1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion"

Transkript

1 Ejendomsret 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning Faget ejendomsret Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder Ejendomsrettens overgang Historik 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer Indledning Rådighedsberøvelse sket Rådighedsberøvelse give i almindelighed erhververen beskyttelse mod overdragerens kreditorer Forstikkelse Proforma Omstødelse (konkurs, tvangsakkord og gældssanering) Særlig ugyldighedsregel Almindelige bemærkninger om tilfælde, hvor individuelt bestemt genstand fortsat er i overdragerens besiddelse Købesummen ikke betalt Prænumerationskøb (forudbetaling) Erhververen kan modregne Købesummen transporteret til financier Vederlagsfri overdragelser m.v Bevismæssige spørgsmål Betydningen af, om der er tale om species eller genus Indledning Den købsretlige sondring mellem species og genus Retsstillingen i forhold til overdragerens kreditorer, når der foreligger en speciesgenstand Individualisering af genusgenstande Almindelige bemærkninger Teorien om bindende individualisering Teorien om normal individualisering Nærmere om kravene til individualisering Pantsætningstilfælde Almindelige bemærkninger Sale and lease back m.v Overdrageren som salgsagent for erhververen 5 3. Forholdet mellem overdrageren og erhververens kreditorer Indledning Sælgers standsningsret Almindelige bemærkninger Betingelserne for at udøve standsningsret Standsningsrettens indhold Standsningsrettens prioritetsstilling Den nærmere gennemførelse af standsningsret, navnlig med hensyn til gods under transport Almindelige bemærkninger Søtransport Andre transportformer Betydningen for sælgers standsningsret af de transportretlige regler om ret til at råde over godset Anvendelse af andre selvstændige medhjælpere Er meddelelse til køberen eller dennes bo tilstrækkelig til at hindre overgivelse, ved konkurs Overgivelse Almindelige bemærkninger om sælgers hævebeføjelser efter overgivelsen Kontantsalg Ejendoms forbehold Almindelige bemærkninger Kreditaftaleloven Afgrænsningen mellem ejendomsforbehold og andre retsinstitutter Almindelige betingelser for ejendomsforbeholds gyldighed Omdannelse af salgsgenstanden Konsignation 8 4. Vindikation og ekstinktion Almindelige bemærkninger Vindikation og ekstinktion De to problematiske situation Det retstekninske udgangspunkt Almindelige betingelser for eksstinktion Rådighedsberøvelse Besiddelse hos mellemleddet Begrundet god tro hos erhververen Noget mere De enkelte tilfældegrupper Legitimationseksstinktion Køb med ejendomsforbehold Betroelsestilfælde vindikation Andre indsigelser fra den oprindeligt berettigede Dobbeltdispositioner Sælgers uberettigede dispositioner efter transport på købekontrakt 10

2 Kapitel 1, afsnit 1.1 EJENDOMSRETTEN 1 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 1.1 Faget ejendomsret Man kan i juraen skille mellem offentligret og privatret. Privatretten kan deles ind i: formue-, person-, familie-, og arveret. Formueretten kan deles i: obligations og ejendomsret. 1.2 Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder Udtrykket ejendomsretten bruges ikke kun som betegnelse for et fag, men tillige som betegnelse for en rettighedstype, der er karakteriseret ved, at dens indehaver er berettiget til at råde i enhver henseende, hvor der ikke ved lovgivning eller privat viljeserklæring er fastsat særlige begrænsninger herfor. Brugsretten er en ret som hjemler sin indehaver adgang til en almindelig faktisk råden over en genstand, som tilhører en anden, fx leje af hus. Servitutten, er en ret som hjemler sin indehaver adgang til i nærmere fastsatte specielle henseender at råde faktisk over en andens ejendom. Fx grave grus er tilegnelsesservitut, en ret til at færdes ad en bestemt vej over fremmed fast ejendom er rådighedsservitut, eller ret til kræve at der på en ejendom ikke opføres beboelsesbygninger over en vis højde er tilstandsservitut. Grundbyrde er en pligt for til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom til at præstere en vis ydelse. En panteret er en fordringsret, der hjemler kreditor særlig fortrinlige fyldestgørelsesmåder og i større eller mindre omfang begrænser debitors råden over det pantsatte. 1.3 Ejendomsrettens overgang Emnet for denne bog er tredjemands problemer ved overdragelse af løsøregenstande. 1.4 Historik Yo Version 19; sider 10 2

3 Kapitel 2, afsnit 2.1 EJENDOMSRETTEN 1 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 2.1 Indledning Problemer kan opstå når det i forbindelse med en kreditors retsforfølgning oplyses, at skyldner (overdrageren) har solgt løsøregenstanden, hvori kreditor ønsker fyldestgørelse. Kreditor Overdrager Erhverver Ved løsøre findes der kun lovregler om forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer, ved 1 pantsætning og 2 biler m.v. Det er er for at afhjælpe tvivl om hvem som faktisk ejer genstanden, og dette klares ved købsregistrering: i) Ved biler m.v. skal ejendomsforbehold og underpant tinglyses i bilbogen for at opnå beskyttelse mod aftaler om køretøjet og mod retsforfølgning, TL 42d,1,1. Det samme gælder retsforfølgning sådanne køretøjer, for så vidt skyldneren ikke er berøvet rådigheden over køretøjet, TL 42d,1,2. ii) Ved fast ejendom skal det tinglyses. Skibe og luftfartøjer skal registreres. iii) Registrerede fondsaktiver skal registreres i værdipapircentralen. iv) Overdragelse at et simpelt gældsbrev til eje eller pant har ikke gyldighed mod overdragerens kreditorer, medmindre skyldneren fra overdrageren eller erhververen har fået underretning overdragelsen, GBL 31,1. v) Pantsætning eller anden overdragelse til sikkerhed af et omsætningsgældsbrev har efter GBL 22 ikke gyldighed mod overdragerens kreditorer, medmindre erhververen har gået gældsbrevet i hænde. HR er at erhververen er beskyttet når har fået genstanden overgivet, og omstødelse kan så kun ske med Konkurslovens regeler. HR når genstanden ikke er overgivet er at genstanden kun kam tilfalde erhververen hvis han har forudbetalt, og genstanden lader sig klart identificere ud fra resten af boet. Overdragerens kreditorer er per definition mere interesseret i at genstanden bliver solgt og omsat til penge, men de skal alligevel beskyttes for måske bliver genstanden ikke solgt for at realisere dens værdi, men blot ved en retshandel at bringe den i kreditorly. 2.2 Rådighedsberøvelse sket Rådighedsberøvelse give i almindelighed erhververen beskyttelse mod overdragerens kreditorer. Når overdrager ikke længere har rådighed over genstanden fordi den er overdraget til køber eller til deponering hos 3mand, er det som regel ikke muligt at omstøde, medmindre en konkurs truet person blot søger at gemme sine værdier: Forstikkelse Hvis skyldner bringer sine værdier i kreditorly ved at anbringe dem hos venner uden ejerskifte kan man ved vidnes afhøring finde frem til genstanden Proforma Er genstanden søgt bragt i kreditorly ved at indgå en proformahandel, en aftale som ikke er virksom mellem parterne, skal heller ikke være virksom for kreditorerne Omstødelse (konkurs, tvangsakkord og gældssanering) Konkurslovens omstødelses regler finder sted ved konkurs, jf KL Overdragelse kan så omstødes efter de parametre som er angivet i KL kapitel 8. Omstødelse af gaver mellem ægtefæller kan ske efter Æ Særlig ugyldighedsregel Straffelovens om skyldner svig vil kunne bruges dispositionen er usædvanlig og uforsvarlig i forhold til kreditorerne. Version 19; sider 10 3

4 Kapitel 2, afsnit 2.3 EJENDOMSRETTEN Almindelige bemærkninger om tilfælde, hvor individuelt bestemt genstand fortsat er i overdragerens besiddelse Der er ingen rimelig grund til at stille overdragerens kreditorer bedre end overdrageren Købesummen ikke betalt Normalt vil kreditorer være interesseret i at handlen ikke stoppes, og normalt gennemføres Prænumerationskøb (forudbetaling) Hvis der er forudbetalt er der ingen grund til ikke at udlevere salgsgenstanden, da kreditorer har pengene i boet Erhververen kan modregne Hvis erhververen kan modregne da han selv er kreditor hos overdrageren stilles han på samme måde som havde han forudbetalt. I tilfælde af konkurs er modregning reguleret gennem Konkursloven Købesummen transporteret til financier Hvis erhververen har deponeret købesummen hos en financier indtil overdragelse er sket kan dette behandles på samme måde som en forudbetaling Vederlagsfri overdragelser m.v. Som nævnt i 2.2 skal kreditor ikke finde sig i enhver handel, og de kan reguleres gennem Konkursloven Bevismæssige spørgsmål Hvis en handel er proforma skal den tilsidesættes overfor kreditorerne, jf Betydningen af, om der er tale om species eller genus Indledning Der er ingen rimelig grund til at stille overdragerens kreditorer bedre end overdrageren Den købsretlige sondring mellem species og genus En species genstand er unik eller brugt. En genus tilhører en bestemt art, og man vil ikke væsentligt kunne skilne individerne fra hinanden i arten Retsstillingen i forhold til overdragerens kreditorer, når der foreligger en speciesgenstand. Det er vigtigt om salgsgenstanden har gennemgået en individualisering, så lige præcis den genstand kan kræves udleveret af erhververen i stedet for at han blot har et krav i boet. 2.5 Individualisering af genusgenstande Almindelige bemærkninger. Ved genuskøb er erhververen kun beskyttet over for overdragerens kreditorer, såfremt der er foretaget en individualisering, dvs. en udskillelse af genstanden til opfyldelse af aftalen, som opfylder visse nærmere krav. Hvis han derimod kun har krav i en del vinflasker står han på samme vilkår som andre kreditorer i boet Teorien om bindende individualisering Teori om at individualisering finder sted når den er beviseligt i en købsaftale. Selvom en udskillelse er bindende for overdrageren, er det ikke sikkert, at kreditterne skal respektere den Teorien om normal individualisering Kreditorer skal stadigt ikke respektere illoyale dispositioner, som proforma handel. Enhver beviselig, klart konstateret individualisering fra sælgerens side inden fallitten, foretaget som et naturligt led i en normal handelsafslutning, gyldig bør overføre ejendomsretten til køberen i forhold til sælgerens retsforfølgende kreditorer Nærmere om kravene til individualisering Krav: sket en udskillelse af genstanden i overensstemmelse med købsaftalen, at udskillelsen skal have hjemmel, og at underretning om udskillelsen i almindelighed skal være givet til køber, og at individualiseringen fremtræder som ordinær. Bestillingskøbene bliver individualiserede da de bygges specifikt til kunden. Kravet om at udskillelsen skal fremtræde som ordinær menes at det virke som normal praksis indenfor driften af firmaet. Version 19; sider 10 4

5 Kapitel 2, afsnit 2.6 EJENDOMSRETTEN Pantsætningstilfælde Almindelige bemærkninger Ingen beskyttelse i individualisering. Reglen om erhververens beskyttelse mod overdragerens kreditorer ved individualisering af slagsgenstanden, finder ikke sted når genstanden overdrages til eje og ikke til pantsætning. Sikringsakten kan derimod bestå i 1 håndpant eller 2 tinglysning Sale and lease back m.v. Kan undertiden virke som pantsætning, her er sondringen vigtig om det er overdragelse til ejendom eller om til sikkerhed Overdrageren som salgsagent for erhververen Med mindre der er håndpant skal pantsætningen registreres i det rigtige register. Version 19; sider 10 5

6 Kapitel 3, afsnit 3.1 EJENDOMSRETTEN 1 3. Forholdet mellem overdrageren og erhververens kreditorer 3.1 Indledning Omhandler under hvilke betingelser overdrageren kan ophæve sin aftale med erhververen og kræve denne hæveadgang med heraf gældende tilbagegivelse af erlagte ydeler respekteret af erhververens kreditorer. Problemet opstår, såfremt vederlagsforudsætningen brister, fordi erhververen ikke betaler købesummen som aftalt (aktuel misligholdelse), eller såfremt erhververen standser sine betalinger eller går konkurs m.v. (anticiperet misligholdelse). Skelsættende er om genstanden allerede er overleveret til køberen når dennes misligholdelse indtræder: i) Ikke overgivet endnu, kan sælgeren hæve købet efter KBL 28,1 ii) Allerede overgivet: sælger kan ikke hæve købet, medmindre han har taget særligt forbehold herfor KBL 28,2. Kreditaftaleloven regulerer direkte, hvilke betingelser en aftale om kreditkøb med ejendomsforbehold skal opfylde for at være gyldige mellem parterne, men disse regler får indirekte også betydning i forhold til erhververens kreditorer, idet overdrageren ikke kan kræve en retsposition i forhold ti kreditorerne, som han ikke har i forhold til erhververen selv. 3.2 Sælgers standsningsret Almindelige bemærkninger Standsningsretten omhandler for køb som endnu ikke er overdraget til køber. Salgsgenstanden skal stilles samtidigt til rådigt som betalingen ved kontantkøb, KBL 14. Ved afsendelses køb skal genstanden sendes men sælger kan hindre at speditøren ikke udlevere før der er sket betaling, KBL 15. I handelskøb med transportdokument betales ved overgivelse af transportdokumentet, KBL Om købet kan hæves afhænger af om salgsgenstanden er overgivet til køberen, KBL Betingelserne for at udøve standsningsret Hjemmel til standsningsretten ligger i KBL 39. Det er sælger som skal bevise insolvensen, og sælger skal også bevise at han var i god tro til dennes solvens. Er køber konkurs kan sælger hæve købet, medmindre boet på forlangende udtrykker at de vil indtræde i købet, KBL Standsningsrettens indhold Er at købet kan hæves, og sælger kan så søge erstatning, men stadig er erstatningen underlagt en culpa bedømmelse Standsningsrettens prioritetsstilling Har køberen videresolgt genstanden til 3mand kan sælgeren stadigt kræve sin standsningsret, da køberen ikke ejede genstanden endnu og derfor ikke havde kompetence til at sælge denne. 3.3 Den nærmere gennemførelse af standsningsret, navnlig med hensyn til gods under transport Almindelige bemærkninger i) Sælger forestår transporten hvis han har udbringelsespligt, KBL 11, eller ved francokøb, KBL 65, og kan derfor nemt standse udleveringen under transporten ved blot at ringe til sin medarbejder og sige han skal vende om. Version 19; sider 10 6

7 Kapitel 3, afsnit 3.4 EJENDOMSRETTEN 1 ii) Ved en selvstændig transportør, opstår der problemer om hvornår en sælger har beføjelser til at hindre overleveringen af godset Søtransport Konnossement Er et dokument som giver indehaveren ret til at hente godset når det kommer i havn. Hvis køber ikke har betalt ved modtagelsen af konnossement som foreskrevet i KBL 16, kan sælger hvis han har et duplikat af konnossement være på havnen før køberen, og hvis de kommer samtidigt skal transportøren deponere godset. Ellers må sælger argumentere for at køber ikke skal have godset på trods af hans konnossement, ved fx at hæve købet Søfartsseddel Til forskel fra konnossement er der ingen udleveringsret knyttet til søfragtssedlen, og derfor kan sælger godt under transporten beslutte at godset skal udleveres en anden Andre transportformer Reglerne er praktisk ens, bortset fra i deres hjemmel, da 1 man skal være i besiddelse af afsendereksemplaret af fragtbrevet, og 2 transportøren ifalder erstatningsansvar hvis han følger en anvisning i et tilfælde, hvor denne betingelse ikke er opfyldt Vejtransport Normalt udstedes der et efter CMR-lovens 15 vejfragtbrev, hvor det er afsenderen der også under transporten kan ændre bestemmelsesstedet. Dette gøres mod forevisning af det originale fragtbrev Jernbanetransport Afsenderen kan også under transporten kan ændre bestemmelsesstedet, mod forevisning af fragtbrevet. Hvis jernbanen begår fejl under standsningen af godset er den erstatningsansvarlig, dog ikke mere end hvad godset var værd Lufttransport Samme standsningsret. Dog intet erstatnings maksimum Betydningen for sælgers standsningsret af de transportretlige regler om ret til at råde over godset Det er sværere for en kreditsælger at standse overgivelsen af salgsgenstanden. Ved internationale køb bevarer sælger sin standsningsret, CISG art. 71 2, selv om han har overgivet fragtbrevet Anvendelse af andre selvstændige medhjælpere Fx terminalarbejdere skal lytte efter hvem de arbejder for, transportør, sælger, køber Er meddelelse til køberen eller dennes bo tilstrækkelig til at hindre overgivelse, ved konkurs. Hvis en sælger efter KBL 41 meddeler konkursboet at det ønsker sin genstand tilbage efter den er afleveret det, skal konkursboet gøre dette for ikke at indtræde i købet. 3.4 Overgivelse Når salgsgenstanden er overgivet til køber kan den ikke hæves, jf KBL 28,2, dog med 4 undtagelser: i) et aftalt ejendomsforbehold ii) varen er solgt kontant iii) salgsgenstanden afvises af køberen iv) overgivelse er sket til konkursbo Overgivelse er ikke levering eller risiko overgang, men når køberen eller en af hans medarbejdere har salgsgenstanden i sin fysiske besiddelse. 3.5 Almindelige bemærkninger om sælgers hævebeføjelser efter overgivelsen Bestemmelsen i KBL 28,2, at en købsaftale ikke kan hæves efter levering gælder kun ved for sen betaling, men købet kan hæves pga. andre årsager. For at sælger kan hæve efter overgivelsen til konkursbo, skal boet være kommet under konkurs behandling når salgsgenstanden bliver afleveret. Version 19; sider 10 7

8 Kapitel 3, afsnit 3.6 EJENDOMSRETTEN Kontantsalg Hvis der er aftalt kontantsalg, men sælger bliver narret ved fx en falsk check eller at transportøren glemmer at opkræve pengene ved levering, kan sælger stadig kræve salget ophæver med hjemmel i at kontantsalg var et forbehold for manglende betaling hjemlet i KBL 28,2. Men sælger skal skynde sig, da hvis han ikke reagerer prompte kan det tolkes som en indrømmelse af kredit. 3.7 Ejendoms forbehold Almindelige bemærkninger Som køb med ejendomsforbehold betegnes køb, hvor det er aftalt, at sælgeren kan tage det solgte tilbage, hvis køberen ikke opfylder sine forpligtigelser, jf Kreditaftaleloven 6. Ejendomsforbehold i genstande som kræver registrering, skal forbeholdet med i registreringen Kreditaftaleloven Forbrugskøb på kredit kan ikke få ejendomsforbehold medmindre alle betingelser i kal 34,1 er opfyldt: i) det er aftalt ved overgivelsen af det købt til forbrugeren ii) det samlede beløb, der skal betales overstiger kr iii) kreditkøbet ikke er sket i henhold til en aftale om kredito med variabelt lånebeløb og iv) sælgeren ved overgivelsen af det købet er fyldestgjort for mindst 20 pct. Af kontantprisen Afgrænsningen mellem ejendomsforbehold og andre retsinstitutter. Ved kreditkøb kan kreditor ikke få pant i det solgte som sikkerhed, men skal bruge ejendomsforbehold, kal 21, Almindelige betingelser for ejendomsforbeholds gyldighed Betingelser om ejendomsforbehold går under samme krav om gyldighed som andre klausuler i en aftale, at de er klare, og villet af begge parter. De skal være skriftlige efter kal 36,1. Skal være aftalt senes ved overgivelsen af salgsgenstanden, kal 34,1,1. Analogt til TL 47b kan der ikke tages ejendomsforbehold i samlinger af ensartede eller til fælles brug bestemte ting som fx bogsamlinger, en besætning Omdannelse af salgsgenstanden Køberen har en omsorgspligt på en salgsgenstanden med ejendomsforbehold, hvis han forbedrer bilen kan han få forbedringerne tilbage, medmindre man så ikke kan få den oprindelige tilstand tilbage på godet. Fx installation af soltag i en bil Konsignation Konsignation er en salgsform som minder om kommission, med den ændring at det er konsignaitionshaver som får hele fortjenesten/tabet og ikke konsignationsgiveren. Det er dog stadigt konsignationsgiveren som har ejendomsretten til salgsgenstanden. Version 19; sider 10 8

9 Kapitel 4, afsnit 4.1 EJENDOMSRETTEN 1 4. Vindikation og ekstinktion 4.1 Almindelige bemærkninger Vindikation og ekstinktion i) Vindikation taler man om, når den oprindeligt berettigede bevarer sin ret til tingen og kan fordre denne udleveret fra erhververen ii) Ekstinktion hvis den oprindeligt berettigedes ret går tabt til fordel for erhververen, der således udslukker eller fortrænger den oprindelige ret De to problematiske situation i) Ved dobbeltsalg eller dobbeltdisposition: hvor overdrager sælger samme salgsgenstand til to forskellige aftaleerhververe. Aftaleerhverer overdrager aftaleerhverver2 ii) Hvis erhverver foretager videresalg af en salgsgenstand, uden helt at have opfyldt sine forpligtigelser overfor overdrageren. Overdrager erhverver aftalererhverver 4.2 Det retstekninske udgangspunkt HR i dansk ret er vindikation. Fx genstande som var stjålne DL6-17-5, lånte DL5-8-12, eller håndpantsatte DL Men der har været en stigende tendens til også at acceptere ekstinktion i visse tilfælde, men det skal bedømmes fra gang til gang. Kravene til ekstinktion er: rådighedsberøvelse, besiddelse, god tro, og noget mere. 4.3 Almindelige betingelser for eksstinktion Det er det almindelige princip i dansk ret, at man ikke kan fortrænge andre rettigheder, hvis man ikke selv har sikret sig imod at blive fortrængt Rådighedsberøvelse Den faktiske ejer af salgsgenstanden skal have været rådighedsberøvet Besiddelse hos mellemleddet Mellemledet skal have en legitimation af at have ejerforholdet Begrundet god tro hos erhververen Han skal kunne bevise, at han ikke kendte de omstændigheder, som gjorde overdragelsen uberettiget, og at han ikke ved grov eller simpel uagtsomhed er skyld i sit ukendskab hertil Noget mere Det kan fx være den oprindeligt berettigedes uforsigtighed, eller passivitet når han opdager hvad som er sket. 4.4 De enkelte tilfældegrupper Legitimationseksstinktion Samlet betegnelse for de tilfælde hvor den oprindelige ejer har udstyret mellemledet med en særlig legitimation, så han kom til at fremstå som ejer. Her spiller rådighedsberøvelse ikke så stor rolle. Dette kan fx være i tilfælde af fuldmagt Køb med ejendomsforbehold Hvis en salgsgenstand med ejendomsforbehold bliver solgt uden at sælgeren helt er sluppet fri for sine forpligtigelser mod ejendomsforbehold-haveren skal denne have vist forsigtighed for at aftalen ikke skal ekstingveres: Version 19; sider 10 9

10 Kapitel 4, afsnit 4.4 EJENDOMSRETTEN 1 i) ejendomsforbehold-haveren skal have sikret sig at der lå tilstrækkelig specifikation på salgsgenstanden. ii) ejendomsforbehold på salgsgenstande som kræver registrering som fx biler, der skal ejendomsforbeholdet være med i registreringen Konsignation eller kommission ekstinktion Når en salgsgenstand er givet i kommission og kommissionæren kan sælge den efter instruks fra hovedmanden, men hvis han bryder instrukserne vil hovedmanden have endog meget svært ved at vindicere salgsgenstanden Forhandler grundsætningen ekstinktion Indebærer, at der ind træder ekstinktion til fordel for en senere godtroende aftalererhverver, hvis den oprindeligt berettigede har overdraget en genstand til en person, som han vidste eller burde vide ville videresælge denne Betroelsestilfælde vindikation Er en genstand betroet en anden som lån, og disponerer låntageren uberettiget over tingen, kan ejeren vindicere denne, også hvis den pågældende aftalererhverver er i godt tro, DL Kun hvis overdrageren har udstyret erhververen med en særlig legitimation kan der blive tale om ekstinktion Andre indsigelser fra den oprindeligt berettigede Stjålne kosters vindikation gennem DL En bestjålet vil derfor næsten altid kunne vindicere sine ejendele. Derudover har alle tyveri indsigelse i straffelovens Umyndighedsindsigelse Hvis en værge foregiver at en salgsgenstand tilhører ham selv når den tilhører den umyndige, vil den oprindelige ejer kunne vindicere Andre indsigelser Som fx ugyldigheds indsigelser om den pågældende aftale vil også kunne påberåbes Dobbeltdispositioner Ved dobbeltdispositioner gælder: Først i tid, bedst i ret. Men ellers ses der på hvem af køberene der bedst har sørget for at sikre sin ejendomsret Sælgers uberettigede dispositioner efter transport på købekontrakt Her vil den godtroende erhverver få fordel af ekstinktion i forhold til financier. Version 19; sider 10 10

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand Kapitel II Rettighedsbegreb, ejendomsrettens overgang og rettighedssubjekter

Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand Kapitel II Rettighedsbegreb, ejendomsrettens overgang og rettighedssubjekter Indholdsfortegnelse DEL 1: TINGSRET GRUNDLÆGGENDE PROBLEMER Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand 1. Eksempler på tingsretlige problemer... 17 1.1. Eksempel 1 Rembrandtmaleriet... 17

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Vintereksamen 2006/07 Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Indhold Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen kritik af bilbogsbetænkningen

Læs mere

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb... 13 1. Introduktion... 13 2. Kreditaftalelovens anvendelsesområde... 13 2.1. Forbrugerkreditaftaler... 14 2.2. Erhvervskreditaftaler... 14 2.3.

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

Lån. afdrag og renter

Lån. afdrag og renter Kravets parter Skyldner Kunde Lån afdrag og renter Kreditor Bank Fig. 18.1 Kreditor (banken) har en fordring på skyldner (kunden), som skyldner skal betale tilbage med afdrag og renter. ig. 18.2 Transaktionen,

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o ---

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o --- JURA OM HESTE Hillerød d. 10. november 2014 Artikel til Tølt, december 2014 OVERSKRIFT; Salg på kredit/afdrag er det en god idé? UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Sommereksamen 2007 Re-eksamen Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: Retsudvalget 2012-13 L 107 Bilag 6 Offentligt Civilafdelingen Dato: 15. april 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 725801 Ændringsforslag til forslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG HENRY USSING KØB VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG INDHOLDSFORTEGNELSE Sidetallene er anført i parentes S 1. Indledning. Begrebet køb (1-3) I Historisk udvikling. Terminologi

Læs mere

Leveringstid fastsat i sælgers interesse da ikke oplysninger om andet jf. 13. Købsretten s. 121.

Leveringstid fastsat i sælgers interesse da ikke oplysninger om andet jf. 13. Købsretten s. 121. Rettevejledning Spørgsmål 1 Det forudsættes at der er indgået en gyldig aftale og der er ikke grund i faktum for at diskutere ugyldighed. Køber og sælger har aftalt levering den sidste uge af April 2011

Læs mere

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Bent Iversen Finansieringsret Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Forord 11 Forkortelser 12 1 Indledning 13 2 Rigtig ydelse 20 Almindelige regler om pengeforpligtelsers opfyldelse Kreditor- og

Læs mere

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept Accept Acceptanten Aftaleerhverver Aftaleparter Analog anvendelse Beskyttelsespræceptiv Bevisbyrde Bodel Bodeling Boslod Civilkøb Deklaratorisk Et svar på et tilbud om at ville købe, eller en accept af

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse, mangler eller vanhjemmel Købers misligholdelse Forsinkelse eller manglende betalingsevne

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger.

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger. Retten i Århus DOM afsagt den 24. januar 2003 af Retten i Århus, 3. afdeling, i sagen BS 3-2720/2002 : (advokat Fi mod (advokat K Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 366 a, stk. 2. Sagens

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret TUN12 1 Disposition Overblik og baggrund Gennemgang af udvalgte ændringer Særligt vedr. udvidet reklamationsret Præsentation af www.tun12.dk 2 Hvorfor nye TUN-salgsbetingelser? TUN 2002 har været gældende

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Svar på Spørgsmål 29 Offentligt Folketinget Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 17. december 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 5. udgave IIIKARNOV GROUP Kapitel 1 Om kontraktforpligtelser og deres misligholdelse 1.1 Indledning - købsaftalen 13 1.2 Rigtig opfyldelse 17

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

1. Købekontrakter og andre kontrakter: obligationsrets specielle & almindelige del 2 7. Retsfølger af købers misligholdelse

1. Købekontrakter og andre kontrakter: obligationsrets specielle & almindelige del 2 7. Retsfølger af købers misligholdelse Købsret 1. Købekontrakter og andre kontrakter: obligationsrets specielle & almindelige del 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Køb og KBL: obligationsrettens specielle og almindelige del 2 1.3 Et købe- og obligationsretligt

Læs mere

W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER. / kommission hos

W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER. / kommission hos W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER af / kommission hos G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMLIX Indholdsfortegnelse Afsnit I. Almindelig del 1.

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

Likviditetsmæssige problemstillinger i relation til virksomhedspant

Likviditetsmæssige problemstillinger i relation til virksomhedspant Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Erhvervsjuridisk Institut & Erhvervsøkonomisk institut. Bachelorafhandling HA(jur.) maj 2011 Likviditetsmæssige problemstillinger i relation til virksomhedspant Forfattere:

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann 2 Disposition Generelt om konkurs Kreditor/aftalepart Når leverandøren går konkurs Typeeksempler: Entreprise Lejeforhold Udliciterede

Læs mere

International factoring

International factoring International factoring 333 International factoring Af højesteretssagfører EBBE SUENSON, Danmark International factoring spiller en stadigt stigende rolle i den internationale handel, da det har vist sig,

Læs mere

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste.

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Indledning Denne artikel er nummer fire i rækken af artikler om mangler ved heste. De foregående artikler har omhandlet (1) de forhold og problemstillinger,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrev august 2009 Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Konkursretlige overvejelser som følge af den midlertidige lukning af tinglysningskontoret

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLD Første afsnit: Rettens grundelementer Kap. 1. Retsordenen og dens funktion 21 I. Begrebet ret 21 A. Forskellige

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Astrid Millung-Christoffersen. Virksomhedspant. Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Astrid Millung-Christoffersen. Virksomhedspant. Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk Astrid Millung-Christoffersen Virksomhedspant Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk Astrid Millung-Christoffersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Købsretten

Læs mere om udgivelsen på  Købsretten Købsretten Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 6. reviderede og udvidede udgave Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund & Anders Ørgaard Købsretten 6. udgave/1. oplag C Karnov Group

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Konefinten hvad er det?

Konefinten hvad er det? - 1 Konefinten hvad er det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I dagspressen har der i forbindelse med Roskilde Bank været omtalt en transaktion benævnt konefinten, hvorefter ledelsen, der

Læs mere

1. Der ønskes en begrundet vurdering af, om menighedsrådet er bundet af den indgåede aftale.

1. Der ønskes en begrundet vurdering af, om menighedsrådet er bundet af den indgåede aftale. DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE 1. DEL Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 11943 Erhvervsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 Ved årsskiftet 2005/06 blev Søren Snild ansat som konsulent

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Lejers tingsretlige beskyttelse

Lejers tingsretlige beskyttelse Eksamensspørgsmålet Lejers tingsretlige beskyttelse Introduktion Lejers tingsretlige beskyttelse Gyldig mod enhver uden tinglysning Depositum Lejerettens prioritetsmæssige stilling Erhvervslejeret Lejeforholdet

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE: FIES CUPCAKES Fie Frosting (FF) havde altid haft en drøm om at åbne sin egen cupcake-forretning, og da hun en decemberdag i 2010 nød en kop kaffe i de hyggelige

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

Skjult gæld i biler. afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Skjult gæld i biler. afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Skjult gæld i biler afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Betænkning nr. 1190 København 1990 Skjult gæld i biler afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Betænkning nr. 1190

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Laerebog i Obligationsret II

Laerebog i Obligationsret II Bo von Eyben, Peter Mortensen Ivan Sorensen Laerebog i Obligationsret II Personskifte i skyldforhold Fordringers ophor Haeftelsesformer Thomson CADJURA Indholdsfortegnelse Del 3: Personskifte i skyldforhold.

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tinglysning

Bekendtgørelse af lov om tinglysning LBK nr 1075 af 30/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7010-0054 Senere ændringer til forskriften LOV nr 580 af 04/05/2015

Læs mere

2.5. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at indhente en kreditvurdering af køber såvel før som efter købsaftalens indgåelse.

2.5. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at indhente en kreditvurdering af køber såvel før som efter købsaftalens indgåelse. Zederkof A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Zederkof A/S Handelskøb 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert B2B tilbud og salg fra Zederkof A/S. Salgs- og

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser 1 Anvendelse 1.1 Nærværende salgs- support- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer, supportaftaler og aftaler i

Læs mere

Ejendomsforbehold og erhvervsudlejning. Konflikter ved udlejning og overdragelse

Ejendomsforbehold og erhvervsudlejning. Konflikter ved udlejning og overdragelse Ejendomsforbehold og erhvervsudlejning Konflikter ved udlejning og overdragelse PROGRAM 1. Indledning 2. Introduktion til ejendomsretten 3. Sikkerhed i fast ejendom 4. Hvad omfattes af pantet i en fast

Læs mere

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

KNUD ILLUM DANSK TINGSRET I-II NYT NORDISK FORLAG ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN

KNUD ILLUM DANSK TINGSRET I-II NYT NORDISK FORLAG ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN KNUD ILLUM DANSK TINGSRET I-II NYT NORDISK FORLAG ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN 1952 Indholdsfortegnelse. Indledning Tingsretten som Led i den juridiske Systematik. Tinglige og obligatoriske Rettigheder I. DEL

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om finansiel virksomhed - lov nr af 26.

Resume af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om finansiel virksomhed - lov nr af 26. Finanstilsynet 23. maj 2014 JURA J.nr.1068-0031 /BYA Resume af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om finansiel virksomhed - lov nr. 1613 af 26. december 2013 1. Indledning

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere