1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion"

Transkript

1 Ejendomsret 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning Faget ejendomsret Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder Ejendomsrettens overgang Historik 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer Indledning Rådighedsberøvelse sket Rådighedsberøvelse give i almindelighed erhververen beskyttelse mod overdragerens kreditorer Forstikkelse Proforma Omstødelse (konkurs, tvangsakkord og gældssanering) Særlig ugyldighedsregel Almindelige bemærkninger om tilfælde, hvor individuelt bestemt genstand fortsat er i overdragerens besiddelse Købesummen ikke betalt Prænumerationskøb (forudbetaling) Erhververen kan modregne Købesummen transporteret til financier Vederlagsfri overdragelser m.v Bevismæssige spørgsmål Betydningen af, om der er tale om species eller genus Indledning Den købsretlige sondring mellem species og genus Retsstillingen i forhold til overdragerens kreditorer, når der foreligger en speciesgenstand Individualisering af genusgenstande Almindelige bemærkninger Teorien om bindende individualisering Teorien om normal individualisering Nærmere om kravene til individualisering Pantsætningstilfælde Almindelige bemærkninger Sale and lease back m.v Overdrageren som salgsagent for erhververen 5 3. Forholdet mellem overdrageren og erhververens kreditorer Indledning Sælgers standsningsret Almindelige bemærkninger Betingelserne for at udøve standsningsret Standsningsrettens indhold Standsningsrettens prioritetsstilling Den nærmere gennemførelse af standsningsret, navnlig med hensyn til gods under transport Almindelige bemærkninger Søtransport Andre transportformer Betydningen for sælgers standsningsret af de transportretlige regler om ret til at råde over godset Anvendelse af andre selvstændige medhjælpere Er meddelelse til køberen eller dennes bo tilstrækkelig til at hindre overgivelse, ved konkurs Overgivelse Almindelige bemærkninger om sælgers hævebeføjelser efter overgivelsen Kontantsalg Ejendoms forbehold Almindelige bemærkninger Kreditaftaleloven Afgrænsningen mellem ejendomsforbehold og andre retsinstitutter Almindelige betingelser for ejendomsforbeholds gyldighed Omdannelse af salgsgenstanden Konsignation 8 4. Vindikation og ekstinktion Almindelige bemærkninger Vindikation og ekstinktion De to problematiske situation Det retstekninske udgangspunkt Almindelige betingelser for eksstinktion Rådighedsberøvelse Besiddelse hos mellemleddet Begrundet god tro hos erhververen Noget mere De enkelte tilfældegrupper Legitimationseksstinktion Køb med ejendomsforbehold Betroelsestilfælde vindikation Andre indsigelser fra den oprindeligt berettigede Dobbeltdispositioner Sælgers uberettigede dispositioner efter transport på købekontrakt 10

2 Kapitel 1, afsnit 1.1 EJENDOMSRETTEN 1 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 1.1 Faget ejendomsret Man kan i juraen skille mellem offentligret og privatret. Privatretten kan deles ind i: formue-, person-, familie-, og arveret. Formueretten kan deles i: obligations og ejendomsret. 1.2 Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder Udtrykket ejendomsretten bruges ikke kun som betegnelse for et fag, men tillige som betegnelse for en rettighedstype, der er karakteriseret ved, at dens indehaver er berettiget til at råde i enhver henseende, hvor der ikke ved lovgivning eller privat viljeserklæring er fastsat særlige begrænsninger herfor. Brugsretten er en ret som hjemler sin indehaver adgang til en almindelig faktisk råden over en genstand, som tilhører en anden, fx leje af hus. Servitutten, er en ret som hjemler sin indehaver adgang til i nærmere fastsatte specielle henseender at råde faktisk over en andens ejendom. Fx grave grus er tilegnelsesservitut, en ret til at færdes ad en bestemt vej over fremmed fast ejendom er rådighedsservitut, eller ret til kræve at der på en ejendom ikke opføres beboelsesbygninger over en vis højde er tilstandsservitut. Grundbyrde er en pligt for til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom til at præstere en vis ydelse. En panteret er en fordringsret, der hjemler kreditor særlig fortrinlige fyldestgørelsesmåder og i større eller mindre omfang begrænser debitors råden over det pantsatte. 1.3 Ejendomsrettens overgang Emnet for denne bog er tredjemands problemer ved overdragelse af løsøregenstande. 1.4 Historik Yo Version 19; sider 10 2

3 Kapitel 2, afsnit 2.1 EJENDOMSRETTEN 1 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 2.1 Indledning Problemer kan opstå når det i forbindelse med en kreditors retsforfølgning oplyses, at skyldner (overdrageren) har solgt løsøregenstanden, hvori kreditor ønsker fyldestgørelse. Kreditor Overdrager Erhverver Ved løsøre findes der kun lovregler om forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer, ved 1 pantsætning og 2 biler m.v. Det er er for at afhjælpe tvivl om hvem som faktisk ejer genstanden, og dette klares ved købsregistrering: i) Ved biler m.v. skal ejendomsforbehold og underpant tinglyses i bilbogen for at opnå beskyttelse mod aftaler om køretøjet og mod retsforfølgning, TL 42d,1,1. Det samme gælder retsforfølgning sådanne køretøjer, for så vidt skyldneren ikke er berøvet rådigheden over køretøjet, TL 42d,1,2. ii) Ved fast ejendom skal det tinglyses. Skibe og luftfartøjer skal registreres. iii) Registrerede fondsaktiver skal registreres i værdipapircentralen. iv) Overdragelse at et simpelt gældsbrev til eje eller pant har ikke gyldighed mod overdragerens kreditorer, medmindre skyldneren fra overdrageren eller erhververen har fået underretning overdragelsen, GBL 31,1. v) Pantsætning eller anden overdragelse til sikkerhed af et omsætningsgældsbrev har efter GBL 22 ikke gyldighed mod overdragerens kreditorer, medmindre erhververen har gået gældsbrevet i hænde. HR er at erhververen er beskyttet når har fået genstanden overgivet, og omstødelse kan så kun ske med Konkurslovens regeler. HR når genstanden ikke er overgivet er at genstanden kun kam tilfalde erhververen hvis han har forudbetalt, og genstanden lader sig klart identificere ud fra resten af boet. Overdragerens kreditorer er per definition mere interesseret i at genstanden bliver solgt og omsat til penge, men de skal alligevel beskyttes for måske bliver genstanden ikke solgt for at realisere dens værdi, men blot ved en retshandel at bringe den i kreditorly. 2.2 Rådighedsberøvelse sket Rådighedsberøvelse give i almindelighed erhververen beskyttelse mod overdragerens kreditorer. Når overdrager ikke længere har rådighed over genstanden fordi den er overdraget til køber eller til deponering hos 3mand, er det som regel ikke muligt at omstøde, medmindre en konkurs truet person blot søger at gemme sine værdier: Forstikkelse Hvis skyldner bringer sine værdier i kreditorly ved at anbringe dem hos venner uden ejerskifte kan man ved vidnes afhøring finde frem til genstanden Proforma Er genstanden søgt bragt i kreditorly ved at indgå en proformahandel, en aftale som ikke er virksom mellem parterne, skal heller ikke være virksom for kreditorerne Omstødelse (konkurs, tvangsakkord og gældssanering) Konkurslovens omstødelses regler finder sted ved konkurs, jf KL Overdragelse kan så omstødes efter de parametre som er angivet i KL kapitel 8. Omstødelse af gaver mellem ægtefæller kan ske efter Æ Særlig ugyldighedsregel Straffelovens om skyldner svig vil kunne bruges dispositionen er usædvanlig og uforsvarlig i forhold til kreditorerne. Version 19; sider 10 3

4 Kapitel 2, afsnit 2.3 EJENDOMSRETTEN Almindelige bemærkninger om tilfælde, hvor individuelt bestemt genstand fortsat er i overdragerens besiddelse Der er ingen rimelig grund til at stille overdragerens kreditorer bedre end overdrageren Købesummen ikke betalt Normalt vil kreditorer være interesseret i at handlen ikke stoppes, og normalt gennemføres Prænumerationskøb (forudbetaling) Hvis der er forudbetalt er der ingen grund til ikke at udlevere salgsgenstanden, da kreditorer har pengene i boet Erhververen kan modregne Hvis erhververen kan modregne da han selv er kreditor hos overdrageren stilles han på samme måde som havde han forudbetalt. I tilfælde af konkurs er modregning reguleret gennem Konkursloven Købesummen transporteret til financier Hvis erhververen har deponeret købesummen hos en financier indtil overdragelse er sket kan dette behandles på samme måde som en forudbetaling Vederlagsfri overdragelser m.v. Som nævnt i 2.2 skal kreditor ikke finde sig i enhver handel, og de kan reguleres gennem Konkursloven Bevismæssige spørgsmål Hvis en handel er proforma skal den tilsidesættes overfor kreditorerne, jf Betydningen af, om der er tale om species eller genus Indledning Der er ingen rimelig grund til at stille overdragerens kreditorer bedre end overdrageren Den købsretlige sondring mellem species og genus En species genstand er unik eller brugt. En genus tilhører en bestemt art, og man vil ikke væsentligt kunne skilne individerne fra hinanden i arten Retsstillingen i forhold til overdragerens kreditorer, når der foreligger en speciesgenstand. Det er vigtigt om salgsgenstanden har gennemgået en individualisering, så lige præcis den genstand kan kræves udleveret af erhververen i stedet for at han blot har et krav i boet. 2.5 Individualisering af genusgenstande Almindelige bemærkninger. Ved genuskøb er erhververen kun beskyttet over for overdragerens kreditorer, såfremt der er foretaget en individualisering, dvs. en udskillelse af genstanden til opfyldelse af aftalen, som opfylder visse nærmere krav. Hvis han derimod kun har krav i en del vinflasker står han på samme vilkår som andre kreditorer i boet Teorien om bindende individualisering Teori om at individualisering finder sted når den er beviseligt i en købsaftale. Selvom en udskillelse er bindende for overdrageren, er det ikke sikkert, at kreditterne skal respektere den Teorien om normal individualisering Kreditorer skal stadigt ikke respektere illoyale dispositioner, som proforma handel. Enhver beviselig, klart konstateret individualisering fra sælgerens side inden fallitten, foretaget som et naturligt led i en normal handelsafslutning, gyldig bør overføre ejendomsretten til køberen i forhold til sælgerens retsforfølgende kreditorer Nærmere om kravene til individualisering Krav: sket en udskillelse af genstanden i overensstemmelse med købsaftalen, at udskillelsen skal have hjemmel, og at underretning om udskillelsen i almindelighed skal være givet til køber, og at individualiseringen fremtræder som ordinær. Bestillingskøbene bliver individualiserede da de bygges specifikt til kunden. Kravet om at udskillelsen skal fremtræde som ordinær menes at det virke som normal praksis indenfor driften af firmaet. Version 19; sider 10 4

5 Kapitel 2, afsnit 2.6 EJENDOMSRETTEN Pantsætningstilfælde Almindelige bemærkninger Ingen beskyttelse i individualisering. Reglen om erhververens beskyttelse mod overdragerens kreditorer ved individualisering af slagsgenstanden, finder ikke sted når genstanden overdrages til eje og ikke til pantsætning. Sikringsakten kan derimod bestå i 1 håndpant eller 2 tinglysning Sale and lease back m.v. Kan undertiden virke som pantsætning, her er sondringen vigtig om det er overdragelse til ejendom eller om til sikkerhed Overdrageren som salgsagent for erhververen Med mindre der er håndpant skal pantsætningen registreres i det rigtige register. Version 19; sider 10 5

6 Kapitel 3, afsnit 3.1 EJENDOMSRETTEN 1 3. Forholdet mellem overdrageren og erhververens kreditorer 3.1 Indledning Omhandler under hvilke betingelser overdrageren kan ophæve sin aftale med erhververen og kræve denne hæveadgang med heraf gældende tilbagegivelse af erlagte ydeler respekteret af erhververens kreditorer. Problemet opstår, såfremt vederlagsforudsætningen brister, fordi erhververen ikke betaler købesummen som aftalt (aktuel misligholdelse), eller såfremt erhververen standser sine betalinger eller går konkurs m.v. (anticiperet misligholdelse). Skelsættende er om genstanden allerede er overleveret til køberen når dennes misligholdelse indtræder: i) Ikke overgivet endnu, kan sælgeren hæve købet efter KBL 28,1 ii) Allerede overgivet: sælger kan ikke hæve købet, medmindre han har taget særligt forbehold herfor KBL 28,2. Kreditaftaleloven regulerer direkte, hvilke betingelser en aftale om kreditkøb med ejendomsforbehold skal opfylde for at være gyldige mellem parterne, men disse regler får indirekte også betydning i forhold til erhververens kreditorer, idet overdrageren ikke kan kræve en retsposition i forhold ti kreditorerne, som han ikke har i forhold til erhververen selv. 3.2 Sælgers standsningsret Almindelige bemærkninger Standsningsretten omhandler for køb som endnu ikke er overdraget til køber. Salgsgenstanden skal stilles samtidigt til rådigt som betalingen ved kontantkøb, KBL 14. Ved afsendelses køb skal genstanden sendes men sælger kan hindre at speditøren ikke udlevere før der er sket betaling, KBL 15. I handelskøb med transportdokument betales ved overgivelse af transportdokumentet, KBL Om købet kan hæves afhænger af om salgsgenstanden er overgivet til køberen, KBL Betingelserne for at udøve standsningsret Hjemmel til standsningsretten ligger i KBL 39. Det er sælger som skal bevise insolvensen, og sælger skal også bevise at han var i god tro til dennes solvens. Er køber konkurs kan sælger hæve købet, medmindre boet på forlangende udtrykker at de vil indtræde i købet, KBL Standsningsrettens indhold Er at købet kan hæves, og sælger kan så søge erstatning, men stadig er erstatningen underlagt en culpa bedømmelse Standsningsrettens prioritetsstilling Har køberen videresolgt genstanden til 3mand kan sælgeren stadigt kræve sin standsningsret, da køberen ikke ejede genstanden endnu og derfor ikke havde kompetence til at sælge denne. 3.3 Den nærmere gennemførelse af standsningsret, navnlig med hensyn til gods under transport Almindelige bemærkninger i) Sælger forestår transporten hvis han har udbringelsespligt, KBL 11, eller ved francokøb, KBL 65, og kan derfor nemt standse udleveringen under transporten ved blot at ringe til sin medarbejder og sige han skal vende om. Version 19; sider 10 6

7 Kapitel 3, afsnit 3.4 EJENDOMSRETTEN 1 ii) Ved en selvstændig transportør, opstår der problemer om hvornår en sælger har beføjelser til at hindre overleveringen af godset Søtransport Konnossement Er et dokument som giver indehaveren ret til at hente godset når det kommer i havn. Hvis køber ikke har betalt ved modtagelsen af konnossement som foreskrevet i KBL 16, kan sælger hvis han har et duplikat af konnossement være på havnen før køberen, og hvis de kommer samtidigt skal transportøren deponere godset. Ellers må sælger argumentere for at køber ikke skal have godset på trods af hans konnossement, ved fx at hæve købet Søfartsseddel Til forskel fra konnossement er der ingen udleveringsret knyttet til søfragtssedlen, og derfor kan sælger godt under transporten beslutte at godset skal udleveres en anden Andre transportformer Reglerne er praktisk ens, bortset fra i deres hjemmel, da 1 man skal være i besiddelse af afsendereksemplaret af fragtbrevet, og 2 transportøren ifalder erstatningsansvar hvis han følger en anvisning i et tilfælde, hvor denne betingelse ikke er opfyldt Vejtransport Normalt udstedes der et efter CMR-lovens 15 vejfragtbrev, hvor det er afsenderen der også under transporten kan ændre bestemmelsesstedet. Dette gøres mod forevisning af det originale fragtbrev Jernbanetransport Afsenderen kan også under transporten kan ændre bestemmelsesstedet, mod forevisning af fragtbrevet. Hvis jernbanen begår fejl under standsningen af godset er den erstatningsansvarlig, dog ikke mere end hvad godset var værd Lufttransport Samme standsningsret. Dog intet erstatnings maksimum Betydningen for sælgers standsningsret af de transportretlige regler om ret til at råde over godset Det er sværere for en kreditsælger at standse overgivelsen af salgsgenstanden. Ved internationale køb bevarer sælger sin standsningsret, CISG art. 71 2, selv om han har overgivet fragtbrevet Anvendelse af andre selvstændige medhjælpere Fx terminalarbejdere skal lytte efter hvem de arbejder for, transportør, sælger, køber Er meddelelse til køberen eller dennes bo tilstrækkelig til at hindre overgivelse, ved konkurs. Hvis en sælger efter KBL 41 meddeler konkursboet at det ønsker sin genstand tilbage efter den er afleveret det, skal konkursboet gøre dette for ikke at indtræde i købet. 3.4 Overgivelse Når salgsgenstanden er overgivet til køber kan den ikke hæves, jf KBL 28,2, dog med 4 undtagelser: i) et aftalt ejendomsforbehold ii) varen er solgt kontant iii) salgsgenstanden afvises af køberen iv) overgivelse er sket til konkursbo Overgivelse er ikke levering eller risiko overgang, men når køberen eller en af hans medarbejdere har salgsgenstanden i sin fysiske besiddelse. 3.5 Almindelige bemærkninger om sælgers hævebeføjelser efter overgivelsen Bestemmelsen i KBL 28,2, at en købsaftale ikke kan hæves efter levering gælder kun ved for sen betaling, men købet kan hæves pga. andre årsager. For at sælger kan hæve efter overgivelsen til konkursbo, skal boet være kommet under konkurs behandling når salgsgenstanden bliver afleveret. Version 19; sider 10 7

8 Kapitel 3, afsnit 3.6 EJENDOMSRETTEN Kontantsalg Hvis der er aftalt kontantsalg, men sælger bliver narret ved fx en falsk check eller at transportøren glemmer at opkræve pengene ved levering, kan sælger stadig kræve salget ophæver med hjemmel i at kontantsalg var et forbehold for manglende betaling hjemlet i KBL 28,2. Men sælger skal skynde sig, da hvis han ikke reagerer prompte kan det tolkes som en indrømmelse af kredit. 3.7 Ejendoms forbehold Almindelige bemærkninger Som køb med ejendomsforbehold betegnes køb, hvor det er aftalt, at sælgeren kan tage det solgte tilbage, hvis køberen ikke opfylder sine forpligtigelser, jf Kreditaftaleloven 6. Ejendomsforbehold i genstande som kræver registrering, skal forbeholdet med i registreringen Kreditaftaleloven Forbrugskøb på kredit kan ikke få ejendomsforbehold medmindre alle betingelser i kal 34,1 er opfyldt: i) det er aftalt ved overgivelsen af det købt til forbrugeren ii) det samlede beløb, der skal betales overstiger kr iii) kreditkøbet ikke er sket i henhold til en aftale om kredito med variabelt lånebeløb og iv) sælgeren ved overgivelsen af det købet er fyldestgjort for mindst 20 pct. Af kontantprisen Afgrænsningen mellem ejendomsforbehold og andre retsinstitutter. Ved kreditkøb kan kreditor ikke få pant i det solgte som sikkerhed, men skal bruge ejendomsforbehold, kal 21, Almindelige betingelser for ejendomsforbeholds gyldighed Betingelser om ejendomsforbehold går under samme krav om gyldighed som andre klausuler i en aftale, at de er klare, og villet af begge parter. De skal være skriftlige efter kal 36,1. Skal være aftalt senes ved overgivelsen af salgsgenstanden, kal 34,1,1. Analogt til TL 47b kan der ikke tages ejendomsforbehold i samlinger af ensartede eller til fælles brug bestemte ting som fx bogsamlinger, en besætning Omdannelse af salgsgenstanden Køberen har en omsorgspligt på en salgsgenstanden med ejendomsforbehold, hvis han forbedrer bilen kan han få forbedringerne tilbage, medmindre man så ikke kan få den oprindelige tilstand tilbage på godet. Fx installation af soltag i en bil Konsignation Konsignation er en salgsform som minder om kommission, med den ændring at det er konsignaitionshaver som får hele fortjenesten/tabet og ikke konsignationsgiveren. Det er dog stadigt konsignationsgiveren som har ejendomsretten til salgsgenstanden. Version 19; sider 10 8

9 Kapitel 4, afsnit 4.1 EJENDOMSRETTEN 1 4. Vindikation og ekstinktion 4.1 Almindelige bemærkninger Vindikation og ekstinktion i) Vindikation taler man om, når den oprindeligt berettigede bevarer sin ret til tingen og kan fordre denne udleveret fra erhververen ii) Ekstinktion hvis den oprindeligt berettigedes ret går tabt til fordel for erhververen, der således udslukker eller fortrænger den oprindelige ret De to problematiske situation i) Ved dobbeltsalg eller dobbeltdisposition: hvor overdrager sælger samme salgsgenstand til to forskellige aftaleerhververe. Aftaleerhverer overdrager aftaleerhverver2 ii) Hvis erhverver foretager videresalg af en salgsgenstand, uden helt at have opfyldt sine forpligtigelser overfor overdrageren. Overdrager erhverver aftalererhverver 4.2 Det retstekninske udgangspunkt HR i dansk ret er vindikation. Fx genstande som var stjålne DL6-17-5, lånte DL5-8-12, eller håndpantsatte DL Men der har været en stigende tendens til også at acceptere ekstinktion i visse tilfælde, men det skal bedømmes fra gang til gang. Kravene til ekstinktion er: rådighedsberøvelse, besiddelse, god tro, og noget mere. 4.3 Almindelige betingelser for eksstinktion Det er det almindelige princip i dansk ret, at man ikke kan fortrænge andre rettigheder, hvis man ikke selv har sikret sig imod at blive fortrængt Rådighedsberøvelse Den faktiske ejer af salgsgenstanden skal have været rådighedsberøvet Besiddelse hos mellemleddet Mellemledet skal have en legitimation af at have ejerforholdet Begrundet god tro hos erhververen Han skal kunne bevise, at han ikke kendte de omstændigheder, som gjorde overdragelsen uberettiget, og at han ikke ved grov eller simpel uagtsomhed er skyld i sit ukendskab hertil Noget mere Det kan fx være den oprindeligt berettigedes uforsigtighed, eller passivitet når han opdager hvad som er sket. 4.4 De enkelte tilfældegrupper Legitimationseksstinktion Samlet betegnelse for de tilfælde hvor den oprindelige ejer har udstyret mellemledet med en særlig legitimation, så han kom til at fremstå som ejer. Her spiller rådighedsberøvelse ikke så stor rolle. Dette kan fx være i tilfælde af fuldmagt Køb med ejendomsforbehold Hvis en salgsgenstand med ejendomsforbehold bliver solgt uden at sælgeren helt er sluppet fri for sine forpligtigelser mod ejendomsforbehold-haveren skal denne have vist forsigtighed for at aftalen ikke skal ekstingveres: Version 19; sider 10 9

10 Kapitel 4, afsnit 4.4 EJENDOMSRETTEN 1 i) ejendomsforbehold-haveren skal have sikret sig at der lå tilstrækkelig specifikation på salgsgenstanden. ii) ejendomsforbehold på salgsgenstande som kræver registrering som fx biler, der skal ejendomsforbeholdet være med i registreringen Konsignation eller kommission ekstinktion Når en salgsgenstand er givet i kommission og kommissionæren kan sælge den efter instruks fra hovedmanden, men hvis han bryder instrukserne vil hovedmanden have endog meget svært ved at vindicere salgsgenstanden Forhandler grundsætningen ekstinktion Indebærer, at der ind træder ekstinktion til fordel for en senere godtroende aftalererhverver, hvis den oprindeligt berettigede har overdraget en genstand til en person, som han vidste eller burde vide ville videresælge denne Betroelsestilfælde vindikation Er en genstand betroet en anden som lån, og disponerer låntageren uberettiget over tingen, kan ejeren vindicere denne, også hvis den pågældende aftalererhverver er i godt tro, DL Kun hvis overdrageren har udstyret erhververen med en særlig legitimation kan der blive tale om ekstinktion Andre indsigelser fra den oprindeligt berettigede Stjålne kosters vindikation gennem DL En bestjålet vil derfor næsten altid kunne vindicere sine ejendele. Derudover har alle tyveri indsigelse i straffelovens Umyndighedsindsigelse Hvis en værge foregiver at en salgsgenstand tilhører ham selv når den tilhører den umyndige, vil den oprindelige ejer kunne vindicere Andre indsigelser Som fx ugyldigheds indsigelser om den pågældende aftale vil også kunne påberåbes Dobbeltdispositioner Ved dobbeltdispositioner gælder: Først i tid, bedst i ret. Men ellers ses der på hvem af køberene der bedst har sørget for at sikre sin ejendomsret Sælgers uberettigede dispositioner efter transport på købekontrakt Her vil den godtroende erhverver få fordel af ekstinktion i forhold til financier. Version 19; sider 10 10

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30 Obligationsret Pensum: Gomards Obligationsret 1., 2., 3. del. Formueret Indholdsfortegnelse Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3 1 Obligationsretlige skyldforhold...3 2 Fordringsret s. 7...3 3 Opsigelse,

Læs mere

Skjult gæld i biler. afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Skjult gæld i biler. afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Skjult gæld i biler afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Betænkning nr. 1190 København 1990 Skjult gæld i biler afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Betænkning nr. 1190

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Få papir på hinanden, når du låner penge ud

Få papir på hinanden, når du låner penge ud Få papir på hinanden, når du låner penge ud Hvordan gør du, hvis du gerne vil låne penge til en kammerat eller en anden nærtstående person? Se hvordan du formulerer dig på skrift for at sikre dig bedst

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere

Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse

Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse Ejendomsret 2.1, 2.4 og 2.9 Tinglysning 11.2, 11.3, 11.9 og 15.9 Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse Artiklen redegør for den tingsretlige kategorisering af begreberne forkøbs- og køberet

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Aarhus Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Vejleder Hans Henrik Edlund Juridisk institut Forfatter Per Harder Forbrugerkredit fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Handelshøjskolen

Læs mere

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Advokat Gorrissen Federspiel I artiklen redegøres for sikringsakterne ved pantsætning af kapitalandele, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral. I

Læs mere

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED KORT OM OS TYGE RASMUSSEN,

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Speciale cand. jur. Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Engelsk titel: Entry into construction contracts at bankruptcy Forfatter: Martin Westy Løvendahl Vejleder: Torsten Iversen Professor, dr.jur.,

Læs mere

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Bachelor projekt, 6. semester Titelblad Projektets titel:! Direkte krav ved fast ejendom Fag:!!! Formueret - Obligationsret

Læs mere

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision?

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? I krisetider kæmpes der af naturlige årsager lidt mere om pengene, og spørgsmålet om hvorvidt en provision kan inddrages er et væsentligt emne mellem

Læs mere

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx.

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. LOVSAMLING FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. juli 2007, således at lovsamlingen

Læs mere

Gennemførelse af lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapircentral

Gennemførelse af lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapircentral Industriministeriets arbejdsgruppe vedrørende Værdipapircentralen Gennemførelse af lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapircentral BETÆNKNING MR. 948 Industriministeriet, 24. marts 1982 Side Kapitel

Læs mere

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. januar 2015, således at lovsamlingen passer

Læs mere

Kapitel 1-Forbrydelser mod liv og legeme

Kapitel 1-Forbrydelser mod liv og legeme Indhold KAPITEL 1. FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME 3 1.1 Indledning...3 1.1.1 lig beskyttelse... 3 1.1.2 Inddeling... 3 1.2 Drabsforbrydelser...3 1.2.1 Indledning... 3 1.2.2 Forsætligt drab, strfl. 237...

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere