FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER"

Transkript

1 1 FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Kørselsafgift på 35 øre pr. kilometer på trafikerede veje med særligt trængselsgebyr i hovedstaden (6,8 mia. kr.) Kørselsafgifter på lastbiltrafik (1,5 mia. kr.) Klimaafgift på 75 kr. pr. flybillet (0,7 mia. kr.) Afgift på luftforurenende forbrænding (1,0 mia. kr.) Socialdemokraterne og SF vil omprioritere til: Halvering af registreringsafgiften på miljørigtige biler (4,8 mia. kr.) Særlige afgiftslettelser for teknologisk førende miljøbiler (0,5 mia. kr.) Bedre og billigere grøn trafik. Grøn trafik i Danmark (1 mia. kr.) Grøn trafik i København (2 mia. kr.) Højere afgifter på landbrugets forurening (1,1 mia. kr.) Vores mål er, at vi i Danmark går forrest, når det gælder klima, miljø og grøn energi. Vi vil ikke acceptere sundhedsskadelig forurening af luften, naturen eller grundvandet. Det skal kunne betale sig at vælge grøn transport, og den kollektive trafik skal udbygges markant. Men de sidste mange år er udviklingen gået i den gale retning. Busser og tog er blevet dyrere, og omstillingen til vedvarende energi går for langsomt. Landbruget forurener mere, men betaler mindre til fællesskabet. Derfor er der brug for nytænkning. Der skal indføres kørselsafgift på de trafikerede veje og flybilletter bliver lidt dyrere. Landbrugets forurening af naturen og virksomhedernes forurening af luften skal beskattes fornuftigt. Så kan vi prioritere ambitiøs klimaindsats og billigere miljørigtige biler. Det er fair forandring. Konkret vil et nyt flertal gennemføre følgende: Initiativer 1. Halvering af registreringsafgiften på miljørigtige biler Med de nuværende registreringsafgifter er det dyrt at købe en klimavenlig bil, der kører langt på literen. Til gengæld er det relativt billigt at bruge den. Det betyder, at den danske bilpark er gammel og forurenende. Det er et stort klimaproblem. Transportsektoren står for næsten en tredjedel af den samlede CO2-udledning i Danmark.

2 2 Boks I: Gamle biler forurener mere Danske biler er i gennemsnit 9,2 år gamle. De forurener langt mere end moderne biler. Applus+ bilsyn har foretaget forureningstests af danske biler fra før 1991, som viser, at de forurener 15 gange mere end nye biler De danske biler fra før 1991, som kører rundt på de danske veje, forurener altså lige så meget som 4 mio. nye biler. Danmark kan kun leve op til sine klimaforpligtelser ved at nedbringe bilernes CO2-udledning. Og det kræver en udskiftning af bilparken. Derfor foreslår vi, at de penge, der kommer ind ved kørselsafgifter på trafikerede veje, skal bruges til at halvere registreringsafgiften for klimavenlige biler, der kører langt på literen 1. Tabel I. Priser for udvalgte biler ved halvering af registreringsafgiften kr. Renault Megane Toyota Prius BMW 318d Peugeot 107 Skoda Fabia Greenline hatchback Seat Leon 1.9 Tdi Ecomotive Pris nu Pris med ½ registrerings afgift CO2/km Særlige afgiftslettelser for teknologisk førende biler Hvis vi skal løse klimaproblemerne er det nødvendigt at udvikle langt grønnere biler end dem, der dominerer markedet i dag. Vi skal have gang i teknologiudviklingen, så det bliver almindeligt at købe f.eks. el- og hybridbiler. Derfor afsætter vi en pulje på 500 mio. kr. til særlige målrettede afgiftslettelser for teknologisk førende biler. 3. Bedre og billigere grøn trafik Den kollektive trafik er alt for dyr og slet ikke tidssvarende. Hvis vi skal have flere danskere til at transportere sig kollektivt og klimavenligt, er det nødvendige at investere i bedre og billigere tilbud. Derfor foreslår vi at bruge størstedelen af indtægterne fra kørselsafgifter på lastbiltrafik til målrettede prisnedsættelser i busser og tog, og til at gøre den grønne trafik mere velfungerende. Gennem udbygning af den kollektive trafik, bedre vilkår for cyklister og tiltag der fremmer brugen af kombineret transport (f.eks. tog og bil eller tog og cykel). Boks II: Den kollektive trafik er blevet dyrere og dårligere Siden regeringen trådte til, er priserne på kort og billetter i den kollektive trafik steget med omtrent dobbelt så meget som den almindelige prisudvikling. Højere takster betyder færre passagerer. Faldet i passagertallet har igen betydet færre indtægter, færre busser, ringere service og dermed en negativ spiral. 1 Registreringsafgiften halveres for alle biler, der maksimalt udleder 125 g CO2 pr. km. Grænsen justeres løbende i takt med den teknologiske udvikling.

3 3 Grøn trafik i Danmark Konkret foreslår vi at fordele 500 mio. kr. til de regionale trafikselskabers investeringer i udbygning af grøn trafik udenfor København. Samtidig vil vi bruge 500 mio. kr. på at gøre den kollektive trafik i busser og tog billigere. Pengene kan eventuelt investeres i samarbejde og med bidrag fra kommunerne, DSB mv. Større investeringer skal kunne finansieres gennem lån eller ved offentligt-privat samarbejde, så de strækker længere. Dermed vil det også være muligt at etablere letbaner i f.eks. Århus og Odense. Fordelingen af pengene både til investeringer og prisnedsættelser aftales lokalt. Prisnedsættelserne skal særligt målrettes pendlere, og vil dermed gøre det mere attraktivt at bruge den kollektive trafik, når der er trængsel på vejene. Eksempelvis vil det være muligt at nedsætte prisen på abonnementskort med 20 pct. Grøn trafik i Købehavn Hovedstadsområdet lider særlig voldsomt under trængselsproblemer og luftforurening fra biltrafikken. Derfor foreslår vi at bruge de 2 mia. kr. fra det særlige trængselsgebyr, der indføres for at køre ind i København, til bedre og billigere grøn trafik i hovedstadsområdet. Socialdemokraterne og SF vil dele de 2 mia. kr., så halvdelen reserveres til at sænke taksterne, og den anden halvdel finansierer en løbende udbygning af grøn trafik og miljørigtig infrastruktur i København. Den halvdel, der reserveres til udbygning, fordeles efter aftale mellem de involverede parter, dvs. hovedstadskommunerne, Region Hovedstaden, de relevante trafikselskaber og staten. Det kan f.eks. sikre en letbane i Ring III, flere parkeringspladser ved stationerne ( park-and-ride ), hurtigere S- tog, og nye cykelruter i hovedstadsområdet. Den halvdel af midlerne, der går til lavere takster i den kollektive trafik, skal sikre, at pendlerne kan købe abonnementskort 40 pct. billigere end i dag, og at alle klippekort kan blive 25 pct. billigere. Finansiering 1. Kørselsafgifter på trafikerede veje Der er principiel politisk enighed om at indføre kørselsafgifter i Danmark, når det er teknologisk muligt. For Socialdemokraterne og SF er det afgørende, at der hurtigt findes en løsning. Både af hensyn til klimaet og bilisterne, som skal vide, hvad de kan regne med. Boks III: Teknologiske muligheder Teknologirådet har i februar 2009 gennemgået mulighederne for at indføre kørselsafgifter i Danmark og peger på, at en løsning, hvor større byer etablerer brobizz-baserede betalingsringe, er mere realistiske end GPS-baserede løsninger, der dækker hele landet inden for en tidshorisont på 10 år. Brobizz-baserede løsninger kan også anvendes på motorveje og andre tilsvarende større veje. Vores forslag tager udgangspunkt i den model. Vi foreslår at indføre kørselsafgifter på 35 øre pr. kilometer på alle statsveje og trafikerede kommuneveje. Der skal samtidig indføres et særligt trængselsgebyr for at køre ind i København på 20 kr. dog 40 kr. i myldretiden.

4 4 Boks IV: Omkostninger for den enkelte bilist En gennemsnitlig dansk bil kører km pr. år, hvoraf de km i gennemsnit bliver kørt på statsveje. Det giver en årlig udgift på kr. til roadpricing. Hertil kommer yderligere kr. til betaling af gebyr ved kørsel i København. Samlet vil de nye kørselsafgifter koste omkring 275 kr. pr. måned pr. bil. Men naturligvis mere for bilister der særligt ofte kører i København eller på motorveje. 2. Kørselsafgifter på lastbiltrafik Lastbiltrafik er en voldsom belastning af klima og miljø. Ikke mindst på grund af udenlandske lastbiler, der kører gennem Danmark. Danske lastbiler betaler af samme årsag relativt høje kørselsafgifter i f.eks. Tyskland. Socialdemokraterne og SF foreslår, at vi også indfører kørselsafgifter på lastbiltrafik i Danmark. Det sikrer os betydelige indtægter fra udenlandske lastbiler og trækker i retning af mere miljørigtig transport, eksempelvis på skinner og vand. På grundlag af regeringens egne beregninger og erfaringer fra udlandet er det vores vurdering, at kørselsafgifter på lastbiltrafik vil sikre indtægter på 1,5 mia. kr. mere end det, regeringen allerede har disponeret med. Det kan lade sig gøre med et afgiftsniveau, som ligger en smule højere end det tyske. 3. Klimabidrag fra flytrafik Vi vil opkræve et klimabidrag på 75 kr. pr. flybillet fra danske lufthavne. Det sikrer mere klimavenlige transportformer som f.eks. tog en bedre konkurrencefordel på korte strækninger som f.eks. indenrigsflyvning. Men samtidig er klimabidraget ikke så stort, at flytrafikken vil flytte til nabolufthavne i udlandet. Flytrafikken udleder store mængder CO2. Og med kraftigt faldende priser på flyrejser er flytrafikken steget markant. Det belaster klimaet. En international løsning på problemet ville være det mest optimale. Men vi ønsker, at Danmark skal gå forrest.. Forslaget indbringer ca. 700 mio. kr. 4. Højere afgifter på landbrugets forurening Regeringen har siden 2001 konsekvent kommet dansk landbrug til undsætning, når EU s absurd høje landbrugsstøtte blev reduceret. Det er sket ved at sætte jordskatterne ned svarende til 1,1 mia. kr. årligt. Vi har med andre ord erstattet dele af EU s udskældte landbrugspolitik med dansk landbrugsstøtte. Socialdemokraterne og SF har hele vejen igennem kritiseret den udvikling. Vi forbeholder os derfor ret til at geninddrive de seneste år skattelettelser. Det vil først og fremmest ske gennem øgede afgifter på landbrugets forurening, som under den borgerlige regering er kommet helt ud af kontrol. Boks V: Landbrugets forurening Dansk landbrug belaster miljøet. Landbrugets forbrug af sprøjtemidler er steget 18 pct. fra en behandlingshyppighed på 2,04 i 2002 til 2,40 i Regeringens vandmiljøplan har ikke ført til det ønskede fald i landbrugets forurening med fosfor og kvælstof. Naturen lider under landbrugets forurening. 78 pct. af de naturtyper i Danmark, som er omfattet af EU's habitatdirektiv, og som burde være særligt beskyttet, er i dårlig tilstand i Danmark.

5 5 5. Afgift på luftforurenende forbrænding Luftforurening er et alvorligt miljøproblem. Ved forbrænding udledes kvælstofilter (NOx), som er både sundhedsskadelige og ødelæggende for naturen. Derfor blev det i 2008 aftalt at indføre en afgift på NOx-forurening, som rammer virksomhedernes luftforurenende forbrænding. Men afgiftens størrelse svarer langt til miljøomkostningerne ved forurening med NOx. Derfor foreslår vi, at den forhøjes markant 2. Samlet set forventes afgiftsforhøjelsen at indbringe et provenu på godt 1,0 mia. kr., når der tages højde for reduceret udledning og nødvendige særordninger. Boks VI: Konsekvenser af NOx-forurening Kvælstofilter medfører øget risiko for åndedrætssygdomme, irritation af øjne, næse og hals. Symptomerne kan være forringet lungefunktion, hoste, brystsmerter, åndedrætsbesvær, hovedpine og irritation af øjnene. Miljøet påvirkes gennem sur nedbør, der medfører smog, forsuring, eutrofiering (overgødskning) og korrosion på land og i vand. Kvælstoftilførsel via luften til indre danske farvande er ligeledes en medvirkende årsag til iltsvind og fiskedød. Bilag 1: Oversigt over provenuneutral omlægning af bilafgifter og investeringer i kollektiv trafik (mia. kr niveau) Mia. Opkrævning af kørselsafgifter kr. Anvendelse af provenu Kørselsafgifter for personbiler (35 øre pr. km, statsveje og trafikerede kommuneveje) 4,8 Mia. kr. Halvering af registreringsafgift hvis CO2-udslip mindre end 125g/km -4,8 Lastbiler 1,5 Lavere takster for pendlere -0,5 Anlæg af grøn trafik -0,5 Tilskud til super-miljøbiler -0,5 Københavnergebyr 2,0 Lavere takster i hovedstadsområdet -1,0 Anlæg af grøn trafik i hovedstadsområdet -1,0 Indtægter i alt 8,3 Udgifter i alt -8,3 2 Afgiften foreslås forhøjet fra 5 kr. pr. kilo til 35 kr. pr. kilo.

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål.

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål. Tryghed om skat og velfærd Socialdemokraterne og SF vil efter næste folketingsvalg sætte sig i spidsen for et nyt flertal, som tager ansvar for en ny prioritering af fællesskabets mål og midler. Det har

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar Skat der virker Grønnere stærkere sundere Tag ansvar Skat der virker Radikale Venstre ønsker en skat, der virker. Et skattesystem, der gør Danmark grønnere, stærkere og sundere. Regeringens skattereform,

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

1. Den økonomiske politik

1. Den økonomiske politik 1. Den økonomiske politik Dansk økonomi er landet oven på finanskrisens massive økonomiske tilbageslag. Meget tyder på, at bunden er nået men der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt der vil udvikle sig

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 - Af Anette Pittelkow, Anker Lohmann-Hansen, Harry Lahrmann, Jan Kildebogaard og Johan Nielsen. Keywords - dansk: kørselsafgifter, afgifter,

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2011

Økonomi og Miljø $ 2011 Økonomi og Miljø $ 2011 Economy and Environment $ 2011 $ English Summary Trafikstøj Energi- og miljøforskning Afgifter og klimamål INDHOLD Resume 1 Kapitel I Trafikstøj 23 I.1 Indledning 23 I.2 Effekter

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

Ret til tryghed Ret til arbejde

Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Enhedslistens sommergruppemøde 2012 Fire års økonomisk krise og et årti med liberalistisk politik og højreorienterede økonomiske reformer

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

Velfærd. gennem. reformer

Velfærd. gennem. reformer Velfærd gennem reformer Radikale Venstres udspil til finanslov for 2009 folketingsgruppen, sept. 2008 Indhold Indledning Velfærd gennem reformer... 3 Kapitel 1 Mangel på arbejdskraft... 5 1.1. Udfordringen...5

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Stock.xchng Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Taxibranchen på vej mod grønnere tider

Taxibranchen på vej mod grønnere tider Taxibranchen på vej mod grønnere tider Fremme af klima- og energieffektive løsninger i taxibranchen. Indhold Forord 3 Kommissionens sammensætning 3 Taxikommissionens konklusioner 4 Derfor skal taxien være

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere