STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling"

Transkript

1 STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

2 INDHOLD Indhold Forord Om analysen KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN Resultater fra survey Resultater fra interview KAPITEL 1: SAMMENFATNING Sammenfatning: Om organisationen Sammenfatning: Om indsatsen Sammenfatning: Om fremtidig udvikling Sammenfatning: Vigtigste temaer og dilemmaer KAPITEL 2: BAGGRUND Formål Metode KAPITEL 4: OM INDSATSEN Resultater fra survey Resultater fra interview KAPITEL 5: OM FREMTIDIG UDVIKLING Resultater fra survey Resultater fra interview Bilag Liste over respondenter fra survey Liste over respondenter fra interview Udarbejdet af: Erhvervsph.d. stipendiat / Chefrådgiver Ole Kjær Mansfeldt Wonderful Copenhagen

3 FORORD Indledende betragtninger om Wonderful Copenhagens stakeholderanalyse Væksten kommer af det gode samarbejde Wonderful Copenhagen er en samarbejds og netværksorganisation, der har til formål at skabe vækst i turismen i Region Hovedstaden. For at kunne skabe denne vækst, er det af afgørende betydning, at de mange samarbejdspartnere er tilfredse med både organisationen Wonderful Copenhagen, med de resultater som samarbejdet skaber og med den udvikling og innovation, der finder sted i forhold til turismeproduktet København. For at tage temperaturen på Wonderful Copenhagens indsats og på organisationens evne til at samarbejde og skabe resultater, bliver der hvert andet år gennemført en større analyse af, hvad samarbejdspartnerne mener om Wonderful Copenhagens indsats. Her bliver indsatsen gået efter i sømmene i forhold til en lang række parametre, og flere hundrede samarbejdspartnere giver deres feedback på arbejdet og samarbejdet. Fokus på hullerne i osten Grundlæggende peger også denne udgave af analysen på, at der er opbakning til og tilfredshed med Wonderful Copenhagen som organisation og som samarbejdspartner. Fokus for analysen og denne rapport, både i metode og indhold, er dog på forbedringsmulighederne, på hullerne i osten. Således er formålet med analysen at få feedback og input til, hvordan Wonderful Copenhagen sammen med partnerne kan blive bedre i forhold til f.eks. indsats, strategi og kommunikation. Analysen har gennem alle årene været et uvurderligt værktøj for både bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne i Wonderful Copenhagen. Med analysen er der mulighed for at få både ros og ris, anerkendelse for det gode arbejde og mulighed for at justere indsatsen, hvor der er behov for det. En ny og bedre analyse I starten af 2012 gik arbejdet med endnu en analyse i gang. Udover en generel optimering af formål, metode og spørgeskema er der i dette års udgave to afgørende nyheder i forhold til tidligere. For det første er den kvantitative survey med flere hundrede respondenter denne gang suppleret med 24 kvalitative dybdeinterviews med forskellige kerneaktører. Med disse dybdeinterviews perspektiveres resultaterne af den kvantitative undersøgelse, ligesom der er kommet nye perspektiver og nye ideer til det fremtidige samarbejde frem, som ellers ikke ville være blevet identificeret. For det andet bliver analysen i sin helhed offentliggjort og bliver dermed delt med samtlige stakeholdere. Det er hermed muligt for alle, og selvfølgelig også dem, der har givet feedback på Wonderful Copenhagens indsats, at læse med på resultaterne. Det kan forhåbentlig give anledning til gode diskussioner om, hvordan samarbejdet kan styrkes og hvordan der dermed kan skabes vækst i turismen fremover. 03

4 OM ANALYSEN Om analysen Analysen er projektledet, gennemført og udarbejdet af erhvervs ph.d. stipendiat og chefrådgiver i Wonderful Copenhagen, Ole Kjær Mansfeldt. Analysen indgår dermed som en del af Wonderful Copenhagens første erhvervsph.d. projekt, som blev påbegyndt i august Forskningsprojektet er delvist finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation og forløber i et tæt samarbejde med Kunstakademiets Designskole og Roskilde Universitet. Projektet gennemføres frem mod sommeren 2014 og indeholder en række andre delanalyser af både akademisk og praktisk karakter. Denne rapport er lavet som en som et led i den formidlingsforpligtelse, som er en del af erhvervsph.d. projektet. I forbindelse med opstarten og gennemførslen af analysen har særligt seniorrådgiver Lone Alletorp Callard, udviklingsdirektør Peter Rømer Hansen og administrerende direktør Lars Bernhard Jørgensen bidraget til udviklingen af analyserammen ligesom en række mellemledere og medarbejdere i Wonderful Copenhagen har givet gode input. Der skal naturligvis også lyde en stor tak til samtlige deltagende stakeholdere, der har bidraget ved at svare på spørgeskemaet og/eller stille beredvilligt op til et længerevarende dybdeinterview (ca. 1 time). Analysen har kun været mulig at lave via feedback fra de mere end 330 stakeholdere, der valgte at bruge tid på evaluere Wonderful Copenhagens indsats. For den indsats skal der lyde et stort tak. Læsevejledning Analysen er grundlæggende lavet med fokus på tre forskellige forhold ved Wonderful Copenhagen nemlig stakeholdernes kendskab til og opfattelse af organisationen, deres vurdering af resultatskabelsen fra Wonderful Copenhagens side samt deres ideer og input til den fremtidige udvikling af turismen i København. Disse tre områder går igen i rapportens analysedel ( i kapitel 3 til 5), hvor selve analysen er delt op i disse tre kapitler. Kapitel 3 har fokus på organisationen, kapitel 4 giver et indblik i hvordan indsatsen og resultatskabelsen evalueres af stakeholderne og kapitel 5 kigger fremad og ser på behov for innovation og udvikling samt på fremtidig strategi. Udover kapitel 2, der redegør for metoden og formålet for analysen, er der i sammenfatningen samlet centrale resultater i kapitel 1, som kan læses uafhængigt af den øvrige rapport. Sidst, men ikke mindst, er der i de to bilag redegjort for respondenternes sammensætning i begge delanalyser. 04

5 KAPITEL 1: SAMMENFATNING 05

6 SAMMENFATNING Sammenfatning af stakeholderanalysens vigtigste resultater I det følgende sammenfattes de vigtigste resultater af Wonderful Copenhagens stakeholderanalyse, der med to delanalyser, en kvantitativ survey og en lang række kvalitative interview, har identificeret en række temaer, problematikker og udfordringer, som stakeholderne peger på. Disse kan Wonderful Copenhagen fremadrettet arbejde videre med. Helt overordnet kan man på baggrund af analysen sige, at hvor Wonderful Copenhagens image generelt er godt blandt en stor del af stakeholderne (selv om der selvfølgelig er delte meninger), så vurderes Wonderful Copenhagens resultatskabelse ikke lige så højt. Ikke desto mindre er der altså en masse positive ting i denne analyse, som bakker op om Wonderful Copenhagen som organisation og om indsatsen, men der er også en lang række konstruktive og kritiske forslag til, hvordan organisationen, indsatsen og det fremtidige samarbejde kan ændres, styrkes og forbedres. Resultaterne i dette afsnit bygger videre på de samme tre områder, som de to delanalyser har undersøgt. For det første et afsnit om, hvordan stakeholderne ser på og vurderer organisationen Wonderful Copenhagen i forhold til samarbejdet, image og synlighed for at nævne nogle områder. For det andet et afsnit om stakeholdernes mening om Wonderful Copenhagens indsats, om resultatskabelsen for turismeerhvervet og for den enkelte og om betydningen af indsatsen i forhold til de forskellige forretningsområder, projekter og initiativer. For det tredje et afsnit om, hvad Wonderful Copenhagen og samarbejdspartnerne sammen kan gøre mere og bedre i årene fremover. Sammenfatning: Om organisationen Stakeholderne har mange forskelligrettede og indbyrdes modstridende opfattelser af, hvordan Wonderful Copenhagen er som organisation, og hvordan de opfatter samarbejdsrelationen til Wonderful Copenhagen. Det samme gælder i forhold til, hvor synlige stakeholderne opfatter Wonderful Copenhagen, og hvor synlige de mener organisationen skal være. Der er både en række positive elementer og selvfølgelig også en række kritikpunkter af organisationen. Moderne, en god samarbejdspartner og en vigtig relation På den positive side kan det nævnes, at der generelt, når man ser på resultaterne fra begge analyser, er en opfattelse af, at Wonderful 06

7 Copenhagen som organisation er moderne og innovativ. Fra surveyen er det også et udsagn som troværdig og pålidelig, der scorer højt. Samtidig er det helt klart, at stakeholderne opfatter Wonderful Copenhagen som en naturlig samarbejdspartner og som en talsmand for turismeerhvervet. Mens der i surveyen lægges vægt på, at relationen er vigtig, åben og baseret på en gensidig dialog, underbygger interviewene også, at mange stakeholdere opfatter deres relation til Wonderful Copenhagen som personlig og tæt. Relationen skal være langt mere strategisk I analysen, særligt i de kvalitative interview, er der en holdning til, at samarbejdet og Wonderful Copenhagens indsats kan og bør blive bedre. En af de ting, som træder meget tydeligt frem, er et ønske om at udvikle relationen, så den bliver tættere og mere strategisk. Fra surveyen er det således især et udsagn om, hvorvidt Wonderful Copenhagen er lydhør i forhold til samarbejdspartnerne, der trækker ned på den samlede evaluering. Dette går igen blandt de 24 store og vigtige samarbejdspartnere, der efterspørger en mere strategisk og tættere relation, der ikke kun handler om penge, men om at få skabt en fælles platform at arbejde ud fra og en fælles retning. Wonderful Copenhagen skal ikke være for synlige og for positive I forhold til Wonderful Copenhagens corporate kommunikation, dvs. i de danske medier og i forhold til fx debat om turismen, er der to udbredte kritikpunkter af Wonderful Copenhagen. For det første at organisationen ikke skal være for synlig som organisation (og dermed lade andre træde frem). En del mener, at Wonderful Copenhagen ikke er gode nok til at dele succeserne og selv træde i baggrunden. For det andet at Wonderful Copenhagen kun er synlige med positive og nogle gange for skønmalende historier, som er opfattelsen og vurderingen blandt en del af stakeholderne. Størst kritik af organisationens størrelse og bredde Mens surveyen grundlæggende viser, at betydningen af Wonderful Copenhagens indsats er vigtig på stort set alle områder, velkendte som nye, så er der blandt de største stakeholdere en udbredt opfattelse af, at Wonderful Copenhagen er uoverskuelig og (for) stor. Der udtrykkes bekymring om, hvorvidt det giver værdi, at der arbejdes med så mange forskellige projekter og med så mange forskellige mennesker. En del stakeholdere mener, at Wonderful Copenhagen er for bredspektret i sin 07

8 indsats og bør være bedre til at vælge fra. I forlængelse af dette er der også en del stakeholdere, som mener, at organisationen i højere grad går efter at finde nye projekter og nye penge i stedet for at fokusere på, hvad der giver værdi. Det giver udslag i en bekymring for, hvorvidt den retning og rejse, som Wonderful Copenhagen har været på med en gradvis knopskydning, har været et strategisk valg eller udtryk for tilfældigheder. Her vurderer en del af stakeholderne, at det ikke har været et strategisk valg og at der er behov for, at organisationen træffer dette strategiske valg. Sammenfatning: Om indsatsen Som tidligere bemærket er der generelt lidt flere kritiske røster, både fra surveyen og fra interviewene, i forhold til Wonderful Copenhagens indsats og resultatskabelse sammenlignet med det generelle image for organisationen. Der er dog også en række positive udsagn i forhold til resultatskabelsen, når det kommer til både etablerede og nye initiativer. Alle forretningsområder har stor betydning for turismen Mens der altså er en del kritik af, at Wonderful Copenhagen er for bred og for uoverskuelig, så er der i forhold til de mange forskellige forretningsområder generelt stor opbakning fra stakeholderne. Særligt Wonderful Copenhagens indsats med events og konferencer vurderes som betydningsfuld, men også markedsføring, både internationalt og på nærmarkeder, PR og kommunikation og servicering af turister vurderes til at have rimelig stor betydning. Det gælder i hvert fald, når man ser på surveyen, og når man spørger de store stakeholdere er der heller ikke blandt dem nogle, der kan eller vil fravælge blandt disse forretningsområder. Men det fjerner ikke kritikken, fordi der stadig er denne udbredte holdning af, at det bliver for ineffektivt og for spredt. Nye initiativer vurderes generelt til at have mindre betydning, men der er dog flot opbakning til events som VM i landevejscykling, Wondercool og Copenhagen Cooking. Et stort iboende problem i forhold til netop nye initiativer er dog, at de skal finansieres og fundraises. For mange betyder det, at relationen til Wonderful Copenhagen ofte kommer til at handle om penge, fordi der altid er nye forsøg på at skaffe midler til nye initiativer. Dette vurderes som et stort problem. Der er, i forlængelse af kritikken af organisationens størrelse og uoverskuelighed, også en del, der peger på, at selv om det er vigtigt at søsætte nye initiativer, skal alting ske med måde, kræver nye initiativer også, at man ind i mellem skærer andre projekter fra ( kill your darlings er et udbredt udtryk i forhold til det). 08

9 Forventningen er klar: Skaf mere turisme! En anden ting, som kan siges at være positiv, er, at der er ret enslydende forventning til Wonderful Copenhagen; det handler om at skaffe mere turisme til København, målt i alt fra hotelovernatninger og museumsgæster til flyruter og investeringer. Stakeholderne mener generelt, at det er op til Wonderful Copenhagen at vurdere, hvordan og hvad der virker og at det ikke er deres ansvar at vurdere dette. Så selv om forventningen er klar, så er måden og metoden ikke klar det er op til Wonderful Copenhagen at definere og kommunikere denne måde. Der er en udbredt formulering, der går igen i de fleste interview. Og det er at selv om Wonderful Copenhagen gør det godt, så gør de det ikke godt nok, med tyk streg under nok. Mange efterspørger et skarpere og tydeligere fokus på det, der virker og det, der giver mest. Andre mener, at Wonderful Copenhagen sådan set kan gøre, hvad de vil, så længe det giver værdi for pengene eller ROI, som er et begreb, der går igen blandt mange stakeholdere. Samtidig er der en del stakeholdere, der efterspørger et klarere og tydeligere fokus på konkret salg og på at skabe merforretning. Vejen til dette går, ifølge nogle stakeholdere, via et fokus på mere kortsigtede og konkrete samarbejder, hvor effekterne ses umiddelbart. ud på nye platforme og markeder. Det er ikke generel markedsføring, der efterspørges, men mere målrettede og dybe operationer i forhold til specifikke indsatser og målgrupper. Det mest klare budskab vedrører dog brandingen af København i regi af OPEN Copenhagen, hvor der er en meget udbredt opfattelse af, at det ikke er godt nok. At andre gør det meget bedre og at Wonderful Copenhagen i langt højere grad skal være primus motor på brandingen. Mens der er en del kritik af selve brandet, både i forhold til at være en dårlig afløser for havfruen (ifølge få), i forhold til at være for generelt og i forhold til at være et dårligt billede på den reelle situation for København og Danmark, så vedrører det meste af kritikken en manglende strategisk satsning på brandet. Det samme ses i surveyens resultater, hvor OPEN brandingen også scorer lavest. Derfor er budskabet fra analysen, at der, hvis man skal brande København som OPEN Copenhagen, skal tages en række strategiske valg og fravalg, og det skal Wonderful Copenhagen være foregangsmand på. Stærkest kritik af markedsføring og branding Der er et generelt ønske om, at markedsføringen af København kommer op i et andet gear at man får mere kant, bliver mere innovativ og rykker 09

10 Sammenfatning: Om den fremtidige udvikling Mens København som by og som turismeprodukt generelt vurderes til at have en høj kvalitet af stakeholderne, så er der dog også masser af forbedringsmuligheder. Det gælder især nogle overordnede udfordringer og et behov for ny innovation i forhold til en række væsentlige områder. Styrkeområder: Tryg, grøn, overskuelig, gastronomi, nærhed, cykler mm. Stakeholderne mener overordnet set, at der er masser af styrker for København, som kan bruges til at sikre væksten i turismen. Der bliver fokuseret meget på de overordnede og mere generelle styrker som fx nogle af de nøgleord som fremgår af overskriften mens der ikke fokuseres så meget på enkelte attraktioner og hoteller. I surveyen er der generelt en høj vurdering af kvaliteten af turismeprodukterne. I toppen ligger kvaliteten af restauranter, kunstmuseer og events i byen, mens der er størst forbedringsmuligheder, ifølge stakeholderne, for den generelle imødekommenhed i byen samt service og værtskab. Store udfordringer Den allervigtigste og største udfordring, som alle stakeholdere nævner, har med kroner og ører at gøre. Det gælder det forhold, at København er en meget dyr by at besøge, og at diverse afgifter samt moms gør det umuligt at tjene penge og dermed at investere fremadrettet. Så derfor er det især rammebetingelser som fremhæves som den væsentligste udfordring. Af andre udfordringer kan fremhæves behov for kompetenceløft af personale, problemer med sæsonudsving og at få fyldt den ny hotelkapacitet op, udfordringer med stor international konkurrence og problemet med manglende imødekommenhed fra lokale. men også store muligheder for innovation Når der tales om behov for ny innovation, skal det selvfølgelig tages med det forbehold, at der samtidig er en del kritik af manglende fokusering og fravalg. Det ændrer dog ikke ved, at der en del stakeholdere som giver udtryk for, at Wonderful Copenhagen og København fortsat skal arbejde med nye initiativer. Nogle af de ting, der især efterspørges innovation i forhold til, er fx service og værtskab, hvor man gerne ser Wonderful Copenhagen medvirke til dette. Der er også et ønske om udvikling af nye begivenheder, nye platforme og nye teknologier (både mobile og sociale). Det mest populære område, hvor der efterspørges innovation, er dog inden for det grønne og bæredygtige område ifølge surveyen. Fra interviewene er der konkrete ideer ift. skiltning, behov for mere viden om turisterne og behov for at binde værdikæden sammen. 10

11 Sammenfatning: Vigtigste temaer og dilemmaer Stakeholderanalysen peger på en lang række temaer og områder, hvor Wonderful Copenhagen alene og/eller sammen med de mange stakeholdere kan gøre en indsats for at forbedre både opfattelsen af organisationen, vurderingen af indsatsen og samarbejdspartnernes vilje til at indgå i fremtidige udviklingsprojekter. Ingen entydige resultater, men mangfoldighed af dilemmaer Overordnet set er der opbakning til Wonderful Copenhagen og indsatsen, men som det ses på de foregående sider og i selve analysens tre kapitler er der også en del temaer og områder, hvor stakeholderne mener, at der er rum for forbedring. Det, som også gør sig gældende, er, at der er meget få entydige resultater og holdninger i analysen og blandt stakeholderne. Snarere viser både surveyen og interviewene, at der er en række indbyggede dilemmaer i de temaer, som bliver fremhævet i analysen. Det betyder naturligvis ikke, at Wonderful Copenhagen så ikke kan gøre noget ved de forskellige forhold, men det er vigtigt at holde sig for øje, at der stort set altid er nogle, der mener det modsatte af andres holdninger. Det skyldes naturligvis de store forskelle, der er mellem de forskellige stakeholdere både i forhold til geografi, type, størrelse, omsætning, indtjening, graden af engagement osv. osv. Disse dilemmaer kan sammenfattes under følgende syv dilemmaer. En stor, uoverskuelig og for bredspektret organisation En af de mest centrale og udbredte holdninger blandt stakeholderne er, at Wonderful Copenhagen er vokset til en stor, uoverskuelig og bredspektret organisation. Selv om det selvfølgelig ikke er stakeholdernes opgave at vurdere, hvordan det kan organiseres anderledes, er det alligevel tankevækkende og paradoksalt, at der i analysen er bred enighed om, at langt de fleste indsatsområder og nye initiativer er betydningsfulde, og at det er godt, at der arbejdes innovativt og fremadrettet. Det giver anledning til nogle dilemmaer omkring organisationen Wonderful Copenhagen: Meget for få vs. lidt for mange: Mens de mindre aktører generelt mener, at Wonderful Copenhagen gør for meget for de store, er der fra nogle af de store aktører et ønske om at være meget mere for dem. For kommercielle vs. for lidt forretningsorienterede: Der er en del kritiske bemærkninger om, at Wonderful Copenhagen på den ene side er for kommercielle (i relation til samarbejdspartnerne) og på den anden side ikke er forretnings og salgsorienterede nok. Selv om dette måske er hinandens direkte modsætninger, er der dog stadig et dilemma i dette. Lytte til samarbejdspartnere vs. vise vejen og gå forrest: En af de centrale resultater er, Wonderful Copenhagen godt kan være mere lydhør overfor samarbejdspartnerne og engagere dem mere i strategiarbejdet. Som modsætning til dette står, at en del stakeholdere slet ikke vil blandes ind i strategiarbejdet, men vil have vist retningen. 11

12 Den ønskede indsats trækker også i forskellige retninger Wonderful Copenhagens indsats og vurderingen heraf peger også i forskellige retninger. For selv om der generelt er enighed om, at indsatsen godt kunne være bedre, og at resultaterne ikke er nok, så er budene på, hvad der skal gøres ved det vidt forskellige. Der er således en række dilemmaer også i forhold til både den konkrete indsats og de fremtidige udviklingstiltag. Dilemmaerne kan sammenfattes under følgende modsætningsfyldte udsagn. Fokusere på de mest profitable områder vs. bred tilgang til turismefremme: Der er en del af stakeholderne, som mener, at der skal satses langt mere på de ting, der virker og giver mest omsætning (møder, krydstogt mv.). I modsætning hertil er der dog også en del, der mener, at man bliver nødt til at være innovative og satse på nye områder. Fokus på København vs. fokus på hele regionen: Et dilemma, som er relateret til ovenstående, er, hvorvidt Wonderful Copenhagen skal fokus på København (city) eller hele regionen. Der er både politiske, kommercielle og kulturelle argumenter, der taler for begge modsætninger. Synliggøre eksisterende oplevelsestilbud vs. udvikle nye oplevelsestilbud: Under dette modsætningspar gemmer der sig en række relaterede dilemmaer, nemlig hvorvidt der skal være fokus på events (nye oplevelsestilbud) eller de kulturelle institutioner i byen (eksisterende tilbud) og om Wonderful Copenhagen skal beskæftige sig med produktudvikling på forskellige niveauer eller om man skal koncentrere sig om markedsføring. Igen er der holdninger og argumenter, der trækker i alle disse retninger. Fokus på velkendte temaer vs. fokus på nye temaer: Selv om der er rigtig mange, der nævner den gastronomiske satsning som et eksempel på et succesfuldt tema, er der også nogle der slet ikke mener, at de velkendte styrkeområder som det historiske og det royale bliver udnyttet nok. I modsætning hertil står en masse, som mener, at det moderne, cool og liveable København skal udnyttes meget mere. I samme boldgade findes også dilemmaet mellem dem, der ønsker at OPEN Copenhagen skal være det eneste brand, og dem der foretrækker Den lille Havfrue og Wonderful Copenhagen som hovedafsenderen. 12

13 KAPITEL 2: BAGGRUND 13

14 FORMÅL Skabe viden om samarbejdspartnernes vurdering af Wonderful Copenhagen Formål: at måle temperaturen på Wonderful Copenhagens indsats Samlet set er formålet med stakeholderanalysen ganske enkelt at evaluere de nærmeste stakeholderes kendskab og holdninger til samt vurderinger af Wonderful Copenhagen og organisationens indsats. Det har været formålet siden analysen første gang blev gennemført for 10 år siden. Analysen giver bestyrelsen, ledelsen samt medarbejderne i Wonderful Copenhagen uvurderlige input til at vurdere og revurdere indsatsen på en lang række områder lige fra image over resultatskabelse til innovation. Dermed danner analysen et vigtigt videngrundlag for den fortsatte udvikling af Wonderful Copenhagen og relationerne med samarbejdspartnerne. Mens det overordnede formål er ét, er der forskellige formål med de to delanalyser, nemlig den kvantitative survey og de kvalitative interview. For selv om de to delanalyser grundlæggende beskæftiger sig med de samme temaer, så er formålet med den kvantitative survey at få et bredt billede af Wonderful Copenhagens stakeholderes vurdering af organisationen. Denne delanalyse giver gode indikationer på hvilke områder, der kan være udfordringer i forhold til. I modsætning til den kvantitative analyse er formålet med de kvalitative interview at komme i dybden og opsøge forklaringer på, hvorfor billedet ser ud, som det gør. Med udsagn fra 24 vigtige samarbejdspartnere er det muligt at identificere udfordringer, som det måske ellers ikke er muligt at spørge ind til i en survey. 14

15 METODE Survey Metode: Kvantitativ survey Metoden og fremgangsmåden for den kvantitative survey har bestået af en række forskellige trin i forhold til at nå frem til en fyldestgørende analyse af de mange hundrede stakeholdere, som på forskellig vis samarbejder med Wonderful Copenhagen. Bestemmelse af målgruppe: I samarbejde med medarbejderne og ledelsen i Wonderful Copenhagen blev en bruttoliste på i alt respondenter udvalgt. Ud af disse blev analysen sendt til i alt 765 mulige respondenter. Disse respondenter dækker et bredt udsnit af Wonderful Copenhagens samarbejdspartnere ud fra en række forskellige kriterier (type af virksomhed, geografi, stillingstyper, niveau af investering og samarbejde, offentlig vs. privat, medlemmer i netværk eller ej osv.). Udarbejdelse af spørgeskema: Spørgeskemaet er udarbejdet med input fra en lang række medarbejdere og ledere i Wonderful Copenhagen og dækker de væsentligste områder af Wonderful Copenhagens virke. Udsendelse af survey: Spørgeskemaet er udsendt via surveysystemet Enalyzer, hvor der er mulighed for at administrere og analysere kvantitative analyser. Samtidig har det givet mulighed for at rykke respondenter, og det er på den måde lykkedes at opnå en svarprocent på lidt over 40% (310 respondenter) efter gentagne e mailrykkere og telefonopkald til en række kontakter. For en B2B undersøgelse er det en høj svarprocent, men ikke så høj som tidligere analyser. Analyse af data: Data er endelig blevet analyseret og bearbejdet, hvoraf en del af resultaterne kan ses i denne rapport. Samlet set er tallene sammenlignelige med de tidligere års analyser. Forbehold og usikkerhed Datamaterialet dækker et så retvisende udsnit af stakeholdernes opfattelse som muligt, men på grund af den forholdsvis lave svarprocent kan der være en bias i forhold til det totale billede. Samtidig er der i forhold til forskellige delspørgsmål usikkerhed i at spørge et bredt udsnit af stakeholdere, fx om værdien af netværk, når formålet med netværket netop er at skabe værdi og betydning for netværksmedlemmerne og ikke for alle og enhver. Derudover er der dele af resultaterne, der er svære at fortolke, idet det kan være svært at vurdere, hvornår noget i stakeholdernes perspektiv er godt nok. I forhold til det hjælper den kvalitative analyse dog med at perspektivere og konkludere. 15

16 METODE Interview Metode: Kvalitative interview De i alt 24 gennemførte kvalitative interview har, ligesom surveyen, haft en gennemtænkt metode og fremgangsmåde, som der nedenfor blive redegjort for: Bestemmelse af målgruppe: I et tæt samarbejde med direktionen, og ved at skele til en tidligere gennemført interviewanalyse med vigtige stakeholdere, blev en bruttoliste på i alt 33 respondenter identificeret. Alle kendetegnet ved at være store og vigtige samarbejdspartnere, men dog med vidt forskellige profiler, samarbejdsflader mv. Det lykkedes fra medio februar til ultimo marts at få aftale med i alt 24 af disse stakeholdere (fortrinsvis på direktør eller underdirektørniveau). Udarbejdelse af spørgeramme: Der blev udarbejdet en spørgeramme ud fra samme grundmodel som surveyens spørgeskema, men ved brug af kvalitative interviewmetode, hvilket vil sige at der blev udarbejdet en semistruktureret spørgeguide til brug for de personlige og dybdegående interview. Gennemførelse af interview: Alle de kvalitative interview blev gennemført ved personligt fremmøde og varede mellem 45 minutter og en time. Interviewene blev optaget og er efterfølgende bearbejdet og delvist transskriberet. Anonymitet og fortrolighed: Med henblik på at få mest muligt ud af analysen er alle de 24 interview og de citater og pointer, som er hentet fra de mange timers samtaler, anonyme og fortrolige. Således bliver ingen af de 24 respondenter kædet sammen med enkelte udsagn eller holdninger. De fleste af respondenterne har efter eget ønske samtidig godkendt de citater og holdninger, som bliver bragt i rapporten. Analyse med fokus på sagen, ikke manden: I de mange interview har der ind i mellem været personfølsomme oplysninger, hvor der er rettet kritik af enkeltpersoner eller sager. I denne analyse er sådanne emner udeladt, da der efter aftale med respondenterne er fokus på forbedringsmulighederne og ikke på personfølsomme sager. Forbehold og usikkerhed Den største usikkerhed ved denne delanalyse er, hvorvidt de 24 respondenter har accepteret præmissen om at være fortrolige og anonyme over for en delvis finansieret Wonderful Copenhagen medarbejder (en erhvervs ph.d. stipendiat samfinansieres fra virksomheden). Det kan ikke udelukkes, at det har begrænset enkelte interview, men den generelle fornemmelse er, at det ikke har haft nogen betydning. 16

17 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN 17

18 OM ORGANISATIONEN Resultater fra survey En troværdig samarbejdspartner Wonderful Copenhagen opfattes af mange af stakeholderne som en talsmand for turisterhvervet samt som en troværdig og pålidelig organisation. Begge udsagn er næsten fire ud af fem (79%) af stakeholderne enten enige eller helt enige i. Dermed er det samtidig to af de forhold ved Wonderful Copenhagen, som flest stakeholderne er enige i. SPM: Hvor enig er du i følgende udsagn om Wonderful Copenhagen som organisation? Talsmand for turisterhvervet Troværdig og pålidelig En organisation med et godt omdømme Forretningsorienteret Et naturligt samarbejdsforum for erhvervet Effektiv og professionel Progressiv og innovativ Lydhør ift. samarbejdspartnere 4,04 3,94 3,90 4,25 4,24 4,16 4,15 4, n=295 Skala 1 5, hvor 1 er helt uenig og 5 er helt enig Mens Wonderful Copenhagen også opfattes som en organisation med et godt omdømme og som forretningsorienteret, er det i lidt mindre grad en organisation, der opfattes som progressiv og innovativ (71% er dog enige i dette, mens 10% er uenige). Det udsagn, hvor færrest er enige og flest er decideret uenige er i forhold til at være lydhøre i relationen med samarbejdspartnerne. Selv om mere end to ud af tre synes, at Wonderful Copenhagen er lydhøre i forhold til samarbejdspartnerne, så er der 12% som mener det modsatte. Samlet set er det disse otte udsagn om Wonderful Copenhagen som organisation, der scorer højest af alle de forskellige områder, der bliver spurgt til. Højere end for eksempel resultatskabelse og netværkenes betydning. Men der er altså fortsat rum for forbedring af særligt de to sidste udsagn om at være innovativ og lydhør. Relationen er vigtig De mere end 300 respondenter er kendetegnet ved en stor forskellighed i graden og omfanget af tilknytning til Wonderful Copenhagen. Mens nogle organisationer kun har en faglig eller personlig relation til Wonderful Copenhagen, er andre langt mere involveret med anseelige konkrete projekter. Ikke desto mindre opfattes relationen til Wonderful Copenhagen som vigtig (74% er enige eller helt enige i dette), men mest af alt åben og og fordomsfri. Det er mindre enighed i ord som inspirerende (3,84 på en 1 5 skala) og tæt & kontinuerlig (3,72 på fem skalaen 14% erklærer sig 18

19 SPM: Hvor enig er du i følgende udsagn om relationen til Wonderful Copenhagen? Åben og fordomsfri Vigtig for min organisation Baseret på gensidig dialog Gnidningsfri Inspirerende Tæt og kontinuerlig delvist eller helt uenige i dette). Relationen til Wonderful Copenhagen kan altså for de fleste stakeholdere karakteriseres som vigtig, gensidig og åben, mens relation ikke er er så hyppig og tæt. Når man ser dette resultat i forhold til resultatet vedrørende det at være lydhør ift. samarbejdspartnere, ser der ud til at være forbedringsmulighederne i forhold til den løbende dialog med og særligt lytning til de forskellige samarbejdspartnere. 3,84 3,72 4,14 4,07 3,94 3,94 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 n=287 Skala 1 5, hvor 1 er helt uenig og 5 er helt enig Kendskab og kommunikation kunne være bedre Stakeholdernes kendskab til Wonderful Copenhagens aktiviteter ligger på et acceptabelt niveau, selv om der dog er rum for forbedring. Således er en ud af seks delvist eller helt uenige i, at kommunikation og informationsniveau er godt. Den overordnede strategi for Wonderful Copenhagen er 20% delvist eller helt uenige i, at de kender godt. Med en score på 3,58 er det den laveste score af alle udsagn om organisationen Wonderful Copenhagen og dermed et område, hvor stakeholderne ikke har det fulde overblik. Mens nogle stakeholdere mener, at dette er et problem, er der andre, der ser det som helt naturligt. SPM: Hvor enig er du i følgende udsagn om dit kendskab til Wonderful Copenhagen og WoCos aktiviteter? WoCos kommunikation til erhvervet er god 3,87 (nyhedsbreve, corporate site osv.) Jeg er generelt opdateret og informeret om WoCos arbejde og aktiviteter WoCo er synlig i den offentlige debat WoCos overordnede strategi er klar for mig 3,77 3,58 3,84 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 n=310 Skala 1 5, hvor 1 er helt uenig og 5 er helt enig 19

20 OM ORGANISATIONEN Resultater fra interview En vigtig og moderne organisation men også stor og uoverskuelig Når 24 af de tætteste, største og vigtigste stakeholdere med vidt forskellige baggrunde bliver bedt om at give deres umiddelbare opfattelse af Wonderful Copenhagen, er der naturligvis store forskelle på de udsagn og ord, som bliver knyttet til organisationen. Grundlæggende er der fra samtlige aktører stor opbakning til organisationen og dens arbejde. Som en stakeholder siger det, så var man nødt til at opfinde Wonderful Copenhagen, hvis det ikke allerede fandtes. En af årsagerne til denne holdning skal findes i, at mange af stakeholderne lægger stor vægt på den neutrale rolle, som Wonderful Copenhagen kan indtage og som gør, at organisationen er det naturlige samarbejdsforum for erhvervet, som også surveyen pegede på. De er jo de eneste, der kan operere på tværs og samle alle. Så hvis ikke de fandtes, var man nødt til at opfinde dem. Det virker som en god og åben organisation, der er meget parate til at lave projekter med erhvervslivet. Det er jo næsten ligegyldigt, hvad man laver, så er Wonderful Copenhagen en naturlig samarbejdspartner, så de er med på rigtig mange ting. De er moderne og proaktive og læner sig ikke bare tilbage og venter på, at tingene sker. Nogle af de positive ord, der går igen blandt flere stakeholdere, er fx, at det er en moderne organisation, der er fremadrettet og som formår at være åben over for erhvervet og for nye ideer (som også citatet nedenfor til venstre viser). Der er, selv om andre mener noget andet, en del af stakeholderne, som har stor tiltro til fornyelsesevnen hos Wonderful Copenhagen. Wonderful Copenhagen er en professionel, indflydelsesrig og meget stor organisation, som har sit præg på København. Organisationen er en stor succes. Meget større end man kunne forvente, når man tager de politiske grundvilkår i betragtning. Det gælder både i forhold til aktivitetsniveau, synlighed, bredde osv. Der har man virkelig gjort det godt. Det er en organisation, der følger med tiden, en moderne, fremadrettet organisation. Der er dog også en stor del af stakeholderne, som er enten neutrale eller kritiske i deres umiddelbare associationer til Wonderful Copenhagen. En hyppigt tilbagevendende indskydelse handler om Wonderful Copenhagens størrelse, hvor der er en udbredt opfattelse af, at organisation er (for) stor, uoverskuelig og bredspektret. Det er udsagn i denne kategori, der kan findes en række eksempler på på den følgende side. Det er nemlig alle udsagn, der relaterer sig til udbredte opfattelser af Wonderful Copenhagens størrelse, omfang, fokusering og arbejde. 20

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

NETVÆRK NORDVEST 2015

NETVÆRK NORDVEST 2015 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning Projekt Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning INM 2007/231-3519 Vejle Erhvervsudvikling Januar-Marts 2010 Indhold

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere