Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade København V Telefon Revideret: Februar 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001"

Transkript

1 Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade København V Telefon Revideret: Februar 2001 Byggeri i kredsen? Udarbejdet af: FDFs byggetipsudvalg Layout: Nora Kriegbaum Tryk: FDF

2 Indhold 2 Skal vi bygge?... 3 Behovsanalyse... 3 Lokalebehov Byggeprogram Økonomi Næste møde Udflugt Forældremøde Byggetipsudvalgets arbejdsområde... 6 Byggeudvalg nedsættes... 7 Udvalgsopgaver Ekspertice Kredsens ledere Hvor får vi grunden fra?... 8 Måske en bygning i stedet for en grund? Fra landbrug til lejrhytte Kontakten til myndighederne Økonomiske rammer fastlægges Folkeoplysningsloven Lokale rådgivere Skitseprojekt...14 Indledning Byggeriets muligheder Skitsemæssig økonomiplan Projektets endelige udformning Hovedprojekt/myndighedstegninger Ansøgning om byggetilladelse...18 Indledning Byggetilladelse Ibrugtagningstilladelse Byggeriets gennemførelse Endeligt budget Kontrakt Tilsyn Aflevering

3 Til eftertanke Bilen En ny bil koster kr.. En ny bil er betalt på 6 år. Det tager 4-5 år og koster milliarder at udvikle en ny bil. Du bruger lang tid og undersøger meget, inden du køber en ny bil. Bygningen Et nyt hus koster l kr. eller 10 gange så meget som en bil. Et nyt hus er betalt på 30 år, eller 5 gange så lang tid som en bil. Nogle tror, at du kan udvikle, tegne og beslutte dig for et nyt hus på en aften. Nogle prøver at tegne et hus på en aften. De skal nok få tag på huset; men det bliver sjældent godt! Skal vi bygge? Spørgsmålet Skal vi bygge? kommer på et eller andet tidspunkt op i enhver kreds. De mange kredshuse, hytter og sommerlejre er bevis på, at svaret ofte har været et ja. Det er imidlertid en stor afgørelse. Man bygger jo ikke bare for de nuværende medlemmer, men også for fremtidens - og lægger derved et stort ansvar og arbejde på kommende slægter. Samtidig skaber man fordele og goder for kredsens arbejde i en årrække fremover, for det er godt for en kreds at have eget hus. Tænk derfor grundigt over sagen, før den føres ud i livet. Der er ingen grund til at forhaste sig. Der er brug for stor enighed og stærkt sammenhold i både bestyrelse, lederråd og forældrebagland. Behovsanalyse Det første, der er brug for, er, at lederne samles til en behovsanalyse. Her kan det være en fordel at få forbundssekretæren til at deltage. Han/hun kan ud fra sine erfaringer fra andre kredse stille en række spørgsmål, som bør drøftes. Det kan f.eks. være: Målsætning: Hvad er formålet med byggeriet? Hvilket behov har kredsen for kredshus/hytte eller sommerlejr? a. Er det plads, l mangler? b. Er det omgivelserne, der ikke er egnet? c. Er det kredshuset, der bare er utrolig trist og kedeligt? d. Er det for at komme nærmere naturen og friluftslivet? e. Kunne en ombygning af - eller tilbygning til - eksisterende lokaler ikke dække behovet? f. Hvordan er kredsens muligheder i området - vil der stadig være børn nok til en kreds, eller skal man flytte et andet sted hen? g. Er kredsen blevet for stor? Var deling i to kredse en mulighed? h. Hvad med en satellitkreds?...osv. 22 3

4 Sekretæren vil også betone betydningen af friluftsarbejde, og stiller måske spørgsmålet: Er der overhovedet brug for flere lokaler? Var det måske bedre at satse på et udendørs område, måske med et mindre hus som base for friluftslivet. Lokalebehov De enkelte klassers og patruljers ønsker om lokaler skal også drøftes: Måske skal man allerede nu overveje, hvordan huset kan udnyttes maksimalt ved at afholde møder hver dag i huset i stedet for måske en eller to aftener. Lokalerne kan også laves så store, at de kan bruges til flere formål. En patrulje kan udmærket holde møde i tumlingeklassens lokale, mens det vil knibe for tumlingene at være i et normalt patruljelokale. I denne indledende fase skal der også være plads til de lidt utraditionelle og lidt skøre ideer. Måske er den vilde idé bæredygtig og god; under alle omstændigheder vil budgettet, der lægges på et senere tidspunkt, bringe de alt for vilde ideer ned på et realistisk niveau. Aflevering Når arbejdet er færdigt, skal kredsen overtage resultatet, og det sker ved en afleveringsforretning. Afleveringsforretningen har følgende funktioner: 1. Ansvarets overgang. 2. Mangelgennemgang af det udførte arbejde. 3. Godkendelse af entreprisens overensstemmelse med kontrakten. 4. Start på garantiperioden. der efter AB 92 er 5 år. Som nævnt betyder afholdelse af afleveringsforretning, at kredsen nu overtager risikoen ved ejendommens drift, og dermed frigør entreprenøren for dette ansvar. Afleveringsforretningen består af en nøje efterkontrol af alt til entreprisen hørende arbejde. Hvis arbejdet - eller dele deraf - ikke kan godkendes, noteres dette i en mangelliste. Bygherren modtager nu arbejdet, dog under forudsætning af, at de konstaterede mangler udbedres. Byggeprogram Ud fra snakken om lokaler og de mange ønsker, laves et byggeprogram, som omhandler alle de faciliteter, der skal bygges ind i huset. Det vil være til hjælp for arkitekten, når han skal lave skitseprojekt, og for snakken om økonomien. Bemærk, at der på dette tidlige stadium af processen ikke er slået nogen streger på et stykke papir: tegninger hører til på et senere tidspunkt! Så kom den store dag, - men det er en helt anden historie! 4 21

5 Kontrakt Kontrakten omfatter normalt: - entreprenørens tilbud - det fuldstændige udbudsmateriale - arbejdstidsplan - rateplan (udbetalingsplan) - særaftaler om f.eks. frivillig arbejdskraft - evt. sikkerhedsstillelse fra både entreprenører og bygherre - AB 92 Planlægningen af byggeriet er af stor betydning for at få det rigtige produkt på passende kort tid. Derfor er en god styring af projektet absolut nødvendig. Der er normalt byggemøde en gang hver eller hveranden uge, foruden det daglige tilsyn på byggepladsen. Tilsyn og byggeledelse Tilsynsarbejdet omfatter: - projektkontrol - d.v.s. bliver arbejdet udført i henhold til udbudsmaterialet? - kvalitetskontrol - d.v.s. bliver der brugt de foreskrevne materialer? - styring - d.v.s. bliver arbejdet udført i henhold til den udarbejdede tidsplan? Det er vigtigt, at hele byggeprocessen registreres, dels ved løbende skriftlige aftaler og dels gennem byggemødereferater. Hvis kredsen selv udfører tilsynsarbejdet, er det vigtigt, at der udpeges én tilsynsansvarlig, så det er fuldstændig klart, hvem der har kompetencen. Økonomi Det er vigtigt, at man også får dette problem drøftet på mødet. For kredsens fremtid er det helt afgørende, at et byggeri ikke medfører større fremtidige driftsudgifter, end kredsens økonomi kan klare. Man må altså starte med at fastlægge, hvor store de årlige nettoudgifter til driften af kredshuset eller hytten må være (om beregning af nettoudgifterne, se afsnittet om økonomiske rammer side 12). l driftsudgifterne indgår renter og afdrag på lån. Det vil sige, at den maksimale lånoptagning samtidig bliver bestemt. Herefter er det kredsens egen opsparing, gaver i forbindelse med byggeriet samt eventuelt kommunalt etableringstilskud, der tilsammen afgør, hvor mange penge der kan investeres i byggeriet. Forbundssekretæren kan give ideer om, hvordan man i forskellige kommuner støtter foreningsbyggeri. Og han/hun kender til Folkeoplysningsloven, som giver kommunen pligt til at yde driftstilskud til hytten eller kredshuset. Næste møde Det bliver sent, før alle disse spørgsmål er bearbejdet, så der er brug for mange møder, før sagen er klar. Send nu bud efter det stedlige medlem af landsforbundets byggetipsudvalg (se næste hovedafsnit); forinden bør l informere ham om, hvor langt l er kommet i jeres overvejelser. Byggetipsudvalget har erfaring fra en lang række byggerier og kan med lysbilleder, tegninger m.m. belyse og fortælle om projekter, der er gennemført med held. Byggetipsudvalget består af fagfolk (konstruktør, arkitekter, økonom, landinspektør), der står gratis til rådighed for kredsene. 20 5

6 Udflugt Det er en god idé at tage på udflugt med bestyrelse, lederråd og evt. byggeudvalg. Turen skal gå til en række bygninger af den slags, man ønsker at bygge. Byggetipsudvalget eller forbundssekretæren kan formidle eller arrangere denne udflugt, som giver mulighed for at se og høre, hvordan andre kredse har løst opgaven. Forældremøde Når det er vedtaget i kredsen, at der skal bygges, indkaldes forældrene til et møde, hvor planerne forelægges. Her skal man lytte til forældrenes forslag og råd, for uden deres hjælp kommer man ikke langt. Forældrenes tilsagn om økonomisk og praktisk støtte er med til at danne grundlaget for den endelige beslutning i bestyrelsen, som har ansvaret for kredsens økonomi og fremtid. Byggetipsudvalgets arbejdsområde Landsforbundet har nedsat et permanent byggetipsudvalg, hvis opgave det er at rådgive kredsene omkring byggeri, dels ved direkte kontakt til de enkelte kredse, der planlægger byggeri, dels ved afholdelse af et årligt byggetipskursus (normalt i november måned). Når behovsanalysen er foretaget, og de overordnede økonomiske rammer er fastlagt, bør byggetipsudvalget hurtigst muligt inddrages i planlægningen, så det kan bidrage med råd og vejledning. Det er udvalgets erfaring, at det kan være meget vanskeligt at frigøre sig fra tegninger, der er udarbejdet meget tidligt i planlægningen, og som man har kastet al sin kærlighed på; måske er endog hele idégrundlaget opstået omkring en sådan skitse. Sideløbende med myndighedsbehandlingen (eller efter) kan hovedprojektet udarbejdes. Byggetilladelse Når bygningsmyndigheden har behandlet sagen, udstedes der byggetilladelse, måske på nærmere angivne vilkår, der så skal overholdes. I mange kommuner ledsages byggetilladelsen af forskellige skemaer, der udfyldes og indsendes, efterhånden som byggeriet skrider frem. Ibrugtagningstilladelse Ved byggeriets afslutning indsendes færdigmelding til kommunen, hvorefter der, såfremt de stillede vilkår er opfyldt, kan udstedes ibrugtagningstilladelse. Byggeriets gennemførelse Når hovedprojekteringen er gennemført, og underhåndsbud indhentet, eller licitation afholdt, kan byggeriet forberedes. Ved underhåndsbud forstås max. 2 almindelige tilbud på samme arbejde. Det kan dog anbefales, at der afholdes licitation. Det giver nemlig mulighed for ved budgetoverskridelse o.lign. at annullere licitationen, og derefter hurtigt igen at afholde en ny licitation. Denne hurtige mulighed har man ikke, når der er indhentet 2 underhåndsbud. Endeligt budget Nu kendes byggeudgifterne, og det er muligt at lave det endelige anlægsbudget og det endelige driftsbudget. Igen gælder det, at de nu kendte netto-driftsudgifter skal ligge inden for, hvad kredsen kan magte - ellers må der skaffes flere penge inden igangsætning - eller byggeriet må opgives! Hvis økonomien er i orden, skal der nu skrives kontrakt på arbejdet. 6 19

7 Hovedprojekt/ myndighedstegninger Når byggeudvalg, lederråd og bestyrelse har valgt skitseprojektet, bearbejdes det til myndighedsprojekt og derefter til hovedprojektet. Det er i denne fase, at de endelige valg foretages - og beskrives. Hovedprojektet er så detaljeret, at der kan bygges direkte efter tegningerne! Det skal for en ordens skyld præciseres her, at byggetipsudvalgets medlemmer ifølge udvalgets kommissorium ikke må påtage sig projekteringsarbejder. Men udvalget kan kontaktes om planløsning, facadeudtryk, beplantningsplan, materialevalg, detaljer, overflader, inventar m.m.. Ansøgning om byggetilladelse Når myndighedsprojektet er færdigt, indsendes det til kommunen sammen med ansøgning om byggetilladelse. Ansøgningsskema, hvorpå det er anført, hvad der skal ind-sendes sammen med skemaet, rekvireres hos kommunen. Som regel skal ansøgningen vedlægges følgende bilag: l. Beliggenhedsplan i mål 1:500/1: Bygningstegninger i mål 1:100/1:50, udvisende etageplaner, snit og facader. 3. Detailtegninger i mål 1:20/1:10/1:5 af evt. særlige konstruktioner. 4. Afløbsplaner med eksisterende og projekterede afløbsledninger og brønde m.v., indtegnet i forhold til byggeriets nederste etage og terræn, samt med angivelse af ledningers dimensioner, koter og fald. Ansøgning skal som regel være underskrevet af den, der er ansvarlig for udarbejdelsen - samt af ejeren (bestyrelsen). Kontakt kommunen for at få afklaret, hvilke tegninger de har behov for. Hvis byggetipsudvalget konsulteres, inden man er nået så langt, vil der ofte kunne tilbydes råd og vejledning helt fra bunden, herunder hjælp til opstilling af program for såvel planlægnings- som byggefasen, således at de enkelte programpunkter afklares i den rigtige rækkefølge. Det skal her understreges, at der kan være en lang række forhold, som med fordel afklares, inden blyanten sættes på skitsepapiret, og der pludselig cirkulerer en tegning, som i mange tilfælde binder i den videre planlægning. Endelig skal det bemærkes, at byggetipsudvalget kan give vejledning og råd - men det er i kredsen, at beslutningerne træffes. Byggeudvalg nedsættes Når det er konstateret, at kredsen ønsker et byggeprojekt sat i gang, nedsætter bestyrelsen et byggeudvalg, der arbejder under ansvar over for bestyrelsen. Byggeudvalgets opgaver kan bl.a. være: at finde en byggegrund- eller et hus, der kan ombygges til formålet, at sørge for, at skitseforslag og hovedprojekt bliver udarbejdet af kompetente mennesker, at kontakte kommunen om myndighedskrav og tilskudsmuligheder, at sikre den nødvendige arbejdskraft, at opstille byggeplan, at skaffe materialer billigst muligt, at lave budget for byggeriet, herunder financieringen, at styre byggeriet. 18 7

8 Ekspertice Til mange af de nævnte opgaver er der brug for folk med en faglig ekspertice. Derfor må det tilrådes, at man søger at få fagfolk med i udvalget (arkitekt, ingeniør, håndværker, bankmedarbejder osv.). Kredsens ledere Samtidig bør kredsens ledere være repræsenteret i udvalget. Først og fremmest for at sikre ledernes indflydelse på projektets udvikling. Sørg altid for ledernes opbakning til et projekt; lav aldrig soloprojekter, der bliver til bestyrelsesmonumenter. Lederne bør ikke pålægges større praktiske opgaver, da det er vigtigt, at børnearbejdet ikke forsømmes under projektets gennemførelse. Hvor får vi grunden fra? Mange kommuner stiller byggegrunde til rådighed for børne- og ungdomsforeningerne. Det kan være en nem og billig måde at få en byggegrund på; men det er vigtigt at være opmærksom på, om grunden er egnet til byggeriets formål: l. Er afstanden fra bopælen rimelig for de fleste børn i kredsen? Kan børnene komme til kredshuset ad oplyste veje og uden at skulle krydse befærdede veje, der ikke har lysregulering? 2. Har grunden en størrelse og form, så kredsen kan bruge den til de udendørs aktiviteter, man ønsker? 3. Er der risiko for, at grunden har dårlige bundforhold, så der skal piloteres - eller at grunden er forurenet? Hvis I er usikre m.h.t. bundforhold, så kontakt en geotekniker; selv 1-plans huse skal undertiden pælefunderes. Køb aldrig en væsentlig forurenet byggegrund. Projektets endelige udformning Når der gennem behovsanalyse, forundersøgelser, jordbundsundersøgelser, skitseprojekt og skitsemæssig økonomiplan er skabt overblik over projektet, er det op til kredsens byggeudvalg, lederråd og bestyrelse at træffe afgørelse om byggeriet. Der bør afholdes et møde med deltagelse af byggeudvalg, bestyrelse og lederråd. MEGET ER FORBEREDT - MEN ALT KAN ÆNDRES!! Det er vigtigt, at alle sider af projektet bliver endevendt på dette møde, så alle kredsens medarbejdere bliver bekendt med konsekvenserne af at gå i gang med byggeriet. I den forbindelse er det vigtigt, at der lyttes specielt til lederne, da det især er dem, der skal benytte det færdige projekt. På mødet kan mange spørgsmål rejses: - Er beliggenheden i orden? - Har man styr på de økonomiske konsekvenser? - Giver projektet de for kredsen bedste arbejdsbetingelser? - Er der et godt samspil mellem lokaler og terræn? - Hvad med miljøet - pladsforhold, lydforhold, materialer, farver, lysforhold osv.? - Bliver der plads til ventende forældre eller de, der dukker op for at drikke en kop kaffe sammen, mens møderne afvikles? - Kan handicappede komme rundt i hele huset? - Giver skitsen indtryk af at være et rigtigt FDF-hus med fremtid i, og ikke en institution eller et parcelhus? 8 17

9 l. Anlægsbudgettet Budgettet består af: a. Grundudgifter (købesum, købsomkostninger, byggemodning, terrænregulering m.v.) b. Håndværkerudgifter (udgifter til udførelse af de enkelte entrepriser). c. Omkostninger (honorarer, tryk af tegninger, byggelånsrenter, forsikringer, gebyrer m.v.). d. Inventar. 2. Finansieringsplanen De forskellige finansieringsmuligheder gennemgås: a. Kredsens opsparede midler. b. Indsamlingsaktiviteter i forbindelse med byggeriet. c. Kommunalt etableringstilskud (nogle kommuner yder pæn støtte) d. Tilskud fra tipsmidlerne (kun til hytter og lejre). e. Tilskud fra Bygge- og Anlægsfonden. "Puljen". f. Lån fra Julsøfonden i landsforbundet (se reglerne i FDF-håndbogen). g. Lån i realkreditinstitut (meget vanskeligt at opnå til vore ejendomme i dag). h. Lån i pengeinstitut. 4. Hvad skal der udlægges af ledninger og kabler vedr. kloak, vand, el, fjernvarme, hen til grunden og inde på grunden, og hvad vil det koste? Hvad skal der betales i tilslutningsafgifter? 5. Stilles der særlige krav til byggeriets omfang eller udformning i henhold til lokalplan (få planen hos kommunen) eller servitutter (undersøges i tingbogen på dommerkontoret)? 6. Hvilke myndigheder udover kommunen skal eventuelt spørges om tilladelse til byggeri? De samme undersøgelser skal foretages, hvis kredsen overvejer at købe en privat grund. Hvis grunden ligger i landzone, hvad der jo oftest vil være tilfældet for en grund til hyttebyggeri, skal amtet søges om tilladelse til den påtænkte anvendelse af grunden; og i mange tilfælde, især hvis grunden ligger nær skov eller strand, skal også fredningsnævnet give tilladelse. Endelig kan der være tale om landbrugsjord, som ikke kan anvendes til hyttebyggeri uden landbrugsministeriets tilladelse. Den kommune, hvor grunden er beliggende, kan oplyse, hvilke myndigheder der skal inddrages i sagen. 3. Driftsbudgettet Indtægter: a. Kommunalt driftstilskud b. Evt. lejeindtægt Udgifter: a. Renter af lån b. Afdrag på lån c. Vedligeholdelse d. Opvarmning og belysning e. Skatter og afgifter f. Rengøring g. Evt. tilsyn h. Administration 16 9

10 Måske en bygning i stedet for en grund? Det hænder, at kommunen eller andre tilbyder FDF en bygning, der er blevet tilovers i kommunen. Det kan være bygningerne til en gård, hvis jord nu er blevet til byggegrunde - eller en skole eller lignende institution, der er nedlagt. Også i dette tilfælde må en række overvejelser gøres: l. Kan og må bygningen ombygges (se i lokalplanen), så den passer til kredsens behov? Hvad vil det koste? 2. Hvad skal der gøres for at opfylde eventuelle brandsikringskrav, og hvad vil det koste? 3. Hvilke naboer er der, og kan der blive væsentlige nabokonflikter? 4. Hvordan skal det fremtidige ejerforhold være? Får kredsen skøde på ejendommen, og er der i så fald betingelser om tilbageskødning, hvis kredsen vil sælge ejendommen? Hvad skal kommunen i givet fald betale for ejendommen? Hvis kommunen beholder ejendomsretten, hvordan skal lejemålet så være, især med hensyn til varighed? Både ved grundkøb og huskøb er det nødvendigt med juridisk bistand. Ved køb (eller langtidslejemål) hos kommunen, skal man være opmærksom på, hvad kommunen kræver i tilfælde af salg af ejendommen, eller ved kredsens opløsning. Grundlæggende bør kommunen ikke kunne kræve mere tilbage end det, den har ydet - f.eks. har kommunen ikke ret til at overtage et kredshus gratis, blot fordi den har stillet byggegrunden gratis til rådighed. Kontakt byggetipsudvalget, hvis l er i tvivl eller føler, at kommunens jurister prøver at sikre kommunen før jer - og måske ikke vil respektere jeres overenskomst med landsforbundet (forkøbsret og formuedisponering ved kredslukning). Byggeriets muligheder Sideløbende med skitseprojektet udføres undersøgelser af den grund, bygningen skal ligge på. l. Terrænets udformning kan være bestemmende for den byggeform, man vælger. Mens et vandret terræn frembyder de færreste muligheder, kan et hældende terræn inspirere til en mere spændende udformning af byggeriet - men det kan også fordyre byggeriet. 2. Beliggenhed i forhold til vej er af stor betydning for husets placering. Ligger grunden nord for en vej, og man ønsker udeopholdsarealer syd for huset, må det trækkes tilbage på grunden. Syd for vejen kan bygningen lægges helt op til byggelinien. Denne placering er normalt den billigste, for den giver de korteste stikledninger. 3. Det er vigtigt via en geoteknisk rapport at få kendskab til jordens beskaffenhed, af hensyn til, hvordan huset skal funderes. Skitsemæssig økonomiplan Den skitsemæssige økonomiplan bygger på overslag og forventninger og ikke på reelle tilbud. Derfor er den behæftet med nogen usikkerhed. Den skal være nøjagtig nok til, at kredsen kan beslutte, om man vil bygge eller ej. Økonomipianen består af tre afdelinger: l. Anlægsbudget (anlægssummen). 2. Finansieringsplan (hvorfra skaffes pengene). 3. Driftsbudget (hvad vil anlægget koste om året, når det er færdigt

11 Lokale rådgivere Det må anbefales, at kredsen træffer aftale med en lokal professionel rådgiver om udførelse af tegnearbejdet. De fleste i kredsen vil kunne bidrage på en eller anden måde ved projektets gennemførelse, men kun ganske få har træningen og visionerne til at udforme et spændende og kreativt skitseforslag, og senere hovedprojekt. Skitseprojekt På grundlag af behovsanalysen og programmet for byggeriet kan man nu gå i gang med skitseprojektet. Her er det vigtigt, at man ikke lader sig binde af nogle streger, men fordomsfrit lader de projekterende komme med deres udspil. Formålet med skitserne er at få brugerkravene tilpasset de bygningsmæssige muligheder. Skitseprojektet består af grafisk materiale, dvs.: - plantegninger - snittegninger - facadetegninger og perspektiver - samt beliggenhedsplan (bygningens placering på grunden). Det samlede skitseprojekt og evt. flere varianter heraf sættes til debat; og på grundlag af debatten vælges projektet. Når projektet er valgt, vil byggeudvalget og teknikere i fællesskab vælge de bedste materialer, konstruktioner og kvaliteter, som opfylder de krav, det er nødvendigt at stille til et hus, hvor mange børn og unge skal færdes. Fra landbrug til lejrhytte Hvis det er en lejrhytte, kredsen ønsker, vil det ofte vise sig svært at finde et egnet sted at opføre den. Problemet er at få tilladelse til byggeri i landzonen - foruden at man skal finde en grundejer, der vil sælge et stykke jord. I praksis har det vist sig, at det ofte er lettest at få tilladelse til at overtage bygninger og lidt jord fra et nedlagt landbrug, hvor det meste af jorden er solgt fra - og så ombygge huset eller erstatte det med et nyt hus på samme sted. Kontakten til myndighederne Ligesom det er vigtigt, at byggetipsudvalget kontaktes tidligt i byggeriets planlægningsfase, er det også vigtigt, at man kontakter kommunens tekniske forvaltning, der har en viden, som kan være af afgørende betydning for projektets gennemførelse. Der kan være mange både generelle og lokale bestemmelser, der skal overholdes; det gælder ikke mindst brandregler. I forbindelse med overtagelse af eksisterende bygninger, der har tjent andet formål, kan der være tinglyste servitutter og lokalplan m.v., som kan stå i vejen for den påtænkte anvendelse. Ved overtagelse af en byggegrund må der skaffes oplysning om adgangsforhold, kloakering, vandforsyning, lige som en eventuel lokalplan også her kan afgøre, hvad der kan lade sig gøre. Alle disse forhold kan man få oplysninger om hos kommunens tekniske forvaltning, der også ofte er villig til at rådgive om, hvad kommunen skal søges om, og ikke mindst, hvilke andre myndigheder der skal inddrages i sagsbehandlingen. I landzonen skal ofte amtet og fredningsnævnet give tilladelser. Denne kontakt til kommunen kan måske også give anledning til direkte hjælp til forskellige arbejder: beplantninger, veje og pladser, ledninger. Fritagelse for diverse tilslutningsafgifter bør samtidig undersøges, når man alligevel er i gang! 14 11

12 Økonomiske rammer fastlægges Som nævnt i forbindelse med behovsanalysen, er det helt afgørende, at et byggeri ikke medfører større fremtidige driftsudgifter, end kredsens økonomi kan klare. Når byggeriets karakter og omfang er klarlagt, kan der laves et skøn over såvel anskaffelsesudgifterne som den fremtidige drift. Der må først laves et realistisk overslag over de forventede etableringsudgifter samt disses finansiering. Renter og afdrag på de nødvendige lån skal indarbejdes i driftsoverslaget, der som nævnt må resultere i en nettoudgift, som kredsen kan magte. Vær meget opmærksom på, at eventuel overskridelse af anlægssummen fører til ekstra lånoptagning med øgede driftsudgifter til følge! Når overslaget over etableringsudgifterne og disses finansiering er lavet, skal der skønnes over driftsøkonomien: På udgiftssiden må man udover de almindelige driftsudgifter regne med renter af de lån, der skal optages i forbindelse med byggeriet - samt afdrag på lånene. Indtægterne vil for et kredshus normalt alene bestå af de driftstilskud, der fås fra kommunen - medens der for en hytte kan være en blanding af tilskud og lejeindtægter. Folkeoplysningsloven Kommunen har pligt til at yde driftstilskud til eksisterende lokaler. Når det drejer sig om nye lokaler, dvs. lokaler, som kredsen ikke tidligere har brugt, så kan kommunen nægte at yde tilskud, hvis den kan anvise egnede kommunale lokaler. Derfor er det helt nødvendigt at kontakte kommunen og få tilsagn om fremtidig driftsstøtte, inden man går i gang med at planlægge nyt byggeri (eller køb af ejendom). Hvis kommunen giver tilsagn om tilskud til driften, skal den yde mindst 65% af visse dele af udgifterne, efter at lejeindtægter er fratrukket. Dog er der et maskimum for tilskudsgrundlaget på 88,55 kr. pr. time (2001-niveau; beløbet pristalsreguleres). De tilskudsberettigede driftsudgifter omfatter renter af prioritetslån, forbrugsafgifter, almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring samt evt. fornødent tilsyn med ejendommen - men ikke administration, og heller ikke afdrag på lån. Vær opmærksom på, at stigende afdrag gennem lånenes løbetid medfører stigende nettoudgifter. En skitsemæssig økonomiplan udarbejdes i forbindelse med skitseprojektet, jævnfør næste afsnit

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2014 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Erhvervs- og industriarealer

Erhvervs- og industriarealer Salgsbetingelser Erhvervs- og industriarealer Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Side 2 af 6 Alle arealer er forbeholdt erhvervsbebyggelse, jf. gældende lokalplan. I områder

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1 Byggeri 2011 Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Vejledning 1 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Salg af erhvervsarealer

Salg af erhvervsarealer Salg af erhvervsarealer matr.nr. 69 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 52 matr.nr. 74 b Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 53 matr.nr. 74 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 55 4780 Stege 73

Læs mere

tryg i boligen med sparbank byg og byg om

tryg i boligen med sparbank byg og byg om tryg i boligen med sparbank byg og byg om Boligrådgivning Sådan gør vi i SPARBANK Hos SPARBANK bliver du mødt af en kompetent og fleksibel rådgiver, der gør sit bedste for at sætte sig ind i din situation

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2011 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Sagsnr.: 2008-15016 KJK/tik Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej Der er planlagt i alt 30 grunde. Heraf er de først 4 grunde byggemodnede. Dette udbud

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Legepladser BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem ansøgningsprocessen og omhandler alle

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Indblik. 2 arkitekter. www.a2rk.dk

Indblik. 2 arkitekter. www.a2rk.dk Indblik 2 arkitekter www.a2rk.dk Indledning Følgende indblik skildrer, hvilken proces man skal igennem, når man ønsker at bygge til, bygge om eller bygge nyt. Vejen fra ønsker og idéer til et færdigt resultat

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

CALUM CONCEPT CONCEPT

CALUM CONCEPT CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM ConCEpT CALUM Concept er totalkonceptet for jer, der vil bo ikke bare godt, men bedst. I som ønsker et spændende, individuelt drømmehus på en attraktiv grund i et attraktivt

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Salgsbetingelser m.v.

Salgsbetingelser m.v. 1. Almindelige bestemmelser Salgsbetingelser m.v. Kommunen har nu byggemodnet og klargjort yderligere 2 grunde til salg i udstykningen Lystgårdsparken i Boulstrup. Grundene er omfattet af lokalplan 4004.

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 412 - Bekkasinvej Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved fraflytning...

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

ARKITEKTTEGNEDE KVALITETSHUSE

ARKITEKTTEGNEDE KVALITETSHUSE ARKITEKTTEGNEDE KVALITETSHUSE 1 Indholdsfortegnelse Oversigt - individuelle drømme / priser.. 4 Morgensol eller aftenssol - placering..... 8 Showroom - individuelle materialevalg. 10 Beslutningsfasen og

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Juni 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kløvholmparken, Hjerting. Købesum: Kr. 750,00 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Sdr. Borup ved Gl. Århusvej Erhverv og Udvikling. Plan. Miljø. Teknik. Vejadgang til området

Sdr. Borup ved Gl. Århusvej Erhverv og Udvikling. Plan. Miljø. Teknik. Vejadgang til området Randers Kommune udbyder attraktive erhvervsgrunde mellem Sdr. Borup og Gl. Århusvej til salg. Grundene er omfattet af lokalplan 357, erhvervsområde ved Sdr. Borup, og ligger nær motorvej E 45, afkørsel

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Vores bolig! Andelsboliger

Vores bolig! Andelsboliger Vores bolig! Andelsboliger 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig! Andelsboliger

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Projektsalg Brunshuse

Projektsalg Brunshuse Projektsalg Brunshuse I nyere udstykning sælger vi 14 13 ubebyggede sommerhusgrunde og 1 projekthus, der er beliggende i det naturskønne Brunshuse ved Assens. Fyns billigste sommerhusgrunde Projekthus

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål Bestyrelsen : 01.02.2015 Forslag til Vision og Strategi 2015 Baggrund Vision og Strategi indeholder de værdier, som klubben vil være kendt for og sætter en retning for den udvikling, vi ønsker i forhold

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere