Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union"

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. marts 2014 (OR. en) 7866/14 Interinstitutionel sag: 2011/0202 (COD) EF 87 ECOFIN 273 DELACT 78 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. marts 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union C(2014) 1551 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for vurdering af væsentligheden af udvidelser og ændringer af den interne ratingbaserede metode og den avancerede målemetode Hermed følger til delegationerne dokument - C(2014) 1551 final. Bilag: C(2014) 1551 final 7866/14 mc DGG 1B DA

2 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2014) 1551 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for vurdering af væsentligheden af udvidelser og ændringer af den interne ratingbaserede metode og den avancerede målemetode (EØS-relevant tekst) DA DA

3 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUNDEN FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT Kommissionen har i medfør af artikel 143, stk. 5, og artikel 312, stk. 4, litra b) og c), i forordning (EU) nr. 575/2013 ("forordningen") beføjelse til, efter indgivelse af udkast til standarder fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af EBA, at vedtage delegerede retsakter, der præciserer betingelserne for vurdering af væsentligheden af udvidelser og ændringer af de interne metoder ved fastsættelse af kapitalgrundlagskrav for kreditrisiko og operationel risiko. Kommissionen skal i henhold til artikel i forordning (EU) nr. 1093/2010 senest tre måneder efter modtagelsen af udkast til standarder beslutte, om den vil godkende de forelagte udkast. Kommissionen kan også vælge kun at godkende udkastene til standarder delvist eller med ændringer, hvis det er i Unionens interesse, i overensstemmelse med den særlige procedure i nævnte artikler. 2. HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE EBA har i henhold til artikel 10, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1093/2010 foretaget en offentlig høring om de udkast til tekniske standarder, som er blevet forelagt Kommissionen i henhold til forordningens artikel 143, stk. 5, og artikel 312, stk. 4, litra b) og c). Et høringsdokument blev offentliggjort den 11. marts 2013, og høringen blev afsluttet den 11. juni EBA har desuden fået rådgivning om høringsdokumentet fra EBA's interessentgruppe for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010. Således som Kommissionen specifikt har anmodet om, er det kun udkastet til tekniske standarder og begrundelsen, der forelægges Kommissionen med henblik på vedtagelse af reguleringsmæssige tekniske standarder. Alt relevant baggrundsmateriale bl.a. baggrunden for udkastet til tekniske standarder, konsekvensanalysen og svarene på den offentlige høring indgår i den fuldstændige udgave af EBA's reguleringsmæssige tekniske standarder, der blev godkendt af EBA's tilsynsråd den 27. november 2013 og efterfølgende offentliggjort på EBA's hjemmeside: 3. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT Alle bestemmelser i denne delegerede retsakt vedrører vurderingen af væsentligheden af ændringer og udvidelser af de interne metoder for fastsættelse af kapitalgrundlagskrav for kreditrisiko og operationel risiko. I henhold til forordningen er alle institutter forpligtede til at søge om godkendelse, når de har til hensigt at foretage en væsentlig udvidelse og ændring af deres interne metoder for kreditrisiko og operationel risiko for at sikre, at de godkendte interne metoder overholder de lovbestemte krav. I forordningen sondres der mellem væsentlige udvidelser eller ændringer, der er underlagt krav om godkendelse, og alle andre ændringer, der er omfattet af indberetningspligt. Ved DA 2 DA

4 anvendelse af sidstnævnte (udvidelser og ændringer, der er omfattet af indberetningspligt) er tidspunktet for indberetning ikke specificeret, dvs. om udvidelsen eller ændringen skal indberettes til myndighederne før eller efter gennemførelsen. De kompetente myndigheder skal dog ikke nødvendigvis modtage indberetning om udvidelser og ændringer af mindre betydning forud for deres gennemførelse; det vil i stedet være mere effektivt og mindre byrdefuldt for institutterne at indsamle oplysninger om sådanne ændringer af mindre betydning og indberette disse til de kompetente myndigheder med regelmæssige mellemrum. En sådan fremgangsmåde, der allerede er almindelig tilsynspraksis i flere medlemsstater, vil mindske tilsynsbyrden for både kompetente myndigheder og institutter. Med udgangspunkt i ovenstående betragtninger gives der i den delegerede retsakt (bilagene) først en række kvalitative betingelser for kategoriseringen af udvidelser og ændringer af interne metoder (for hvert kreditmæssigt og operationelt risikoområde) i en af følgende kategorier: væsentlige udvidelser og ændringer, der kræver godkendelse fra de kompetente myndigheder; mindre væsentlige udvidelser og ændringer, som dog stadig har en vis grad af væsentlighed, der kræver indberetning til de kompetente myndigheder inden gennemførelse; endnu mindre væsentlige udvidelser og ændringer, som derfor kun indberettes til de kompetente myndigheder med regelmæssige mellemrum efter deres gennemførelse. Disse udvidelser og ændringer, der falder ind under en af kategorierne af mindre væsentlighed, kan stadig ændre kapitalgrundlagskravene eller, hvis det er relevant, de risikovægtede eksponeringsbeløb. Den delegerede retsakt omfatter derfor også kvantitative tærskelbeløb, der finder anvendelse som en slags "bagstoppeanordning" ud over de lister over kvalitative betingelser, der anvendes ved fastsættelsen af udvidelsers og ændringers væsentlighed. Disse tærskelbeløb er baseret på den procentvise ændring af kapitalgrundlagskravene eller, hvis det er relevant, af de risikovægtede eksponeringsbeløb før og efter den planlagte udvidelse eller ændring. Endelig fastsættes det i den delegerede retsakt, hvilken dokumentation institutterne skal indgive til de kompetente myndigheder, således at sidstnævnte kan vurdere, om institutterne overholder ovennævnte regler. DA 3 DA

5 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for vurdering af væsentligheden af udvidelser og ændringer af den interne ratingbaserede metode og den avancerede målemetode (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, særlig artikel 143, stk. 5, tredje afsnit, og artikel 312, stk. 4, tredje afsnit, og ud fra følgende betragtninger: (1) I henhold til artikel 143, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 skal anvendelsesområdet for et ratingsystem tage udgangspunkt i typen af eksponeringer, der kan vurderes med et specifik ratingsystem. (2) I forordning (EU) nr. 575/2013 sondres der mellem væsentlige udvidelser eller ændringer af den interne ratingbaserede metode (IRB-metoden) og den avancerede målemetode (AMA), der er underlagt krav om godkendelse, og alle andre ændringer, der er omfattet af en indberetningspligt. For så vidt angår sidstnævnte står der ikke noget i forordning (EU) nr. 575/2013 om tidspunktet for indberetning af en udvidelse eller ændring, dvs. om ændringen bør indberettes før eller efter dens gennemførelse. Det må tages i betragtning, at de kompetente myndigheder ikke behøver have forudgående kendskab til udvidelser eller ændringer af mindre betydning. Det ville desuden være mere effektivt og mindre byrdefuldt for institutterne at samle sådanne ændringer af mindre betydning og indberette dem til de kompetente myndigheder med regelmæssige mellemrum. Dette er således allerede almindelig tilsynspraksis i flere medlemsstater. Udvidelser og ændringer, der kræver indberetning, bør derfor opdeles yderligere i udvidelser og ændringer, der kræver indberetning før deres gennemførelse, og udvidelser og ændringer, som kun kræver indberetning efter deres gennemførelse. Dette ville yderligere sikre, at de kompetente myndigheder i deres daglige arbejde kan målrette deres indsats omkring udvidelser og ændringer, der har potentiale til i væsentlig grad at ændre kapitalgrundlagskravene eller effektiviteten af modeller eller ratingsystemer. Det vil også sikre, at institutterne sondrer mellem udvidelser og ændringer af stor betydning og udvidelser og ændringer af mindre betydning på DA 4 DA

6 grundlag af en risikoorienteret tilsynsmetode. En sådan sondring mellem udvidelser og ændringer, der er underlagt indberetningspligt inden gennemførelse, og udvidelser og ændringer, der skal indberettes efter gennemførelsen, vil være hensigtsmæssig, da en indberetning inden gennemførelsen vil give de kompetente myndigheder mulighed for at undersøge overensstemmelsen med denne forordning. Dette vil til gengæld også mindske institutternes tilsynsmæssige byrde. (3) Væsentligheden af udvidelser eller ændringer af modellerne afhænger normalt af typen og kategorien af den udvidelse eller ændring, der foreslås (hvilket bør afspejles i de kvalitative kriterier), og deres potentiale til at ændre kapitalgrundlagskravene eller, hvis det er relevant, de risikovægtede eksponeringsbeløb (hvilket bør afspejles i de kvantitative kriterier). Alle kvantitative kriterier for vurdering af væsentligheden af udvidelser eller ændringer bør tage form af et tærskelbeløb baseret på den procentvise ændring af kapitalgrundlagskravene eller, hvis det er relevant, de risikovægtede eksponeringsbeløb før og efter ændringen. (4) Mens det kvantitative tærskelbeløb for så vidt angår udvidelser og ændringer af de avancerede målemetoder (AMA) for nemheds skyld bør beregnes på grundlag af kapitalgrundlagskravene, bør tærskelbeløbet for ændringer af IRB-metoderne beregnes på grundlag af de risikovægtede eksponeringsbeløb, for således at undgå, at tærsklerne utilsigtet påvirkes af forskelle i størrelsen af de foretagne kreditværdireguleringer, som påvirker kapitalgrundlagskravene, men ikke af de risikovægtede eksponeringsbeløb. Desuden bør de kvantitative tærskelbeløb udformes således, at der tages hensyn til den samlede indvirkning af udvidelser eller ændringer på den nødvendige kapital baseret på de interne metoder samt de standardiserede metoder, for således at afspejle, i hvilket omfang interne metoder anvendes til de samlede kapitalgrundlagskrav eller de risikovægtede eksponeringsbeløb. Dette gælder for alle tærskelbeløb for begge metoder, undtagen i forbindelse med det andet tærskelbeløb i artikel 4, stk. 1, litra c), nr. ii), for IRB-metoden og tærskelbeløbet for forudgående indberetning om IRBmetoden, som er udformet med henblik på ændringernes indvirkning på de risikovægtede eksponeringsbeløb, der er omfattet af anvendelsesområdet for en bestemt model. For både IRB-metoden og AMA bør beregningerne af virkningerne af en bestemt udvidelse eller ændring foretages med udgangspunkt i samme tidspunkt, da eksponeringerne (for så vidt angår IRB-metoden) og risikoprofilen (for så vidt angår AMA) er relativt stabile over tid. (5) De kompetente myndigheder kan til enhver tid træffe passende tilsynsforanstaltninger med hensyn til modeludvidelser og -ændringer, der er blevet indberettet, baseret på den igangværende gennemgang af eksisterende godkendelser af interne metoder, jf. artikel 101 i direktiv 2013/36/EU 1. På den ene side skal dette sikre, at de krav, der er fastsat i del III, afsnit II, kapitel 3, afdeling 6, eller del III, afsnit III, kapitel 4, eller del III, afsnit IV, kapitel 5, i forordning (EU) nr. 575/2013 fortsat er opfyldt. På den anden side er det nødvendigt med regler for at fastlægge, hvornår der kræves nye godkendelser og indberetninger om udvidelser og ændringer af interne metoder. Sådanne regler bør ikke berøre metoderne for tilsyn med interne metoder eller de administrative procedurer, jf. artikel 20, stk. 8, i forordning (EU) nr. 575/ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af , s. 338). DA 5 DA

7 (6) Ændringer af den permanente delvise anvendelse af interne metoder eller, hvor det er relevant, den sekventielle gennemførelse af interne metoder er omfattet af artikel 148 og 150 i forordning (EU) nr. 575/2013 for IRB-metoden og artikel 314 i forordning (EU) nr. 575/2013 for AMA. Disse typer af ændringer bør derfor ikke være omfattet af denne forordning. (7) Godkendelsen fra de kompetente myndigheder angår de metoder, procedurer, tilsynsforanstaltninger, dataindsamlings- og it-systemer, der anvendes i forbindelse med de forskellige fremgangsmåder, hvorfor den løbende tilpasning af modellerne til den anvendte beregning af data, baseret på de godkendte metoder, procedurer, tilsynsforanstaltninger og dataindsamlings- og it-systemer, ikke bør være omfattet af denne forordning. (8) For at give de kompetente myndigheder mulighed for at vurdere, om institutterne har anvendt reglerne om vurdering af væsentligheden af udvidelser og ændringer korrekt, bør institutterne fremlægge passende dokumentation for de kompetente myndigheder. For at mindske institutternes tilsynsbyrde og øge de kompetente myndigheders procedurers effektivitet og gennemslagskraft i denne henseende, bør der indføres bestemmelser, hvormed kravene til den dokumentation, der skal ledsage ansøgninger om godkendelse og indberetninger af udvidelser og ændringer, præciseres. (9) Denne forordning er baseret på de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen. (10) Bestemmelserne i denne forordning er tæt knyttet til hinanden, da de tager udgangspunkt i udvidelser og/eller ændringer af AMA og IRB-metoderne for kapitalgrundlagskrav vedrørende kreditrisiko og operationel risiko, og da de tilsynsmæssige spørgsmål og procedurer er ens for de to typer af interne metoder. For at sikre sammenhæng mellem disse bestemmelser, og for at give de personer, der er omfattet af disse bestemmelser, et samlet og koordineret overblik og en samlet og koordineret adgang hertil, er det ønskeligt, at de træder i kraft samtidig og omfatter alle reguleringsmæssige tekniske standarder, der kræves i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 om udvidelser og ændringer af interne modeller for kreditrisiko og operationel risiko, i en enkelt forordning. Da artikel 312, stk. 4, første afsnit, litra a), omhandler en anden genstand, gælder denne forordning kun litra b) og c). (11) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle tilknyttede omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra EBA s interessentgruppe, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1093/ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af , s. 12). DA 6 DA

8 VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Genstand I denne forordning fastsættes betingelserne for vurdering af væsentligheden af udvidelser og ændringer af de interne ratingbaserede fremgangsmåder og de avancerede målemetoder, der er tilladt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013, herunder retningslinjerne for indberetning om sådanne ændringer og udvidelser. Artikel 2 Kategorier af udvidelser og ændringer 1. Væsentligheden af ændringer af anvendelsesområdet for et ratingsystem eller en metode med interne modeller for aktieeksponeringer eller af ændringer af ratingsystemer eller metoden med interne modeller for aktieeksponeringer for så vidt angår den interne ratingbaserede metode ("ændringer af IRB-metoden") eller af udvidelser og ændringer af den avancerede målemetode ("udvidelser og ændringer af AMA"), klassificeres i en af følgende kategorier: a) væsentlige udvidelser og ændringer, der i henhold til artikel 143, stk. 3, og artikel 312, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 kræver godkendelse fra de kompetente myndigheder b) andre udvidelser og ændringer, som kræver indberetning til de kompetente myndigheder. 2. Udvidelser og ændringer som omhandlet i stk. 1, litra b), skal yderligere inddeles i: a) udvidelser og ændringer, som kræver indberetning inden gennemførelse b) udvidelser og ændringer, som kræver indberetning efter gennemførelse. Artikel 3 Principper for kategorisering af udvidelser og ændringer 1. Kategoriseringen af ændringer af IRB-metoden skal foretages i overensstemmelse med nærværende artikel og artikel 4 og 5. Kategoriseringen af udvidelser og ændringer af AMA skal foretages i overensstemmelse med nærværende artikel og artikel 6 og 7. DA 7 DA

9 2. Hvis institutterne skal beregne den kvantitative indvirkning af en eventuel udvidelse eller ændring på kapitalgrundlagskravene eller, hvor det er relevant, på de risikovægtede eksponeringsbeløb, skal de anvende følgende metode: a) med henblik på vurderingen af den kvantitative indvirkning skal institutterne anvende de senest tilgængelige data b) er det ikke muligt at foretage en nøjagtig vurdering af den kvantitative indvirkning, skal institutterne i stedet foretage en vurdering af indvirkningen baseret på en repræsentativ stikprøve eller andre pålidelige inferensmetoder c) for ændringer, som ikke har nogen direkte kvantitativ indvirkning, skal der ikke beregnes nogen kvantitativ indvirkning som fastsat i artikel 4, stk. 1, litra c), for så vidt angår IRB-metoden, eller artikel 6, stk. 1, litra c), for så vidt angår AMA. 3. En væsentlig udvidelse eller ændring må ikke opdeles i flere ændringer eller udvidelser af lavere væsentlighed. 4. I tilfælde af tvivl skal institutterne kategorisere udvidelser og ændringer i kategorien med den største potentielle væsentlighed. 5. Har de kompetente myndigheder godkendt en væsentlig udvidelse eller ændring, skal institutterne beregne kapitalgrundlagskravene på grundlag af den godkendte udvidelse eller ændring fra den dato, der fastsættes i den nye godkendelse, som erstatter den forudgående. Gennemføres den godkendte udvidelse eller ændring ikke senest på den dato, der er fastsat i den nye godkendelse fra de kompetente myndigheder, kræves der en ny godkendelse fra de kompetente myndigheder, som der hurtigst muligt skal ansøges om. 6. Ved forsinket gennemførelse af en udvidelse eller en ændring, der er blevet godkendt af den kompetente myndighed, skal instituttet indberette dette til den kompetente myndighed og give den kompetente myndighed en plan for rettidig gennemførelse af den godkendte udvidelse eller ændring, som det skal anvende inden for et tidsrum, der aftales med den kompetente myndighed. 7. Kategoriseres en udvidelse eller en ændring som en udvidelse eller ændring, der kræver forudgående indberetning til de kompetente myndigheder, og beslutter et institut, efter indberetningen, ikke at gennemføre denne udvidelse eller ændring, skal instituttet hurtigst muligt indberette denne beslutning til de kompetente myndigheder. Artikel 4 Væsentlige ændringer af IRB-metoden 1. Ændringer af IRB-metoden skal betragtes som væsentlige, hvis de opfylder et af følgende kriterier: DA 8 DA

10 a) de falder ind under en af de ændringer af anvendelsesområdet for et ratingsystem eller en metode med interne modeller for aktieeksponeringer, der er beskrevet i bilag I, del I, afdeling 1 b) de falder ind under en af de ændringer af ratingsystemer eller en metode med interne modeller for aktieeksponeringer, der er beskrevet i bilag I, del II, afdeling 1 c) de resulterer i et af følgende: i) et fald på 1,5 % i et af følgende: EU-moderinstituttets samlede konsoliderede risikovægtede eksponeringsbeløb for kreditrisiko og udvandingsrisiko de samlede risikovægtede eksponeringsbeløb for kreditrisiko og udvandingsrisiko i tilfælde af et institut, der hverken er et moderinstitut eller et datterinstitut ii) et fald på 15 % eller mere af de risikovægtede eksponeringsbeløb for kreditrisiko og udvandingsrisiko i relation til anvendelsesområdet for det interne ratingsystem eller metoden med interne modeller for aktieeksponeringer. 2. Ved anvendelse af stk. 1, litra c), nr. i), i denne artikel og i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, skal ændringens indvirkning vurderes som et forhold, der beregnes som følger: a) i tælleren angives forskellen mellem de risikovægtede eksponeringsbeløb for kreditrisiko og udvandingsrisiko i relation til anvendelsesområdet for det interne ratingsystem eller metoden med interne modeller for aktieeksponeringer før og efter ændringen på EU-moderinstituttets konsoliderede niveau eller på institutniveau, når det hverken er et moderinstitut eller et datterinstitut b) i nævneren angives de samlede risikovægtede eksponeringsbeløb for kreditrisiko og udvandingsrisiko før ændringen på henholdsvis EUmoderinstituttets konsoliderede niveau og på institutniveau, når det hverken er et moderinstitut eller et datterinstitut. Beregningen skal tage udgangspunkt i samme tidspunkt. Bestemmelsen af indvirkningen på de risikovægtede eksponeringsbeløb skal kun tage udgangspunkt i indvirkningen af ændringen på IRB-metoden, og eksponeringerne skal antages at forblive konstante. 3. Ved anvendelse af stk. 1, litra c), nr. ii), i denne artikel og i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, skal ændringens indvirkning vurderes som et forhold, der beregnes som følger: a) i tælleren angives forskellen mellem de risikovægtede eksponeringsbeløb for kreditrisiko og udvandingsrisiko i relation til anvendelsesområdet for det DA 9 DA

11 interne ratingsystem eller metoden med interne modeller for aktieeksponeringer før og efter ændringen b) i nævneren angives de risikovægtede eksponeringsbeløb for kreditrisiko og udvandingsrisiko før ændringen i relation til anvendelsesområdet for ratingsystemet eller metoden med interne modeller for aktieeksponeringer. Beregningen skal tage udgangspunkt i samme tidspunkt. Bestemmelsen af indvirkningen på de risikovægtede eksponeringsbeløb skal kun tage udgangspunkt i indvirkningen af ændringen på IRB-metoden, og eksponeringerne skal antages at forblive konstante. Artikel 5 Ændringer af IRB-metoden, der ikke betragtes som væsentlige 1. Ændringer af IRB-metoden, som ikke er væsentlige, men som skal indberettes til de kompetente myndigheder i henhold til artikel 143, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, indberettes på følgende måde: a) ændringer, som opfylder en af de følgende betingelser, indberettes til de kompetente myndigheder mindst to måneder inden deres gennemførelse: i) ændringer som beskrevet i bilag I, del I, afdeling 2 ii) ændringer som beskrevet i bilag I, del II, afdeling 2 iii) ændringer, der medfører et fald på mindst 5 % af de risikovægtede eksponeringsbeløb for kreditrisiko og udvandingsrisiko i relation til anvendelsesområdet for det interne ratingsystem eller metoden med interne modeller for aktieeksponeringer b) alle andre ændringer skal indberettes til de kompetente myndigheder efter deres gennemførelse mindst på årsbasis. 2. Ved anvendelse af stk. 1, litra a), nr. iii), i denne artikel og i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, skal ændringens indvirkning vurderes som et forhold, der beregnes som følger: a) i tælleren angives forskellen mellem de risikovægtede eksponeringsbeløb for kreditrisiko og udvandingsrisiko i relation til anvendelsesområdet for det interne ratingsystem eller metoden med interne modeller for aktieeksponeringer før og efter ændringen b) i nævneren angives de risikovægtede eksponeringsbeløb for kreditrisiko og udvandingsrisiko før ændringen i anvendelsesområdet for ratingsystemet eller metoden med interne modeller for aktieeksponeringer. Beregningen skal tage udgangspunkt i samme tidspunkt. DA 10 DA

12 Bestemmelsen af indvirkningen på risikovægtede eksponeringsbeløb skal kun tage udgangspunkt i indvirkningen af ændringen på IRB-metoden, og eksponeringerne skal antages at forblive konstante. Artikel 6 Væsentlige udvidelser og ændringer af AMA 1. Udvidelser og ændringer af AMA skal betragtes som væsentlige, hvis de opfylder et af de følgende kriterier: a) de falder ind under en af de udvidelser, der er beskrevet i bilag II, del I, afdeling 1 b) de falder ind under en af de ændringer, der er beskrevet i bilag II, del II, afdeling 1 c) de resulterer i et af følgende: i) et fald på mindst 10 % i et af følgende: EU-moderinstituttets samlede konsoliderede kapitalgrundlagskrav for operationel risiko det samlede kapitalgrundlagskrav for operationel risiko i tilfælde af et institut, der hverken er et moderinstitut eller et datterinstitut ii) et fald på mindst 10 % i et af følgende: det samlede kapitalgrundlagskrav for operationel risiko på konsolideret niveau i et moderinstitut, der ikke er et EUmoderinstitut det samlede kapitalgrundlagskrav for operationel risiko i en dattervirksomhed, når moderinstituttet ikke har fået tilladelse til at anvende AMA. 2. Ved anvendelse af stk. 1, litra c), nr. i), og i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, skal indvirkningen af en udvidelse eller ændring vurderes som et forhold, der beregnes som følger: a) i tælleren angives forskellen i kapitalgrundlagskravet for operationel risiko i relation til anvendelsesområdet for AMA-modellen før og efter udvidelsen eller ændringen på EU-moderinstituttets konsoliderede niveau eller på institutniveau, når det hverken er et moderinstitut eller et datterinstitut b) i nævneren angives det samlede kapitalgrundlagskrav for operationel risiko før udvidelsen eller ændringen på henholdsvis EU-moderinstituttets konsoliderede niveau eller på institutniveau, når det hverken er et moderinstitut eller et datterinstitut. DA 11 DA

13 Beregningen skal tage udgangspunkt i samme tidspunkt. Bestemmelsen af indvirkningen på kapitalgrundlagskravet skal kun tage udgangspunkt i indvirkningen af udvidelsen og ændringen på AMA, og den operationelle risikoprofil skal derfor antages at forblive konstant. 3. Ved anvendelse af stk. 1, litra c), nr. ii), og i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, skal indvirkningen af en udvidelse eller ændring vurderes som et forhold, der beregnes som følger: a) i tælleren angives forskellen i kapitalgrundlagskrav for operationel risiko i relation til anvendelsesområdet for modellen før og efter udvidelsen eller ændringen på konsolideret niveau i et moderinstitut, der ikke er et EUmoderinstitut eller på datterinstitutniveau, når moderinstituttet ikke har fået tilladelse til at anvende AMA b) i nævneren angives det samlede kapitalgrundlagskrav for operationel risiko før udvidelsen eller ændringen på henholdsvis konsolideret niveau i et moderinstitut, der ikke er et EU-moderinstitut, eller datterinstitutniveau, når moderinstituttet ikke har fået tilladelse til at anvende AMA. Beregningen skal tage udgangspunkt i samme tidspunkt. Bestemmelsen af indvirkningen på kapitalgrundlagskravet skal kun tage udgangspunkt i indvirkningen af udvidelsen og ændringen på AMA, og den operationelle risikoprofil skal derfor antages at forblive konstant. Artikel 7 Udvidelser og ændringer af AMA, der ikke betragtes som væsentlige Udvidelser og ændringer af AMA, som ikke er væsentlige, men som skal indberettes til de kompetente myndigheder i henhold til artikel 312, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, indberettes på følgende måde: a) udvidelser og ændringer, der er omfattet af bilag II, del I, afdeling 2, og del II, afdeling 2, skal indberettes til de kompetente myndigheder mindst to måneder inden deres gennemførelse b) alle andre udvidelser og ændringer skal indberettes til de kompetente myndigheder efter deres gennemførelse mindst på årsbasis. Artikel 8 Dokumentation for udvidelser og ændringer DA 12 DA

14 1. For udvidelser og ændringer af IRB-metoden eller af AMA, som kræver de kompetente myndigheders godkendelse, skal institutterne sammen med ansøgningen indgive følgende dokumentation: a) beskrivelse af udvidelsen eller ændringen, baggrund og målsætning b) gennemførelsesdato c) anvendelsesområde, der påvirkes af modeludvidelsen eller -ændringen med volumenkarakteristika d) tekniske dokumenter og proceduredokumenter e) rapporter om institutternes uafhængige revision eller validering f) bekræftelse af, at den pågældende udvidelse eller ændring er blevet godkendt af de kompetente organer på grundlag af instituttets godkendelsesprocedurer, og godkendelsesdato g) hvor det er relevant, den kvantitative indvirkning af ændringen eller udvidelsen på de risikovægtede eksponeringsbeløb eller kapitalgrundlagskravet h) registre over instituttets aktuelle og tidligere versionsnumre af interne modeller, som er omfattet af godkendelse. 2. I forbindelse med udvidelser og ændringer, der skal indberettes enten før eller efter gennemførelsen, skal institutterne sammen med indberetningen indgive den dokumentation, der er nævnt i stk. 1, litra a), b), c), f) og g). Artikel 9 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Formand José Manuel BARROSO DA 13 DA

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 C(2016) 901 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.2.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) 13528/17 EF 248 ECOFIN 873 DELACT 200 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2014 C(2014) 9802 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 18.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 148/36 20.5.2014 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 529/2014 af 12. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 30.1.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 om udbygning af Europa-

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2019 C(2019) 4912 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.7.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 6.4.2018 L 90/105 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2018/546 af 15. marts 2018 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om kapitalgrundlag (ECB/2018/10) STYRELSESRÅDET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. april 2019 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. april 2019 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. april 2019 (OR. en) 8196/19 UD 110 DELACT 111 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 14. marts 2019 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. april 2016 (OR. en) 7613/16 UD 72 DELACT 61 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.10.2016 C(2016) 6867 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.10.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet 12.11.2015 L 295/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.5.2016 A8-0064/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 7147 final/2 af

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 7147 final/2 af Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. februar 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på

Læs mere

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE)

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) 6353/19 AELE 19 EEE 12 N 14 ISL 12 FL 16 EF 62 ECOFIN 157 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2017 C(2017) 7684 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.11.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2017 C(2017) 6337 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 26.9.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 om supplerende regler

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2016 C(2016) 3544 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.6.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) 5774/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 26. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT 18 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 C(2018) 2716 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. september 2017 (OR. en) 11932/17 TRANS 347 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 4. september 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 11104/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. juli 2016 til: Komm. dok. nr.: ACP 107 WTO 208 UD 159 DELACT 147 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 20.3.2015 L 76/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/460 af 19. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår proceduren for godkendelse af en intern model i overensstemmelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. juni 2013 (07.06) (OR. en) 10278/13 Interinstitutionel sag: 2012/0185 (COD) TRANS 291 CODEC 1275 RAPPORT fra: generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) 9165/16 COR 1 EF 125 ECOFIN 439 DELACT 83 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2019 C(2019) 3785 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2017 C(2017) 1658 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.3.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en) 10022/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: CLIMA 171 ENV 584 ENT 145 DELACT 93 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.11.2017 L 312/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2194 af 14. august 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 274/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1638 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 C(2018) 7151 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.11.2018 om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) 6092/17 TRANS 52 DELACT 25 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 31.3.2017 L 87/411 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2019 C(2019) 1848 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 13.3.2019 om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en) 5005/16 EF 3 ECOFIN 3 DRS 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 6. januar 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2017 C(2017) 477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.2.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/287/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/287/EU) 17.5.2014 L 147/79 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 10. marts 2014 om fastsættelse af kriterier for etablering og evaluering af europæiske netværk af referencecentre og deres medlemmer og for lettelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. maj 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. maj 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. maj 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0112 (COD) 9288/15 FORSLAG fra: modtaget: 26. maj 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMER 77 WTO 117 COLAC

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0301 (NLE) 15444/15 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: EEE 41 AELE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) 12131/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. september 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMER 96 CFSP/PESC 709 CONOP 70 ECO 52 UD

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 C(2015) 8835 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2015 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/63 om supplerende regler til

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. august 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. august 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. august 2016 (OR. en) 11743/16 ENER 302 CADREFIN 54 DELACT 170 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 C(2017) 5518 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 9.8.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. juli 2017 (OR. en) 11317/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 14. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ACP 83 WTO 168 UD 185 DELACT 132 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 1.6.2017 L 141/21 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/935 af 16. november 2016 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om egnethed og hæderlighed samt vurdere krav til egnethed

Læs mere

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECOFIN 434 CCG 16 CODEC 873 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0117 (NLE) 8534/18 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. maj 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 25 EEE 22 N

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 320/8 Den Europæiske Unions Tidende 17.11.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1078/2012 af 16. november 2012 om en fælles sikkerhedsmetode for overvågning, der skal anvendes af jernbanevirksomheder

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6469 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til forordning (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 9.0.208 A8-053/ 00-00 ÆNDRINGSFORSLAG 00-00 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Othmar Karas, Pervenche Berès Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted A8-053/208 Forslag til forordning (COM(207)0734

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5807 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om anerkendelse af, at Japans retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2017 (OR. en) 8199/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 10. april 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 31 AGRI 197 SAN 150 DELACT 71 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.1.2017 C(2017) 149 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.1.2017 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2016/2251 af 4. oktober 2016 om supplerende

Læs mere

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 27. april 2018 (OR. en) 2015/0272 (COD) PE-CONS 9/18 ENV 126 ENT 32 MI 109 CODEC 250 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. marts 2012 (22.03) (OR. en) 7977/12 DENLEG 30 AGRI 173 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. marts 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2016 (OR. en) 13471/16 EF 309 ECOFIN 929 DELACT 219 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) 7713/16 COR 1 EF 76 ECOFIN 273 DELACT 64 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 1. december 2017 (OR. en) 2016/0360 B (COD) 2016/0360 (COD) PE-CONS 59/17 EF 266 ECOFIN 915 CCG 31 CODEC 1756 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2017 C(2017) 1703 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.3.2017 om betingelser for klassificering uden prøvning af puds til udvendig og indvendig

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.12.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, 27.12.2017 Den Europæiske Unions Tidende L 345/27 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/2395 af 12. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår overgangsordninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0182 (NLE) 11946/17 UD 195 CID 2 TRANS 349 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere