Omkring stuehuset lå der nogle udhuse, som kunne anvendes til opvaskerum, br~endselsrum og w. c.er, og på grunden var der også en garage.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omkring stuehuset lå der nogle udhuse, som kunne anvendes til opvaskerum, br~endselsrum og w. c.er, og på grunden var der også en garage."

Transkript

1 SKOLE GENNEM

2 Lejrskolen i Veksn Den 21. august for 20 år siden - indviede vi vor lejrskole- og week-endhytte i Vekse. Et stort arbejde var gået forud, inden vi nåede så vidt. Allerede i sommeren under krigen og besættelsen - havde vi tumlet med planer om engang at skaffe bernene p& vor skole et >åndehula på landet, hvor vi 8-10 dage kunne flytte skolen ud i naturen, drive zoologiske, botaniske og historiske iagttagelser og ved selvsyn sætte os ind i oplandets arbejdsforhold ved bes0g på garde, mejeri, smedie, teglværk og andre lignende virksomheder. Tillige skulle det være et sted, hvor b0mene kunne tilbringe en week-end eller en kortere ferie i smukke og sunde omgivelser under betryggende opsyn. Vi var klar over, at skulle vor opgave 10ses, måtte vi have forældrene med, og den 18. februar 1945 indkaldte vi til et stort mede i aulaen, hvor lejrskoleforeningen blev stiftet, og hvor vi redegjorde for vore planer, som vandt stor tilslutning i forældrekredsen. Vort arbejde blev i de kommende år delt i to områder. Vi skulle skaffe penge til et egnet s?ed, og vi skulle fiide et sådant. Allerede inden foreningen blev stiftet, havde vi de f0rste 3000 kr. - indkommet ved en skolekomedie og et lodseddelsalg i 1944, og en mærkatfest i efteråret i forbindelse med en ny skolekomedie skaffede os de næste to. Vi var dog klar over, at vi måtte lave et arrangement, der virkelig gav penge, og i september 1946 lavede vi vor ferste basar, som gav et overskud på henved kr. I det f0lgende år forogede vi vor formue ved hjælp af håndmalede julekort, mærkater, papirindsadmg og biografforestiilinger, og i slutningen af 1947 trådte vi i realitetsforhandlinger om af stedet i Vekse. Opgaven at fiide et egnet sted til vor lejrskole var vanskeligere, end vi havde troet. Enten lå stedet for langt fra Kebenhavn og kunne derfor ikke bruges til week-endhytte, eller også var afstanden passende, men bygningerne i en sadan stand, at de ikke kunne repareres, men var lige til at rive ned. Vi kikkede i 1947 på mange bygninger og steder, men fandt ikke noget egnet til vores brug, fer vi tilfældig faldt over en annonce i Berlingske Tidende med overskriften: $Idyl i Veksec. Vi tog derud, og den samlede bestyrelse fandt, at stedet var egnet. Det lå kun 24 km fra byen - i en historisk egn med søer, moser og åigb - i et typisk dansk landskab. Ejendommen var på 3 tdr. land og bestod af et stråtækt stuehus, som var ombygget af stedets ejer, og indeholdt en pejsestue, som kunne bruges som spisesal uden synderlig ombygning, en p m stor opholdsstue samt nogle værelser, badeværelse med toilet og et kokken med centralkomfur, som leverede varmt vand. I vmelseme var der radiatorer og i pejsestuen en stor kamin. De to store stuer var belagt med parketgulv, og i pejsestuen var der bjælkeloft. Der var indlagt lys og vand, der stemtes op fra brenden ved hjælp af en vingepumpe i kekkenet.

3 Omkring stuehuset lå der nogle udhuse, som kunne anvendes til opvaskerum, br~endselsrum og w. c.er, og på grunden var der også en garage. Prisen var også rimelig, og ved forhandling med ejeren blev den endnu rimeligere, idet vi købte hele herligheden for kr. med i udbetaling, og overtagelsen skulle ske 1. maj Da vi var klar over, at vi måtte have en sovesalsbygning, tradte vi i forhandling med boligministeriet om køb af en nordlandsk soldaterbarak, som var havnet i flygtningelejren på KlØvermarken. Den var 115 m2 stor, og der kunne i den blive to sovesde, to vaskerum og to l~rerv~erelser. FØrst på året blev barakken flyttet til VeksØ og rejst på det støbte fundament - skillernm og nye døre blev påsat, og bygningen blev malet udvendig og indvendig. Det er jo klart, at kgibet af ejendommen og sovesalsbygningen med kojer og andet inventar, bl. a. borde og bzenke og madrasser, slugte mange af vore penge, og bestyrelsen var da ogsi klar over, at der måtte skaffes flere, bl. a. til en elektrisk pumpe, så vi kunne få vandet indlagt i vaskerummene. I foråret 1948 spillede Izrerpersonalet: En søndag på Amager for fire udsolgte huse og fik mange penge i kassen, men det største arrangement var hostfesten om efteråret i september måned. I to dage stod skolen på hovedet, men foreningen var så også blevet kr. rigere.

4 Forinden havde vi IØrdag den 21. august indviet lejrskolen. Jeg tror faktisk ikke, at ret mange gør sig begreb om hvilket kampearbejde, der lå forud for denne indvielse. Jorden skulle pløjes og harves, der skulle plantes traer og sås græs p5 sportspladsen. Skriningen, der gik helt ned til barakken, skulle graves ud for at skabe en samlingsplads og gøre indkørselsforholdene bedre. Sovesale og larervaxelser skulle males udvendig og indvendig, og det var nødvendig at bruge nden brede pensela, hvis det skulle blive til noget, hvad man vil forsti, når jeg fortceller, at der blev brugt 75 kg oliemaling. Forældre, lærere og børn gav et nap - der blev tapetseret, sat højt panel op i pejsestuen, lavet lem til opvaskerummet, og borde og bænke (købt for en slik i flygtningelejren) i opholdsstuerne blev malet. Ved hjælp af slaggeplader, mursten, kalk og cement - samt nogle raske ncever blev garagen omdannet til toiletbygning med gammeldags retirader. Der var nok at tage fat på - selv sommerferien gik med. Jeg husker, det sidste søm blev slået i to minutter efter gæsternes ankomst. Prcecis kl. 15 indviede vi vor lejrskole i VeksØ i overværelse af reprasentanter for skolediektionen, sogneråd, naboer, IeverandØrer, skolei~vn, Irererråd, lejrskoleforening og skolens børn - 1 fra hver klasse. For første gang gik Dannebrog (en gave fra skolediektionen) til tops pi den 15 m høje flagstang, som var skmket af barakkens bygherre - og efter taler og gode Ønsker besi man lokaliteterne. Pi mange punkter var det en primitiv lejr med gammeldags toiletter, vandfade i vaskerummene og afhentning af vandet til disse ved pumpen, men man var ikke så fonrænt dengang. Vi havde nu fået et sted, der var vores eget, og jeg tror, at jeg tor sige, at det var en stolt dag for alle, der havde slidt i det for at nå el resultat - derhjemme ved at skaffe penge og heroppe ved at give hele deres arbejdskraft. Og vi vidste, at hvis vi de lagde samme ildhu for dagen i 5rene fremover, ville lejren dag for dag blive bedre og bedre - mere ideel til formålet. Og gradvis kom fremskridtene! Jeg husker endnu fra det allerferste lejrskolehold, at en dreng, som nu er byrådsmedlem i Horsens, skrev en afhandling om sine oplevelser i VeksØ. l hans velskrevne stil stod bl. a,: En dag fik vi en rodlig vzlling, som vist nok skulle være sødsuppe. I den svømmede nogle sm5 tingester rundt, som jeg troede var rosiner. Ved nærmere eftersyn viste det sig at være resterne af en gammel slev!«mcn køkkeninventaret blev fornyet; høstfesten gav os hurtigt mulighed for modernisering. Der kom elektrisk pumpe, vandet blev ført til vaskerum, opvaskerum og lærerværelser, og rigtige w. c.er blev indlagt i den lille gird. En skolebarak blev kgbt af KØbenhavns kommune, udvidet og opsat ved sportspladsen. For at holde denne så godt som muligt blev der købt en motorplæneklipper, og der blev opsat gynger og vippe. Et foraldrepar forærede os et par fodboldmål, en far byggede et skuffemøbel til pejsestuen, drengene i sløjdsalen lavede skufferne. En anden forceldre, der var murer, byggede en forstue til pejsestuen og indrammede vaskekummerne i gule sten.

5 BrØnden blev Wst af en boring, der giver os vand i timen, og det skete p& en pudsii og V ig måde for lejrskolen. Kbhvns. vandværk anlagde i 1950 en ny pumpestation ved StenlØse. Det gik ud over brendene i grundvandsomr%det, idet vandspejlsænkningen bevirkede, at de Iglb torre. Vandværket gravede vores br0nd 2 m dybere - men det var kun en stakket frist; gang p% gang løb den tør, og i en periode måtte. vi hente vand p& nabogården, og det var drpljt at transportere vand om dagen på triileber flere hundrede m. Vi klagede igen vor ngld til vandværket, og i foråret udfglrte de så en boring for os, tilsluttede pumpen og gav os yderligere et beleb til vedligeholdelse af boringen. Si var det problem I0st - nu var der vand nok. Ja, der var s% meget vand, at vi gav os i kast med at bygge et soppebassin, der kunne rumme vand. I de år, vi havde bassinet, var bømene lykkelige for det - særlig sommetferieholdene, men desværre viste det sig, at det ikke var ordentlig armeret. Det frostsprængtes, og da mange lærere og forældre synes, det var uhygiejnisk, da bglrnene brugte det til friluftsbad, slgjfede vi det - til sorg for mange! Da lejren blev kglbt, var der mange lærere, der frygtede, at vi ikke kunne klare d- glkonomiske forpligtelser. Det viste sig hurtigt, at denne frygt var ubegrundet. Midlerne til Lejtskolens drift og vedligeholdelse blev skaffet - dels ved de mange forældre, der sluttede op om lejrskoleforeningen, dels ved &oldelse af skolekomedier, biografforestillir og dels ved afgifter for lejrskoiehold og Kglbenhavns kommunelærerforenings feriekolonier, som lejede Veks0 i sommerferien til

6 koloni fra , hvorefter antallet af ans0gere til feriekoloni var så stærkt dalend*, at man kunne Mare sig med sine egne bosteder. Senere kom B0rnehjælpsdagen ind i billedet - i begyndelsen i det små. Ved salg af lillebrorslodder kom vi med i tildelingen af odagense; midier - det f0rste år fik vi 200 kr.; men dette voksede st0t i takt med vores indsats. Takket vrere vore mange flinke hjælpere - dr mange b0rn - og en interesseret foraldrekreds solgte vi flere og flere lodder, vi fik vores egen bod ved linie 19's cndestation og skaffede flere og flere penge til Bornehjrelpsdagen, og de sidste 3-4 år har vores tilskud virret oppe over kr. om året. Da andespillene begyndte at gribe om sig, tog vi ogsi den ide op, og den har hvert?ir siden 1958 givet os fra kr. i irlig indtregt. Restgalden til den forrige ejer, ca kr., blev afviklet i 1964, og den eneste gæld, ejendommen endnu er behæftet med, er en l. prioritet i Dstiftcrnes kreditforening på under 3003 kr., som forrentes og afdrages nied 3% (5 p. a. Det er jo klart, at de store indtægter, vi har haft i de sidste 3 4 ir, har sat os i stand til at forbedre lejrskolen kraftigt. Der er blevet plantet mere plantage, stråtaget ps stuehuset blev fornyet, bryggerset ved køkkenet blev gjort dobbelt så stort, og et k0leskab pi blev opstillet. Der blev lagt linoleum i opsat flis-plader i loftcrne, og sidste ir fik vi installeret et dejligt gaskomfur med bageovn. Allerede i 50erne fik vi bcklædt hele sovesalsbygningen med harde plader, som vi nialede nied lyse plasticfarver. Senere blev der lagt nyt icopaltag p5 bygningen, og gamle vinduer blev udskiftet. Vi fik rejst et halvtag til cyklerne, og legcstuen blev også beklædt indvendig med hårde plader. I 1962 satte vi fliseplader op i vaskerummene og på toiletterne. Saintidig fik vi ved hjrelp af en lille udbygning indrettet et nattoilet til børnene i sovesalen og forbedret kloakforholdene, idet vi fik lagt en spildevandsledning ud til gr0ften ved jernbanelinien. I 1964 kgbte vi et sommerhus, som blev opsat på skråningen over for sovesden. Her kur vi fået en dejlig stue, hvor gaster og forældre kan hygge sig, og lærerne i fred og ro kan planlregge næste dags lejrskolearbejdc, mens sover. Huset rummer også et isoleringsvarelse for syge børn og et depot til en del af lejrens materiel. Aret efter tog vi fat pi at beklæde belc sovesalsbygningen med blokhusbraedder, hvad der virkede meget forsk0nnende på bygningen og gjorde den lettere at holde, og næste ir blev også legestuen beklædt ildvendig med blokhusbrædder. Den st0rste forbedring af lejren blev foretaget i 1967, hvor vi fik rejst en ny og smuk toiletbygning. De gamle toiletter i &den var ikke tidssvarende. Bygningen - et tidligere h$nsehus, som vi havde lagt romabjielker over til tag, var for trangt, for fugtigt og umuligt at holde prent. Selv om vi hvidtede og kalkede hvert år, faldt kalk og puds af lige si hurtigt, som det var sat på, ja, selv flisepladerne havde svært ved at sidde fast. NB, toiletterne havde dog gjort deres gavn i over 10 ar, og vi, der havde været gæst pi de gammeldags r>lokummer<, synes jo nok, at de var brugbare. Men pigerne og Parerinderne var vel ikke uden grund utilfredse med den gamle bygning, og da vi syntes, vor 0konomi kunne tillade det,

7 Ferieliv udarbejdede vi planerne for den nye toiletbyping. Vi fandt, at den lå bedst mellem sovesalsbygningen og stuehuset, og flyttede derfor cykelhalvtaget over på den anden side af sovesalen. Derefter blev fundamentet støbt og de npdvendige ledninger og tanke blev nedgravet, og nu star der en smuk blo&usbygning, bekldt indvendig med fliseplader og paneiioft, indeholdende tre toiletter, to urinaler og et par håndvaske. Så m& vi håbe, at bømene ML vzere lidt m n ved den. I år er samtlige køjer forsynet med vinylmadrasser med aftageligt betræk og nye tæpper, og vi har fket opsat 2 gasvandvarmere i vaskerummene. I mange år har bømene pebet over, at vandet var så koldt, og haft en dejlig undskyldning for kun at vaske sig pletvis! Den undskyldning duer ikke mere! Når gasvandvarmerne er tiendt, kommer der varmt vand ud af samtlige haner og brusere, så vor tids forpylrede slægt kan fa en ærlig chance for at blive renvasket! Den lille Bygning, som tjener som kuffertrum og gzsteværelse, er og& blevet istandsat, og på pladsen er der opsat et par faste bænke, hvor børnene kan sidde og hygge sig i de ledige stunder, hvis de da ikke foretrækker at hygge sig ved lejrens nye fjernsynsapparat. En stor Hondamaskine med Upper og sulky holder nu græstæppet i ave, og et par flyttelige fodboldmåi, som kan skies ad, har gjort fodboldbanen mere attråværdig. Som det fremgår af denne artikel, er der i de forløbne tyve år gjort en masse for at gere lejren bedre, hyggeligere og mere tidssvarende, cg dette arbejde er selvfalgelig ikke standset. Bestyrelsen er stadig vagen for gode ideer, som bliver realiseret, såsnart der er midler til det. Der er mange, vi skylder tak for, at vi i dag er nået så langt i arbejdet med at skabe den ideeile lejrskole og week-endhytte: forældre, børn og laxere. Jeg feler trang til at avne den første bestyreise, som be-

8 stod af: Ernst Muller, Marie Mathiasen, Th. Egeskjold, Nanna Bengtson og H. Jeppesen med forzldrereprzsentanterne H. Dechmann og A. Sgrensen og som stod for kebet; larerne Jensen, Aa. Bengtson m. fl., som tog store nap i starten; murer Poulsen, snedkerne Rasmussen og Simonsen, blikkenslager Guldbech Hansen, som har hjulpet os meget, og sidst men ikke mindst den uforlignelige Palle Nielsen, som hvert år med sin kone, sønneme Ole og Bent og en lille flok Ia'rere og udgåede elever - bl. a. br0drene Georg og Poul Lyderik i bededagsferien drager til Vekse og sætter lejren i stand. Af den gamle bestyrelse er kun formanden tilbage, og den består nu af: Gerhard Rasmussen, Aa. Bengtson, Kurt Lund, Erik Simonsen og H. Jeppesen og for&irerepræsentanteme: Paiie Nielsen og Lerche Jensen. Lejren beseges hvert år af flere hundrede lejrskole- eller week-endhold, og for mange af disse b0m stir og falder opholdets succes med de kulmariske goder, der op med i de dage, de er deroppe. Kekkenet er faktisk koloniens hjerte, og det er meget væsentligt, at en dygtig Økonoma forestår madlavningen. Og vi har haft det held at have mange dygtige 0konomaer. De farste to år forestod fru Eigil Jensen k0kkenet; hun efterfulgtes af fru A. Jgrgensen, som i 1952 afl0stes af fru M. Hansen. I 1955 og 56 forestod den unge men dygtige frk. Oda Petersen kpkkenet, og da hun forlod os, påtog den tidligere assistent Annie Rasmussen sig opgaven. I 1958 overtog fru E. Larsen kedgrydeme. Hun varetog jobbet i tre år og afgav s& tejleme til fm Ruth Jensen, som havde varet assistent hos hende i to år. Fru Jensen har altsei været i lejren i 9 år, de 7 som 0konoma - en meget lang periode, og hun og hendes mand Carl Anker har passet lejren med stor kmlighed og megen omhu i alle disse år. Familiefor0gelse var irsag til, at hun ikke mere har kunnet påtage sig arbejdet, og siden 1. maj har fru Jacobsen stået for forplejningen, medens hendes mand har taget sig af de udenoms faciliteter. H. Jeppesen Der arbejdes indenders

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011.

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. VALBORG BANK JONASEN Erindringer 1984 Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. Min adresseliste: Fra 21. 6.1914 til foråret 1919: Faster Kirkeby pr. Skjern Fra forår 1919 til 1.11.1929: Klap Mølle, Velling

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år Tune Idrætsforening 20. juni 1924-1999 75 år 1 Hovedformanden har ordet... Tune Idrætsforening er en stor flerstrenget idrætsforening med 11 aktive afdelinger og 2800 medlemmer, fordelt på alle aldersgrupper

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj.

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj. Arbejdererindring, J.nr. 03/186/01 Navn LK Hvornår blev du født? Jeg er født den 13/8 1904. Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange

Læs mere

75 års Jubilæumsskrift

75 års Jubilæumsskrift 75 års Jubilæumsskrift DUI 1929 2004 Indledning Dette jubilæumsskrift udgives i anledning af at DUI Hvidovre afdeling har bestået i 75 år. Formålet med skriftet er at give et lille tilbageblik på en svunden

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Hvornår er du født? Jeg er født d. 06.07.14. Jeg er født i Grejsdalen, dernede ved Vejle. På der tidspunkt jeg blev

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BRAMSNÆSVIG

GRUNDEJERFORENINGEN BRAMSNÆSVIG GRUNDEJERFORENINGEN BRAMSNÆSVIG 2004 2 Kære grundejer! Vi har fornøjelsen at levere jer Grundejerforeningen Bramsnæsvig s blad! Bladet er gratis og vil udkomme én gang årligt, til alle vest for Ejby Strandvej.

Læs mere

STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde

STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde Kirsten Andersen Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske noter 36 STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde Kirsten

Læs mere

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt.

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt. Arbejdererindring J.nr. 03/031/01 - Kvinde Mit navn er IJ, IJs mand HJ kommer med enkelte kommentarer Hvornår er du født? i 1913 Hvorhenne? Her i Horsens. Jeg har levet al min tid i Horsens. Hvad lavede

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1999

Vejby-Tibirke årbog 1999 Vejby-Tibirke årbog 1999 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 1999 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige tilladelse.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Mit barndomshjem. Stensmarksvej 12 med udsigt over Kattegat. Jenny og hendes mand Viktor med hunden.

Mit barndomshjem. Stensmarksvej 12 med udsigt over Kattegat. Jenny og hendes mand Viktor med hunden. Mit barndomshjem Jeg er født den 21-10 1906 på Havnevejen i Gammelsogn, og jeg flyttede som 3½ årig med mine forældre til ejendommen her på Stensmark mark, Hammelev sogn. Der blev i 1909 udstykket jord

Læs mere

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold.

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Jeg har længe tænkt mig at skrive lidt om min barndom men har ikke rigtigt kunnet tage mig sammen til det. Men skal det skrives, skal det være nu,

Læs mere

Identitet, børn og børnehjem - Bagsværd Observationshjem og Søskendehjemmet Haraldslund

Identitet, børn og børnehjem - Bagsværd Observationshjem og Søskendehjemmet Haraldslund Identitet, børn og børnehjem - Bagsværd Observationshjem og Søskendehjemmet Haraldslund Gladsaxe Byarkiv 1 Bagsværd Observationshjem - tidligere Bagsværd Spædbørnehjem... side 3 Søskendehjemmet Haraldslund

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow Ideen om brugsforeninger går tilbage til England, hvor de første brugsforeninger oprettedes om kring 1820. Formålet med disse foreninger

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum:

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Under oprydning fandt jeg dette lille digt, som jeg synes kunne være en god forklaring på

Læs mere

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

S P E C I A L. UGANDA en rejse til Nilens udspring

S P E C I A L. UGANDA en rejse til Nilens udspring S P E C I A L UGANDA en rejse til Nilens udspring CARITAS SPECIAL Man sk al bare følge Nil en hel e ve jen Kort om Uganda UGANDA Hvad er fattigdom? 12 ud af 100 børn dør inden deres 5 -års fødselsdag Det

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Landbruget var min store drøm

Landbruget var min store drøm Landbruget var min store drøm Fra smedesøn i Sivested til gårdejer i Fladstrup af Poul Smed Petersen Det Historiske Udgiverværksted I Grenaa 2000 Forord I de lange vinteraftener 1985-86 fik jeg lyst til

Læs mere