Posthornet. Post Danmarks topchef, K.B. Pedersen - gået på pension. SC nedlægges. LEDER: Et godt resultat, hvis forudsætninger holder SIDE 5 SIDE 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Posthornet. Post Danmarks topchef, K.B. Pedersen - gået på pension. SC nedlægges. LEDER: Et godt resultat, hvis forudsætninger holder SIDE 5 SIDE 12"

Transkript

1 Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING APRIL Post Danmarks topchef, K.B. Pedersen - gået på pension SIDE 5 SC nedlægges SIDE 12 LEDER: Et godt resultat, hvis forudsætninger holder

2 Indhold 10 EN DAG MED BJERGBANKENS KABARET Et godt resultat, hvis forudsætninger holder 3 Post Danmarks topchef, K.B. Pedersen, har forladt kommandobroen og er gået på pension 5 En dag med Bjergbankens kabaret 10 Statspensionisternes Centralforening nedlægges med udgangen af TV syd Kolding 13 Tilbageblik 14 Afholdte arrangementer i løbet af vinteren 16 Livets Gang i foreningen 18 Generalforsamlingen P&T Horsens 19 Feriekontoret 20 Vinterdage på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum 21 Billige feriedage på solskinsøen Bornholm 23 Nyt fra klubberne 24 Skaf et medlem til Postpensionisternes Landsforening 27 Aktivitetskalender 28 Posthornet Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Nr. 2 april årgang Redaktion og Ekspedition: Postpensionisternes Landsforening Brovadvej 51, Erritsø, 7000 Fredericia Telefon: Telefontid: ma-to. kl. 9-14, fre Redaktion: Johnny B. Madsen (ansv.) Redaktør Per Lund Simonsen I redaktionen endvidere Lotte Post og Lisa Mogensen Udkommer 5 gange om året i månederne februar, april, juni, oktober og december. Udgivet i eksemplarer. Indlæg til næste nummer må være redaktionen i hænde senest den 11. maj 2015 ISSN nr Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Kailow er certificeret under følgende internationale standarder: ISO miljøcertificering. ISO 9001 kvalitetscertificering. DS CSR-certificering (Den danske udgave af ISO for social ansvarlighed). OHSAS arbejdsmiljøcertificering. Bestyrelsen: Formand: Johnny B. Madsen Tlf , mobil Næstformand/sekretær: Peter Andersen Tlf , mobil Kasserer: Per Lindgaard Tlf , mobil Solveig Elbek Tlf , mobil Leif Aage Hansen Tlf Karsten Jensen Tlf , mobil Birthe Johansen Tlf , mobil Suppleanter: Frank Vinding Tlf Frede Lærke Pedersen Tlf , mobil Forsidefoto: Hans B. Henriksen

3 Johnny Madsen Formand Leder Et godt resultat, hvis forudsætninger holder Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) indgik den 6.februar 2015 aftale om løn- og ansættelsesvilkår på statens område. Overenskomsten er treårig og gældende fra 1.april 2015 til 31.marts OK 15- forliget betyder en samlet lønog pensionsstigning på 4,45 procent i de kommende tre år. Det er lidt mere end de forventede prisstigninger på 3,8 procent frem til OK 15- forliget betyder en samlet løn- og pensionsstigning på 4,45 procent i de kommende tre år. Det er lidt mere end de forventede prisstigninger på 3,8 procent frem til Postpensionisterne Landsforening noterer med tilfredshed, at kravet om, at regulering af tjenestemandspensionerne fastsættes til den del af overenskomstrammen, der er afsat til egentlige lønformål, er imødekommet. moderat reallønstigning, hvis de prognosticerede prisstigninger i overenskomstperioden holder stik. Overenskomstforliget er alt i alt acceptabelt, ikke mindst fordi det sikrer, at pensionen holder trit med de aftalte generelle lønstigninger. Statspensionisternes Centralforening har da også stemt ja til forliget, og OAO-Stats repræsentantskab har ligeledes besluttet at anbefale sine medlemmer at godkende OK 15 resultatet. Udfaldet af urafstemningen foreligger den 10. april Inde i bladet er der indrykket et skema Ramme og reguleringsordning OK 15 der viser udmøntningen af de generelle lønstigninger m.v. Johnny Madsen Formand Selv om der ikke er tale om nogen lønfest for statsansatte og pensionister, må det dog konstateres, at der trods alt bliver tale om en omend Posthornet april

4 4 Posthornet april 2015

5 Af Per Lund Simonsen Post Danmarks topchef, K.B. Pedersen, har forladt kommandobroen og er gået på pension Det er en hædersmand med et fast forankret demokratisk sindelag, der er gået fra borde. En mand med dyb respekt for det postale håndværk og de menige medarbejdere. K.B. Pedersen er forblevet sit eget sympatiske og uimponerede jeg med værdifulde menneskelige egenskaber i behold. Og en loyal samarbejdspartner for Postpensionisternes Landsforening. K.B. Pedersen har haft en usædvanlig og imponerende karriere, efter at han i 1966 indtrådte som elev i Post og Telegrafvæsenet. Med flotte eksaminer gennemførte han etatsuddannelsen og sluttede karrieren som administrerende direktør i Post Danmark A/S og vicekoncernchef i PostNord AB. Ved årsskiftet 2014/2015 trak K.B. Pedersen sig tilbage fra sine topposter. Hans fortjenester og betydning kan ikke udtrykkes mere præcist end med koncernchef i Post- Nord, Håkan Ericssons ord: K.B. Pedersen har nu valgt at gå på pension og trækker sig dermed tilbage fra sine driftsmæssige opgaver i koncernen. Jeg har fuld respekt for hans beslutning om nu at trække sig tilbage og nyde en velfortjent roligere tilværelse. K.B. har leveret en fantastisk indsats i PostNord og Post Danmark, hvor han har haft afgørende betydning for virksomhedens udvikling. K.B. besidder utrolig stor viden og erfaring om de komplicerede postale spørgsmål, og han nyder stor international anerkendelse for sin viden og betydning i den internationale postbranche. Selv om K.B. Pedersen i hele virksomheden bedst kendt som K.B. - indtil udgangen af juni 2015 fungerer som rådgiver for Håkan Ericsson og derfor ikke helt har sluppet tøjlerne, er det lykkedes Posthornets udsendte at få et afskedsinterview med ham på hans bopæl i et villakvarter i Viby Sj. Han kommer dig smilende og venlig i møde. Håndtrykket er fast. Det samme er blikket. Karismaen er åbenbar. En samtale med K.B. er som en odyssé gennem den nyere posthistorie set fra toppen af pyramiden, hvor den næsten 400 år gamle etat har gennemløbet en skelsættende udvikling fra monopol på postvirksomhed til en moderne virksomhed i fri konkurrence på markedsmæssige vilkår. Blå bog K.B. Pedersen 1948 Født i Sebbersund 1966 Elev i Post og Telegrafvæsenet 1981 Postinspektør 1987 Kontorchef/Postchef 1988 Viceadministrerende direktør i Post Danmark A/S 2009 Administrerende direktør i Post Danmark A/S og vicekoncernchef i PostNord AB Posthornet april

6 Fra etat til virksomhed P&T s ledelse var fra starten opmærksom på, at det var en særdeles velbegavet ung mand med unikke analytiske evner, der havde valgt at lægge sin arbejdskraft i etaten. Og da K.B. Pedersen i 1971 efter 2 år i Militæret som befalingsmand vendte tilbage, blev han håndplukket til Postens Planlægningssekretariat, der var en relativ ny enhed på daværende tidspunkt. K.B. s analytiske begavelse blev der god brug for i de kommende år, hvor P&T gennemgik en epokegørende udvikling fra hæderkronet etat til aktieselskab, og han var en nøglefigur og signifikant medarbejder i mange sammenhænge helt tilbage fra de turbulente år i 1970 erne. Begivenhedsrige og urolige tider. Strukturplaner Nye strømninger i samfundet var ikke gået sporløst henover etaten. Det såkaldte studenteroprør i 1968 var et symptom på, at gamle værdier var i opbrud. Mantraet var bl.a. Demokrati på arbejdspladsen, udvidet samarbejde og medbestemmelse erne blev derfor på mange måder en brydningstid for P & T med underskud på postsiden, budgetoverskridelser, svigtende økonomisk styring, ny omdelingsordning, dalende kvalitet i postbesørgelsen og hyppige arbejdsnedlæggelser i det københavnske postområde. Det var blot nogle af udfordringerne i en efter det såkaldte jordskredsvalg i 1973 mildest talt ustabil politisk periode med skiftende mindretalsregeringer af varierende partifarve. Jeg ser 197O erne som meget politisk præget. Fagforeningerne og navnlig Dansk Postforbund, hvis daværende formand, Aage Andersen, i en periode var medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, havde ret stor indflydelse. Men især den politiske ustabilitet og som følge heraf manglen på klare politiske signaler gjorde det vanskeligt for P&T s ledelse at håndtere tingene at manøvrere rationelt, siger K.B.. Pedersen. Nedsættelse af strukturudvalget i 1971 fik meget stor betydning for P&T s udvikling fra 1975 og i årene frem til begyndelsen af 1980 erne Udvalget afgav betænkning i 1975 med udover forslag til organisatoriske ændringer vidtgående decentraliseringstanker og fremsynede ideer om medarbejdernes inddragelse i beslutningsprocessen gennem et system af overlappende beslutningsgrupper, hvor alle virksomhedsorienterede blev truffet. Poul Hansen havde været primus motor i strukturarbejdet, og det blev også ham, der nu som generaldirektør fik ansvaret for at gennemføre planerne. K.B. Pedersen vurderer, at strukturudvalgets betænkning indeholdt en lang række visioner, der var forud for deres tid. Og hvis forudsætningerne havde været til stede, ville P&T have været en af de mest progressive virksomheder i Danmark, siger han. Det, som Poul Hansen ville, var rigtigt, men forudsætninger for at føre visionerne ud i livet var ikke til stede. De løsninger, der både menneskeligt og forretningsmæssigt var rigtige, kom til at lide af transplantationssyge, som gjorde, at det med de overlappende beslutningsgrupper og andre ting drev tingene i en retning, som bevirkede, at det blev u styrbart. Den største fejl med de overlappende beslutningsgrupper var nok, at man kun skulle komme med afvigerapportering og ikke opererede med periodiserede budgetter. Det gav den forklaringskultur, som blev almindelig i virksomheden. Hvis man ikke har en fuld rapportering, så man kan se helheden så at sige 360 grader rundt og kun rapporterer afvigelserne, så kører man ud over afgrunden. Når strukturplanerne kuldsejlede, hang det ud over økonomiske styringsproblemer også sammen med, at kemien mellem den politiske ledelse personificeret i P&T s daværende minister Jens Risgaard Knudsen og Poul Hansen ikke var særlig god, mener K.B. Pedersen. Risgaard Knudsen havde en meget prosaisk tilgang til problemerne og havde ikke den store forståelse for Poul Hansens fremtidsvisioner. Risgaard Knudsen mente, at post til tiden var det første og vigtigste mål, og derefter kunne man tage fat på morgendagens problemer. Poul Hansen fokuserede antagelig for lidt på at løse dagligdagens problemer fremfor morgendagens. Hvis han havde taget det i omvendt rækkefølge, så havde han haft et godt grundlag for også at løse morgendagens problemer. Men dertil kom det jo aldrig, fordi tingene kom ud af styring. 6 Posthornet april 2015

7 TiK programmet. Underskud vendt til overskud Efter de turbulente 70 ere og efter holmgange med de faglige organisationer og skiftende ministre, kom virksomheden i 1980 erne om ikke i smult vande, så dog i roligere farvand. Der blev gennemført omstruktureringer, som betød, at den del af virksomheden P&T, der vedrørte teledrift, blev udskilt og anbragt i en ny koncern Tele Danmark i dag TDC. Tilsvarende skete med postgiroen, der i første omgang blev omdannet til GiroBank. Men dermed var de to virksomheder, der havde leveret etatens overskud ude af billedet. Forudsætningen for at kunne udvikle Posten som virksomhed og få de bevillinger, der skulle til for at investere, var at få det økonomiske på plads. Derfor blev der sat ind på at få vendt rundt på tingene, således at Posten i sig selv kunne give overskud, og det lykkedes fra slutningen at 80 erne til begyndelsen af 90 erne at få vendt underskuddet til et overskud. Og der blev taget forskellige midler i brug effektiviseringer, seminarier, og budgetpres osv. Det førte til en form for forstoppelse i forandringerne, bl.a. fordi det stillede krav til medarbejderne om omstilling og udvikling, mener K.B. Så i de første år var det nødvendigt at finde metoder til at få bedret relationerne til også de faglige organisationer. Derfor igangsatte vi et arbejde med den såkaldte EFQ model og selvbærende team, og prøvede at tage nogle af de ting op, der i virkeligheden var indeholdt i strukturbetænkningen. Nemlig respekt for medarbejderne, der bør tages med på råd, fordi de ofte ved mest om, hvad der skal til. Hvis man har en opfattelse af, at vi i ledelsen står oppe på kajen, og alle medarbejderne sidder nede i båden og skal rive i årerne, så går det galt. Vi er alle i samme båd. Og for at få medarbejderne til at se tingene i en helhed, blev det bygget op omkring EFQ modellen, som førte til, at vi fik Den Danske Kvalitetspris. I Post Danmark blev konceptet kaldt Total Involvering i Kvalitet (TIK), og det indebar bl.a. et omfattende uddannelsesprogram, hvor næsten alle virksomhedens medarbejdere kom på skolebænken. EFQ modellen er udviklet af Toyota og anvendes i mange store danske og udenlandske virksomheder, fortæller K.B. Pedersen. Modellen bygger på, at man metodisk får lagt en ramme om, hvordan man skal drive virksomheden og på, at resultatet ikke alene skal måles i et finansielt resultat, men også i medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed og samfundstilfredshed. Tilfredse medarbejdere, tilfredse kunder og et tilfreds samfund er forudsætningen for et godt finansielt resultat. Det lykkedes at få drejet tingene rundt, så P&T blev så velfunderet, at virksomheden gav overskud. Vi fik tilfredse medarbejdere, vi fik tilfredse kunder, og det gjorde, at vi kunne blive en selvstændig offentlig virksomhed - det første skridt mod et egentlig aktieselskab. Selvstændig offentlig virksomhed I 1995 blev Post Danmark omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed, der er en statslig forvaltningsenhed med selvstændige indtægter og formue, og som fungerer udenfor det statslige bevillingssystem. Post Danmark var den første, i dag er DSB og Naviair selvstændige offentlige virksomheder. Den største umiddelbare fordel var nok, at vi fik en professionel bestyrelse med fhv. minister Palle Simonsen som formand, siger K.B. Palle Simonsen var højt respekteret af samtlige partier I Folketinget. Han var en stærk personlighed og et godt bolværk mod det politiske system.. Aktieselskab I 2002 blev Post Danmark delvis privatiseret, og efter en udbudsrunde erhvervede den britiske kapitalfond CVC en aktiepost på 22 pct. Det var efter min personlige opfattelse en ekstrem fordel, bl.a. fordi politikerne kom på endnu større armslængde, som det hedder, og derfor ikke kunne blande sig uden at komme i konflikt med den overenskomst, der var indgået mellem den danske stat og CVS Men det var også en fordel, fordi vi fik risikovillige ejere ind, der gjorde, at vi kunne investere i det belgiske postvæsen. Det var et selskab, vi tidligere havde haft kig på. CVS var med på ideen, og den cocktail, hvor CVC havde pengeforstand, og vi havde forstand på post, var god. Jeg tror, at værdien af aktierne i Belgien blev multipliceret med 7 i perioden, indtil vi solgte dem igen. Så det var en ganske god forretning. Posthornet april

8 PostNord I 2009 fusionerede Post Danmark med det svenske postvæsen til Posten Norden AB, der i 2011 fik navnet Post- Nord AB. Det var meningen, at der skulle være 3 ejere, den danske stat, den svenske stat og CVC, fortæller K.B. Pedersen. Men det gav en række problemer på den svenske side, at der skulle private investorer ind, og det endte med, at CVC trak sig ud af ejerskabet af Posten Norden mod at overtage Post Danmarks aktier i det belgiske postvæsen. I forbindelse med balancering af ejerforholdet, blev det bestemt, at 40 pct. skulle på danske hænder og 60 pct. på svenske hænder, men således at der er fifty - fifty beslutningsret, og rettighederne er 50 pct. til den svenske stat og 50 pct. til den danske stat. Brevvirksomheden i fremtiden Det er en kendsgerning, at brevmængden i Danmark - noget mindre i Sverige- som følge af digitaliseringen er faldet drastisk i de senere år, men K.B. Pedersen er optimist. Nogle af de breve, der bliver tilbage, er nogen, der er større marginal i, fordi det er breve, som indeholder varer. Brevet vil i højere grad blive brugt til varedistribution som følge af E- handel. Breve må veje op til 2 kg., og meget af det, folk køber på nettet, vejer mindre end 2 kg. Det røde postbud signalerer tryghed, ham har folk tillid til og er ikke bange for at lukke ind. Privatsfæren K.B. Pedersen er gift med Karen Elise Jensen bedre kendt som Leisa der selv har haft en flot karriere i Posten med en slutstilling som kontorchef. Deres voksne datter, Sofie, er cand. mag. og gymnasielærer på Roskilde Katedralskole. K.B. har vidtspændende interesser, musik, nyere dansk historie og litteratur mv. Han har en anselig bogsamling og stor almenviden. Et par bestyrelsesposter skal det nok blive til, så der er næppe tvivl om, at K.B. får et travlt og indholdsmættet otium. Anegalleriet I forgemakkerne til konferencesalen i Post Danmarks hovedsæde prydes endevæggen af sorthvide portrætter af nogle af koryfæerne gennem Postens snart 400 årige historie og af K.B. Pedersens forgængere som topchef. Han har nu fået plads som den foreløbig sidste i rækken. Det er der ikke symbolik i. Havde der været det, ville K.B. Pedersens portræt være placeret i første geled. Der vil derfor stadig være en brevforretning af anseelig størrelse og nogle marginaler, som gør, at det stadig vil være en god forretning. I og med, at brevmængden bliver mindre, og standardbrevet forsvinder, vil brevbesørgelsen og pakkebesørgelsen mere og mere ligne hinanden. Det betyder, at man kan få slået brevog pakkeoperationen mere og mere sammen. Nøgleordet er volumen. Velfærdslogistik. Postbudet signalerer tryghed Post Danmark har i de seneste mange år markeret sig markant på området for velfærdslogistik. Vi leverer mad til ældre medborgere, og vi sætter forskellige former for it-udstyr op hos borgere, der har været på hospital, for nu at nævne nogle få af de områder, som vi betegner som velfærdslogistik, siger K.B. Pedersen. 8 Posthornet april 2015

9 Postpensionisternes Landsforenings ordinære generalforsamling 2015 PL afvikler sin ordinære generalforsamling i Messe C, Fredericia, torsdag den 16. april 2015 Du kan nå det endnu! Postpensionisternes Landsforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2015 kl i Messe C, 7000 Fredericia. Dørene åbnes kl , og generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl Der vil blive arrangeret bustransport mellem Fredericia Banegård og Messe C. Afgang Fredericia Banegård kl og fra Messe C kl Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Velkomst 2. Valg af stemmeudvalg og dirigent 3. Beretning 4. Regnskab / Budget 5. Fastsættelse af honorar 6. Indkomne forslag 7. Valg i henhold til vedtægternes paragraf 8 8. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 3. marts Alle medlemmer af Postpensionisternes Landsforening har ret til at deltage i generalforsamlingen. Medlemskort forevises ved indgangen. Foreningen vil være vært ved et let traktement. Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til Postpensionisternes Landsforening, Brovadvej 51, Erritsø, 7000 Fredericia, på hjemmesiden eller telefon Posthornet april

10 Hele ensemblet kommer fra Gelsted. Lederen er Birgit Holm. Øvrige er Yrsa Schwartz og Gitte Larsen, mens pianisten er Per Rye Pedersen. Adressen Kingstrupvej 617, Gelsted. Per Yrsa og Birgit Postpensionisterne Odense En dag med Bjergbankens Ja, hvad er nu det for noget. Jo, en gang om året, mindst, inviteres medlemmerne af vor lille klub med dets 320 medlemmer til et foredrag eller underholdning med spisning, og i år var naturligvis ingen undtagelse. Man havde inviteret et ensemble, bestående af 3 velsyngende damer og en mand til at traktere et klaver, og da de bor ude på landet ved en bakke, så er Bjergbankens Kabaret meget betegnende. Vi var lidt spændte på deres præstationer, og tænkte til at begynde med, at de var da vist et par ordinære husmødre, men tag ikke fejl. De kunne synge og optræde. En af damerne havde fået forfald, men jeg skal da love for, at selv om den tredje ikke var der, så tog de andre to sangerinder over, så det gjorde noget. Bevares, mange af melodierne kendte vi i forvejen, men dels var der nye tekster, dels kunne vore medlemmer ikke synge med, for vi kunne ikke huske alle de gamle tekster, men det gjorde ikke noget, for de to damer kunne det hele og tog os med storm. Hver eneste sang gav dem lejlighed til at klæde om, og det gjorde de festligt med højt humør og talent. Fantasien havde fået frit spil til 2 timers underholdning, der gav fortjent applaus fra de næsten 100 pensionister, der var mødt op. Skulle andre klubber få brug for dem, så prøv på tlf Hvor går man hen og får god underholdning, kaffe med brød og til sidst 3 halve stykker smørrebrød med drikke- 10 Posthornet april 2015

11 Yrsa og Birgit Et udsnit af forsamlingen med Birgit i baggrunden i nummeret som Lisbeth Dahl som husmor. Foto: Preben Berg, Odense. Yrsa og Birgit kabaret varer til for 50 kroner samtidig med, at man kan hilse på gamle kolleger, som man måske ikke lige ser til hverdag? Det gør man i Odense Postpensionisters klub. Yrsa Odense postomdelingscenters store kantine lagde lokaler til, og det håber vi, man vil kunne i mange år fremover, selv om Post Nord s afdeling i Odense er lejet ind i den bygning, som det danske Post Danmark tidligere var ejer af i Storbyen Odense. Her er nemlig lys, luft og plads i et lokale, der er bygget oven over sporene i den tidligere postbanegård. Vi glæder os til næste sammenkomst, som, bortset fra den ugentlige bowling, er generalforsamlingen den 12. marts samme sted. Posthornet februar

12 Af Per Lund Simonsen Statspensionisternes Centralforening nedlægges med udgangen af 2015 Det er en traditionsrig og hæderkronet organisation med 70 år på bagen, der efter en lang proces ser sig nødsaget til at dreje nøglen om. Svigtende medlemstilgang og udtømte muligheder for at få at få andre pensionistgrupper til at melde sig ind, var den realitet, der fik hovedbestyrelsen til at indstille til repræsentantskabet, at Statspensionisternes Centralforening (SC) nedlægges med udgangen af året Ikke alene svigtende medlemstilgang, men også udmeldelser, har været med til at accelerere udviklingen. Ved årsskiftet 2009/2010 meldte Danmarks Lærerforenings Pensionsfraktion med ca medlemmer sig ud af SC. Og på et hovedbestyrelses møde i januar i år meddelte Seniorforeningen Told*Skat og Postpensionisternes Landsforening (PL), at man ville gøre det samme pr. 31. december På repræsentantskabsmødet den 24. februar blev hovedbestyrelsen indstilling om at nedlægge SC enstemmigt vedtaget. Ved den lejlighed udtalte formanden for PL, Johnny Madsen, bl.a.: Den endelige beslutning i PL om udmeldelse er blevet aktualiseret i takt med udviklingen i samfundet, idet der stort set ikke ansættes flere tjenestemænd og dermed udhules SC som det samlende led for statspensionisterne. Pr. 1. januar 2015 forlod Dansk Magisterforenings Pensionistsektion med medlemmer SC, og med de bebudede udmeldelser, ville der blot være medlemmer og 6 medlemsorganisationer tilbage ved årsskiftet 2015/2016. SC s gennemslagskraft som talerør for statspensionisterne er dermed svækket betydeligt, og der ville hverken økonomisk eller fagpolitisk være mening i at bevare SC. 12 Posthornet april 2015

13 Foto: Flemming Cornelsen Aabenraa Postkontors Pensionistforening var igen på tur TV syd Kolding Skærmen der bød os velkommen Vi blev derefter guidet rundt i huset, hvor vi så studie, kontrolrum, redaktionsrum o.s.v. TV syd er ved at få lavet et nyt studie til at afvikle nyheder i, og der fik gæsterne lov til at prøve, hvordan man gebærder sig som vært. Mikkel, som var studievært denne aften fortalte, hvordan en udsendelse bliver afviklet, dette gjorde han til alles tilfredshed. Studieværten Mikkel fortæller om afviklingen af en udsendelse Bestyrelsen havde denne gang arrangeret en tur til TV syd i Kolding, hvor de er flyttet ind i et flot nyt mediehus og meget passende er adressen Medieparken 1. Her blev vi modtaget af 2 dejlige piger, nemlig Lea og Kirsten, som tog os med rundt i denne spændende cirkelformede TV station. Det første vi så, da vi kom ind af døren var, at der på en Tv skærm stod velkommen til os. Kirsten tog os så med ud i garagen, hvor bilparken blev vist frem, og hvad disse 8 biler, som de råder over, indeholdt af kameraer og alverdens teknik Det sidste sted, vi var på rundturen, var i producer rummet, som måske nok er det vigtigste sted i huset, her viste producer John, hvordan man afvikler en udsendelse og sætter billeder sammen. Han fortalte meget interessant om de mange år, han havde været med i medie verdenen. Vi gik på tilbagevejen i gennem redaktionslokalet, hvor der arbejdes hektisk både før og efter en udsendelse. Der blev derefter sagt pænt farvel til alle gæsterne, der igen havde fået en god oplevelse. Flemming Cornelsen Derefter fik vi kaffe, og der blev fortalt alt om den store bygning, som havde kostet omkring 45 millioner at bygge, støtteforeningen havde betalt de 9, der blev også fortalt, hvordan man får et budget på 67 millioner til at gå op. Det blev også oplyst, at der var omkring 70 ansatte i huset. Der blev vist en video over alle aktiviteter, der foregår både ude i marken og hjemme på TV stationen. Besøg i producerrummet Posthornet april

14 Postpensionisterne Sønderborg Tilbageblik Torsdag den 8. januar. Generalforsamling 27 medlemmer var dette år mødt frem. Det blev besluttet at forhøje medlemskontingentet med 5 kr. til 25 kr. pr. medlem pr. måned, men først gældende fra 1. januar 2016! Jørgen H. Petersen, der har været suppleant til bestyrelsen i 11 år, ønskede ikke genvalg. I stedet blev Gerda Nicolaisen indvalgt. Alle øvrige valg var genvalg. Torsdag den 29. januar. Tidligere havnemester Lass Andersen Der var 29 deltagere til det faste månedsmøde på biblioteket. Den tidligere havnemester var også en mester i at fortælle om sit begivenhedsrige liv på søen og på havnen. Han tryllebandt os med fortællinger om sine mange for- Potzdam-konferencen, Cæcilienhof. Foto: Chr. Lauritzen Da vi er lidt bagefter med at fortælle om vore begivenheder, er de måske uaktuelle, men kan måske være af interesse for kolleger for så vidt angår emner. Her følger en hurtig oplistning af de gamle tiltag: Maj: Tur på Kielerkanalen med Freya Maj: Spisning EUC Syd Juni: TV-Syd i Kolding August: 4-dages tur til Berlin September: Kartoffelmelsfabrikken i Toftlund Oktober: Carlsberg i Fredericia (måtte aflyses pga for få tilmeldte!) November: Foredrag om Ecuador og Galapagos øerne November: Lottospil m/ hygge December: Julemarked i Husum December: Julehygge sammen med alle postpensionister arrangeret i samarbejde med postkontoret Brauerei, Eisbein m Sauerkraut, fotograf: Chr. Lauritzen 14 Posthornet april 2015

15 Julemarked I Husum. Foto: Susanne Nissen skellige jobs fra bunden af og til skibsfører på de store skibe fra de danske rederier. Endvidere var der et afsnit med oplevelser om hans tid i den danske flåde. Endelig var slutstationen havnemester i Sønderborg, hvor han var i mange år. En virkelig interessant eftermiddag, hvor formanden måtte have uret frem for at styre tiden, for Lass kunne blive ved. Ordene var selvfølgelig underbygget af flot bearbejdet billedmateriale, og med Lass lunefulde måde at fortælle på, fik vi alle en dejlig eftermiddag ud af det. Bosses 8-mands blæser- og familieorkester Det kan nok være, at mange af de gamle ben slog i takt til musikken. Et virkeligt vellykket indslag, tak til Tage for det! Bent U. Olsen hyggede om os med sin musik under spisningen og til dansen, og vi havde en vellykket aften. Venlig hilsen Pbv Christian Lauritzen Fredag den 20. februar. Fest i Ulkebøl Forsamlingshus 42 havde tilmeldt sig til vor årlige fest. Vi nød alle maden, der også denne gang var arrangeret som buffet, hvilket igen var meget tilfredsstillende. Vores impresario, æresmedlem, sekretær og næstformand Tage Christensen stod atter suverænt og med generalfuldmagt for det kunstneriske indslag: Posthornet april

16 Foto: Paul Erik Holmgaard Pensionistklubben Posten Silkeborg Afholdte arrangementer i løbet af vinteren Julefrokost, torsdag den 4. december 2014 på Silkeborg Postkontor Først fik Simon From ordet. Han fortalte lidt om, hvad der sker i Posten lige nu, der sker hele tiden ændringer. Mængden af breve er stadig faldende, medens antallet af pakker er stigende. Bøgehøj Teater 43 personer var mødt op til den årlige julefrokost. Paul Erik bød velkommen til DB-leder Simon From, til den gamle personaleforening og de 3 damer, som hjælper i køkkenet, men allermest velkommen til postpensionisterne. Menuen var som sædvanlig sild med karrysalat og æg. Derefter smørrebrød, øl, snaps og en enkelt. Senere var der kaffe og en ostemad. Derefter fortalte Paul Erik lidt om de arrangementer, der har været i løbet af året, og nævnte, at vi lige nu er 70 medlemmer, som er flinke til at bakke op om de ting, vi finder på. PE takkede Simon From, fordi han ville komme, og bad ham hilse postmester Sten Helledie og sige tak for, at vi må komme til denne julesammenkomst, vi er meget glade for, at denne tradition kan fortsætte, det er en af de dage, vi ser frem til, og jeg er meget glad for, at så mange var mødt op. Der blev også sunget et par julesange, som Carsten spillede til, og snakken gik som vanligt lystigt. Julefrokost Generalforsamling Foto: Paul Erik Holmgaard 16 Posthornet april 2015

17 GENERALFORSAMLING Onsdag den 14. januar 2015 afholdtes den årlige generalforsamling på Silkeborg Postkontor, 31 medlemmer deltog. Første punkt på dagsordenen: valg af dirigent, Jonna Melau blev valgt. Jonna takkede for valget og gav derefter ordet til Paul Erik (P.E.) for bestyrelsens beretning. P.E. bad os mindes 2 kolleger fra klubben, som desværre er gået bort i 2014, med et øjebliks stilhed. Derefter fulgte beretningen med lidt om, hvad der var sket i klubben i Beretningen blev godkendt. Regnskabet viste et pænt overskud på 3.738,01 kr. Derefter var der valg til bestyrelsen: Valg af næstformand (Kristian Jørgensen) Valg af sekretær: (Alice Holmgaard) Valg af suppleant: (Anna Sønderbæk) Valg af revisor og revisorsuppleant Alle blev genvalgt. Fastsættelse af kontingent for fortsætter uændret. Eftermiddagen sluttede af med kaffe og franskbrød med ost og pålæg samt øl og vand. Besøg på Dansk Supermarkeds elevskole Torsdag den 5. februar 2015, kl.8.15, drog 47 personer (30 medlemmer og 17 gæster) mod Ebeltoft. Vi skulle igen besøge Kursuscenter Bøgehøj, som ejes af Dansk Supermarked. Vi var fremme i god tid, og kl holdt borgmesteren tale, og klippede snoren over. Så var der adgang til butikkerne. Nogle startede med kaffe, andre startede med at handle. Der var mulighed for at gøre en god handel til priser, vi kun kan drømme om til hverdag. Også maden var til rimelige priser, og det så lækkert og indbydende ud. Kl gik turen mod Silkeborg igen, vi var hjemme kl En hyggelig tur, hvor Dansk Supermarked betalte for bussen. Teateraften på Det ny Teater Onsdag den 4. marts var der 29 personer til revy, der hed Badet i smil, på Silkeborg Ny Teater. Vi mødte op 1½ time før forestillingen begyndte, hvor vi så fik kyllingefilet i fløde m/peberfrugt, kartofler og salat. Revyen begyndte kl. 20, og de medvirkende havde virkelig gjort sig umage for, at vi skulle have en sjov aften, der var sang og mange skets, borgmester, byrådsmedlemmer, Lars Lykke m.m. fik alle en hilsen med på vejen, lattermusklerne og hænderne blev flittig brugt. Kedeligt var det bestemt ikke. Det var en rigtig hyggelig aften. I pausen fik vi kaffe med chokolade til. Alice Posthornet april

18 Billede fra Salen Postvæsenets Pensionistforening Fredericia Livets Gang i foreningen Foto: Preben Larsen Onsdag den 14. januar Banko Årets første møde forgik i 3F lokaler på Venusvej. Der var tilmeldt 65 personer I år have vi fået mange gode sponsorgaver, Bente, Else og Ketty have nogle gode forbindelser, som gerne ville støtte os. Vi siger mange tak. Bjarne Tjekker gevinsterne Johannes Byder velkommen Der blev spillet livligt. Det kneb lidt med mikrofonen, men det lykkes til sidst at få den til at virke. Alle gevinsterne blev fordelt. I pausen blev der serveret kaffe med wienerbrød og god lagkage. I alt en god eftermiddag. Tillykke til alle de, der vandt en gevinst. Onsdag den 18. februar I 3F. hus på Venusvej. Så mødtes vi igen. Denne gang skulle vi have haft et foredrag om Sydamerika og Orkideer. Desværre snød foredragsholderen os, selv om han blev bestilt et år i forvejen og kontaktet med mellemrum. Så 3 dage før skulle vi finde en, der kunne træde til. Tom Mørk - 6 uger gennem New Zealand i Autocamper Billede fra Salen Det blev Tom Mørk fra Wiuff. Han kunne fortælle om sin rejse 6 uger gennem New Zealand i autocamper sammen med sin kone. Han var en god fortæller og viste billeder fra sin rejse. New Zealand har i bogstavelig forstand utroligt meget at byde på, for selv om landet ligger helt for sig selv down under, rummer landet en fantastisk rigdom på såvel kultur som natur. På kort kunne han fortælle om den rute, de kørte. Også om de mange fugle blev der fortalt, især var der en kiwi fugl, der ikke kunne flyve, selv om den prøvede. Den have meget små vinger. Vi så også billeder fra steder, hvor filmen Ringens Herre blev optaget, desværre er det hele fjernet, det var en betingelse, at alt skulle stå som før optagelserne. Dog var vejen, der blev bygget, bibeholdt. I pausen blev der serveret kaffe, kringle og lagkage. Vi var nogle stykker, der var lidt skuffet, da vi have sat næsen op efter Orkideer, som vi skulle købe, men så sparede vi de penge. En dejlig eftermiddag med 51 deltagere. Venlig hilsen Ketty Kilde 18 Posthornet april 2015 Eigil og Erik tager mod betaling

19 Seniorklubben P&T Horsens Generalforsamlingen marts 2015 Ved velkomst blev der holdt et øjebliks stilhed for at mindes de af vore kollegaer, der ikke er her mere. Et forløb gennem året. Jeg vil endnu engang byde hjertelig velkommen til de nye medlemmer, som er kommet til, det glæder os, at I gerne vil være med. Vi har i året holdt 3 bestyrelses møder, på skift hjemme, + de summe møder, vi har holdt i forbindelse med medlemsmøderne i kantinen. 15. jan. var der Bowling med deltagelse af 17 deltagere. Derefter var der god forplejning i Bowl. Centret. 12. feb. Musik og sang sammen med Christian Østergård fra Gedved. 12. marts. Generalforsamling med god stemning. Vi i Bestyrelsen blev alle genvalgt. 9. apr. Besøg af Jørgen Pørksen, han fortalte om sin rejse gennem Usbekistan. Om folkets gæstfrihed, om udsmykningerne på templer o. lign.. Han havde forskelligt med, som vi kunne se og røre ved, silketørklæder, tæpper, kort m.m., så vi kunne danne os et indtryk af deres klæder. 21. maj, Udflugt til Mønsted Kalkgruber. Efter pausen ved Hjøllund Plantage kom vi til Frederiks Kirke, det er en lille smuk Kirke, der er speciel udsmykning på gulvet ved alteret, en smuk Døbefont. Kirken med gravpladserne bærer præg af, at området tidl. var befolket af Kartoffel Tyskerne, det kunne man se på gravstenene, navne og de store familie pladser. Kirken var blevet restaureret i 2003, dels havde byen samlet penge sammen, og dels havde de fået fra Margrethe Fonden. Derefter kom vi til Grønhøj Kro, hvor vi spiste. Efter middagen gav Krofar et par numre med guitar og sang i bedste Elvis Presley stil, derefter ude at se Morten Kock Museum, med de gode minder fra de gamle film. Kocks skrivebord, hans notater, nogle gamle biler og traktorer, bl.a. den Ib Mossin kører på i filmen Vagabonderne på Bakkegården. Derefter et lille Museum, hvor vi fik indtryk af, hvor småt Kartoffel Tyskerne boede. Så var der tid til besøg i Kalk Gruberne. - Kaffe med dejlig Pålægsmadder til. D. 10. sep., alm. hyggemøde. D. 8. okt. fik vi besøg af en harmonika spiller Finn??, han og Arne Blaabjerg fik os til at synge efter bedste evne, så der var højt humør, vi gik alle hjem med glæde i sindet. D. 12. nov. havde vi Bankospil, der var mange, som havde givet gaver, så der var godt gang i kortene. Ved vores udleverede nr. blev der delt gaver ud til alle. D. 10. dec. Julefrokosten, der er ikke så meget at sige, I havde et godt humør, fik stemningen løftet, og vi havde alle en god afslutning på året. Jeg må så sige, at det nok var sidste gang, at jeg stod for al maden, måske en enkelt ting eller to, til næste gang, men der er jo også mange tilbud udefra, så vi skal nok få en god Julefrokost. Vi i bestyrelsen siger tak til jer alle, tak for jeres fremmøde igennem året. Jeg siger tak til Arne for hans humoristiske historier og en lille sang af og til. Til slut vil jeg sige tak til de øvrige bestyrelses medlemmer for hjælp og opmuntring. Tak til jer alle. Det var alt, jeg lige havde samlet sammen til jer. Lissy Formand Seniorklubben P & T, Horsens Posthornet april

20 Feriekontoret Lodtrækningen på postens ferieboliger for ugerne blev afsluttet medio februar måned, men der er stadig mulighed for at leje en feriebolig. På hjemmesiden kan du følge med i, hvilke boliger og uger der er ledige. Du skal klikke på Ledige uger, som ligger øverst på siden den bliver som hovedregel opdateret hver dag. Når du er medlem af Postpensionisternes Landsforening og kommer fra det tidligere DPF eller 3F, så kan du leje alle ledige uger i postens feriehuse uanset farvemarkering. Er du medlem af 3F, kan du herudover leje de ledige feriehuse i Hotel og restauration, som er markeret med sort men ikke de, der er markeret med rød farve. Postens ferieboliger kan du se på og Hotel og restaurations på der ligger et link til højre på siden. Hvis du ønsker at leje en feriebolig, skal du ringe til Feriekontoret på tlf og tale med Katja eller Lisbeth. 20 Posthornet april 2015

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM 2017 Stemningsbilleder fra et par arrangementer i 2016. Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag 1 TIRSDAG DEN 10. JANUAR 2017 KL. 13.00 3F s Mødelokale,

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM Forår 2016 Et foredrag om livet som kvindelig politibetjent. En verden hvor kvinderne først kom i uniform og blev betragtet og behandlet som ligeværdige

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2016

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2016 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2016 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 HUSK

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Sang og musik. Foredrag om Lemvig Kommune

Sang og musik. Foredrag om Lemvig Kommune Program 2017 1 Indhold Sang og musik v/ Jan Lilholt... 3 Foredrag om Lemvig Kommune... 3 Generalforsamling... 4 Tur til Thyborøn... 4 Tur til Samsø... 5 Ferietur til Thüringen... 5 Virksomhedsbesøg på

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

P R O G R A M 2. halvår 2011 1. halvår 2012

P R O G R A M 2. halvår 2011 1. halvår 2012 P R O G R A M 2. halvår 2011 1. halvår 2012 Seniorklubben i FOA Frederikshavn Seniorklubben En klub for DIG og alle afdelingens efterlønsmodtagere, pensionister og førtidspensionister. Klubben afholder

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave - 1 - TELEFONLISTE Plejehjemmets telefon nummer: 36 49 42 11 Når forbindelse er opnået kan lokal-nummeret tastes Sekretær Lokal 10 Bestyrer Lokal 11

Læs mere

August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl Ud i det blå. Tirsdag den 15. august tager vi på den årlige tur ud i det blå.

August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl Ud i det blå. Tirsdag den 15. august tager vi på den årlige tur ud i det blå. Andet halvår 2017. August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl. 9.00 Vi starter fra Agtoftsvej kl. 9.00 og kører en tur i omegnen af Sønderborg. Returnerer til Agtoftsvej, hvor vi spiser vor medbragte

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

HYMER KLUB DANMARK KLUBNYT NR

HYMER KLUB DANMARK KLUBNYT NR HYMER KLUB DANMARK KLUBNYT NR. 2-2013 Jubilæumstræffet på Ribe Camping 9.-12. maj 2013 Halvdelen af Hymer Klub Danmarks medlemmer i alt 74 vogne deltog i klubbens vellykkede jubilæumstræf og generalforsamling

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr 58 sept.- okt. 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening Bestyrelsen SIDE 12 Bende Andersen Formand Tlf. 28 97 32 05 Tlf. 59 43 44 35 Erling Knudsen Næstformand Tlf. 25 76 27 94 Lillian Bagge Nielsen Kasserer/web. Tlf. 59 43 69 02 Rita Nielsen Sekretær Tlf.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`s seniorklub i Holbæk Ja, så er det igen tid for et lille tilbageblik over seniorenes aktiviteter

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere