Bestyrelsesmøde / Board meeting

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde / Board meeting"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Ida Teorilokalet, Bygn. 01, RUC Natasja, Rasmus Aarup, Theis, Mette, Ida, Jane, Kirsten, Alissa Stampe, Jonas, Asger, Anders Opsummering af referatet / Shot summation of the minute Der kommer ny terrasse d. 8. September, og der er en ny rengøringsorden. Vi er ved at planlægge en ekstra general forsamling. Der laves først kontrakt med RUCbar til næste år, indtil da kører vi med en mundtlig. Der arrangeres motionsløb d. 26ende semptember. Vdr. RUC valg, vil vi facilitere et debatmøde, men vil ellers ikke have events der ikke er fælles, og ingen plakater rundt omkring i huset. Der er lavet evaluering på husets funktion under rusvejledningen. Hand command bliver til dette års årsfest i Studenterhuset og der arrangeres en middag inden årsfesten. New terrace 8 th of September, and new housekeeping scheme. Extraordinaire general assembly is being planned. Contract with RUCbar will not be made until next year for the next half year we go with a verbal contract. A Run will be arranged on the 26 th of September. RUC elections: we want to facilitate debate event, but besides from that we do not want events that are not collective, and no posters around the house. Evaluation on how the house worked during the semster start. Hand command for annual party will be at SH and we will arrange a dinner before the party. Referat / Minute Formalia / Formalities Approve minute from board meeting Kommentarer / Comments: Dagsorden godkendt Minute approved

2 Approve Agenda Kommentarer / Commets: Ændringer / Changes Orienteringer / Orientations The Chairmanship Terrasse: Vi har fået en ny terrasse. Den skulle have været færdig d. 1/9 men er først klar d. 8. Vi skal holde et åbningsevent for terrassen. Det foreslås at vi gør det i forbindelse med et af intro/ bliv-frivillig arrangementerne i næste uge Terrace: We ve gotten a new terrace. It should have been ready by 1/9, but is not ready until the 8 th. We will have an opening event, and it is suggested that we combine it with one of the introduction / Become a volunteer meetings in the coming week. Lav event til åbning af terrasse / Make event for opening of terrace The Architect Committee Ingen orienteringer No orientations

3 Andre orienteringer / Other orientations Udvalget for brug af lokaler: Udvalg med brug af lokaler er ikke kommet videre. Anders, Jonas & Natasja sidder I udvalget. Skal finde ud af om vi have flere møde lokaler / hyggelokaler, forening. Camilla og Lina vil måske godt være med til at finde ud af dette? Committee for use of premises: The committee have not come further with this. Anders, Jonas and Natasja is in the committee. They need to find out if we need more rooms for meetings / more for relaxing, organizations etc. Maybe Camilla and Lina would want to take part in deciding this? Rengøringsordning: Rengøringsordning træder I kraft I denne uge. SH starter, og vi skal sætte et godt eksempel. Vi skal lave en liste over, hvem der har ansvaret I hvilke uger. Ekstraordinær generalforsamling: Generalforsamling ift. Neddrosling af faste pladser i bestyrelsen sker forhåbentlig. Vi har den fordel at en ekstra ordinærforsamling kun kræver 3 uger. Formandskabet har mandat til at træffe beslutning. Omkring 6 pladser er faste, det vil vi gerne have ned. Skal have snakket med studenterrådet mv. Housekeeping scheme: The housekeeping scheme begins this week. SH starts, and we have to set a good example. Also, we need to make a list of whom have the responsibility when. Extraordinaire general assembly: Hopefully the general assembly regarding reducing the fixed seats in the board, is happening. We have that advantage that a general assembly only have to be announced 3 weeks in advance. The precidency have mandate to make decision. Right now 6 of the seats are already given, the wish is to reduce this. Have to talk to the student council. Lav oversigt over hvem der har rengøringsansvar hvornår. Og lav Kirsten / ida 1. -7/9 facebook gruppe for foreninger / make overview of responsibilities regarding cleaning, and make facebook group for organizations. Tal med SR om neddrosling af faste pladser / talk to SR about reducing the fixed seats Theis / Jonas / Jane Punkt på dagsorden / Item at the agenda Kontrakt med RUCbar / Contract with RUCbar Præsenteret af / Presented by Natasja

4 Diskussion / Discussion: Kontrakt med RUC-bar: Den gamle kontrakt er udløbet, vi har nu kun en mundtlig kontrakt med RUCbar. Dette betyder at RUCbar i princippet ingen sikkerhed har, men vi giver tilladelse, og lader dem selvfølgelig fortsætte. I forhold til RUCbars økonomi holder klausulen på ikke. Fx har baren brugt vildt mange penge på semesterstart, der løbende tjenes ind. Der skal ligge flere penge, f.eks. til indkøb til semesterstart. Den tidligere kontrakt giver ikke mening og skal revurderes. Baren arbejder meget på det lige nu, og der er tale om at lave en fond? Studenterhuset skal lave en ny kontrakt. Der skal laves mange ændringer så vi tager den I snak og ikke kontrakt for det næste halve år, så vi ikke laver en kontrakt der ikke giver mening. vi gør ikke noget ulovligt, så det er bedre at bløde det lidt op. Lave kontrakt når vi har erfaringerne. Status: Der er langt mere salg I baren end før, men ikke meget større omsætning da priserne er lave RUCbar har lige fået en masse regninger for rengøring der går langt tilbage. Vi skal snakke med service og administrationen. Nadia spørger om SH eller baren skal betale disse regninger. Problemet er, at SH ikke kan betale dem, da vi ikke generer indkomst. Der er dog enighed om at hverken SH eller RUCbar skal betale disse regninger da vi ikke har bedt om ekstra rengøring. Desuden burde dette hus have mere rengøring end et basishus. Kirsten tager det op med Service Contract with RUCbar: The old contract is terminated, and now we only have a verbal contract with RUCbar. Principally this means that RUCbar does not have any security exept for our verbal permission, though we ofcause let them continue. Regarding the economy of RUCbar, the clause on is not working. For example the bar has used a lot of money on the semester start that only pays off gradually. More money have to be accessible, for example to buy things for semester start. The old contract does not make sense and have to be reevaluated. The bar is working a lot on this right now, and there is talk about making a fund? The Student house have to make a new contract. A lot of changes has to be made, so for the next half year the agreements will be verbally and we will take the time to make a contract that makes more sense. We are not doing anything illegal so it is better to loosen up a bit. Status: The bar sells way more than before, but the profit is not much bigger since the prices are low. RUCbar have got a lot of bills fore cleaning, and they go way back. We need to talk to Service and the administration. Nadia asks if SH or RUCbar should pay these. The problem is that SH cannot pay them since we have no income. However, everyone agrees that neither should pay these bills since we have not asked for or agreed to this extra cleaning. - Besides this house should have way more cleaning than a basis house. Kirsten will talk to then about this. Konklusioner / Conclusions: Vi venter til næste år med at lave en ny kontrakt, da der er en del ændringer, der skal tages højde for. Vi skal tale med administrationen og Service omkring rengøringsproblematikkerne. We wait with a new contract with RUCbar till next year, and the contract has to be changed We need to talk to the administration and service about the cleaning issues

5 Talk to the service administration Kirsten Punkt på dagsorden / Item at the agenda Motionsløb / Run Præsenteret af / Presented by Diskussion / Discussion: Kirsten vil gerne arrangere motionsløb. Der foreslås d. 26. September hvor Redbull også holder et arrangement. I forbindelse med løbet er der fredagsbar. Vi skal finde ud af hvad Red Bull sponsorerer, så vi ved, hvad vi selv skal bruge penge på. Rucbar har måske nogle gaver at donere. Kirsten vil skrive til Poul Erik fra kommunen og høre om hank an skaffe nogle penge. Hands er ønsket! Kirsten want to arrange a run. The 26 th of September is suggested as Red Bull are doing something on that day as well. After the run the bar will be open. We have to find out what Red Bull is sponsoring, and what we have to buy. RUCbar may gave some gifts for donation. Kirsten will write Poul Erik from the municipality and ask for donation. Hands are wanted! Konklusioner / Conclusions: Løb d. 26. September, samme dag som redbull event. Der er brug for hands Run on the 26th of semtember, same day as Redbull event. Hands are needed Arrangér løb, skriv til kommunen og skaf hands / arrange the run, Kirsten and others? write Poul Erik, find hands Punkt på dagsorden / Item at the agenda RUC-valg / RUC elections Præsenteret af / Presented by Theis.

6 Diskussion / Discussion: Vi skal tage stilling til hvordan vi forholder os ift. valget på RUC. Det ville være en god idé at sende en mail ud til foreninger om at vi ikke vil have plakater rundt omkring i huset. KUN plakater på egen dør, og ikke på vinduerne. Hvad siger vi til uddeling af kaffe omkring huset, og events i huset? Vi er IKKE en politisk org. Og skal så vidt muligt holde os fri af dette. Forslag om at de skal købe kaffe af os, og ikke bare give det ud af hensyn til baren. Jane mener godt at der må være visse arrangementer i huset, men hvis der er arrangementer skal de holde dem samlet, for SR har større kapacitet end f.eks. Frit Forum Theis siger: vi skal lave en valg debat. Evt spørge om marxisterne vil være med. Holde det 1. Eller 2. Dag i valgperioden. Theis synes det er ok med kaffe event i 1 eller 2 dage sammen, og ellers skal de holde det i kantinen. Rasmus siger at RUCbar har dårlige erfaringer med foredrag i café området, fordi folk kommer ind men ikke køber, og andre studerende ikke kan sidde og snakke i cafeen. Foreninger skal være bedre til at koordinere med baren. De skal evt. benytte rummet oven på, ellers føler andre sig også utilpasse i cafeen. Mere afslappede messer, hvor alle snakker, er ok neden under, men ikke debatter og foredrag. Discussion about our role in the elections. Would be a good idea to send out a mail to the associations about that we do not want posters all around the house. Only posters on own door, and not on the windows. How do we feel about handing out coffee around the house, and events in the house? We are not a political org. and as far as possible have to stay out of the elections. Suggested that they have to buy the coffee from us and not just hand it out for the sake of the bar. Jane thinks it is ok if there are certain events in the house, but if there are, they have to do it together since SR have a bigger capacity that e.g. Frit Forum. Theis says: we have to make an election debate. E.g ask if the Marxists wants to join. Organize it on the 1 st / 2 nd day of the election period. Theis thinks it is ok with coffee 1 or 2 days with both org. together. Besides from that they have to do it in the Cantine Rasmus says that the bar have bad experienced with speeches in the café area, since people enter but buys nothing, and other students cannot sit there and talk. Organizations have to be better to coordinate with the bar. Possibly they should use the room upstairs, so others do not feel uncomfortable. More relaxed fairs, where every one can talk, are ok down stairs, but not debates and speeches. Konklusioner / Conclusions: Vi vil gerne facilitere et debatarrangement i starten af valgperioden, men de skal finde dag, deltagere, debattører. Andre arrangementer skal helst være oven på, så det ikke ødelægger stemningen i baren. Og Vi vil ikke have kaffe og plakater i huset (kun på egne døre) We want to facilitate a debate event, but org. have to find a day, participants and debaters. Other events have to be upstairs so that they do not ruin the atmosphere in the bar. We do not want coffee or posters in the house (only on own doors)

7 Punkt på dagsorden / Item at the agenda Base for Rusvejledningen, evaluering / basis for the tutoring, evaluation Præsenteret af / Presented by Diskussion / Discussion: Set fra et ruslevjleder synspunkt, var mange glade for at have plads, og have et samlingssted. Som lakaj var det dog svært at finde ud af hvor meget man havde egen-ret over huset. Om andre kan bruge det, og hvad man har ansvar for. Der skal være klarere linjer. Fra et SH synspunkt bliver der dog udtrykt holdninger om, at huset var for åbent, og for mange rusvejledere havde fået adgang fordi nøglekontoret havde klokket i den. Der var også forvirring omkring at det kun var lakajerne der måtte sove her. Nicola og Emil var gode til at smide folk ud. RUCbar var irriterede over snavset service i baren, og at der ikke var gjort rent. Kælderen var rodet, hvilket gjorde det besværligt at komme forbi med varer, og der var låst op til bar-køkkenet og et køleskab var brudt op (kunne blive et stort problem hvis fødevarestyrelsen kom forbi). Desuden var huset åbent i hele rus perioden, og det skulle kun have været for formandskabet. Tilgengæld var der rigtig pænt da Rus-vejledningen sluttede og baren overtog ved semesterstart. Baren forslår en kommunikationskæde om ansvar, om hvem man kontakter vdr. disse problemer. I forhold til at holde åbent: Som RUS-vejleder var det fedt at det var lukket, men fra et SH synspunkt skal vi også tage hensyn til andre studerende. Men når vores frivillige er rusvejledere, er der ingen til at stå i baren. Synd for de nye studerende der ikke har kunnet opleve hvad studenterhuset er. From a tutor point of view, many people were happy to have space and a gathering place. How ever it was difficult to figure out how much the tutors had the house to them selves, and what their responsibilities were. Need for more clear guidelines. From a SH point of view there are opinions that the house were to open, and to many tutors had gotten access to the house, since the key office made a mistake. Also, there was confusion about the fact that only lakaj er could sleep in the house. But Nicola and Emil were good to throw people out. RUCbar was annoyed that there were dirty tableware in the bar, and there was not cleaned. The basement was dirty, and made it difficult to pass with items. Also there was not locked to the bar-kitchen and a fridge was broken into (could have been a big problem if food controls had come by). Also, the house was open for the whole rus period and it shoud only have been for the precidency. However, everything was nice and tidy when the tutors went and the bar took over. The bar suggests a communication chain so that you know who to contact about these problems. Regarding keeping bar open: As a tutor it was nice that the bar was closed, but from an SH point of view we also have to consider other students. However when our volunteers are tutors, there re nobody to be in the bar.

8 Erasmus studerende, meritter, kandidater, professorer har ønsket at være her. Som Rusvejleder er det også underligt, ikke at kunne vise studenterhuset frem. Omvendt godt at nye studerende får tilknytning til deres hus. Hvad var den oprindelige beslutning: SH var egentlig pro at her var åbent, men rusvejledningen bad om at her var lukket og RUCbar havde ikke bartendere. Det behøver ikke at være, at baren har åbent, men blot at her er indbydende for andre studerende. Vi skal måske ikke holde bar med øl, men have åbent for kaffe. Eller sælge øl, men holde lukket kl 17. A shame that the new students could not experience what the student house is. Erasmus students, merits, masters, professors has expressed wish to be here. As a tutor it is also weird that you cannot show the house to the new students. On the other hand, it is good that they get a connection to their house. The original decision: In the beginning SH was pro that it was open, but the tutoring asked to have it closed and RUCbar had no bartenders. It does not have to be so that the bar is open, only that the house is welcoming for other students. Maybe no beer sale, but open for coffee, or sell beer but close at 5pm. Konklusioner / Conclusions: Evt. / AOB Theis: Omkring en dag hvor DJØF kan holde bliv voksen dag. Baren er ok med det, men det skal være på en social måde. Desuden kan man tænke på om organisationer kan leje baren. Så kan organisationer f.eks købe to fustager til frivillige, men det må tages op med bar ledelsen, som Rasmus ikke længere er med i. Bestyrelsen i baren: det skal vi igen, f.eks. om onsdagen. F.eks. til infomøderne. Natasja: Om KAM og hand-command i ugen op til Årsfesten. Natasja og Asger var ansvarlige for KAM. Der blev snakket om at det kunne være fedt at de var i SH, men RUCbar flytter op i kantinen. vi skal stadig være et studenterhus. De ville gerne sove Theis: About a day where DJØF can do their bliv voksen dag. The bar is ok with it, but it has to be in a social way. Besides, we could think about if organizations can borrow the bar. Then the organizations e.g. can buy two kegs to volunteers, but we have to take this with the bar precidency, that Rasmus is no longer a part of. Also the board should be in the bar again, e.g. Wednesday or at the info meetings. Natasja: about KAM and hand command in the week before the annual party. Natasja and Asger were responsible for KAM. There was talk about, that it would be nice if hand command was in SH, but RUCbar moves to the cantine. They would have

9 her, men det fik de ikke lov til. De vil gerne have hand command nedenunder men arbejdsmiljø oven på. Og de to små rum til opbevaring, og der er næsten ingen der bruger dem. Hand-command kan blive lidt lukket, så der skal sørges for at her bliver meget åbent, og det virkede de opmærksomme på. Forsikring: Vi skal undersøge om KAM har en forsikring, ellers så dækker KAM hvis der sker noget ved huset OG DET SKAL VI HAVE PÅ SKRIFT. Der skal være rent mandag. Huset er lukket om fredagen. KAMs ædruvagter har ansvar for at der ikke bliver piratfester eller sovet i huset. Kirsten: Forfest / middag til årsfest: Kunne være fedt at arrangere middag for alle dem der ikke har et sted at tage hen inden årsfest, for alle dem der ikke har basis. Vi kunne tage en fin pris for middag og tjene penge med det. Der skal findes et kokkehold. Der er bestilt t-shirts, men de skal bestilles igen. liked to sleep here but they didn t get permission. They would like to have hand command down stairs, but working area upstairs and the two small rooms for storage, and almost nobody are using them. Hand command can be somewhat closed, so have to make sure it becomes more welcoming, which they seems aware of. Insurance: we have to make sure that KAM have insurance, and if not, they cover the damage, and we have to have this written down! Everything has to be clean the Monday after. KAM s sober guards have the responsibility that there ate no pirate parties or people sleeping in the house. Kirsten: pre-party / dinner to the annual party: could be cool to arrange a dinner for every one who have no where to go before the party, and for all those who do not have a basis house. We could set a good price for the dinner and make some money. We have to find a cooking team. T-shirts have been ordered and but it has to be done again. Få på skrift at det er KAMs ansvar hvis der er noget der bliver Natasja? ødelagt / have a written contract that KAM covers any damage to house Find et kokkehold og se på om vi kunne lave middag inden årsfest. Kirsten og Jane Og spørg en coordinator om de vil være med. / Find a cooking team for the dinner before the annual partyand ask coordinators if they want to join

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Natasja Theis, Natasja, Anders,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja Jonas [dato] [tidspunkt] Teorilokalet,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Sidsel Theis, Asger, Anders,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Lykkegaard Natasja Jensen [13/12

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Jonas 13.03.14 16.00 20.00 Projektrummet,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Sidsel Theis, Asger, Anders,

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Signe G [tidspunkt] Teorilokalet,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Messages: Orientation from the chairmanship concerning the agreements with RUC s management: The chairmanship have establish contact

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

3) Presentation of new board (appendix III) 16:45 17:00. 4) Evaluation 17:00 17:45 I. Opening II. General Assemble PAUSE!

3) Presentation of new board (appendix III) 16:45 17:00. 4) Evaluation 17:00 17:45 I. Opening II. General Assemble PAUSE! Agenda 1) Formalities 16:00 16:15 I. Choice of moderator II. Choice of minute taker (Sidsel) III. Approve minute from board meeting 10 (appendix I) IV. Approve agenda 2) Orientations (appendix II) 16:15

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Thomsen, Jan Samuelsson, Svend Erik Christensen, Eli Hedegaard, Joy. Thomsen was proposed and unanimously elected and established meeting

Thomsen, Jan Samuelsson, Svend Erik Christensen, Eli Hedegaard, Joy. Thomsen was proposed and unanimously elected and established meeting Oversat udgave af Referat fra Årlig Generalforsamling i Afro.docx Referat fra Årlig Generalforsamling i Afro-Asia Educare torsdag den 26. Minutes from Annual General Meeting of Afro-Asia Educare - Thursday,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, December 12 th From 15.00 to 20.00 20.00: Dinner together with participants in LRP workshop Agenda 1, Annex 1 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det er fuldstændigt anonymt, anonymous... Det betyder at

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

VIRVE Day, 2 nd March 2011. The Operations Model: Authority Radio Network in Denmark. Line Laudrup +45 4131 6734 lil@sikkerhedsnet.

VIRVE Day, 2 nd March 2011. The Operations Model: Authority Radio Network in Denmark. Line Laudrup +45 4131 6734 lil@sikkerhedsnet. VIRVE Day, 2 nd March 2011 The Operations Model: Authority Radio Network in Denmark Line Laudrup +45 4131 6734 lil@sikkerhedsnet.dk 3. marts 2011 What does mean: In Danish: SIkkerhedsNEttet In English:

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Statistik 38 kunne besvare dette evalueringsskema 22 har besvaret dette evalueringsskema 57.89 svarprocent: 22 / 38 %

Statistik 38 kunne besvare dette evalueringsskema 22 har besvaret dette evalueringsskema 57.89 svarprocent: 22 / 38 % Page 1 of 7 Rolf Molich In English Hjælp Kursusbasen portalen.dtu.dk DTU DTV Log af (SSO) Personlig menu Forside Institut for Informatik og Matematisk Modellering Deltagerliste Meddelelser Kalender Konference

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Forelæsning CRADLE- TO- CRADLE

Forelæsning CRADLE- TO- CRADLE Forelæsning CRADLE- TO- CRADLE Ecological design Ringen slu2es Ecological design handler om at skabe løsninger på de problemer som den industrielle revolu=on har afstedkommet Eco- design handler om et

Læs mere