Udskrift af forhandlingsprotokollen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af forhandlingsprotokollen"

Transkript

1 EKSTRAKTUDSKRIFT Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby 116. hæfte Supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 29. juni 2017 Udskiftning af broen for Sct. Clemensvej Torsdag den 29. juni 2017 kl samledes kommissionen på Ndr. Vindingevej ved adgangsvejen til Troldeparken, 4760 Vordingborg, for at afholde en supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af udskiftning af den vejbærende bro over jernbanen for Sct. Clemensvej. Til stede var kst. kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, Henrik Hansen, det af transport-, bygnings- og boligministeren udnævnte medlem af kommissionen, Erik Larsen samt de fra den fælleskommunale liste for Øernes område udtagne medlemmer Bent Jørgensen og Henning Alfred Rasmussen. Som repræsentant for Vordingborg Kommune mødte Torben Nielsen. Fra Vordingborg Kommune mødte desuden Knud Jørgensen, Trafik og Park. Endvidere mødte den ledende landinspektør Inger Juhl Larsen. For Banedanmark mødte landinspektør Lars Pedersen og byggeleder Ole Specht. Protokollen førtes af specialkonsulent Iben Held Jensen. Kst. kommissarius fremlagde brev af 19. maj 2017 fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvormed sagen er forelagt for ekspropriationskommissionen, og hvori der er givet bemyndigelse til at afholde en supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning. Kst. kommissarius fremlagde endvidere brev af 19. maj 2017 fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvori der er givet bemyndigelse til at behandle Vordingborg Kommunes projekt vedrørende forlængelse af Ndr. Vindingevej frem til Sct. Clemensvej i forbindelse med Banedanmarks broudskiftning. Kst. kommissarius fremlagde desuden Forslag til ændrede tekniske bestemmelser, Femern Bælt danske jernbaneanlæg, Ringsted-Holeby, Supplerende Besigtigelse, Vejbærende bro Sct. Clemensvej, Vordingborg Kommune. Følgende passerede: Supplerende besigtigelse: Ekspropriationskommissionen afholdt den 19. november 2014 besigtigelsesforretning omkring brostedet Sct. Clemensvej i Ndr. Vindinge foranlediget af Banedanmarks projekt for elektrificering af jernbanen og heraf følgende udskiftning og forhøjelse af den vejbærende bro. Banedanmark fremlagde ved besigtigelsesforretningen et projekt for udskiftning af broen, som iht. Banedanmarks medfinansieringsaftale med Vordingborg Kommune indebar realiseringen af et kommunalt vejprojekt, hvor Sct. Clemensvejs overføring over banen nedlægges, og erstattes af et projekt hvor Ndr. Vindingevej forlænges og føres over jernbanen ved et nyt brosted ca. 20 meter sydligere end det eksisterende. Sct. Clemensvej tilsluttes i Ndr. Vindingevej i et T-kryds. Det fremlagte projekt er beskrevet i Miljøredegørelsen for Ringsted Femern Banen som alternativ til en 1:1 udskiftning omkring det eksisterende brosted. Det var dog ved godkendelsen af Miljøredegørelsen ikke klarlagt, hvilken løsning der ville blive gennemført. I forbindelse med afholdelse af besigtigelsesforretningen blev der stillet spørgsmål til nødvendigheden

2 af gennemførelsen af det kommunale vejprojekt, herunder de planlægningsmæssige overvejelser omkring forlængelsen af Ndr. Vindingevej. Foranlediget heraf har Vordingborg Kommune besluttet at gennemføre den nødvendige lokale planlægning, og har den 10. maj 2017 bekendtgjort, at der er vedtaget Kommuneplantillæg nr. 28 Ndr. Vindingevej og Lokalplan nr. O Ndr. Vindingevejs forlængelse. I forlængelse af de vedtagne planer har Vordingborg Kommune anmodet Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om at bemyndige Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne til at forestå de nødvendige areal- og rettighedserhvervelser iht. lokalplanen. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har den 19. maj 2017 meddelt bemyndigelse, så der kan ske en samtidig arealerhvervelse i forbindelse med Banedanmarks ekspropriationer til de øvrige arealer. Ændringer i projektet Det blev på besigtigelsesforretningen foreslået, at der på Ndr. Vindingevej ved Sct. Clemensvejs tilslutning etableres en underføring af cykelstien, så cyklister kan krydse Ndr. Vindingevej niveaufrit. Dette ændringsforslag er indarbejdet i lokalplanen, og fremgår således også af det nu fremlagte projekt. Etablering af underføringen foranlediger på grund af vejreglernes bestemmelser om svingradier og sigtelinjer, at indgrebet på den sydvestlige del af matr.nr. 6a Neder Vindinge By, udvides i en blød bue. Herudover frafaldes en del af de tidligere forslåede midlertidige arealerhvervelser grundet tilpasning af projektet i forbindelse med detailprojekteringen. Servitutter til beskyttelse af banen Der skal tinglyses servitutter til sikring af bane og sideanlæg, som er placeret på fremmed ejendom. Det omhandler f.eks. jordankre, adgang til drift og vedligehold af støttemur og støjafskærmning, tunneler, ledninger, drifts- og adgangsrettigheder til autotransformere, regnvandsbassiner mm. Samtlige naboejendomme til det elektrificerede baneanlæg pålægges en servitut om eldrift. Servitutten pålægger restriktioner med hensyn til højde og nærhed på bevoksning, bygninger og lignende i forhold til ledningsanlæggene. Bevoksning, bygninger og genstande Minimumsafstand a) Træer og buske må ikke være tættere på. 3 meter fra køreledningsanlæg b) Ingen dele må udgøre en risiko for ved væltning eller nedfald at komme tættere på. c) For ejerens regning beskæres træer og anden bevoksning. 6 meter fra køreledningsanlæg d) Tilskuerpladser, oplagspladser og nyopførsel af bygninger. 10 meter fra spormidte e) Stakke, stilladser, stiger samt andre genstande og indretninger, der på grund af højde eller manglende stabilitet kan frembyde gene for køreledningsanlægget. f) Maskiner og arbejdskøretøjer højere end 2 meter. Dog må landbrugs- og skovredskaber benyttes, hvor det er åbenlyst, at ingen del af disse redskaber kan komme nærmere end 2 meter til spændingsførende dele af køreledningsanlægget. g) Flagstænger. 14 meter fra spormidte h) Brønde til vandforsyning med stift pumperør. i) Tråde hørende til elektriske hegn i større højde end 2 meter over det terræn, hvorpå hegnet står. j) Trådformede antenner med tilhørende bærende konstruktioner og barduner. 19 meter fra spormidte

3 Med henblik på at få eksproprieret samtlige rettigheder foranlediget af Ringsted Femern Banen projektet på ejendommen matr.nr. 4cz, 6a, 6æ og 6ø Neder Vindinge By,, foreslås der i forbindelse med ekspropriationen til broudskiftningen pålagt eldriftsservitut på ejendommen, idet ejer ellers indenfor de næste 12 måneder vil blive indvarslet til hhv. besigtigelses- og ekspropriationsforretning alene med dette formål. På de øvrige ejendomme, der grænser til banen, pålægges eldriftsservitutten på et senere tidspunkt, da projektet herudover forudsætter yderligere indgreb grundet hastighedsopgraderingen. Særlige bestemmelser Jernbanens kilometrering begynder i km 0 ved København H med retning mod Lolland/Falster. I dette projekt er stationeringslinjen fastsat med startpunkt i ca. st Stationeringen stiger i retning mod Rødby. Stationeringslinjen ligger i banens fremtidige højre spor. Stationeringen fremgår af oversigts- og besigtigelsesplaner og er anvendt i de nedenstående særlige bestemmelser. Nedenfor er angivet de forkortelser, der er anvendt som betegnelse for stationeringsside: bvs. = banens venstre side bhs. = banens højre side bbs. = banens begge sider Højre og venstre side er benævnt i forhold til stationeringsretningen. Den enkelte ejendom er stationeret i forhold til det samlede indgrebs udstrækning på planerne. Fremkomne bemærkninger ved besigtigelsen i marken: Forpagteren af matr.nr. 6a m.fl. Neder Vindinge By, (lb.nr. Scv-002), Andy Jelgren, spurgte til, om Banedanmark etablerer markoverkørsler fra Ndr. Vindingevej. Han bemærkede, at det er vigtigt, at markoverkørsler etableres overfor hinanden. Banedanmark oplyste, at der vil blive etableret markoverkørsler fra Ndr. Vindingevej til begge lodder af matr.nr. 6a, og at overkørslerne vil blive etableret overfor hinanden. Der vil endvidere blive etableret markoverkørsel fra den forlagte Sct. Clemensvej til matr.nr. 6æ. Banedanmark oplyste endvidere, at det præcise omfang af midlertidige arbejdsarealer er under udarbejdelse, men at omfanget af midlertidige arbejdsarealer med stor sandsynlighed bliver større end det der fremgår af ekspropriationsplanen i Fortegnelse nr. 27 Banedanmark oplyste yderligere, at man forventer anlægsstart i august 2017 (efter høst). Anlægsarbejderne vil ca. vare 14 måneder og vejen over banen vil være afbrudt i ca. halvanden måned. Forpagteren af matr.nr. 6a Neder Vindinge By, bemærkede, at Banedanmark skal være opmærksom på placering af dræn, da det ikke kan siges med sikkerhed, hvor alle dræn er placeret. Forpagteren bemærkede endvidere, at afvandingsmuligheder på matr.nr. 34 Neder Vindinge By, skal sikres, for at arealet kan blive dyrkbart. Banedanmark noterede dette. På forespørgsel fra ejeren af lb.nr. Scv-002 oplyste Banedanmark, at der af hensyn til kørestrømsanlægget vil blive fjernet beplantning på bl.a. Banedanmarks egne arealer, herunder fredskovsarealet. Dette vil ske som led i entreprenørens arbejde. Ejeren af lb.nr. Scv-002 og forpagteren af ejendommens landbrugsarealer gav begge udtryk for, at de fandt det fremlagte projekt bedre især i trafiksikkerhedsmæssig henseende, end det projekt, der blev fremlagt ved besigtigelsen i november Kommissionens beslutning: Kommissionen godkendte det fremlagte projekt, idet den fastsatte følgende særlige bestemmelser. Sct. Clemensvej St bbs. Sct. Clemensvej (kommunevej og -sti), litra b og g Neder Vindinge By,, og litra d By,. Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende afvanding bhs. Matr. nr. 4cz, 6a, 6æ og 6ø Neder Vindinge By,, Kærvej 8, 4760 Vordingborg. kommunevejen Sct. Clemensvej og nyanlæg af

4 kommunevejen Ndr. Vindingevej med tilhørende cykelsti. Privat fællesvej på matr.nr. 6æ afrømmes og nedlægges. Der pålægges servitut om eldrift. hhv. forlagt Sct. Clemensvej og Ndr. Vindingevej. Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i anlægsperioden. St bhs. Ndr. Vindingevej (kommunevej), litra i Neder Vindinge By,. Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende afvanding. St bhs. Matr.nr. 4cr Neder Vindinge By,, Troldeparken, 4760 Vordingborg. Ndr. Vindingevej. Under ejendommen kan efter anlægsarbejdets udførelse henlægges ikke-anlagt vejareal fra Ndr. Vindingevej. St bvs. Matr.nr. 10a Neder Vindinge By,, Barmosevej 29, 4760 Vordingborg. kommunevejen Sct. Clemensvej. Adgang til ejendommen ændres, og flyttes ca. 120 meter mod øst. St bvs. Matr.nr. 6ca og 6ck By,, Sct. Clemensvej 50, 4760 Vordingborg. kommunevejen Sct. Clemensvej. Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i anlægsperioden. Sct. Clemensvej. St bvs. Matr.nr. 7f By,, Sct. Clemensvej 15A, 4760 Vordingborg. kommunevejen Sct. Clemensvej og areal til ny privat fællesvej til forlængelse af eksisterende 9 m bred privat fællesvej langs Sct. Clemensvej som adgangsvej for matr.nr. 10a Neder Vindinge By,. Sct. Clemensvej. St bvs. Kirkebakken (kommunevej), litra l, By,. Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. Ekspropriation: Kst. kommissarius fremlagde Fortegnelse nr. 27, Femern Bælt danske jernbanelandanlæg, Udbygning af banestrækningen Ringsted Vordingborg, vedrørende ejendomme der er omfattet af ekspropriation ved udbygning af jernbaneanlægget med tilhørende oversigts- og ekspropriationsplaner, tegn.nr. TNORZ_1_115158_001 dateret den 19. april Generelt gælder for så vidt angår landbrugsejendomme, med mindre andet er anført under de enkelte løbenumre, at erstatningen ikke omfatter midlertidig brug af arbejdsareal, herunder strukturskade, eller afgrødetab på eksproprierede arealer. Erstatningen herfor forudsættes aftalt med de enkelte ejere og brugere ved anlægsmyndighedens foranstaltning, således at spørgsmålet kun forelægges for kommissionen i tilfælde af uenighed mellem parterne. Eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der ikke behandles i forbindelse med ekspropriationerne, kan efterfølgende fremsættes over for Kommissarius indtil et år efter anlæggets udførelse, jf. ekspropriationsproceslovens 21. Medmindre andet fremgår af de enkelte løbenumre, foretog kommissionen herefter den rekvirerede ekspropriation vedrørende de i fortegnelsen under lb. nr. Scv-001, Scv-002, Scv-003, Scv-004, Scv-005, Scv-

5 , Scv-007, Scv-008,Scv-009, Scv-010, Scv-011 og 48 opførte ejendomme. Følgende passerede: Lb.nr. Scv-001, litra b og d Neder Vindinge By, Nedlagt vejareal på 170 m 2 søges tillagt tilgrænsende ejendom efter anlægsarbejdets afslutning. Lb.nr. Scv-002, matr.nr. 4cz, 6a, 6æ og 6ø Neder Vindinge By, For ejeren, Boet efter Mogens Andersen ved Solveig Vosswinkel, Kærvej 8, 4760 Vordingborg mødte Solveig Vosswinkel. Ejeren anførte, at indgrebet medfører nogle landbrugsmæssige ulemper for restejendommen. Der skal bl.a. anvendes areal til nye foragre på begge sider af Ndr. Vindingevej. Desuden opstår der nogle hjørner på matr.nr. 6a, som det bliver besværligt at dyrke fremadrettet. Ejeren bemærkede yderligere, at det fremgår af kommuneplanen for , at den berørte del af matr.nr. 6a er udlagt til boligområde, og at arealet derfor har en højere værdi end landbrugsjord. Ejeren oplyste, at Vordingborg Kommune tidligere har udtrykt interesse for at købe arealet for at udstykke det til boligområde. Der etableres markoverkørsler fra Ndr. Vindingevej til begge lodder af matr.nr. 6a placeret overfor hinanden. Der etableres endvidere markoverkørsel fra den forlagte Sct. Clemensvej til matr.nr. 6æ. Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne. Lb.nr. Scv-003, litra g Neder Vindinge By, Da det berørte areal er offentlig sti, bliver der ikke tale om erstatning. Lb.nr. Scv-004, matr.nr. 32, Neder Vindinge By, Ejer: Herreløst vejareal. Lb.nr. Scv-005, matr.nr. 4cr Neder Vindinge By, For ejeren, Domea Vordingborg, Domea SMBA, Oldenburg Alle 3, Høje Taastrup, 2630 Taastrup mødte Dorte Jørgensen. Parterne redegjorde for deres synspunkter. Under ejendommen henlægges vederlagsfrit efter anlægsarbejdets udførelse det i fortegnelsen angivne nedlagte vejareal fra lb.nr. Scv-006 Ndr. Vindingevej, litra i på 230 m 2. Der bliver herefter ikke tale om erstatning. Dorte Jørgensen Lb.nr. Scv-006, litra i Neder Vindinge By, Nedlagt vejareal på 230 m 2 søges tillagt tilgrænsende ejendom efter anlægsarbejdets afslutning. Lb.nr. Scv-007, matr.nr. 10a Neder Vindinge By, Ejeren, Niels Jesper Østergaard Hansen, Barmosevej 29, 4760 Vordingborg mødte. Ejeren anførte, at det er vigtigt, at den private fællesvej etableres som noget af det første, når entreprenørerne går i gang med anlægsarbejdet, for at sikre adgangen til ejendommen for lastbiler og landbrugskøretøjer. Ejeren anførte endvidere, at belægningen på den private fællesvej skal kunne bære tunge køretøjer, og at det befæstede areal skal være mindst 4 meter bredt. Banedanmark oplyste, at den private fællesvej anlægges med en befæstet bredde på 5 meter.

6 Der blev indgået følgende Forlig For arealafståelse 20 m 2 og samtlige ulemper: kr. Erstatningen udbetales uden renter inden den 15. september Niels Østergaard Lb.nr. Scv-008, matr.nr. 7f By, Ejeren, Niels Otto Hansen, Iselingen 1, 4760 Vordingborg mødte. Parterne redegjorde for deres synspunkter. Der blev indgået følgende Forlig For arealafståelse, 560 m 2 á 18 kr.: kr. Til anlæg af ny privat fællesvej, m 2 á 18 kr.: kr. For ændring af markkort: kr. Ejendomsskattekompensation: kr. I alt: kr. Erstatningen udbetales uden renter inden den 15. september Niels Otto Hansen Lb.nr. Scv-009, matr.nr. 6ca og 6ck By, For ejeren, Vordingborg Kommune, Valdemarsgade Der etableres 5 meter bred overkørsel fra Kirkebakken. Banedanmark og Vordingborg Kommune forventer at indgå en teknisk aftale, der omfatter samtlige af kommunens ejendomme, og som også omfatter de erstatningsmæssige spørgsmål. Lb.nr. Scv-010, litra l By, Lb.nr. Scv-011, matr.nr. 35 Neder Vindinge By, Ejer: Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø. Under ejendommen henlægges vederlagsfrit efter anlægsarbejdets afslutning det i fortegnelsen angivne nedlagte vejareal fra lb.nr. Scv-001, litra d på 170 m 2. Lb.nr. 48, matr.nr. 34 Neder Vindinge By, Ejer: Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø. Der bliver ikke tale om erstatning. Herefter afsluttedes dagens møde og protokollen blev underskrevet. Henrik Hansen Erik Larsen Bent Jørgensen Henning Alfred Rasmussen Torben Nielsen Inger Juhl Larsen Lars Pedersen Ole Specht Udskriftens rigtighed bekræftes Henriette Swierkosz /Iben Held Jensen

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Ringsted-Femern Banen 3.maj 2018 1 Dagsorden 1. Velkommen 2. Generelt om Ringsted-Femern Banen 3. Arealerhvervelse 4. Eldrift og beplantning

Læs mere

Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station

Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station Ringsted-Femern Banen 08.11.2018 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projekt v/ Anlægschef Pernille Palstrøm 2. Glumsø Station og Areal- og Rettighedserhvervelse

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen EKSTRAKTUDSKRIFT Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og 91.

Læs mere

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Ringsted-Femern Banen 30.10.2018 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projekt v/ Anlægschef Pernille Palstrøm 2. Areal- og Rettighedserhvervelse v/ Landinspektørerne

Læs mere

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Ringsted-Femern Banen 28.09.2017 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projektet og anlægsarbejder på delstrækningen Vordingborg Nord v/ Anlægschef Klaus S. Jørgensen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen EKSTRAKTUDSKRIFT Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende jernbaneanlæg på Øerne Anlæg af Den nye bane København-Ringsted 198. hæfte Møde den 17. december 2018 Solrød Kommune Mandag

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Ingeniør Stine Kirkeskov

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Projektassistent Birgitte

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende jernbaneanlæg på Øerne Anlæg af en ny bane København-Ringsted 180. hæfte Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Projektassistent Birgitte

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Projektassistent Birgitte

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 77. hæfte Supplerende besigtigelsesforretning, ekspropriation og

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Ingeniør Michael Kudsk mlk@niras.dk Miljø Charlotte Møller chm@niras.dk

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Ingeniør Michael Kudsk mlk@niras.dk Miljø Charlotte Møller chm@niras.dk

Læs mere

Ny Bane ved Aalborg Lufthavn. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Ny Bane ved Aalborg Lufthavn. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Program for dagen Formiddag Velkomst og fælles gennemgang af projektet Spørgsmål og svar Ejendomsvis/personlig gennemgang af projektet Eftermiddag Besigtigelse af projektet

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende jernbaneanlæg på Øerne Anlæg af en ny bane København-Ringsted 179. hæfte Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Ingeniør Else-Marie Hjerrild Lorenzen Else-marie.lorenzen @atkinsglobal.com

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbaneanlæg mellem Ringsted og Holeby 31. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne Etablering af støjskærm ved Sundbrovej, Svendborg 1. hæfte Besigtigelsesforretningen den 3.-4.

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND MOTORVEJEN BORDING FUNDER (Detailbesigtigelsesforretningen den 25. marts 2009) 19. hæfte Onsdag den 25. marts 2009 kl.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 78. hæfte Supplerende besigtigelsesforretning og ekspropriation den

Læs mere

Vedr. matr.nr. 13ii Kregme By, Kregme

Vedr. matr.nr. 13ii Kregme By, Kregme Trafik og Veje Rådhuspladsen 1 DK 3300 Frederiksværk 3. september 2015 Side 1 af 4 Sagsnr 2014/0010182 CPR/CVR Bent Brønnum Rygårds Alle 34, Tibirke Sand 3300 Frederiksværk Vedr. matr.nr. 13ii Kregme By,

Læs mere

Elektrificering og ekspropriation

Elektrificering og ekspropriation Elektrificering og ekspropriation Hvad betyder det for dig som nabo til jernbanen? Elektrificering og ekspropriation hvad betyder det for dig? Banedanmark er i gang med at elektrificere store dele af det

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby 38. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 1 Udarbejdet den 11. december 2018

Arealfortegnelse nr. 1 Udarbejdet den 11. december 2018 Udarbejdet den 11. december 2018 Fortegnelse over ejere og brugere af ejendomme mv., der vil blive berørt af en ekspropriation, som Favrskov Kommune gennemfører i forbindelse med forlængelse og udvidelse

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 19.08.2015-1006638561 TINGLYSNINGSDATO: 19.08.2015 09:04:44 EJENDOM: Adresse: Adresse: Dyrehavevej 5A 0018h 0018g 0018d Slotsalleen 10C 0018m Adresse:

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL -------------------------------------------------------- Cykelsti Allingåbro - Ørsted: Side 1-8 -------------------------------------------------------- Norddjurs Kommune påtænker

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende statsveje på Øerne Etablering af ny fjordforbindelse ved Frederikssund (Rute 53 Frederikssund Elverdam) 5. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 2 Banedanmark Den nye bane København- Ringsted Arealfortegnelse nr. 31 Maj 2014 Løbenumre 081, 083-087, 090-091, 100-101,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby 27. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER AARHUS - GRENAA (Besigtigelsesforretningen den 25. april 2018) 6. hæfte Onsdag

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby 19. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 1

Arealfortegnelse nr. 1 nr. 1 Vedrørende ekspropriation til forlængelse af Jøncksvej i Rødby Udarbejdet den 19. september 2018. Fortegnelse over ejere og brugere af ejendomme mv., der vil blive berørt af en ekspropriation, som

Læs mere

Åstedsforretning. Ekspropriation til anlæg af cykelsti langs Vildbjergvej og Ejsingkærvej.

Åstedsforretning. Ekspropriation til anlæg af cykelsti langs Vildbjergvej og Ejsingkærvej. Herning kommune Åstedsforretning Ekspropriation til anlæg af cykelsti langs Vildbjergvej og Ejsingkærvej. Udskrift af protokollen fra åstedsforretningen 3. og 4. april 2013 Geopartner Landinspektørgården

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 1

Arealfortegnelse nr. 1 nr. 1 Vedrørende ekspropriation til forlægning af Herredsvejen Udarbejdet den 26. april 2019. Fortegnelse over ejere og brugere af ejendomme mv., der vil blive berørt af en ekspropriation, som Skanderborg

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

EKSPROPRIATION. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Udbygning af banestrækningen Ringsted Holeby Næstved Syd - Lundbykurven

EKSPROPRIATION. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Udbygning af banestrækningen Ringsted Holeby Næstved Syd - Lundbykurven Bekendtgørelse EKSPROPRIATION Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Udbygning af banestrækningen Ringsted Holeby Næstved Syd - Lundbykurven Nedennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af udbygning

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 78. hæfte Supplerende besigtigelsesforretning og ekspropriation den

Læs mere

Bilag til rettelsesblad nr. 3. 6620.102 Landskabsbroer, Hvinningdal og Skægkær Bæk

Bilag til rettelsesblad nr. 3. 6620.102 Landskabsbroer, Hvinningdal og Skægkær Bæk Bilag til rettelsesblad nr. 3 6620.102 Landskabsbroer, Hvinningdal og Skægkær Bæk Projektændringer i forbindelse med ekspropriation VD/16.09.2012/sckj UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

Læs mere

Side 1. Protokol over åstedsforretning med påfølgende forligsforhandling den 29. april 2015

Side 1. Protokol over åstedsforretning med påfølgende forligsforhandling den 29. april 2015 Side 1 Protokol over åstedsforretning med påfølgende forligsforhandling den 29. april 2015 I anledning af anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Faxevejs og Rønnedevejs sydside fra Rønnede til Faxe, afholdtes

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. februar 2011 10/00745 EKSPROPRIATION TIL Y R VEJ. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. januar 2010 på vegne af H C B over Kommunens beslutning af

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne. 3. hæfte Ekspropriationsforretningen den 21. juni 2011. Etablering af forbindelsesrampe til

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE VEDR. NY OFFENTLIG VEJ, STØVRING ÅDALE

PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE VEDR. NY OFFENTLIG VEJ, STØVRING ÅDALE PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE VEDR. NY OFFENTLIG VEJ, STØVRING ÅDALE Projektets formål Formålet med projektet er at forlænge den eksisterende nyetablerede offentlige vej, Støvring Ådale, knap 700

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 83. hæfte Supplerende besigtigelsesforretning og ekspropriation den

Læs mere

Else Helene Nielsen. Udsigtsvangen Nykøbing Sj. Den 11. juli Meddelelse om ekspropriationsbeslutning

Else Helene Nielsen. Udsigtsvangen Nykøbing Sj. Den 11. juli Meddelelse om ekspropriationsbeslutning Else Helene Nielsen Udsigtsvangen 16 4500 Nykøbing Sj Den 11. juli 2018 Meddelelse om ekspropriationsbeslutning Under henvisning til åstedsforretningen 30. november 2017 på din ejendom matr. nr. 6b og

Læs mere

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 28. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg i Roskilde.

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Arealforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H

Arealforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H Arealforhold Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H Godkendt dato Godkendt af 29.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 19.08.2016 Jeppe Dahl-Nielsen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende jernbaneanlæg på Øerne Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord - Næstved 21. hæfte Besigtigelsesforretningen den

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Byrådet har i henhold til gældende spildevandsplan vedtaget, at nykloakere Bjergvej 109.

Byrådet har i henhold til gældende spildevandsplan vedtaget, at nykloakere Bjergvej 109. Bjergvej 109 Byrådet har i henhold til gældende spildevandsplan vedtaget, at nykloakere Bjergvej 109. Det nødvendige anlægsarbejde vil berøre privat ejendom. Byrådet har derfor vedtaget, at såfremt det

Læs mere

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND MOTORVEJEN BORDING FUNDER (Detailbesigtigelsesforretningen den 7. november 2006) 7. hæfte Tirsdag den 7. november 2006

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen EKSTRAKTUDSKRIFT Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring Sydhavnslinjen 9. hæfte Ekspropriations- og supplerende besigtigelsesforretning

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND MOTORVEJEN HOLSTEBRO N - AULUM CYKELSTI VED SKIVEVEJ (Besigtigelsesforretningen den 3. november 2015) 24. hæfte Tirsdag

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Ringsted-Femern Banen 8. Marts 2016 1 Agenda Formål og baggrund for projektet ved projektdirektør Jens Ole Kaslund Hvad ønsker vi at bygge? ved projektleder

Læs mere

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Borgmester John Schmidt Andersen Frederikssund Kommune Aftenens ordstyrer Trine Sick Erik Stoklund Larsen

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND *****

Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND ***** Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND ***** TK 8/2015: Fastsættelse af erstatning til boet efter Kurt Larsen v/erik Larsen og Otto Larsen i anledning af ekspropriation af et areal på i alt

Læs mere

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune Banedanmark : Den nye bane København Ringsted Notat: Vedr. skærende veje og stier i Version: 1 Udarbejdet af: Banedanmark Dato: 9.januar 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Omlægning af veje og stier...

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen EKSTRAKTUDSKRIFT Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende statsveje på Øerne Etablering af ny fjordforbindelse ved Frederikssund (Rute 53 Frederikssund Elverdam) 36.

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af jernbaneloven. (Master til brug for mobil- og internetdækning i tog)

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af jernbaneloven. (Master til brug for mobil- og internetdækning i tog) UDKAST til Forslag til Lov om ændring af jernbaneloven (Master til brug for mobil- og internetdækning i tog) I jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, som ændret ved 2 i lov nr. 658 af 8. juni 2016,

Læs mere

arbejde i Vordingborg

arbejde i Vordingborg 05 NEW BRIDGE MASNEDSUND Banedanmarks UMENTNR: E3005-10 TEGN./KONTROL: PLU/HRU arbejde i Vordingborg D Ringsted-Femern banen Renovering af jernbanebroen over Hvad skal der ske i Vordingborg Ny perronbro

Læs mere

Protokol til åstedsforretning.

Protokol til åstedsforretning. Protokol til åstedsforretning. Randers kommune har planlagt en ombygning af krydset Hadsundvej/Glentevej/Gråpilevej til lyssignalreguleret kryds. Der blev derfor afholdt åstedsforretning den 12. august

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 28 NDR.VINDINGEVEJ

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 28 NDR.VINDINGEVEJ AFDELING FOR PLAN OG BY FORSLAG TIL OKTOBER 2016 vordingborg.dk KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 28 NDR.VINDINGEVEJ Kommuneplantillæg Dette forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 er sendt i høring fra den 24. februar

Læs mere

UDSKRIFT. forhandlingsprotokollen. for ekspropriation i henhold til. lov om miljøbeskyttelse jfr. procedure i h.t. lov om offentlige veje.

UDSKRIFT. forhandlingsprotokollen. for ekspropriation i henhold til. lov om miljøbeskyttelse jfr. procedure i h.t. lov om offentlige veje. UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for ekspropriation i henhold til lov om miljøbeskyttelse jfr. procedure i h.t. lov om offentlige veje. Ekspropriation til regnvandsbassin ved Birkelse Med henblik på

Læs mere

Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer.

Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer. Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer. Regulativ for erstatninger ved etablering af vandforsynings- og spildevandsanlæg. 2008. Regulativ for erstatning for anlæg

Læs mere

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Vordingborg 22.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Referat af borgermøde d. 9. april 2013, Bramming Kultur & Fritidscenter, Esbjerg Kommune Indledning Der var 37 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark.

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER VARDE - NØRRE NEBEL (Besigtigelsesforretningen den 26. og 27. marts 2014) 2. hæfte

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL vedr. Ekspropriation til rådighedsret over spildevandsledning i Fårup Åstedsforretning afholdt den 21. marts 2017 I anledning af påtænkt ekspropriation vedrørende erhvervelse af

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende jernbaneanlæg på Øerne Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord - Næstved 22. hæfte Besigtigelsesforretningen den

Læs mere

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej Dato 9. december 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15959-8 Side 1/5 Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej I har i brev

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende statsveje på Øerne Etablering af ny fjordforbindelse ved Frederikssund (Rute 53 Frederikssund Elverdam) 10. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

Notat Udarbejdet af Bente Christensen 17. maj 2017 på vegne af Banedanmark.

Notat Udarbejdet af Bente Christensen 17. maj 2017 på vegne af Banedanmark. Notat Udarbejdet af Bente Christensen 17. maj 2017 på vegne af Banedanmark. Nærværende notat er udarbejdet til Miljøstyrelsen ifm. de ændringer til VVM-anmeldelsen fremsendt 14. oktober 2016, der er besluttet

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 1

Arealfortegnelse nr. 1 nr. 1 Vedrørende ekspropriation til cykelsti mellem Ørting og Gylling Udarbejdet den 8. marts 2019. Fortegnelse over ejere og brugere af ejendomme mv., der vil blive berørt af en ekspropriation, som Odder

Læs mere

Jernbanen og ekspropriation

Jernbanen og ekspropriation Jernbanen og ekspropriation Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen Ekspropriation på banen Thisted Hjørring Aalborg Frederikshavn Før byggeriet af nye jernbaneanlæg eller udvidelse af eksisterende

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende elektrificering mv. af jernbanestrækningen Roskilde-Kalundborg 2. hæfte Besigtigelsesforretningen den 10. januar 2019 Roskilde

Læs mere

Vi har den 2. juni 2016 modtaget dine bemærkninger til vores udkast til afgørelse af 24. maj 2016.

Vi har den 2. juni 2016 modtaget dine bemærkninger til vores udkast til afgørelse af 24. maj 2016. Dato 10. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04841-20 Side 1/5 Ekspropriation af del af matr. nr. 4ek og 4cd Kregme By, Kregme, anlæg af sti

Læs mere

11920 Syd om Regstrup. Møde nr. 2 i Naboforum den 17. august 2016

11920 Syd om Regstrup. Møde nr. 2 i Naboforum den 17. august 2016 11920 Syd om Regstrup Møde nr. 2 i Naboforum den 17. august 2016 Dagsorden 1. Velkomst og status på projektet 2. Oldtidsfund ved Skovvejen v/ museumsinspektør Lone Claudi- Hansen, Museum Vestsjælland 3.

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Ellidshøj 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Gettrupvej 31 med flere, 6752 Glejbjerg Nedlæggelse af private fællesveje

Gettrupvej 31 med flere, 6752 Glejbjerg Nedlæggelse af private fællesveje Gettrupvej 31 med flere, 6752 Glejbjerg Nedlæggelse af private fællesveje Bemærkninger til ansøgning om nedlæggelse af private fællesveje Svend Christensen søger i brev, indgået den 29. oktober 2015, om

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende jernbaneanlæg på Øerne Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord - Næstved 23. hæfte Besigtigelsesforretningen den

Læs mere

Arealfortegnelse. nr. 1a, den 19. august Åstedsforretning den 30. juni 2011 kl. 9.00

Arealfortegnelse. nr. 1a, den 19. august Åstedsforretning den 30. juni 2011 kl. 9.00 Åstedsforretning den 30. juni 2011 kl. 9.00 Lb.nr. 1 Kirkeltevej 26 Matr.nr. 3e og 4b Børstingerød By, Lillerød Bjarne Helmer Dalgaard Olsen Kirkeltevej 26 Lb.nr. 1(a), matr.nr. 4b Børstingerød By, Lillerød

Læs mere

Afgørelse om genoptagelse af klage over vejbidrag

Afgørelse om genoptagelse af klage over vejbidrag Dato 21. marts 2018 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/10446-39 Side 1/5 Afgørelse om genoptagelse af klage over vejbidrag D har i e-mail af 15. juni 2017

Læs mere

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger Indtast CVR-nummeret på den virksomhed, som du ansøger på vegne af. Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Når Banedanmark nedlægger overkørsler på jernbanen

Når Banedanmark nedlægger overkørsler på jernbanen Når Banedanmark nedlægger overkørsler på jernbanen Når Banedanmark nedlægger overkørsler på jernbanen BANEDANMARK: - Er bygherre. - Udarbejder løsningsforslag, herunder ændringer i vejforløb. - Skal i

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø. Version: 1.0

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø.  Version: 1.0 Tender Package 3 - Scope of Work Scope of Work Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/københavn-ringsted Version: 1.0 Scope of Work Indhold Side 1 Indledning 4 2

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER VARDE - NØRRE NEBEL (Besigtigelsesforretningen den 29. september 2014) 3. hæfte

Læs mere