HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 20. afdeling den 15. januar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Jytte Scharling, Marianne Højgaard Pedersen, Poul Dahl Jensen, Lars Hjortnæs og Kurt Rasmussen. Påstande Appellanten, A, har gentaget sine påstande. Indstævnte, Ankestyrelsen, har påstået stadfæstelse. Anbringender A har supplerende anført navnlig, at hun er angivet som aftalepart i bokser/manager-kontrakten og bokser/promotor-kontrakten, fordi en juridisk person som X ApS efter Dansk Professionelt Bokse-Forbunds regler ikke kan opnå licens til at være manager eller promotor. Tre af de fem forpligtelser, som B ifølge ordlyden af managerkontrakten havde over for A, blev efter parternes fælles forståelse ikke efterlevet i praksis. Det var kun de to helt sædvanlige managerbetingelser om, (1) at manageren havde eneret, og (2) at bokseren skulle yde sit bedste, der blev efterlevet i praksis. Forpligtelserne til (3) ikke uden tilladelse at lade sit navn

2 - 2 - udnytte kommercielt, (4) ikke at deltage i andet træningsprogram mv. og (5) at aflevere 1/3 af ethvert beløb til A blev ikke efterlevet i praksis. Ankestyrelsen har heroverfor anført navnlig, at oplysningerne om, at en licens til at være manager og promotor ikke må gives til en juridisk person, men kun til en fysisk person, entydigt støtter, at A faktisk var kontraktspart. Det er for sagens afgørelse uden betydning, om A rent faktisk udnyttede de instruktionsbeføjelser, der tilkom hende, og som hun hvis hun ville kunne have udøvet. Den måde, hvorpå A forvaltede sine instruktionsbeføjelser over for B, kan under alle omstændigheder ikke siges at være udtryk for, at managerkontrakten ikke blev efterlevet i praksis. Supplerende sagsfremstilling A har for Højesteret fremlagt afregningsbilag, checks og skatteoplysninger, der viser, at de beløb, der tilkom B efter manager- og promotorkontrakterne, blev betalt af X ApS. A har endvidere fremlagt lønsedler og skatteoplysninger, der viser, at hun i perioden fra 2001 til 2008 alene har modtaget en fast månedsløn fra X ApS. I punkt 1 og 3 i Licensregulativ for Dansk Professionelt Bokse-Forbund (2004) hedder det: Punkt 1 Enhver der, som promotor, manager, matchmaker, bokser, sekundant, kampleder, dommer eller tidtager, medvirker ved professionelle boksekampe skal være i besiddelse af et af bestyrelsen udstedt licens. Licensen udleveres gennem bestyrelsen, når den licensansøgende har underskrevet en erklæring om at kende og ville overholde Forbundets love og regulativer, samt at være indforstået med, at de heri givne strafbestemmelser er bindende for begge parter. Licens udstedes for et kalenderår ad gangen.... Punkt 3 Promotorlicens kan søges af enhver uberygtet person med dansk statsborgerskab, subsidiært af en person med udenlandsk statsborgerskab, som har fast bopæl i Danmark.

3 - 3 - Ansøgning om promotorlicens skal indeholde følgende: a. Skriftlig redegørelse for den økonomiske baggrund for at kunne arrangere stævner. b. Skriftlig redegørelse for den sportslige indsigt i og baggrund for at kunne arrangere professionelle boksestævner. c. Dansk Professionelt Bokse-Forbund har i en erklæring af 2. juni 2015 besvaret følgende spørgsmål således: Spørgsmål 1: Af Dansk Professionelt Bokse-Forbunds licensregulativ, punkt 3, fremgår det blandt andet, at promotorlicens kan søges af enhver uberygtet person med dansk statsborgerskab, subsidiært af en person med udenlandsk statsborgerskab, som har fast bopæl i Danmark. Efterleves disse krav i praksis? Svar: Ja, de efterleves i praksis. Spørgsmål 2: Det fremgår ikke direkte af Dansk Professionelt Bokse-Forbunds licensregulativ, hvilke krav der stilles til ansøgere om managerlicens. Hvilke krav stiller Dansk Professionelt Bokse-Forbund i praksis til ansøgere om managerlicens? Svar: Der stilles de samme krav til opnåelse af Managerlicens som til opnåelse af Promotorlicens. Dette fremgår nu, også udtrykkeligt af det aktuelle Licensregulativ. Spørgsmål 3: Er de ved besvarelsen af spørgsmål 2 beskrevne krav identiske med de krav, der blev stillet til ansøgere om managerlicens i perioden ? Såfremt ovenstående besvares benægtende, hvorledes adskiller de nuværende krav sig fra de krav, der stilledes til ansøgere om managerlicens i perioden ? Svar: Ja, kravene er identiske. Spørgsmål 4:

4 - 4 - Var det muligt for juridiske personer (som f.eks. et aktieselskab eller et anpartsselskab) at opnå managerlicens i perioden ? Svar: Nej, det var og er kun muligt for fysiske personer. Forsikring & Pensions responsumudvalg har i en erklæring af 5. januar 2015 udtalt følgende: Spørgsmål 1 Blev der i perioden 2001 til 2008 udbudt lovpligtig arbejdsskadeforsikring for professionelle boksere på det danske forsikringsmarked? I bekræftende fald bedes det oplyst, i hvilket omfang sådanne forsikringer blev tegnet? I benægtende fald bedes det oplyst, om Forsikring & Pensions medlemmer i den nævnte periode modtog anmodninger (efterspørgsler) om tegning af efter arbejdsskadesikringslovens pligtige forsikringer til dækning af ulykker, som måtte overgå boksere. Svar på spørgsmål 1 Responsumudvalget er gået ud fra, at der i spørgsmålet med ordet udbudt menes, om danske forsikringsselskaber i den nævnte periode tegnede arbejdsskadeforsikring for professionelle boksere. Det er Responsumudvalgets opfattelse, at der faktisk i den nævnte periode blev udbudt forsikringer af den nævnte art, men det har ikke været muligt at finde eksempler herpå blandt udvalgets medlemmer. Spørgsmål 2 Var der, Forsikring & Pension bekendt, i perioden , branchegrupper, for hvilke Forsikring & Pensions medlemmer afviste anmodninger fra arbejdsgivere om tegning af efter arbejdsskadesikringslovens pligtige ulykkesforsikringer? I tilfælde af et bekræftende svar bedes Forsikring & Pension oplyse, hvilke branchegrupper der var tale om, og årsagen til at tegning af lovpligtige forsikringer blev nægtet. Svar på spørgsmål 2 Nej, ikke hvis betingelserne i arbejdsskadelovgivningen var opfyldt. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af A. Der er endvidere afgivet forklaring af B og C.

5 - 5 - A har forklaret, at hun ikke har beskæftiget sig med boksning efter På mødet den 12. september 2001 med B skulle der sættes underskrift på en aftale, der allerede var drøftet forinden. Rammerne var således på plads, og det var E eller F, som forud herfor havde talt med C og B. Hun gennemgik ikke bokser/manager-kontrakten eller bokser/promotor-kontrakten med B på mødet den 12. september 2001 eller på noget andet tidspunkt. Baggrunden for, at hun som person og ikke X ApS stod som manager og promotor var, at de havde fundet ud af, at det gav mere presseomtale, når hun var i front. Da det endvidere skulle være en fysisk person, der stod på kontrakten, blev det hende. Det følger af Dansk Professionelt Bokse-Forbunds regler, at det er en fysisk person, der skal være manager eller promotor. Det samme er tilfældet for en bokser. Det var X ApS, der betalte pengene til bokserne og i øvrigt opfyldte alle forpligtelser efter kontrakten. Det var B og hans træner, C, der bestemte forholdene angående Bs træning. Hun havde ingen indflydelse på den daglige træning og gav ingen anvisninger. Hun har aldrig været med til at tilrettelægge Bs træning. Hun har heller aldrig drøftet træningen med B eller hans træner. Så vidt hun husker, har hun heller ikke overværet en træning. Hun går ud fra, at B trænede i Horsens, hvor han bor. Hun har aldrig været i Horsens. Hun har aldrig blandet sig i, hvor hans træning skulle foregå, og hun var ikke involveret i hans valg af træningsudstyr og træningstøj. Hun kan huske, at B havde to sponsorer: H, hans arbejdsgiver, samt en virksomhed, som vist forhandlede eller producerede sennep. Hun var ikke med til at skaffe sponsorerne. Den ene sponsor har hendes far måske skaffet, og den anden har B selv skaffet. Hun havde ikke noget med det at gøre, og hun har aldrig talt med de to sponsorer. Hun ved ikke, hvor store indtægterne fra sponsorerne var. Hun modtog ikke nogen del af indtægterne. B beholdt det hele selv. B spurgte hende ikke om lov, før han indgik sponsoraftaler. Hun blev ikke orienteret om det, men fandt selv ud af det. Det var OK, at B selv skaffede sponsorer. Hun gik ikke så meget op i det. Til stævner kan der være en hovedsponsor. Paragraffen var også indsat, for at man f.eks. ikke reklamerede for spillefirmaer og politiske partier. I praksis var det ikke noget problem og ikke

6 - 6 - noget, hun gik op i. Hun gjorde derfor heller ikke B opmærksom på bestemmelsen om sponsorer i managerkontrakten. Der er ingen af dem, der har kigget på kontrakten efter underskriften. Den blev bare lagt i skuffen. Hun overværede ikke altid Bs kampe. Hun var til stede ved alle stævner, men B boksede som regel på tidspunkter, hvor hun var optaget af andre ting. På et stævne kan der være 8-12 kampe. Stævnerne var arrangeret at X ApS. Hun var der i kraft af sin ansættelse i X ApS og ikke i kraft af, at hun var manager for B. Det var B selv og hans træner, der lagde taktikken for, hvordan boksekampene skulle gribes an. Det var ikke noget, hun skulle godkende. Hun drøftede således ikke taktiske forhold vedrørende kampene med B eller træneren. Det var X ApS, der sørgede for Bs boksehandsker, som blev indkøbt i udlandet. I perioden så hun kun B til stævner. Hun havde dog lidt mere at gøre med ham ved de sidste to kampe i december 2007 og maj 2008, da hendes far blev syg. Ellers var det først og fremmest F og hendes far, der havde kontakten til B. En promotor er en, der arrangerer stævner med alt, hvad dertil hører, f.eks. at leje haller, booke hoteller og flybilletter, indhente polititilladelser og sørge for at få de udenlandske boksere hertil. Managerens opgaver er beskrevet i managerkontraktens 3. I realiteten udfyldte hun ikke manageropgaverne. B var tilknyttet promotorvirksomheden, så hans kampe blev arrangeret automatisk. Hovedkraften bag stævnerne var hendes far, E. Det var ham, der skaffede bokserne. Den administrative del var det mest hende, der stod for. Den forpligtelse, der følger af managerkontrakten til at skaffe bokseren indbringende kampe, var dermed i virkeligheden overflødig. Kampene kom af sig selv via promotorselskabet. I perioden , hvor hun stod angivet som manager, modtog hun kr. om måneden i fast løn fra X ApS. Hun fik ingen beløb herudover, hverken fra X ApS eller fra B. Hun

7 - 7 - fik heller ikke bonus eller andre honorarer. Bs europamesterskab udløste ingen ekstra betaling til hende. Hun fik som nævnt heller ingen andel af Bs sponsorindtægter. Hendes indkomst i denne periode var fuldstændig uafhængig af B. Hun fik således heller ikke 1/3, som angivet i managerkontraktens 2. Det var, fordi hun reelt ikke udførte manageropgaverne. De opgaver, der var, blev udført af X ApS, hvor hun var ansat og aflønnet i forvejen. Hun stod også som manager for mange andre boksere. Managerkontrakten blev ikke efterlevet på dette punkt eller i øvrigt som helhed. De fremlagte checks vedrører honorarer fra X ApS til B. Det er honorarer udbetalt i henhold til promotorkontrakten, og betalingerne er sket fra X ApS. De fremlagte nyhedsmeddelelser er lagt på hjemmesiden, da mange bokseinteresserede følger med, samt af hensyn til pressen. Det er korrekt, at hun var til stede i Italien og i Frankrig i stedet for sin far, som var meget syg på det tidspunkt. Det var hendes far, der var med frem til Når hun deltog i stævner, var det som repræsentant for promotorselskabet. Hun havde ingen aktiv rolle. Der var også andre boksere fra X ApS til stævnerne. Til begge stævner i henholdsvis Italien og Frankrig havde de også Claus Bertino med. Med hensyn til hendes tidligere advokats bemærkninger i brev af 8. september 2010 til Arbejdsskadestyrelsen er det ikke rigtigt, at hun tog kontakt til sparringspartnere. Det var hendes far, der skaffede sparringspartnere. Hvis hun har haft noget med det at gøre, har hun kun booket flybilletter, hvis hun er blevet bedt om det. I starten stod der på al korrespondance fra Arbejdsskadestyrelsen Team E og herefter A. Hendes fars bemærkninger under forklaringen for landsretten om, at hun forhandlede kontrakter i branchen, herunder i udlandet, må være en generelt ment bemærkning. Det var noget, hun gjorde i sin egenskab af ansat i selskabet. Det var ofte hende, der repræsenterede firmaet i udlandet mv. Hun har ikke deltaget alene i kontraktforhandlinger. B har forklaret, at han har bokset siden ca og frem til I dag arbejder han hos H, hvor han har været siden 2006.

8 - 8 - I 2001 indgik han en manageraftale og en promotoraftale med A. Aftalerne blev indgået på Café ABC. C, A, F og E var til stede. Han mener, at aftalen var kommet i stand, ved at F havde ringet til C og arrangeret mødet. Han fik ikke gennemgået aftalen, før de sad til mødet. C var hans svigerfar og træner og har været hans træner siden Han havde ikke før mødet i 2001 mødt A eller talt eller skrevet med hende. Han kendte hende slet ikke. Det var hans opfattelse, at han indgik aftale med Team E. Alle vidste, hvem E og A var. Som amatørbokser ville man gerne være professionel, så det var en oplagt mulighed. Team E havde gode kontakter, som man kunne bruge, når man skulle videre i karrieren, så man kunne få de rigtige kampe med de rigtige modstandere. Han opfattede det sådan, at det var E, der var den styrende. På mødet i september 2001 gennemgik de paragrafferne i kontrakterne. Han kan ikke huske, hvem der gennemgik bestemmelserne. Han kan heller ikke huske, om A var aktivt deltagende. A blandede sig ikke i hans træningsforløb. Hun var ikke med til at tilrettelægge træningen, det var ikke hendes opgave. Hun blandede sig ikke i noget, der vedrørte hans træning, og overværede heller ikke træningen. A var heller ikke med til at bestemme træningsudstyr og tøj. Det var noget, som han selv og C stod for. Til den første kamp havde han J som sponsor. Han har også haft K, en tømrer, som sponsor og tillige H, hans arbejdsgiver. Han fik en lille smule penge fra sponsorerne pr. kamp. Han skaffede selv alle sponsorer. Han spurgte ikke A om lov, men orienterede hende om aftalerne. Han mener, at A altid var med til hans kampe til stævnerne. Der var også andre boksere med fra Team E til stævnerne. Der var måske 8 boksere. A blandede sig ikke i taktikken i forhold til boksekampene. Det var ham selv og træneren, der stod for det. Efter manageraftalens 2 fik han et beløb, hver gang han boksede kampe. Han fik beløbet udbetalt, men betalte ikke noget videre til A. Det var, fordi hun samtidig var promotor. En manager skal skaffe bokseren kampe, og en promotor står for stævnerne. Her var det det samme.

9 - 9 - Af de fremlagte checks fremgår, at de beløb, han fik udbetalt for kampene, fik han af A. Han vidste godt, at beløbene kom fra X ApS. Han boksede i alt 26 kampe som professionel. En kamp kom normalt i stand ved, at han blev ringet op, som oftest af F, som sagde, at der var et stævne, og at han skulle være klar. I starten sparrede han med en kammerat. Han kan ikke huske andet om kontakten med A, end at hun var til stævnerne. Hvis han skulle bruge billetter til kampene, var det A, han ringede til. Han skiftede træner på et tidspunkt. Først havde han som nævnt C, men senere skiftede han til D. Han havde tre kampe med D. Han skiftede, fordi han ville prøve noget nyt. A vidste, at han skiftede træner, og havde ingen indvendinger herimod. D var også træner for andre Team E- boksere. C har forklaret, at han har været boksetræner siden den 1. januar Han har været træner for B, der er hans svigersøn. Han var træner for B indtil september 2007 og var det således også i Han kender manager- og promotoraftalerne. Aftalerne kom i stand i 2001 på den måde, at han blev ringet op af F. Han gav F Bs telefonnummer. De var interesserede i, at B skulle være professionel. Han så først aftalerne på mødet, hvor han gennemgik dem med E. På mødet var E, B og han selv til stede. Han mener ikke, at F var med. A var i restauranten, men sad ved et andet bord med en anden bokser. På mødet fik han forelagt kontrakten, og han kiggede den igennem. B sad klar med pennen. Han ville selv gerne have haft kontrakten med hjem, men E sagde til ham, at der i så fald ingen kontrakt blev. Bs interesse i kontrakten var, at der var penge i det. Der var ingen penge i amatørboksning, og aftalerne skulle være indgangsbilletten til professionel boksning. Mødet blev holdt med E, fordi han nærmest havde monopol på boksning på det tidspunkt. E var således en central person inden for professionel boksning. Det var ham, der stod for dét.

10 Han bed ikke mærke i, at A stod anført som aftalepart i aftalerne. Aftalerne er også først underskrevet af hende senere. Det var E, han talte med. Kontrakten blev ikke gennemgået paragraf for paragraf. Han kan ikke huske, om A kom til deres bord efterfølgende. A spillede ingen rolle i forhold til kontrakterne. Promotoren er den, der arrangerer kampene på stævnerne. Manageren er den, der forsøger at få det bedste resultat. I Danmark er det dog anderledes, da manageren og promotoren i praksis er én og samme person. Det er hans opfattelse, at aftalen blev indgået med E. Det var altid E, de skulle henvende sig til. A blandede sig overhovedet ikke i tilrettelæggelsen af træningen. Han har aldrig talt med hende om træningen eller talt med hende i det hele taget. Han har højst hilst på hende ved stævner. Han tror, at A altid var der til stævnerne, men han er ikke helt sikker. På stævnerne var der som oftest 7-8 boksere fra Team E. A blandede sig heller ikke i taktikken i forhold til kampene. Det var noget, han selv og B stod for. A havde ikke noget at skulle have sagt i alt det her. Han havde ikke noget med sponsorerne at gøre. B fandt dem selv. Han har heller ikke rådgivet B om økonomi. Han har således ikke vurderet, om de beløb, som B modtog for kampene, var passende. Vedrørende de fremlagte checks kan han huske, at han har fået beløb udbetalt. Horsens AL står for Horsens Atletklub, som var hans klub. Det var E, der udbetalte beløbene. Han har ikke som sådan bidt mærke i, at der stod X ApS på checkene, men han vidste, at det var Es firma. Han kender ikke noget til bestemmelsen i managerkontraktens 2 om managerens modtagelse af 1/3 af beløbet.

11 Retsgrundlag Arbejdsskadesikringslovens 2, stk. 1, 48, stk. 1, 55, stk. 1, 1. pkt., og 57, stk. 1-2, lyder således (lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013): 2. Personer, der ansættes til at udføre arbejde her i landet for en arbejdsgiver, er berettigede efter denne lov, jf Arbejdet kan være lønnet eller ulønnet og kan være varigt, midlertidigt eller forbigående. 48. Enhver arbejdsgiver, som i sin tjeneste beskæftiger personer som nævnt i 2, har sikringspligt efter loven for disse personer, jf. dog stk. 3, 5 og Sikringspligtige arbejdsgivere, jf. 48, skal betale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, jf Hvis der foreligger en erhvervssygdom og den sikringspligtige arbejdsgiver ikke har betalt bidrag, betaler Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring forskudsvis de udgifter, der er nævnt i 11, 35, stk. 3 og 4 og 38 og 59. Stk. 2. Arbejdsgiveren skal refundere Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring de udbetalte beløb, jf. stk. 1, medmindre Arbejdsskadestyrelsen skønner, at der har foreligget sådanne undskyldende omstændigheder, at den pågældende helt eller delvis bør fritages for betaling. I lovforslagets bemærkninger til arbejdsskadesikringslovens 2 er anført (Folketingstidende , tillæg A, lovforslag nr. L 216, s. 6613): Bestemmelsen afløser gældende lovs 1 og beskriver, hvilke personer der er berettigede efter loven. Stk. 1 er sprogligt forenklet. 2. pkt. i gældende lovs stk. 1 er flyttet til stk. 2. Der er ikke tilsigtet en realitetsændring. Arbejdsskadesikringslovens 2 viderefører den tidligere gældende bestemmelse i 1 i lov om arbejdsskadeforsikring. Denne bestemmelse var sålydende (lov nr. 79 af 8. marts 1978 om arbejdsskadeforsikring): Enhver, der mod løn eller som ulønnet medhjælper antages til i en arbejdsgivers tjeneste varigt, midlertidigt eller forbigående at udføre arbejde her i landet, er forsikret mod følgerne af arbejdsskade efter denne lov. I lovforslagets almindelige bemærkninger, pkt. 2, er anført bl.a. (Folketingstidende , tillæg A, sp. 915):

12 Forslagets 1 om lovens personkreds og 5 om de efter loven forsikringspligtige arbejdsgivere afløser stort set gældende lovs kapitler om forsikringsret og forsikringspligt indenfor industri, håndværk, handel og private tjenesteforhold m. v., søfart og fiskeri samt landbrug, skovbrug og havebrug m. v. Denne forenkling er mulig, fordi der i dag ikke længere er større forskel i henseende til forsikringsret og forsikringspligt indenfor de forskellige erhverv. Enhver person, der er antaget til at udføre arbejde her i landet er forsikringsberettiget. Omvendt har enhver, som i sin tjeneste antager andre til at udføre arbejde her i landet forsikringspligt for de antagne. I lovforslagets bemærkninger til 1 hedder det bl.a. (Folketingstidende , tillæg A, sp. 926): Som omtalt i de almindelige bemærkninger, pkt. 2, er det foreslået, at gældende lovs bestemmelser om den forsikringsberettigede personkreds, som med mindre formuleringsafvigelser er gentaget i alle lovens kapitler om den forsikringsberettigede personkreds indenfor de forskellige erhverv, samles i en bestemmelse. Ved den foreslåede bestemmelse gøres retten til forsikring til det primære forhold og betinger således omfanget af forsikringspligten, jfr. forslagets 5. Gældende lov følger det omvendte princip, idet den tager udgangspunkt i arbejdsgiverens forsikringspligt og derigennem indirekte beskriver de, der er forsikringsberettigede efter loven. Efter forslaget er enhver person, som pådrager sig en arbejdsskade under arbejde, som han er antaget til at udføre her i landet, erstatningsberettiget for arbejdsskadens følger uden hensyn til arbejdsgiverens nationalitet og hjemsted, virksomhedens art, omfang og hovedsædets beliggenhed. Arbejdsskadesikringslovens 57 viderefører tidligere gældende bestemmelser i 52 i lov om sikring mod følger af arbejdsskade. I lovforslagets bemærkninger til 52 hedder det (Folketingstidende , 2. samling, tillæg A, lovforslag nr. L 3, s. 283): Forslaget i 52 svarer indholdsmæssigt til bestemmelsen i forslagets 47. Det foreslås, at Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring betaler udgifterne til erstatning og godtgørelse m.v., i de sager, hvor arbejdsgiveren ikke har betalt bidrag. Det foreslås, at arbejdsgiveren skal refundere Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring de udbetalte beløb, og at arbejdsgiveren kan fritages for betaling, når der har foreligget undskyldende omstændigheder. Det foreslås, at det bliver Arbejdsskadestyrelsen, der træffer afgørelse om eventuel fritagelse. På denne måde sikres en ensartet praksis for alle typer af arbejdsskader, idet det efter forslagets 47 er Arbejdsskadestyrelsen, der træffer disse afgørelser for så vidt angår ulykkestilfælde og skadelige påvirkninger. Arbejdsskadestyrelsens hidtidige praksis for eftergivelse og fritagelse efter gældende lovs 47 vil finde tilsvarende anvendelse i disse tilfælde, jf. bemærkningerne til forslaget til ny affattelse af 47.

13 I lovforslagets bemærkninger til 47 hedder det (Folketingstidende , 2. samling, tillæg A, lovforslag nr. L 3, s. 282): Forslagets 47 svarer til 48 i gældende lov. Det foreslås, at Arbejdsskadestyrelsen forlods afholder udgifterne til erstatning og godtgørelse m.v. i de sager, hvor arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring mod følger af ulykkestilfælde eller skadelige påvirkninger. Det foreslås videre, at arbejdsgiveren skal refundere Arbejdsskadestyrelsen de udbetalte erstatnings- og godtgørelsesbeløb, og at arbejdsgiveren kan fritages for betaling, når der har foreligget undskyldende omstændigheder. Det foreslås, at Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse om eventuel fritagelse. Med den foreslåede ændring sigtes ikke til ændring i praksis for fritagelse for betaling. Udgangspunktet i Arbejdsskadestyrelsens praksis er, at Arbejdsskadestyrelsen hverken fritager arbejdsgiveren for betaling eller eftergiver arbejdsgiveren beløbet. Højesterets begrundelse og resultat I 2001 indgik A en managerkontrakt og en promotorkontrakt med bokseren B. I 2008 stoppede B sin professionelle karriere, efter at det var blevet konstateret, at han havde pådraget sig hjerne- og synsskader, som arbejdsskademyndighederne senere har anerkendt som en erhvervssygdom. Sagen angår, om A må anses som arbejdsgiver i arbejdsskadesikringslovens forstand og dermed sikringspligtig over for B. Hvis dette er tilfældet, skal det afgøres, om der er grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse om, at A ikke kan fritages helt eller delvis for at refundere beløb, der er kommet eller måtte komme til udbetaling til B i forbindelse med dennes arbejdsskadesag. Personer, der ansættes til at udføre arbejde her i landet for en arbejdsgiver, er berettigede til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven, jf. lovens 2, stk. 1. Arbejdet kan være lønnet eller ulønnet og kan være varigt, midlertidigt eller forbigående. Efter den tidligere gældende 1 i lov om arbejdsskadeforsikring omfattede den forsikringsberettigede personkreds enhver, der mod løn eller som ulønnet medhjælper antages til i en arbejdsgivers tjeneste varigt, midlertidigt eller forbigående at udføre arbejde. På baggrund af denne bestemmelse og lovens for-

14 mål havde der dannet sig en praksis, hvorefter bestemmelsen ikke var begrænset til egentlige ansættelsesforhold, jf. herved f.eks. FED Ø. I den nugældende bestemmelse i 2 er der bl.a. sket den ændring, at ordet antages er ændret til ansættes. Det fremgår af forarbejderne til 2, at der alene er tale om en sproglig forenkling. Ved den konkrete vurdering af, om der foreligger et ansættelsesforhold i lovens forstand, hvor A er arbejdsgiver for B, må der lægges vægt på, om A havde en økonomisk og erhvervsmæssig interesse i Bs boksekampe, og hvilke instruktionsbeføjelser hun havde i forhold til ham. Efter kontraktsgrundlaget havde A en økonomisk og erhvervsmæssig interesse i Bs boksekampe. Højesteret finder, at denne interesse bestod, selv om A disponerede således, at det var selskabet X ApS, som foretog betalinger til B, og at hun alene modtog fast løn som ansat i selskabet. Efter kontraktsgrundlaget havde A instruktionsbeføjelser, som navnlig angik, hvordan, hvor og med hvilken bistand B skulle træne, hvilke kampe han skulle bokse, og hvilke aftaler om kommerciel udnyttelse af sit navn han kunne indgå. Højesteret finder, at A ikke har godtgjort, at de pågældende instruktionsbeføjelser efter parternes fælles opfattelse ved aftaleindgåelsen ikke skulle gælde. A har heller ikke godtgjort, at den måde, parterne efterfølgende har handlet på, har medført en ændring af retsforholdet mellem dem. På den anførte baggrund tiltræder Højesteret, at A var sikringspligtig arbejdsgiver for B. Der var tale om et erhvervsmæssigt kontraktsforhold mellem A og B om hans virke som professionel bokser, og Højesteret tiltræder af de grunde, som landsretten har anført, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens skøn, hvorefter der ikke foreligger sådanne undskyldende omstændigheder, at A helt eller delvis bør fritages for betaling. Højesteret stadfæster derfor dommen. Thi kendes for ret:

15 Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale kr. til Ankestyrelsen. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2015 Sag 19/2015 (2. afdeling) FOA som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket for A) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Sanne H.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 109/2016 (2. afdeling) A (advokat Charlotte Gransøe) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Flemming Orth) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 Sag 145/2008 (1. afdeling) Foreningen Roskilde Festival (advokat Bruno Månsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B3941009 - B UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. januar 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Katrine Bork (kst.)). 20. afd. nr. B-3941-12: A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 Sag 23/2009 (1. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Tandlægeforeningen (tidligere Dansk Tandlægeforening) som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 Sag 39/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 Sag 55/2016 (2. afdeling) A (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 Sag 16/2016 (1. afdeling) Udlændingenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod A og B (advokat Gunnar Homann for begge) Biintervenient til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 Sag 194/2015 (2. afdeling) Dorthe Agerskov (advokat Carsten Grosen) mod Grundejerforeningen Planetbyen (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 Sag 159/2016 (1. afdeling) John Hejlesen, Inger Kristensen, Edvind Kristensen, Mogens Skibsted, Gert Grube og Arne Heilsen (advokat Nikolaj Nikolajsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 Sag 293/2007 (1. afdeling) A (advokat Michael Elkiær Andersen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere