Bestyrelsesmøde / Board meeting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde / Board meeting"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Ida Teorilokalet, Bygn. 01, RUC Natasja, Rasmus Aarup, Theis, Mette, Ida, Jane, Kirsten, Alissa Stampe, Jonas, Asger, Anders Opsummering af referatet / Shot summation of the minute Der kommer ny terrasse d. 8. September, og der er en ny rengøringsorden. Vi er ved at planlægge en ekstra general forsamling. Der laves først kontrakt med RUCbar til næste år, indtil da kører vi med en mundtlig. Der arrangeres motionsløb d. 26ende semptember. Vdr. RUC valg, vil vi facilitere et debatmøde, men vil ellers ikke have events der ikke er fælles, og ingen plakater rundt omkring i huset. Der er lavet evaluering på husets funktion under rusvejledningen. Hand command bliver til dette års årsfest i Studenterhuset og der arrangeres en middag inden årsfesten. New terrace 8 th of September, and new housekeeping scheme. Extraordinaire general assembly is being planned. Contract with RUCbar will not be made until next year for the next half year we go with a verbal contract. A Run will be arranged on the 26 th of September. RUC elections: we want to facilitate debate event, but besides from that we do not want events that are not collective, and no posters around the house. Evaluation on how the house worked during the semster start. Hand command for annual party will be at SH and we will arrange a dinner before the party. Referat / Minute Formalia / Formalities Approve minute from board meeting Kommentarer / Comments: Dagsorden godkendt Minute approved

2 Approve Agenda Kommentarer / Commets: Ændringer / Changes Orienteringer / Orientations The Chairmanship Terrasse: Vi har fået en ny terrasse. Den skulle have været færdig d. 1/9 men er først klar d. 8. Vi skal holde et åbningsevent for terrassen. Det foreslås at vi gør det i forbindelse med et af intro/ bliv-frivillig arrangementerne i næste uge Terrace: We ve gotten a new terrace. It should have been ready by 1/9, but is not ready until the 8 th. We will have an opening event, and it is suggested that we combine it with one of the introduction / Become a volunteer meetings in the coming week. Lav event til åbning af terrasse / Make event for opening of terrace The Architect Committee Ingen orienteringer No orientations

3 Andre orienteringer / Other orientations Udvalget for brug af lokaler: Udvalg med brug af lokaler er ikke kommet videre. Anders, Jonas & Natasja sidder I udvalget. Skal finde ud af om vi have flere møde lokaler / hyggelokaler, forening. Camilla og Lina vil måske godt være med til at finde ud af dette? Committee for use of premises: The committee have not come further with this. Anders, Jonas and Natasja is in the committee. They need to find out if we need more rooms for meetings / more for relaxing, organizations etc. Maybe Camilla and Lina would want to take part in deciding this? Rengøringsordning: Rengøringsordning træder I kraft I denne uge. SH starter, og vi skal sætte et godt eksempel. Vi skal lave en liste over, hvem der har ansvaret I hvilke uger. Ekstraordinær generalforsamling: Generalforsamling ift. Neddrosling af faste pladser i bestyrelsen sker forhåbentlig. Vi har den fordel at en ekstra ordinærforsamling kun kræver 3 uger. Formandskabet har mandat til at træffe beslutning. Omkring 6 pladser er faste, det vil vi gerne have ned. Skal have snakket med studenterrådet mv. Housekeeping scheme: The housekeeping scheme begins this week. SH starts, and we have to set a good example. Also, we need to make a list of whom have the responsibility when. Extraordinaire general assembly: Hopefully the general assembly regarding reducing the fixed seats in the board, is happening. We have that advantage that a general assembly only have to be announced 3 weeks in advance. The precidency have mandate to make decision. Right now 6 of the seats are already given, the wish is to reduce this. Have to talk to the student council. Lav oversigt over hvem der har rengøringsansvar hvornår. Og lav Kirsten / ida 1. -7/9 facebook gruppe for foreninger / make overview of responsibilities regarding cleaning, and make facebook group for organizations. Tal med SR om neddrosling af faste pladser / talk to SR about reducing the fixed seats Theis / Jonas / Jane Punkt på dagsorden / Item at the agenda Kontrakt med RUCbar / Contract with RUCbar Præsenteret af / Presented by Natasja

4 Diskussion / Discussion: Kontrakt med RUC-bar: Den gamle kontrakt er udløbet, vi har nu kun en mundtlig kontrakt med RUCbar. Dette betyder at RUCbar i princippet ingen sikkerhed har, men vi giver tilladelse, og lader dem selvfølgelig fortsætte. I forhold til RUCbars økonomi holder klausulen på ikke. Fx har baren brugt vildt mange penge på semesterstart, der løbende tjenes ind. Der skal ligge flere penge, f.eks. til indkøb til semesterstart. Den tidligere kontrakt giver ikke mening og skal revurderes. Baren arbejder meget på det lige nu, og der er tale om at lave en fond? Studenterhuset skal lave en ny kontrakt. Der skal laves mange ændringer så vi tager den I snak og ikke kontrakt for det næste halve år, så vi ikke laver en kontrakt der ikke giver mening. vi gør ikke noget ulovligt, så det er bedre at bløde det lidt op. Lave kontrakt når vi har erfaringerne. Status: Der er langt mere salg I baren end før, men ikke meget større omsætning da priserne er lave RUCbar har lige fået en masse regninger for rengøring der går langt tilbage. Vi skal snakke med service og administrationen. Nadia spørger om SH eller baren skal betale disse regninger. Problemet er, at SH ikke kan betale dem, da vi ikke generer indkomst. Der er dog enighed om at hverken SH eller RUCbar skal betale disse regninger da vi ikke har bedt om ekstra rengøring. Desuden burde dette hus have mere rengøring end et basishus. Kirsten tager det op med Service Contract with RUCbar: The old contract is terminated, and now we only have a verbal contract with RUCbar. Principally this means that RUCbar does not have any security exept for our verbal permission, though we ofcause let them continue. Regarding the economy of RUCbar, the clause on is not working. For example the bar has used a lot of money on the semester start that only pays off gradually. More money have to be accessible, for example to buy things for semester start. The old contract does not make sense and have to be reevaluated. The bar is working a lot on this right now, and there is talk about making a fund? The Student house have to make a new contract. A lot of changes has to be made, so for the next half year the agreements will be verbally and we will take the time to make a contract that makes more sense. We are not doing anything illegal so it is better to loosen up a bit. Status: The bar sells way more than before, but the profit is not much bigger since the prices are low. RUCbar have got a lot of bills fore cleaning, and they go way back. We need to talk to Service and the administration. Nadia asks if SH or RUCbar should pay these. The problem is that SH cannot pay them since we have no income. However, everyone agrees that neither should pay these bills since we have not asked for or agreed to this extra cleaning. - Besides this house should have way more cleaning than a basis house. Kirsten will talk to then about this. Konklusioner / Conclusions: Vi venter til næste år med at lave en ny kontrakt, da der er en del ændringer, der skal tages højde for. Vi skal tale med administrationen og Service omkring rengøringsproblematikkerne. We wait with a new contract with RUCbar till next year, and the contract has to be changed We need to talk to the administration and service about the cleaning issues

5 Talk to the service administration Kirsten Punkt på dagsorden / Item at the agenda Motionsløb / Run Præsenteret af / Presented by Diskussion / Discussion: Kirsten vil gerne arrangere motionsløb. Der foreslås d. 26. September hvor Redbull også holder et arrangement. I forbindelse med løbet er der fredagsbar. Vi skal finde ud af hvad Red Bull sponsorerer, så vi ved, hvad vi selv skal bruge penge på. Rucbar har måske nogle gaver at donere. Kirsten vil skrive til Poul Erik fra kommunen og høre om hank an skaffe nogle penge. Hands er ønsket! Kirsten want to arrange a run. The 26 th of September is suggested as Red Bull are doing something on that day as well. After the run the bar will be open. We have to find out what Red Bull is sponsoring, and what we have to buy. RUCbar may gave some gifts for donation. Kirsten will write Poul Erik from the municipality and ask for donation. Hands are wanted! Konklusioner / Conclusions: Løb d. 26. September, samme dag som redbull event. Der er brug for hands Run on the 26th of semtember, same day as Redbull event. Hands are needed Arrangér løb, skriv til kommunen og skaf hands / arrange the run, Kirsten and others? write Poul Erik, find hands Punkt på dagsorden / Item at the agenda RUC-valg / RUC elections Præsenteret af / Presented by Theis.

6 Diskussion / Discussion: Vi skal tage stilling til hvordan vi forholder os ift. valget på RUC. Det ville være en god idé at sende en mail ud til foreninger om at vi ikke vil have plakater rundt omkring i huset. KUN plakater på egen dør, og ikke på vinduerne. Hvad siger vi til uddeling af kaffe omkring huset, og events i huset? Vi er IKKE en politisk org. Og skal så vidt muligt holde os fri af dette. Forslag om at de skal købe kaffe af os, og ikke bare give det ud af hensyn til baren. Jane mener godt at der må være visse arrangementer i huset, men hvis der er arrangementer skal de holde dem samlet, for SR har større kapacitet end f.eks. Frit Forum Theis siger: vi skal lave en valg debat. Evt spørge om marxisterne vil være med. Holde det 1. Eller 2. Dag i valgperioden. Theis synes det er ok med kaffe event i 1 eller 2 dage sammen, og ellers skal de holde det i kantinen. Rasmus siger at RUCbar har dårlige erfaringer med foredrag i café området, fordi folk kommer ind men ikke køber, og andre studerende ikke kan sidde og snakke i cafeen. Foreninger skal være bedre til at koordinere med baren. De skal evt. benytte rummet oven på, ellers føler andre sig også utilpasse i cafeen. Mere afslappede messer, hvor alle snakker, er ok neden under, men ikke debatter og foredrag. Discussion about our role in the elections. Would be a good idea to send out a mail to the associations about that we do not want posters all around the house. Only posters on own door, and not on the windows. How do we feel about handing out coffee around the house, and events in the house? We are not a political org. and as far as possible have to stay out of the elections. Suggested that they have to buy the coffee from us and not just hand it out for the sake of the bar. Jane thinks it is ok if there are certain events in the house, but if there are, they have to do it together since SR have a bigger capacity that e.g. Frit Forum. Theis says: we have to make an election debate. E.g ask if the Marxists wants to join. Organize it on the 1 st / 2 nd day of the election period. Theis thinks it is ok with coffee 1 or 2 days with both org. together. Besides from that they have to do it in the Cantine Rasmus says that the bar have bad experienced with speeches in the café area, since people enter but buys nothing, and other students cannot sit there and talk. Organizations have to be better to coordinate with the bar. Possibly they should use the room upstairs, so others do not feel uncomfortable. More relaxed fairs, where every one can talk, are ok down stairs, but not debates and speeches. Konklusioner / Conclusions: Vi vil gerne facilitere et debatarrangement i starten af valgperioden, men de skal finde dag, deltagere, debattører. Andre arrangementer skal helst være oven på, så det ikke ødelægger stemningen i baren. Og Vi vil ikke have kaffe og plakater i huset (kun på egne døre) We want to facilitate a debate event, but org. have to find a day, participants and debaters. Other events have to be upstairs so that they do not ruin the atmosphere in the bar. We do not want coffee or posters in the house (only on own doors)

7 Punkt på dagsorden / Item at the agenda Base for Rusvejledningen, evaluering / basis for the tutoring, evaluation Præsenteret af / Presented by Diskussion / Discussion: Set fra et ruslevjleder synspunkt, var mange glade for at have plads, og have et samlingssted. Som lakaj var det dog svært at finde ud af hvor meget man havde egen-ret over huset. Om andre kan bruge det, og hvad man har ansvar for. Der skal være klarere linjer. Fra et SH synspunkt bliver der dog udtrykt holdninger om, at huset var for åbent, og for mange rusvejledere havde fået adgang fordi nøglekontoret havde klokket i den. Der var også forvirring omkring at det kun var lakajerne der måtte sove her. Nicola og Emil var gode til at smide folk ud. RUCbar var irriterede over snavset service i baren, og at der ikke var gjort rent. Kælderen var rodet, hvilket gjorde det besværligt at komme forbi med varer, og der var låst op til bar-køkkenet og et køleskab var brudt op (kunne blive et stort problem hvis fødevarestyrelsen kom forbi). Desuden var huset åbent i hele rus perioden, og det skulle kun have været for formandskabet. Tilgengæld var der rigtig pænt da Rus-vejledningen sluttede og baren overtog ved semesterstart. Baren forslår en kommunikationskæde om ansvar, om hvem man kontakter vdr. disse problemer. I forhold til at holde åbent: Som RUS-vejleder var det fedt at det var lukket, men fra et SH synspunkt skal vi også tage hensyn til andre studerende. Men når vores frivillige er rusvejledere, er der ingen til at stå i baren. Synd for de nye studerende der ikke har kunnet opleve hvad studenterhuset er. From a tutor point of view, many people were happy to have space and a gathering place. How ever it was difficult to figure out how much the tutors had the house to them selves, and what their responsibilities were. Need for more clear guidelines. From a SH point of view there are opinions that the house were to open, and to many tutors had gotten access to the house, since the key office made a mistake. Also, there was confusion about the fact that only lakaj er could sleep in the house. But Nicola and Emil were good to throw people out. RUCbar was annoyed that there were dirty tableware in the bar, and there was not cleaned. The basement was dirty, and made it difficult to pass with items. Also there was not locked to the bar-kitchen and a fridge was broken into (could have been a big problem if food controls had come by). Also, the house was open for the whole rus period and it shoud only have been for the precidency. However, everything was nice and tidy when the tutors went and the bar took over. The bar suggests a communication chain so that you know who to contact about these problems. Regarding keeping bar open: As a tutor it was nice that the bar was closed, but from an SH point of view we also have to consider other students. However when our volunteers are tutors, there re nobody to be in the bar.

8 Erasmus studerende, meritter, kandidater, professorer har ønsket at være her. Som Rusvejleder er det også underligt, ikke at kunne vise studenterhuset frem. Omvendt godt at nye studerende får tilknytning til deres hus. Hvad var den oprindelige beslutning: SH var egentlig pro at her var åbent, men rusvejledningen bad om at her var lukket og RUCbar havde ikke bartendere. Det behøver ikke at være, at baren har åbent, men blot at her er indbydende for andre studerende. Vi skal måske ikke holde bar med øl, men have åbent for kaffe. Eller sælge øl, men holde lukket kl 17. A shame that the new students could not experience what the student house is. Erasmus students, merits, masters, professors has expressed wish to be here. As a tutor it is also weird that you cannot show the house to the new students. On the other hand, it is good that they get a connection to their house. The original decision: In the beginning SH was pro that it was open, but the tutoring asked to have it closed and RUCbar had no bartenders. It does not have to be so that the bar is open, only that the house is welcoming for other students. Maybe no beer sale, but open for coffee, or sell beer but close at 5pm. Konklusioner / Conclusions: Evt. / AOB Theis: Omkring en dag hvor DJØF kan holde bliv voksen dag. Baren er ok med det, men det skal være på en social måde. Desuden kan man tænke på om organisationer kan leje baren. Så kan organisationer f.eks købe to fustager til frivillige, men det må tages op med bar ledelsen, som Rasmus ikke længere er med i. Bestyrelsen i baren: det skal vi igen, f.eks. om onsdagen. F.eks. til infomøderne. Natasja: Om KAM og hand-command i ugen op til Årsfesten. Natasja og Asger var ansvarlige for KAM. Der blev snakket om at det kunne være fedt at de var i SH, men RUCbar flytter op i kantinen. vi skal stadig være et studenterhus. De ville gerne sove Theis: About a day where DJØF can do their bliv voksen dag. The bar is ok with it, but it has to be in a social way. Besides, we could think about if organizations can borrow the bar. Then the organizations e.g. can buy two kegs to volunteers, but we have to take this with the bar precidency, that Rasmus is no longer a part of. Also the board should be in the bar again, e.g. Wednesday or at the info meetings. Natasja: about KAM and hand command in the week before the annual party. Natasja and Asger were responsible for KAM. There was talk about, that it would be nice if hand command was in SH, but RUCbar moves to the cantine. They would have

9 her, men det fik de ikke lov til. De vil gerne have hand command nedenunder men arbejdsmiljø oven på. Og de to små rum til opbevaring, og der er næsten ingen der bruger dem. Hand-command kan blive lidt lukket, så der skal sørges for at her bliver meget åbent, og det virkede de opmærksomme på. Forsikring: Vi skal undersøge om KAM har en forsikring, ellers så dækker KAM hvis der sker noget ved huset OG DET SKAL VI HAVE PÅ SKRIFT. Der skal være rent mandag. Huset er lukket om fredagen. KAMs ædruvagter har ansvar for at der ikke bliver piratfester eller sovet i huset. Kirsten: Forfest / middag til årsfest: Kunne være fedt at arrangere middag for alle dem der ikke har et sted at tage hen inden årsfest, for alle dem der ikke har basis. Vi kunne tage en fin pris for middag og tjene penge med det. Der skal findes et kokkehold. Der er bestilt t-shirts, men de skal bestilles igen. liked to sleep here but they didn t get permission. They would like to have hand command down stairs, but working area upstairs and the two small rooms for storage, and almost nobody are using them. Hand command can be somewhat closed, so have to make sure it becomes more welcoming, which they seems aware of. Insurance: we have to make sure that KAM have insurance, and if not, they cover the damage, and we have to have this written down! Everything has to be clean the Monday after. KAM s sober guards have the responsibility that there ate no pirate parties or people sleeping in the house. Kirsten: pre-party / dinner to the annual party: could be cool to arrange a dinner for every one who have no where to go before the party, and for all those who do not have a basis house. We could set a good price for the dinner and make some money. We have to find a cooking team. T-shirts have been ordered and but it has to be done again. Få på skrift at det er KAMs ansvar hvis der er noget der bliver Natasja? ødelagt / have a written contract that KAM covers any damage to house Find et kokkehold og se på om vi kunne lave middag inden årsfest. Kirsten og Jane Og spørg en coordinator om de vil være med. / Find a cooking team for the dinner before the annual partyand ask coordinators if they want to join

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting 04-02-2015 16:00 Projektrummet, Bygn. 13, RUC Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører /

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Natasja Theis, Natasja, Anders,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Jonas 10.02.14 16.00 Det store

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja Jonas [dato] [tidspunkt] Teorilokalet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers - Jonas Theis Natasja, Jonas, Theis,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012

RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012 RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012 Til stede: Fraværende: 1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer: Kirsten 1.2. Valg af referent: Mikkel 2. Orienteringer 2.1. PR udvalget: Der er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Sidsel Theis, Asger, Anders,

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Jonas Mertz Asger Pedersen [11. oktober

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Lykkegaard Natasja Jensen [13/12

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Jonas 13.03.14 16.00 20.00 Projektrummet,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting [6. november 2013] [16:00 20:00] Project Room, Bygn. 13, RUC Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

BIM in Denmark - ICT in Denmark

BIM in Denmark - ICT in Denmark BIM in Denmark - ICT in Denmark Presentation for SIA Switzerland June 9th 2016 Agenda 1. Who is this guy? 2. A bit about the BIM hype 3. Lessons learned 4. What now Switzerland? Tore Hvidegaard Slide 1

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn Bilag 5 - Respondentskemaer Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn Rød: Kritisk udsagn Grøn: Positivt udsagn Fokusgruppe Forståelse Konstruktionsbevidsthed Holdning Handling Handlingsforløb It s about a group

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

INFORMATION ABOUT RENTING HUSETS BIOGRAF (SCROLL DOWN FOR ACTUAL PRICES & EXPANDED INFO IN DANISH, but please do read this general info first)

INFORMATION ABOUT RENTING HUSETS BIOGRAF (SCROLL DOWN FOR ACTUAL PRICES & EXPANDED INFO IN DANISH, but please do read this general info first) INFORMATION ABOUT RENTING HUSETS BIOGRAF (SCROLL DOWN FOR ACTUAL PRICES & EXPANDED INFO IN DANISH, but please do read this general info first) *GENERAL INFORMATION: Husets Biograf can be rented for a wide

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning BLDE by Tim Bowler Statements from the book ns du læser bogen Playing dead af Tim Bowler, skal du - når du finder nedenstående statements i teksten - notere i skemaet med hensyn til hvem der siger det,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Appendix Board meeting 08 12th of August, 16:30 o clock

Appendix Board meeting 08 12th of August, 16:30 o clock Appendix Board meeting 08 12th of August, 16:30 o clock Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen.

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. 1. spot I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. Jeg har lige sagt op. You quit, Dude? What are you gonna

Læs mere