Posthornet. Post Danmarks topchef, K.B. Pedersen - gået på pension. SC nedlægges. LEDER: Et godt resultat, hvis forudsætninger holder SIDE 5 SIDE 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Posthornet. Post Danmarks topchef, K.B. Pedersen - gået på pension. SC nedlægges. LEDER: Et godt resultat, hvis forudsætninger holder SIDE 5 SIDE 12"

Transkript

1 Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING APRIL Post Danmarks topchef, K.B. Pedersen - gået på pension SIDE 5 SC nedlægges SIDE 12 LEDER: Et godt resultat, hvis forudsætninger holder

2 Indhold 10 EN DAG MED BJERGBANKENS KABARET Et godt resultat, hvis forudsætninger holder 3 Post Danmarks topchef, K.B. Pedersen, har forladt kommandobroen og er gået på pension 5 En dag med Bjergbankens kabaret 10 Statspensionisternes Centralforening nedlægges med udgangen af TV syd Kolding 13 Tilbageblik 14 Afholdte arrangementer i løbet af vinteren 16 Livets Gang i foreningen 18 Generalforsamlingen P&T Horsens 19 Feriekontoret 20 Vinterdage på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum 21 Billige feriedage på solskinsøen Bornholm 23 Nyt fra klubberne 24 Skaf et medlem til Postpensionisternes Landsforening 27 Aktivitetskalender 28 Posthornet Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Nr. 2 april årgang Redaktion og Ekspedition: Postpensionisternes Landsforening Brovadvej 51, Erritsø, 7000 Fredericia Telefon: Telefontid: ma-to. kl. 9-14, fre Redaktion: Johnny B. Madsen (ansv.) Redaktør Per Lund Simonsen I redaktionen endvidere Lotte Post og Lisa Mogensen Udkommer 5 gange om året i månederne februar, april, juni, oktober og december. Udgivet i eksemplarer. Indlæg til næste nummer må være redaktionen i hænde senest den 11. maj 2015 ISSN nr Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Kailow er certificeret under følgende internationale standarder: ISO miljøcertificering. ISO 9001 kvalitetscertificering. DS CSR-certificering (Den danske udgave af ISO for social ansvarlighed). OHSAS arbejdsmiljøcertificering. Bestyrelsen: Formand: Johnny B. Madsen Tlf , mobil Næstformand/sekretær: Peter Andersen Tlf , mobil Kasserer: Per Lindgaard Tlf , mobil Solveig Elbek Tlf , mobil Leif Aage Hansen Tlf Karsten Jensen Tlf , mobil Birthe Johansen Tlf , mobil Suppleanter: Frank Vinding Tlf Frede Lærke Pedersen Tlf , mobil Forsidefoto: Hans B. Henriksen

3 Johnny Madsen Formand Leder Et godt resultat, hvis forudsætninger holder Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) indgik den 6.februar 2015 aftale om løn- og ansættelsesvilkår på statens område. Overenskomsten er treårig og gældende fra 1.april 2015 til 31.marts OK 15- forliget betyder en samlet lønog pensionsstigning på 4,45 procent i de kommende tre år. Det er lidt mere end de forventede prisstigninger på 3,8 procent frem til OK 15- forliget betyder en samlet løn- og pensionsstigning på 4,45 procent i de kommende tre år. Det er lidt mere end de forventede prisstigninger på 3,8 procent frem til Postpensionisterne Landsforening noterer med tilfredshed, at kravet om, at regulering af tjenestemandspensionerne fastsættes til den del af overenskomstrammen, der er afsat til egentlige lønformål, er imødekommet. moderat reallønstigning, hvis de prognosticerede prisstigninger i overenskomstperioden holder stik. Overenskomstforliget er alt i alt acceptabelt, ikke mindst fordi det sikrer, at pensionen holder trit med de aftalte generelle lønstigninger. Statspensionisternes Centralforening har da også stemt ja til forliget, og OAO-Stats repræsentantskab har ligeledes besluttet at anbefale sine medlemmer at godkende OK 15 resultatet. Udfaldet af urafstemningen foreligger den 10. april Inde i bladet er der indrykket et skema Ramme og reguleringsordning OK 15 der viser udmøntningen af de generelle lønstigninger m.v. Johnny Madsen Formand Selv om der ikke er tale om nogen lønfest for statsansatte og pensionister, må det dog konstateres, at der trods alt bliver tale om en omend Posthornet april

4 4 Posthornet april 2015

5 Af Per Lund Simonsen Post Danmarks topchef, K.B. Pedersen, har forladt kommandobroen og er gået på pension Det er en hædersmand med et fast forankret demokratisk sindelag, der er gået fra borde. En mand med dyb respekt for det postale håndværk og de menige medarbejdere. K.B. Pedersen er forblevet sit eget sympatiske og uimponerede jeg med værdifulde menneskelige egenskaber i behold. Og en loyal samarbejdspartner for Postpensionisternes Landsforening. K.B. Pedersen har haft en usædvanlig og imponerende karriere, efter at han i 1966 indtrådte som elev i Post og Telegrafvæsenet. Med flotte eksaminer gennemførte han etatsuddannelsen og sluttede karrieren som administrerende direktør i Post Danmark A/S og vicekoncernchef i PostNord AB. Ved årsskiftet 2014/2015 trak K.B. Pedersen sig tilbage fra sine topposter. Hans fortjenester og betydning kan ikke udtrykkes mere præcist end med koncernchef i Post- Nord, Håkan Ericssons ord: K.B. Pedersen har nu valgt at gå på pension og trækker sig dermed tilbage fra sine driftsmæssige opgaver i koncernen. Jeg har fuld respekt for hans beslutning om nu at trække sig tilbage og nyde en velfortjent roligere tilværelse. K.B. har leveret en fantastisk indsats i PostNord og Post Danmark, hvor han har haft afgørende betydning for virksomhedens udvikling. K.B. besidder utrolig stor viden og erfaring om de komplicerede postale spørgsmål, og han nyder stor international anerkendelse for sin viden og betydning i den internationale postbranche. Selv om K.B. Pedersen i hele virksomheden bedst kendt som K.B. - indtil udgangen af juni 2015 fungerer som rådgiver for Håkan Ericsson og derfor ikke helt har sluppet tøjlerne, er det lykkedes Posthornets udsendte at få et afskedsinterview med ham på hans bopæl i et villakvarter i Viby Sj. Han kommer dig smilende og venlig i møde. Håndtrykket er fast. Det samme er blikket. Karismaen er åbenbar. En samtale med K.B. er som en odyssé gennem den nyere posthistorie set fra toppen af pyramiden, hvor den næsten 400 år gamle etat har gennemløbet en skelsættende udvikling fra monopol på postvirksomhed til en moderne virksomhed i fri konkurrence på markedsmæssige vilkår. Blå bog K.B. Pedersen 1948 Født i Sebbersund 1966 Elev i Post og Telegrafvæsenet 1981 Postinspektør 1987 Kontorchef/Postchef 1988 Viceadministrerende direktør i Post Danmark A/S 2009 Administrerende direktør i Post Danmark A/S og vicekoncernchef i PostNord AB Posthornet april

6 Fra etat til virksomhed P&T s ledelse var fra starten opmærksom på, at det var en særdeles velbegavet ung mand med unikke analytiske evner, der havde valgt at lægge sin arbejdskraft i etaten. Og da K.B. Pedersen i 1971 efter 2 år i Militæret som befalingsmand vendte tilbage, blev han håndplukket til Postens Planlægningssekretariat, der var en relativ ny enhed på daværende tidspunkt. K.B. s analytiske begavelse blev der god brug for i de kommende år, hvor P&T gennemgik en epokegørende udvikling fra hæderkronet etat til aktieselskab, og han var en nøglefigur og signifikant medarbejder i mange sammenhænge helt tilbage fra de turbulente år i 1970 erne. Begivenhedsrige og urolige tider. Strukturplaner Nye strømninger i samfundet var ikke gået sporløst henover etaten. Det såkaldte studenteroprør i 1968 var et symptom på, at gamle værdier var i opbrud. Mantraet var bl.a. Demokrati på arbejdspladsen, udvidet samarbejde og medbestemmelse erne blev derfor på mange måder en brydningstid for P & T med underskud på postsiden, budgetoverskridelser, svigtende økonomisk styring, ny omdelingsordning, dalende kvalitet i postbesørgelsen og hyppige arbejdsnedlæggelser i det københavnske postområde. Det var blot nogle af udfordringerne i en efter det såkaldte jordskredsvalg i 1973 mildest talt ustabil politisk periode med skiftende mindretalsregeringer af varierende partifarve. Jeg ser 197O erne som meget politisk præget. Fagforeningerne og navnlig Dansk Postforbund, hvis daværende formand, Aage Andersen, i en periode var medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, havde ret stor indflydelse. Men især den politiske ustabilitet og som følge heraf manglen på klare politiske signaler gjorde det vanskeligt for P&T s ledelse at håndtere tingene at manøvrere rationelt, siger K.B.. Pedersen. Nedsættelse af strukturudvalget i 1971 fik meget stor betydning for P&T s udvikling fra 1975 og i årene frem til begyndelsen af 1980 erne Udvalget afgav betænkning i 1975 med udover forslag til organisatoriske ændringer vidtgående decentraliseringstanker og fremsynede ideer om medarbejdernes inddragelse i beslutningsprocessen gennem et system af overlappende beslutningsgrupper, hvor alle virksomhedsorienterede blev truffet. Poul Hansen havde været primus motor i strukturarbejdet, og det blev også ham, der nu som generaldirektør fik ansvaret for at gennemføre planerne. K.B. Pedersen vurderer, at strukturudvalgets betænkning indeholdt en lang række visioner, der var forud for deres tid. Og hvis forudsætningerne havde været til stede, ville P&T have været en af de mest progressive virksomheder i Danmark, siger han. Det, som Poul Hansen ville, var rigtigt, men forudsætninger for at føre visionerne ud i livet var ikke til stede. De løsninger, der både menneskeligt og forretningsmæssigt var rigtige, kom til at lide af transplantationssyge, som gjorde, at det med de overlappende beslutningsgrupper og andre ting drev tingene i en retning, som bevirkede, at det blev u styrbart. Den største fejl med de overlappende beslutningsgrupper var nok, at man kun skulle komme med afvigerapportering og ikke opererede med periodiserede budgetter. Det gav den forklaringskultur, som blev almindelig i virksomheden. Hvis man ikke har en fuld rapportering, så man kan se helheden så at sige 360 grader rundt og kun rapporterer afvigelserne, så kører man ud over afgrunden. Når strukturplanerne kuldsejlede, hang det ud over økonomiske styringsproblemer også sammen med, at kemien mellem den politiske ledelse personificeret i P&T s daværende minister Jens Risgaard Knudsen og Poul Hansen ikke var særlig god, mener K.B. Pedersen. Risgaard Knudsen havde en meget prosaisk tilgang til problemerne og havde ikke den store forståelse for Poul Hansens fremtidsvisioner. Risgaard Knudsen mente, at post til tiden var det første og vigtigste mål, og derefter kunne man tage fat på morgendagens problemer. Poul Hansen fokuserede antagelig for lidt på at løse dagligdagens problemer fremfor morgendagens. Hvis han havde taget det i omvendt rækkefølge, så havde han haft et godt grundlag for også at løse morgendagens problemer. Men dertil kom det jo aldrig, fordi tingene kom ud af styring. 6 Posthornet april 2015

7 TiK programmet. Underskud vendt til overskud Efter de turbulente 70 ere og efter holmgange med de faglige organisationer og skiftende ministre, kom virksomheden i 1980 erne om ikke i smult vande, så dog i roligere farvand. Der blev gennemført omstruktureringer, som betød, at den del af virksomheden P&T, der vedrørte teledrift, blev udskilt og anbragt i en ny koncern Tele Danmark i dag TDC. Tilsvarende skete med postgiroen, der i første omgang blev omdannet til GiroBank. Men dermed var de to virksomheder, der havde leveret etatens overskud ude af billedet. Forudsætningen for at kunne udvikle Posten som virksomhed og få de bevillinger, der skulle til for at investere, var at få det økonomiske på plads. Derfor blev der sat ind på at få vendt rundt på tingene, således at Posten i sig selv kunne give overskud, og det lykkedes fra slutningen at 80 erne til begyndelsen af 90 erne at få vendt underskuddet til et overskud. Og der blev taget forskellige midler i brug effektiviseringer, seminarier, og budgetpres osv. Det førte til en form for forstoppelse i forandringerne, bl.a. fordi det stillede krav til medarbejderne om omstilling og udvikling, mener K.B. Så i de første år var det nødvendigt at finde metoder til at få bedret relationerne til også de faglige organisationer. Derfor igangsatte vi et arbejde med den såkaldte EFQ model og selvbærende team, og prøvede at tage nogle af de ting op, der i virkeligheden var indeholdt i strukturbetænkningen. Nemlig respekt for medarbejderne, der bør tages med på råd, fordi de ofte ved mest om, hvad der skal til. Hvis man har en opfattelse af, at vi i ledelsen står oppe på kajen, og alle medarbejderne sidder nede i båden og skal rive i årerne, så går det galt. Vi er alle i samme båd. Og for at få medarbejderne til at se tingene i en helhed, blev det bygget op omkring EFQ modellen, som førte til, at vi fik Den Danske Kvalitetspris. I Post Danmark blev konceptet kaldt Total Involvering i Kvalitet (TIK), og det indebar bl.a. et omfattende uddannelsesprogram, hvor næsten alle virksomhedens medarbejdere kom på skolebænken. EFQ modellen er udviklet af Toyota og anvendes i mange store danske og udenlandske virksomheder, fortæller K.B. Pedersen. Modellen bygger på, at man metodisk får lagt en ramme om, hvordan man skal drive virksomheden og på, at resultatet ikke alene skal måles i et finansielt resultat, men også i medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed og samfundstilfredshed. Tilfredse medarbejdere, tilfredse kunder og et tilfreds samfund er forudsætningen for et godt finansielt resultat. Det lykkedes at få drejet tingene rundt, så P&T blev så velfunderet, at virksomheden gav overskud. Vi fik tilfredse medarbejdere, vi fik tilfredse kunder, og det gjorde, at vi kunne blive en selvstændig offentlig virksomhed - det første skridt mod et egentlig aktieselskab. Selvstændig offentlig virksomhed I 1995 blev Post Danmark omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed, der er en statslig forvaltningsenhed med selvstændige indtægter og formue, og som fungerer udenfor det statslige bevillingssystem. Post Danmark var den første, i dag er DSB og Naviair selvstændige offentlige virksomheder. Den største umiddelbare fordel var nok, at vi fik en professionel bestyrelse med fhv. minister Palle Simonsen som formand, siger K.B. Palle Simonsen var højt respekteret af samtlige partier I Folketinget. Han var en stærk personlighed og et godt bolværk mod det politiske system.. Aktieselskab I 2002 blev Post Danmark delvis privatiseret, og efter en udbudsrunde erhvervede den britiske kapitalfond CVC en aktiepost på 22 pct. Det var efter min personlige opfattelse en ekstrem fordel, bl.a. fordi politikerne kom på endnu større armslængde, som det hedder, og derfor ikke kunne blande sig uden at komme i konflikt med den overenskomst, der var indgået mellem den danske stat og CVS Men det var også en fordel, fordi vi fik risikovillige ejere ind, der gjorde, at vi kunne investere i det belgiske postvæsen. Det var et selskab, vi tidligere havde haft kig på. CVS var med på ideen, og den cocktail, hvor CVC havde pengeforstand, og vi havde forstand på post, var god. Jeg tror, at værdien af aktierne i Belgien blev multipliceret med 7 i perioden, indtil vi solgte dem igen. Så det var en ganske god forretning. Posthornet april

8 PostNord I 2009 fusionerede Post Danmark med det svenske postvæsen til Posten Norden AB, der i 2011 fik navnet Post- Nord AB. Det var meningen, at der skulle være 3 ejere, den danske stat, den svenske stat og CVC, fortæller K.B. Pedersen. Men det gav en række problemer på den svenske side, at der skulle private investorer ind, og det endte med, at CVC trak sig ud af ejerskabet af Posten Norden mod at overtage Post Danmarks aktier i det belgiske postvæsen. I forbindelse med balancering af ejerforholdet, blev det bestemt, at 40 pct. skulle på danske hænder og 60 pct. på svenske hænder, men således at der er fifty - fifty beslutningsret, og rettighederne er 50 pct. til den svenske stat og 50 pct. til den danske stat. Brevvirksomheden i fremtiden Det er en kendsgerning, at brevmængden i Danmark - noget mindre i Sverige- som følge af digitaliseringen er faldet drastisk i de senere år, men K.B. Pedersen er optimist. Nogle af de breve, der bliver tilbage, er nogen, der er større marginal i, fordi det er breve, som indeholder varer. Brevet vil i højere grad blive brugt til varedistribution som følge af E- handel. Breve må veje op til 2 kg., og meget af det, folk køber på nettet, vejer mindre end 2 kg. Det røde postbud signalerer tryghed, ham har folk tillid til og er ikke bange for at lukke ind. Privatsfæren K.B. Pedersen er gift med Karen Elise Jensen bedre kendt som Leisa der selv har haft en flot karriere i Posten med en slutstilling som kontorchef. Deres voksne datter, Sofie, er cand. mag. og gymnasielærer på Roskilde Katedralskole. K.B. har vidtspændende interesser, musik, nyere dansk historie og litteratur mv. Han har en anselig bogsamling og stor almenviden. Et par bestyrelsesposter skal det nok blive til, så der er næppe tvivl om, at K.B. får et travlt og indholdsmættet otium. Anegalleriet I forgemakkerne til konferencesalen i Post Danmarks hovedsæde prydes endevæggen af sorthvide portrætter af nogle af koryfæerne gennem Postens snart 400 årige historie og af K.B. Pedersens forgængere som topchef. Han har nu fået plads som den foreløbig sidste i rækken. Det er der ikke symbolik i. Havde der været det, ville K.B. Pedersens portræt være placeret i første geled. Der vil derfor stadig være en brevforretning af anseelig størrelse og nogle marginaler, som gør, at det stadig vil være en god forretning. I og med, at brevmængden bliver mindre, og standardbrevet forsvinder, vil brevbesørgelsen og pakkebesørgelsen mere og mere ligne hinanden. Det betyder, at man kan få slået brevog pakkeoperationen mere og mere sammen. Nøgleordet er volumen. Velfærdslogistik. Postbudet signalerer tryghed Post Danmark har i de seneste mange år markeret sig markant på området for velfærdslogistik. Vi leverer mad til ældre medborgere, og vi sætter forskellige former for it-udstyr op hos borgere, der har været på hospital, for nu at nævne nogle få af de områder, som vi betegner som velfærdslogistik, siger K.B. Pedersen. 8 Posthornet april 2015

9 Postpensionisternes Landsforenings ordinære generalforsamling 2015 PL afvikler sin ordinære generalforsamling i Messe C, Fredericia, torsdag den 16. april 2015 Du kan nå det endnu! Postpensionisternes Landsforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2015 kl i Messe C, 7000 Fredericia. Dørene åbnes kl , og generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl Der vil blive arrangeret bustransport mellem Fredericia Banegård og Messe C. Afgang Fredericia Banegård kl og fra Messe C kl Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Velkomst 2. Valg af stemmeudvalg og dirigent 3. Beretning 4. Regnskab / Budget 5. Fastsættelse af honorar 6. Indkomne forslag 7. Valg i henhold til vedtægternes paragraf 8 8. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 3. marts Alle medlemmer af Postpensionisternes Landsforening har ret til at deltage i generalforsamlingen. Medlemskort forevises ved indgangen. Foreningen vil være vært ved et let traktement. Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til Postpensionisternes Landsforening, Brovadvej 51, Erritsø, 7000 Fredericia, på hjemmesiden eller telefon Posthornet april

10 Hele ensemblet kommer fra Gelsted. Lederen er Birgit Holm. Øvrige er Yrsa Schwartz og Gitte Larsen, mens pianisten er Per Rye Pedersen. Adressen Kingstrupvej 617, Gelsted. Per Yrsa og Birgit Postpensionisterne Odense En dag med Bjergbankens Ja, hvad er nu det for noget. Jo, en gang om året, mindst, inviteres medlemmerne af vor lille klub med dets 320 medlemmer til et foredrag eller underholdning med spisning, og i år var naturligvis ingen undtagelse. Man havde inviteret et ensemble, bestående af 3 velsyngende damer og en mand til at traktere et klaver, og da de bor ude på landet ved en bakke, så er Bjergbankens Kabaret meget betegnende. Vi var lidt spændte på deres præstationer, og tænkte til at begynde med, at de var da vist et par ordinære husmødre, men tag ikke fejl. De kunne synge og optræde. En af damerne havde fået forfald, men jeg skal da love for, at selv om den tredje ikke var der, så tog de andre to sangerinder over, så det gjorde noget. Bevares, mange af melodierne kendte vi i forvejen, men dels var der nye tekster, dels kunne vore medlemmer ikke synge med, for vi kunne ikke huske alle de gamle tekster, men det gjorde ikke noget, for de to damer kunne det hele og tog os med storm. Hver eneste sang gav dem lejlighed til at klæde om, og det gjorde de festligt med højt humør og talent. Fantasien havde fået frit spil til 2 timers underholdning, der gav fortjent applaus fra de næsten 100 pensionister, der var mødt op. Skulle andre klubber få brug for dem, så prøv på tlf Hvor går man hen og får god underholdning, kaffe med brød og til sidst 3 halve stykker smørrebrød med drikke- 10 Posthornet april 2015

11 Yrsa og Birgit Et udsnit af forsamlingen med Birgit i baggrunden i nummeret som Lisbeth Dahl som husmor. Foto: Preben Berg, Odense. Yrsa og Birgit kabaret varer til for 50 kroner samtidig med, at man kan hilse på gamle kolleger, som man måske ikke lige ser til hverdag? Det gør man i Odense Postpensionisters klub. Yrsa Odense postomdelingscenters store kantine lagde lokaler til, og det håber vi, man vil kunne i mange år fremover, selv om Post Nord s afdeling i Odense er lejet ind i den bygning, som det danske Post Danmark tidligere var ejer af i Storbyen Odense. Her er nemlig lys, luft og plads i et lokale, der er bygget oven over sporene i den tidligere postbanegård. Vi glæder os til næste sammenkomst, som, bortset fra den ugentlige bowling, er generalforsamlingen den 12. marts samme sted. Posthornet februar

12 Af Per Lund Simonsen Statspensionisternes Centralforening nedlægges med udgangen af 2015 Det er en traditionsrig og hæderkronet organisation med 70 år på bagen, der efter en lang proces ser sig nødsaget til at dreje nøglen om. Svigtende medlemstilgang og udtømte muligheder for at få at få andre pensionistgrupper til at melde sig ind, var den realitet, der fik hovedbestyrelsen til at indstille til repræsentantskabet, at Statspensionisternes Centralforening (SC) nedlægges med udgangen af året Ikke alene svigtende medlemstilgang, men også udmeldelser, har været med til at accelerere udviklingen. Ved årsskiftet 2009/2010 meldte Danmarks Lærerforenings Pensionsfraktion med ca medlemmer sig ud af SC. Og på et hovedbestyrelses møde i januar i år meddelte Seniorforeningen Told*Skat og Postpensionisternes Landsforening (PL), at man ville gøre det samme pr. 31. december På repræsentantskabsmødet den 24. februar blev hovedbestyrelsen indstilling om at nedlægge SC enstemmigt vedtaget. Ved den lejlighed udtalte formanden for PL, Johnny Madsen, bl.a.: Den endelige beslutning i PL om udmeldelse er blevet aktualiseret i takt med udviklingen i samfundet, idet der stort set ikke ansættes flere tjenestemænd og dermed udhules SC som det samlende led for statspensionisterne. Pr. 1. januar 2015 forlod Dansk Magisterforenings Pensionistsektion med medlemmer SC, og med de bebudede udmeldelser, ville der blot være medlemmer og 6 medlemsorganisationer tilbage ved årsskiftet 2015/2016. SC s gennemslagskraft som talerør for statspensionisterne er dermed svækket betydeligt, og der ville hverken økonomisk eller fagpolitisk være mening i at bevare SC. 12 Posthornet april 2015

13 Foto: Flemming Cornelsen Aabenraa Postkontors Pensionistforening var igen på tur TV syd Kolding Skærmen der bød os velkommen Vi blev derefter guidet rundt i huset, hvor vi så studie, kontrolrum, redaktionsrum o.s.v. TV syd er ved at få lavet et nyt studie til at afvikle nyheder i, og der fik gæsterne lov til at prøve, hvordan man gebærder sig som vært. Mikkel, som var studievært denne aften fortalte, hvordan en udsendelse bliver afviklet, dette gjorde han til alles tilfredshed. Studieværten Mikkel fortæller om afviklingen af en udsendelse Bestyrelsen havde denne gang arrangeret en tur til TV syd i Kolding, hvor de er flyttet ind i et flot nyt mediehus og meget passende er adressen Medieparken 1. Her blev vi modtaget af 2 dejlige piger, nemlig Lea og Kirsten, som tog os med rundt i denne spændende cirkelformede TV station. Det første vi så, da vi kom ind af døren var, at der på en Tv skærm stod velkommen til os. Kirsten tog os så med ud i garagen, hvor bilparken blev vist frem, og hvad disse 8 biler, som de råder over, indeholdt af kameraer og alverdens teknik Det sidste sted, vi var på rundturen, var i producer rummet, som måske nok er det vigtigste sted i huset, her viste producer John, hvordan man afvikler en udsendelse og sætter billeder sammen. Han fortalte meget interessant om de mange år, han havde været med i medie verdenen. Vi gik på tilbagevejen i gennem redaktionslokalet, hvor der arbejdes hektisk både før og efter en udsendelse. Der blev derefter sagt pænt farvel til alle gæsterne, der igen havde fået en god oplevelse. Flemming Cornelsen Derefter fik vi kaffe, og der blev fortalt alt om den store bygning, som havde kostet omkring 45 millioner at bygge, støtteforeningen havde betalt de 9, der blev også fortalt, hvordan man får et budget på 67 millioner til at gå op. Det blev også oplyst, at der var omkring 70 ansatte i huset. Der blev vist en video over alle aktiviteter, der foregår både ude i marken og hjemme på TV stationen. Besøg i producerrummet Posthornet april

14 Postpensionisterne Sønderborg Tilbageblik Torsdag den 8. januar. Generalforsamling 27 medlemmer var dette år mødt frem. Det blev besluttet at forhøje medlemskontingentet med 5 kr. til 25 kr. pr. medlem pr. måned, men først gældende fra 1. januar 2016! Jørgen H. Petersen, der har været suppleant til bestyrelsen i 11 år, ønskede ikke genvalg. I stedet blev Gerda Nicolaisen indvalgt. Alle øvrige valg var genvalg. Torsdag den 29. januar. Tidligere havnemester Lass Andersen Der var 29 deltagere til det faste månedsmøde på biblioteket. Den tidligere havnemester var også en mester i at fortælle om sit begivenhedsrige liv på søen og på havnen. Han tryllebandt os med fortællinger om sine mange for- Potzdam-konferencen, Cæcilienhof. Foto: Chr. Lauritzen Da vi er lidt bagefter med at fortælle om vore begivenheder, er de måske uaktuelle, men kan måske være af interesse for kolleger for så vidt angår emner. Her følger en hurtig oplistning af de gamle tiltag: Maj: Tur på Kielerkanalen med Freya Maj: Spisning EUC Syd Juni: TV-Syd i Kolding August: 4-dages tur til Berlin September: Kartoffelmelsfabrikken i Toftlund Oktober: Carlsberg i Fredericia (måtte aflyses pga for få tilmeldte!) November: Foredrag om Ecuador og Galapagos øerne November: Lottospil m/ hygge December: Julemarked i Husum December: Julehygge sammen med alle postpensionister arrangeret i samarbejde med postkontoret Brauerei, Eisbein m Sauerkraut, fotograf: Chr. Lauritzen 14 Posthornet april 2015

15 Julemarked I Husum. Foto: Susanne Nissen skellige jobs fra bunden af og til skibsfører på de store skibe fra de danske rederier. Endvidere var der et afsnit med oplevelser om hans tid i den danske flåde. Endelig var slutstationen havnemester i Sønderborg, hvor han var i mange år. En virkelig interessant eftermiddag, hvor formanden måtte have uret frem for at styre tiden, for Lass kunne blive ved. Ordene var selvfølgelig underbygget af flot bearbejdet billedmateriale, og med Lass lunefulde måde at fortælle på, fik vi alle en dejlig eftermiddag ud af det. Bosses 8-mands blæser- og familieorkester Det kan nok være, at mange af de gamle ben slog i takt til musikken. Et virkeligt vellykket indslag, tak til Tage for det! Bent U. Olsen hyggede om os med sin musik under spisningen og til dansen, og vi havde en vellykket aften. Venlig hilsen Pbv Christian Lauritzen Fredag den 20. februar. Fest i Ulkebøl Forsamlingshus 42 havde tilmeldt sig til vor årlige fest. Vi nød alle maden, der også denne gang var arrangeret som buffet, hvilket igen var meget tilfredsstillende. Vores impresario, æresmedlem, sekretær og næstformand Tage Christensen stod atter suverænt og med generalfuldmagt for det kunstneriske indslag: Posthornet april

16 Foto: Paul Erik Holmgaard Pensionistklubben Posten Silkeborg Afholdte arrangementer i løbet af vinteren Julefrokost, torsdag den 4. december 2014 på Silkeborg Postkontor Først fik Simon From ordet. Han fortalte lidt om, hvad der sker i Posten lige nu, der sker hele tiden ændringer. Mængden af breve er stadig faldende, medens antallet af pakker er stigende. Bøgehøj Teater 43 personer var mødt op til den årlige julefrokost. Paul Erik bød velkommen til DB-leder Simon From, til den gamle personaleforening og de 3 damer, som hjælper i køkkenet, men allermest velkommen til postpensionisterne. Menuen var som sædvanlig sild med karrysalat og æg. Derefter smørrebrød, øl, snaps og en enkelt. Senere var der kaffe og en ostemad. Derefter fortalte Paul Erik lidt om de arrangementer, der har været i løbet af året, og nævnte, at vi lige nu er 70 medlemmer, som er flinke til at bakke op om de ting, vi finder på. PE takkede Simon From, fordi han ville komme, og bad ham hilse postmester Sten Helledie og sige tak for, at vi må komme til denne julesammenkomst, vi er meget glade for, at denne tradition kan fortsætte, det er en af de dage, vi ser frem til, og jeg er meget glad for, at så mange var mødt op. Der blev også sunget et par julesange, som Carsten spillede til, og snakken gik som vanligt lystigt. Julefrokost Generalforsamling Foto: Paul Erik Holmgaard 16 Posthornet april 2015

17 GENERALFORSAMLING Onsdag den 14. januar 2015 afholdtes den årlige generalforsamling på Silkeborg Postkontor, 31 medlemmer deltog. Første punkt på dagsordenen: valg af dirigent, Jonna Melau blev valgt. Jonna takkede for valget og gav derefter ordet til Paul Erik (P.E.) for bestyrelsens beretning. P.E. bad os mindes 2 kolleger fra klubben, som desværre er gået bort i 2014, med et øjebliks stilhed. Derefter fulgte beretningen med lidt om, hvad der var sket i klubben i Beretningen blev godkendt. Regnskabet viste et pænt overskud på 3.738,01 kr. Derefter var der valg til bestyrelsen: Valg af næstformand (Kristian Jørgensen) Valg af sekretær: (Alice Holmgaard) Valg af suppleant: (Anna Sønderbæk) Valg af revisor og revisorsuppleant Alle blev genvalgt. Fastsættelse af kontingent for fortsætter uændret. Eftermiddagen sluttede af med kaffe og franskbrød med ost og pålæg samt øl og vand. Besøg på Dansk Supermarkeds elevskole Torsdag den 5. februar 2015, kl.8.15, drog 47 personer (30 medlemmer og 17 gæster) mod Ebeltoft. Vi skulle igen besøge Kursuscenter Bøgehøj, som ejes af Dansk Supermarked. Vi var fremme i god tid, og kl holdt borgmesteren tale, og klippede snoren over. Så var der adgang til butikkerne. Nogle startede med kaffe, andre startede med at handle. Der var mulighed for at gøre en god handel til priser, vi kun kan drømme om til hverdag. Også maden var til rimelige priser, og det så lækkert og indbydende ud. Kl gik turen mod Silkeborg igen, vi var hjemme kl En hyggelig tur, hvor Dansk Supermarked betalte for bussen. Teateraften på Det ny Teater Onsdag den 4. marts var der 29 personer til revy, der hed Badet i smil, på Silkeborg Ny Teater. Vi mødte op 1½ time før forestillingen begyndte, hvor vi så fik kyllingefilet i fløde m/peberfrugt, kartofler og salat. Revyen begyndte kl. 20, og de medvirkende havde virkelig gjort sig umage for, at vi skulle have en sjov aften, der var sang og mange skets, borgmester, byrådsmedlemmer, Lars Lykke m.m. fik alle en hilsen med på vejen, lattermusklerne og hænderne blev flittig brugt. Kedeligt var det bestemt ikke. Det var en rigtig hyggelig aften. I pausen fik vi kaffe med chokolade til. Alice Posthornet april

18 Billede fra Salen Postvæsenets Pensionistforening Fredericia Livets Gang i foreningen Foto: Preben Larsen Onsdag den 14. januar Banko Årets første møde forgik i 3F lokaler på Venusvej. Der var tilmeldt 65 personer I år have vi fået mange gode sponsorgaver, Bente, Else og Ketty have nogle gode forbindelser, som gerne ville støtte os. Vi siger mange tak. Bjarne Tjekker gevinsterne Johannes Byder velkommen Der blev spillet livligt. Det kneb lidt med mikrofonen, men det lykkes til sidst at få den til at virke. Alle gevinsterne blev fordelt. I pausen blev der serveret kaffe med wienerbrød og god lagkage. I alt en god eftermiddag. Tillykke til alle de, der vandt en gevinst. Onsdag den 18. februar I 3F. hus på Venusvej. Så mødtes vi igen. Denne gang skulle vi have haft et foredrag om Sydamerika og Orkideer. Desværre snød foredragsholderen os, selv om han blev bestilt et år i forvejen og kontaktet med mellemrum. Så 3 dage før skulle vi finde en, der kunne træde til. Tom Mørk - 6 uger gennem New Zealand i Autocamper Billede fra Salen Det blev Tom Mørk fra Wiuff. Han kunne fortælle om sin rejse 6 uger gennem New Zealand i autocamper sammen med sin kone. Han var en god fortæller og viste billeder fra sin rejse. New Zealand har i bogstavelig forstand utroligt meget at byde på, for selv om landet ligger helt for sig selv down under, rummer landet en fantastisk rigdom på såvel kultur som natur. På kort kunne han fortælle om den rute, de kørte. Også om de mange fugle blev der fortalt, især var der en kiwi fugl, der ikke kunne flyve, selv om den prøvede. Den have meget små vinger. Vi så også billeder fra steder, hvor filmen Ringens Herre blev optaget, desværre er det hele fjernet, det var en betingelse, at alt skulle stå som før optagelserne. Dog var vejen, der blev bygget, bibeholdt. I pausen blev der serveret kaffe, kringle og lagkage. Vi var nogle stykker, der var lidt skuffet, da vi have sat næsen op efter Orkideer, som vi skulle købe, men så sparede vi de penge. En dejlig eftermiddag med 51 deltagere. Venlig hilsen Ketty Kilde 18 Posthornet april 2015 Eigil og Erik tager mod betaling

19 Seniorklubben P&T Horsens Generalforsamlingen marts 2015 Ved velkomst blev der holdt et øjebliks stilhed for at mindes de af vore kollegaer, der ikke er her mere. Et forløb gennem året. Jeg vil endnu engang byde hjertelig velkommen til de nye medlemmer, som er kommet til, det glæder os, at I gerne vil være med. Vi har i året holdt 3 bestyrelses møder, på skift hjemme, + de summe møder, vi har holdt i forbindelse med medlemsmøderne i kantinen. 15. jan. var der Bowling med deltagelse af 17 deltagere. Derefter var der god forplejning i Bowl. Centret. 12. feb. Musik og sang sammen med Christian Østergård fra Gedved. 12. marts. Generalforsamling med god stemning. Vi i Bestyrelsen blev alle genvalgt. 9. apr. Besøg af Jørgen Pørksen, han fortalte om sin rejse gennem Usbekistan. Om folkets gæstfrihed, om udsmykningerne på templer o. lign.. Han havde forskelligt med, som vi kunne se og røre ved, silketørklæder, tæpper, kort m.m., så vi kunne danne os et indtryk af deres klæder. 21. maj, Udflugt til Mønsted Kalkgruber. Efter pausen ved Hjøllund Plantage kom vi til Frederiks Kirke, det er en lille smuk Kirke, der er speciel udsmykning på gulvet ved alteret, en smuk Døbefont. Kirken med gravpladserne bærer præg af, at området tidl. var befolket af Kartoffel Tyskerne, det kunne man se på gravstenene, navne og de store familie pladser. Kirken var blevet restaureret i 2003, dels havde byen samlet penge sammen, og dels havde de fået fra Margrethe Fonden. Derefter kom vi til Grønhøj Kro, hvor vi spiste. Efter middagen gav Krofar et par numre med guitar og sang i bedste Elvis Presley stil, derefter ude at se Morten Kock Museum, med de gode minder fra de gamle film. Kocks skrivebord, hans notater, nogle gamle biler og traktorer, bl.a. den Ib Mossin kører på i filmen Vagabonderne på Bakkegården. Derefter et lille Museum, hvor vi fik indtryk af, hvor småt Kartoffel Tyskerne boede. Så var der tid til besøg i Kalk Gruberne. - Kaffe med dejlig Pålægsmadder til. D. 10. sep., alm. hyggemøde. D. 8. okt. fik vi besøg af en harmonika spiller Finn??, han og Arne Blaabjerg fik os til at synge efter bedste evne, så der var højt humør, vi gik alle hjem med glæde i sindet. D. 12. nov. havde vi Bankospil, der var mange, som havde givet gaver, så der var godt gang i kortene. Ved vores udleverede nr. blev der delt gaver ud til alle. D. 10. dec. Julefrokosten, der er ikke så meget at sige, I havde et godt humør, fik stemningen løftet, og vi havde alle en god afslutning på året. Jeg må så sige, at det nok var sidste gang, at jeg stod for al maden, måske en enkelt ting eller to, til næste gang, men der er jo også mange tilbud udefra, så vi skal nok få en god Julefrokost. Vi i bestyrelsen siger tak til jer alle, tak for jeres fremmøde igennem året. Jeg siger tak til Arne for hans humoristiske historier og en lille sang af og til. Til slut vil jeg sige tak til de øvrige bestyrelses medlemmer for hjælp og opmuntring. Tak til jer alle. Det var alt, jeg lige havde samlet sammen til jer. Lissy Formand Seniorklubben P & T, Horsens Posthornet april

20 Feriekontoret Lodtrækningen på postens ferieboliger for ugerne blev afsluttet medio februar måned, men der er stadig mulighed for at leje en feriebolig. På hjemmesiden kan du følge med i, hvilke boliger og uger der er ledige. Du skal klikke på Ledige uger, som ligger øverst på siden den bliver som hovedregel opdateret hver dag. Når du er medlem af Postpensionisternes Landsforening og kommer fra det tidligere DPF eller 3F, så kan du leje alle ledige uger i postens feriehuse uanset farvemarkering. Er du medlem af 3F, kan du herudover leje de ledige feriehuse i Hotel og restauration, som er markeret med sort men ikke de, der er markeret med rød farve. Postens ferieboliger kan du se på og Hotel og restaurations på der ligger et link til højre på siden. Hvis du ønsker at leje en feriebolig, skal du ringe til Feriekontoret på tlf og tale med Katja eller Lisbeth. 20 Posthornet april 2015

Posthornet. Nytår med forandringens vinde i ryggen. Min farfars posthus. LEDER: Velkommen til et nyt år SIDE 4 SIDE 8

Posthornet. Nytår med forandringens vinde i ryggen. Min farfars posthus. LEDER: Velkommen til et nyt år SIDE 4 SIDE 8 Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING FEBRUAR 01 15 Nytår med forandringens vinde i ryggen SIDE 4 Min farfars posthus SIDE 8 LEDER: Velkommen til et nyt år Indhold TABET AF NORGE

Læs mere

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18 Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING DECEMBER 06 14 Formandsmødet i Rørvig SIDE 4 Ansøgning om ferieophold 2015 SIDE 18 LEDER: Samarbejde på tværs Indhold 4 FORMANDSMØDET I RØRVIG

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/09 august Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Lynet slog ned i landpostbudet Sommertræf 2009 Side 4 Side 8 postpensionister på flyvestation karup Side 10 posten vejle på tur

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj Husk! Fiskebilletter til afdelingens årlige fisketur Lørdag den 5. august og Lørdag den

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Jeppe er vild med motorer

Jeppe er vild med motorer Nummer 9 17. årgang, oktober 2011 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jeppe er vild med motorer Læs side 5 Cindy har aldrig glemt Sdr. Stenderup Læs side 12 Bjert

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Klar til afgang til Convention i Malaysia - og derude Indhold Nationalrepræsentanten skriver.................................4 Sommertræf

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

HELNÆS POSTEN 12. DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr.

HELNÆS POSTEN 12. DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr. HELNÆS POSTEN 12 DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr. Udsigt over Skaghorn før opgravning Se side 10 og 11 Kulturlandsbyen på vandring Se side 12 Nationalparken en død sild? Debatten om Helnæs

Læs mere

Lokalhistorisk Forening har vokseværk Læs side 17. Tema om børneunivers i Sdr. Stenderup Læs side 11, 12 og 13. Læs side 3

Lokalhistorisk Forening har vokseværk Læs side 17. Tema om børneunivers i Sdr. Stenderup Læs side 11, 12 og 13. Læs side 3 Nummer 4, 21. årgang, april 2015 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Den ny ledelse af skolerne i Sdr. Stenderup og Bjert Læs side 3 Lokalhistorisk Forening har vokseværk

Læs mere

Guldtemplet i Koyto. Godt Nytår! Læs om en kollegas Japan-tur inde i bladet. ...men selv julemanden er blind for, hvad det nye vil bringe!

Guldtemplet i Koyto. Godt Nytår! Læs om en kollegas Japan-tur inde i bladet. ...men selv julemanden er blind for, hvad det nye vil bringe! MEDLEM LEMSBL BLAD FOR PSYK YKIA IATRIK RIKLUBBE UBBEN FOA ÅRHUS NUMMER 1 - JANUAR 2001 Guldtemplet i Koyto Læs om en kollegas Japan-tur inde i bladet Det gamle år er gået bort - og et nyt må begynde......men

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere