Posthornet. Post Danmarks topchef, K.B. Pedersen - gået på pension. SC nedlægges. LEDER: Et godt resultat, hvis forudsætninger holder SIDE 5 SIDE 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Posthornet. Post Danmarks topchef, K.B. Pedersen - gået på pension. SC nedlægges. LEDER: Et godt resultat, hvis forudsætninger holder SIDE 5 SIDE 12"

Transkript

1 Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING APRIL Post Danmarks topchef, K.B. Pedersen - gået på pension SIDE 5 SC nedlægges SIDE 12 LEDER: Et godt resultat, hvis forudsætninger holder

2 Indhold 10 EN DAG MED BJERGBANKENS KABARET Et godt resultat, hvis forudsætninger holder 3 Post Danmarks topchef, K.B. Pedersen, har forladt kommandobroen og er gået på pension 5 En dag med Bjergbankens kabaret 10 Statspensionisternes Centralforening nedlægges med udgangen af TV syd Kolding 13 Tilbageblik 14 Afholdte arrangementer i løbet af vinteren 16 Livets Gang i foreningen 18 Generalforsamlingen P&T Horsens 19 Feriekontoret 20 Vinterdage på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum 21 Billige feriedage på solskinsøen Bornholm 23 Nyt fra klubberne 24 Skaf et medlem til Postpensionisternes Landsforening 27 Aktivitetskalender 28 Posthornet Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Nr. 2 april årgang Redaktion og Ekspedition: Postpensionisternes Landsforening Brovadvej 51, Erritsø, 7000 Fredericia Telefon: Telefontid: ma-to. kl. 9-14, fre Redaktion: Johnny B. Madsen (ansv.) Redaktør Per Lund Simonsen I redaktionen endvidere Lotte Post og Lisa Mogensen Udkommer 5 gange om året i månederne februar, april, juni, oktober og december. Udgivet i eksemplarer. Indlæg til næste nummer må være redaktionen i hænde senest den 11. maj 2015 ISSN nr Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Kailow er certificeret under følgende internationale standarder: ISO miljøcertificering. ISO 9001 kvalitetscertificering. DS CSR-certificering (Den danske udgave af ISO for social ansvarlighed). OHSAS arbejdsmiljøcertificering. Bestyrelsen: Formand: Johnny B. Madsen Tlf , mobil Næstformand/sekretær: Peter Andersen Tlf , mobil Kasserer: Per Lindgaard Tlf , mobil Solveig Elbek Tlf , mobil Leif Aage Hansen Tlf Karsten Jensen Tlf , mobil Birthe Johansen Tlf , mobil Suppleanter: Frank Vinding Tlf Frede Lærke Pedersen Tlf , mobil Forsidefoto: Hans B. Henriksen

3 Johnny Madsen Formand Leder Et godt resultat, hvis forudsætninger holder Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) indgik den 6.februar 2015 aftale om løn- og ansættelsesvilkår på statens område. Overenskomsten er treårig og gældende fra 1.april 2015 til 31.marts OK 15- forliget betyder en samlet lønog pensionsstigning på 4,45 procent i de kommende tre år. Det er lidt mere end de forventede prisstigninger på 3,8 procent frem til OK 15- forliget betyder en samlet løn- og pensionsstigning på 4,45 procent i de kommende tre år. Det er lidt mere end de forventede prisstigninger på 3,8 procent frem til Postpensionisterne Landsforening noterer med tilfredshed, at kravet om, at regulering af tjenestemandspensionerne fastsættes til den del af overenskomstrammen, der er afsat til egentlige lønformål, er imødekommet. moderat reallønstigning, hvis de prognosticerede prisstigninger i overenskomstperioden holder stik. Overenskomstforliget er alt i alt acceptabelt, ikke mindst fordi det sikrer, at pensionen holder trit med de aftalte generelle lønstigninger. Statspensionisternes Centralforening har da også stemt ja til forliget, og OAO-Stats repræsentantskab har ligeledes besluttet at anbefale sine medlemmer at godkende OK 15 resultatet. Udfaldet af urafstemningen foreligger den 10. april Inde i bladet er der indrykket et skema Ramme og reguleringsordning OK 15 der viser udmøntningen af de generelle lønstigninger m.v. Johnny Madsen Formand Selv om der ikke er tale om nogen lønfest for statsansatte og pensionister, må det dog konstateres, at der trods alt bliver tale om en omend Posthornet april

4 4 Posthornet april 2015

5 Af Per Lund Simonsen Post Danmarks topchef, K.B. Pedersen, har forladt kommandobroen og er gået på pension Det er en hædersmand med et fast forankret demokratisk sindelag, der er gået fra borde. En mand med dyb respekt for det postale håndværk og de menige medarbejdere. K.B. Pedersen er forblevet sit eget sympatiske og uimponerede jeg med værdifulde menneskelige egenskaber i behold. Og en loyal samarbejdspartner for Postpensionisternes Landsforening. K.B. Pedersen har haft en usædvanlig og imponerende karriere, efter at han i 1966 indtrådte som elev i Post og Telegrafvæsenet. Med flotte eksaminer gennemførte han etatsuddannelsen og sluttede karrieren som administrerende direktør i Post Danmark A/S og vicekoncernchef i PostNord AB. Ved årsskiftet 2014/2015 trak K.B. Pedersen sig tilbage fra sine topposter. Hans fortjenester og betydning kan ikke udtrykkes mere præcist end med koncernchef i Post- Nord, Håkan Ericssons ord: K.B. Pedersen har nu valgt at gå på pension og trækker sig dermed tilbage fra sine driftsmæssige opgaver i koncernen. Jeg har fuld respekt for hans beslutning om nu at trække sig tilbage og nyde en velfortjent roligere tilværelse. K.B. har leveret en fantastisk indsats i PostNord og Post Danmark, hvor han har haft afgørende betydning for virksomhedens udvikling. K.B. besidder utrolig stor viden og erfaring om de komplicerede postale spørgsmål, og han nyder stor international anerkendelse for sin viden og betydning i den internationale postbranche. Selv om K.B. Pedersen i hele virksomheden bedst kendt som K.B. - indtil udgangen af juni 2015 fungerer som rådgiver for Håkan Ericsson og derfor ikke helt har sluppet tøjlerne, er det lykkedes Posthornets udsendte at få et afskedsinterview med ham på hans bopæl i et villakvarter i Viby Sj. Han kommer dig smilende og venlig i møde. Håndtrykket er fast. Det samme er blikket. Karismaen er åbenbar. En samtale med K.B. er som en odyssé gennem den nyere posthistorie set fra toppen af pyramiden, hvor den næsten 400 år gamle etat har gennemløbet en skelsættende udvikling fra monopol på postvirksomhed til en moderne virksomhed i fri konkurrence på markedsmæssige vilkår. Blå bog K.B. Pedersen 1948 Født i Sebbersund 1966 Elev i Post og Telegrafvæsenet 1981 Postinspektør 1987 Kontorchef/Postchef 1988 Viceadministrerende direktør i Post Danmark A/S 2009 Administrerende direktør i Post Danmark A/S og vicekoncernchef i PostNord AB Posthornet april

6 Fra etat til virksomhed P&T s ledelse var fra starten opmærksom på, at det var en særdeles velbegavet ung mand med unikke analytiske evner, der havde valgt at lægge sin arbejdskraft i etaten. Og da K.B. Pedersen i 1971 efter 2 år i Militæret som befalingsmand vendte tilbage, blev han håndplukket til Postens Planlægningssekretariat, der var en relativ ny enhed på daværende tidspunkt. K.B. s analytiske begavelse blev der god brug for i de kommende år, hvor P&T gennemgik en epokegørende udvikling fra hæderkronet etat til aktieselskab, og han var en nøglefigur og signifikant medarbejder i mange sammenhænge helt tilbage fra de turbulente år i 1970 erne. Begivenhedsrige og urolige tider. Strukturplaner Nye strømninger i samfundet var ikke gået sporløst henover etaten. Det såkaldte studenteroprør i 1968 var et symptom på, at gamle værdier var i opbrud. Mantraet var bl.a. Demokrati på arbejdspladsen, udvidet samarbejde og medbestemmelse erne blev derfor på mange måder en brydningstid for P & T med underskud på postsiden, budgetoverskridelser, svigtende økonomisk styring, ny omdelingsordning, dalende kvalitet i postbesørgelsen og hyppige arbejdsnedlæggelser i det københavnske postområde. Det var blot nogle af udfordringerne i en efter det såkaldte jordskredsvalg i 1973 mildest talt ustabil politisk periode med skiftende mindretalsregeringer af varierende partifarve. Jeg ser 197O erne som meget politisk præget. Fagforeningerne og navnlig Dansk Postforbund, hvis daværende formand, Aage Andersen, i en periode var medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, havde ret stor indflydelse. Men især den politiske ustabilitet og som følge heraf manglen på klare politiske signaler gjorde det vanskeligt for P&T s ledelse at håndtere tingene at manøvrere rationelt, siger K.B.. Pedersen. Nedsættelse af strukturudvalget i 1971 fik meget stor betydning for P&T s udvikling fra 1975 og i årene frem til begyndelsen af 1980 erne Udvalget afgav betænkning i 1975 med udover forslag til organisatoriske ændringer vidtgående decentraliseringstanker og fremsynede ideer om medarbejdernes inddragelse i beslutningsprocessen gennem et system af overlappende beslutningsgrupper, hvor alle virksomhedsorienterede blev truffet. Poul Hansen havde været primus motor i strukturarbejdet, og det blev også ham, der nu som generaldirektør fik ansvaret for at gennemføre planerne. K.B. Pedersen vurderer, at strukturudvalgets betænkning indeholdt en lang række visioner, der var forud for deres tid. Og hvis forudsætningerne havde været til stede, ville P&T have været en af de mest progressive virksomheder i Danmark, siger han. Det, som Poul Hansen ville, var rigtigt, men forudsætninger for at føre visionerne ud i livet var ikke til stede. De løsninger, der både menneskeligt og forretningsmæssigt var rigtige, kom til at lide af transplantationssyge, som gjorde, at det med de overlappende beslutningsgrupper og andre ting drev tingene i en retning, som bevirkede, at det blev u styrbart. Den største fejl med de overlappende beslutningsgrupper var nok, at man kun skulle komme med afvigerapportering og ikke opererede med periodiserede budgetter. Det gav den forklaringskultur, som blev almindelig i virksomheden. Hvis man ikke har en fuld rapportering, så man kan se helheden så at sige 360 grader rundt og kun rapporterer afvigelserne, så kører man ud over afgrunden. Når strukturplanerne kuldsejlede, hang det ud over økonomiske styringsproblemer også sammen med, at kemien mellem den politiske ledelse personificeret i P&T s daværende minister Jens Risgaard Knudsen og Poul Hansen ikke var særlig god, mener K.B. Pedersen. Risgaard Knudsen havde en meget prosaisk tilgang til problemerne og havde ikke den store forståelse for Poul Hansens fremtidsvisioner. Risgaard Knudsen mente, at post til tiden var det første og vigtigste mål, og derefter kunne man tage fat på morgendagens problemer. Poul Hansen fokuserede antagelig for lidt på at løse dagligdagens problemer fremfor morgendagens. Hvis han havde taget det i omvendt rækkefølge, så havde han haft et godt grundlag for også at løse morgendagens problemer. Men dertil kom det jo aldrig, fordi tingene kom ud af styring. 6 Posthornet april 2015

7 TiK programmet. Underskud vendt til overskud Efter de turbulente 70 ere og efter holmgange med de faglige organisationer og skiftende ministre, kom virksomheden i 1980 erne om ikke i smult vande, så dog i roligere farvand. Der blev gennemført omstruktureringer, som betød, at den del af virksomheden P&T, der vedrørte teledrift, blev udskilt og anbragt i en ny koncern Tele Danmark i dag TDC. Tilsvarende skete med postgiroen, der i første omgang blev omdannet til GiroBank. Men dermed var de to virksomheder, der havde leveret etatens overskud ude af billedet. Forudsætningen for at kunne udvikle Posten som virksomhed og få de bevillinger, der skulle til for at investere, var at få det økonomiske på plads. Derfor blev der sat ind på at få vendt rundt på tingene, således at Posten i sig selv kunne give overskud, og det lykkedes fra slutningen at 80 erne til begyndelsen af 90 erne at få vendt underskuddet til et overskud. Og der blev taget forskellige midler i brug effektiviseringer, seminarier, og budgetpres osv. Det førte til en form for forstoppelse i forandringerne, bl.a. fordi det stillede krav til medarbejderne om omstilling og udvikling, mener K.B. Så i de første år var det nødvendigt at finde metoder til at få bedret relationerne til også de faglige organisationer. Derfor igangsatte vi et arbejde med den såkaldte EFQ model og selvbærende team, og prøvede at tage nogle af de ting op, der i virkeligheden var indeholdt i strukturbetænkningen. Nemlig respekt for medarbejderne, der bør tages med på råd, fordi de ofte ved mest om, hvad der skal til. Hvis man har en opfattelse af, at vi i ledelsen står oppe på kajen, og alle medarbejderne sidder nede i båden og skal rive i årerne, så går det galt. Vi er alle i samme båd. Og for at få medarbejderne til at se tingene i en helhed, blev det bygget op omkring EFQ modellen, som førte til, at vi fik Den Danske Kvalitetspris. I Post Danmark blev konceptet kaldt Total Involvering i Kvalitet (TIK), og det indebar bl.a. et omfattende uddannelsesprogram, hvor næsten alle virksomhedens medarbejdere kom på skolebænken. EFQ modellen er udviklet af Toyota og anvendes i mange store danske og udenlandske virksomheder, fortæller K.B. Pedersen. Modellen bygger på, at man metodisk får lagt en ramme om, hvordan man skal drive virksomheden og på, at resultatet ikke alene skal måles i et finansielt resultat, men også i medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed og samfundstilfredshed. Tilfredse medarbejdere, tilfredse kunder og et tilfreds samfund er forudsætningen for et godt finansielt resultat. Det lykkedes at få drejet tingene rundt, så P&T blev så velfunderet, at virksomheden gav overskud. Vi fik tilfredse medarbejdere, vi fik tilfredse kunder, og det gjorde, at vi kunne blive en selvstændig offentlig virksomhed - det første skridt mod et egentlig aktieselskab. Selvstændig offentlig virksomhed I 1995 blev Post Danmark omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed, der er en statslig forvaltningsenhed med selvstændige indtægter og formue, og som fungerer udenfor det statslige bevillingssystem. Post Danmark var den første, i dag er DSB og Naviair selvstændige offentlige virksomheder. Den største umiddelbare fordel var nok, at vi fik en professionel bestyrelse med fhv. minister Palle Simonsen som formand, siger K.B. Palle Simonsen var højt respekteret af samtlige partier I Folketinget. Han var en stærk personlighed og et godt bolværk mod det politiske system.. Aktieselskab I 2002 blev Post Danmark delvis privatiseret, og efter en udbudsrunde erhvervede den britiske kapitalfond CVC en aktiepost på 22 pct. Det var efter min personlige opfattelse en ekstrem fordel, bl.a. fordi politikerne kom på endnu større armslængde, som det hedder, og derfor ikke kunne blande sig uden at komme i konflikt med den overenskomst, der var indgået mellem den danske stat og CVS Men det var også en fordel, fordi vi fik risikovillige ejere ind, der gjorde, at vi kunne investere i det belgiske postvæsen. Det var et selskab, vi tidligere havde haft kig på. CVS var med på ideen, og den cocktail, hvor CVC havde pengeforstand, og vi havde forstand på post, var god. Jeg tror, at værdien af aktierne i Belgien blev multipliceret med 7 i perioden, indtil vi solgte dem igen. Så det var en ganske god forretning. Posthornet april

8 PostNord I 2009 fusionerede Post Danmark med det svenske postvæsen til Posten Norden AB, der i 2011 fik navnet Post- Nord AB. Det var meningen, at der skulle være 3 ejere, den danske stat, den svenske stat og CVC, fortæller K.B. Pedersen. Men det gav en række problemer på den svenske side, at der skulle private investorer ind, og det endte med, at CVC trak sig ud af ejerskabet af Posten Norden mod at overtage Post Danmarks aktier i det belgiske postvæsen. I forbindelse med balancering af ejerforholdet, blev det bestemt, at 40 pct. skulle på danske hænder og 60 pct. på svenske hænder, men således at der er fifty - fifty beslutningsret, og rettighederne er 50 pct. til den svenske stat og 50 pct. til den danske stat. Brevvirksomheden i fremtiden Det er en kendsgerning, at brevmængden i Danmark - noget mindre i Sverige- som følge af digitaliseringen er faldet drastisk i de senere år, men K.B. Pedersen er optimist. Nogle af de breve, der bliver tilbage, er nogen, der er større marginal i, fordi det er breve, som indeholder varer. Brevet vil i højere grad blive brugt til varedistribution som følge af E- handel. Breve må veje op til 2 kg., og meget af det, folk køber på nettet, vejer mindre end 2 kg. Det røde postbud signalerer tryghed, ham har folk tillid til og er ikke bange for at lukke ind. Privatsfæren K.B. Pedersen er gift med Karen Elise Jensen bedre kendt som Leisa der selv har haft en flot karriere i Posten med en slutstilling som kontorchef. Deres voksne datter, Sofie, er cand. mag. og gymnasielærer på Roskilde Katedralskole. K.B. har vidtspændende interesser, musik, nyere dansk historie og litteratur mv. Han har en anselig bogsamling og stor almenviden. Et par bestyrelsesposter skal det nok blive til, så der er næppe tvivl om, at K.B. får et travlt og indholdsmættet otium. Anegalleriet I forgemakkerne til konferencesalen i Post Danmarks hovedsæde prydes endevæggen af sorthvide portrætter af nogle af koryfæerne gennem Postens snart 400 årige historie og af K.B. Pedersens forgængere som topchef. Han har nu fået plads som den foreløbig sidste i rækken. Det er der ikke symbolik i. Havde der været det, ville K.B. Pedersens portræt være placeret i første geled. Der vil derfor stadig være en brevforretning af anseelig størrelse og nogle marginaler, som gør, at det stadig vil være en god forretning. I og med, at brevmængden bliver mindre, og standardbrevet forsvinder, vil brevbesørgelsen og pakkebesørgelsen mere og mere ligne hinanden. Det betyder, at man kan få slået brevog pakkeoperationen mere og mere sammen. Nøgleordet er volumen. Velfærdslogistik. Postbudet signalerer tryghed Post Danmark har i de seneste mange år markeret sig markant på området for velfærdslogistik. Vi leverer mad til ældre medborgere, og vi sætter forskellige former for it-udstyr op hos borgere, der har været på hospital, for nu at nævne nogle få af de områder, som vi betegner som velfærdslogistik, siger K.B. Pedersen. 8 Posthornet april 2015

9 Postpensionisternes Landsforenings ordinære generalforsamling 2015 PL afvikler sin ordinære generalforsamling i Messe C, Fredericia, torsdag den 16. april 2015 Du kan nå det endnu! Postpensionisternes Landsforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2015 kl i Messe C, 7000 Fredericia. Dørene åbnes kl , og generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl Der vil blive arrangeret bustransport mellem Fredericia Banegård og Messe C. Afgang Fredericia Banegård kl og fra Messe C kl Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Velkomst 2. Valg af stemmeudvalg og dirigent 3. Beretning 4. Regnskab / Budget 5. Fastsættelse af honorar 6. Indkomne forslag 7. Valg i henhold til vedtægternes paragraf 8 8. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 3. marts Alle medlemmer af Postpensionisternes Landsforening har ret til at deltage i generalforsamlingen. Medlemskort forevises ved indgangen. Foreningen vil være vært ved et let traktement. Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til Postpensionisternes Landsforening, Brovadvej 51, Erritsø, 7000 Fredericia, på hjemmesiden eller telefon Posthornet april

10 Hele ensemblet kommer fra Gelsted. Lederen er Birgit Holm. Øvrige er Yrsa Schwartz og Gitte Larsen, mens pianisten er Per Rye Pedersen. Adressen Kingstrupvej 617, Gelsted. Per Yrsa og Birgit Postpensionisterne Odense En dag med Bjergbankens Ja, hvad er nu det for noget. Jo, en gang om året, mindst, inviteres medlemmerne af vor lille klub med dets 320 medlemmer til et foredrag eller underholdning med spisning, og i år var naturligvis ingen undtagelse. Man havde inviteret et ensemble, bestående af 3 velsyngende damer og en mand til at traktere et klaver, og da de bor ude på landet ved en bakke, så er Bjergbankens Kabaret meget betegnende. Vi var lidt spændte på deres præstationer, og tænkte til at begynde med, at de var da vist et par ordinære husmødre, men tag ikke fejl. De kunne synge og optræde. En af damerne havde fået forfald, men jeg skal da love for, at selv om den tredje ikke var der, så tog de andre to sangerinder over, så det gjorde noget. Bevares, mange af melodierne kendte vi i forvejen, men dels var der nye tekster, dels kunne vore medlemmer ikke synge med, for vi kunne ikke huske alle de gamle tekster, men det gjorde ikke noget, for de to damer kunne det hele og tog os med storm. Hver eneste sang gav dem lejlighed til at klæde om, og det gjorde de festligt med højt humør og talent. Fantasien havde fået frit spil til 2 timers underholdning, der gav fortjent applaus fra de næsten 100 pensionister, der var mødt op. Skulle andre klubber få brug for dem, så prøv på tlf Hvor går man hen og får god underholdning, kaffe med brød og til sidst 3 halve stykker smørrebrød med drikke- 10 Posthornet april 2015

11 Yrsa og Birgit Et udsnit af forsamlingen med Birgit i baggrunden i nummeret som Lisbeth Dahl som husmor. Foto: Preben Berg, Odense. Yrsa og Birgit kabaret varer til for 50 kroner samtidig med, at man kan hilse på gamle kolleger, som man måske ikke lige ser til hverdag? Det gør man i Odense Postpensionisters klub. Yrsa Odense postomdelingscenters store kantine lagde lokaler til, og det håber vi, man vil kunne i mange år fremover, selv om Post Nord s afdeling i Odense er lejet ind i den bygning, som det danske Post Danmark tidligere var ejer af i Storbyen Odense. Her er nemlig lys, luft og plads i et lokale, der er bygget oven over sporene i den tidligere postbanegård. Vi glæder os til næste sammenkomst, som, bortset fra den ugentlige bowling, er generalforsamlingen den 12. marts samme sted. Posthornet februar

12 Af Per Lund Simonsen Statspensionisternes Centralforening nedlægges med udgangen af 2015 Det er en traditionsrig og hæderkronet organisation med 70 år på bagen, der efter en lang proces ser sig nødsaget til at dreje nøglen om. Svigtende medlemstilgang og udtømte muligheder for at få at få andre pensionistgrupper til at melde sig ind, var den realitet, der fik hovedbestyrelsen til at indstille til repræsentantskabet, at Statspensionisternes Centralforening (SC) nedlægges med udgangen af året Ikke alene svigtende medlemstilgang, men også udmeldelser, har været med til at accelerere udviklingen. Ved årsskiftet 2009/2010 meldte Danmarks Lærerforenings Pensionsfraktion med ca medlemmer sig ud af SC. Og på et hovedbestyrelses møde i januar i år meddelte Seniorforeningen Told*Skat og Postpensionisternes Landsforening (PL), at man ville gøre det samme pr. 31. december På repræsentantskabsmødet den 24. februar blev hovedbestyrelsen indstilling om at nedlægge SC enstemmigt vedtaget. Ved den lejlighed udtalte formanden for PL, Johnny Madsen, bl.a.: Den endelige beslutning i PL om udmeldelse er blevet aktualiseret i takt med udviklingen i samfundet, idet der stort set ikke ansættes flere tjenestemænd og dermed udhules SC som det samlende led for statspensionisterne. Pr. 1. januar 2015 forlod Dansk Magisterforenings Pensionistsektion med medlemmer SC, og med de bebudede udmeldelser, ville der blot være medlemmer og 6 medlemsorganisationer tilbage ved årsskiftet 2015/2016. SC s gennemslagskraft som talerør for statspensionisterne er dermed svækket betydeligt, og der ville hverken økonomisk eller fagpolitisk være mening i at bevare SC. 12 Posthornet april 2015

13 Foto: Flemming Cornelsen Aabenraa Postkontors Pensionistforening var igen på tur TV syd Kolding Skærmen der bød os velkommen Vi blev derefter guidet rundt i huset, hvor vi så studie, kontrolrum, redaktionsrum o.s.v. TV syd er ved at få lavet et nyt studie til at afvikle nyheder i, og der fik gæsterne lov til at prøve, hvordan man gebærder sig som vært. Mikkel, som var studievært denne aften fortalte, hvordan en udsendelse bliver afviklet, dette gjorde han til alles tilfredshed. Studieværten Mikkel fortæller om afviklingen af en udsendelse Bestyrelsen havde denne gang arrangeret en tur til TV syd i Kolding, hvor de er flyttet ind i et flot nyt mediehus og meget passende er adressen Medieparken 1. Her blev vi modtaget af 2 dejlige piger, nemlig Lea og Kirsten, som tog os med rundt i denne spændende cirkelformede TV station. Det første vi så, da vi kom ind af døren var, at der på en Tv skærm stod velkommen til os. Kirsten tog os så med ud i garagen, hvor bilparken blev vist frem, og hvad disse 8 biler, som de råder over, indeholdt af kameraer og alverdens teknik Det sidste sted, vi var på rundturen, var i producer rummet, som måske nok er det vigtigste sted i huset, her viste producer John, hvordan man afvikler en udsendelse og sætter billeder sammen. Han fortalte meget interessant om de mange år, han havde været med i medie verdenen. Vi gik på tilbagevejen i gennem redaktionslokalet, hvor der arbejdes hektisk både før og efter en udsendelse. Der blev derefter sagt pænt farvel til alle gæsterne, der igen havde fået en god oplevelse. Flemming Cornelsen Derefter fik vi kaffe, og der blev fortalt alt om den store bygning, som havde kostet omkring 45 millioner at bygge, støtteforeningen havde betalt de 9, der blev også fortalt, hvordan man får et budget på 67 millioner til at gå op. Det blev også oplyst, at der var omkring 70 ansatte i huset. Der blev vist en video over alle aktiviteter, der foregår både ude i marken og hjemme på TV stationen. Besøg i producerrummet Posthornet april

14 Postpensionisterne Sønderborg Tilbageblik Torsdag den 8. januar. Generalforsamling 27 medlemmer var dette år mødt frem. Det blev besluttet at forhøje medlemskontingentet med 5 kr. til 25 kr. pr. medlem pr. måned, men først gældende fra 1. januar 2016! Jørgen H. Petersen, der har været suppleant til bestyrelsen i 11 år, ønskede ikke genvalg. I stedet blev Gerda Nicolaisen indvalgt. Alle øvrige valg var genvalg. Torsdag den 29. januar. Tidligere havnemester Lass Andersen Der var 29 deltagere til det faste månedsmøde på biblioteket. Den tidligere havnemester var også en mester i at fortælle om sit begivenhedsrige liv på søen og på havnen. Han tryllebandt os med fortællinger om sine mange for- Potzdam-konferencen, Cæcilienhof. Foto: Chr. Lauritzen Da vi er lidt bagefter med at fortælle om vore begivenheder, er de måske uaktuelle, men kan måske være af interesse for kolleger for så vidt angår emner. Her følger en hurtig oplistning af de gamle tiltag: Maj: Tur på Kielerkanalen med Freya Maj: Spisning EUC Syd Juni: TV-Syd i Kolding August: 4-dages tur til Berlin September: Kartoffelmelsfabrikken i Toftlund Oktober: Carlsberg i Fredericia (måtte aflyses pga for få tilmeldte!) November: Foredrag om Ecuador og Galapagos øerne November: Lottospil m/ hygge December: Julemarked i Husum December: Julehygge sammen med alle postpensionister arrangeret i samarbejde med postkontoret Brauerei, Eisbein m Sauerkraut, fotograf: Chr. Lauritzen 14 Posthornet april 2015

15 Julemarked I Husum. Foto: Susanne Nissen skellige jobs fra bunden af og til skibsfører på de store skibe fra de danske rederier. Endvidere var der et afsnit med oplevelser om hans tid i den danske flåde. Endelig var slutstationen havnemester i Sønderborg, hvor han var i mange år. En virkelig interessant eftermiddag, hvor formanden måtte have uret frem for at styre tiden, for Lass kunne blive ved. Ordene var selvfølgelig underbygget af flot bearbejdet billedmateriale, og med Lass lunefulde måde at fortælle på, fik vi alle en dejlig eftermiddag ud af det. Bosses 8-mands blæser- og familieorkester Det kan nok være, at mange af de gamle ben slog i takt til musikken. Et virkeligt vellykket indslag, tak til Tage for det! Bent U. Olsen hyggede om os med sin musik under spisningen og til dansen, og vi havde en vellykket aften. Venlig hilsen Pbv Christian Lauritzen Fredag den 20. februar. Fest i Ulkebøl Forsamlingshus 42 havde tilmeldt sig til vor årlige fest. Vi nød alle maden, der også denne gang var arrangeret som buffet, hvilket igen var meget tilfredsstillende. Vores impresario, æresmedlem, sekretær og næstformand Tage Christensen stod atter suverænt og med generalfuldmagt for det kunstneriske indslag: Posthornet april

16 Foto: Paul Erik Holmgaard Pensionistklubben Posten Silkeborg Afholdte arrangementer i løbet af vinteren Julefrokost, torsdag den 4. december 2014 på Silkeborg Postkontor Først fik Simon From ordet. Han fortalte lidt om, hvad der sker i Posten lige nu, der sker hele tiden ændringer. Mængden af breve er stadig faldende, medens antallet af pakker er stigende. Bøgehøj Teater 43 personer var mødt op til den årlige julefrokost. Paul Erik bød velkommen til DB-leder Simon From, til den gamle personaleforening og de 3 damer, som hjælper i køkkenet, men allermest velkommen til postpensionisterne. Menuen var som sædvanlig sild med karrysalat og æg. Derefter smørrebrød, øl, snaps og en enkelt. Senere var der kaffe og en ostemad. Derefter fortalte Paul Erik lidt om de arrangementer, der har været i løbet af året, og nævnte, at vi lige nu er 70 medlemmer, som er flinke til at bakke op om de ting, vi finder på. PE takkede Simon From, fordi han ville komme, og bad ham hilse postmester Sten Helledie og sige tak for, at vi må komme til denne julesammenkomst, vi er meget glade for, at denne tradition kan fortsætte, det er en af de dage, vi ser frem til, og jeg er meget glad for, at så mange var mødt op. Der blev også sunget et par julesange, som Carsten spillede til, og snakken gik som vanligt lystigt. Julefrokost Generalforsamling Foto: Paul Erik Holmgaard 16 Posthornet april 2015

17 GENERALFORSAMLING Onsdag den 14. januar 2015 afholdtes den årlige generalforsamling på Silkeborg Postkontor, 31 medlemmer deltog. Første punkt på dagsordenen: valg af dirigent, Jonna Melau blev valgt. Jonna takkede for valget og gav derefter ordet til Paul Erik (P.E.) for bestyrelsens beretning. P.E. bad os mindes 2 kolleger fra klubben, som desværre er gået bort i 2014, med et øjebliks stilhed. Derefter fulgte beretningen med lidt om, hvad der var sket i klubben i Beretningen blev godkendt. Regnskabet viste et pænt overskud på 3.738,01 kr. Derefter var der valg til bestyrelsen: Valg af næstformand (Kristian Jørgensen) Valg af sekretær: (Alice Holmgaard) Valg af suppleant: (Anna Sønderbæk) Valg af revisor og revisorsuppleant Alle blev genvalgt. Fastsættelse af kontingent for fortsætter uændret. Eftermiddagen sluttede af med kaffe og franskbrød med ost og pålæg samt øl og vand. Besøg på Dansk Supermarkeds elevskole Torsdag den 5. februar 2015, kl.8.15, drog 47 personer (30 medlemmer og 17 gæster) mod Ebeltoft. Vi skulle igen besøge Kursuscenter Bøgehøj, som ejes af Dansk Supermarked. Vi var fremme i god tid, og kl holdt borgmesteren tale, og klippede snoren over. Så var der adgang til butikkerne. Nogle startede med kaffe, andre startede med at handle. Der var mulighed for at gøre en god handel til priser, vi kun kan drømme om til hverdag. Også maden var til rimelige priser, og det så lækkert og indbydende ud. Kl gik turen mod Silkeborg igen, vi var hjemme kl En hyggelig tur, hvor Dansk Supermarked betalte for bussen. Teateraften på Det ny Teater Onsdag den 4. marts var der 29 personer til revy, der hed Badet i smil, på Silkeborg Ny Teater. Vi mødte op 1½ time før forestillingen begyndte, hvor vi så fik kyllingefilet i fløde m/peberfrugt, kartofler og salat. Revyen begyndte kl. 20, og de medvirkende havde virkelig gjort sig umage for, at vi skulle have en sjov aften, der var sang og mange skets, borgmester, byrådsmedlemmer, Lars Lykke m.m. fik alle en hilsen med på vejen, lattermusklerne og hænderne blev flittig brugt. Kedeligt var det bestemt ikke. Det var en rigtig hyggelig aften. I pausen fik vi kaffe med chokolade til. Alice Posthornet april

18 Billede fra Salen Postvæsenets Pensionistforening Fredericia Livets Gang i foreningen Foto: Preben Larsen Onsdag den 14. januar Banko Årets første møde forgik i 3F lokaler på Venusvej. Der var tilmeldt 65 personer I år have vi fået mange gode sponsorgaver, Bente, Else og Ketty have nogle gode forbindelser, som gerne ville støtte os. Vi siger mange tak. Bjarne Tjekker gevinsterne Johannes Byder velkommen Der blev spillet livligt. Det kneb lidt med mikrofonen, men det lykkes til sidst at få den til at virke. Alle gevinsterne blev fordelt. I pausen blev der serveret kaffe med wienerbrød og god lagkage. I alt en god eftermiddag. Tillykke til alle de, der vandt en gevinst. Onsdag den 18. februar I 3F. hus på Venusvej. Så mødtes vi igen. Denne gang skulle vi have haft et foredrag om Sydamerika og Orkideer. Desværre snød foredragsholderen os, selv om han blev bestilt et år i forvejen og kontaktet med mellemrum. Så 3 dage før skulle vi finde en, der kunne træde til. Tom Mørk - 6 uger gennem New Zealand i Autocamper Billede fra Salen Det blev Tom Mørk fra Wiuff. Han kunne fortælle om sin rejse 6 uger gennem New Zealand i autocamper sammen med sin kone. Han var en god fortæller og viste billeder fra sin rejse. New Zealand har i bogstavelig forstand utroligt meget at byde på, for selv om landet ligger helt for sig selv down under, rummer landet en fantastisk rigdom på såvel kultur som natur. På kort kunne han fortælle om den rute, de kørte. Også om de mange fugle blev der fortalt, især var der en kiwi fugl, der ikke kunne flyve, selv om den prøvede. Den have meget små vinger. Vi så også billeder fra steder, hvor filmen Ringens Herre blev optaget, desværre er det hele fjernet, det var en betingelse, at alt skulle stå som før optagelserne. Dog var vejen, der blev bygget, bibeholdt. I pausen blev der serveret kaffe, kringle og lagkage. Vi var nogle stykker, der var lidt skuffet, da vi have sat næsen op efter Orkideer, som vi skulle købe, men så sparede vi de penge. En dejlig eftermiddag med 51 deltagere. Venlig hilsen Ketty Kilde 18 Posthornet april 2015 Eigil og Erik tager mod betaling

19 Seniorklubben P&T Horsens Generalforsamlingen marts 2015 Ved velkomst blev der holdt et øjebliks stilhed for at mindes de af vore kollegaer, der ikke er her mere. Et forløb gennem året. Jeg vil endnu engang byde hjertelig velkommen til de nye medlemmer, som er kommet til, det glæder os, at I gerne vil være med. Vi har i året holdt 3 bestyrelses møder, på skift hjemme, + de summe møder, vi har holdt i forbindelse med medlemsmøderne i kantinen. 15. jan. var der Bowling med deltagelse af 17 deltagere. Derefter var der god forplejning i Bowl. Centret. 12. feb. Musik og sang sammen med Christian Østergård fra Gedved. 12. marts. Generalforsamling med god stemning. Vi i Bestyrelsen blev alle genvalgt. 9. apr. Besøg af Jørgen Pørksen, han fortalte om sin rejse gennem Usbekistan. Om folkets gæstfrihed, om udsmykningerne på templer o. lign.. Han havde forskelligt med, som vi kunne se og røre ved, silketørklæder, tæpper, kort m.m., så vi kunne danne os et indtryk af deres klæder. 21. maj, Udflugt til Mønsted Kalkgruber. Efter pausen ved Hjøllund Plantage kom vi til Frederiks Kirke, det er en lille smuk Kirke, der er speciel udsmykning på gulvet ved alteret, en smuk Døbefont. Kirken med gravpladserne bærer præg af, at området tidl. var befolket af Kartoffel Tyskerne, det kunne man se på gravstenene, navne og de store familie pladser. Kirken var blevet restaureret i 2003, dels havde byen samlet penge sammen, og dels havde de fået fra Margrethe Fonden. Derefter kom vi til Grønhøj Kro, hvor vi spiste. Efter middagen gav Krofar et par numre med guitar og sang i bedste Elvis Presley stil, derefter ude at se Morten Kock Museum, med de gode minder fra de gamle film. Kocks skrivebord, hans notater, nogle gamle biler og traktorer, bl.a. den Ib Mossin kører på i filmen Vagabonderne på Bakkegården. Derefter et lille Museum, hvor vi fik indtryk af, hvor småt Kartoffel Tyskerne boede. Så var der tid til besøg i Kalk Gruberne. - Kaffe med dejlig Pålægsmadder til. D. 10. sep., alm. hyggemøde. D. 8. okt. fik vi besøg af en harmonika spiller Finn??, han og Arne Blaabjerg fik os til at synge efter bedste evne, så der var højt humør, vi gik alle hjem med glæde i sindet. D. 12. nov. havde vi Bankospil, der var mange, som havde givet gaver, så der var godt gang i kortene. Ved vores udleverede nr. blev der delt gaver ud til alle. D. 10. dec. Julefrokosten, der er ikke så meget at sige, I havde et godt humør, fik stemningen løftet, og vi havde alle en god afslutning på året. Jeg må så sige, at det nok var sidste gang, at jeg stod for al maden, måske en enkelt ting eller to, til næste gang, men der er jo også mange tilbud udefra, så vi skal nok få en god Julefrokost. Vi i bestyrelsen siger tak til jer alle, tak for jeres fremmøde igennem året. Jeg siger tak til Arne for hans humoristiske historier og en lille sang af og til. Til slut vil jeg sige tak til de øvrige bestyrelses medlemmer for hjælp og opmuntring. Tak til jer alle. Det var alt, jeg lige havde samlet sammen til jer. Lissy Formand Seniorklubben P & T, Horsens Posthornet april

20 Feriekontoret Lodtrækningen på postens ferieboliger for ugerne blev afsluttet medio februar måned, men der er stadig mulighed for at leje en feriebolig. På hjemmesiden kan du følge med i, hvilke boliger og uger der er ledige. Du skal klikke på Ledige uger, som ligger øverst på siden den bliver som hovedregel opdateret hver dag. Når du er medlem af Postpensionisternes Landsforening og kommer fra det tidligere DPF eller 3F, så kan du leje alle ledige uger i postens feriehuse uanset farvemarkering. Er du medlem af 3F, kan du herudover leje de ledige feriehuse i Hotel og restauration, som er markeret med sort men ikke de, der er markeret med rød farve. Postens ferieboliger kan du se på og Hotel og restaurations på der ligger et link til højre på siden. Hvis du ønsker at leje en feriebolig, skal du ringe til Feriekontoret på tlf og tale med Katja eller Lisbeth. 20 Posthornet april 2015

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

!"#$"%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016

!#$%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016 Generalforsamlingenblevafholdtd. 4.februar2015.128stemmeberettigede medlemmervarmødtop. TELE ØST TELE ØST JørgenWenzelblevvalgttildirigentog ledteslagetsgangpåsinlunemåde. Formandensberetningogregnskabblev

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013 Sydfyns Single- single- og og vens Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk Januar 2013 Fredag den 4. januar kl. 19 Klubaften på Færgegården, Færgevej 13, 5700 Svendborg Der serveres hakkebøf med stegte

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere