TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift"

Transkript

1 TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift

2

3 TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift

4 Tæt på Øresund Jubilæumsskrift om Taarbæk havn og Taarbæk Sejlklub er udgivet af Taarbæk havn og Taarbæk Sejlklub Copyright 2014 Redaktion: Niels Bolt Jørgensen, John Menå og Jens Stage Petersen Kilder: Jeppe Tønsberg: Taarbæk havns tilblivelse, Lyngbybogen 1989 Hans Topsøe-Jensen og Ingvar Nielsen: Taarbæk Fiskeres Sangforening Brage og Taarbæk omkring 1881, Lyngbybogen 1981 Fotos: Irving Foto og Jeppe Tønsberg (Taarbæk havn). Forsidebillede: Bådnyt. Grafisk design: Jesper Winther Tryk: Trykkeriet Friheden Mangfoldiggørelse af indholdet af denne bog eller dele deraf er i henhold til gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forudgående aftale med Taarbæk havn og Taarbæk Sejlklub. Taarbæk havn 2930 Klampenborg Tlf.: Taarbæk Sejlklub Havnevej Klampenborg Tlf.: Dette jubilæumsskrift er udgivet med støtte fra Claus Borg & Partner, Taarbæk.

5 Indhold Forord 7 Taarbæk havn 150 år Havnen bliver til 11 Projektet 13 Udvidelser og ombygninger 14 Senere planer 17 En havnefoged fortæller 21 Fiskerkonerne 21 Hvalfangst på vers 23 Barkekedlen 25 Hvem ejer og leder havnen? 27 Den første autoritative ledelse hoveriet indskærpes 27 Kommunen sætter sig for bordenden 27 Den nugældende ordning 28 Taarbæk havn i dag 28 Taarbæk Sejlklub 75 år Taarbæk Sejlklub bliver til 32 Da formanden for Taarbæk Sejlklub inspicerede KDY s bestyrelsen 35 Den nye klubstander 37 Standeren går til tops for første gang 40 Den første sæson, en nybygning i baghaven og syngende asfalt 40 Klubben under besættelsen 42 Sejladsen atter givet fri 45 Klubben kommer ud af sit første årti 46 Taarbæk Sejlklub når teenagealderen 47 En fortælling fra juniortiden 48

6 Storhedstiden 52 Det første klubhus 54 Juniorrevyerne års jubilæum 58 Nyt klubhus på havnen 59 Olympisk sølv i Mexico og ynglingens indtog 62 Ny afdeling i klubben års jubilæum erne 65 Seniorskolen kommer til 66 Family Day erne fortsat års jubilæum 67 Jubilæet overstået og ny formand 68 International Knarr Chamionship erne 70 Juniorer til New Zealand 73 Vagtskifte i bestyrelsen 74 Udfordringer for klubben års jubilæum 80 Splitflaget når kongen vil det sådan 81 Og så i røg og damp Uddrag af kapsejladsresultater 83 Afrunding 83 Formanden har ordet 86 Optimistafdelingen 86 Ynglingenafdelingen 87 Seniorskolen 88 Hus- og Aktivitetsudvalget 88 Kapsejladsudvalget 89 Jollehavnen 90

7 Forord Ved tilfældighedernes spil kan Taarbæk havn og Taarbæk Sejlklub i 2014 fejre henholdsvis 150 og 75 års jubilæum. Havnen danner rammen for sejlklubbens liv, og sejlklubben har siden sin stiftelse udfyldt en stadig større del af havnens liv. Derfor har vi valgt i fællesskab at udgive denne fortælling om havnens og sejlklubbens historie. I forbindelse med havnens 125 års jubilæum skrev Jeppe Tønsberg, Stadsarkivar i Lyngby Taarbæk kommune, artiklen Taarbæk havns tilblivelse i Lyngby Bogen Vi har med Jeppes tilladelse taget afsæt i denne artikel og ført historien om havnens tilblivelse frem til i dag. Herefter nogle afsnit om livet på havnen gennem tiderne, om ejerforhold, organisation og endelig de økonomiske realiteter. Tak til Jeppe for hans store viden og hjælp. Taarbæk sejlklubs historie har ikke tidligere været fremstillet samlet. Den er kortere end havnens, hvorfor det har været muligt at indsamle førsteeller anden hånds erindringer om størstedelen af forløbet. Det giver til gengæld mere stof og billedmateriale, således at fortællingen er blevet længere, men forhåbentlig ikke kedeligere. Sejlklubben skylder tak til Jens Stage Petersen for hans store arbejde med at sammenstykke alle beretningerne til dette værk. Jesper Winther har opsat tekst og billeder samt arrangeret trykning af skriftet. Tak for det, Jesper! Vi håber at vores skrift vil genkalde minder hos mange og kaste nyt lys hos endnu flere. Taarbæk, maj 2014 John Menå Formand for Taarbæk havn Jens Stephensen Formand for Taarbæk Sejlklub 9

8 10

9 TAARBÆK HAVN 150 ÅR

10 Taarbæk Havn 150 år Stranden hvor havnen blev anlagt. I baggrunden ejendommen Neptunus den daværende skole. Maleri af Carl Baagøe TAARBÆK HAVN 150 ÅR

11 For 150 år siden fik Taarbæk næsten samtidig jern bane, kirke og havn. Disse nyskabelser medførte hver især forbedringer i den daglige tilværelse både for den fastboende fiskerbefolkning og for de efterhånden mange sommerbeboere. På det sted, hvor Taarbæk havn ligger i dag, var der dengang en smal sandstrand langs Øresund, hvor fiskerne trak deres små og forholdsvis fladbundede både op. Bagved lå en åben plads med en rejsestald, hvor nu Taarbæk Kros bygninger ligger, og på den anden side af landevejen gennem Taarbæk (Taarbæk Strandvej) lå den daværende kro, der senere blev til Taarbæk Hotel. Nord for pladsen og Tors bæk, som kom inde fra Dyrehaven og her løb ud i stranden, lå en klynge huse, der betragtes som det oprindelige Taarbæk (Ndr. Molevej/ Nordlyvej). Syd for lå en række huse samt Taarbæk Skole (det tidligere landsted Neptunus ) og endnu sydligere nogle huse, der betegnedes som det nyere Taarbæk. En undersøgelse fra omkring 1860 af de danske kysters befolkning, fiskefartøjer, redskaber og fangster oplyser at: I Taarbæk er der 63 Baade, som eies af 32 Mænd, deriblandt rigtignok 3 Grosserere og en Englænder. En opgørelse 10 år senere fortæller, at Taarbæk havde 712 indbyggere, fordelt på 144 husstande. Heraf var fiskerne fordelt på 54 husstande. Havnen bliver til I 1862 mellem jul og nytår blev Taarbæk ramt af en voldsom stormflod, som truede med at skylle nogle af byens nordlige huse i havet. I februar 1865 var de samme huse ved at blive ødelagt af store isskruninger. Disse naturfænomener, sammen med ønsket om at skabe bedre landingsforhold for byens fiskerbåde, var de væsentlige årsager til at sagen om en havn i Taarbæk blev rejst. Taarbæk under stormfloden den 27 december Skitse af Carl Baagøe. TAARBÆK HAVN 150 ÅR 13

12 Det er ikke muligt at nævne en præcis dato for påbegyndelsen eller færdiggørelsen af Taarbæk havn. Men det ældste dokument i havnesagens arkiver er dateret marts Det er en rundskrivelse forfattet af en komite, der var dannet med henblik på at skaffe Taarbæk en havn. Denne skrivelse er blevet kaldt for Taarbæk havns dåbsattest: Den drivende kraft i komiteen var ejeren af Taarbæk Kro, Wilhelm Haagensen ( ). Desuden bestod den af de tre fiskere, Svend Johansen (fiskernes oldermand), Niels Svendsen og Jens Olsen. Wilhelm Haagensen var en markant skikkelse både i Taarbæk og i Lyngby Sogneråd, hvor han sad i perioderne og , og hvor han altid var parat til at gøre en indsats for Taarbæk. Undertegnede ere sammentraadte i Kommittee, med det Formaal, at søge tilveiebragt Midler, til Anlæggelsen af en Baadehavn ved Taarbek, navnlig mellem den saakaldte Øresteen og Skolen. Det saalænge nærede Ønske, at erhverve en Havn ved Taarbek, maatte atter med fornyet Styrke fremtræde, da man af Rigsdagens Forhandlinger saae, at saadanne Foretagender turde vente Hr. Excellence Indenrigsministerens velvillige Sympathie. Vi tillade os at henvise til Sagens fleersidige Nytte og almeene Gavnlighed: den ville redde en stor Deel af Byen, fra Inden lang Tid at blive et Bytte for Søen, ligesom allerede nu, paa det til Havn udseete Sted, har i Mands Minde ligget Huuse, hvor nu er over 3 Alen Vand; den vilde afgive en ypperlig Plads for Lodsbaade; undertiden maa nu Skibe i fleere Dage vente paa Lods, naar disse ikke kan komme op fra Kjøbenhavn med nordlig Vind; den vilde blive en Kilde til Velstand for Befolkningen, som nu ere henvist til Fiskerie i Hjemmets umiddelbare Nærhed med smaa Baade, som hvergang kan trækkes paa Land. Vi tillade os at henviise til Dragør, som nu har én tildels af Skippere bestaaende velhavende Befolkning. Ved Besiddelsen af en Havn, turde vi antage, at de samme Forhold i ikke ringere Grad ville komme tilstæde i Taarbek, ja selv et mindre Skibsbyggerie turde forventes at ville trives her i Skovens umiddelbare Nærhed. Efter Tegning og Overslag af d Hrr. Kock & Henderson, ville een for vore Forholds Udvikling svarende Havn, kunne anlægges for circa 9100 Rdlr., et Beløb, som een fortiden meget fattig Befolkning vel ikke nu kan udrede, men desuagtet kunne vi dog ikke andet, end i Tillid til Sagens saa afgjørende Vigtighed, stadig søge at henstræbe til Opnaaelsen af dette Gode. Da det udentvivl tør antages, at det i høj Grad ville fremme Sagen, dersom almeenagtede Mænd, som kjende de herværende Forhold, ville med deres Vidnesbyrd understøtte Sagen, ville vi ærbødigst søge deres Højtærede Anbefaling for Foretagendet. Taarbek i Martz W. Haagensen S. Johansen Niels Svendsen Jens Olsen 14 TAARBÆK HAVN 150 ÅR

13 De almeenagtede mænd, der med deres underskrift understøttede sagen, var dels lokale landstedsejere med C.A. Broberg og C.F. Tietgen som de mest fremstående, dels Lyngby Sogneråds formand, møller Peter Lund, og egnens største erhvervsdrivende, J.E. Modeweg på Brede og Chr. Drewsen på Strandmøllen. C.F. Tietgen var uden tvivl fundraiser i projektet. Projektet Den 22. august 1864 sendte komiteen en ansøgning om byggetilladelse til indenrigsministeriet bilagt et økonomisk overslag på rigsdaler. I marts 1865 fulgte en finansieringsplan. Heraf fremgik, at baron Carl Hambro, London ville støtte projektet med rigsdaler. Anlægsprisen var i mellemtiden steget til ca rigsdaler. Heraf kom fra andre givere, mens de sidste blev ansøgt som statslån. Og ikke at forglemme fiskerne, som stillede med frivillig arbejdskraft! Civilingeniør Ph. E. Kirstein havde lavet en beskrivelse af havnens placering og udformning. Han ønskede først en lidt sydligere placering for at undgå, at Tors bæk løb direkte ud i havnebassinet. Men da et af hovedformålene var at beskytte byens ældste huse, som lå lige nord for bækken, mod stormflod og is, fik nordre mole den placering som den har i dag. De ældste huse som blev beskyttet af nordre mole. Tors bæk, som er ført under Taarbæk Strandvej, er det mørke område bag det forreste hus (nu Ndr. Molevej) TAARBÆK HAVN 150 ÅR 15

14 Havnens udformning, svarede stort set til den nuværende inderhavn, (se kortet på side 15). Sydmolen var det, der i dag er midtermolen og nordre mole bøjede en smule indad ud for midtermolen. Havneindløbet var således vendt mod syd. Der var ingen mole ind mod land. Her var der stadig strand, som altså blev delt ved bækkens udløb. Selv om statslånet ikke blev bevilget, blev dette projekt gennemført. Udvidelser og ombygninger Allerede i 1866 manglede der havnepladser, hvorfor man søgte om et statslån til at bygge en (vest)kaj mellem de to moler. Dette lån blev heller ikke til noget, men kajen blev bygget alligevel - formentlig i kraft af gaver. Tors bæk blev samtidig rørlagt ud i nordre mole. Havnen blev i nogen grad anlagt efter princippet learning by doing. Det sydvendte indløb medførte hurtig tilsanding og aflejring af tang. For at undgå det, byggede man i 1870 en ny sydmole omtrent ud for midten af den nuværende skolegård. Havneindløbet vendte nu mod øst, men da den nye mole gik lidt længere ud end nordre mole (der stadig bøjede Tegning fra 1869 af havnen set fra nordre molehoved. Tors bæk løber ud ved de 3 pæle. Detaljerne og baggrunden er ikke helt retvisende. 16 TAARBÆK HAVN 150 ÅR

15 Dette kort viser havnens forskellige udformninger i de første 20 år. Havnen set fra Taarbæk hotel i Sydmolen fra 1870 af pæle og sten til højre. Partiet til venstre er den oprindelige del. TAARBÆK HAVN 150 ÅR 17

16 De 2 molehoveder efter færdiggørelsen i Stejlepladsen er nu skole/skolegård. Formentlig Havneindløbet set fra et isdækket Øresund. Nu med første etape (midterbygningen) af den nuværende skole. Dvs. efter 1914, men før TAARBÆK HAVN 150 ÅR

17 indad til sidst) virkede den som sandfang i sydgående strøm. Når strømmen gik mod nord kom der også sand ind i havnen fordi sydmolen ikke var tæt, men bestod af pæle og en vold af søsten. For at afhjælpe dette blev der i anlagt en ny sydmole (nuværende søndre mole), dog uden den yderste dækmole. Samtidig blev den yderste del af nordre mole drejet udad som i dag. Herefter lå de to molehoveder ud for hinanden og altså neutralt for den nord-sydgående strøm (se billederne på side 16). Sydmolen fra 1870 blev taget op igen, og man fik derfor et nyt havnebassin (yderhavnen). Til disse arbejder fik havnen bevilget 3 statslån på i alt kr. Havnen fik sin nuværende udformning i 1926, da dækmolen i forlængelse af søndre mole blev bygget. I 1930 byggedes en vestkaj af jernbeton mellem midtermolen og søndre mole, hvor der hidtil havde været en træbro, og i 1938 blev de to nævnte moler ombygget, ligeledes med jernbeton. Senere planer Efter anden verdenskrig begyndte den ældre generation af fiskere at lægge op. Da fiskeriet i Øresund havde været dårligt i 1930 erne, valgte mange af de unge taarbækkere at gå i håndværkslære, og omkring 1950 ophørte det traditionelle fiskeri fra Taarbæk. Til gengæld voksede antallet af lystbåde stadig, således at havnen ikke kunne dække efterspørgslen efter bådpladser. I 1960 erne var der planer om at udvide Taarbæk havn. Men fordi man i 1930 erne havde lagt den nye Strandvej bag om Taarbæk og dermed havde bevaret den gamle bykerne ved havnen (i modsætning til Skovshoved, som ved denne lejlighed fik ny havn), var det ikke muligt at anlægge de nødvendige parke- ringspladser ved havnen. Lyngby-Taarbæk Kommune opkøbte ejendomme for at skaffe plads, men omkring 1970 opgav man planerne om at udvide havnen. Samtidig blev jollehavnen ved Rosenhaven anlagt. I nyere tid er der foretaget forskellige større arbejder på havneanlægget: Jernbetonbroen mellem midtermolen og søndre mole blev i 1974 erstattet af den nuværende bro, bygget af azobétræ. Havnekontoret blev i 1986 flyttet fra en træbygning foran kroen til den nuværende placering ved siden af skolegården. I 1996 blev en ny midtermole opført oven på den oprindelige konstruktion og i 1999 kom knasten i form af en bølgeskærm indvendig på søndre mole. I forbindelse med ombygningen af Taarbæk skole i 2006 blev de nuværende toiletter og servicefaciliteter anlagt under skolegården. Samtidig blev havnekontoret udvidet. Stormfloden den 1. november 2006 var hård ved nordre mole, så i 2007 blev moleværnet forhøjet kraftigt ved tilførsel af tons sten. Samtidig blev de to molehoveder renoveret. I 2013 kom der nye oplagsskabe ved foden af nordre mole, og i 2014 udskiftes trædækket fra 1974 på molestykket ud for havnekontoret og skolen. TAARBÆK HAVN 150 ÅR 19

18 20 TAARBÆK HAVN 150 ÅR Fiskerkoner renser sild på dækket.

19 Udsigt over havnen, TAARBÆK SEJLKLUB HAVN ÅR 21

20 Havnefogder gennem tiderne I nedenstående oversigt over havnefogder mangler desværre årsrækken i perioden Det skyldes, at huset på Søvej, hvor havnefoged Ole Jensen boede, brændte i 1905, hvorved havnearkivet gik tabt Svend Johansen Ole Jensen Niels Peter Jensen Jens Petersen Søren Sørensen, Søren Nord Axel Petersen, Styver Sophus Petersen Kaj Jensen, Tjas Leif Paarup Mads Pajhede Nielsen Michael Laursen 22 TAARBÆK HAVN 150 ÅR

21 En havnefoged fortæller Sophus Petersen blev interviewet til en avis i Med udgangspunkt i, at der for fartøjer med fast plads i havnen skulle betales kr. halvårligt og for gæstebåde 1,15 kr. for to døgn, blev Sophus spurgt om, hvordan det hele kan løbe rundt. Det kan det heller ikke. Havnen gav et årligt underskud på kr. og vi var nødsaget til at søge hjælp hos kommunen. Den har været vældig flink til at hjælpe os, som nu da vi for 10 år siden, i 1939, fik ombygget midtermolen og sydmolen for kr.. Her garanterede kommunen for pengene og betalte halvdelen af dem. Hvem ejer egentlig havnen? Ja, mon ikke det skulle være fiskerne. Medlemmerne af den gamle forening Taarbæk Havn, der nu kun har 27 Medlemmer tilbage. Denne Forening er saa gammel, at der i dens Love staar, at hvert Medlem er forpligtet til 3 Dages Hoveriarbejde aarligt (slæbe Tang ud o.s.v.), en Forpligtelse, der dog ikke tages saa højtideligt mere. Medlemmerne betaler et aarligt Kontingent på 3 Kr. plus 10 Kr. for hver Baad, de har liggende i Havnen. Hvor mange af havnens fartøjer er hjemmehørende i Taarbæk? Ca.100, alt i alt, med Joller, Fiskerbaade og Lystsejlere. For Resten har vi Baade, der har ligget her i Havnen ca Aar. Afdøde Kong Christians Rita laa i mange Aar i Taarbæk Havn, og mange Københavnere har deres Baade liggende her, og der bor de saa hele Sommeren. Naar Ferien kommer, sejler de bort i en 14 Dages Tid eller mere, kommer tilbage og bliver her til September. Saadan en Lørdag Aften er der livligt ved Havnen, der er Sang og Musik. Sejlsportsfolk er glade Mennesker og kommer godt ud af det med hinanden heldigvis for ellers kunde det jo være lidt generende med det nære Naboskab. Af og til aflægger unge Eventyrere os en fransk Visit. Det er Folk, der er paa Vej ud i den store Verden, men som ofte kun kommer hertil eller lidt længere, saa er det allerede gaaet op for dem, at det er kostbart at proviantere for et halvt Aars Tid foruden alt det andet, der skal til. Havnefoged Sophus Petersen Fiskerkonerne Et farverigt element i Taarbæks hverdagsliv indtil midten af 1950 erne var fiskerkonerne, som tog ind til København for at sælge fisk. Fra omkring 1370 var der fisketorv i hovedstaden, og fra 1684 fik det plads ved Gammel Strand. Her sad fiskerkoner fra Taarbæk og Skovshoved og falbød sild, torsk, fladfisk mm. TAARBÆK HAVN 150 ÅR 23

22 Inger Jensen Line Petersen To fiskerkoner fra Taarbæk med deres kurve, hvis ene side var buet efter ryggens form. Stokkene kunne med en strop arrangeres som en løftestang, som lettede byrden. 24 TAARBÆK HAVN 150 ÅR

23 Til hverdag bar fiskerkonerne to skørter, yderst et grønt skørt med rød bort for ugifte og grøn bort for gifte kvinder. Desuden havde de et livstykke og over dette en sjælevarmer, dvs. et stort tørklæde med borter på siderne og en kvast i begge ender. Tørklædet blev lagt over ryggen, og konerne havde altid et stort, ternet bomuldsforklæde på. Fiskerkonerne havde en hård hverdag. Efter at deres mænd havde landet fangsten tidligt om morgenen skulle de afsted for at nå ind til Gammel Strand til torvetid. Da jernbanen kom til Klampenborg i 1863 kunne de tage toget, og i 1884 kom der også hestesporvogn. Men tidligere måtte de gå, medmindre de var heldige at få kørelejlighed. Fra Taarbæk kunne turene også gå til Hjortekær, Lundtofte, Lyngby og Virum. Om fiskerkonerne fortæller Sophus Petersen i samme interview fra 1949 som er gengivet ovenfor: Tit gik de jo fra Dør til Dør og solgte Fisk. Saadan en Kurv vejede, naar den var fyldt med Fisk, 25 kg. Det var en tung Last at slæbe rundt med. Vore Koner solgte jo det, Mændene fiskede, de tog ind til Gammel Strand, og det gør mange af dem endnu. Men nu er det alligevel blevet noget anderledes, for nu køber de Fisken derinde og handler saa bare med den, som enhver anden Fiskehandler. Min Kone tager stadig ind til Stranden, hvor hun nu har været i ca. 25 Aar, for det er saadan med Fiskerkonerne, at de ikke kan undvære Livet ved Stranden, naar de først er blevet vant til det. De bliver ved, til de er højt oppe i Aarene, og holder de først op, ja, saa ser vi Gang paa Gang, at de keder sig ihjel herhjemme, de sygner hen og dør efter et Par Aars Forløb, hvis ikke de da atter begynder at tage derind, og det er der mange, der har gjort. Hvalfangst på vers En dag i slutningen af 1950 erne blev der fanget hvaler i Øresund. To grindehvaler, fem-seks meter lange, blev af to fiskekuttere jaget ind på lavt vand, hvor de blev skudt. Derefter blev de halet op på slæbestedet i Taarbæk havn. Her blev vandet blodrødt, da fisker Laurits Petersen ( Knokkelroden ) havde skåret halsen over på de to krabater. Næste dag blev de præsenteret på fiskerimessen i Forum. De to grindehvaler på slæbestedet. Laurits viser frem. TAARBÆK HAVN 150 ÅR 25

24 Begivenheden blev refereret på vers af Svend Brøsch - mangeårig pedel på Taarbæk skole. Måske ikke den store digtekunst, men alligevel med en vis charme: Tre fiskere fra Taarbæk to store hvaler fandt. De var gået på grund på Bellevue Strand. Den ene sprang i land og ringede til politiet, som straks satte en dyrlæge ind i det. Dyrlægen kom med revolver og gav knald 24 det fik de i hvert fald. Inden de mistede livet det vared længe sad fiskerne og regned ud, hvad de kunne tjene i penge. Et reb om halerne, de sejlede af sted med hvalerne. Hjem til Taarbæk, hvor de blev kørt væk. De kom ind på udstillingen, for at folk kunne se dem. Imens gik hvalfangerne herhjemme i Taarbæk og led. Jo, de gik og ventede en hel masse penge, og nu har de ventet meget længe, og har slet ikke fået nogle penge. Sidst jeg snakked med en af dem om sagen, sagde han, det hele var gået til Staden. Den ene hvalfanger var Peter Korsør, snakke med ham om hvaler, blev han fuldkommen skør. Som hvalfanger det gi r ikke spor, så nu er Peter begyndt med sin rive og spade igen i jord. Den anden var Nordvold, en af vore store lystfiskere. Hvis han nu ser hvaler, han uden om dem lister. Den tredie var Laurits Petersen, som der på slæbestedet stod og tapped hvalerne for deres sidste blod, med et stykke spæk mellem tænderne og blodet løbende fra hænderne. Hans hjerte begyndte at banke, da han hørte, der ingen penge vanked. Vi anlægger sag mod Staden, men en politibetjent sagde: La vær, I får bare et spark i bagen, Og så skal I ind og møde, og der kan I få en bøde. Men jeg synes godt, at Staden kunne på sagen pynte og give dem hver 25 øre til pebermynte og så få sluttet sagen, for pebermynte ta r hvalsmagen. Svend Brøsch 26 TAARBÆK HAVN 150 ÅR

25 Barkekedlen Rundt omkring i landets småhavne finder man barkekedler i mere eller mindre funktionsdygtig stand. I Taarbæk havn har vi også en sådan kedel, som i dag er et vigtigt kulturhistorisk minde. Barkekedlen på Taarbæk havn stammer formentlig fra slutningen af første verdenskrig. I 1950 erne ophørte brugen og kedlen forfaldt langsomt, men i 2006 blev den restaureret med midler skænket af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål. Barkekedler blev brugt til imprægnering af fiskegarn, tovværk og sejl, som indtil fremkomsten af nylon i 1950 erne var lavet af uld, hør, hamp og senere bomuld. Kedlerne består normalt af en rund murstensbeholder med et trælåg. Under trælåget står en stor gruekedel af jern. Kedlen blev opvarmet fra et ildsted i bunden af anlægget, hvor man fyrede med træ. Røgen herfra steg op i skorstenen ved siden af. Når garnene skulle imprægneres, blev kedlen fyldt med et afkog af bark, heraf navnet. Birk blev regnet for det bedste, men krævede et stort forarbejde. Indisk katechu kunne også bruges. Der har sikkert været mange lokale opskrifter på denne suppe, men soda blev brugt til at justere farven og lidt trætjære var godt for holdbarheden. Temperaturen skulle ligge på grader. Når det hele var klart blev emnerne sænket ned i kedlen med et hejseværk. Hvis man i dag ser en smakkejolle af den gamle skole med rødbrunt sejl, har det sikkert været barket. Farven på de populære skråsejlerbukser illuderer, at de har været en tur i barkekedlen og skal give ejeren et image af garvet langturssejler. Tegning af Bjarne Rich, Bommen ved siden af eksisterer ikke mere, men er indsat for at illustrere det samlede anlæg. TAARBÆK HAVN 150 ÅR 27

26 Barkning krævede også lov og orden. Regulativ fra TAARBÆK HAVN 150 ÅR

27 Hvem ejer og leder havnen? Som tidligere nævnt, blev havnen til ved hjælp af private donationer, offentlige lån og frivillig arbejdskraft fra Taarbæks fiskere. Måske er dette grunden til, at ejerforholdene ikke fra starten blev klarlagt. Der var jo ikke tale om fx. en andelsvirksomhed, da ingen havde tegnet og indbetalt andele. Der blev heller ikke stiftet en forening som fik overdraget det færdige resultat. Havnen steg så at sige op af havet uden formaliteter omkring ejerskab. I anlægsfasen blev der etableret en bestyrelse bestående af C.F. Tietgen som formand, kroejer W. Haagenen samt fisker og oldermand Svend Johanssen. Tietgen ønskede som fundraiser sikkert at have hånd i hanke med givernes penge. Men da hverdagen meldte sig efter nogle år sad fiskerne alene tilbage med ledelsen. Problemet var imidlertid, at der ikke var noget formaliseret ledelsesorgan, som havde autoritet til at træffe beslutninger. For ikke at tale om udkommandering af frivilligt arbejde. I 1874 stod det klart, at der måtte mere orden på tingene. Havnen var efter nogle storme sandet til og blevet fyldt med tang som rådnede og bredte en utålelig stank i byen. Opgaven med at fjerne sandet og tangen oversteg tilsyneladende fiskernes formåen, og skabte sprækker i sammenholdet omkring udførelsen af det frivillige arbejde nu kaldet hoveriet. Den første autoritative ledelse hoveriet indskærpes Kroejer Haagensen trådte igen ind på scenen og bad indenrigsministeriet om at gribe ind. Sagen blev behandlet af flere instanser, og endte i 1877 med at havnen fik sit første regelsæt - Reglement for bestyrelsen af Taarbæk bådehavn - som var lavet af Sjællands Stiftamt. Heraf fulgte bl.a., at havnen skulle ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der blev valgt for 3 år ad gangen af alle i Taarbæk bosiddende fiskere, der yder bidrag til havnen. I de følgende år optog havnen en del statslån til de forskellige ombygninger. Fælles for dem alle var, at havnen ikke kunne betale dem tilbage. Det endte med, at en del blev eftergivet og resten blev betalt af Lyngby sogneråd. På denne baggrund kan det ikke undre, at sognerådet ville have mere indflydelse på driften og økonomien. Det førte til et nyt reglement i Nu skulle fiskerne vælge 3 medlemmer af bestyrelsen mens sognerådet skulle vælge 2. Den ene af disse 2 skulle være kasserer! I praksis blev formanden udpeget blandt de fiskervalgte medlemmer. Hoveriet blev også lagt i faste rammer efter fiskernes eget forslag. Enhver pladslejer var forpligtet til at yde op til 4 arbejdsdage årligt til havnens vedligehold. Hvis ikke, skulle vedkommende betale den modsvarende arbejdsløn. Dette reglement holdt i de næste ca. 80 år. Kommunen sætter sig for bordenden I begyndelsen af 1970 erne stod havnen over for store vedligeholdelsesarbejder som både på kort og langt sigt forudsatte større kommunal deltagelse. Derfor ønskede Lyngby-Taarbæk kommune at få klarlagt havnens ejerforhold i forbindelse med overvejelser om den fremtidige drift og organisering. Erhvervsfiskeriet i Taarbæk var stort set ophørt, så tiden var løbet fra reglen om at fiskerne skulle vælge 3 bestyrelsesmedlemmer. Havnen var blevet til en lystbådehavn og et rekreativt område, som kommunen havde stærk interesse i. Det var dog ikke på tale at kommu- TAARBÆK HAVN 150 ÅR 29

28 nen skulle overtage havnen, som det skete i Skovshoved. En undersøgelse fortaget af højesteretssagfører Jon Palle Buhl slog i 1972 fast, at havnen var en selvejende institution, og at ingen havde særlige rettigheder over havnen. Den gamle vedtægt blev herefter ændret i 1974, således at kommunen nu valgte 3 bestyrelsesmedlemmer mens bådlauget valgte 2. Fiskerne fik som en overgangsregel førsteret til at besætte den ene af bådejernes 2 pladser. Den sidste fisker på denne post var Alfred Jensen. I de følgende år blev formanden i praksis valgt blandt de kommunalt udpegede medlemmer. Det gælder dog ikke John Menå, som er valgt af bådejerne, men overtog formandshvervet efter Rolf Østers død. Siden 1975 har følgende været formænd: Christian Nielsen Mogens Rosenløv Rolf Øster John Menå Den nugældende ordning I 2004 blev ledelsesreglerne ændret igen. Baggrunden var, at der var kommet fokus på kommunernes virkefelt efter lovgivningen. Det betød i korthed, at kommunen ikke længere kunne have majoriteten i havnebestyrelsen. For at bevare mest mulig balance mellem kommunen og bådejerne blev det besluttet, at bestyrelsen fremover skulle sammensættes således: Kommunen og bådejerne vælger hver 2 medlemmer. Disse 4 bestyrelsesmedlemmer vælger så det 5. medlem blandt bådejerne. Denne ordning har fungeret frem til i dag heldigvis uden problemer. Taarbæk havn i dag Taarbæk havn fremstår i dag som en moderne lystbådehavn med 100 fastliggende fartøjer og mere end gæstebåde hver sommer. Udover at være hjemsted for mindre fiskerbåde, motorbåde og sejlskibe er havnen ramme om andre aktiviteter såsom lystfiskeri og badning fra broen på havnens søndre mole - både sommer og vinter. Dertil kommer de tusinder, der bare kommer for at nyde denne rekreative perle. Havnens økonomi er i modsætning til situationen i 1949 fornuftig, men kun i kraft af at Lyngby-Taarbæk kommune har deltaget økonomisk i de investeringer/ forbedringer, der er gennemført i de seneste 50 år. De sidste par år har havnen haft et overskud på ca. 200 t.kr. årligt (før henlæggelser til ny mole). Årsagen til den skrantende økonomi i 1949, som Sophus Petersen omtalte i sit interview ovenfor (årligt underskud på kr., omregnet ca kr. årligt) skal søges i størrelsen af havnelejen, der i nutidskroner ville svare til kr. pr. ½-år mod i dag kr. i gennemsnit. Tilsvarende ville gæstelejen for 2 døgn i 1949 nu svare til 23 kr. mod aktuelle 150 kr. for 1 døgn. Det ændrer ikke ved, at det ikke er muligt at vedligeholde og forbedre et anlæg af Taarbæk havns størrelse med et så spinkelt grundlag som ca.100 fastliggende fartøjer. Det er derfor med tilfredshed vi kan konstatere, at de gode takter fra 1939, hvor kommunen betalte halvdelen af udgifterne til ombygning af midtermolen og sydmolen, er fortsat gennem årene. Med de gennemførte og igangværende investeringer ser havnebestyrelsen med fortrøstning fremtiden i møde i forvisning om, at Taarbæk havn vil fremstå som en moderne og sikker havn og samtidig et rekreativt frirum. 30 TAARBÆK HAVN 150 ÅR

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Skulpturen på Havnepladsen

Skulpturen på Havnepladsen Skulpturen på Havnepladsen Det startede ca. marts 1991, hvor Broager Kommune havde planer om at opføre noget kunst på Havnepladsen i Egernsund. Borgerforeningen tog affære, og et udvalg - sammen med en

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn FtSF - Foreningen til Sprydstagens Forevigelse Af Mette Brask og Kaj Madsen Langs Danmarks lange kyst har fiskeri været en vigtig næringsvej

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Marinehjemmeværnet og Kapsejladsen Sjælland Rundt. Jeg blev fartøjsfører for MHV 61 i August 1971, først dog som menig fører (!). Men min anden store interesse, sejlads med sejlbåde, bevirkede at jeg deltog

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på en splintret stamme. Vores søster Harm er sent på den,

Læs mere

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4621010065 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Vennerne Mads, Niels, Ole og Peter havde i 2009 stiftet anpartsselskabet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Ocean City Square Dancers - Historie

Ocean City Square Dancers - Historie Ocean City Square Dancers - Historie Solrød, den 20-12-2009 OCSD blev stiftet i Havdrup, den 22/10-1992, med dansere fra det hold, som Inge-lise underviste i Roskilde. Inge-lise som var caller i RSDC,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850 Skagen By-og Egnsmuseum 1 Skagen omkring 1850. Kender du Skagen? Du har sikkert hørt om Skagens gule murstenshuse. Går vi 150 år tilbage i tiden, så

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 8 af Hans "Kringle" Nielsen, Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 8 af Hans Kringle Nielsen, Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 8 af Hans "Kringle" Nielsen, Toldbodgade Nyborg I sidste halvdel af 1960erne opstod et stærkt ønske hos børnene om også at komme med ud at sejle, især hos de to ældste på 5 og

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 21. marts 2015

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 21. marts 2015 Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 21. marts 2015 Dagsordenen ifølge vedtægterne. Referat under hvert punkt Referenter Inga og Philipp 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen Jørgensen,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Golf i Brønderslev En tur ned ad Memory Lane" en golffamilies 40 års tilbageblik.

Golf i Brønderslev En tur ned ad Memory Lane en golffamilies 40 års tilbageblik. Golf i Brønderslev En tur ned ad Memory Lane" en golffamilies 40 års tilbageblik. I 1972 kom der en golfbane til byen, og så med den en ENGLÆNDER!!! som træner - Det var noget underligt noget! Men efter

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Pingvinnyt nr. 1-2014

Pingvinnyt nr. 1-2014 Pingvinnyt nr. 1-2014 Godt nytår! Januar 2014 Morgenstemning i Vinterpalæet Af Bjørn Helstrup Oprydning efter 2013 Jeg har som sædvanlig benyttet årsskiftet til at rydde op i mine stabler af papir. Det

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk. Nyhedsbrev Juli 2017 LYSTBÅDEHAVNE

TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk. Nyhedsbrev Juli 2017 LYSTBÅDEHAVNE TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk Nyhedsbrev Juli 2017 LYSTBÅDEHAVNE Havneadministrationen er blevet opfordret til, at kommunikere bedre til havnebestyrelserne. Dette har vi lyttet til, og derfor vil vi

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere