Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«."

Transkript

1 E. BODDUM Rønheden Følgende artikel handler om forfatterens barndomsland, Rønheden. Men det er ikke en traditionel barndomserindring. Den beretter om, hvordan udviklingen gennem beplantning, bebyggelse og samfærdsel har trukket dybe kulturhistoriske spor gennem det magre hedeland. En dramatisk udvikling, der kulminerer med anlægget af Thybanen og Bedsted stationsby, som i følge forfatteren burde have heddet Rønhede. De lensmænd eller herremænd på Vestervig Kloster oppe i Thy havde det vist ikke med at gøre tilværelsen bare nogelunde let for deres fæstebønder derude på Rønlandet på Aggertangen. For når disse skulle skaffe sig lidt lyngslæt til foder eller måske til brændsel, ja, så var de henvist til en hedestrækning, klosteret havde helt ude i Vestervig sogns alleryderste nordlige hjørne grænsende til Grurup og Bedsted sogne ved en række kæmpehøje, en strækning på omkring de 3 mil ad dårlige veje, så det har vel været begrænset, hvad man kunne fragte hjem på en sådan»udenlandsrejse«med den tids transportmidler. Men det er sådan set ikke disse fæstere og fiskeres problemer fra egnen derude omkring, hvor nu Thyborøn by ligger, vi skal beskæftige os med her, det er der allerede skrevet en del udmærkede beretninger om af andre. Det er snarere det spor, de satte på området. For det blev forståeligt nok i almindelig omtale mand og mand imellem til, at heden var det sted, hvor dem fra Rønland kom, og så var der jo ikke langt til, at man for nemheds skyld blot sagde Rønhede. En benævnelse, der år senere blev betegnelse på et par institutioner opstået på området. På denne hede fik jeg min barndomstid til at gå. Dog, det var ikke på selve heden, men i den plantage, der omkring år 1900 af klitvæsenet blev oprettet på en del af de lyngklædte arealer tværs over skellet mellem Hassing og Refs herreder og således dels i Vestervig og dels i Bedsted sogn, samt en lille smule ind i sognet Grurup. Men hedearealer med blomstrende lyng, pors og revlingris i puder af islandsk mos var dengang stadig at opleve på visse af de tiloversblevne arealer uden for skovens brandbælter. Herude kunne man sagtens forestille sig, hvordan det havde set ud, da lyngarealerne havde strakt sig til alle sider, helt ind til og med, hvor nu stationsbyen Bedsted ligger. Mod nord og vest op til vejen fra Thisted til Vestervig, ja, længere mod nord, vel helt over til de gårde i kirkebyen, hvorfra hedeskifterne i tidens løb var solgt og udskiftede til plantagearealet og de husmandsteder, der nu lå placeret langs landevejen. To af disse ejendomme havde jeg et særligt forhold til. Her boede mine bedsteforældre på såvel mødrene som fædrene side. Hvornår nu bebyggelse og landbrugsmæssig udnyttelse af arealerne har taget sin begyndelse på disse lange, smalle parceller, er svært at fastslå helt nøjagtigt, men som det kan ses af uddrag af matrikelkortet fra 1860 erne, er der i 137

2 Sammenlign de 2 kortudsnit. Henholdsvis matrikelkortet fra ca til venstre (Plantagen og markering af jernbanen indtegnet) og til højre Geodætisk Instituts målebordsblad fra hvert fald ikke på den tid noget tegn på beboelse. Ja, end ikke på området, hvor stationsbyen senere skød op, ses det mindste tilløb til»civilisation«. Hele arealet er altså i midten af forrige århundrede stadig en slags forsyningsområde for egnens bønder med hensyn til lyngslæt og tørvegrøft, som det jo kan læses i mange gamle skøder der fra egnen. Man vil endvidere på det omtalte matrikelkort bemærke en markant forskel på parcelleringen i henholdsvis Vestervig og Bedsted sogne. I Vestervig ses store, nærmest kvadratiske blokke med få ejere, hvorimod man i Bedsted sogn har inddelt i lange og nærmest påfaldende smalle lodder og mange ejere. Og Vestervig-lodderne har alle matrikulær tilhørsforhold til de gårde og landsbyer, der i fordums tid hørte ind under klosteret, hvoraf som allerede nævnt navnet Rønhede udsprang. En af parcellerne i den sydvestlige del af plantagen ses således betegnet som hørende til Vestervig præstegård. Det var derfor naturligt, at vi, der i sin tid holdt plantagens lokaliteter over dåben, døbte en gammel tørvegrav på dette område»i præjstes kjar«og en lille tilsvarende umiddelbar ved siden af fik så naturligvis navnet»i degns dam«. Altså et gejstlig område, om man vil! Rønhedens sydlige område blev også en tid beæret eller ophøjet til at fungere som markedsplads i den store stil. Dette noget omfangsrige kram- og kvægmarked med morskab havde oprindelig sin faste plads umiddelbar nord for Vestervig kirke og var nærmest 138

3 landskendt under navnet»vestervig Marked«. Skellet mellem disse to hedeområder er også interessant på en anden måde end forskellen i parcelformen. Det er foruden at være sogneskel også herredsskel. Hassing herred mod nord med Bedsted og Grurup sogne og mod syd Refs herred med Vestervig sogn. Et sogne- og herredsskel med en storslået markering gående gennem en stribe bronzealderhøje, hvoraf Stævenshøj og Saxdås er de mest markante. Saxdås er en langdysse. Færdsel På Rønhede-arealerne har der jo nok engang i fordums tid været skovbevoksning af en eller anden art, akkurat som det har været tilfældet for det øvrige oldtidslandskab i Danmark. Træstubbe, grene og andet fra større træer er fremdraget i moren under tørvegravning i hedens lavarealer med tørvegravene. Plantagen er af nyere dato. Over heden har der sikkert alle dage været færdsel under afvikling af samkvemmet mellem Hassing og Refs. Sporene heraf findes endnu visse stedet i bunden af de beplantede arealer, hvor de gamle, dybe hjulspor har fået lov at bestå, da man plantede arealerne til med skov. Disse stærkt opkørte hjulspor findes eller fandtes også på det til sidst i fyrrerne ubeplantede hedeareal umiddelbart nord for Grurup-Astrupvejen. Masser af spor side om side, men alle rettet ind i linien landsbyen Hassing Vestervig kirke. Denne samfærdsel ad disse kørespor må vel være forladt omkring ved anlæg af den endelige amtsvej i 1870 erne og jernbanen i begyndelsen af 1880 erne. Køresporene i lyngen side om side, som altså til en vis grad her er bevaret for eftertiden, er et produkt af ikke anlagte eller befæstede vejanlæg. Man kørte bare Stævenshøj, den største af højene på herredsskellet. Den er nok en tinghøj, hvad navnet kunne tyde på. 139

4 frem gennem landskabet med kurs mod målet, i hvert fald hvor der var tale om hede eller andre udyrkede arealer. Når så vejsporet var kørt langt ned og ufremkommeligt i f.eks. regnvejrsperioder, ja, så dannede man blot et nyt spor ved siden af, der var for det meste plads nok. Også andre vejspor løb hen over Rønheden i tidens løb. I retning øst vest lidt syd for herredsgrænsen og kæmpehøjene ses Tingvejen. En vej der i dag er lagt i mere fast spor end tidligere, idet den ved plantagens oprettelse bl.a. blev indgrøftet. Den var oprindelig forbindelsen mellem Villerup og Spolum bebyggelsen og Grurup. Navnet Tingvejen er af uklar oprindelse, men som de før omtalte kørespor i lyngen, der jo havde kurs mellem tingstedet på Vestervig Kloster og retterstedet på Galgehøjene ved Hassing, så har denne lidt mere tværgående vejføring nok også noget med stedets retsvæsen at gøre, idet der i tallet et sted lidt norden for Grurup kirke lå et hus, som af øvrigheden blev benyttet ved retsmøder. Det er jo ikke utænkeligt, at et sådant hus i folks omtale og bevidsthed har fået navnet Tinghus. Vejen, vi bekæftiger os med, førte i hvert fald i retning af stedet i Grurup, hvor huset efter sigende skulle have været placeret. Samfærdsel er en betingelse for udvikling. Det blev også tilfældet for hedearealet Rønhede. 29. september 1805 fik Thisted Amt en ny amtmand. Hans navn bør huskes endnu. Gerhard Faye var manden, der skulle komme til at spille en stor rolle for amtets udvikling i de kommende år ikke mindst hvad vejvæsen angik. Gerhard Faye har i sine erindringer berettet om køreturen op gennem Thy til sit nye embede i Thisted. Han oplevede, at det på grund af enestående dårlige veje var en halsbrækkende affære at færdes i disse hjulspor, der på den tid udgjorde de thylandske veje. På et tidspunkt i 1800-årene er amtsvejen, der i dag passerer Bedsted stationsby som Vestervigvej, blevet anlagt. Ældre mennesker på egnen har fortalt, at den nuværende linieføring er fra 1870 erne. En linieføring, der hen over Rønheden ikke på nognen måde tager hensyn til markskel. Matrikelnumrene på de lange, smalle hedeskifter bliver således»klippet«midt over. Og hermed er startskuddet for udviklingen på disse hedearealer så affyret. De efterfølgende 50 år ændrede en del på området, ikke mindst i tiden efter 1882, da jernbanen nærmest ved en fejltagelse kom hen over heden. Hedelodder Opdyrkning og landbrugsdrift i husmandslodder bredte sig fra nord til parceller langs den nye amtsvej, frasolgt gårdene omkring kirkebyen hovedsageligt. Ejendomen Vestervigvej nr. 28, matrikel nr. 19 h af Bedsted sogn og by og af jordtilliggende vel ca 1 ha. Et husmandssted, hvor bygningerne eller bygningen er et typisk vestjysk langhus med stald og lade i øst og beboelsen i vest. Det er placeret lidt tilbage syd for amtsvejen og bar i mange år præg af at være ældre end de øvrige naboejendomme, idet det var forsynet med stråtag og havde åbent ildsted i bryggerset under husets eneste skorsten. Et i alle måder ringe bygningsværk, men nogenlunde sådan henstod det til ca. 1960, og når jeg nu her gør så meget ud af at beskrive dette hus, så skyldes det to ting. For det første, at jeg har godt kendskab til denne lokalitet, hvor mine bedsteforældre 140

5 boede fra 1893 til deres død ca For det andet, at det sikkert er én af de allerførste udstykninger på de smalle hedelodder. Denne er fra én af de såkaldte Mølgårde i Vittrup i det nordlige af Bedsted sogn. Men disse smalle hedelodder, som Hassing Herred-delen af Rønheden jo altså udelukkende består af, er nok værd at studere lidt nærmere. Det er jo tydeligt, at inddelingen er håndteret centralt og af en magtfuld besidder i sin tid, idet de mange parallelle skel jo simpelt hen er et produkt af, hvad man i en håndevending kan udføre med en linial og et eller andet skriveredskab, især når man ikke skulle diskutere sagen med de mange ejere, for det skulle man netop ikke. Hvis vi igen ser på det gamle matrikelkort fra 1844 med de påførte matrikelnumre med bogstav fortløbende fra tre og til et sted i tyverne, ja, så ser vi faktisk på en liste over en del af det fæstegods, der til først i 1800-tallet hørte under godset Tandrup i det nordøstlige hjørne af Bedsted sogn, nemlig Mølgårde, Brogårde, Grøntoft, Habæk, Statshove, Bjerregårdene, Ullits m. fl. Rønhede-arealet nord for herredsgrænsen er udlagt til lyngslæt og måske tørvegravning for disse fæstegårde og her på kortet markeret med tilsvarende De gamle hjulspor ses visse steder tydeligt endnu. Et stykke af Tingvejen i Rønhede plantage. nummer. Noget tyder på, at hele arealet på et tidspunkt har været til fælles brug, men med udskiftningen og matriklen af 1844 har det været nødvendigt med mere ordnede forhold, hvorfor så de nye selvejere i 1800-tallet har haft noget uopdyrket hedejord at afhænde til de husmænd, der så slog sig ned på disse små og smalle parceller. Det synes at have været det rene vanvid på den tid at etablere hus og hjem her på den golde hede. Forklaringen er jo nok den enkle, at unge mennesker dengang såvel som nu søger en selvstændig tilværelse under en eller anden form. Tiden efter udskiftningen havde jo også været til gunst for disse pionerer. Kreditforeninger og sparekasser var»opfundet«. Her kunne der lånes penge mod pant i fast ejendom, uden at man skulle stå med hatten i hånden hos godsejeren eller velstillede familier, der drev udlånsvirksomhed. Afsætningsforhold med hensyn til landbrugsvarer ved f.eks. eksport var også forbedret betydeligt i midten af 1800-årene. Det må have været nogle af de kræfter, der fik folkene på Rønheden til at sætte ploven i den brune lyng, nu var man på egen jordlod, hvilket havde været noget næsten uopnåeligt i årene kort forinden. 141

6 Og vi må i dag ikke glemme at beundre det slid, der skulle præsteres for at lave den stride hedejord om til bare nogenlunde brugbar agerjord. Det foregik jo med simple redskaber, som måske var lånt og ikke med traktorer og store plovmaskiner, sådan som vi kender det nu. Mellem ca og århundredskiftet var det vel blevet til en halv snes sådanne små, opdyrkede husmands-landbrug, samt en jernbane og en begyndende stationsby. Og de nye beboere på Rønheden må jo i sagens natur have været fattigfolk, og noget kunne tyde på, at de ikke alle havde det bedste ry. Min allerede omtalte bedstefar, der ikke var fra egnen, fortalte, at da han i 1893 købte ejendommen ved amtsvejen, blev han stærkt frarådet at flytte hen til det tyvepak på denne Rønhede. Men han må dog have»klaret skærene«, for han blev der i stedet i 57 år lige til sin død. I skrivende stund (1995) skal jeg måske lige bemærke, at de her omtalte landbrug nu i velfærdstiden har ændret status. Nu er de for størstedelen beboet af folk, der har deres erhverv ved alt andet end ved landbrug. En del af arealerne er f. eks. overtaget eller i færd med at blive overtaget af Skov- og Naturstyrelsen som udvidelse af plantagen. Jernbane I 1882 fik Thisted og thyboerne endelig deres jernbane. Det skete efter en lovvedtagelse på Rigsdagen den 29. maj 1879, og denne jerbanelinje vendte snart op og ned på mange ting i Thy, og sandelig også på Rønheden. Samfærdselsmulighederne på langs og tværs i Thy var jo langt hen i 1800-tallet ikke de allerbedste. Forsyninger og afsætning i området foregik hovedsageligt via skibsfart på Limfjorden, hvor der ved ladepladserne i Gudnæs, Visby, Doverodde, Krik m. fl. var livlig omsætning. Varerne blev så herfra med hestetrukne arbejskøretøjer bragt rundt til landsbyerne og andre lokaliteter. Folkene omkring disse handelsstationer var vel egentlig ikke særlig glade for det Vestervigvej nr. 28. Billede fra ca

7 nye jernbaneprojekt, hvilket vel nok også var medvirkende til, at Sydthys»købstad«Vestervig ikke fik nogen adgang til det nye samfærdselsmiddel, i hvert fald ikke direkte. Eftertiden kan sagtens se, at dette var en absolut fejldisposition. Man har senere forklaret det derhen, at Vestervig sogn skulle deltage i anlægsudgifterne med en uforholdsmæssig stor andel, men mon ikke virkeligheden snarere var enkelte personers økonomiske interesser, f. eks. med hensyn til Krik havn. Enhver med kendskab til Sydthy vil sikkert give mig ret i, at Vestervig med alle dens daværende faciliteter, såsom dens plads i historien, justitsvæsen med tingsted for Hassing-Refs herreder, sygehus, apotek, posthus, gæstgivergård m. v. med en jernbanestation ville have fået og ville stadigvæk have haft en helt anden status i Sydthy. Nu sygner den efterhånden hen. Mange af de nævnte institutioner er borte eller på vej ud. Men var jernbanesporene i Ydby blevet drejet i nordvestlig retning hen forbi klosterbyen Vestervig og videre efter sydenden af søområdet ved Hassing, ja, så havde lyngarealerne på Rønheden måske fået lov at ligge i fred for jernbaneentreprenørerne. Det er jo tænkeligt, at linieføringen i så fald var kommet nærmere Bedsted kirkeby. Navnet Bedsted station ville i så fald have været mere berettiget, end det er tilfældet i dag, hvor dens rigtige og virkelige navn burde være Rønhede. I anlægsfasen hed den vel i øvrigt Brydbjerg. Men det, der i eftertiden har gjort Vestervig til byen, der ikke kendte sin besøgelsestid, har så til gengæld gavnet lokaliteten Refs længere østpå i Sydthy. Her udviklede stationsbyen Hurup sig så hurtigt til landsdelens næststørste stationsby og er nu Sydthys»hovedstad«. Herfra tog skinnerne så kurs direkte mod Rønheden og det, der»fejlagtigt«blev til Bedsted station. Omkring slutningen af 1870 erne og begyndelsen af 80 erne var der pludselig blevet liv på hedestrækningen, hvor man nu gravede ud og fyldte op, så den nye skinnevej kunne få et nogenlunde plant forløb. Nogle af de golde hedearealer viste sig nu at indeholde brugbar sand- og grusmaterialer, som kunne afsættes til banen. Gamle Jens Knudsen i Habæk har berettet, at han fra sin hedeparcel øst for Saxdås ind mod Grurup sogneskel først solgte arealer til anlæg af banen og senere afsatte en del materiale fra sin grusgrav samme sted. Grusgraven har ikke været anvendt nævneværdigt siden, men kan stadig erkendes i Rønhede plantages østlige del ved Saxdås. Ser vi igen på matrikelkortet, må det erkendes, at der kun er bebyggelse på matrikelnumrene 61 og 62 nord og øst for korsvejen. Man må derfor formode, at opførelsen af banegården er foregået på den bare hedejord uden udsigt til nære naboer. Men den tilstand kan ikke have varet ret længe. Allerede i 1881, mens murerne stod på stilladset derovre på den nye Brydbjerg stationsbygning, søgte en gæstgiver Christen J. Sørensen i Morup Mølle om tilladelse til at opføre en kro skråt overfor, hvilket amtet bevilgede. Samme Sørensen var så forudseende med hensyn til udviklingen, at han købte de to hedeskifter nord for krogrunden. Det må være grundene øst for Thylandsgade, hvor bl. a. brugsforeningen og Thy Højspændingsværk i dag ligger. Det har måske været én af de bedre investeringer, han der foretog. På kroen kom der nok snart mange 143

8 Jernbanen Struer-Thisted buer sig sydfra indtil stationsbyen Bedsted. I midten over»æ tip«(et jorddepot fra anlægsfasen) ses Bedsted kro. gæster, for det fremgår af forskellige arkiver, at der bl. a. blev holdt en del møder og stiftende generalforsamlinger med henblik på etableringer i forbindelse med handel og andet erhverv i byen. Således blev der umiddelbar nord for den nye kro i 1896 bygget en brugsforening, som blev fornyet med en større ejendom lidt længere op ad den nuværende Thylandsgade. Men da havde man allerede i 13 år haft købmand på pladsen. For umiddelbart over for stationsbygningen opførte købmanden i Gl. Bedsted i 1883 den aflange bygning med forretningslokaler mod øst og beboelse i vest, som bestod til sidst i 60 erne med købmand Chr. Skaarup som den indehaver, der var længst bag disken. Butikken og dens indretning husker jeg som meget anvendelig til at komme på museum. Stationsby En kro og en købmand over for den statslige stationsbygning plus et par huse lidt nordligere ved amtsvejsen var, hvad den nye stationsby i begyndelsen af firserne kunne opvise. Men tidens mænd og kvinder med lyst og mod på det nye dukkede nu op og etablerede sig med forskellige erhverv og startede med at bygge nødtørftig bolig for såvel virksomhed som beboelse. Bageren kom således allerede i Det var bagermester Frederiksen, der byggede lige syd for de nyanlagte skinner ved den gade, man i dag kalder Ringvej. Bageriet blev senere flyttet til Thylandsvej af efterfølgeren Madsen, men er forlængst nedlagt. Men 23. maj 1882 kom toget kørende hen over Rønheden med indvieleseskommitéen og standsede op ved perronen ud 144

9 for den nye stationsbygning, hvor der oppe på muren stod BEDSTED. Kong Christian den Niende steg ud og så sig om, der var jo lidt øde, underholdt sig en smule med folk, steg ind og kørte videre til Hurup, hvor udstigning og konversation med de benovede lokale beboere gentog sig. Thisted Amts Avis bragte allerede 8. april 1882 på forsiden en køreplan for den trafikmæssige revolution, der ventede thyboerne i den kommende tid. Og der var med lidt tålmodighed mulighed for at komme helt til København næste dag, ja, helt ned til Hamborg. Byen groede faktisk op omkring korsvejen. I mands minde havde forbindelsen mellem købstaden Thisted og Sydthys centrale administration i Vestervig her krydset vejen mellem de to kirkebyer Bedsted og Grurup. Langs med disse vejlinier tog de nye mænd fat med investering og bygningsmaterialer. Jeg skal ikke her gennemgå byens bygningshistorie i detaljer, men dog lige nævne, at en af disse nye mænd var en malermester, der nedsatte sig i et hus lige umiddelbart syd for nævnte korsvej. Det skete i Huset, hvor der senere blev drevet modeforretning af Maren Mortensen, er i dag borte, nu er der parkeringsplads for den bankbygning, som samme Madsen i 1910 lod opføre ved korsvejsens sydvestlige hjørne. På kroen dernede ved jernbanestationen blev der i årene op mod århundredskiftet holdt mange sammenkomster og møder af omegnens befolkning med henblik på udvikling af stationsbyens funktioner. Som allerede nævnt trængte man til en brugsforening på stedet. Kromanden havde jo byggegrunden lige uden for døren, og der blev man enige om at starte den første butik i Den kromand var iøvrigt en forudseende mand. Da han i 1882 erhvervede jord til sin krobygning, må han have kunnet se, Stationsbygningen i Bedsted set mod øst. I forgrunden til venstre lå tidligere en toiletbygning. 145

10 En af Bedsteds ældste bebyggelser efter kroen. Købmandsbutikken bygget 1883 af Hansen i»den røde butik«i Gl. Bedsted. Kroen på hjørnet af Thylandsvej og Jernbanegade. Indsat bygningen fra 1882, der nedbrændte 1928 og straks genopførtes af den daværende, men kortvarige ejer Christian Boddum. Den lave og den høje bygning i baggrunden er den gamle og den nye brugsforening. 146

11 hvordan udviklingen ville forme sig, for han fik skøde på alle hedeskifterne nord og øst for kroen, hvor byens kerne i dag ligger med Thy Højspændingsværk og den nu nedlagte mejeribygning. Det var således på kromandens forlængst erhvervede matrikler, Østergade-kvarteret i årene udvikledes. Men allerede i 1898 fik kroen en konkurrent på stedet. Nogen fandt på at etablere et afholdshotel, og det er i dag uklart, om det var»det vilde liv på kroen«eller mere behov for logimuligheder i den gryende stationsby, der blev årsag til hotelbyggeriet på en plads lidt syd for korsvejen på vestsiden af den nuværende Thylandsgade. Afholdshotel og afholdenhed med hensyn til det spirituøse, jo, det kan tænkes, at forklaringen på nybyggeriet findes her. Mange sjove historier har man jo hørt, om hvad livet på kroen i de tider førte med sig: Om større gårde, der blev mageskiftet, om bagermesteren, der»solgte«sit nyopførte bageri og erklærede, at alt var tip top med undtagelse af konen, og hun skulle følge med stedet under alle omstændigheder. Samme bagermester må have haft det lidt svært til tider, for efter et ophold på kroen forsøgte han at forlade sin Bedstedtilværelse og drage ud i den vide verden. Denne rejse startedes til fods ad Hurup til. Fruen fik nys om sagen og satte efter og kom på prajehold et sted i Grurup.»Ja, men pengene«, råbte hun. Bagermesteren fortsatte sin rejse, men dryssede af og til lidt mønter ud i de sandede spor, hvor fruen samlede op og talte efter. Hvordan det endte, ved jeg ikke, blot at bagermesteren var en adstadig borger i byen til sin død. Hotellet var i begyndelsen et simpelt hus med paptag. Senere blev det totalt ombygget og blev en af byens prægtigste Ringgaden i Bedsted. I baggrunden til venstre det såkaldte»det gamle Bageri«, hvor Frederiksen startede i bygninger i 2 etager. En af stedets værter bør nævnes. Petrine Christensen, tømrer P. C. Christensens søster, der senere etablerede sig som købmand ved Vestervigvejen i den østlige ende af byen (i dag et supermarked øst for Rønhedecentret). Her kender alle, der gik i privatskolen (Rønhedecentret) eller stationsbyskolen (Plejehjemmet Midtthy) den lille trivelige dame, der ekspederede spejderskrå og andet godt for os skolebørn. Samme Petrine var overbevist om, at hun kunne levere alt, hvad lidt større kunder kunne finde på, og kunne hun ikke finde det frem fra det noget uoverskuelige lager i butikken, var forklaringen gerne den, at så måtte det ligge nede på jernbanestationen. Men afholdsforeningens hotel nede på hovedgaden, som vi i fordums tid betegnede Thylandsgade, kom nu til at betyde noget helt specielt for byen og dens opland, for på dette hotel kom man i forbindelse med filmkunsten. I tyvernes sidste halvdel var stumfilmen nået til Bedsted, og byens første biograf blev indrettet i afholdshotellets store sal, hvor vi med stor forundring så Fyrtårnet og Bivognen spankulere rundt på det store lærred, der var spændt ud nede ved døren ud til skænkestuen, mens skomager Christensens datter spillede klaver i det modsatte hjørne. 147

12 Køreplanen fra 8. april Der var nok flere, men en tid var automekaniker Martin Andersen»Gummihammeroperatør«og fremførte celluloidstrimlen fra et operatørrum, der til formålet var opført bag scenen. Fremføringen foregik selvfølgelig med håndsving, så det er måske forståeligt, at der til tider kom lidt ekstra fart på aktørerne dernede på lærredet mellem musikken og snakken fra skænkestuen. Plantage Men mens hedearealerne forsøgte at blive til by, og kromanden fik sit område til at fungere som landbrug i første omgang, så lå der jo stadig syd og lidt vest for nyetableringerne ca. 100 hektar lynghede tilbage af det oprindelige område af Rønheden. Det blev stadigvæk benyttet af ejerne i gårdene i det nordlige Bedsted, Vestervig og Grurup til bjergning af lyng og tørvegravning. Men op mod århundredskiftet begyndte ejerne at røre på sig. Der var vel ikke rigtig nogen fornuftig økonomi i at bjerge og fodre kreaturer med lyng nu, hvor andre produkter var bleven udviklede og var mere effektive. I 1875 var der kommet en driftig ung mand som ejer af gården Habek vest for Gl. Bedsted. Han har fortalt, at han solgte arealer østude til Statsbanerne og senere leverede dem grusprodukter til sporanlægget. Det var denne Jens Knudsen, der i 1890 erne samlede lodsejerne til en snak om at få parcellerne afhændet til Det danske Hedeselskab med henblik på oprettelse af en plantage. Men efter nogle forhandlinger meddelte man herfra, at man ikke for tiden havde bevillinger til køb af arealerne. Knudsen havde allieret sig med konsul Johnsen, Thisted, samt gartner P. Ubbesen, og man foretog nu et nyt fremstød, idet man gennem plantøren ved klitplantagen i Hvidbjerg v. å, plantør Eskesen, forsøgte at gøre klitdirektør de Thygesen og klitvæsenet interesseret. Og her havde man tilsyneladende bedre held. For 4. april år 1900 udsteder landbrugsministeriet skrivelse til sandflugtskommissionen i Thisted Amt om køb af arealerne»indtagne til træplantning«alt sammen til en pris af kroner fem tusinde. Og når man tager i betragtning, at nævnte beløb skulle fordeles på 18 parceller, ja, så synes man i dag, at det næsten ikke var 148

13 Det i mange henseender centrale punkt korsvejen med malermester Madsens bankbygning til venstre og tømrer P. C. Christensens forretning overfor. Dyrlægeboligen med telefoncentralen lidt skjult bag stoptavlen. ulejligheden værd. Men oprettelsen af det, der i første omgang kom til at hedde Bedsted Statsplantage, gik umiddelbart efter i gang. Man kunne således i Thy-aviserne i juni samme år læse en bekendtgørelse fra plantør Eskesen:»For saa vidt Vejret tillader det afbrændes Lyngen paa det til Plantage indtagne Areal i Bedsted Hede Lørdag den 23. ds«. Og det blev et mægtigt Sct. Hansbål, den nye stationsby og omegns beboere det år kom til at opleve. Det brændte i øvrigt videre i flere dage, før al lyng og porsris var gået op i røg. Den Sct. Hansaften og det store bål på heden derude østpå ved jernbanen har jeg hørt en del om i min barndom og også senere, fortalt af et øjenvidne. En dreng på 10 år fik dengang af sin bedstemor lov at løbe tværs over fra sit hjem i Horsfelt for sammen med de andre drenge at være med, hvor det foregik. Drengen blev senere min far og en smule senere plantagens første bestyrer, hvilket varede i henved 40 år. Men forinden var han med til at tilplante, kultivere og dræne arealerne, alt sammen før I Thy-aviserne kunne man i årene efter omtalte Sct. Hansbål ofte se annoncer, hvor klitvæsenet ville sælge f. eks. havre-afgrøder fra arealerne vistnok på roden. Og tilplantningen gik vel snart i gang. I regnskabsbøgerne for plantagen er anført bl.a. lønningerne for de forskellige arbejdere, der var også damer imellem, og de fik kun 14 øre i timen, men to mænd, P. Ubbesen og Mads Knudsen ses at have gravet 7000 plantehuller og pløjet 5 tdr. land brandbælte. For pløjningen fik de 18,00 kr. pr. tdr. land. Da lyngarealerne ikke mere var synlige fra stationsbyen, og man i stedet til alle sider kunne begynde at se de grønne træer, så begyndte beboerne på egnen at tale om en hel plantage. Bedsted Plantage blev det 149

14 Thylandsgade 4 er for længst omdannet fra afholdshotel til almindelig beboelse og forretningsudøvelse af forskellig art. Men derfor kan vi jo godt dvæle ved den tid, hvor de store ånder i skuespilkunsten dukkede op på det hvide lærred her. til i daglig tale sådan mand og mand imellem. Og det viste sig da også snart, at de grønne træer var i stand til at få især byens indbyggere op af stolene og på fodture ud langs banen og ad de snart trådte stier, over kæmpehøjene og tilbage gennem skoven. Det blev et rekreativt område for mange og er det stadigt. Nu er det jo ikke plantagens historie, der skal gøres rede for her, men hedens udvikling og forandring. Dog skal det lige nævnes, at min far efter i nogle år at have arbejdet for klitvæsenet under V. R. Madsen af denne i begyndelsen af tyverne blev opfordret til at lade sig ansætte som opsynsmand ved det nye skovdistrikt på Rønheden ved Bedsted Station. Han accepterede tilbudet og fortrød det bestemt aldrig. Og i 1923 den 1. juli flyttede han med kone og 3-årig søn ind i et samme år opført stuehus med lade og staldbygning. Det lå på et hedeskifte, der 150

15 havde hørt til en mindre landbrugsejendom, der i sin tid lå på den jord, som i dag udgør den sydlige del af Bedsted kirkegård med hovedindgang og toiletbygning. Plantagen udviklede sig hastigt, men vel nok i en retning, man ikke lige i starten havde haft for øje. Det viste sig jo, at den gamle hedejord var velegnet til planteskoledrift, hvad man ikke havde overvældende held med i klitvæsenets øvrige plantager, idet de jo for det meste er placeret i sandhærgede egne. Så op gennem tiden måtte skovarealerne til en vis grad vige for arealer med planteskoler med skovtræer udviklet ved frøsåning, med frø ofte fra fjerne egne i verden. I dag kan man træffe masser af Rønhede-træer i vestkystens plantager fra Skagen til grænsen. Men plantagen på heden blev den første på egnen, der ville kendes ved sit ophav. I begyndelsen af trediverne fik far og klitdirektør Pinholdt udvirket, at Bedsted Plantage i fremtiden skulle hedde Rønhede Plantage, en fornuftig beslutning. Klitvæsenet eksisterer ikke mere, nu har man fusioneret forskellige hede- og skovfunktioner i det offentlige regi og kalder det Skov- og Naturstyrelsen. For Rønhede Plantages vedkommende har det bevirket, at plantagen ikke mere er selvstændig, men ledes udefra, ligesom arealerne med frø-planteskolerne er nedlagt. Man arbejder med vegetativ formering af gran til juletræer og pyntegrønt. Dog er plantagens arealområde under udvidelse i de seneste år, idet f. eks. de små landbrugsejendomme på de tidligere smalle hedeskifter ved amtsvejen efterhånden for nogles vedkommende afhændes til skovvæsenet. Udvikling En anden vigtig brik i Rønhedens udvikling kom nok også i stand ved møder og stiftende generalforsamlinger hos kromanden i Bedsted. Det var, da man i 1913 enedes om at anlægge ikke bare et elektricitetsværk, men et højspændingsværk med forsyningsområde for hele Sydthy. Værket, der blev taget i brug i maj 1915, blev også bygget på den forudseende kromands lodder, hvor i øvrigt også et andelsmejeri samtidig dukkede op, placeret side om side ved den nu flere gange omtalte amtsvej. Mejeriet var i mange år en pryd for landbruget på egnen, men er i dag blevet til noget helt andet. Men højspændingsværket holder stand på samme plads. Nu er der ikke mere»gumlende«maskiner at høre, når man færdes i byens gader, man producerer ikke mere elektriciteten, der var så stærk, at vi kunne høre, den trak tågehornet (koen) ude i Thyborøn Kanal. Nu nøjes man vist med at holde forsyningsmidlerne i orden og sende regningerne til forbrugerne. Skolebørnene i stationsbyen måtte i flere generationer trave helt over til kirkebyen til det rigtige Bedsted ved kirken, hvor man så til gengæld havde hele 2 skoler: Østre og Vestre. De kommunale har nok ikke kunnet overbevises om, at skolevejen var lidt for lang, for i 1913 fik en kreds af byens borgere en privatskole»op at stå«. Den blev også bygget ved amtsvejen lidt nord for mejeri og højspændingsværk, men mistede så sin betydning efter 1920, da de kommunale endelig havde fået bygget den flotte stationsbyskole lidt længere østpå. Denne privatskolebygning er også interessant i forbindelse med dette emne, idet den efter at have været privatbolig, lægehus, kommunekontor og nu De gamles Hjem har vedkendt sig sit tilhørsforhold til heden, hvorpå den oprindelig er bygget. Den hedder i dag Rønhedecentret. 151

16 Stationsbyen udviklede sig og groede til stadighed videre. Østergade var nu afsat og kromandens grunde her ved at blive bebygget. Hullerne mellem husene forsvandt efterhånden, veje med rigtige fortove kom til. Først i trediverne blev det første kloakanlæg etableret. Jeg havde fornøjelsen at være stadieholder for min far under nivelleringsarbejdet, idet far havde påtaget sig projekteringen for Håndværker og Borgerforeningen, der vist var den økonomisk ansvarlige for projektet. Jeg mener, at byens spildevand da blev ført ud i det åløb, der længere vestpå blev betegnet som»kedrons Bæk«. Og så en dag med solskin fra en skyfri himmel og spirende forår var det 100 år siden, Chr. d. IX var på perronen på den nye jerbanestation, man havde kaldt Bedsted. Man fejrede jubilæet på hele Thybanestrækningen, hvor meget ganske vist var forandret, men ikke mere, end at man stadig kan rejse med jernbane ud i den vide verden fra Bedsted Station, og det vel at mærke fra den selv samme stationsbygning, som Chr. d. IX så den Man fejrede jubilæet i Bedsted bl.a. ved at afsløre og indvie byens kommende vartegn på en plads mellem banen og byens første bebyggelse, nemlig kroen. Og her skal det siges til byens og kunstnerens ros, at man igen vedkendte sig stedets oprindelse med en smuk udformet stenskulptur af en af de sikkert mange harer, der 100 år før havde haft hjemsted i lyngen på Rønheden. Kroen overfor var næsten internationalt udsmykket med forskellige landes flag, men kroen havde jo også del i 100- året, selv om bygningen i mellemtiden er fornyet. Billedet herover er fra ca og viser den af M. P. Boddum i 1923 for egen regning opførte bolig for plantagens opsynsmand. Ejendommen overgik først i trediverne til staten og er flere gange tilbygget og ændret. 152

17 Fra indvielsen 20/ af Bent Hallers skulptur i rød granit af én af hedens harer. Motivet anvendes endvidere i byens logo. Placering Linnetsgade over for kroen, der ses i baggrunden. Rønheden har vel haft en jævn og god udvikling i de godt 100 år, vi her har beskæftiget os med. Et udviklingsbillede, der jo også i nogen grad afspejler det øvrige danske samfund henover århundredskiftet. Hedeskifterne, der før var ejet af to herremænd og brugt af deres fæstere og fattige til underhold, blev nu som følge af nye tider med udskiftningen, landboreformerne og bedre samfærdselsmidler til et udviklingsområde for den nye tids mennesker og følgende slægter, hvad enten de nu slog sig på landbrug, handel eller håndværk. Hvor intet var og ingen boede med undtagelse af harer og hugorme, levede der snart flere hundrede indbyggere, der ikke skulle spørge fordums besiddere, om de måtte bjerge lidt lyng eller grave tørv til kakkelovenen, de blev snart uafhængig af begge dele. Men byen på heden bør nu hedde Rønhede. KILDER:»Da Bedsted var bedst« år 1982.»Hvidbjerg v. Aa Klitplantage« Thisted Amts Tidende. Thisted Amtsavis. Skøde og Pantevæsen, Landsarkivet.»Rønhede Klitplantage«

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen Belyst gennem Lunds billeder Lunds billeder Lunds kæmpesamling af negativer fra perioden 1904 1970 afspejler den periode, hvor Grindsted eksplosivt udviklede

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde.

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde. Frello i Varde By I anledning af Otto Frellos 90 års fødselsdag har Udviklingsrådet for Varde By samlet en række af de tanker og ideer som rådet arbejder med i relation til Frellos kunst. Grundlæggende

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt Æblehaven The little Apple Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt: The little Apple. Æblehaven. Motivation: Da den gamle købmandsgård i Nordenskovs centrum Niels Knudsens købmandshandel blev revet

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum mindre rurale byer, samlinger af gårde og huse Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse Indledning

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Natursti Funder-Brande

Natursti Funder-Brande Natursti Funder-Brande Den gamle banestrækning mellem Funder og Brande er nu natursti for gående, cyklende og ridende. Strækningen er på 29km, hvor der er rige muligheder for at opleve en del af landskabet

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Å r s s k r i f t 1 0 v. museumsinspektør Mette Vibjerg Hansen, Give-Egnens Museum Sammenligningen mellem Søstrene Knudsens forretning i Thyregod og den danmarkskendte

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkiterktoniske elementer, der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 29 1 Sammenfatning

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Kystområdet Emne Landvinding Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod Det, der vokser Det var havnen, der i sin tid skabte Hasle. Det siges der, og det er vel en slags sandhed. Den vækst byen har oplevet dengang, kom fra havnen. Kom fra havet. Som med så mange andre byer

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Til/Afgang: Ingen beboerudskiftning i 2012. Aktiviteter: Arbejdsdagen i 2012 og ikke den vi havde i sidste uge. Vejret var godt og arbejdet bød traditionen tro på reparation

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere