 3, og 14, udbetales ved finansårets begyndelse. Renteindtægter m.v. i perioden fra udbetalingen af tilskuddene og til anvendelsen bruges til delvis dækning af Fordelingssekretariatets og Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswigs administrationsomkostninger Regnskabsbekendtgørelsen 9. Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig samt Friplads- og Vikarkassen for private, selvejende gymnasier, studenter- og hf-kurser udarbejder en redegørelse for fordelingen af tilskuddene blandt skoler og elever/kursister samt en årsrapport for indtægter og omkostninger. Årsrapporten indsendes sammen med revisionsprotokollen til ministeriet senest den 1. juli i det følgende år. Årsrapport og revisionsprotokol vedrørende befordringsudgifter skal dog først indsendes til ministeriet inden den 1. oktober i det følgende år. 1.4 Revisionsbekendtgørelsen 8. Reglerne i 1-7 gælder også for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig samt Friplads- og Vikarkassen for private, selvejende gymnasier, studenter- og hf-kurser for de tilskud, de modtager fra statskassen. Stk. 2. Revisor skal stikprøvevis kontrollere, at udbetalte tilskud m.v. er behørigt dokumenteret, og at udbetalingen er i overensstemmelse med love, administrative forskrifter og vedtægter. Revisor er berettiget til direkte fra skolerne at indhente oplysninger om størrelsen af udbetalte tilskud og oplysninger, der har betydning for bedømmelsen af de udbetalte tilskuds berettigelse. Revisor kan kræve, at oplysningerne attesteres af skolernes revisorer Fordelingssekretariatets vedtægt 2. Fordelingssekretariatet har til formål at fordele følgende tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1. Tilskud til befordring af syge og invalide elever. 2. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning. 3. Tilskud til nedbringelse af skolepenge, nedbringelse af betaling for ophold på kostafdelinger og nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger. 4. Tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning og særlige lærerlønudgifter. 5. Tilskud til lærernes efteruddannelse og kursusdeltagelse. 6. Tilskud til varetagelse af skoleforeningernes fælles opgaver om tilsyn. 3. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Undervisningsministeren. Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere principper og retningslinjer for fordeling af de tilskud og varetagelse af de opgaver, der er nævnt i 2. Stk. 2. Bestyrelsen og Fordelingssekretariatet er berettiget til at indhente enhver oplysning fra friskoler og private grundskoler, som er nødvendig for varetagelsen af dens opgaver i henhold til 2. Fordelingssekretariatet kan fra skolerne indhente supplerende dokumentation og materia- 4

5 le. Såfremt dette ikke findes tilfredsstillende eller fyldestgørende, kan tilskud stoppes helt eller delvist. Stk. 3. Ethvert spørgsmål vedrørende friskoler og private grundskolers ret overfor Fordelingssekretariatet afgøres af bestyrelsen. 2. Formål Fripladstilskuddene er en elevsocial ydelse, som ikke er en del af skolernes samlede driftstilskud. Tilskuddene er med til at sikre forældrenes ret til at lade børnene undervise i en fri grundskole gennem tilskud til nedbringelse af skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning samt nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling. Tilskud til nedbringelse af skolepenge. (FL , friplads- og opholdsstøtte til elever *1) Tilskud til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling. (FL , Friplads- og opholdsstøtte til elever *1) Tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for skolefritidsordninger (SFO). (FL , Fripladstilskud til SFO) *1) Procentfordelingen fastlægges af Fordelingssekretariatets bestyrelse i forbindelse med den årlige budgettering. 3. Afgrænsning Alle tilskudsberettigede skoler under lov om friskoler og private grundskoler og indskrevne, tilskudsberettigede og fripladsberettigede elever herpå, er omfattet af reglerne om fripladstilskud. I henhold til reglerne om fripladstilskud defineres forældre som elevens biologiske forældre eller adoptivforældre. Søskende defineres som elevens biologiske søskende. En skole er tilskudsberettiget fra det tidspunkt, hvor Fordelingssekretariatet fra Undervisningsministeriet får oplyst, at skolen er tilskudsberettiget. En elev er tilskudsberettiget, når eleven opfylder de krav, der er fastsat herom i tilskudsbekendtgørelsen. En elev er fripladsberettiget, når forældrene og eleven opfylder de krav, der er fastsat herom i administrationsgrundlaget for Fripladstilskud. 4. Tilskudsmodel 4.1. Indledning Fripladstilskuddene udbetales som to bevillinger, der fordeles til tre forskellige tilskud: 4.2. Tilskud til nedbringelse af skolepenge og tilskud til nedbringelsen af forældrebetaling for skolefritidsordninger (SFO) Skolerne er forpligtet til at orientere alle skolens forældre om tilskudsmulighederne. Fordelingssekretariatet udarbejder hvert år en indkomstbaseret, pris- og løntalsreguleret fordelingsnøgle og fastlægger årets maksimale forældrebetaling, der gives tilskud til. Den maksimale tilskudsberettigede forældrebetaling, for henholdsvis fripladstilskud til skolepenge og fripladstilskud til SFO, opgøres som 3. kvartil af forældrebetalingen på alle de frie tilskudsberettigede grundskoler i Danmark, der har søgt fripladstilskud i det foregående kalenderår. I april får alle tilskudsberettigede skoler adgang til det kommende skoleårs ansøgningsmateriale bestående af: Ansøgning om fripladstilskud Fordelingsnøgle fripladstilskud Vejledning til ansøgningsmaterialet. Alle skolens indskrevne og tilskudsberettigede elever pr. 5/9 kan søge om fripladstilskud. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives af forældrene og afleveres til skolen 5

6 for enhver elev, som ønskes omfattet af tilskudsmuligheden. Skolen kan kun få tildelt fripladstilskud på grundlag af ansøgere med et indtægtsgrundlag, der ligger indenfor fordelingsnøglens indkomstgrænser. Forældrene og skolen kan af fordelingsnøglen se indkomstgrænserne for Fordelingssekretariatets fordeling af Fripladstilskud. Forældrenes CPR-numre, adresse og underskrift skal fremgå af ansøgningsskemaet. Forældrene og skolen skal med deres underskrift give Fordelingssekretariatet tilladelse til at indhente alle relevante oplysninger hos SKAT, CPR og andre offentlige registre med betydning for Fordelingssekretariatets behandling af ansøgningen. På baggrund af forældreansøgningerne skal skolen indtaste forældrenes CPR-numre og enkelte andre oplysninger i fripladssystemets elektroniske indberetningsskema i Eunomia på Fordelingssekretariatets hjemmeside Skolen skal til brug for revisionen og som dokumentation, opbevare de udfyldte og underskrevne forældreansøgninger som bilag til det fordelingsår, som ansøgningerne vedrører. På baggrund af skolernes indberettede CPRnumre rekvirerer Fordelingssekretariatet de for sagsbehandlingen nødvendige oplysninger fra offentlige registre, herunder følgende indkomstoplysninger hos SKAT, til beregning af forældrenes indkomstgrundlag: Personlig indkomst Kapitalindkomst (positiv nettokapitalindkomst) Aktieindkomst (kun aktieindkomst, der beskattes med 43%) Indkomstoplysningerne, der lægges til grund for beregning af indkomstgrundlaget, er indkomsten for kalenderåret forud for det kalenderår, hvori skoleåret begynder. Indkomstgrundlaget nedsættes med kr. (pl-reguleret), for hver af elevens hjemmeboende søskende, der er under 18 år pr. den 5/9 i skoleåret. I beregningen kan max. indgå 3 søskende. I undtagelsestilfælde, hvor der ikke kan skaffes indkomstoplysninger fra kalenderåret forud for skoleåret, kan Fordelingssekretariatet beslutte, at forskudsregistreringen for det igangværende indkomstår kan lægges til grund for beregning af indkomstgrundlaget. Evt. indtægter i udenlandsk valuta skal omregnes til danske kroner på grundlag af indkomstårets gennemsnitskurs. Dækker indkomstoplysningerne ikke et helt indkomstår, kan Fordelingssekretariatet opgøre en beregningsmæssig helårsindkomst til brug for fastsættelse af indkomstgrundlaget. I tilfælde hvor forældremyndigheden ikke ligger hos forældrene og indkomstgrundlaget derfor ønskes fastsat på et andet grundlag, skal der ansøges herom hos Fordelingssekretariatet. Forældrenes indkomstgrundlag, således som dette er opgjort af Fordelingssekretariatet, danner grundlaget for beregning af skolens fripladsbehov. Fordeling af fripladstilskuddet imellem skolerne. Hvert år beregner Fordelingssekretariatet skolernes samlede behov for fripladstilskud til henholdsvis skolepenge og SFO-betaling. Beregningen foretages på basis af indkomne, gyldige ansøgninger og Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle. Forholdet mellem det samlede behov og det samlede fripladstilskud opgøres (tilskudsprocenten), hvorefter den enkelte skoles andel i fripladstilskuddet beregnes. Eksempel på beregning af skolens fripladsbehov: Hver skoles antalsmæssige fripladsbehov opgøres på baggrund af de indkomne ansøgninger og fordelingsnøglen, som - til hver forældreindkomst og hvert antal søskende - udløser et antal tiendedele fripladser. 6

7 En skole har i et skoleår forældreansøgninger, der udviser 5 elever, hvis familiers økonomiske forhold betinger fuld friplads (=10/10), og 10 som er berettiget til 0,3 friplads (=3/10), i alt: 5 + (10 * 0,3) = 8,0 antalsmæssige fripladser. Skolens gennemsnitlige forældrebetaling udgør kr og skolens fripladsbehov kan beregnes til: kr. * 8,0 = kr. Hvis en skoles gennemsnitlige forældrebetaling overstiger den maksimale forældrebetaling, der gives tilskud til, reduceres skolens gennemsnitlige forældrebetaling til max- beløbet, før skolens fripladsbehov beregnes. Behovsbeløbene for alle skoler lægges sammen, og ved division med fripladsbevillingen, fremkommer tilskudsprocenten, f.eks. 35 %. Skolens fripladsbehov ganget med tilskudsprocenten giver skolens andel af fripladstilskuddet. Skolens fripladstilskud vil til eksempel blive: * 35 % = kr. Inden udgangen af december udbetaler Fordelingssekretariatet skolerne deres andel af fripladstilskuddet. I forbindelse med udbetalingen vil skolerne for henholdsvis fripladstilskud til skolepenge og fripladstilskud til SFO-betaling modtage et tilskudstilsagn samt en specifikation af fripladstilskuddet fordelt efter Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle. Skolens fordeling af fripladstilskud til eleverne Fordelingen af skolens fripladstilskud til eleverne skal foretages af skolens ledelse. Skolens bestyrelse har ansvaret for fordelingen. Fordelingen skal ske under hensyn til forældrenes økonomiske forhold og til hvorvidt bopælskommunen yder tilskud til forældrebetalingen. Skolen er ikke bundet til at følge Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle, men det er en betingelse, ved anvendelse af egen fordelingsmetodik/fordelingsnøgle, at der tages hensyn til forældrenes økonomiske forhold og til hvorvidt bopælskommunen yder tilskud til forældrebetalingen. Skolen skal således tage udgangspunkt i forældrenes økonomiske situation. Hvis skolen tillægger andre tildelingskriterier end det økonomiske, f.eks. et anciennitetskriterium hvor børn f.eks. ikke tildeles fripladstilskud det første år de går på skolen, vil det være i strid med reglerne og almindelige forvaltningsmæssige principper om, at potentielle tilskudsmodtagere skal have lige mulighed for at blive bekendt med og få andel i tilskudsordningen såfremt betingelserne herfor er opfyldt. En overtrædelse vil betyde krav om tilbagebetaling af tilskud. Skoler, der får elevtilgang efter 5/9 eller har elever, hvis økonomiske forhold ændrer sig væsentligt, kan vælge at tilgodese disse elever, ved brug af egen fordelingsmetodik, ved fordelingen af fripladstilskuddet. Det er en forudsætning, at der ligger et underskrevet ansøgningsskema (vedlagt en kopi af forældrenes årsopgørelser og/eller anden dokumentation) på skolen og at eleven er tilskudsog fripladsberettiget og indtastet i fripladssystemet. Fripladstilskuddet til den enkelte elev må ikke overstige den opkrævede forældrebetaling. Rejser en elev midt i et skoleår, kan tilskuddet fordeles til andre ansøgere på skolen. Fordelingen af fripladstilskud til eleverne skal være afsluttet senest 1. februar i skoleåret. Evt. overskydende fripladstilskud skal tilbagebetales til Fordelingssekretariatet. Skolen skal primo april redegøre for, hvorledes skolen har fordelt fripladstilskuddet blandt de tilskuds- og fripladsberettigede elever. Redegørelsen foretages i fripladssystemet på Fordelingssekretariatets hjemmeside. I redegørelsen skal det tildelte fripladstilskud specificeres på hver enkelt af skolens elever, der har fået tildelt fripladstilskud. Specifikationen skal vise den enkelte elevs andel af fripladstilskuddet fra Fordelingssekretariatet. 7

8 I redegørelsen skal skolen oplyse om der helt eller delvist er anvendt andre fordelingskriterier end Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle og i givet fald hvilke. Når redegørelsen er tastet, udskrives Fripladsredegørelsen, der skal underskrives af skolens leder, bestyrelsesformand og revisor inden fremsendelse til Fordelingssekretariatet. Skolens leder og bestyrelsesformand skriver under på, at skolens administration af fripladstilskuddet følger reglerne i lovningen og Fordelingssekretariatets administrationsgrundlag samt at redegørelsens oplysninger er korrekte. Skolens revisor attesterer, at det modtagne fripladstilskud er fordelt og afregnet i overensstemmelse med lovgivningens regler om fripladstilskud til elever i frie grundskoler og Fordelingssekretariatets administrationsgrundlag Tilskud til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling. Skoler med kostafdeling er forpligtet til at orientere alle skolens forældre om tilskudsmuligheden. Fordelingssekretariatet udarbejder hvert år en indkomstbaseret, pris- og løntalsreguleret fordelingsnøgle og fastlægger årets maksimale forældrebetaling, der gives tilskud til. I april måned får alle tilskudsberettigede skoler adgang til det kommende skoleårs ansøgningsmateriale bestående af: Ansøgning om opholdsstøtte Fordelingsnøgle opholdsstøtte Vejledning til ansøgningsmaterialet. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives af forældrene og afleveres til skolen for enhver elev, som ønskes omfattet af tilskudsmuligheden. Skolen kan kun få tildelt opholdsstøtte på grundlag af ansøgere med et indtægtsgrundlag, der ligger indenfor fordelingsnøglens indkomstgrænser. Forældrene og skolen kan af fordelingsnøglen se indkomstgrænserne for tildeling af opholdsstøtte. Forældrenes CPR-numre, adresser og underskrift skal fremgå af ansøgningsskemaet. Forældrene skal med deres underskrift give Fordelingssekretariatet tilladelse til at indhente alle relevante oplysninger hos SKAT, CPR og andre offentlige registre med betydning for Fordelingssekretariatets behandling af ansøgningen. På baggrund af forældreansøgningerne skal skolen indtaste forældrenes CPR-numre og enkelte andre oplysninger i skolens elektroniske indberetningsskema i Fripladssystemet i Eunomia på Fordelingssekretariatets hjemmeside Skolen skal til brug for revisionen og som dokumentation, opbevare de udfyldte og underskrevne forældreansøgninger som bilag til det fordelingsår ansøgningen vedrører. På baggrund af skolernes indberettede CPRnumre rekvirerer Fordelingssekretariatet de for sagsbehandlingen nødvendige oplysninger fra offentlige registre, herunder følgende indkomstoplysninger hos SKAT: Personlig indkomst Kapitalindkomst (positiv nettokapitalindkomst) Aktieindkomst (kun aktieindkomst, der beskattes med 43%) Indkomstoplysningerne, der lægges til grund for beregning af indkomstgrundlaget, er indkomsten for kalenderåret forud for det kalenderår, hvori skoleåret begynder. Indkomstgrundlaget nedsættes med kr. (pl-reguleret) for hver af elevens hjemmeboende søskende, der er under 18 år pr. 5/9 i skoleåret. I beregningen kan max. indgå 3 søskende. I undtagelsestilfælde, hvor der ikke kan skaffes indkomstoplysninger fra kalenderåret forud for skoleåret, kan Fordelingssekretariatet 8

9 beslutte, at forskudsregistreringen for det igangværende indkomstår kan lægges til grund for beregning af indkomstgrundlaget. Evt. indtægter i udenlandsk valuta skal omregnes til danske kroner på grundlag af indkomstårets gennemsnitskurs. Dækker indkomstoplysningerne ikke et helt indkomstår, kan Fordelingssekretariatet opgøre en beregningsmæssig helårsindkomst til brug for fastsættelse af indkomstgrundlaget. I tilfælde hvor forældremyndigheden ikke ligger hos forældrene og indkomstgrundlaget derfor ønskes fastsat på et andet grundlag, skal der ansøges herom hos Fordelingssekretariatet. Forældrenes indkomstgrundlag, således som det er opgjort af Fordelingssekretariatet, danner grundlaget, for beregning af skolens behov for opholdsstøtte. Fordeling af opholdsstøtten imellem skolerne Hvert år beregner Fordelingssekretariatet skolernes samlede behov for opholdsstøtte. Beregningen foretages på basis af indkomne, gyldige ansøgninger og Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle. Forholdet mellem skolernes samlede behov og det opholdsstøttebeløb, der er til rådighed, opgøres (tilskudsprocenten), hvorefter den enkelte skoles andel i opholdsstøtten beregnes. Eksempel på beregning af skolens behov for tilskud til opholdsstøtte: Hver skoles antalsmæssige opholdsstøttebehov opgøres på baggrund af de indkomne ansøgninger og fordelingsnøglen, som - til hver forældreindkomst og hvert antal søskende - udløser et antal tiendedele fripladser. En skole har i et skoleår forældreansøgninger, der udviser 3 elever, hvis familiers økonomiske forhold betinger fuld opholdsstøtte (=10/10), og 5 som er berettiget til 5/10 opholdsstøtte og 1 som berettiget til 3/10 opholdsstøtte, i alt: (3 * 1,0) + (5 * 0,5) + (1*0,3)= 5,8 gange fuld opholdsstøtte. Skolens gennemsnitlige forældrebetaling udgør f.eks. kr ( kr. er maximum, der gives tilskud til) og skolens opholdsstøttebehov kan beregnes til: kr. * 5,8 = kr. Behovsbeløbene for alle skoler lægges sammen, og ved division med opholdsstøtebevillingen, fremkommer tilskudsprocenten, f.eks. 85 %. Skolens opholdsstøttebehov ganget med tilskudsprocenten giver skolens andel af opholdsstøtten. Skolens opholdsstøtte vil til eksempel blive: * 85 % = kr. Inden udgangen af december udbetaler Fordelingssekretariatet skolerne deres andel af opholdsstøtten. I forbindelse med udbetalingen vil skolerne modtage et tilskudstilsagn samt en specifikation af opholdsstøtten fordelt efter Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle. Skolens fordeling af opholdsstøtte til eleverne Fordelingen af skolens opholdsstøtte til eleverne foretages af skolens ledelse. Skolens bestyrelse har ansvaret for fordelingen.. Fordelingen skal ske under hensyn til forældrenes økonomiske forhold og til hvorvidt bopælskommunen yder tilskud til opholdet. Skolen er ikke bundet til at følge Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle, men det er en betingelse, ved anvendelse af egen fordelingsmetodik/fordelingsnøgle, at der tages hensyn til forældrenes økonomiske forhold og til hvorvidt bopælskommunen yder tilskud til forældrebetalingen. Hvis skolen tillægger andre tildelingskriterier end det økonomiske, f.eks. et anciennitetskriterium hvor børn f.eks. ikke tildeles fripladstilskud det første år de går på skolen, vil det være i strid med reglerne og almindelige forvaltningsmæssige principper om, at potentieller tilskudsmodtagere skal have lige mulighed 9

10 for at blive bekendt med og få andel i tilskudsordningen såfremt betingelserne herfor er opfyldt. En overtrædelse vil betyde krav om tilbagebetaling af tilskud. Skoler, der får elevtilgang efter 5/9 eller har elever, hvis økonomiske forhold ændrer sig væsentligt, kan vælge at tilgodese disse elever, ved brug af egen fordelingsnøgle, ved fordelingen af opholdsstøtten. Det er en forudsætning, at der ligger et underskrevet ansøgningsskema (vedlagt en kopi af forældrenes årsopgørelser og/eller anden dokumentation) på skolen og at eleven er tilskuds- og fripladsberettiget og indtastet i fripladssystemet. Opholdsstøtten til den enkelte elev må ikke overstige den opkrævede forældrebetaling. Rejser en elev midt i et skoleår, kan opholdsstøtten fordeles til andre ansøgere på skolen. Fordelingen af opholdsstøtten til eleverne skal være afsluttet senest 1. februar i skoleåret. Evt. overskydende opholdsstøtte skal tilbagebetales til Fordelingssekretariatet. Skolen skal primo april redegøre for, hvorledes skolen har fordelt opholdsstøtten blandt de tilskuds- og opholdsstøtte-berettigede elever. Redegørelsen foretages i fripladssystemet på Fordelingssekretariatets hjemmeside. I redegørelsen skal den tildelte opholdsstøtte specificeres på hver enkelt af skolens elever, der har fået tildelt opholdsstøtte. Specifikationen skal vise den enkelte elevs andel af opholdsstøtten fra Fordelingssekretariatet. I redegørelsen skal skolen oplyse om der helt eller delvist er anvendt andre fordelingskriterier end Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle og i givet fald hvilke. Når redegørelsen er tastet, udskrives Opholdsstøtte-redegørelsen, der skal underskrives af skolens leder, bestyrelsesformand og revisor inden fremsendelse til Fordelingssekretariatet. Skolens leder og bestyrelsesformand skriver under på, at skolens administration af opholdsstøtten følger reglerne i lovningen og Fordelingssekretariatets administrationsgrundlag samt at redegørelsens anførte oplysninger er korrekte. Skolens revisor attesterer, at den modtagne opholdsstøtte er fordelt og afregnet i overensstemmelse med lovgivningens regler om opholdsstøtte til elever i frie grundskoler og Fordelingssekretariatets administrationsgrundlag. 5. Frister 5.1. Ansøgnings- og indberetningsfrister Fordelingssekretariatet fastsætter tidsfrister for indrapportering af oplysninger fra forældreansøgningsskemaerne og indsendelse af redegørelser. Fristerne kan findes på 6. Tilskudsinddragelse 6.1 Mangelfuld administration Hvis Fordelingssekretariatet konstaterer, at en skole ikke administrerer fripladstilskud og opholdsstøtte efter reglerne i lovgivningen og administrationsgrundlaget, og hvis disse fejl og/eller mangler ikke rettes på opfordring, kan Fordelingssekretariatet kræve dele af eller hele tilskuddet tilbagebetalt og bestemme, at skolen ikke kan komme i betragtning ved tilskudsfordeling, før alle fejl og/eller mangler er udbedret. Det er Fordelingssekretariatets pligt at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud, der af skolerne ikke er behørigt dokumenteret og/eller er udbetalt i uoverensstemmelse med love og bestemmelser og nærværende administrationsgrundlag og/eller er anvendt i uoverensstemmelse med tilskuddets formål. 6.2 Fejl og mangler vedr. forældreansøgninger Overholdes tidsfristen for indrapportering af forældreansøgningsskemaer ikke, kan Fordelingssekretariatet bestemme, at skolen helt eller delvist udgår af fordelingen i det pågældende fordelingsår. Det samme gælder, såfremt skolens/forældrenes oplysninger og/eller ansøgninger er fejlbehæftede eller mangelfulde på 10

11 væsentlige punkter, og hvis fejlene og manglerne ikke rettes på opfordring. 6.3 Fejl og mangler vedr. redegørelser Indtaster og indsender skolen ikke redegørelse for fordeling af det modtagne tilskud til friplads/opholdsstøtte blandt skolens elever inden den fastsatte tidsfrist, får skolen en påmindelse med en ny tidsfrist. Overholder skolen ikke den fornyede tidsfrist, dvs. at redegørelsen fortsat ikke er indtastet i Fripladssystemet og indsendt i underskrevet stand af både skolens leder, bestyrelsesformand og revisor, vil årets tilskud blive krævet tilbagebetalt til Fordelingssekretariatet. 6.4 Modregningsadgang Sker tilbagebetaling af tilskud, der er krævet tilbagebetalt fra skolen, ikke til den fastsatte betalingsfrist, kan Fordelingssekretariatet foretage modregning i andre tilskud fra Fordelingssekretariatet. 7. Klageadgang Afgørelser, som er truffet af Fordelingssekretariat, kan ikke indbringes for Undervisningsministeren eller Undervisningsministeriet. Ethvert spørgsmål vedrørende friskoler og private grundskolers ret overfor Fordelingssekretariatet afgøres af Fordelingssekretariatets bestyrelse. 8. Regnskab og revision m.v Regnskab og revision Det er skolernes ansvar, at det modtagne tilskud til friplads/opholdsstøtte og reduktionen af forældrebetalingen regnskabsføres og revideres i overensstemmelse med lovgivningen og de særlige regnskabs- og revisionsbestemmelser, som gælder for de frie skoler. Det er Fordelingssekretariatets ansvar at føre regnskab for den samlede tilskudsbevilling. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. Fordelingssekretariatet skal udarbejde en redegørelse for fordelingen af tilskuddene blandt skolerne samt regnskab for indtægter og omkostninger. Regnskabet indsendes sammen med revisionsprotokollen til Undervisningsministeriet Stikprøver Fordelingssekretariatet og/eller sekretariatets revisor skal stikprøvevis kontrollere, at udbetalte tilskud m.v. er behørigt dokumenteret, og at udbetalingen er i overensstemmelse med love og bestemmelser og at tilskuddet er anvendt til dets formål Skolernes oplysningspligt Fordelingssekretariatet og/eller sekretariatets revisor er berettiget til direkte fra skolerne at indhente oplysninger om størrelsen af det fra skolen udbetalte tilskud og oplysninger, der har betydning for bedømmelsen af de fra skolen udbetalte tilskuds berettigelse. Fordelingssekretariatet og/eller sekretariatets revisor kan kræve, at oplysningerne attesteres af skolens leder, bestyrelse og/eller revisor Dokumentationskrav Enhver fri skole i Danmark er - i henhold til bekendtgørelse om regnskab ved frie grundskoler - forpligtet til at bogføre i overensstemmelse med Bogføringsloven. Det fremgår bl.a. heraf: Enhver registrering skal dokumenteres ved bilag. Er der udstedt eksternt bilag, skal dette så vidt muligt benyttes. Bilag skal oplyse, hvad der er nødvendigt for at identificere kontrolsporet, herunder tydeligt angive transaktionsdato og beløb. 11

12 Modregning i skolepenge Udbetales fripladstilskuddet til forældrene i form af modregning i skolepengene skal der som minimum foreligge bilag/dokumen-tation, hvoraf følgende fremgår: Hvert enkelt barns navn og cpr.nr. Størrelsen af det enkelte barns fripladstilskud. Checkkopi af check udstedt til forældrene og hvoraf nedenstående oplysninger fremgår: Barnets navn og cpr.nr. Størrelsen af det enkelte barns fripladstilskud. Hvilket skoleår fripladstilskuddet vedrører. Kontoudtog fra banken hvorpå de udstedte checks ses hævet. Hvilket skoleår fripladstilskuddet vedrører. Dokumentation for at fripladstilskuddet er godtgjort forældrene ved modregning i skolepengebetalingen Kontant Udbetales befordringstilskuddet kontant til forældre/elever skal der som minimum foreligge bilag/dokumentation for hver enkelt udbetaling, hvoraf følgende fremgår: Bankoverførsel Udbetales fripladstilskuddet til forældrene i form af bankoverførsel, skal der som minimum foreligge bilag/dokumentation for hver enkelt udbetaling, hvoraf følgende fremgår: Barnets navn og cpr.nr. Barnets navn og cpr.nr. Størrelsen af det udbetalte beløb. Hvilket skoleår fripladstilskuddet vedrører. Forældrenes kvittering for modtagelsen af beløbet. Størrelsen af det enkelte barns fripladstilskud. Hvilket skoleår fripladstilskuddet vedrører. Anvendes/udbetales fripladstilskuddet på anden vis er det skolens opgave og ansvar at der foreligger den fornødne dokumentation for tilskuddets anvendelse. Underskrevet anmodning fra forældrene påført et kontonummer, hvortil fripladstilskuddet ønskes overført. Bilag hvoraf bankoverførslen fremgår med specifikation af de enkelte beløb og hvilke kontonumre beløbene er overført til. Kontoudtog fra banken hvoraf bankoverførslerne fremgår Check Udbetales fripladstilskuddet direkte til forældrene med check, skal der som minimum foreligge bilag/dokumentation for hver enkelt udbetaling, hvoraf følgende fremgår: Fordelingssekretariatet og/eller sekretariatets revisor kan i alle tilfælde kræve, at dokumentationen attesteres af skolens leder, bestyrelse og/eller revisor. 9. Elektronisk kommunikation Fordelingssekretariatets bestyrelse har vedtaget, at skolernes indrapportering til Fordelingssekretariatets sagsbehandlingssystemer skal foregå elektronisk med mindre der i hvert enkelt tilfælde er truffet aftale om andet mellem skolen og Fordelingssekretariatet. Fordelingssekretariatets bestyrelse har vedtaget, at kommunikationen mellem Fordelingssekretariatet og skolerne i videst muligt omfang skal foregå elektronisk og at skolerne som minimum skal tilvejebringe en fungeren- 12

13 de adresse og at denne periodisk skal åbnes og tømmes. Fordelingssekretariatet vil i videst muligt omfang gøre ansøgningsmateriale, blanketter, erklæringer, vejledninger m.v. elektronisk tilgængelige på Fordelingssekretariatet vil i videst muligt omfang kommunikere elektronisk med skolerne og deres revisorer. Kommunikationen vil foregå til de adresser, som skolerne har meddelt til Fordelingssekretariatet og/eller Undervisningsministeriet, og de adresser til skolerevisorer, som skolerne har meddelt til Fordelingssekretariatet og/eller Undervisningsministeriet. Fordelingssekretariatet påtager sig ikke ansvar for fejl og mangler i tilskudsadministrationen og -udbetalinger som følge af fejl og mangler i skolernes eller revisorernes adresser og/eller skolernes IT-tekniske infrastruktur eller driften heraf. 13

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

Juli 2016 Gældende fra skoleåret 2016/17. Administrationsgrundlag for. Fripladstilskud

Juli 2016 Gældende fra skoleåret 2016/17. Administrationsgrundlag for. Fripladstilskud Juli 2016 Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for Fripladstilskud 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen... 4 1.3. Revisionsbekendtgørelsen...

Læs mere

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

1. januar 2016. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

1. januar 2016. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 1. januar 2016 Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 1 0. Indledning Dette dokument er administrationsgrundlaget for Fordelingssekretariatets tilskud

Læs mere

Administrationsgrundlag for Det generelle befordringstilskud

Administrationsgrundlag for Det generelle befordringstilskud Gældende fra skoleåret 2017/18 Administrationsgrundlag for Det generelle befordringstilskud 1 0. Indledning... 3 1. Lov- og regelgrundlag... 3 1.1. Finansloven... 4 1.2. Revisionsbekendtgørelsen... 4 1.3.

Læs mere

September 2016 Gældende fra skoleåret 2016/17. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

September 2016 Gældende fra skoleåret 2016/17. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever September 2016 Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 1 0. Indledning Dette dokument er administrationsgrundlaget for Fordelingssekretariatets

Læs mere

Administrationsgrundlag for Det generelle befordringstilskud

Administrationsgrundlag for Det generelle befordringstilskud Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for Det generelle befordringstilskud 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Finansloven... 4 1.2. Revisionsbekendtgørelsen... 4 1.3.

Læs mere

Gældende fra skoleåret 2016/17. Administrationsgrundlag for befordringstilskud til syge og invalide elever

Gældende fra skoleåret 2016/17. Administrationsgrundlag for befordringstilskud til syge og invalide elever Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for befordringstilskud til syge og invalide elever 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Lov om friskoler og private grundskoler...

Læs mere

Certificeringstilskud

Certificeringstilskud Marts 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Administrationsgrundlag for Certificeringstilskud 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen... 4 1.3.

Læs mere

Tilskud fra Kompetence og Uddannelsesfonden 2013

Tilskud fra Kompetence og Uddannelsesfonden 2013 Marts 2014 Gældende fra 2013 Administrationsgrundlag for Tilskud fra Kompetence og Uddannelsesfonden 2013 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud fra Kompetencefonden og Uddannelsesfonden 2012

Administrationsgrundlag for tilskud fra Kompetencefonden og Uddannelsesfonden 2012 Administrationsgrundlag for tilskud fra Kompetencefonden og Uddannelsesfonden 2012 0. Indledning Dette dokument er administrationsgrundlaget for tilskud fra Kompetencefonden og Uddannelsesfonden til frie

Læs mere

1. januar Administrationsgrundlag for befordringstilskud til elever med svære handikap

1. januar Administrationsgrundlag for befordringstilskud til elever med svære handikap 1. januar 2016 Administrationsgrundlag for befordringstilskud til elever med svære handikap 1 0. Indledning Dette dokument er administrationsgrundlaget for Fordelingssekretariatets tilskud til elever med

Læs mere

Marts 2014 Gældende fra skoleåret 2013/14. Administrationsgrundlag for. Befordringstilskud

Marts 2014 Gældende fra skoleåret 2013/14. Administrationsgrundlag for. Befordringstilskud Marts 2014 Gældende fra skoleåret 2013/14 Administrationsgrundlag for Befordringstilskud 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen... 4 1.3.

Læs mere

Tilskud fra Kompetence og Uddannelsesfonden 2014

Tilskud fra Kompetence og Uddannelsesfonden 2014 Maj 2014 Gældende fra 2014 Administrationsgrundlag for Tilskud fra Kompetence og Uddannelsesfonden 2014 1 0. INDLEDNING... 3 1. LOV OG REGELGRUNDLAG... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

Tilskud fra Kompetencefonden 2016

Tilskud fra Kompetencefonden 2016 Gældende fra 1. januar 2016 Administrationsgrundlag for Tilskud fra Kompetencefonden 2016 1 0. INDLEDNING... 3 1. LOV- OG REGELGRUNDLAG... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Revisionsbekendtgørelsen... 4 1.3.

Læs mere

Eunomia Eunomia er navnet på portalen til Fordelingssekretariatets

Eunomia Eunomia er navnet på portalen til Fordelingssekretariatets Vores virksomhed og opgaver Fordelingssekretariatet er en selvejende institution, der blev oprettet den 1. juli 2003. Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private

Læs mere

Certificeringstilskud

Certificeringstilskud December 2017 Gældende fra 1. januar 2018 Administrationsgrundlag for Certificeringstilskud 1 0. Indledning... 3 1. Lov- og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v. BEK nr 702 af 30/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 097.648.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ServiceNyt Lukket i uge 7. Fordelingssekretariatet er lukket i uge 7 på grund af vinterferie.

ServiceNyt Lukket i uge 7. Fordelingssekretariatet er lukket i uge 7 på grund af vinterferie. Fordelingssekretariatet Japanvej 36 4200 Slagelse Tel: 5856 5100 Fax: 5853 2588 Mail: fskr@fskr.dk Web: www.fordelingssekretariatet.dk ServiceNyt 1- Læs i dette nummer: Fordelingssekretariatet: Lukket

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. Udkast november 2015 Bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. I medfør af 3, stk. 1, 5, stk. 9, 8, stk. 3, 10, stk. 1, 11, stk. 2 og 3, 11 a, stk. 3, 14, stk. 2, 15, stk. l og

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

ServiceNyt juni 2016

ServiceNyt juni 2016 ServiceNyt 6 2016 20. juni 2016 Fordelingssekretariatet: Sommerferie Fordelingssekretariatet Deltag i Fordelingssekretariatets og Undervisningsministeriets orienteringsdage Sommerferie Fordelingssekretariatet

Læs mere

ServiceNyt 1 2016 25. januar 2016

ServiceNyt 1 2016 25. januar 2016 ServiceNyt 1 2016 25. januar 2016 Fordelingssekretariatet: Lukket i uge 7 Oversigt over årets frister på Fordelingssekretariatets områder Fordelingssekretariatet Lukket i uge 7 Fordelingssekretariatet

Læs mere

ServiceNyt april 2013

ServiceNyt april 2013 ServiceNyt 4 2013 22. april 2013 Friplads- og opholdsstøtte: Forældreansøgningsskema og fordelingsnøgle 2013/14 Fripladstilskud og lockout Befordring: Tilskud til befordring af syge/ invalide elever og

Læs mere

ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015

ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015 ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015 Fordelingssekretariatet: Sommerferie Deltag i Fordelingssekretariatets og Undervisningsministeriets orienteringsdage Friplads- og opholdsstøtte: Forældreansøgningsskema

Læs mere

ServiceNyt august 2016

ServiceNyt august 2016 ServiceNyt 7 2016 29. august 2016 Fordelingssekretariatet: Aflysning af Fordelingssekretariatets og Undervisningsministeriets orienteringsdage for nye og nyere skoler Friplads- og opholdsstøtte: Frist

Læs mere

Til alle Frie Grundskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Til alle Frie Grundskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Tidsfrister i forbindelse

Læs mere

Oprettelse af en fri grundskole

Oprettelse af en fri grundskole Oprettelse af en fri grundskole Foreningen af Kristne Friskoler Der er ca. 500 friskoler i Danmark. Foreningen af Kristne Friskoler er en af de 6 skoleforeninger, der er i Danmark med godt 6300 elever

Læs mere

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Afdeling for Erhvervsrettet Uddannelse og Tilskud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE Godkendt af Bestyrelsen for Aalborg Friskole 2. september 2016 1. INTRODUKTION. Ifølge loven om frie grundskoler, hvorunder Aalborg Friskole hører, yder staten et

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tidsfrister i forbindelse

Læs mere

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen 1. Elevens navn: 2. Køn: 3. Fødselsdato: 4. Adresse: 5. Nuværende klassetrin og

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie Grundskoler Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning til skemaer (A-C, Cc, F

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

ServiceNyt Friplads- og opholdsstøtte

ServiceNyt Friplads- og opholdsstøtte Fordelingssekretariatet Japanvej 36 4200 Slagelse Tel: 5856 5100 Fax: 5853 2588 Mail: fskr@fskr.dk Web: www.fordelingssekretariatet.dk ServiceNyt 5-2011 Læs i dette nummer: Friplads- og opholdsstøtte 30.

Læs mere

august Ophør af samarbejde: Proces eller perfekt storm København. Tidligere prøve-og eksamensopgaver findes i dag på Materialeplatformen.

august Ophør af samarbejde: Proces eller perfekt storm København. Tidligere prøve-og eksamensopgaver findes i dag på Materialeplatformen. august august MÅNEDLIGE INDBERETINGER : Opgavesæt fra tidligere afholdte prøver Prøve- og eksamensopgaver 29. august 2016 Ansøgninger om vikartilskud skal foretages senest ved udgangen af den efterfølgende

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Eksternt Bestyrelsesmødereferat

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Eksternt Bestyrelsesmødereferat Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Vejledning til skemaer (A-C,

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Læs mere

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt Til skolens leder (frie grundskoler) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler UDKAST AF 11. JUNI 2012 I medfør af 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

Juni 2016 Gældende for skoleåret 2016/2017. Administrationsgrundlag for. Ansættelsesregistret

Juni 2016 Gældende for skoleåret 2016/2017. Administrationsgrundlag for. Ansættelsesregistret Juni 2016 Gældende for skoleåret 2016/2017 Administrationsgrundlag for Ansættelsesregistret 0. Indledning... 3 1. Lov- og retsgrundlag... 3 2. Ansættelsesregistret formål... 4 3. Område... 4 4. Skolens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

ServiceNyt Fordelingssekretariatet. Frist-SMS

ServiceNyt Fordelingssekretariatet. Frist-SMS Fordelingssekretariatet Japanvej 36 4200 Slagelse Tel: 5856 5100 Fax: 5853 2588 Mail: fskr@fskr.dk Web: www.fordelingssekretariatet.dk ServiceNyt 1-2011 24. januar 2011 Læs i dette nummer: Fordelingssekretariatet:

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved

20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved 20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved 1 Fordelingssekretariatet. Kontoret i Slagelse. Vikarkassen. Fællessekretariatet. Kært barn har mange navne, men de betegner

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Kapitel 1 Ansøgning og ansøgningsfrist Kapitel 2 Betingelser for rentetilskud Kapitel 3 Beregning af rentetilskud Kapitel

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE Vedtaget af Bestyrelsen for Aalborg Friskole Maj 2010

Læs mere

ServiceNyt 2-2013. Friplads- og opholdsstøtte. Frist-SMS

ServiceNyt 2-2013. Friplads- og opholdsstøtte. Frist-SMS Fordelingssekretariatet Japanvej 36 4200 Slagelse Tel: 5856 5100 Fax: 5853 2588 Mail: fskr@fskr.dk Web: www.fordelingssekretariatet.dk ServiceNyt 2-2013 Læs i dette nummer: Fordelingssekretariatet: Frist-SMS

Læs mere

ServiceNyt 11 2015 14. december 2015

ServiceNyt 11 2015 14. december 2015 ServiceNyt 11 2015 14. december 2015 Fordelingssekretariatet: Lukket mellem jul og nytår Kontingent 2016 Nye tilskud i Fordelingssekretariatet Tilskud til befordring af svært handikappede elever Tilskud

Læs mere

august Tidligere prøve-og eksamensopgaver findes i dag på Materialeplatformen. Online adgang til prøveeksamensopgaverne

august Tidligere prøve-og eksamensopgaver findes i dag på Materialeplatformen. Online adgang til prøveeksamensopgaverne august august MÅNEDLIGE INDBERETINGER : Opgavesæt fra tidligere afholdte prøver Prøve- og eksamensopgaver Ansøgninger om vikartilskud skal foretages senest ved udgangen af den efterfølgende måned efter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr 786 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 153.94M.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 76 af

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 027.82K.271 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler LOV nr 688 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 044.48S.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. I medfør af 39, stk. 2, og 42, stk. 1 og 2, og 59, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr 917 af 13/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 044.20S.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 688 af

Læs mere

Orienteringsdag om tilskud til de frie grundskoler Side 2

Orienteringsdag om tilskud til de frie grundskoler Side 2 Velkommen til orienteringsdage 2017 Orienteringsdag om tilskud til de frie grundskoler 01-09-2017 Side 2 5. September 2017 Frist: 6. oktober 2017 01-09-2017 Side 3 Information om tilskud Friskoleloven

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag.

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag. Til bestyrelsen for efterskoler, hus- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser og kombinerede skole Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 9. december 2011. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 7. december 2011. Nr. 1135.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 9. december 2011. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 7. december 2011. Nr. 1135. Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. december 2011 7. december 2011. Nr. 1135. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Herved bekendtgøres lov om friskoler og private grundskoler m.v.,

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelsen nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 28. september 2015 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sagsnr.:

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om midler fra Kompetencefonden 1. kvartal

Vejledning til ansøgning om midler fra Kompetencefonden 1. kvartal Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning til ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Over institutionens aktiver og passiver ved stiftelsen udarbejdes status (åbningsstatus) pr. I. august 1993.

Over institutionens aktiver og passiver ved stiftelsen udarbejdes status (åbningsstatus) pr. I. august 1993. Vedtægter for den selvejende institution Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland. l Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland er en selvejende institution medhjemsted i Nørre-Rangstrup Kommune,

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2015 Instruks for tilskud til folkehøjskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med højskoleloven 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere