1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion"

Transkript

1 Ejendomsret 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning Faget ejendomsret Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder Ejendomsrettens overgang Historik 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer Indledning Rådighedsberøvelse sket Rådighedsberøvelse give i almindelighed erhververen beskyttelse mod overdragerens kreditorer Forstikkelse Proforma Omstødelse (konkurs, tvangsakkord og gældssanering) Særlig ugyldighedsregel Almindelige bemærkninger om tilfælde, hvor individuelt bestemt genstand fortsat er i overdragerens besiddelse Købesummen ikke betalt Prænumerationskøb (forudbetaling) Erhververen kan modregne Købesummen transporteret til financier Vederlagsfri overdragelser m.v Bevismæssige spørgsmål Betydningen af, om der er tale om species eller genus Indledning Den købsretlige sondring mellem species og genus Retsstillingen i forhold til overdragerens kreditorer, når der foreligger en speciesgenstand Individualisering af genusgenstande Almindelige bemærkninger Teorien om bindende individualisering Teorien om normal individualisering Nærmere om kravene til individualisering Pantsætningstilfælde Almindelige bemærkninger Sale and lease back m.v Overdrageren som salgsagent for erhververen 5 3. Forholdet mellem overdrageren og erhververens kreditorer Indledning Sælgers standsningsret Almindelige bemærkninger Betingelserne for at udøve standsningsret Standsningsrettens indhold Standsningsrettens prioritetsstilling Den nærmere gennemførelse af standsningsret, navnlig med hensyn til gods under transport Almindelige bemærkninger Søtransport Andre transportformer Betydningen for sælgers standsningsret af de transportretlige regler om ret til at råde over godset Anvendelse af andre selvstændige medhjælpere Er meddelelse til køberen eller dennes bo tilstrækkelig til at hindre overgivelse, ved konkurs Overgivelse Almindelige bemærkninger om sælgers hævebeføjelser efter overgivelsen Kontantsalg Ejendoms forbehold Almindelige bemærkninger Kreditaftaleloven Afgrænsningen mellem ejendomsforbehold og andre retsinstitutter Almindelige betingelser for ejendomsforbeholds gyldighed Omdannelse af salgsgenstanden Konsignation 8 4. Vindikation og ekstinktion Almindelige bemærkninger Vindikation og ekstinktion De to problematiske situation Det retstekninske udgangspunkt Almindelige betingelser for eksstinktion Rådighedsberøvelse Besiddelse hos mellemleddet Begrundet god tro hos erhververen Noget mere De enkelte tilfældegrupper Legitimationseksstinktion Køb med ejendomsforbehold Betroelsestilfælde vindikation Andre indsigelser fra den oprindeligt berettigede Dobbeltdispositioner Sælgers uberettigede dispositioner efter transport på købekontrakt 10

2 Kapitel 1, afsnit 1.1 EJENDOMSRETTEN 1 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 1.1 Faget ejendomsret Man kan i juraen skille mellem offentligret og privatret. Privatretten kan deles ind i: formue-, person-, familie-, og arveret. Formueretten kan deles i: obligations og ejendomsret. 1.2 Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder Udtrykket ejendomsretten bruges ikke kun som betegnelse for et fag, men tillige som betegnelse for en rettighedstype, der er karakteriseret ved, at dens indehaver er berettiget til at råde i enhver henseende, hvor der ikke ved lovgivning eller privat viljeserklæring er fastsat særlige begrænsninger herfor. Brugsretten er en ret som hjemler sin indehaver adgang til en almindelig faktisk råden over en genstand, som tilhører en anden, fx leje af hus. Servitutten, er en ret som hjemler sin indehaver adgang til i nærmere fastsatte specielle henseender at råde faktisk over en andens ejendom. Fx grave grus er tilegnelsesservitut, en ret til at færdes ad en bestemt vej over fremmed fast ejendom er rådighedsservitut, eller ret til kræve at der på en ejendom ikke opføres beboelsesbygninger over en vis højde er tilstandsservitut. Grundbyrde er en pligt for til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom til at præstere en vis ydelse. En panteret er en fordringsret, der hjemler kreditor særlig fortrinlige fyldestgørelsesmåder og i større eller mindre omfang begrænser debitors råden over det pantsatte. 1.3 Ejendomsrettens overgang Emnet for denne bog er tredjemands problemer ved overdragelse af løsøregenstande. 1.4 Historik Yo Version 19; sider 10 2

3 Kapitel 2, afsnit 2.1 EJENDOMSRETTEN 1 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 2.1 Indledning Problemer kan opstå når det i forbindelse med en kreditors retsforfølgning oplyses, at skyldner (overdrageren) har solgt løsøregenstanden, hvori kreditor ønsker fyldestgørelse. Kreditor Overdrager Erhverver Ved løsøre findes der kun lovregler om forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer, ved 1 pantsætning og 2 biler m.v. Det er er for at afhjælpe tvivl om hvem som faktisk ejer genstanden, og dette klares ved købsregistrering: i) Ved biler m.v. skal ejendomsforbehold og underpant tinglyses i bilbogen for at opnå beskyttelse mod aftaler om køretøjet og mod retsforfølgning, TL 42d,1,1. Det samme gælder retsforfølgning sådanne køretøjer, for så vidt skyldneren ikke er berøvet rådigheden over køretøjet, TL 42d,1,2. ii) Ved fast ejendom skal det tinglyses. Skibe og luftfartøjer skal registreres. iii) Registrerede fondsaktiver skal registreres i værdipapircentralen. iv) Overdragelse at et simpelt gældsbrev til eje eller pant har ikke gyldighed mod overdragerens kreditorer, medmindre skyldneren fra overdrageren eller erhververen har fået underretning overdragelsen, GBL 31,1. v) Pantsætning eller anden overdragelse til sikkerhed af et omsætningsgældsbrev har efter GBL 22 ikke gyldighed mod overdragerens kreditorer, medmindre erhververen har gået gældsbrevet i hænde. HR er at erhververen er beskyttet når har fået genstanden overgivet, og omstødelse kan så kun ske med Konkurslovens regeler. HR når genstanden ikke er overgivet er at genstanden kun kam tilfalde erhververen hvis han har forudbetalt, og genstanden lader sig klart identificere ud fra resten af boet. Overdragerens kreditorer er per definition mere interesseret i at genstanden bliver solgt og omsat til penge, men de skal alligevel beskyttes for måske bliver genstanden ikke solgt for at realisere dens værdi, men blot ved en retshandel at bringe den i kreditorly. 2.2 Rådighedsberøvelse sket Rådighedsberøvelse give i almindelighed erhververen beskyttelse mod overdragerens kreditorer. Når overdrager ikke længere har rådighed over genstanden fordi den er overdraget til køber eller til deponering hos 3mand, er det som regel ikke muligt at omstøde, medmindre en konkurs truet person blot søger at gemme sine værdier: Forstikkelse Hvis skyldner bringer sine værdier i kreditorly ved at anbringe dem hos venner uden ejerskifte kan man ved vidnes afhøring finde frem til genstanden Proforma Er genstanden søgt bragt i kreditorly ved at indgå en proformahandel, en aftale som ikke er virksom mellem parterne, skal heller ikke være virksom for kreditorerne Omstødelse (konkurs, tvangsakkord og gældssanering) Konkurslovens omstødelses regler finder sted ved konkurs, jf KL Overdragelse kan så omstødes efter de parametre som er angivet i KL kapitel 8. Omstødelse af gaver mellem ægtefæller kan ske efter Æ Særlig ugyldighedsregel Straffelovens om skyldner svig vil kunne bruges dispositionen er usædvanlig og uforsvarlig i forhold til kreditorerne. Version 19; sider 10 3

4 Kapitel 2, afsnit 2.3 EJENDOMSRETTEN Almindelige bemærkninger om tilfælde, hvor individuelt bestemt genstand fortsat er i overdragerens besiddelse Der er ingen rimelig grund til at stille overdragerens kreditorer bedre end overdrageren Købesummen ikke betalt Normalt vil kreditorer være interesseret i at handlen ikke stoppes, og normalt gennemføres Prænumerationskøb (forudbetaling) Hvis der er forudbetalt er der ingen grund til ikke at udlevere salgsgenstanden, da kreditorer har pengene i boet Erhververen kan modregne Hvis erhververen kan modregne da han selv er kreditor hos overdrageren stilles han på samme måde som havde han forudbetalt. I tilfælde af konkurs er modregning reguleret gennem Konkursloven Købesummen transporteret til financier Hvis erhververen har deponeret købesummen hos en financier indtil overdragelse er sket kan dette behandles på samme måde som en forudbetaling Vederlagsfri overdragelser m.v. Som nævnt i 2.2 skal kreditor ikke finde sig i enhver handel, og de kan reguleres gennem Konkursloven Bevismæssige spørgsmål Hvis en handel er proforma skal den tilsidesættes overfor kreditorerne, jf Betydningen af, om der er tale om species eller genus Indledning Der er ingen rimelig grund til at stille overdragerens kreditorer bedre end overdrageren Den købsretlige sondring mellem species og genus En species genstand er unik eller brugt. En genus tilhører en bestemt art, og man vil ikke væsentligt kunne skilne individerne fra hinanden i arten Retsstillingen i forhold til overdragerens kreditorer, når der foreligger en speciesgenstand. Det er vigtigt om salgsgenstanden har gennemgået en individualisering, så lige præcis den genstand kan kræves udleveret af erhververen i stedet for at han blot har et krav i boet. 2.5 Individualisering af genusgenstande Almindelige bemærkninger. Ved genuskøb er erhververen kun beskyttet over for overdragerens kreditorer, såfremt der er foretaget en individualisering, dvs. en udskillelse af genstanden til opfyldelse af aftalen, som opfylder visse nærmere krav. Hvis han derimod kun har krav i en del vinflasker står han på samme vilkår som andre kreditorer i boet Teorien om bindende individualisering Teori om at individualisering finder sted når den er beviseligt i en købsaftale. Selvom en udskillelse er bindende for overdrageren, er det ikke sikkert, at kreditterne skal respektere den Teorien om normal individualisering Kreditorer skal stadigt ikke respektere illoyale dispositioner, som proforma handel. Enhver beviselig, klart konstateret individualisering fra sælgerens side inden fallitten, foretaget som et naturligt led i en normal handelsafslutning, gyldig bør overføre ejendomsretten til køberen i forhold til sælgerens retsforfølgende kreditorer Nærmere om kravene til individualisering Krav: sket en udskillelse af genstanden i overensstemmelse med købsaftalen, at udskillelsen skal have hjemmel, og at underretning om udskillelsen i almindelighed skal være givet til køber, og at individualiseringen fremtræder som ordinær. Bestillingskøbene bliver individualiserede da de bygges specifikt til kunden. Kravet om at udskillelsen skal fremtræde som ordinær menes at det virke som normal praksis indenfor driften af firmaet. Version 19; sider 10 4

5 Kapitel 2, afsnit 2.6 EJENDOMSRETTEN Pantsætningstilfælde Almindelige bemærkninger Ingen beskyttelse i individualisering. Reglen om erhververens beskyttelse mod overdragerens kreditorer ved individualisering af slagsgenstanden, finder ikke sted når genstanden overdrages til eje og ikke til pantsætning. Sikringsakten kan derimod bestå i 1 håndpant eller 2 tinglysning Sale and lease back m.v. Kan undertiden virke som pantsætning, her er sondringen vigtig om det er overdragelse til ejendom eller om til sikkerhed Overdrageren som salgsagent for erhververen Med mindre der er håndpant skal pantsætningen registreres i det rigtige register. Version 19; sider 10 5

6 Kapitel 3, afsnit 3.1 EJENDOMSRETTEN 1 3. Forholdet mellem overdrageren og erhververens kreditorer 3.1 Indledning Omhandler under hvilke betingelser overdrageren kan ophæve sin aftale med erhververen og kræve denne hæveadgang med heraf gældende tilbagegivelse af erlagte ydeler respekteret af erhververens kreditorer. Problemet opstår, såfremt vederlagsforudsætningen brister, fordi erhververen ikke betaler købesummen som aftalt (aktuel misligholdelse), eller såfremt erhververen standser sine betalinger eller går konkurs m.v. (anticiperet misligholdelse). Skelsættende er om genstanden allerede er overleveret til køberen når dennes misligholdelse indtræder: i) Ikke overgivet endnu, kan sælgeren hæve købet efter KBL 28,1 ii) Allerede overgivet: sælger kan ikke hæve købet, medmindre han har taget særligt forbehold herfor KBL 28,2. Kreditaftaleloven regulerer direkte, hvilke betingelser en aftale om kreditkøb med ejendomsforbehold skal opfylde for at være gyldige mellem parterne, men disse regler får indirekte også betydning i forhold til erhververens kreditorer, idet overdrageren ikke kan kræve en retsposition i forhold ti kreditorerne, som han ikke har i forhold til erhververen selv. 3.2 Sælgers standsningsret Almindelige bemærkninger Standsningsretten omhandler for køb som endnu ikke er overdraget til køber. Salgsgenstanden skal stilles samtidigt til rådigt som betalingen ved kontantkøb, KBL 14. Ved afsendelses køb skal genstanden sendes men sælger kan hindre at speditøren ikke udlevere før der er sket betaling, KBL 15. I handelskøb med transportdokument betales ved overgivelse af transportdokumentet, KBL Om købet kan hæves afhænger af om salgsgenstanden er overgivet til køberen, KBL Betingelserne for at udøve standsningsret Hjemmel til standsningsretten ligger i KBL 39. Det er sælger som skal bevise insolvensen, og sælger skal også bevise at han var i god tro til dennes solvens. Er køber konkurs kan sælger hæve købet, medmindre boet på forlangende udtrykker at de vil indtræde i købet, KBL Standsningsrettens indhold Er at købet kan hæves, og sælger kan så søge erstatning, men stadig er erstatningen underlagt en culpa bedømmelse Standsningsrettens prioritetsstilling Har køberen videresolgt genstanden til 3mand kan sælgeren stadigt kræve sin standsningsret, da køberen ikke ejede genstanden endnu og derfor ikke havde kompetence til at sælge denne. 3.3 Den nærmere gennemførelse af standsningsret, navnlig med hensyn til gods under transport Almindelige bemærkninger i) Sælger forestår transporten hvis han har udbringelsespligt, KBL 11, eller ved francokøb, KBL 65, og kan derfor nemt standse udleveringen under transporten ved blot at ringe til sin medarbejder og sige han skal vende om. Version 19; sider 10 6

7 Kapitel 3, afsnit 3.4 EJENDOMSRETTEN 1 ii) Ved en selvstændig transportør, opstår der problemer om hvornår en sælger har beføjelser til at hindre overleveringen af godset Søtransport Konnossement Er et dokument som giver indehaveren ret til at hente godset når det kommer i havn. Hvis køber ikke har betalt ved modtagelsen af konnossement som foreskrevet i KBL 16, kan sælger hvis han har et duplikat af konnossement være på havnen før køberen, og hvis de kommer samtidigt skal transportøren deponere godset. Ellers må sælger argumentere for at køber ikke skal have godset på trods af hans konnossement, ved fx at hæve købet Søfartsseddel Til forskel fra konnossement er der ingen udleveringsret knyttet til søfragtssedlen, og derfor kan sælger godt under transporten beslutte at godset skal udleveres en anden Andre transportformer Reglerne er praktisk ens, bortset fra i deres hjemmel, da 1 man skal være i besiddelse af afsendereksemplaret af fragtbrevet, og 2 transportøren ifalder erstatningsansvar hvis han følger en anvisning i et tilfælde, hvor denne betingelse ikke er opfyldt Vejtransport Normalt udstedes der et efter CMR-lovens 15 vejfragtbrev, hvor det er afsenderen der også under transporten kan ændre bestemmelsesstedet. Dette gøres mod forevisning af det originale fragtbrev Jernbanetransport Afsenderen kan også under transporten kan ændre bestemmelsesstedet, mod forevisning af fragtbrevet. Hvis jernbanen begår fejl under standsningen af godset er den erstatningsansvarlig, dog ikke mere end hvad godset var værd Lufttransport Samme standsningsret. Dog intet erstatnings maksimum Betydningen for sælgers standsningsret af de transportretlige regler om ret til at råde over godset Det er sværere for en kreditsælger at standse overgivelsen af salgsgenstanden. Ved internationale køb bevarer sælger sin standsningsret, CISG art. 71 2, selv om han har overgivet fragtbrevet Anvendelse af andre selvstændige medhjælpere Fx terminalarbejdere skal lytte efter hvem de arbejder for, transportør, sælger, køber Er meddelelse til køberen eller dennes bo tilstrækkelig til at hindre overgivelse, ved konkurs. Hvis en sælger efter KBL 41 meddeler konkursboet at det ønsker sin genstand tilbage efter den er afleveret det, skal konkursboet gøre dette for ikke at indtræde i købet. 3.4 Overgivelse Når salgsgenstanden er overgivet til køber kan den ikke hæves, jf KBL 28,2, dog med 4 undtagelser: i) et aftalt ejendomsforbehold ii) varen er solgt kontant iii) salgsgenstanden afvises af køberen iv) overgivelse er sket til konkursbo Overgivelse er ikke levering eller risiko overgang, men når køberen eller en af hans medarbejdere har salgsgenstanden i sin fysiske besiddelse. 3.5 Almindelige bemærkninger om sælgers hævebeføjelser efter overgivelsen Bestemmelsen i KBL 28,2, at en købsaftale ikke kan hæves efter levering gælder kun ved for sen betaling, men købet kan hæves pga. andre årsager. For at sælger kan hæve efter overgivelsen til konkursbo, skal boet være kommet under konkurs behandling når salgsgenstanden bliver afleveret. Version 19; sider 10 7

8 Kapitel 3, afsnit 3.6 EJENDOMSRETTEN Kontantsalg Hvis der er aftalt kontantsalg, men sælger bliver narret ved fx en falsk check eller at transportøren glemmer at opkræve pengene ved levering, kan sælger stadig kræve salget ophæver med hjemmel i at kontantsalg var et forbehold for manglende betaling hjemlet i KBL 28,2. Men sælger skal skynde sig, da hvis han ikke reagerer prompte kan det tolkes som en indrømmelse af kredit. 3.7 Ejendoms forbehold Almindelige bemærkninger Som køb med ejendomsforbehold betegnes køb, hvor det er aftalt, at sælgeren kan tage det solgte tilbage, hvis køberen ikke opfylder sine forpligtigelser, jf Kreditaftaleloven 6. Ejendomsforbehold i genstande som kræver registrering, skal forbeholdet med i registreringen Kreditaftaleloven Forbrugskøb på kredit kan ikke få ejendomsforbehold medmindre alle betingelser i kal 34,1 er opfyldt: i) det er aftalt ved overgivelsen af det købt til forbrugeren ii) det samlede beløb, der skal betales overstiger kr iii) kreditkøbet ikke er sket i henhold til en aftale om kredito med variabelt lånebeløb og iv) sælgeren ved overgivelsen af det købet er fyldestgjort for mindst 20 pct. Af kontantprisen Afgrænsningen mellem ejendomsforbehold og andre retsinstitutter. Ved kreditkøb kan kreditor ikke få pant i det solgte som sikkerhed, men skal bruge ejendomsforbehold, kal 21, Almindelige betingelser for ejendomsforbeholds gyldighed Betingelser om ejendomsforbehold går under samme krav om gyldighed som andre klausuler i en aftale, at de er klare, og villet af begge parter. De skal være skriftlige efter kal 36,1. Skal være aftalt senes ved overgivelsen af salgsgenstanden, kal 34,1,1. Analogt til TL 47b kan der ikke tages ejendomsforbehold i samlinger af ensartede eller til fælles brug bestemte ting som fx bogsamlinger, en besætning Omdannelse af salgsgenstanden Køberen har en omsorgspligt på en salgsgenstanden med ejendomsforbehold, hvis han forbedrer bilen kan han få forbedringerne tilbage, medmindre man så ikke kan få den oprindelige tilstand tilbage på godet. Fx installation af soltag i en bil Konsignation Konsignation er en salgsform som minder om kommission, med den ændring at det er konsignaitionshaver som får hele fortjenesten/tabet og ikke konsignationsgiveren. Det er dog stadigt konsignationsgiveren som har ejendomsretten til salgsgenstanden. Version 19; sider 10 8

9 Kapitel 4, afsnit 4.1 EJENDOMSRETTEN 1 4. Vindikation og ekstinktion 4.1 Almindelige bemærkninger Vindikation og ekstinktion i) Vindikation taler man om, når den oprindeligt berettigede bevarer sin ret til tingen og kan fordre denne udleveret fra erhververen ii) Ekstinktion hvis den oprindeligt berettigedes ret går tabt til fordel for erhververen, der således udslukker eller fortrænger den oprindelige ret De to problematiske situation i) Ved dobbeltsalg eller dobbeltdisposition: hvor overdrager sælger samme salgsgenstand til to forskellige aftaleerhververe. Aftaleerhverer overdrager aftaleerhverver2 ii) Hvis erhverver foretager videresalg af en salgsgenstand, uden helt at have opfyldt sine forpligtigelser overfor overdrageren. Overdrager erhverver aftalererhverver 4.2 Det retstekninske udgangspunkt HR i dansk ret er vindikation. Fx genstande som var stjålne DL6-17-5, lånte DL5-8-12, eller håndpantsatte DL Men der har været en stigende tendens til også at acceptere ekstinktion i visse tilfælde, men det skal bedømmes fra gang til gang. Kravene til ekstinktion er: rådighedsberøvelse, besiddelse, god tro, og noget mere. 4.3 Almindelige betingelser for eksstinktion Det er det almindelige princip i dansk ret, at man ikke kan fortrænge andre rettigheder, hvis man ikke selv har sikret sig imod at blive fortrængt Rådighedsberøvelse Den faktiske ejer af salgsgenstanden skal have været rådighedsberøvet Besiddelse hos mellemleddet Mellemledet skal have en legitimation af at have ejerforholdet Begrundet god tro hos erhververen Han skal kunne bevise, at han ikke kendte de omstændigheder, som gjorde overdragelsen uberettiget, og at han ikke ved grov eller simpel uagtsomhed er skyld i sit ukendskab hertil Noget mere Det kan fx være den oprindeligt berettigedes uforsigtighed, eller passivitet når han opdager hvad som er sket. 4.4 De enkelte tilfældegrupper Legitimationseksstinktion Samlet betegnelse for de tilfælde hvor den oprindelige ejer har udstyret mellemledet med en særlig legitimation, så han kom til at fremstå som ejer. Her spiller rådighedsberøvelse ikke så stor rolle. Dette kan fx være i tilfælde af fuldmagt Køb med ejendomsforbehold Hvis en salgsgenstand med ejendomsforbehold bliver solgt uden at sælgeren helt er sluppet fri for sine forpligtigelser mod ejendomsforbehold-haveren skal denne have vist forsigtighed for at aftalen ikke skal ekstingveres: Version 19; sider 10 9

10 Kapitel 4, afsnit 4.4 EJENDOMSRETTEN 1 i) ejendomsforbehold-haveren skal have sikret sig at der lå tilstrækkelig specifikation på salgsgenstanden. ii) ejendomsforbehold på salgsgenstande som kræver registrering som fx biler, der skal ejendomsforbeholdet være med i registreringen Konsignation eller kommission ekstinktion Når en salgsgenstand er givet i kommission og kommissionæren kan sælge den efter instruks fra hovedmanden, men hvis han bryder instrukserne vil hovedmanden have endog meget svært ved at vindicere salgsgenstanden Forhandler grundsætningen ekstinktion Indebærer, at der ind træder ekstinktion til fordel for en senere godtroende aftalererhverver, hvis den oprindeligt berettigede har overdraget en genstand til en person, som han vidste eller burde vide ville videresælge denne Betroelsestilfælde vindikation Er en genstand betroet en anden som lån, og disponerer låntageren uberettiget over tingen, kan ejeren vindicere denne, også hvis den pågældende aftalererhverver er i godt tro, DL Kun hvis overdrageren har udstyret erhververen med en særlig legitimation kan der blive tale om ekstinktion Andre indsigelser fra den oprindeligt berettigede Stjålne kosters vindikation gennem DL En bestjålet vil derfor næsten altid kunne vindicere sine ejendele. Derudover har alle tyveri indsigelse i straffelovens Umyndighedsindsigelse Hvis en værge foregiver at en salgsgenstand tilhører ham selv når den tilhører den umyndige, vil den oprindelige ejer kunne vindicere Andre indsigelser Som fx ugyldigheds indsigelser om den pågældende aftale vil også kunne påberåbes Dobbeltdispositioner Ved dobbeltdispositioner gælder: Først i tid, bedst i ret. Men ellers ses der på hvem af køberene der bedst har sørget for at sikre sin ejendomsret Sælgers uberettigede dispositioner efter transport på købekontrakt Her vil den godtroende erhverver få fordel af ekstinktion i forhold til financier. Version 19; sider 10 10

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb... 13 1. Introduktion... 13 2. Kreditaftalelovens anvendelsesområde... 13 2.1. Forbrugerkreditaftaler... 14 2.2. Erhvervskreditaftaler... 14 2.3.

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o ---

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o --- JURA OM HESTE Hillerød d. 10. november 2014 Artikel til Tølt, december 2014 OVERSKRIFT; Salg på kredit/afdrag er det en god idé? UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLD Første afsnit: Rettens grundelementer Kap. 1. Retsordenen og dens funktion 21 I. Begrebet ret 21 A. Forskellige

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

W. E. von EYBEN FORM UERETTIGHEDER. Indhold. Beskyttelse Overdragelse. U dgivet af KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER

W. E. von EYBEN FORM UERETTIGHEDER. Indhold. Beskyttelse Overdragelse. U dgivet af KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER W. E. von EYBEN FORM UERETTIGHEDER Indhold. Beskyttelse Overdragelse U dgivet af KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER I kom m ission hos G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMLVIII

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 5. udgave IIIKARNOV GROUP Kapitel 1 Om kontraktforpligtelser og deres misligholdelse 1.1 Indledning - købsaftalen 13 1.2 Rigtig opfyldelse 17

Læs mere

Lejers tingsretlige beskyttelse

Lejers tingsretlige beskyttelse Eksamensspørgsmålet Lejers tingsretlige beskyttelse Introduktion Lejers tingsretlige beskyttelse Gyldig mod enhver uden tinglysning Depositum Lejerettens prioritetsmæssige stilling Erhvervslejeret Lejeforholdet

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Nyere domspraksis om kreditkonsignation

Nyere domspraksis om kreditkonsignation Nyere domspraksis om kreditkonsignation af Professor Hans Viggo Godsk Pedersen Indledning Ejendomsforbehold i genstande, der er beregnet til videresalg, er fortsat i det væsentlige ulovreguleret. Den manglende

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

Skjult gæld i biler. afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Skjult gæld i biler. afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Skjult gæld i biler afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Betænkning nr. 1190 København 1990 Skjult gæld i biler afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Betænkning nr. 1190

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE: FIES CUPCAKES Fie Frosting (FF) havde altid haft en drøm om at åbne sin egen cupcake-forretning, og da hun en decemberdag i 2010 nød en kop kaffe i de hyggelige

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret FORLAGET THOMSON * GadJura Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemasrkninger 21 2. Formkrav 27 3. Panterettens genstand og omfang

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER ANDEN UDGAVE

KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER ANDEN UDGAVE W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER af ANDEN UDGAVE / hat DANMARKS JURISTFORBUND Indholdsfortegnelse Afsnit I. Almindelig del 7 1. Panteretsbegrebet

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Indledning Begrebet hæftelse Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Personselskaberne Valg af selskabsform Lille diskussion om at hæftelse ofte bruges forkert.

Læs mere

BETÆNKNING. om fællesnordiske regler om erhvervelse af løsøre i god tro (eksstinktiv erhvervelse af løsøre)

BETÆNKNING. om fællesnordiske regler om erhvervelse af løsøre i god tro (eksstinktiv erhvervelse af løsøre) BETÆNKNING om fællesnordiske regler om erhvervelse af løsøre i god tro (eksstinktiv erhvervelse af løsøre) Afgivet af den ved justitsministeriets skrivelse af 30. september I959 udpegede delegerede BETÆNKNING

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Få papir på hinanden, når du låner penge ud

Få papir på hinanden, når du låner penge ud Få papir på hinanden, når du låner penge ud Hvordan gør du, hvis du gerne vil låne penge til en kammerat eller en anden nærtstående person? Se hvordan du formulerer dig på skrift for at sikre dig bedst

Læs mere

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED KORT OM OS TYGE RASMUSSEN,

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

HVER OPGAVEBESVARELSE SKAL BEGYNDE PÅ EN NY SIDE

HVER OPGAVEBESVARELSE SKAL BEGYNDE PÅ EN NY SIDE HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS, Aarhus Universitet CAND.MERC.(AUD) STUDIET Sommereksamen 2007 Skriftlig prøve i: 18235 Finansieringsret/insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle HVER OPGAVEBESVARELSE

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene?

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? - 1 Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læser med stor interesse artiklerne i

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING Jurist- og Økonomforbundets Forlag Finansiel Leasing en form for finansiering Morten Schwartz Nielsen og Kristian

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept.

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept. AFTALELOVEN En aftale er en aftale. Når den foreligger har både parterne og samfundet en interesse i at den holdes. Skete det ikke ville hele samfundets udveksling af varer og tjenester bryde sammen. Der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

26. februar 2015 IBK K/S. IKKE under konkurs (Udækket pantebrev - kr. 172.190,64 - to debitorer) Eftersyn: Intet eftersyn

26. februar 2015 IBK K/S. IKKE under konkurs (Udækket pantebrev - kr. 172.190,64 - to debitorer) Eftersyn: Intet eftersyn 26. februar 2015 IBK K/S IKKE under konkurs (Udækket pantebrev - kr. 172.190,64 - to debitorer) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 11. marts 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Toruplund A/S under konkurs v/husen Advokater (Fordring i form af Dom opr. stor kr. 84.869)

Toruplund A/S under konkurs v/husen Advokater (Fordring i form af Dom opr. stor kr. 84.869) 13. maj 2015 Toruplund A/S under konkurs v/husen Advokater (Fordring i form af Dom opr. stor kr. 84.869) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 19. maj 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Isoleringsexperten ApS under konkurs (4 domænenavne samt hjemmeside)

Isoleringsexperten ApS under konkurs (4 domænenavne samt hjemmeside) 18. juli 2012 Isoleringsexperten ApS under konkurs (4 domænenavne samt hjemmeside) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 6. august 2012 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende bud -

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Fast ejendoms begreb

Fast ejendoms begreb Fast ejendoms begreb Køb af fast ejendom Indledning Ejendomsdannelsen Behovet for individualisering af ejendomme matrikelsystemet Individualisering af ejendomme Der er behov for nem individualisering af

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

K/S Frederiksbjerg Ejendomme under konkurs (Fordring til rest kr. 670.000)

K/S Frederiksbjerg Ejendomme under konkurs (Fordring til rest kr. 670.000) 21. august 2013 K/S Frederiksbjerg Ejendomme under konkurs (Fordring til rest kr. 670.000) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 3. september 2013 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Kapitel 1. Afgrænsning og begreber 17 1. Fremstillingens udstrækning og afgrænsning

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550)

PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550) 31. juli 2014 PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550) Eftersyn: Budfrist: 13. juni 2014 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende bud - læs om aktiverne

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere