JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede"

Transkript

1 JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

2

3 JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister

4 Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Center for Ligebehandling af Handicappede Bredgade 25, opg. F, Kbh. K. Tlf: Fax: Teksttlf: Mail: Hjemmeside: Fås også i DAISY-format, på diskette og kan hentes på 4. udgave, januar 2009 Oplag: Samlet oplag: ISBN Tryk: Scanprint a/s Pjecen kan frit citeres med tydelig kildeangivelse.

5 5 Indhold Hvad er job med løntilskud til førtidspensionister?... 7 Kriterier for godkendelse Brug af revalidering Løn og arbejdsvilkår Førtidspension og job Job med løntilskud kontra fleksjob Sygedagpenge Personlig assistance Mentor Hjælp til arbejdsredskaber m.m Hjælp til befordring Opfølgning Ved flytning til ny kommune De eksisterende 1/3 stillinger De eksisterende skånejob med løntilskud Klagemuligheder Love, bekendtgørelser og vejledninger... 37

6 6

7 7 Hvad er job med løntilskud til førtidspensionister? Job med løntilskud til førtidspensionister blev tidligere kaldt skånejob med løntilskud. Et job med løntilskud til førtidspensionister er som de tidligere skånejob med løntilskud en stilling på særlige vilkår. Det særlige er, at man aftaler sig frem til lønnen og arbejdsvilkårene. Job med løntilskud til førtidspensionister kan oprettes til personer, der er tilkendt førtidspension af kommunen. Der er altså tale om et tilbud til personer, der modtager førtidspension, i modsætning til fleksjob, der oprettes til personer, som ikke modtager førtidspension. Det er en betingelse for at få et job med løntilskud, at man ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Der kan læses mere om job med løntilskud til førtidspensionister på under emnet "Handicappede" Hvem har ansvaret? Det er den kommune, hvor førtidspensionisten bor, der har ansvaret for at yde tilskud i forbindelse med oprettelse af job med løntilskud. Job med løntilskud kan både tilbydes på fuldtid og på deltid.

8 8 Det er kommunen i jobcentret, der behandler sagerne om oprettelse af job med løntilskud. Hvor oprettes job med løntilskud? Job med løntilskud kan oprettes hos private og offentlige arbejdsgivere. Job med løntilskud kan oprettes inden for alle erhvervstyper, bortset fra de undtagelser, der gælder som følge af EU-reglerne. Der kan dog ikke oprettes job med løntilskud i en virksomhed, der er ejet af personens ægtefælle, registrerede partner eller samlever. Der kan ikke ansættes en person i et job med løntilskud, før spørgsmålet har været drøftet på virksomheden - det vil sige mellem ledelsen og repræsentanter for virksomhedens ansatte. Det er et krav, at der er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud samt personer i virksomhedspraktik og antallet af ansatte med løntilskud (fleksjob er undtaget). Antallet af ansatte med løntilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik må maksimalt udgøre 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte og herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte. Forud for ansættelsen skal der foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at dette er opfyldt. Begrænsningen af antallet af personer i løntilskudsjob gælder ikke for offentlige virksomheder, hvis de kan godtgøre, at personer i løntilskudsjob vil kunne få det nødvendige faglige, sociale eller sproglige udbytte af opholdet, selvom der er flere ansatte i løntilskud end angivet ovenfor. Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at der er enighed om dette. Det er en betingelse for ansættelse af en person i job med løntilskud, hos såvel private som offentlige arbejdsgivere, at der er tale

9 9 om merbeskæftigelse. Det vil sige, at ansættelsen af personen i løntilskud skal medføre en nettoudvidelse af medarbejderne. Man kan også ansætte en person i løntilskud, hvis der er blevet en stilling ledig på grund af: Frivillig afgang, fx hvis en tidligere medarbejder selv siger op Hvis en medarbejder stopper sin ansættelse på grund af alder Frivillig nedgang i arbejdstid, fx hvis en medarbejder selv ønsker at få nedsat tid Afskedigelse af en medarbejder på grund af forseelse. Det kan fx være, hvis den ansatte har stjålet fra arbejdspladsen. Det skal fremgå af arbejdsgiverens tilbud, at der er enighed mellem arbejdsgiver og ansatte om, at der er tale om merbeskæftigelse.

10 10 Kriterier for godkendelse Følgende kriterier skal opfyldes, for at en person kan godkendes til et job med løntilskud: Personen skal være under 65 år Personen skal modtage førtidspension. En person, der har søgt førtidspension, men ikke fået den tilkendt, er ikke berettiget til et job med løntilskud til førtidspensionister. Det har ikke betydning for oprettelsen af et job med løntilskud, at personen samtidig med førtidspensionen eventuelt modtager erstatning for erhvervsevnetab efter lov om forsikring mod følge af arbejdsskade. Det har heller ikke betydning for oprettelsen af et job med løntilskud, at personen samtidig med førtidspensionen modtager invalidepension fra en privat pensionsordning eller en tjenestemandspension. Man skal være opmærksom på, at der skal være sammenhæng mellem en persons arbejdsevne og job. Der kan således være personer, hvis arbejdsevne er så nedsat, at de ikke kan ansættes i et job med løntilskud. For denne persongruppe kan der være mulighed for beskæftigelse på beskyttede værksteder, ved frivilligt arbejde m.m.

11 11 Brug af revalidering En person, der modtager førtidspension, har mulighed for at søge kommunen i jobcentret om revalidering med henblik på at forbedre sin arbejdsevne og dermed kvalificere sig til fx et job med løntilskud eller et job på det ordinære arbejdsmarked. Der er også mulighed for at få støtte til revalidering, hvis der er tvivl om, hvorvidt en person kan honorere de krav, som jobbet med løntilskud stiller, eller hvis der er brug for optræning. Der er i denne situation mulighed for at yde hjælp til de særlige udgifter, der er en følge af arbejdsprøvningen/optræningen eller funktionsnedsættelsen. Det kan fx være personlig assistance eller nødvendige arbejdsredskaber.

12 12 Løn og arbejdsvilkår Når et ansættelsesforhold med løntilskud aftales, skal der oprettes en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev, hvor løn og arbejdsvilkår beskrives. I papiret skrives ligeledes, i hvor lang en periode kommunen i jobcentret har bevilget løntilskuddet. Hvis arbejdsgiveren eller arbejdstageren efterfølgende ønsker at stoppe ansættelsesforholdet, anvendes reglerne i de gældende overenskomster og lovgivningen. På det private ansættelsesområde skal det af arbejdsgiverens tilbud om at ansætte en person i job med løntilskud fremgå, om ansættelsesområdet er omfattet af: 1. En kollektiv overenskomst 2. Om repræsentanter for de ansatte er hørt om ansøgningen og 3. Om de ansatte er positive over for at medvirke til opfyldelsen af formålet med ansættelsen. Der skal foreligge en skriftlig dokumentation fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at punkt 2 og 3 er opfyldt, og om hvorvidt de ansatte og arbejdsgiveren er enige om, at betingelsen for merbeskæftigelse er opfyldt. De samme betingelser skal opfyldes, når der er tale om ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver. Dog er der ikke krav om oplysning om, hvorvidt der er tale om en kollektiv overenskomst.

13 13 Ansatte i job med løntilskud er omfattet af lovgivningen for lønmodtagere, medmindre de enkelte love herom har undtaget denne gruppe. Det vil fx sige, at ansatte i job med løntilskud er omfattet af lov om sygedagpenge, lov om ferie og arbejdsskadeloven. Ansatte i job med løntilskud er dog ikke omfattet af lønmodtagerlovgivningen i følgende tilfælde: Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 53, der vedrører betingelserne for ret til arbejdsløshedsdagpenge. Det står i 53, stk. 3, at arbejde, hvor der ydes offentlig støtte, ikke medregnes i optjening af ret til arbejdsløshedsdagpenge. Det betyder, at en person ansat i et job med løntilskud ikke kan få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge i tilfælde af ledighed. Løn Lønnen aftales mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren i samarbejde med de faglige organisationer. Bliver personen ansat inden for et område, der ikke er dækket af en faglig overenskomst, aftales lønnen med den faglige organisation, der er tættest på området. Det er arbejdsgiveren, der udbetaler lønnen til arbejdstageren. For arbejdstageren indgår lønnen som almindelig skattepligtig indkomst. Arbejdstageren får samtidig med lønnen for jobbet også udbetalt sin førtidspension. Størrelsen af pensionen kan dog påvirkes af lønindtægten. Førtidspension er også almindelig skattepligtig indkomst. Løntilskud Kommunen i jobcentret betaler et løntilskud til arbejdsgiveren. Løntilskuddet udgør (2009) 23,26 kr. pr. time til såvel private som offentlige arbejdsgivere. I særlige tilfælde kan løntilskuddet dog udgøre (2009) 40,71 kr. pr. time.

14 14 Det er kommunen i jobcentret, der afgør, om der er tale om et særligt tilfælde. Et eksempel på et særligt tilfælde kan være den situation, hvor en arbejdsgiver, der har en person ansat i 1/3 stilling (reglerne fra før 1. juli 1998), i stedet ønsker at modtage tilskud efter de nye regler. I denne situation vil løntilskuddet kunne udgøre 40,71 kr. pr. time. Et andet eksempel, hvor kommunen kan vurdere, at der er tale om et særligt tilfælde, kan være i de situationer, hvor arbejdstagerens arbejdsevne er meget lille. Bruttostøtteintensitet (vedrører kun private arbejdsgivere) På grund af EU-regler er der indført et "støtteloft". Det vil sige en grænse for, hvor meget private arbejdsgivere må modtage i støtte i forbindelse med personens ansættelse. Det er kommunen i jobcentret, der skal informere arbejdsgiveren om, at løntilskuddet over en periode på et år efter ansættelsen ikke må overstige 100 procent af de samlede lønomkostninger for den ansatte. Samtidig skal arbejdsgiveren gøres opmærksom på, at denne forpligtes til at tilbagebetale et evt. overstigende beløb. Ved de samlede lønomkostninger forstås som hovedregel: Løn samt løn under ferie/fravær (dvs. både ferie og fx sygdom) Feriegodtgørelse og feriepenge Arbejdsgiverbidrag til pension, hvis det fremgår af overenskomsten på det pågældende område eller af en konkret aftale

15 15 Arbejdsgiverandel af ATP, arbejdsskadeforsikring, AER, Uddannelsesfonde, finansieringsbidrag (ATP-bidrag ved ledighed, aktivering samt visse uddannelsesformer, ATP-bidrag ved sygdom og barsel, udgifter til Lønmodtagernes Garantifond). Staten refunderer kommunens udgifter til løntilskud med 50 %. Arbejdsvilkår Kommunen i jobcentret har ansvaret for at sikre, at arbejdsgiveren er indforstået med at tage de nødvendige skånehensyn i forhold til arbejdstagerens særlige behov. Når kommunen i jobcentret har sikret sig dette, aftales de øvrige arbejdsvilkår, fx arbejdstiden, ved aftale mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren i samarbejde med de faglige organisationer. Det gælder her, som ved fastsættelse af lønnen, at der skal rettes henvendelse til den organisation, der er nærmest til at dække det pågældende område, hvis personen ansættes inden for et område, der ikke er dækket af en faglig overenskomst.

16 16 Førtidspension og job To sæt regler om førtidspension Der findes to forskellige sæt regler om førtidspension. Personer, der er tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse før 1. januar 2003, eller for hvem der er påbegyndt sag herom, følger de "gamle" regler om førtidspension, dvs. de regler, der var gældende inden 1. januar Disse personer har mulighed for at søge personlige tillæg, helbredstillæg, boligydelse, bistands- eller plejetillæg. For alle andre, der søger og får bevilget førtidspension, gælder de "nye" regler om førtidspension. Hvis man får førtidspension efter de nye regler, kan man ud over førtidspensionen søge boligsikring og hjælp til dækning af eventuelle merudgifter, der er en følge af personens funktionsnedsættelse (lov om social service 100). Det er vigtigt at være opmærksom på, at ansættelse i et job med løntilskud kan få betydning for størrelsen af den udbetalte førtidspension, ligegyldigt om personen er tilkendt førtidspension efter de "nye" eller "gamle" regler om førtidspension. Samtidig skal det understreges, at det er svært at beskrive præcist, hvilken indflydelse en eventuel indtægt har på førtidspensionens størrelse. Derfor skal man kontakte kommunen, der vil kunne beregne det præcise beløb i den konkrete situation. Pensionisten skal altid oplyse kommunen om forandringer i forhold, der kan forventes at medføre ændringer af pensionen.

17 17 På under "Pension" kan man læse nærmere og lave en beregning af, hvilken indflydelse en evt. indtægt har ved siden af pensionen. De "gamle" regler Der findes fire ydelsestyper af førtidspension til personer i alderen år. Beløbene i skemaet gælder pr. 1. januar 2009 pr. måned for en gift eller samlevende (beløb markeret med * er skattepligtige). Højeste førtidspension Mellemste førtidspension Forhøjet alm. førtidspension Almindelig førtidspension Førtidsbeløb Ekstra tillægsydelse kr./md kr./md kr./md. Erhvervsudygtighedsbeløb* kr./md. Invaliditetsbeløb kr./md. Pensionstillæg* kr./md kr./md kr./md kr./md. Grundbeløb* kr./md kr./md kr./md kr./md. * skattepligtigt beløb

18 18 Indtægtsregulering Det er kun førtidspensionens grundbeløb, pensionstillæg, personlige tillæg og helbredstillægget, der påvirkes af indtægter ud over pensionen. De øvrige beløb berøres ikke. Vær dog opmærksom på, at der er fastsat en grænse for likvid formue ved beregningen af helbredstillæg. Formue af en vis størrelse kan desuden påvirke beregningen af boligydelse. Pensionstillægget er kr. om måneden for enlige. Grundbeløbet og pensionstillægget reguleres i forhold til personens egen personlige indkomst, dvs. alle skattepligtige indkomster inklusive fx positiv kapitalindkomst. Ved beregning af pensionstillægget indgår også en eventuel ægtefælles indtægter. Det samme er tilfældet for personer, der er samlevende, hvis samlivet er indledt efter 1. marts 1999, eller hvis førtidspensionen er tilkendt efter 1. marts Grundbeløbet og pensionstillægget reduceres eller bortfalder helt, hvis indtægten, der ligger til grund for beregningen, overskrider en nærmere fastsat grænse. To eksempler: 1) En enlig førtidspensionist har pr. 1. januar 2009 mulighed for at have en samlet indtægt på kr. om året, før grund beløbet reduceres. Grundbeløbet reduceres herefter med 60 % af indtægten og bortfalder helt ved en indtægt på kr. om året.

19 19 2) For enlige berøres pensionstillægget, når indtægten overstiger kr. om året. Pensionstillægget aftrappes herefter med 30 % af indtægten og bortfalder ved en indtægt på kr. (Bortfald ved kr. gælder kun for personer, der før 1. marts 1999 var samlevende, og hvor samlevers indtægter ikke medregnes ved reduktion af pensionstillægget). Ret til pension eller invaliditetsydelse Den 1. juli 2008 trådte en regelændring i kraft, der betyder, at personer, der er tilkendt førtidspension efter den gamle ordning, får fuld sikkerhed for, at de ikke mister retten til pension på grund af en arbejdsindsats. Kommunen skal dog vurdere, om der er grundlag for at træffe afgørelse om, at pensionen gøres hvilende, hvis arbejdsindtægten vedvarende forventes at overstige det dobbelte af førtidspensionens grundbeløb ( kr. i 2009). Når pensionen er gjort hvilende, udbetales pensionen ikke. Udbetalingen genoptages efter anmodning fra personen, hvis den erhvervssituation, der har ligget til grund for beslutningen om at gøre pensionen hvilende, ophører. Ved afgørelsen af, om retten til pension skal gøres hvilende, foretages en konkret vurdering af, om den opnåede indtægt er uforenelig med den tilkendte førtidspension. Pr. 1. juli 2008 blev der ligeledes foretaget en harmonisering af reglerne om invaliditetsydelse. Regelændringen betyder, at alle førtidspensionister efter den gamle ordning, der kommer i beskæftigelse og får pensionen gjort hvilende, fremover vil modtage invaliditetsydelse, uden at kommunen skal foretage en konkret individuel vurdering og uafhængig af den tilkendte pensionstype.

20 20 De "nye" regler Efter de nye regler om førtidspension er der kun én ydelsestype af førtidspension, som kan tilkendes personer mellem 18 og 65 år. Efter 1. januar 2009 modtager enlige kr. om måneden. Personer, der er gift/samlevende, vil modtage kr. om måneden. Begge beløb er skattepligtige og påvirkes af eventuelle indtægter. Kommunen beregner, hvor stort et beløb førtidspensionen udgør ved først at finde personens indtægtsgrundlag og herefter fratrække et fradragsbeløb. Alt afhængig af personens indtægt udbetales den fulde pension, en procentdel af denne eller ingen pension. Groft skitseret beregnes indtægten på følgende måde: Indtægtsgrundlaget for førtidspension opgøres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægt. Indtægt vil sige den skattepligtige personlige indkomst inklusive fx positiv kapitalindkomst. Før en eventuel ægtefælles/samlevers indtægt opgøres, fratrækkes et beløb på (2009) kr., hvis ægtefællen/ samleveren ikke er pensionist. Det største beløb, som kan lægges til grund for en ægtefælles/samlevers indtægt, er (2009) kr. Eksempel: En ægtefælle/samlever har kr. i årlig indtægt. Fra denne indtægt fratrækkes kr., hvorved ægtefællens/samleverens indtægtsgrundlag nedbringes til kr. Er ægtefællens/samleverens årlige indtægt på kr., vil ægtefællens/samleverens indtægtsgrundlag efter fradrag på kr. være kr. Da dette beløb er større end kr., vil det "kun" være beløbet på kr., der anvendes som ægtefællens/samleverens indtægtsgrundlag. Pensionister, der er gift eller samlevende med en person, der modtager førtidspension eller folkepension, kan ikke anvende fradragsbeløbet på kr., idet ægtefællens/samleverens pension automa-

21 21 tisk fratrækkes. Men den samlede opgjorte indtægt, der indgår ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, kan højest udgøre kr. Fradrag før nedsættelse af førtidspension Når indtægtsgrundlaget er beregnet, fratrækkes et beløb på kr. for enlige pensionister og kr. for gifte/samlevende pensionister, før der eventuelt sker modregning i førtidspensionen. Eksempel: En enlig førtidspensionist har pr. 1. januar 2009 mulighed for at have en samlet indtægt på kr. om året, før førtidspensionen reduceres. Pensionen reduceres herefter med 30 % af indtægten og bortfalder helt ved en indtægt på kr. om året. Førtidspensionister, der er gift eller samlevende, har mulighed for at have et fælles indtægtsgrundlag på kr. før førtidspensionen reduceres. Hvis personen er gift/samlevende med en pensionist, reduceres førtidspensionen herefter med 15 % af indtægten og bortfalder helt ved en fælles indtægt på kr. Er ægtefællen/samleveren ikke pensionist, reduceres førtidspensionen med 30 % af indtægten og bortfalder helt ved en indtægt på kr. Fortsat ret til pension Det er ikke antallet af arbejdstimer, der afgør, om retten til en førtidspension bortfalder, men alene en eventuel lønindtægt eller en forbedring af arbejdsevnen. Kommunen skal holde sig orienteret om pensionistens forhold, og om der eventuelt sker en væsentlig forbedring af arbejdsevnen, der gør, at pensionisten vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. I de tilfælde skal kommunen genoptage sagen for at genvurdere arbejdsevnen.

22 22 Job med løntilskud kontra fleksjob Kommunen i jobcentret afgør, om personen skal tilbydes et fleksjob, hvis personen ønsker et sådant. Såfremt en person modtager et tilbud om fleksjob, kan personen ikke samtidig modtage førtidspension. Der er mulighed for at gøre førtidspensionen hvilende. Hvis pensionen gøres hvilende, frakendes den ikke, og det er muligt at få genoptaget pensionsudbetalingen alene ved henvendelse til kommunen.

23 23 Sygedagpenge Personer ansat i et job med løntilskud er omfattet af de almindelige regler i lov om sygedagpenge. Det vil sige, at arbejdsgivere normalt afholder udgiften til sygedagpenge i de 3 første uger af en fraværsperiode. Hvis beskæftigelseskravet i forhold til kommunen er opfyldt, overgår udgiften efter arbejdsgiverperioden til kommunen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at personen skal opfylde sygedagpengelovens beskæftigelseskrav for at kunne få udbetalt dagpenge. Beskæftigelseskravet i forhold til arbejdsgiveren er opfyldt, hvis personen har været ansat hos samme arbejdsgiver i de seneste sammenhængende 8 uger før fraværet og i denne periode har været i beskæftigelse i mindst 74 timer. Beskæftigelseskravet i forhold til kommunen er opfyldt, hvis personen har været tilknyttet arbejdsmarkedet (ved ansættelse hos flere arbejdsgivere) i sammenhængende 13 uger inden fraværet og med en beskæftigelse i denne periode på 120 timer, eller hvis personen inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Det betyder i praksis, at personer, der er ansat i job med løntilskud i mindre end gennemsnitligt 9 timer og 15 min. om ugen, ikke er berettiget til at få sygedagpenge.

24 24 56-aftale Sygedagpengelovens 56 (tidligere 28) giver mulighed for, at arbejdsgivere kan modtage refusion fra kommunen for de sygedagpenge, som arbejdsgiveren har betalt til den ansatte i de 3 første uger af et sygefravær. Følgende betingelser skal opfyldes, for at der kan indgås en 56-aftale: lønmodtagerens sygdomsrisiko er væsentlig forøget på grund af langvarig eller kronisk lidelse, dvs. lidelsen skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for 1 år, eller når lønmodtageren skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution, og indlæggelsen eller behandlingerne var besluttet på ansættelsestidspunktet, eller når arbejdsgiveren under det bestående arbejdsforhold allerede har udbetalt dagpenge eller løn i 2 uger for samme lidelse inden for de sidste 12 måneder før indlæggelsen eller behandlingen. Hvis lønmodtagerens fravær skyldes anden sygdom end den, der giver anledning til 56-aftalen, har arbejdsgiveren ikke ret til refusion af sygedagpenge i de første 3 uger. Der skal være tale om en skriftlig aftale, der kan indgås for 2 år ad gangen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at udbetaling af sygedagpenge eller løn under sygdom ophører for personer, der modtager førtidspension, når de har modtaget dette i mere end 13 uger inden for det sidste år. Sygedagpenge indgår som skattepligtig A-indkomst for den sygemeldte.

25 Staten refunderer kommunens udgifter til sygedagpenge i 3. og 4. uge efter 1. sygedag med 100 %. Dernæst refunderes kommunens udgifter med 50 % til og med 52. uge, regnet fra 1. sygedag i det aktuelle sygefravær og ansættelsesforhold. Fortsætter sygedagpengene derefter, afholder kommunen selv udgifterne til sygedagpenge. 25

26 26 Personlig assistance Personer med varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som har behov for særlig personlig bistand, har mulighed for at få ansat en personlig assistent eller en tegnsprogstolk i op til 20 timer om ugen, såfremt personen arbejder 37 timer om ugen. Hvis personen arbejder færre timer om ugen, beregnes tilskuddet forholdsmæssigt. Personer, der har mere end én funktionsnedsættelse eller har en meget betydelig funktionsnedsættelse, kan efter en konkret vurdering få tilskud til fuld tid. Det er virksomheden, hvor lønmodtageren med funktionsnedsættelse er ansat, der skal ansætte den personlige assistent. Virksomheden modtager et tilskud til lønnen for maksimalt 20 timer pr. uge. I ganske få tilfælde kan virksomheden få tilskud til lønnen for mere end 20 timer pr. uge. Løntilskuddet bliver beregnet af staten i jobcentret som hovedregel ud fra den studentertimelønsats, der er fastlagt i overenskomsten mellem HK og staten. Staten i jobcentret har dog mulighed for, efter en konkret vurdering af behovet for særlige kvalifikationer hos assistenten, at yde et tilskud, der svarer til den overenskomstmæssige løn for det pågældende arbejde. Ansøgning om personlig assistance indgives til staten i jobcentret i den kommune, hvor personen med funktionsnedsættelse er bosat.

27 27 Mentor Der er mulighed for at søge en mentorordning, hvis lønmodtageren har brug for en særlig introduktion, vejledning eller oplæring, der ligger ud over, hvad man normalt kan forvente af arbejdsgiveren, og hvis den er afgørende for, at personen kan arbejde i et job med løntilskud. Mentorfunktionen varetages som udgangspunkt af en medarbejder i virksomheden. I en mindre virksomhed (virksomheder med op til 10 ansatte) kan mentorfunktionen i stedet varetages af en ekstern konsulent. Arbejdsgiveren får dækning af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen, eller honorar til den eksterne konsulent. Det er dog en betingelse for at få støtte til frikøb af en medarbejder, at medarbejderen ikke udfører sine sædvanlige arbejdsfunktioner i de timer, hvor vedkommende fungerer som mentor. Fastsættelse af timetal for mentorfunktionen sker i samarbejde med arbejdsgiveren og ud fra en konkret vurdering af behovet og forudsætningerne hos lønmodtageren. Der er mulighed for at søge om tilskud til uddannelse af den medarbejder, der varetager mentorfunktionen, så denne bliver bedre til at varetage mentorfunktionen. Som grundlag for udbetaling af støtte skal arbejdsgiveren redegøre for det faktiske timeforbrug, der er anvendt på mentorfunktionen,

28 28 samt fremlægge dokumentation for eventuelt køb af uddannelse for medarbejderen. Ansøgning om mentorordning indgives til kommunen i jobcentret. Staten refunderer kommunens udgifter med 50 %.

29 29 Hjælp til arbejdsredskaber m.m. Der er mulighed for at få hjælp til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse for at få hjælpen, at den gør det muligt for personen at deltage i arbejdet, eller at arbejdsredskabet eller indretningen kompenserer for den eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Det er ligeledes en betingelse for at få hjælp til hjælpemidler, at udgiften til hjælpemidlet ligger ud over, hvad man må forudsætte, at arbejdsgiveren skal afholde, og at hjælpemidlet ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen. Hjælp til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger gives uafhængig af personens eller en eventuel ægtefælles indtægtsog formueforhold. Det er kommunen i jobcentret, hvor personen bor, der bevilger hjælp til arbejdsredskaber m.m. Staten refunderer kommunens udgifter til arbejdsredskaber m.m. med 50 %.

30 30 Hjælp til befordring Personer, der er ansat i et job med løntilskud, er rent befordringsmæssigt stillet på samme måde som personer, der ansættes i job på ordinære vilkår. Dette gælder også i forhold til de ligningsmæssige kørselsfradrag. Her er det dog værd at bemærke, at personer, der som følge af et handicap eller en kronisk sygdom har særlige udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads, kan opgøre deres befordringsfradrag bl.a. ud fra de faktiske befordringsudgifter efter ligningslovens 9 D. Nærmere information om denne mulighed kan fås ved henvendelse til skatteforvaltningen i kommunen og på Hvis man ikke har mulighed for at anvende de almindelige kollektive befordringsmidler, kan der være mulighed for hjælp til befordring efter den sociale lovgivning: Det kan søges om støtte til at købe en bil efter reglerne i lov om social service 114. For at få støtte til en bil skal personen have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil. Støtten ydes som et rentefrit lån til bil. Foreligger der ganske særlige forhold i forbindelse med den nedsatte funktionsevne, kan der desuden ydes støtte til et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem det rentefrie lån og anskaffelsesprisen. Der kan derudover ydes tilskud til særlig indretning af en bil, hvis politiet

31 31 stiller krav herom, hvis ansøgerens helbredsforhold i øvrigt taler herfor, eller hvis det letter ansøgerens placering i bilen. Kommunen kan yde dækning af nødvendige merudgifter til fx befordring til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne, og borgeren i øvrigt opfylder betingelserne for tildeling af støtte efter servicelovens 100. Merudgifter til og fra arbejde vil sige de udgifter, der ligger ud over, hvad personen selv ville have afholdt, hvis der ikke havde foreligget særlige problemer i forbindelse med den nedsatte funktionsevne. Eksempler på merudgifter til og fra arbejde kan fx være udgifter til taxakørsel i ventetiden, indtil der er givet bevilling af støtte til køb af bil, eller til taxakørsel i forbindelse med, at den særligt indrettede bil er til reparation. Denne hjælp søges efter lov om social service 100. Førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension efter de gamle regler om førtidspension (se side 17), kan kun søge hjælp efter lov om social service 100, hvis de samtidig har en hjælperordning efter lov om social service 96. Endelig er der mulighed for at søge om støtte til individuel befordring efter reglen i lov om social service 117. Efter denne regel kan kommunen yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler som fx taxa. Det er ikke muligt at klage over kommunens afgørelse om hjælp efter denne bestemmelse.

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Job med løntilskud Hvem kan få job med løntilskud Du har mulighed for at få et job med løntilskud, hvis

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Sagsnr. 10/3027 Resumé Retssikkerhed og Administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12

Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Arbejdsgivers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Blad 1 Journalnummer KLE 15.20.03G01 Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd fleksjob11.p65 1 Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen. Pension og offentlige ydelser - 2017 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 18. udgave Fleksjob 18. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere FLEKSJOB Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere December 2009 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob er ansat på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a. at

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I medfør af 6, stk. 2, 24 c, stk. 2, 32, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 49 og 68, stk. 2, i lov om sygedagpenge,

Læs mere

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig FLEKSJOB Det betyder fleksjobreformen for dig 9 Fleksjobreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, ændrer ikke på kriterierne for fleksjob. Vil du i betragtning til et fleksjob, er det fortsat et krav,

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er: 1) Ledige, der modtager dagpenge eller

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de muligheder for støtte, der som oftest kommer på tale for voksne med cystisk fibrose (CF). Ønsker du oplysningerne

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?... 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen?... 3 3. Hvad er betingelserne for at få ret

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Ansæt en medarbejder i fleksjob

Ansæt en medarbejder i fleksjob Om Job på Særlige Vilkår (JSV) JSV er Københavns Kommunes videns- og servicecenter for job på særlige vilkår. Vi kan vejlede din virksomhed om job på særlige vilkår, hvad enten det drejer sig om fleksjob

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION Information til førtidspensionister der er tilkendt pension efter den 1.1. 2003 Førtidspension Beregning og udbetaling af førtidspension: Førtidspension beregnes og udbetales

Læs mere

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Indledning Helsingør Kommune ansætter vi medarbejdere i job på særlige vilkår (løntilskudsjob, fleksjob og lign.). Det er Personale Service, som er ansvarlig

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Pension

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Pension DINE SOCIALE RETTIGHEDER Pension Forord I denne pjece bliver førtids- og folkepensionen beskrevet. Førtidspensionsreglerne er delt op i to dele: Hvis du har fået tilkendt førtidspension før 2003 eller

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere