Lønoversigt Marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønoversigt Marts 2015"

Transkript

1 Lønoversigt Marts 2015

2

3 Forord Dansk Byggeris Lønoversigt indeholder oplysninger om gældende lønsatser, tal og takster til brug for medlemmernes personale- og lønadministration. Afsnit 1, Generelle bestemmelser, indeholder satser for alle fagområder. Det drejer sig om sygedagpenge efter sygedagpengeloven, løn under sygdom og tilskadekomst efter overenskomsterne, feriegodtgørelse, betaling ved graviditet og barsel, bidrag til pension m.v. Afsnit 2 12 indeholder lønsatser for de enkelte fagområder. Det drejer sig om overenskomstmæssige lønsatser, genetillæg, satser for rejsegodtgørelse, samt andre relevante oplysninger fra de forskellige fagområder. Hvor der i funktionæroverenskomsterne med HK og TL er særlige satser, fremgår disse af afsnit 1, Generelle bestemmelser og afsnit 11, Elever. Lønoversigten indeholder ikke uddybende forklaringer til den lovgivning og de overenskomster, der danner baggrund for tallene og satserne. Nærmere oplysninger findes i overenskomsterne, Dansk Byggeris cirkulært/nødvendigt viden, BYGGERIET og gældende lovgivning. Spørgsmål til Dansk Byggeris Lønoversigt kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet, på telefon eller pr. mail på Ikrafttrædelse Hvor intet andet er udtrykkeligt nævnt, træder satserne i kraft fra begyndelsen af den lønningsuge/lønningsperiode, hvori 1. marts 2015 indgår. 3

4 Lønoversigt marts 2015 Redaktion: Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet/Hans Henrik Kristensen Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Tryk: ID Tryk ApS Oplag: stk. Papir: Omslag 300g Chromocard. Indhold 90g Multioffset Dato: Marts

5 Indholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser A Sygedagpenge efter sygedagpengeloven B Løn under sygdom og tilskadekomst C Feriegodtgørelse under sygdom, forældreorlov og ved tilskadekomst m.v D Forsikringsordning for mindre virksomheder E Betalt frihed ved graviditetsundersøgelser F Betalt frihed til orlov ved graviditet, barsel, fædreorlov og adoption G Betalt frihed til forældreorlov (13 uger) H DA-Barsel I Betalt frihed ved børns første sygedag J Løn ved barns hospitalsindlæggelse K Ferie-, søgnehelligdags- og feriefridagsopsparing L Søgnehelligdage / Feriefridage M Særlig opsparingsordning N Pensions- og sundhedsordning O Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov P Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Q Skattefri befordringsgodtgørelse R Overenskomsternes udviklingsfonde S Samarbejde og arbejdsmiljø T DA/LO- Udviklingsfonden U Efteruddannelsesordning V Finansieringsbidrag (ATP, AES, AUB) Bygge- og Anlægsoverenskomsten med 3F og Jord- og Betonoverenskomsten med BJMF A Mindstebetalingssatsen B Ungarbejdere C Akkordarbejde D Minutfaktor E Tagdækning F Fast timetillæg for servicepræget stillads G Forskudt arbejdstid H Holddriftsarbejde I Overtidstillæg

6 2 J Rådighedsvagt K Hotel og fortæring L Kørselsgodtgørelse M Velfærdsforanstaltninger N Bygge- og Anlægsbranchens Uddannelsesfond Bygningsoverenskomsten med 3F Tømrer-, bygningssnedker-, og glarmestersvende samt tækkemænd A Minimallønssatsen B Ungarbejdere C Akkordarbejde D Forskudt arbejdstid E Overarbejdstillæg F Rådighedsvagt G Øvrige tillæg H Overnatning I Transportgodtgørelse J Velfærdsforanstaltninger Murer- og Murerarbejdsmandsoverenskomsten med 3F Murerarbejdsmandsoverenskomsten med BJMF A Minimallønssatsen og akkordafsavnstillæg B Akkordarbejde C Overtidstillæg D Værktøjsgodtgørelse E Ovntillæg F Hotel og fortæring G Kørselsgodtgørelse H Velfærdsforanstaltninger I Uddannelsesfond Gulvoverenskomsten med 3F A Minimallønssatsen B Ungarbejderløn C Akkordarbejde

7 5 D Overarbejdstillæg E Overnatning F Transportgodtgørelse Industrioverenskomsten med 3F. Fælles bestemmelser A Ungarbejdere B Forskudt arbejdstid C Holddriftsarbejde D Deltidsarbejde Specialarbejdere ansat på permanente arbejdspladser A Mindstebetalingssatsen B Arbejdsbestemt mindstebetalingssats C Minutfaktor D Overtidstillæg E Bygge- og anlægsbranchens uddannelsesfond F Velfærdsforanstaltninger Dansk Betonindustri Forening (DBI) A Mindstebetalingssatsen B Anciennitetstillæg C Arbejdsbestemte mindstebetalingssatser D Minutfaktor E Overtidstillæg F Velfærdsforanstaltninger ved udearbejde Stenhuggere, stenindustriarbejdere og stukkatører A Minimallønssatsen B Tillæg til faglærte stenhuggere og stukkatører C Tillæg til uddannede stenindustriarbejdere D Tillæg til specialarbejdere på stenhuggerier E Øvrige tillæg F Overtidstillæg G Rådighedsvagt H Hotel og fortæring I Bygge og Anlægsbranchens uddannelsesfond

8 6.4 Industrilakerere A Minimaltimeløn B Smudstillæg C Overtidstillæg D Rådighedsvagt E Hotel og fortæring Industri- Træ- og Møbeloverenskomsten med 3F A Minimallønssatsen B Ungarbejdere C Øvrige tillæg D Speciel arbejdstid E Deltidsarbejde uden for normal arbejdstid F Holdrift Maleroverenskomsten med Malerforbundet i Danmark A Akkordarbejde B Timelønnen skiltemalere C Timelønnen servicearbejde D Ungarbejderes timeløn (serviceaftalen) E Overtidstillæg F Kørselsgodtgørelse G Søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling H Samarbejde og udvikling Overenskomsten for metal og blik- og rørarbejde med Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark A Mindstebetalingssatsen B Forskudt arbejdstid C Holddrift D Overtidstillæg E Rådighedsvagt

9 10 El-overenskomsten med Dansk El-Forbund A Mindstebetalingssatsen B Forskudt arbejdstid C Holddrift D Overtidstillæg Elever A Lønsatser B Løn for elever indenfor handel og kontor C Løn for elever i teknikerfaget D Løn for EUX-elever E Løn for EGU-elever F Voksenelever G Tilskud til elever (refusion) H Betalt frihed ved graviditetsundersøgelse I Betalt frihed til orlov ved graviditet, barsel, fædreorlov og adoption J Betalt frihed ved barns/børns første sygedag K Løn ved barns hospitalsindlæggelse L Løn under sygdom M Rejsegodtgørelse i praktikperioden N Kørselsgodtgørelse ved skoleophold O Feriefridage P Pension Q Forsikring til elever Formandsoverenskomsten og Lederaftalen...41 med Dansk Formands Forening og Lederne A Lønbestemmelser B Feriefridage

10 10

11 1 Generelle bestemmelser 1 A Sygedagpenge efter sygedagpengeloven Sygedagpenge udbetales til medarbejdere, der opfylder anciennitetsbestemmelserne i sygedagpengeloven, men som ikke har været ansat længe nok til at få udbetalt løn under sygdom i henhold til de enkelte overenskomster. Sygedagpengelovens anciennitetsbestemmelser: Medarbejderen har været ansat i virksomheden i de sidste 8 uger før fraværet og i denne periode været beskæftiget i mindst 74 timer. Fra 5. januar 2015 udgør sygedagpengene maksimalt Pr. time... kr. 111,76 Pr. uge... kr ,00 Arbejdsgiverperioden er ifølge sygedagpengeloven 30 kalenderdage fra 1. hele fraværsdag. 1 B Løn under sygdom og tilskadekomst Betalingen efter følgende overenskomster udgør: Bygge-og Anlægsoverenskomsten, Jord- og Betonoverenskomsten, Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten, Murerarbejdsmandsoverenskomsten i København, 3F-Industrioverenskomsten og Metal- og Blik- og Røroverenskomsten fuld løn, dog maksimalt... kr. 139,50 Bygningsoverenskomsten, Gulvoverenskomsten samt Industri- Træ og Møbeloverenskomsten fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 137,50 Maleroverenskomsten fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 128,75 El-overenskomsten sædvanlig løn. HK-overenskomsten fuld løn jf. funktionærlovens regler. Teknikeroverenskomsten fuld løn jf. funktionærlovens regler. 1 C Feriegodtgørelse under sygdom, forældreorlov og ved tilskadekomst m.v. Feriegodtgørelse af fraværsperioder, hvor der betales løn Hvis medarbejdere får løn under sygdom og tilskadekomst, løn under barsels- og fædreorlov, løn under barns hospitalsindlæggelse mv. med betalingssatser iht. overenskomst, beregnes der i denne periode feriepenge med... 12,50 % og søgnehelligdags- og feriefridagsgodtgørelse med... 7,60 % På maleområdet udgør søgnehelligdagsgodtgørelsen... 7,45 % 11

12 Sygeferiegodtgørelse af sygeperioder med sygedagpenge For medarbejdere, der ikke modtager løn under sygdom og dermed feriegodtgørelse efter ovenstående regler, beregnes sygeferiegodtgørelsen efter nedenstående regler. I kalenderåret 2015 udgør sygeferiegodtgørelsen for: København Faglærte på byggepladser pr. dag... kr. 182,00 Ikke faglærte arbejdere pr. dag... kr. 162,70 Provinsen Faglærte på byggepladser pr. dag... kr. 167,45 Ikke faglærte arbejdere pr. dag... kr. 167,15 Sygeferiegodtgørelse optjenes i 5 dage pr. uge for hele fraværsuger. Malersvende For malersvende og servicearbejdere på malerområdet beregnes sygeferiegodtgørelsen, når medarbejderen får sygeløn og sygedagpenge. Sygeferiegodtgørelsen udgør... 12,50 % af gennemsnitslønnen i virksomheden i den øvrige del af ferieåret. Maskinsnedkere og træindustriarbejdere For maskinsnedkere, træindustriarbejdere, tømrer- og snedkersvende på permanente arbejdspladser beregnes sygeferiegodtgørelsen, når medarbejderen får sygeløn og sygedagpenge. Sygeferiegodtgørelsen der beregnes af gennemsnitslønnen de sidste 4 fulde uger før sygdommen udgør... 12,50 % Generelle betingelser Hovedreglen er, at den særlige sygeferiegodtgørelse, først betales fra anden sygefraværsdag. En lønmodtager der har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, har dog ret til den særlige sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag, hvis lønmodtageren har haft mere end 52 sygefraværsperioder i optjeningsåret. Har lønmodtageren ikke været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, optjenes retten til den særlige sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag forholdsmæssigt. Der er ikke længere krav om 12 måneders anciennitet indenfor 24 måneder, ligesom der ikke længere er en maksimal periode for betaling af sygeferiegodtgørelse. 12

13 1 D Forsikringsordning for mindre virksomheder Præmiesatsen udgør i kalenderåret 2015 af den årlige lønsum... 0,75 % Lønsum for optagelse i forsikringsordningen må ikke pr. år overstige 1750 x 4.135,00... kr ,00 Udelukkelsesgrænsen er pr. år 2160 x 4.075,00... kr ,00 Der udbetales først refusion fra 2. fraværsdag. Se i øvrigt 1 E Betalt frihed ved graviditetsundersøgelser Betalingen efter følgende overenskomster udgør: Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten, Murerarbejdsmandsoverenskomsten i København, 3F-Industrioverenskomsten (Stenhuggere, stenindustriarbejdere, stukkatører og industrilakerere) fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 139,50 Bygningsoverenskomsten, Gulvoverenskomsten samt Industri- Træ og Møbeloverenskomsten fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 137,50 Teknikeroverenskomsten fuld løn. 1 F Betalt frihed til orlov ved graviditet, barsel, fædreorlov og adoption Betalingen efter følgende overenskomster udgør: Bygge-og Anlægsoverenskomsten, Jord- og Betonoverenskomsten, Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten, Murerarbejdsmandsoverenskomsten i København og Frederiksberg kommuner, 3F Industrioverenskomsten, Metalog Blik- og Røroverenskomsten samt El-overenskomsten, fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 139,50 Bygningsoverenskomsten, Gulvoverenskomsten samt Industri-, Træ og Møbeloverenskomsten, fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 137,50 Maleroverenskomsten fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 128,75 HK-overenskomsten fuld løn. (Kun gældende for virksomheder, der har tilltrådt HK-overenskomsten.) Teknikeroverenskomsten fuld løn. Gældende for alle ovennævnte overenskomster: -- Moderen: 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og 14 uger efter fødsel (barselsorlov). -- Faderen: 2 uger efter fødsel eller hjemkomst fra hospitalet. -- Adoptanter: 14 uger fra barnets modtagelse. 13

14 1 G Betalt frihed til forældreorlov (13 uger) Betalingen efter følgende overenskomster udgør: Bygge- og Anlægsoverenskomsten, Jord- og Betonoverenskomsten, Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten, Murer-arbejdsmandsoverenskomsten i København og Frederiksberg kommuner, 3F-Industrioverenskomsten, Metalog Blik- og Røroverenskomsten samt El-overenskomsten fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 139,50 Bygningsoverenskomsten, Gulvoverenskomsten samt Industri- Træ og Møbeloverenskomsten fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 137,50 Maleroverenskomstenfuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 128,75 HK-overenskomsten, fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 143,50 (Kun gældende for virksomheder, der har tilltrådt HK-overenskomsten.) Teknikeroverenskomsten fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 143,50 Gældende for alle ovennævnte overenskomster: -- Af de 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. -- Betalingen af de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen. -- De 13 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen og varsles med 3 uger med mindre andet aftales. -- Betalingen bortfalder, hvis orloven, der er reserveret til den enkelte forælder, ikke holdes. -- Det forudsættes, at virksomheden er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. 1 H DA-Barsel Bidraget til DA-Barsel udgør pr. år pr. fuldtidsansat... kr. 600,00 Der skal betales for overenskomstansatte medarbejdere over 18 år, (ekskl. Formandsoverenskomsten). Der skal endvidere betales for voksenelever over 25 år. Der kan i DA-Barsel ( søges refusion for udgifter til løn under barsel ud over dagpengesatsen. Den samlede maksimale refusionsbetaling inkl. dagpengesats, opsparing til ferie- og SH-dage samt pension udgør fra til 1. marts i alt pr. time... kr. 185,19 Refusion af det forhøjede pensionsbidrag der refunderes de første 14 uger udgør af ovenstående sats pr. time... kr. 8,50 Der skal først søges barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark og derefter hos DA-Barsel. 14

15 1 I Betalt frihed ved børns første sygedag Betalingen efter følgende overenskomster udgør: Bygge- og Anlægsoverenskomsten, Jord- og Betonoverenskomsten, Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten, Murerarbejdsmandsoverenskomsten i København og Frederiksberg kommuner, 3F-Industri-overenskomsten samt Metal- og Blik- og Røroverenskomsten fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 139,50 Bygningsoverenskomsten, Gulvoverenskomsten samt Industri- Træ og Møbeloverenskomsten fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 137,50 3F-Industrioverenskomsten (Stenhuggere/ stenindustriarbejdere og stukkatører) medarbejderens sygedagpengebetaling, dog maksimalt pr. time... kr. 119,50 3F-Industrioverenskomsten (Industrilakerere) efter 5 måneders anciennitet pr. time... kr. 124,50 Maleroverenskomsten efter 6 måneders anciennitet, fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 128,75 El- overenskomsten sædvanlig timeløn. HK- overenskomsten sædvanlig løn. (Kun gældende for virksomheder, der har tilltrådt HK-overenskomsten.) Teknikeroverenskomsterne sædvanlig løn. 1 J Løn ved barns hospitalsindlæggelse Betalingen efter følgende overenskomster udgør: Bygge-og Anlægsoverenskomsten, Jord- og Betonoverenskomsten, Murerog murerarbejdsmandsoverenskomsten, Murerarbejdsmandsoverenskomsten i København og Frederiksberg kommuner, 3F Industrioverenskomsten samt Metal- og Blik- og Røroverenskomsten fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 139,50 Bygningsoverenskomsten, Gulvoverenskomsten samt Industri- Træ og Møbeloverenskomsten fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 137,50 Maleroverenskomsten fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 128,75 El- overenskomsten sædvanlig timeløn. HK-overenskomsten sædvanlig løn. (Kun gældende for virksomheder, der har tilltrådt HK-overenskomsten.) Teknikeroverenskomsten sædvanlig løn. 1 K Ferie-, søgnehelligdags- og feriefridagsopsparing Af den ferieberettigede løn betales: Feriepenge... 12,50 % Søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling, pr. 1. marts ,60 % Malere: Søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling... 7,45 % 15

16 1 L Søgnehelligdage / Feriefridage Forskudsudbetalingen udgør efter 1. marts 2015 pr. dag: For voksne arbejdere... kr ,00 For ungarbejdere... kr. 600,00 For malere henvises særskilt til afsnit 8. 1 M Særlig opsparingsordning For medarbejdere på funktionærlignende vilkår opretter virksomheden en særlig opsparingsordning der beregnes af den ferieberettigede indkomst og udgør fra 1. marts ,70 % På Tekniker- og HK-overenskomsten beregnes den særlige opsparing af den A-skattepligtige indkomst og udgør fra 1. marts ,70 % 1 N Pensions- og sundhedsordning Pensionsbidraget betales af den A-skattepligtige indkomst til medarbejdere, der er fyldt 18 år. Pensionsbidraget udgør... 12,00 % Heraf udgør arbejdsgiverens bidrag... 8,00 % og arbejdstagerens bidrag... 4,00 % PensionDanmark For timelønsoverenskomsterne indbetales bidraget til PensionDanmark og følger lønudbetalingerne, dog senest den 10. i efterfølgende måned. Sundhedsordning For virksomheder, der har valgt PensionDanmarks sundhedsordning, forhøjes arbejdsgiverbidraget med... 0,15 % På malerområdet er der en særlig sundhedsordning, der opkræves af ALKA og udgør pr. kvartal pr. fuldtidsmedarbejder... kr. 99,00 1 O Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov Hvis moderen efter overenskomsten har ret til løn under de 14 ugers barselsorlov, indbetales ekstra pensionsbidrag på pr. time... kr. 12,75 pr. måned... kr ,00 Arbejdsgiveren betaler 2/3 og lønmodtageren betaler 1/3 af beløbet. 16

17 1 P Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Godtgørelsen for og 3. ledighedsdag udgør fra 5. januar 2015 ved ledighed på: Til og med 4 timer (½ G-dag)... kr. 414,00 Over 4 timer til og med 7,4 time (1 G-dag)... kr. 827,00 Beregningsmåde: 7,4 timer pr. dag. Beskæftigelseskrav: 2 ugers arbejde (74 timer) inden for de sidste 4 uger ved samme arbejdsgiver. Inden for et kalenderår skal virksomheden maksimalt betale dagpengegodtgørelse 16 gange til samme medarbejder. Betales kun hvis medarbejderen er medlem af en A-kasse. Fra 2015 sker der en gradvis afskaffelse af G-dage for medarbejdere med en kortere anciennitet end 3 måneder hos den pågældende arbejdsgiver. Den første af de 3 dage afskaffes med virkning fra januar 2015, hvorfor der for ansatte med kortere anciennitet end 3 måneder i 2015 blot skal betales for 1. og 2. ledighedsdag. 1 Q Skattefri befordringsgodtgørelse Skattefri befordringsgodtgørelse udgør for kalenderåret 2015 følgende: Kørsel indtil km pr. år pr. km... kr. 3,70 Kørsel over km pr. år pr. km... kr. 2,05 Befordringsgodtgørelsen må ikke overstige Ligningsrådets satser; ellers er hele godtgørelsen skattepligtig som personlig indkomst. 1 R Overenskomsternes udviklingsfonde Der indbetales pr. medarbejder pr. år... kr. 520,00 1 S Samarbejde og arbejdsmiljø Der indbetales pr. arbejdstime... kr. 0,30 HK-overenskomsten pr. arbejdstime... kr. 0,25 (Kun gældende for virksomheder, der har tilltrådt HK-overenskomsten.) Teknikeroverenskomsten pr. arbejdstime... kr. 0,25 Gælder ikke malere, se afsnit 8. 1 T DA/LO- Udviklingsfonden For ansatte efter alle overenskomster (ekskl. Formandsoverenskomsten) betales pr. 1. januar 2015 pr. arbejdstime... kr. 0,42 Beløbet opkræves direkte af Dansk Arbejdsgiverforening. For virksomheder med 3 ansatte eller derover sker opkrævningen to gange årligt og for virksomheder med færre ansatte sker opkrævningen én gang årligt. 17

18 1 U Efteruddannelsesordning For uddannelsesforløb, der påbegyndes 5. januar 2015 eller senere, udgør refusionsydelsen... kr. 111,76 Refusionsansøgning som skal søges hos Jobcenter eller uddannelsesstedet, skal være arbejdsløshedskassens hovedledelse eller Jobcenter i hænde inden kursets afslutning. For yderligere oplysninger og information om refusionsansøgning kontakt kursusstedet. 1 V Finansieringsbidrag (ATP, AES, AUB) Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) og Finansieringsbidraget opkræves samlet kvartalsvis af ATP. Der opkræves følgende pr. kvartal i 2015: AUB... kr. 710,00 AES pr. kvartal... kr. 330,00 Finansieringsbidrag... kr. 161,00 Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) betales med 1/3 af medarbejderen og 2/3 af arbejdsgiveren. For fuldtidsansatte (mindst 27 timer/uge eller mindst 54 timer/14 dage eller mindst 117 timer/måned) betales: pr. uge... kr. 71,10 pr. 14 dage... kr. 142,20 pr. måned... kr. 270,00 ATP opkræves kvartalsvist. Medarbejdere, der får sygedagpenge fra arbejdsgiveren i arbejdsgiverperioden efter dagpengelovens regler, skal have indbetalt det sædvanlige ATP-bidrag. 18

19 2 Bygge- og Anlægsoverenskomsten med 3F og Jord- og Betonoverenskomsten med BJMF 2 A Mindstebetalingssatsen Mindstebetalingssatsen udgør pr. time... kr. 118,35 Nyansatte uden brancheerfaring, de første 3 mdr. pr. time... kr. 112,85 Chauffører og asfaltarbejdere pr. time... kr. 123,45 Tagdækkere pr. time... kr. 126,00 2 B Ungarbejdere Mindstebetalingssatsen udgør pr. time for ungarbejdere, der er fyldt 15 år, men ikke 16 år... 40,00 % 16 år, men ikke 17 år... 50,00 % 17 år, men ikke 18 år... 70,00 % Ovennævnte satser beregnes af mindstebetalingssatsen for voksne arbejdere inkl. alle overenskomstmæssige tillæg. 2 C Akkordarbejde Den forskudsvise akkordudbetaling udgør pr. time... kr. 118,35 For medlemmer, der tidligere var omfattet af overenskomsten mellem BYG og BJMF, gælder følgende: Under forudsætning af, at beløbet er tjent, udgør akkordudbetalingen pr. time... kr. 153,85 2 D Minutfaktor Minutfaktoren for akkordarbejde udgør: København og Nordsjællands 1. og 2. zone... øre 215,80 Provinsen... øre 202,15 For alle akkordtimer er der en fast lønandel pr. time på... kr. 25,50 2 E Tagdækning Minutfaktor inklusiv fast timetillæg udgør (provins)... øre 252,73 Minutfaktor inklusiv fast timetillæg udgør (hovedstaden)... øre 259,13 2 F Fast timetillæg for servicepræget stillads Fast timetillæg for servicepræget stillads sats 1... kr. 33,62 Fast timetillæg for servicepræget stillads sats 2... kr. 47,67 Fast timetillæg for servicepræget stillads sats 3... kr. 56,03 19

20 2 G Forskudt arbejdstid Tillæg for forskudt tid udgør pr. time: Fra kl kl kr. 24,10 Fra kl kl kr. 41,40 Påbegyndes efter kl betales indtil kl kr. 50,20 2 H Holddriftsarbejde Tillæg for holddriftsarbejde på hverdage fra kl til kl , med undtagelse af lørdage udgør pr. time... kr. 37,05 Tillæg for holddriftsarbejde i tidsrummet fra lørdag kl til mandag kl samt på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage udgør pr. time... kr. 87,55 Tillæg som engangsbeløb for overflytninger, der ikke følger en fastlagt turnusplan, udgør pr. gang... kr. 198,05 Tillæg ved arbejde på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage, hvor erstatningsfridage ikke kan gives, udgør pr. time... kr. 87,55 Tillæg for forskydning af en vagtlistefridag, uden dette er led i en omlægning af turnusplanen, udgør pr. time... kr. 26,20 2 I Overtidstillæg Tillæg for 1., 2. og 3. time... 50,00 % Tillæg for øvrige timer, samt timer på søn- og helligdage pr. time ,00 % Tillægget beregnes af mindstebetalingssatsen. 2 J Rådighedsvagt Nedenstående gælder kun for virksomheder, der tidligere var omfattet af Bygge- og anlægsoverenskomsten mellem BYG og SiD og Jord- og Betonoverenskomsten mellem BYG og JBF. Tillæg fra arbejdstids ophør fredag til arbejdstids begyndelse mandag, samt på søgnehelligdage udgør pr. time... kr. 25,00 Tillægget i andre tidsrum udgør pr. time... kr. 20,15 2 K Hotel og fortæring Nedenstående gælder kun for virksomheder, der tidligere var omfattet af Bygge- og anlægsoverenskomsten mellem BYG og SiD og Jord- og Betonoverenskomsten mellem BYG og JBF. Hvor medarbejderne efter aftale med virksomheden må overnatte ude, betales udgifter til hotel og fortæring (i rimelig standard) samt pr. døgn... kr. 117,75 20

21 2 L Kørselsgodtgørelse Nedenstående gælder kun for virksomheder, der tidligere var omfattet af Bygge- og anlægsoverenskomsten mellem BYG og SiD og Jord- og Betonoverenskomsten mellem BYG og JBF. Pr. 5. januar 2014 betales der følgende, når afstanden fra medarbejderens bopæl er: km, pr. km... kr. 2,05 Over 35 km er der aftalefrihed, og der kan aftales 0 kr. I København samt Nordsjællands 1. og 2. zone er der en begrænsning på 5 km. 2 M Velfærdsforanstaltninger Erstatning for mangler ved velfærdsforanstaltninger udgør: Skurpengesats 1 pr. mand, pr. dag... kr. 57,50 Hvis f.eks. skur mangler helt: Skurpengesats 2 pr. mand, pr. dag... kr. 90,00 2 N Bygge- og Anlægsbranchens Uddannelsesfond Der indbetales pr. arbejdstime... kr. 0,20 21

22 3 Bygningsoverenskomsten med 3F Tømrer-, bygningssnedker-, og glarmestersvende samt tækkemænd 3 A Minimallønssatsen Minimallønssatsen udgør pr. time... kr. 118,10 3 B Ungarbejdere Minimallønssatsen udgør pr. time til ungarbejdere og forpraktikanter, der er fyldt: 15 år, men ikke 16 år... kr. 47,25 16 år, men ikke 17 år... kr. 59,05 17 år, men ikke 18 år... kr. 82,65 3 C Akkordarbejde Under forudsætning af, at pengene er tjent, udgør akkordudbetalingen pr. time... kr. 132,00 3 D Forskudt arbejdstid Tillæg for forskudt tid udgør pr. time: Fra kl kl kr. 21,30 Fra kl kl kr. 42,65 Påbegyndes efter kl betales indtil kl kr. 51,60 3 E Overarbejdstillæg Tillæg for de 3 første timer... 50,00 % Tillæg for de 3 første timer lørdag fra normal hverdagsarbejdstids begyndelse... 50,00 % Tillæg for efterfølgende timer, søn- og helligdage, samt natarbejde ,00 % Tillægget beregnes af den personlige timeløn. 3 F Rådighedsvagt Tillæg fra arbejdstids ophør fredag til normal arbejdstids begyndelse mandag, samt på søgnehelligdage betales pr. time... kr. 25,00 Tillæg i andre tidsrum udgør pr. time... kr. 20,05 Ovennævnte bestemmelse gælder ikke for virksomheder, der tidligere var omfattet af Snedker- og Tømreroverenskomsten mellem Danske Entreprenører og Forbundet Træ - Industri Byg i Danmark. 3 G Øvrige tillæg Vandbygningstillæg udgør pr. time... kr. 8,25 Smudstillæg udgør pr. time... kr. 11,70 22

23 3 H Overnatning Virksomheden betaler for dokumenterede udgifter til kost og logi på hotel, kro eller lignende af rimelig standard det pågældende sted. Herudover betales udepenge med den til enhver tid gældende sats efter statens takster vedrørende skattefri godtgørelser... kr. 117,75 3 I Transportgodtgørelse For transport uden for arbejdstiden ud over 10 km for den korteste afstand fra enten firmaets værksted eller svendens bopæl og til arbejdspladsen betales pr. 5. januar 2015 pr. km... kr. 2,05 For godtgørelse af køretid betales efter samme regler pr. km... kr. 0,75 Ved samkørsel betales, når arbejdsgiveren stiller bil til rådighed: - til føreren af bilen for alle kørte km, pr. km... kr. 1,20 - til passagererne ud over 10 km, pr. km... kr. 0,75 For kørsel i arbejdstiden, i egen bil betales pr. km... kr. 3,70 Ovennævnte bestemmelse gælder ikke for virksomheder, der tidligere var omfattet af Snedker- og Tømreroverenskomsten mellem Danske Entreprenører og Forbundet Træ - Industri Byg i Danmark. I stedet gælder reglerne i overenskomstens bilag 3. 3 J Velfærdsforanstaltninger Erstatning for mangler ved velfærdsforanstaltninger udgør pr. mand, pr. dag... kr. 41,00 23

24 4 Murer- og Murerarbejdsmandsoverenskomsten med 3F Murerarbejdsmandsoverenskomsten med BJMF 4 A Minimallønssatsen og akkordafsavnstillæg Minimallønssatsen udgør pr. time... kr. 118,10 Til medarbejdere med mindst 1 måneds anciennitet i virksomheden betales et akkordafsavnstillæg til minimallønnen pr. time... kr. 20,00 4 B Akkordarbejde Den forskudsvise akkordudbetaling udgør minimum pr. time... kr. 138,10 Ved akkordarbejde udbetales kun den løn, der er tjent. Der kræves fornøden dokumentation fra virksomheden. 4 C Overtidstillæg Tillæg for 1., 2. og 3. time... 50,00 % Tillæg for øvrige timer, samt timer på lør-, søn- og helligdage ,00 % Tillægget beregnes af den minimale timeløn. 4 D Værktøjsgodtgørelse Værktøjsgodtgørelse til murersvende udgør pr. time... kr. 2,75 4 E Ovntillæg Tillæg for arbejde med ovne i hele landet udgør pr. time minimallønnen... kr. 118,10 + et ovnmurertillæg... kr. 59,20 i alt... kr. 177,30 Er ovnene ophedet til mellem 30 og 50 grader, betales et varmetillæg på 30 % beregnet af den minimale løn. 4 F Hotel og fortæring Hvor medarbejderne efter aftale med virksomheden må overnatte ude, betales udgifter til hotel og fortæring (i rimelig standard) samt pr. døgn... kr. 117,75 4 G Kørselsgodtgørelse Generelt Kørselsgodtgørelse betales pr. dag, hvor medarbejderen er mødt på arbejde, og der betales pr. 1. marts 2015 for såvel hen- som hjemkørsel pr. km... kr. 2,05 Hvor virksomheden vederlagsfrit stiller transportmiddel til rådighed, ydes der ingen kørselsgodtgørelse. 24

25 I København samt Nordsjællands 1. og 2. zone For arbejde, der udføres uden for en afstand af 5 til 35 km fra svendens bopæl (maksimalt 60 km pr. dag). Provinsen For arbejde, der udføres uden for en afstand af 10 til 35 km fra svendens bopæl (maksimalt 50 km pr. dag). 4 H Velfærdsforanstaltninger Erstatning for mangler ved skur- og velfærdsforanstaltninger udgør: Skurpengesats 1 pr. mand, pr. dag... kr. 57,50 Hvor f.eks. ingen faciliteter er anvist: Skurpengesats 2 pr. mand, pr. dag... kr. 90,00 4 I Uddannelsesfond Gælder for murerarbejdsmænd: Der indbetales pr. arbejdstime... kr. 0,20 25

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Jord- og Betonoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Bygge-, Jord- og

Læs mere

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Regler om løn- og arbejdsvilkår for maskinstationer ved udførelse af entreprenørarbejde, arbejde inden for bygge- og anlægsoverenskomstens gyldighedsområde Marts

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet Løn- og tillægssatser

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

AFTALE. mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG BAT-KARTELLET

AFTALE. mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG BAT-KARTELLET AFTALE mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG og BAT-KARTELLET om løn- og ansættelsesvilkår for timelønnede og funktionærer, der antages til arbejde på FADVIG medlemsvirksomheders arbejdspladser

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31.

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1 Gyldighedsområde 5 1... 5 Kapitel 2 Regler for alle medarbejdere 6 2 Almene vilkår i ansættelsesforholdet...

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund 40.21 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere)

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere