Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet. Maj 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet. Maj 2010"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet Maj 2010

2 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om hjemmeværnet (beretning nr. 7/03) 3. maj 2010 RN A505/10 I. Indledning 1. Jeg afgav i februar 2003 beretning nr. 7/03 om hjemmeværnet til Statsrevisorerne. Beretningen handlede om hjemmeværnets styring og kontrol med gennemførelsen af den lovpligtige uddannelse af hjemmeværnets medlemmer (frivillige). Den lovpligtige uddannelse er bl.a. en forudsætning for at få udleveret våben. Statsrevisorerne kritiserede i deres bemærkning til beretningen, at Forsvarsministeriet ikke har ført tilsyn med, om hjemmeværnet overholder hjemmeværnslovens krav til medlemmernes uddannelse og tjenestetid, herunder dokumentation for, at lovkravet om mindst 24 timers aktiv tjeneste om året er opfyldt for medlemmer, der har fået våben udleveret til opbevaring i hjemmet. 2. Jeg lovede i mit 18, stk. 4-notat til Statsrevisorerne af 29. juli 2004, at jeg fortsat ville følge udviklingen i hjemmeværnets styring af uddannelsesområdet. Jeg har fulgt udviklingen på følgende områder: hjemmeværnets kontrol med medlemmernes våben, herunder kontrollen med, at kun medlemmer, der er aktive mindst 24 timer om året, har våben hjemmeværnets arbejde med at bringe praksis for uddannelse af medlemmerne i overensstemmelse med hjemmeværnsloven og sikre, at lovpligtig uddannelse gennemføres medlemmernes skift af funktion. 3. Hjemmeværnet har siden 2004 været gennem en stor omstillingsproces som følge af forsvarsforliget for Med forliget blev det bl.a. besluttet at integrere hjemmeværnet i Forsvarets operative og støttende strukturer. Hjemmeværnet fik derfor i 2006 med vedtagelsen af lovforslag L 100 (forslag til lov om ændring af lov om hjemmeværnet) ændret sine opgaver og struktur. Derudover blev kravene til uddannelse og tjeneste skærpet for aktive medlemmer. Det gælder særligt medlemmer, der har fået udleveret våben til opbevaring på privat bopæl. 4. Jeg har fulgt hjemmeværnets arbejde med at følge op på beretningen og dermed også hjemmeværnets arbejde med at implementere lovændringerne vedrørende uddannelse og medlemmernes adgang til våben. Ændringerne var fuldt gennemført i Jeg har derfor i 2009 og 2010 gennemgået en række af hjemmeværnets procedurer for at konstatere, om hjemmeværnets kontrol med medlemmernes uddannelse og de udleverede våben er tilfredsstillende.

3 2 5. Som led i opfølgningen har Rigsrevisionen haft særligt fokus på de helhedsinspektioner, som Hjemmeværnskommandoen gennemfører af hjemmeværnsdistrikterne. Hjemmeværnet har i perioden december februar 2010 gennemført helhedsinspektion af samtlige 23 hjemmeværnsdistrikter. Helhedsinspektionerne omfatter gennemgang af bl.a. distrikternes og underafdelingernes kontrol med medlemmernes uddannelse og adgang til våben samt en opfølgningsinspektion ca. ½ år efter helhedsinspektionen. Til dato har Hjemmeværnskommandoen gennemført opfølgningsinspektion i 20 hjemmeværnsdistrikter og planlægger at gennemføre opfølgningsinspektioner i de resterende distrikter i løbet af Rigsrevisionen deltog i juni 2009 i en helhedsinspektion og har gennemgået rapporterne fra samtlige helhedsinspektioner og opfølgningsinspektioner, der er gennemført i perioden januar april Det drejer sig om 17 hjemmeværnsdistrikter. Heraf er der gennemført opfølgningsinspektion i 14 distrikter. Som led i opfølgningen på beretningen har Rigsrevisionen derudover gennemgået hjemmeværnets registreringer af medlemmernes lovpligtige uddannelsesaktiviteter og registreringerne af de lovpligtige færdighedsprøver og skydeøvelser for 2009 for samtlige medlemmer i 2 udvalgte underafdelinger. Endelig har Rigsrevisionen holdt møder og udvekslet breve med ministeriet og Hjemmeværnskommandoen. 6. Notatet har i udkast været forelagt Forsvarsministeriet, hvis bemærkninger er indarbejdet i det endelige udkast. II. Hjemmeværnets kontrol med medlemmernes våben 7. Med ændringen af hjemmeværnsloven i 2006 blev kravene til de medlemmer, der har fået eller ønsker at få udleveret våben til opbevaring på privat bopæl, skærpet. Ifølge 11 i hjemmeværnsloven (lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007) er det i dag en forudsætning for udlevering af våben, at medlemmerne: har gennemført en grunduddannelse på 100 timer (gælder dog ikke personer, der har gennemført værnepligtsuddannelsen) er aktive, dvs. forretter mindst 24 timers funktionsrelateret tjeneste årligt består en årlig færdighedsprøve i våbenbetjening samt en kontrolskydning. Lovændringen medførte samtidig pligt til, at underafdelingerne i hjemmeværnet årligt skal føre kontrol med, at medlemmerne opfylder kravene til uddannelse og tjeneste. Medlemmer, der ikke lever op til kravene, skal overføres fra aktiv tjeneste til reserven og aflevere deres eventuelle tjenestevåben. 8. Der er pr. 1. marts 2010 i alt medlemmer af hjemmeværnet. Heraf er 42 % aktive. Figur 1 viser udviklingen i antallet af aktive medlemmer i perioden fra 2005, hvor det blev muligt at opgøre dette, til marts Figuren viser også udviklingen i antal våben, som blev opbevaret på privat bopæl i perioden

4 3 Figur 1. Oversigt over aktive medlemmer i hjemmeværnet og våben udleveret til opbevaring på privat bopæl i perioden (Antal) Våben Aktive medlemmer Note: Opgørelserne er foretaget i december de enkelte år med undtagelse af 2010, hvor opgørelsen er foretaget i marts. Kilde: Hjemmeværnet. Det fremgår af figur 1, at der primo 2010 var ca våben i hjemmeværnet, som er udleveret til opbevaring på privat bopæl, og at antallet af udleverede våben er mere end halveret i perioden Antallet af aktive medlemmer er faldet fra i 2005 til i 2010, hvilket svarer til et fald på 10 %. 9. I det følgende gennemgås først hjemmeværnets kontrol med opbevaringen af våben på privat bopæl. Derefter gennemgås hjemmeværnets kontrol af 24-timers-reglen og kontrollen af medlemmernes våbenfærdigheder. Begge dele er som nævnt en forudsætning for at få udleveret våben. Hjemmeværnets kontrol med medlemmernes uddannelsesaktiviteter gennemgås i kap. III.

5 4 Hjemmeværnets kontrol af opbevaring af våben på privat bopæl 10. Hjemmeværnet har med udgangspunkt i hjemmeværnsloven en række regler for opbevaring og transport af våben. Reglerne fremgår i uddrag af boks 1. BOKS 1. HJEMMEVÆRNETS REGLER FOR FRIVILLIGT HJEMMEVÆRNSPERSONALES OP- BEVARING AF TJENESTEVÅBEN PÅ PRIVAT BOPÆL OG UNDER TRANSPORT (UDDRAG) Medlemmer af hjemmeværnet, der har et godkendt våbenskab monteret på bopælsadressen, kan få udleveret ét stk. funktionsvåben, hvis de lever op til uddannelseskravene og kravet om mindst 24 timers aktiv tjeneste om året. Der udleveres ikke ammunition til opbevaring på privat bopæl. Våbnet skal opbevares i våbenskab (dog dispensationsmulighed som overgangsordning frem til 30. november 2010). Våbenskabet skal monteres i hoved-/tilbygning og fastgøres med gennemgående bolte eller tilsvarende. Våbnets vitale del skal være taget ud og skal opbevares i våbenskabets særlige boks til vital del. Ved transport til og fra tjeneste skal våbnets vitale del være taget ud. Denne skal til stadighed opbevares af våbenbesidderen. Våbnet skal pakkes ind, hvis det medbringes i offentlige transportmidler mv. Våbenet kan undtagelsesvist efterlades i en aflåst bil i forbindelse med et kort ærinde, hvis det ikke kan ses udefra. Ved fravær fra bopæl mere end 3 uger skal våbnet afleveres til opbevaring på depot. Tilsyn og kontrol Det er det enkelte medlem, der har ansvaret for, at våbnet opbevares efter reglerne. Det enkelte medlem skal endvidere underrette underafdelingen ved uro/ustabilitet i egen situation eller hos andre medlemmer af hjemmeværnet og ved adresseskift. Underafdelingschefen skal til stadighed vide, hvem i enheden der har fået udleveret våben. Underafdelingschefen skal desuden vurdere og godkende mulighederne for at opbevare våben på privat bopæl og gennemføre stikprøvevist tilsyn af opbevaring af våbnenes vitale del. Opbevaringen af alle underafdelingens våben skal kontrolleres inden for en 5-års periode. Udleverede våben skal fremlægges til eftersyn og kontrol én gang årligt. Kilde: Hjemmeværnsbestemmelse , februar Boks 1 viser, at medlemmer, der lever op til bestemte uddannelses- og aktivitetskrav, kan få et våben udleveret til opbevaring på privat bopæl. Hjemmeværnet har ultimo 2009 indført regler om, at nyudleverede våben skal opbevares i våbenskab. Tilsvarende skal fra december 2010 gælde for de øvrige våben, som opbevares på privat bopæl. Hjemmeværnet har regler for montering af våbenskabet og for, hvordan våbnet opbevares og transporteres. Det er chefen for den enkelte underafdeling, der skal vurdere og godkende mulighederne for opbevaring af våben på privat bopæl og føre tilsyn med opbevaringen. 11. Rigsrevisionen har set på, hvordan Hjemmeværnskommandoen sikrer sig, at cheferne for hjemmeværnets underafdelinger fører dette tilsyn. Rigsrevisionen kan konstatere, at tilsynet hovedsageligt foregår via de helhedsinspektioner, som Hjemmeværnskommandoen hvert år gennemfører ved ⅓ af alle hjemmeværnsdistrikter, og som bl.a. omfatter inspektion af distriktets procedurer og dokumentation for underafdelingernes tilsyn med de våben, der opbevares på privat bopæl. Inspektionernes form og indhold fremgår af boks 2.

6 5 BOKS 2. HJEMMEVÆRNETS HELHEDSINSPEKTIONER OG OPFØLGNINGSINSPEKTIONER Hjemmeværnskommandoen indførte ultimo 2006 et inspektionssystem, der sikrer kontrol af samtlige hjemmeværnsdistrikter over en 3-årig periode via helhedsinspektioner og opfølgningsinspektioner. Alle distrikter har gennemgået helhedsinspektion i perioden december februar Helhedsinspektionerne består i, at en gruppe kontrollanter fra Hjemmeværnskommandoen besøger hvert distrikt og sammen med distriktets ledelse gennemgår en række spørgeskemaer. Spørgeskemaerne afdækker distriktets og underafdelingernes procedurer, registreringer og dokumentation for en lang række forskellige forhold i distriktet, herunder kontrollen med våbenopbevaring, våbenfærdigheder, medlemmernes aktivitetsniveau og uddannelsesaktiviteter. Ca. ½ år efter helhedsinspektionen gennemfører Hjemmeværnskommandoen en opfølgningsinspektion. Ved opfølgningsinspektionen følges op på de anmærkninger og anbefalinger, som helhedsinspektionen gav anledning til, og det vurderes, i hvilket omfang distriktets initiativer på områderne har været tilstrækkelige. 12. Rigsrevisionen deltog i juni 2009 i en helhedsinspektion og kunne generelt konstatere, at der er tale om en meget grundig og systematisk gennemgang af distrikternes forhold og procedurer. Ved inspektionen var Rigsrevisionen bl.a. med til gennemgangen af distriktets procedurer for tilbagekaldelse af våben fra medlemmer, der ikke længere opfylder kravene til at have våben på bopælen, herunder de foranstaltninger, der skal sikre, at den enkelte underafdeling til enhver tid kan lokalisere et givent våben. Derudover har Rigsrevisionen gennemgået rapporter og spørgeskemaer fra helhedsinspektionerne og opfølgningsinspektionerne i de øvrige hjemmeværnsdistrikter i perioden Rapporterne viser, at der ved helhedsinspektionerne i 7 ud af 17 gennemgående distrikter ikke var tilstrækkelig dokumentation for, at underafdelingerne førte regelmæssig kontrol med våbenopbevaringen på privat bopæl. Derudover var der i 3 af distrikterne ikke et dokumenteret overblik over, hvem der opbevarede våben på bopælen. I alt 9 af de 17 distrikter fik anmærkninger vedrørende våbenopbevaring eller overblik over våben. Hjemmeværnskommandoen har på nuværende tidspunkt gennemført opfølgningsinspektion i 7 af de 9 distrikter, der fik anmærkning ved helhedsinspektionen for våbenopbevaring og/eller manglende dokumentation for overblik over udleverede våben. Rapporterne fra opfølgningsinspektionerne viser generelt, at forholdene nu er bragt i orden. Dog fik et enkelt hjemmeværnsdistrikt ved opfølgningsinspektionen påbud om at styrke tilsynet med underafdelingernes kontrol af våbenopbevaring. 13. Samlet set kan jeg konstatere, at der i Hjemmeværnskommandoen er stort fokus på kontrol og tilsyn med underafdelingernes forhold, herunder underafdelingernes kontrol med opbevaringen af de våben, der er udleveret til medlemmerne af hjemmeværnet. Jeg finder Hjemmeværnskommandoens løbende opfølgning på våbenopbevaringen via helhedsinspektioner og opfølgningsinspektioner tilfredsstillende. Jeg skal dog samtidig bemærke, at jeg finder det meget vigtigt, at Hjemmeværnskommandoen til stadighed følger op over for de hjemmeværnsdistrikter, der ikke kan dokumentere, at reglerne om opbevaring af våben overholdes fuldstændigt. Hjemmeværnets kontrol med 24-timers-reglen 14. Et aktivt medlem af hjemmeværnet skal som nævnt deltage i mindst 24 timers funktionsrelateret tjeneste i løbet af et år. Funktionsrelateret tjeneste spænder fra uddannelse og øvelser til indsættelser til støtte for samfundet og deltagelse i forsvarets internationale operationer.

7 6 15. Hjemmeværnets underafdelinger skal løbende registrere det enkelte medlems funktionsrelaterede tjeneste. Én gang om året skal chefen for hver underafdeling vurdere, hvilke af underafdelingens medlemmer der i det forgangne år har levet op til 24-timers-reglen, og som dermed kan opnå status som aktiv. De øvrige medlemmer skal overføres til reserven, og deres eventuelle våben skal inddrages. Hjemmeværnskommandoens opgørelser for 2007 og 2008 viser, at der er betydelige forskelle i den andel, de forskellige distrikter overførte til reserven i disse år. Fx var der 3 distrikter i 2007, der slet ikke overførte medlemmer til reserven, mens opgørelserne for 2008 viser, at distrikterne overførte mellem 1,4 % og 18,5 % fra aktiv tjeneste til reserven. På denne baggrund gennemførte Hjemmeværnskommandoen i 2009 ekstraordinære temakontroller af distrikternes kontrol med overførsel af medlemmer fra aktiv tjeneste til reserven i de 2 hjemmeværnsdistrikter, der i 2008 overførte den laveste andel (mindre end 2 %) af deres medlemmer til reserven. Hjemmeværnskommandoen har på baggrund af temakontrollerne taget forskellige initiativer til at sikre, at distrikternes kontrol bringes i orden. Distrikternes kontrol med den funktionsrelaterede tjeneste indgår desuden i Hjemmeværnskommandoens helhedsinspektioner, jf. boks 2. Ved helhedsinspektionerne kontrolleres distrikternes kontrol af 24-timers-reglen systematisk bl.a. ved, at distrikternes dokumentation for egenkontrollerne gennemgås. Ved helhedsinspektionerne i fik 3 ud af 17 distrikter anmærkning for deres kontrol med 24-timers-reglen. I disse 3 distrikter er der nu gennemført opfølgningskontrol, som har vist, at forholdene er bragt i orden. 16. Samlet set kan jeg konstatere, at Hjemmeværnskommandoen siden 2008 har haft betydeligt ledelsesmæssigt fokus på kontrollen med, at kun medlemmer, der reelt er aktive, kan have våben udleveret til opbevaring på deres private bopæl. Dette finder jeg tilfredsstillende. Hjemmeværnets kontrol med medlemmernes våbenfærdigheder 17. Medlemmer af hjemmeværnet skal ifølge hjemmeværnsloven bestå en årlig færdighedsprøve i våbenbetjening og en kontrolskydning, hvis de fortsat skal have våben udleveret til opbevaring på privat bopæl. Hjemmeværnets underafdelinger og distrikter skal løbende følge op på, at medlemmerne består de årlige færdighedsprøver og kontrolskydninger, og at medlemmernes våben inddrages, hvis dette ikke sker. Distrikternes kontrol med våben- og skydefærdigheder indgår i Hjemmeværnskommandoens helhedsinspektioner, jf. boks 2. Ved inspektionerne gennemgås distriktets procedurer for egenkontrol og dokumentationen for, at færdigheds- og skydeprøver er gennemført. Rapporterne fra helhedsinspektionerne for viser, at 3 ud af 17 distrikter ikke i tilstrækkeligt omfang har sikret sig, at prøverne gennemføres. For ingen af disse distrikter er der dog anmærkninger i rapporterne fra opfølgningskontrollerne. Rigsrevisionen har desuden gennemgået registreringerne af kontrolskydningerne for 2009 i 2 udvalgte underafdelinger og kan konstatere, at samtlige medlemmer med våben i disse distrikter har gennemført kontrolskydning eller en tilsvarende prøve i forbindelse med hjemmeværnets grunduddannelse. 18. Samlet set finder jeg hjemmeværnets kontrol med medlemmernes våben- og skydefærdigheder tilfredsstillende.

8 7 III. Den lovbestemte uddannelse af hjemmeværnets medlemmer 19. Ifølge hjemmeværnslovens 11, stk. 1, skal medlemmerne af hjemmeværnet gennemføre en uddannelse på timer inden for de første 3 år, herunder en grunduddannelse på 100 timer som forudsætning for at få udleveret våben. Dette gælder dog ikke for personer, der har gennemført værnepligtsuddannelsen i det militære forsvar. 20. I beretningen om hjemmeværnet konstaterede Rigsrevisionen, at hjemmeværnet ikke kunne dokumentere, at medlemmerne gennemførte den (daværende) lovpligtige uddannelse. Dette skyldtes bl.a., at der ikke var nedskrevne krav til uddannelserne, der kunne bruges som grundlag for kontrol af, om den lovpligtige uddannelse blev gennemført. Desuden viste beretningen, at hjemmeværnets medlemmer kunne gennemføre den lovpligtige uddannelse hurtigere, end hjemmeværnsloven gav mulighed for. Kravene til indholdet i og forløbet af den lovpligtige uddannelse blev ændret med den nye hjemmeværnslov i Det har betydet, at uddannelsesaktiviteterne kan gennemføres mere fleksibelt end tidligere. Denne øgede fleksibilitet har medført, at problemerne med uoverensstemmelse mellem praksis for uddannelsesforløbene og lovens bestemmelser, som blev påpeget i beretningen, ikke længere er aktuelle. 21. Hjemmeværnet har også siden beretningens offentliggørelse detailbeskrevet alle lovpligtige uddannelser, så kravene til indholdet i de enkelte moduler i uddannelserne er tydeligt beskrevet i hjemmeværnets direktiver. Rigsrevisionen gennemgik i 2007 hjemmeværnets it-system DeMars og kunne konstatere, at det var muligt at trække oplysninger, som viste, om det enkelte medlem lever op til de krav, der stilles til den pågældendes funktion. I 2010 har Rigsrevisionen desuden gennemført en stikprøvekontrol af registreringerne i 2 af hjemmeværnets underafdelinger. Stikprøven viste, at der for hvert medlem af hjemmeværnet i de pågældende underafdelinger er registreret en række uddannelsesmoduler. Registreringerne foretages af uddannelsesstedet, når et medlem har bestået et modul. Hjemmeværnet har oplyst, at hjemmeværnsdistrikterne løbende følger op på, om medlemmerne gennemfører den lovpligtige uddannelse ved ca. månedligt at trække rapporter fra DeMars, som drøftes med de enkelte chefer for underafdelingerne. 22. Ved hjemmeværnets helhedsinspektioner (jf. boks 2) gennemgår Hjemmeværnskommandoen distrikternes registrerings- og opfølgningspraksis vedrørende den lovpligtige grunduddannelse. Rapporterne fra helhedsinspektionerne for viser, at 2 ud af 17 gennemgåede distrikter har fået anmærkninger i relation til deres opfølgningsprocedurer. 5 distrikter har fået besked på fortsat at fokusere på området ved den opfølgende inspektion. 23. Jeg kan konstatere, at det i dag er muligt at kontrollere, om medlemmerne af hjemmeværnet løbende gennemfører den lovpligtige grunduddannelse, da uddannelserne er blevet opbygget i beskrevne moduler, og uddannelsesstederne registrerer de godkendte moduler for hvert medlem. Derudover kan jeg konstatere, at hjemmeværnet i dag fører kontrol med, at alle elementer i grunduddannelserne gennemføres af medlemmerne. Dette finder jeg tilfredsstillende. IV. Funktionsskift blandt medlemmerne af hjemmeværnet 24. Det fremgik af beretningen, at medlemmerne af hjemmeværnet løbende skiftede funktion, og at hjemmeværnet derfor brugte resurser på at uddanne medlemmer til funktioner, som de ikke varetog på længere sigt. Hjemmeværnet lovede som opfølgning på beretningen at undersøge problemet.

9 8 25. Hjemmeværnet undersøgte derfor i foråret 2007 omfanget af og årsagerne til, at medlemmerne skifter funktion. Undersøgelsen foregik som en stikprøve i 5 hjemmeværnsdistrikter, og den viste, at 5 % af medlemmerne i stikprøvens distrikter skiftede funktion i den 3- måneders-periode, der blev undersøgt. Det svarer til, at ca. 20 % af medlemmerne skifter funktion i løbet af et år, hvis stikprøven og perioden er repræsentativ. Hjemmeværnets undersøgelse viste også, at 70 % af de skift af funktion, som medlemmerne foretog i undersøgelsesperioden, skete af hensyn til de hjemmeværnsenheder, hvor medlemmerne var aktive, fx som følge af organisationsændringer eller et medlems overgang fra aktiv tjeneste til reserven. De resterende 30 % af skiftene skyldtes personspecifikke forhold, fx overførsel til anden enhed, manglende tid til tjeneste i hjemmeværnet, helbredsmæssige årsager og flytning af bopæl. Hjemmeværnet har i den forbindelse oplyst, at det er nødvendigt at tage hensyn til medlemmernes ønsker og familie- og arbejdssituation ved besættelse af funktioner, da medlemmerne er frivillige. Hjemmeværnet har også oplyst, at undersøgelsen af funktionsskift er foretaget i en periode, hvor hovedparten af underafdelingerne var berørt af sammenlægninger af distrikter og underafdelinger som følge af implementeringen af forsvarsforliget for Forsvarsministeriet har dog siden oplyst, at der til stadighed er mange skift af funktioner blandt medlemmerne af hjemmeværnet. Det nøjagtige omfang kendes ikke, da hjemmeværnet ikke løbende registrerer medlemmernes skift af funktion. Forsvarsministeriet anser en sådan registrering for at være for belastende for enhederne. 26. Jeg finder det tilfredsstillende, at Forsvarsministeriet har belyst omfanget og årsagerne til medlemmernes funktionsskift. Jeg finder omfanget af funktionsskift stort, men finder det godtgjort, at årsagerne bl.a. skal søges i de omfattende organisationsændringer som følge af forsvarsforliget for Derudover er jeg enig med hjemmeværnet i, at værnet er nødt til at tage hensyn til medlemmernes ønsker til funktioner, hvis værnet skal fastholde sine medlemmer. V. Sammenfatning 27. Jeg finder samlet set, at de initiativer, som Forsvarsministeriet har taget for dels at skærpe kontrollen med de våben, som hjemmeværnet har udleveret til medlemmerne, dels at sikre, at uddannelsen i hjemmeværnet foregår i overensstemmelse med regelgrundlaget, er tilfredsstillende. Hjemmeværnskommandoens tilsyn med distrikter og underafdelinger hviler på et omfattende og grundigt inspektionskoncept med helhedsinspektioner og opfølgningsinspektioner, og der er stort ledelsesmæssigt fokus på, at reglerne vedrørende våbenfærdigheder, våbenopbevaring samt medlemmernes aktivitetsniveau og uddannelse bliver overholdt. Jeg finder det dog meget væsentligt, at hjemmeværnet fortsat fører grundig kontrol med, at kravene til medlemmernes uddannelse, våbenfærdigheder og aktivitetsniveau i hjemmeværnet overholdes, samt kontrol med opbevaringen af udleverede våben. Forsvarsministeriet har i forbindelse med høringen af dette notat oplyst til Rigsrevisionen, at ministeriet opfatter hjemmeværnets kontrol med medlemmernes våben og våbenfærdigheder som tilfredsstillende. Jeg skal dog for god ordens skyld bemærke, at selv den mest omfattende kontrol med medlemmernes våben ikke er en garanti for, at der ikke i fremtiden kan ske ulykker og ulovlig anvendelse af hjemmeværnets våben. Jeg betragter hermed sagen som afsluttet. Henrik Otbo

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Helsinki-konventionens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2008 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om modkøb ved køb af forsvarsmateriel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser. Januar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser. Januar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser Januar 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om viden om effekter af de sociale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 9.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene December 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema)

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Ansøgers fulde navn: Samtale afholdt den / 20 Du har søgt optagelse i (distrikt og underafdeling): Samtalen er gennemført mellem ansøger og ansøgers

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger Marts 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN A202/07

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN A202/07 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN A202/07 Notat til Statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om visumadministrationen på danske ambassader og generalkonsulater (beretning nr. 15/04)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. hjemmeværnet. Februar 2004 RB A301/04. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. hjemmeværnet. Februar 2004 RB A301/04. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om hjemmeværnet Februar 2004 RB A301/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 13 A. Indledning og formål...

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008 Marts 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om revisionen af statsregnskabet for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om. og -regulering på AMU-området. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om. og -regulering på AMU-området. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets takstfastsættelse og -regulering på AMU-området December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2013 om indsatsen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Rettigheder og pligter som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Hjemmeværnsledelsens forord Som frivillig i hjemmeværnet har du en række rettigheder, som du bør være opmærksom

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/05 om indsatsen mod momskarruselsvindel

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/04 om Helsinki-konventionens bestemmelser

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om løntilskudsordningen (beretning nr. 12/04) 3. august 2007 RN A103/07 1. I mit notat af 28. juni 2005 tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville følge

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A504/05

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A504/05 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A504/05 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Statens Ejendomsinformationssystem (SE) (beretning nr. 6/01) I. Indledning 1. I

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A204/05

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A204/05 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A204/05 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Udenrigsministeriets privatsektor programmer i udviklingslande (beretning nr. 8/02)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om integrationsindsatsen (beretning nr. 8/2014) 3. maj 2017 RN 305/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsynet med luftfarten. Februar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsynet med luftfarten. Februar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsynet med luftfarten Februar 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsynet med luftfarten (beretning nr. 12/06) 20.

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1081 DeMars DIR 02992975 SEP/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1081 DeMars DIR 02992975 SEP/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1081 DeMars DIR 02992975 SEP/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Orienteringssamtaleleder kursus. B. Kort navn ORIENT SAMTLE FAGPLAN C. Formål Faget skal bibringe kursisten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet. April 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet. April 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet April 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Jernbanetilsynet (beretning nr. 4/03) 31. marts 2008 RN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om tilskud til frie skoler (beretning nr. 7/99) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2014 om Forsvarets lagre Forsvarsministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Januar 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere