Bestyrelsesmøde / Board meeting

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde / Board meeting"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Ida Teorilokalet, Bygn. 01, RUC Natasja, Rasmus Aarup, Theis, Mette, Ida, Jane, Kirsten, Alissa Stampe, Jonas, Asger, Anders Opsummering af referatet / Shot summation of the minute Der kommer ny terrasse d. 8. September, og der er en ny rengøringsorden. Vi er ved at planlægge en ekstra general forsamling. Der laves først kontrakt med RUCbar til næste år, indtil da kører vi med en mundtlig. Der arrangeres motionsløb d. 26ende semptember. Vdr. RUC valg, vil vi facilitere et debatmøde, men vil ellers ikke have events der ikke er fælles, og ingen plakater rundt omkring i huset. Der er lavet evaluering på husets funktion under rusvejledningen. Hand command bliver til dette års årsfest i Studenterhuset og der arrangeres en middag inden årsfesten. New terrace 8 th of September, and new housekeeping scheme. Extraordinaire general assembly is being planned. Contract with RUCbar will not be made until next year for the next half year we go with a verbal contract. A Run will be arranged on the 26 th of September. RUC elections: we want to facilitate debate event, but besides from that we do not want events that are not collective, and no posters around the house. Evaluation on how the house worked during the semster start. Hand command for annual party will be at SH and we will arrange a dinner before the party. Referat / Minute Formalia / Formalities Approve minute from board meeting Kommentarer / Comments: Dagsorden godkendt Minute approved

2 Approve Agenda Kommentarer / Commets: Ændringer / Changes Orienteringer / Orientations The Chairmanship Terrasse: Vi har fået en ny terrasse. Den skulle have været færdig d. 1/9 men er først klar d. 8. Vi skal holde et åbningsevent for terrassen. Det foreslås at vi gør det i forbindelse med et af intro/ bliv-frivillig arrangementerne i næste uge Terrace: We ve gotten a new terrace. It should have been ready by 1/9, but is not ready until the 8 th. We will have an opening event, and it is suggested that we combine it with one of the introduction / Become a volunteer meetings in the coming week. Lav event til åbning af terrasse / Make event for opening of terrace The Architect Committee Ingen orienteringer No orientations

3 Andre orienteringer / Other orientations Udvalget for brug af lokaler: Udvalg med brug af lokaler er ikke kommet videre. Anders, Jonas & Natasja sidder I udvalget. Skal finde ud af om vi have flere møde lokaler / hyggelokaler, forening. Camilla og Lina vil måske godt være med til at finde ud af dette? Committee for use of premises: The committee have not come further with this. Anders, Jonas and Natasja is in the committee. They need to find out if we need more rooms for meetings / more for relaxing, organizations etc. Maybe Camilla and Lina would want to take part in deciding this? Rengøringsordning: Rengøringsordning træder I kraft I denne uge. SH starter, og vi skal sætte et godt eksempel. Vi skal lave en liste over, hvem der har ansvaret I hvilke uger. Ekstraordinær generalforsamling: Generalforsamling ift. Neddrosling af faste pladser i bestyrelsen sker forhåbentlig. Vi har den fordel at en ekstra ordinærforsamling kun kræver 3 uger. Formandskabet har mandat til at træffe beslutning. Omkring 6 pladser er faste, det vil vi gerne have ned. Skal have snakket med studenterrådet mv. Housekeeping scheme: The housekeeping scheme begins this week. SH starts, and we have to set a good example. Also, we need to make a list of whom have the responsibility when. Extraordinaire general assembly: Hopefully the general assembly regarding reducing the fixed seats in the board, is happening. We have that advantage that a general assembly only have to be announced 3 weeks in advance. The precidency have mandate to make decision. Right now 6 of the seats are already given, the wish is to reduce this. Have to talk to the student council. Lav oversigt over hvem der har rengøringsansvar hvornår. Og lav Kirsten / ida 1. -7/9 facebook gruppe for foreninger / make overview of responsibilities regarding cleaning, and make facebook group for organizations. Tal med SR om neddrosling af faste pladser / talk to SR about reducing the fixed seats Theis / Jonas / Jane Punkt på dagsorden / Item at the agenda Kontrakt med RUCbar / Contract with RUCbar Præsenteret af / Presented by Natasja

4 Diskussion / Discussion: Kontrakt med RUC-bar: Den gamle kontrakt er udløbet, vi har nu kun en mundtlig kontrakt med RUCbar. Dette betyder at RUCbar i princippet ingen sikkerhed har, men vi giver tilladelse, og lader dem selvfølgelig fortsætte. I forhold til RUCbars økonomi holder klausulen på ikke. Fx har baren brugt vildt mange penge på semesterstart, der løbende tjenes ind. Der skal ligge flere penge, f.eks. til indkøb til semesterstart. Den tidligere kontrakt giver ikke mening og skal revurderes. Baren arbejder meget på det lige nu, og der er tale om at lave en fond? Studenterhuset skal lave en ny kontrakt. Der skal laves mange ændringer så vi tager den I snak og ikke kontrakt for det næste halve år, så vi ikke laver en kontrakt der ikke giver mening. vi gør ikke noget ulovligt, så det er bedre at bløde det lidt op. Lave kontrakt når vi har erfaringerne. Status: Der er langt mere salg I baren end før, men ikke meget større omsætning da priserne er lave RUCbar har lige fået en masse regninger for rengøring der går langt tilbage. Vi skal snakke med service og administrationen. Nadia spørger om SH eller baren skal betale disse regninger. Problemet er, at SH ikke kan betale dem, da vi ikke generer indkomst. Der er dog enighed om at hverken SH eller RUCbar skal betale disse regninger da vi ikke har bedt om ekstra rengøring. Desuden burde dette hus have mere rengøring end et basishus. Kirsten tager det op med Service Contract with RUCbar: The old contract is terminated, and now we only have a verbal contract with RUCbar. Principally this means that RUCbar does not have any security exept for our verbal permission, though we ofcause let them continue. Regarding the economy of RUCbar, the clause on is not working. For example the bar has used a lot of money on the semester start that only pays off gradually. More money have to be accessible, for example to buy things for semester start. The old contract does not make sense and have to be reevaluated. The bar is working a lot on this right now, and there is talk about making a fund? The Student house have to make a new contract. A lot of changes has to be made, so for the next half year the agreements will be verbally and we will take the time to make a contract that makes more sense. We are not doing anything illegal so it is better to loosen up a bit. Status: The bar sells way more than before, but the profit is not much bigger since the prices are low. RUCbar have got a lot of bills fore cleaning, and they go way back. We need to talk to Service and the administration. Nadia asks if SH or RUCbar should pay these. The problem is that SH cannot pay them since we have no income. However, everyone agrees that neither should pay these bills since we have not asked for or agreed to this extra cleaning. - Besides this house should have way more cleaning than a basis house. Kirsten will talk to then about this. Konklusioner / Conclusions: Vi venter til næste år med at lave en ny kontrakt, da der er en del ændringer, der skal tages højde for. Vi skal tale med administrationen og Service omkring rengøringsproblematikkerne. We wait with a new contract with RUCbar till next year, and the contract has to be changed We need to talk to the administration and service about the cleaning issues

5 Talk to the service administration Kirsten Punkt på dagsorden / Item at the agenda Motionsløb / Run Præsenteret af / Presented by Diskussion / Discussion: Kirsten vil gerne arrangere motionsløb. Der foreslås d. 26. September hvor Redbull også holder et arrangement. I forbindelse med løbet er der fredagsbar. Vi skal finde ud af hvad Red Bull sponsorerer, så vi ved, hvad vi selv skal bruge penge på. Rucbar har måske nogle gaver at donere. Kirsten vil skrive til Poul Erik fra kommunen og høre om hank an skaffe nogle penge. Hands er ønsket! Kirsten want to arrange a run. The 26 th of September is suggested as Red Bull are doing something on that day as well. After the run the bar will be open. We have to find out what Red Bull is sponsoring, and what we have to buy. RUCbar may gave some gifts for donation. Kirsten will write Poul Erik from the municipality and ask for donation. Hands are wanted! Konklusioner / Conclusions: Løb d. 26. September, samme dag som redbull event. Der er brug for hands Run on the 26th of semtember, same day as Redbull event. Hands are needed Arrangér løb, skriv til kommunen og skaf hands / arrange the run, Kirsten and others? write Poul Erik, find hands Punkt på dagsorden / Item at the agenda RUC-valg / RUC elections Præsenteret af / Presented by Theis.

6 Diskussion / Discussion: Vi skal tage stilling til hvordan vi forholder os ift. valget på RUC. Det ville være en god idé at sende en mail ud til foreninger om at vi ikke vil have plakater rundt omkring i huset. KUN plakater på egen dør, og ikke på vinduerne. Hvad siger vi til uddeling af kaffe omkring huset, og events i huset? Vi er IKKE en politisk org. Og skal så vidt muligt holde os fri af dette. Forslag om at de skal købe kaffe af os, og ikke bare give det ud af hensyn til baren. Jane mener godt at der må være visse arrangementer i huset, men hvis der er arrangementer skal de holde dem samlet, for SR har større kapacitet end f.eks. Frit Forum Theis siger: vi skal lave en valg debat. Evt spørge om marxisterne vil være med. Holde det 1. Eller 2. Dag i valgperioden. Theis synes det er ok med kaffe event i 1 eller 2 dage sammen, og ellers skal de holde det i kantinen. Rasmus siger at RUCbar har dårlige erfaringer med foredrag i café området, fordi folk kommer ind men ikke køber, og andre studerende ikke kan sidde og snakke i cafeen. Foreninger skal være bedre til at koordinere med baren. De skal evt. benytte rummet oven på, ellers føler andre sig også utilpasse i cafeen. Mere afslappede messer, hvor alle snakker, er ok neden under, men ikke debatter og foredrag. Discussion about our role in the elections. Would be a good idea to send out a mail to the associations about that we do not want posters all around the house. Only posters on own door, and not on the windows. How do we feel about handing out coffee around the house, and events in the house? We are not a political org. and as far as possible have to stay out of the elections. Suggested that they have to buy the coffee from us and not just hand it out for the sake of the bar. Jane thinks it is ok if there are certain events in the house, but if there are, they have to do it together since SR have a bigger capacity that e.g. Frit Forum. Theis says: we have to make an election debate. E.g ask if the Marxists wants to join. Organize it on the 1 st / 2 nd day of the election period. Theis thinks it is ok with coffee 1 or 2 days with both org. together. Besides from that they have to do it in the Cantine Rasmus says that the bar have bad experienced with speeches in the café area, since people enter but buys nothing, and other students cannot sit there and talk. Organizations have to be better to coordinate with the bar. Possibly they should use the room upstairs, so others do not feel uncomfortable. More relaxed fairs, where every one can talk, are ok down stairs, but not debates and speeches. Konklusioner / Conclusions: Vi vil gerne facilitere et debatarrangement i starten af valgperioden, men de skal finde dag, deltagere, debattører. Andre arrangementer skal helst være oven på, så det ikke ødelægger stemningen i baren. Og Vi vil ikke have kaffe og plakater i huset (kun på egne døre) We want to facilitate a debate event, but org. have to find a day, participants and debaters. Other events have to be upstairs so that they do not ruin the atmosphere in the bar. We do not want coffee or posters in the house (only on own doors)

7 Punkt på dagsorden / Item at the agenda Base for Rusvejledningen, evaluering / basis for the tutoring, evaluation Præsenteret af / Presented by Diskussion / Discussion: Set fra et ruslevjleder synspunkt, var mange glade for at have plads, og have et samlingssted. Som lakaj var det dog svært at finde ud af hvor meget man havde egen-ret over huset. Om andre kan bruge det, og hvad man har ansvar for. Der skal være klarere linjer. Fra et SH synspunkt bliver der dog udtrykt holdninger om, at huset var for åbent, og for mange rusvejledere havde fået adgang fordi nøglekontoret havde klokket i den. Der var også forvirring omkring at det kun var lakajerne der måtte sove her. Nicola og Emil var gode til at smide folk ud. RUCbar var irriterede over snavset service i baren, og at der ikke var gjort rent. Kælderen var rodet, hvilket gjorde det besværligt at komme forbi med varer, og der var låst op til bar-køkkenet og et køleskab var brudt op (kunne blive et stort problem hvis fødevarestyrelsen kom forbi). Desuden var huset åbent i hele rus perioden, og det skulle kun have været for formandskabet. Tilgengæld var der rigtig pænt da Rus-vejledningen sluttede og baren overtog ved semesterstart. Baren forslår en kommunikationskæde om ansvar, om hvem man kontakter vdr. disse problemer. I forhold til at holde åbent: Som RUS-vejleder var det fedt at det var lukket, men fra et SH synspunkt skal vi også tage hensyn til andre studerende. Men når vores frivillige er rusvejledere, er der ingen til at stå i baren. Synd for de nye studerende der ikke har kunnet opleve hvad studenterhuset er. From a tutor point of view, many people were happy to have space and a gathering place. How ever it was difficult to figure out how much the tutors had the house to them selves, and what their responsibilities were. Need for more clear guidelines. From a SH point of view there are opinions that the house were to open, and to many tutors had gotten access to the house, since the key office made a mistake. Also, there was confusion about the fact that only lakaj er could sleep in the house. But Nicola and Emil were good to throw people out. RUCbar was annoyed that there were dirty tableware in the bar, and there was not cleaned. The basement was dirty, and made it difficult to pass with items. Also there was not locked to the bar-kitchen and a fridge was broken into (could have been a big problem if food controls had come by). Also, the house was open for the whole rus period and it shoud only have been for the precidency. However, everything was nice and tidy when the tutors went and the bar took over. The bar suggests a communication chain so that you know who to contact about these problems. Regarding keeping bar open: As a tutor it was nice that the bar was closed, but from an SH point of view we also have to consider other students. However when our volunteers are tutors, there re nobody to be in the bar.

8 Erasmus studerende, meritter, kandidater, professorer har ønsket at være her. Som Rusvejleder er det også underligt, ikke at kunne vise studenterhuset frem. Omvendt godt at nye studerende får tilknytning til deres hus. Hvad var den oprindelige beslutning: SH var egentlig pro at her var åbent, men rusvejledningen bad om at her var lukket og RUCbar havde ikke bartendere. Det behøver ikke at være, at baren har åbent, men blot at her er indbydende for andre studerende. Vi skal måske ikke holde bar med øl, men have åbent for kaffe. Eller sælge øl, men holde lukket kl 17. A shame that the new students could not experience what the student house is. Erasmus students, merits, masters, professors has expressed wish to be here. As a tutor it is also weird that you cannot show the house to the new students. On the other hand, it is good that they get a connection to their house. The original decision: In the beginning SH was pro that it was open, but the tutoring asked to have it closed and RUCbar had no bartenders. It does not have to be so that the bar is open, only that the house is welcoming for other students. Maybe no beer sale, but open for coffee, or sell beer but close at 5pm. Konklusioner / Conclusions: Evt. / AOB Theis: Omkring en dag hvor DJØF kan holde bliv voksen dag. Baren er ok med det, men det skal være på en social måde. Desuden kan man tænke på om organisationer kan leje baren. Så kan organisationer f.eks købe to fustager til frivillige, men det må tages op med bar ledelsen, som Rasmus ikke længere er med i. Bestyrelsen i baren: det skal vi igen, f.eks. om onsdagen. F.eks. til infomøderne. Natasja: Om KAM og hand-command i ugen op til Årsfesten. Natasja og Asger var ansvarlige for KAM. Der blev snakket om at det kunne være fedt at de var i SH, men RUCbar flytter op i kantinen. vi skal stadig være et studenterhus. De ville gerne sove Theis: About a day where DJØF can do their bliv voksen dag. The bar is ok with it, but it has to be in a social way. Besides, we could think about if organizations can borrow the bar. Then the organizations e.g. can buy two kegs to volunteers, but we have to take this with the bar precidency, that Rasmus is no longer a part of. Also the board should be in the bar again, e.g. Wednesday or at the info meetings. Natasja: about KAM and hand command in the week before the annual party. Natasja and Asger were responsible for KAM. There was talk about, that it would be nice if hand command was in SH, but RUCbar moves to the cantine. They would have

9 her, men det fik de ikke lov til. De vil gerne have hand command nedenunder men arbejdsmiljø oven på. Og de to små rum til opbevaring, og der er næsten ingen der bruger dem. Hand-command kan blive lidt lukket, så der skal sørges for at her bliver meget åbent, og det virkede de opmærksomme på. Forsikring: Vi skal undersøge om KAM har en forsikring, ellers så dækker KAM hvis der sker noget ved huset OG DET SKAL VI HAVE PÅ SKRIFT. Der skal være rent mandag. Huset er lukket om fredagen. KAMs ædruvagter har ansvar for at der ikke bliver piratfester eller sovet i huset. Kirsten: Forfest / middag til årsfest: Kunne være fedt at arrangere middag for alle dem der ikke har et sted at tage hen inden årsfest, for alle dem der ikke har basis. Vi kunne tage en fin pris for middag og tjene penge med det. Der skal findes et kokkehold. Der er bestilt t-shirts, men de skal bestilles igen. liked to sleep here but they didn t get permission. They would like to have hand command down stairs, but working area upstairs and the two small rooms for storage, and almost nobody are using them. Hand command can be somewhat closed, so have to make sure it becomes more welcoming, which they seems aware of. Insurance: we have to make sure that KAM have insurance, and if not, they cover the damage, and we have to have this written down! Everything has to be clean the Monday after. KAM s sober guards have the responsibility that there ate no pirate parties or people sleeping in the house. Kirsten: pre-party / dinner to the annual party: could be cool to arrange a dinner for every one who have no where to go before the party, and for all those who do not have a basis house. We could set a good price for the dinner and make some money. We have to find a cooking team. T-shirts have been ordered and but it has to be done again. Få på skrift at det er KAMs ansvar hvis der er noget der bliver Natasja? ødelagt / have a written contract that KAM covers any damage to house Find et kokkehold og se på om vi kunne lave middag inden årsfest. Kirsten og Jane Og spørg en coordinator om de vil være med. / Find a cooking team for the dinner before the annual partyand ask coordinators if they want to join

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Messages: Orientation from the chairmanship concerning the agreements with RUC s management: The chairmanship have establish contact

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Sidsel Theis, Asger, Anders,

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

E-Usability and Science Theory module

E-Usability and Science Theory module E-Usability and Science Theory module E-Concept, EAL Odense Fall 2011 Jeanett Drevsfeldt, Søren Pryds, Shwan Sulaiman, Bonita Hansen 1 E-Usability and Science Theory module Contents Introduction/About

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet November-tema: I et i JCI I dette nummer: Formandens ord Referat havnerundfart, studenterkørsel og stegt flæsk Tema: I et i JCI Interview m Robbert van Waart, JCI VP 2012, Kim Roijakkers,

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden N.E. Nielsen Vi er meget tilfredse med, at et markant We are very pleased that a significant majority 1 of Satair s shareholders have accep ted Formand for flertal 1 af Satairs ak tionærer har accepteret

Læs mere

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen Engelsk Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK 5000 BRO Wauw! En allitteration! SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK Kommunikation og Sprog har netop rundet 5.000 fans,

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

Matchbolig your life s companion. TEAM 8 - E-Concept Development Copenhagen School of Design and Technology 2. Semester - Project 3 - Group 7

Matchbolig your life s companion. TEAM 8 - E-Concept Development Copenhagen School of Design and Technology 2. Semester - Project 3 - Group 7 Matchbolig your life s companion TEAM 8 - E-Concept Development Copenhagen School of Design and Technology 2. Semester - Project 3 - Group 7 Members profiles 2 Kristoffer Winther, kris046n@stud.kea.dk

Læs mere

Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #36/37 ODTUG-KONFERENCEN 2006 12 ORACLE.

Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #36/37 ODTUG-KONFERENCEN 2006 12 ORACLE. Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk L IVE 23 Kursus: Avanceret Systemanalyse 12.-14. september 2006 DesWeb SIG-møde: 13. september 2006 Database

Læs mere

RASMUS GRAVERSEN, NONFOOD LOGISTIK

RASMUS GRAVERSEN, NONFOOD LOGISTIK DANSK SUPERMARKED RASMUS GRAVERSEN, NONFOOD LOGISTIK Logistikkens dag, 3. december 2014 DANSK SUPERMARKED 0 9 MIO. SHOPPING TRIPS EVERY WEEK 1,250+ discount stores (in 4 countries) 88 large supermarkets

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark har noget, som ingen anden fagforening har: Specialviden om lægemiddelområdet og et stærkt fagligt netværk og fællesskab. Som faglig

Læs mere

You are seeing this phenomenon of ordinary people being empowered politically - we haven t seen before

You are seeing this phenomenon of ordinary people being empowered politically - we haven t seen before OBAMA 08: Fra passive vælgere til selv-organiserede partivælger-kampagner med sociale medier: You are seeing this phenomenon of ordinary people being empowered politically - we haven t seen before Barack

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere

Odd&Godt. Læs alt om Træf 2012! + den nye elevpris, sommerkurser på Odder Højskole and summary in English

Odd&Godt. Læs alt om Træf 2012! + den nye elevpris, sommerkurser på Odder Højskole and summary in English Odd&Godt Elevblad for OHE Odder Højskoles Elevforening. Nr. 23 forår 2012 Læs alt om Træf 2012! + den nye elevpris, sommerkurser på Odder Højskole and summary in English 2 3 Bestyrelsen Formand: F09 Caroline

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Se hvem der bliver den Gyldne Grundtvig Læs om de nye forkvinder Mød Heino (og meget mere)

Se hvem der bliver den Gyldne Grundtvig Læs om de nye forkvinder Mød Heino (og meget mere) Elevblad for OHE Odder Højskoles Elevforening. Nr. 20 efterår 2010 10000011100110110101100011011101100111001111010100101011010111100111010100100001100101101011110001111001110011111000001110011011010110001101110110011

Læs mere

Eros bog The book of Eros

Eros bog The book of Eros Eros bog The book of Eros Jeg Eros underviser menneskeheden I Eros teaches mankind Alle tiders seksualitet The Sexuality of all times Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach Henning@Aaager.dk

Læs mere

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark DOWN UNDER No. 6 Aug. 13 Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4 Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark En tur til Western Australia Her oplevede vi dét, der er alle bilisters mareridt

Læs mere

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Danish March 2002 Reading Task 1 Task 2 Military Journal Newspaper Article Time allowed 60 minutes Candidates should attempt all the questions.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

June 2012. Medlemsblad. Den Danske Forening Heimdal. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872. Post office on the NSW N Coast

June 2012. Medlemsblad. Den Danske Forening Heimdal. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872. Post office on the NSW N Coast Den Danske Forening Heimdal June 2012 Post office on the NSW N Coast Strangler Fig Tree in N NSW Birds at Beach in Ocean shores Hansen Girls in San Jose backyard Medlemsblad Newsletter for the Danish Association

Læs mere