Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013."

Transkript

1 Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Humlebæk Boligselskab Økonomi Økonomioversigter årig Økonomisk beslutningsoversigt Domeas ydelseskatalog Udbetaling af bestyrelseshonorarer vedrørende byggesager i Humlebæk Boligselskab Godtgørelse af udgifter ved bestyrelsesarbejdet i Humlebæk Boligselskab Ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmer Humlebæk Boligselskab Forretningsorden Konsekvens af lovændring af lov om almene boliger m.v Inddeling af dispositionsfond i puljer Genstart af samdriften Boligselskabets afdelinger Stade for processen med at udarbejde nye kataloger i afdelingerne Enebærhavens renoverings projekt Enebærhaven fjernvarme Finansiering af Boligsocial medarbejder i Enebærhaven Enebærhavens byggesag den beboer sociale indsats Langebjergparken helhedsplan Langebjergparken ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden til udbedring af boliger efter rotteangreb Hesselhøj Salg/renovering af afdelingen Benediktevej - Varsling af lejestigning Ravnsbjerg I og II bibrag grundejerforening Humlebæk Boligselskab fortsat Printer samdriftskontor Fremtidig kommunikation Logo og designmanual for Humlebæk Boligselskab Mødedatoer Eventuelt Deltagere fra bestyrelsen: TT -Tina Thomsen, formand PH -Per Hansen, næstformand JJ -Jan Jensen, medlem KS -Kjeld Sørensen, medlem UH -Uffe Horslef, medlem OS -Ole Sørensen, medlem HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud OP -Ole Poulsen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl. Øvrige deltagere: BG -Bent Gordon Johansen, Domea ES -Ejvind Sommer Sørensen, Domea Domea Boligcenter København, den 16. november 2013

2 1 Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen har på møde den 19. november 2008 besluttet, at dagsorden og eventuelle tillægspunkter godkendes ved mødets indledning. Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden. Godkendt, der var ingen bemærkninger. 2 Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra mødet d. 17. september Referat vedlagt som bilag. Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af bestyrelsen og indføjes i protokollen. Godkendt, der var ingen bemærkninger. 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi 3.1 Økonomioversigter Det blev på Organisationsbestyrelsesmøde 30. august 2013, vedtaget at Domea fremlægger opdateret økonomioversigt for Humlebæk Boligselskab på hvert organisationsbestyrelsesmøde. Administrationsbidrag kt. 512 og tilsvarende indtægt afdelingernes bidrag kt. 604 medtages kun hvert kvartal. Bilaget er vedlagt. Det indstilles, at bestyrelsen kommenterer og godkender vedlagte økonomioversigt Administrationsbidrag skal fremgå af oversigten hvert kvartal, denne er ikke inkluderet. Manglende administrationsbidrag eftersendes til TT. Konto 532 er rente indtægter til viderefordeling til afdelinger. Herudover vedlægges opdateret oversigt over selskabets dispositionsfond, trækningsretsmidler og arbejdskapital som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen kommenterer og godkender vedlagte oversigt over selskabets dispositionsfond, trækningsretsmidler og arbejdskapital. Der blev kommenteret at økonomien ser fornuftig ud. Følgende mangler at blive ført i dispositionsfonden: 1) Kr bevilget til afdeling 406 for nedlæggelse af carporte i forbindelse med byggeri af driftscenter. 2) Kr bevilget til vandmålere i afdeling 409 bliver ikke aktuelle og slettes fra arbejdskapitalen. 3) Kr til driftscenter hvad er de besluttet til. Skal oplyses på næste møde. Alle beløb skal være ført med beslutningsreferat dato. Side 2 af 14

3 4) I forhold til forbrugt beløb til samdriften skal det sikres, at der er overensstemmelse mellem bevilliget, regnskabsført og forbrugt beløb årig Økonomisk beslutningsoversigt Den udarbejdede oversigt fra formandsskabet, der har grundlag i de data HB har bedt Domea udarbejde i form af nøgletal 10 år tilbage pr. afdeling, fremlægges endeligt til debat og beslutning om anvendelse som den faktuelle del af det fremtidige beslutningsgrundlag. Oversigten fremlægges på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning og beslutter at anvende oversigten som beslutningsgrundlag. Bestyrelsen udtrykte, at den fremlagte oversigt giver et dækkende billede af afdelingernes indbetalinger til og udbetalinger fra Humlebæk Boligselskabs dispositionsfond, trækningsretsmidler og arbejdskapital. Bestyrelsen besluttede at oversigten skal være et dynamisk værktøj i forhold til fremtidige beslutninger om tilskud fra Humlebæk Boligselskab til afdelingerne. Domea skal sikre, at oversigten er opdateret en gang i kvartalet. 3.3 Domeas ydelseskatalog Domeas ydelseskatalog og prisliste for tilvalg samt en oversigt over tilkøb i Humlebæk Boligselskabs afdelinger er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning BG forklarede at HB har fuld pakke. Ydelseskatalog fremsendes elektronisk til TT. Side 3 af 14

4 Boligselskabets afdelingers individuelle tilvalg er ikke vedlagt, oversigt over disse fremsendes til TT. 3.4 Udbetaling af bestyrelseshonorarer vedrørende byggesager i Humlebæk Boligselskab. På organisationsbestyrelsesmøde den 17. september 2013, blev det besluttet at fordele byggesagshonorarer i igangværende byggesager i Humlebæk Boligselskab som fordelt i nedenstående skema. 1) Bestyrelsen forespurgte ved mødet, om byggesags honorarer kan udbetales én gang årligt opgjort per 31. december i forhold til byggeriets stade, hvilket ifølge Byggechef Karsten Pedersen er muligt. 2) Bestyrelsen skal tage stilling til, om tidligere medlemmer der har siddet i styregrupperne og udvalgene skal have andel af honorarerne. De tidligere medlemmer som i så fald vil modtage honorar er Karin Thomsen, Svend Aage Jensen og Lissy Holtegaard. ad 1: Det indstilles, at bestyrelsen tager information om byggesagshonorarers udbetalingstidspunkt til efterretning og beslutter hvordan udbetaling skal styres fremover. ad 2: Det indstilles, at bestyrelsen beslutter om ovenstående tidligere medlemmer der har siddet i styregrupperne og udvalgene skal have andel af honorarer. Det blev besluttet, at der forholdsmæssigt skal udbetales til afgåede bestyrelsesmedlemmer, beløb opgøres til næste bestyrelsesmøde. 3.5 Godtgørelse af udgifter ved bestyrelsesarbejdet i Humlebæk Boligselskab PH forespurgte på sidste bestyrelsesmøde om bestyrelsens beslutning i forhold til udbetaling af km penge efter statens takster samt kontorartikler efter bilag til bestyrelsesmedlemmer. Side 4 af 14

5 Herudover om der kan bevilges hjemmebredbånd inkl. WIFI til bestyrelsesmedlemmer. Der vedlægges Domeas regler for godtgørelse af bestyrelsesmedlemmers udgifter. Det indstilles, at bestyrelsen beslutter omfanget af godtgørelse for kørsel og indkøb af kontorartikler samt bevilling af bredbånd inkl. WIFI til organisationsbestyrelsesmedlemmer. TT: Det er rimeligt med km-refusion efter statens takster. Der opfordres til samkørsel. TT: ønsker at udskyde beslutning vedr. bredbånd og WIFI til efter nytår. TT: indkøb af kontorartikler er dækket af bestyrelseshonorar. Bestyrelsen besluttede, at der ydes kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer efter statens takster ved transport udenfor Humlebæk/Fredensborg. Ordningen træder i kraft fra dags dato 22. oktober Domea fremsender procedure og opretter underkonto i Boligselskabets kontoplan. 3.6 Ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmer Tina Thomsen kommer med oplæg til hvilke ansvarsområder skal dækkes af bestyrelsen og delegering af ansvar til bestyrelsens medlemmer. Det indstilles, at bestyrelsen beslutter hvilke ansvarsområder bestyrelsen skal dække samt hvem skal være ansvarlig for de forskellige områder. Der blev sat ønsker/navne på forskellige ansvarsområder som fremgår af ovenstående diagram, punktet færdiggøres næste møde. Side 5 af 14

6 4 Humlebæk Boligselskab 4.1 Forretningsorden Bestyrelsen træffer ifølge vedtægternes 9, stk. 9 nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv i en forretningsorden. Forretningsordenen er et uddybende supplement til vedtægterne og virker i praksis som en vejledning, der beskriver, hvorledes bestyrelsens arbejde bør organiseres. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, der til enhver tid kan ændres. Forretningsordenen udarbejdes og vedtages af bestyrelsen og kræver ikke andres godkendelse for at være gældende. Gældende forretningsorden for Humlebæk Boligselskabs organisationsbestyrelse blev godkendt i 27. august 2009 og er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter forretningsordenen og beslutter eventuelle ændringer. Det blev besluttet at, forretningsordenen skal gennemses af JJ og bestyrelsen bedes komme med forslag til revision til næste møde. 4.2 Konsekvens af lovændring af lov om almene boliger m.v. På organisationsbestyrelsesmøde 17. september blev punktet drøftet og besluttet genoptaget til beslutning på indeværende møde. Med skæring 19. marts 2013 er 20, stk. 2, 1 pkt. i Lov om almene boliger m.v. ophævet og erstattet af teksten: En afdelings udgifter til tab som følge af lejeledighed og uforholdsmæssigt store tab som følge af fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen dækkes af dispositionsfonden. Ovenstående er ikke gældende, hvis udgifterne er dækket af reglerne om kommunal betaling af leje og garanti ved fraflytning. Dialog fra møde: Der blev forespurgt om, hvilket tidspunkt i et sagsforløb en misligholdsregning defineres som tab for afdelingen og dermed kan indbringes for organisationsbestyrelsen for beslutning om kompensation. Det blev foreslået, at fordringen overgår til Humlebæk Boligselskab hvis fordringen ved opgørelse af afdelingernes årsregnskaber er overgået til retslig inkasso i løbet af regnskabsåret. Domea blev bedt om til næste møde at fremkomme med estimat over hvilke omkostninger denne lovgivning ville have påført HB i 2011 og 2012, såfremt lovgivningen havde været i kraft. Dette som beslutningsværktøj for at estimere kapitalbehov fra dispositionsfonden. Hvad hvis omkostningsoverslag for 2011 og 2012 er vedlagt som bilag. Side 6 af 14

7 Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om disponering af tilstrækkelige midler i selskabets dispositionsfond og beslutter betingelser og procedurer for overdragelse af fordringer fra afdelinger til selskabet. JJ hvornår er det et tab. JJ mener at 401 har lidt større tab i 2011/12 end de af på omkostningsoverslaget viste. ESS beder Domeas økonom STB kontrollere sine tal. TT beder Domeas jurist forklare lovgivning og definition for overgangstidspunkt. Punktet tages på dagsorden for næste bestyrelsesmøde til beslutning. 4.3 Inddeling af dispositionsfond i puljer På organisationsbestyrelsesmøde 17. september blev punktet drøftet og besluttet genoptaget til beslutning på indeværende møde. TT foreslog at selskabet opererer med sikkerhedskapital, startende med ca. kr 1.500,- per lejemål som skal øges til kr ,- per lejemål over kommende 10 år. Herudover afsættes midler i følgende puljer: 1) Pulje til uforholdsmæssigt store fraflytningsager 2) Pulje til tomgang 3) Pulje til udvikling af afdelinger 4) Pulje til skimmelsager 5) Pulje til sort uheld i afdelinger Oversigt over dispositionsfond og egen trækningsret, med ovenstående puljer budgetteret er vedlagt som bilag. Dialog fra møde: Det blev diskuteret om Skimmelbudgettet også skal dække andre bygningsangreb. Eks. Rotter, PCB, murbier mm. JJ fremførte, at det er relevant at overveje forebyggende tiltag i for hold til at forhindre sorte uheld. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter oplægget og beslutter inddeling af selskabets dispositionsfond i en akkumulerende pulje til sikkerhedskapital og 5 yderligere puljer afsat til mærkede sager. Det indstilles endvidere, at bestyrelsen beslutter retningslinier og procedurer for udbetaling fra puljerne. Der er enighed om at opdele i puljer, Domea sikrer at økonomioversigter fremadrettet er inddelt i puljerne og holdes opdaterede. Punktet tages på næstkommende organisationsbestyrelsesmøde for beslutning af procedurer, processer og kriterier for udbetaling. 4.4 Genstart af samdriften Samdriftsudvalget orienterer om udvikling og tiltag i genstartsprocessen. Side 7 af 14

8 Der blev afholdt medarbejder seminar 2. oktober med temaet work smarter, not harder, boligselskabets ejendomsfunktionærer deltog med stor interesse og højt aktivitetsniveau, der fremkom mange gode betragtninger og ideer i forhold til temaet. Udvalget foreslår at arrangere en tur for repræsentantskabet, for at besøge Frederikssund Boligselskabet og Vendersbo på Lolland, begge selskaber har fungeret som pilotprojekter for samdrift, der vil være mulighed for at tale erfaringer med ansatte og beboerdemokrater. Samme tur foreslås for medarbejderne i HB, dog med vinklen at få et praktisk indblik i hvordan samdriften køres i de to driftscentre. Samdriftsudvalget har arrangeret møde med alle bestyrelser i HB for at gennemgå og drøfte afdelingernes nuværende driftsnoter og tidsregistreringer for første halvdel af 2013 med henblik på, at indlede processen hos afdelingerne med at vælge fremtidigt driftsniveau. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender de to ekskursioner for repræsentantskab og funktionærer. TT fremlagde arbejdet i samdriftens stade og udtrykte forhåbning om at være klar til genstart med udgang af marts TT viste film fra seminardagen med ejendomsfunktionærerne. Bestyrelsen godkendte ekskursion for Repræsentantskabets medlemmer til Boligselskabet Rosenvænget i Frederikssund søndag d. 24. november Det blev besluttet ikke at inkludere besøg i Vendersbo Boligselskab på grund af den lange køretid. Bestyrelsen godkendte endvidere tur for medarbejderne til samdriften i Rosenvængets Boligselskab. ESS arrangerer det praktiske i begge arrangementer. 5 Boligselskabets afdelinger 5.1 Stade for processen med at udarbejde nye kataloger i afdelingerne Mange afdelinger i Humlebæk Boligselskab er i proces med at udarbejde opdaterede kataloger for husorden, råderet og vedligeholdelsesreglement. Annett Abildgaard hos Domea som er tovholder på processen, har vedlagt en processtatus som bilag, afdelingsbestyrelserne kan kontakte Annett Abildgaard på for yderligere information og fremdrift af processen. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bad Annett Abildgaard hos Domea fremsende de færdige trykte kataloger til de relevante bestyrelser og samtidigt sende dem digitalt til driftscenteret Enebærhavens renoverings projekt Side 8 af 14

9 Der orienteres om byggesagens stade på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der blev orienteret at projektet følger tidsplan og er ca. 15% færdig. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Enebærhaven fjernvarme Enebærhaven har fået tilbud fra Nordforbrænding om tilslutning til fjernvarmenettet uden omkostninger til anlægsarbejder uden for afdelingens matrikel. Enebærhavens nuværende forsyningskontrakt er indgået med E-on og er principielt uopsigelig indtil 31. Juli 2017, E-on ejer de tekniske installationer i tilknytning til LKV anlægget, Enebærhaven ejer kedler og fordelingsanlæg. Nordforbrændingens tilbud om omkostningsfri tilslutning bortfalder ifølge byggesagens ingeniør 31. december 2013, hvorefter afdelingen vil skulle betale anlægsomkostninger efter Nordforbrændings normale takster, ifølge ingeniøren en omkostning på ca. 1,7 mill. kr. Der har ikke været fremlagt oplæg til fjernvarme projekt til beslutning hos afdelingens beboere. Organisationsbestyrelsen har bedt Domea forhandle med E-on om omkostning ved at opsige kontrakten og med Nordforbrænding om mulig tidsforlængelse til Bestyrelsen har understreget at det er afgørende at Enebærhaven selv kan afholde alle udgifter ved etablering af fjernvarme. Domea opdaterer sagens stade på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. ES meddelte at der ikke er sket udvikling i sagen. Bestyrelsen besluttede at gentage punktet på næste bestyrelsesmøde. 5.4 Finansiering af Boligsocial medarbejder i Enebærhaven Domea redegør for fremtidig afholdelse af udgifter til opretholdelse af den boligsociale indsats på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. ES oplyste at boligsocial rådgiver Katja Giebel forbliver i projektet byggetiden ud. Domea har på vegne af Humlebæk Boligselskab søgt LBF om tillægsbevilling på i alt kr ,- Herudover vil restfinansiering ske i byggesagens økonomi. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5.5 Enebærhavens byggesag den beboer sociale indsats Side 9 af 14

10 Bestyrelsen har efterlyst en mere kontinuerlig dialog mellem de 2 udvalgte til styregruppen og Katja Giebel. Medlemmerne af styregruppen, Per Hansen og Jan Jensen, orienterer fra sidste møde i gruppen. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Katja Giebel udfører mange praktiske opgaver for beboere udover hendes arbejde som boligsocial medarbejder. Herudover er hun ankerperson på koordineringen af samspillet mellem entreprenør/beboere. Katja bør have en praktisk medhjælp til diverse praktiske beboerservice opgaver, evt. en akutjobber med kommunalt tilskud. Den boligsociale indsats er planlagt til at blive nedtrappet over de næste 6 måneder, hvorefter Katja overgår til byggesagen som genhusningsmedarbejder. Pga. den tidlige opstart af det sociale projekt, afsluttes dette uhensigtsmæssigt tidligt. Det blev besluttet, at arbejde hurtigt i forhold til mulighed for ansættelse af akutjobber, Domea undersøger mulighed for finansiering. Punktet tages til beslutning på næste møde Langebjergparken helhedsplan Der redegøres for byggesagens stade og for den demokratiske proces i Langebjergparken s helhedsplan på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Det blev besluttet at udsætte dette punkt til næste møde 5.7 Langebjergparken ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden til udbedring af boliger efter rotteangreb Afdelingsbestyrelsen i Langebjergparken anmoder om tilskud fra Humlebæk Boligselskabs dispositionsfond til dækning af udgifter afholdt i foråret 2013 til afhjælpning og udbedring af 4 lejemål, Langebjergparken 338 A,B,C og D. efter rotteangreb under gulvene i lejemålene. Afdelingen har haft en samlet udgift til udbedring, oprensning og genhusning på i alt kr ,- Herudover er det med baggrund i endnu et rotteangreb omfattende 4 nye boliger, besluttet at indlede en generel undersøgelse af afdelingens boliger i afdeling 2 for at konstatere hvordan fremtidige angreb kan forebygges, med henblik på at ansøge Landsbyggefonden om tillægsbevilling til at udbedre i forbindelse med den verserende byggesag i Langebjergparken. Denne undersøgelse er KHS-arkitekter kommet med overslag på kr ,- som ligeledes søges som tilskud fra dispositionsfonden. Den verserende rottesag har ramt 4 boliger og omfatter genhusning, udskiftning af gulve og underskabe samt oprensning og tillukning af adgangsveje for rotter. Omkostninger til udbedringen søges dækket under den ovenstående ansøgning til Side 10 af 14

11 Landsbyggefonden, dog dækkes skader som er sket og udbedret inden ansøgning sjældent. Bilag 1) Rapport fra KHS vedrørende rotteadgang til bygningerne i Langebjergparken afdeling II. Bilag 2) regnskab for udbedring efter rotteangreb forår 2013, medbringes som bilag til mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager beslutning om disponering af i alt kr ,- til dækning af udgifter til afsluttet rottesag samt yderligere kr ,- til undersøgelser af bygningerne med henblik på at hindre fremtidige rotteangreb. Det blev besluttet, at bevillige kr ,- til KHS-arkitekter s undersøgelse af bygningerne i Langebjergparkens afd. II med henblik på at hindre fremtidig rotteindtrængen i boligerne, undersøgelsen skal danne grundlag for en ansøgning til Landsbyggefonden med henblik på at inkludere rottesikring i den verserende byggesag. Det blev besluttet, at udsætte beslutning om tilskud til afdelingens udgifter til rottesag fra forår 2013 til efter at tilskudsmulighed fra LBF er klarlagt samt afholdelse af møde med Langebjergparkens bestyrelse Hesselhøj Salg/renovering af afdelingen Organisationsbestyrelsen har undersøgt mulighederne for ombygning af de nuværende 10 ungdomsboliger til 4 familieboliger og alternativt salg af afdelingen (huset), tiltaget er begrundet i udlejningsvanskeligheder. Landsbyggefonden har udført en vurdering af de to alternativer (vedlagt som bilag) og har vurderet at en ombygning af ejendommen vil være for bekostelig. Organisationsbestyrelsen har derfor søgt Fredensborg Kommune om tilladelse til salg af ejendommen, hvilket kommunen har godkendt. Et salg skal endeligt godkendes i ministeriet for by, bolig og landdistrikter. TT bad på sidste møde Domea undersøge om ansøgning til ministeriet for By & Bolig kan afvente en senere beslutning i bestyrelsen, grundet den igangværende visionsproces i Humlebæk Boligselskab. Evt. tidsfrist undersøges og oplyses på næste møde. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringer til efterretning. BG oplyste at sagen problemfrit kan tåle udsættelse indtil medio Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Benediktevej - Varsling af lejestigning Afd. 408 Benediktevej er udlejet som fritidsinstitution til Fredensborg kommune. Afdelingen har et 2012 regnskab der udviser et underskud på kr ,- og et budget for 2014 der udviser lejestigning på 23,11% svarende til kr ,-. Side 11 af 14

12 Bestyrelsen har pålagt Domea at varsle lejestigning overfor kommunen med tilbagevirkende kraft fra og med 1. januar Domea redegør for sagens stade på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. ES informerede, at der er aftalt møde med kommunens jurist Flemming Kisum om lejestigningen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, punktet gentages på næste bestyrelsesmøde Ravnsbjerg I og II bidrag grundejerforening Ravnsbjerg I og II indgår i grundejerforeningen F31, afdelingsbestyrelserne har igennem en årrække forsøgt at få ændret mandat sammensætningen i foreningen og derigennem om muligt at ændre betalingsfordelingen til grundejerforeningen. TT har drøftet sagen med borgmester Thomas Lykke Pedersen i Fredensborg kommune, kommunens jurist Flemming Kissum har fremsendt vedlagte notat, som konkluderer at: hvis det er således, at det vedtægtsforslag, der blev forelagt på den stiftende generalforsamling den 10. september 2009, blev vedtaget med de formuleringer, der ligger i det eksemplar, jeg har modtaget, så er disse vedtægter ikke sådan at ændre. Almindelige vedtægtsændringer kræver ifølge 13 i det foreliggende eksemplar 2/3 majoritet. Er der derimod tale om at ændre det forhold, hvormed det enkelte medlem eller delområde tager del i fællesudgifterne, kan der efter omstændighederne være tale om, at der skal være enighed, dvs. alle delområderne/grundejerforeningerne (og særligt dem hvis rettigheder forringes) skal være enige. Imod sat fald ville jo den, der har majoriteten kunne bestemme, at minoriteten skal betale det hele/en uforholdsmæssig stor del. Domeas advokat Henrik Meden har ligeledes vurderet det juridiske indhold i sagen og mener at det er meget vanskeligt at ændre de vedtægter som er vedtaget af generalforsamlingen i F31, medmindre der er begået en procedurefejl. Hvis HB beslutter at føre sag anbefales bestyrelsen, at indgå aftale med ekstern advokat om at indstævne grundejerforeningens beslutning om mandatfordeling for den lokale byret. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter om sagen skal overgives til advokat. PH udtalte at sagen er håbløst i hårdknude, da 2/3 flertal ikke kan skaffes i F31. UH ønsker ikke at bruge penge på advokat. Det blev besluttet ikke at forfølge sagen yderligere. 6 Humlebæk Boligselskab fortsat 6.1 Printer samdriftskontor På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at omkostninger til indkøb eller leasing af en kopimaskine, som kan håndtere større mængder materiale, skal deles i Side 12 af 14

13 forholdet 30% HB og 70% Domea. Domea forbeholdte sig at kunne godkende pris og kvalitet af printeren. Domea kommer med oplæg til indkøb/leasing til mødet. Det indstilles, at bestyrelsen beslutter hvilken model og finansieringsordning skal vælges. ESS fremlagde tilbud fra Canon i Hillerød på køb eller leasing af 3 år gammel fabriksrenoveret kopimaskine. Det blev besluttet at lease maskinen til en samlet udgift på kr per år samt indgå service aftale og e-support til samlet 800 kr per år Herudover har Canon stillet garanti, at der leveres en ombytningsmaskine hvis antal stop overskrider 5 gange på én måned. Domea kan ikke indgå i leasing aftale, men kan yde HB et fradrag i administrationsgebyr 2013 på ialt kr ,- svarende til Domeas andel af udgiften. Herefter afholder Humlebæk Boligselskab omkostningerne til maskinens drift. Domea skal sikre at omkostninger til leasing og drift af kopimaskinen budgetteres fremover i Humlebæk boligselskabs budget. 6.2 Fremtidig kommunikation PH fremlagde på sidste bestyrelsesmøde forslag til en bred kommunikation, ved at udgive en Humlebæk Boligselskab avis på A3 papir splittet til A4 format på 4 sider. OS foreslog at HB avis kan bruges som talerør beboere imellem eksempelvist køb/salg/bytte. JJ spurgte, skal der være opsøgende journalistik eller er det et talerør fra Organisationsbestyrelsen til beboerne. TT svarede, det skal være et talerør fra bestyrelsen til beboerne i Humlebæk Boligselskab. JJ foreslog at avisen også kan bruges som talerør til omverdenen ved at fremsende den til strategisk udvalgte personer, eksempelvis samarbejdspartnere i kommunen. PH kommer med arbejdsplan for projektet til dette møde. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter den fremlagte arbejdsplan for projektet og beslutter procesplan og udformning af HB avis. PH fremlagde planer og udkast til en kvartals udgave. Der blev nedsat et udvalg bestående af Per, Jan og Christina til at arbejde videre med avisens disposition. Punktet tages med igen på næste møde. 6.3 Logo og designmanual for Humlebæk Boligselskab Side 13 af 14

14 Humlebæk Boligselskab har indgået aftale med Fanø design om udarbejdelse af en logo og designmanual med henblik på stærkere profilering af boligselskabet. Denne er færdig og fremsendt til organisationen, der skal træffes beslutning om det videre forløb. Designmappen medbringes til mødet. Det er tidligere besluttet ikke at arbejde videre på et logo og profil projekt der ikke har haft forankring i repræsentantskabet. Det indstilles, at bestyrelsen gennemser designmappen og beslutter opbevaring af denne. Bestyrelsen besluttede, at designmanual forslaget Ligges i depot hos bestyrelsens kommunikationsansvarlige Per Hansen. 7 Mødedatoer Næste Organisations bestyrelses møder afholdes den 28. november i Ravnsbjerg2 s lokaler, idet Strædet er optaget kl Driftsudvalget mødes hver 3die onsdag i måneden kl. 18 i driftscenteret på Baunebjergvej. Næste gang 31. oktober kl. 18 og 20. november kl Der afholdes ekskursion med repræsentantskabets medlemmer til samdriften i Rosenvænget Boligselskab i Frederikssund søndag 24. november. Bus afgår fra Humlebæk kl og fra Baastrupvej kl , der forventes retur ca. kl Der bydes på en let frokost. Visions Workshop torsdag 21. november kl Eventuelt Julefrokost 17. december kl på Gammel Humlebæk Kro. Festudvalget består af PH og CØ. JJ udtrykte behov for, at der i forhold til omverdenen skal være fokus på synliggørelse af Humlebæk Boligselskab. Således skal der i højere grad være fokus på at boligselskabets logo er det fremtrædende i alle materialer og at Domea er tonet væsentlig ned. Side 14 af 14

HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud

HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. januar 2014 kl. 18.00 Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. august 2013 kl. 18.00 Mødet afholdes i Fælleshuset, Ravnsbjerg II, Ravnsbjerggårdsvej 155, 3480 Fredensborg Dagsorden 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Humlebæk Boligselskab Referat af Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag 17. februar 2015

Humlebæk Boligselskab Referat af Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag 17. februar 2015 Humlebæk Boligselskab Referat af Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag 17. februar 2015 Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat og protokol... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi...

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN

REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Humlebæk Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 3. februar 2011 kl. 17.00 I Langebjergparkens Fælleshus, Langebjergvej 374, 3050 Humlebæk REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk Mødedeltagere: Bestyrelsen: Michael Rasmussen, fmd.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anna Hynding, næstformand Aksel Johansen.

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anna Hynding, næstformand Aksel Johansen. Boligforeningen Asbo Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 6. december 2011 kl. 16.30 Mødet blev holdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14, 6440 Augustenborg, med efterfølgende

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke #JobInfo Criteria=StenløseS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Afbud: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 10.00, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden 1. Orientering fra formanden 2. Status på

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen Referat KBS Kollegieboligselskabet Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 10. april 2013 kl. 17 00 på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Dagsorden: 1. Protokol 2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN

UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN Humlebæk Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag d. 11. februar 2013 kl. 17.30 I Multihuset, Baunebjerghuse, Baunebjergvej 283, 3050 Humlebæk UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Orientering fra formanden...

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

REFERAT Den 3. september 2012

REFERAT Den 3. september 2012 København den 4. september 2012 REFERAT Den 3. september 2012 Mødeart: Afdeling: Organisationsbestyrelsesmøde Lægeforeningens Boliger Mødested: Bestyrelseslokalet, Sionsgade 26 Deltagere: Alex F. Rasmussen

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Leif Poulsen Birthe Hansen Karin van Overeem Nicki Hagesen Svend Jensen

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere