TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift"

Transkript

1 TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift

2

3 TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift

4 Tæt på Øresund Jubilæumsskrift om Taarbæk havn og Taarbæk Sejlklub er udgivet af Taarbæk havn og Taarbæk Sejlklub Copyright 2014 Redaktion: Niels Bolt Jørgensen, John Menå og Jens Stage Petersen Kilder: Jeppe Tønsberg: Taarbæk havns tilblivelse, Lyngbybogen 1989 Hans Topsøe-Jensen og Ingvar Nielsen: Taarbæk Fiskeres Sangforening Brage og Taarbæk omkring 1881, Lyngbybogen 1981 Fotos: Irving Foto og Jeppe Tønsberg (Taarbæk havn). Forsidebillede: Bådnyt. Grafisk design: Jesper Winther Tryk: Trykkeriet Friheden Mangfoldiggørelse af indholdet af denne bog eller dele deraf er i henhold til gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forudgående aftale med Taarbæk havn og Taarbæk Sejlklub. Taarbæk havn 2930 Klampenborg Tlf.: Taarbæk Sejlklub Havnevej Klampenborg Tlf.: Dette jubilæumsskrift er udgivet med støtte fra Claus Borg & Partner, Taarbæk.

5 Indhold Forord 7 Taarbæk havn 150 år Havnen bliver til 11 Projektet 13 Udvidelser og ombygninger 14 Senere planer 17 En havnefoged fortæller 21 Fiskerkonerne 21 Hvalfangst på vers 23 Barkekedlen 25 Hvem ejer og leder havnen? 27 Den første autoritative ledelse hoveriet indskærpes 27 Kommunen sætter sig for bordenden 27 Den nugældende ordning 28 Taarbæk havn i dag 28 Taarbæk Sejlklub 75 år Taarbæk Sejlklub bliver til 32 Da formanden for Taarbæk Sejlklub inspicerede KDY s bestyrelsen 35 Den nye klubstander 37 Standeren går til tops for første gang 40 Den første sæson, en nybygning i baghaven og syngende asfalt 40 Klubben under besættelsen 42 Sejladsen atter givet fri 45 Klubben kommer ud af sit første årti 46 Taarbæk Sejlklub når teenagealderen 47 En fortælling fra juniortiden 48

6 Storhedstiden 52 Det første klubhus 54 Juniorrevyerne års jubilæum 58 Nyt klubhus på havnen 59 Olympisk sølv i Mexico og ynglingens indtog 62 Ny afdeling i klubben års jubilæum erne 65 Seniorskolen kommer til 66 Family Day erne fortsat års jubilæum 67 Jubilæet overstået og ny formand 68 International Knarr Chamionship erne 70 Juniorer til New Zealand 73 Vagtskifte i bestyrelsen 74 Udfordringer for klubben års jubilæum 80 Splitflaget når kongen vil det sådan 81 Og så i røg og damp Uddrag af kapsejladsresultater 83 Afrunding 83 Formanden har ordet 86 Optimistafdelingen 86 Ynglingenafdelingen 87 Seniorskolen 88 Hus- og Aktivitetsudvalget 88 Kapsejladsudvalget 89 Jollehavnen 90

7 Forord Ved tilfældighedernes spil kan Taarbæk havn og Taarbæk Sejlklub i 2014 fejre henholdsvis 150 og 75 års jubilæum. Havnen danner rammen for sejlklubbens liv, og sejlklubben har siden sin stiftelse udfyldt en stadig større del af havnens liv. Derfor har vi valgt i fællesskab at udgive denne fortælling om havnens og sejlklubbens historie. I forbindelse med havnens 125 års jubilæum skrev Jeppe Tønsberg, Stadsarkivar i Lyngby Taarbæk kommune, artiklen Taarbæk havns tilblivelse i Lyngby Bogen Vi har med Jeppes tilladelse taget afsæt i denne artikel og ført historien om havnens tilblivelse frem til i dag. Herefter nogle afsnit om livet på havnen gennem tiderne, om ejerforhold, organisation og endelig de økonomiske realiteter. Tak til Jeppe for hans store viden og hjælp. Taarbæk sejlklubs historie har ikke tidligere været fremstillet samlet. Den er kortere end havnens, hvorfor det har været muligt at indsamle førsteeller anden hånds erindringer om størstedelen af forløbet. Det giver til gengæld mere stof og billedmateriale, således at fortællingen er blevet længere, men forhåbentlig ikke kedeligere. Sejlklubben skylder tak til Jens Stage Petersen for hans store arbejde med at sammenstykke alle beretningerne til dette værk. Jesper Winther har opsat tekst og billeder samt arrangeret trykning af skriftet. Tak for det, Jesper! Vi håber at vores skrift vil genkalde minder hos mange og kaste nyt lys hos endnu flere. Taarbæk, maj 2014 John Menå Formand for Taarbæk havn Jens Stephensen Formand for Taarbæk Sejlklub 9

8 10

9 TAARBÆK HAVN 150 ÅR

10 Taarbæk Havn 150 år Stranden hvor havnen blev anlagt. I baggrunden ejendommen Neptunus den daværende skole. Maleri af Carl Baagøe TAARBÆK HAVN 150 ÅR

11 For 150 år siden fik Taarbæk næsten samtidig jern bane, kirke og havn. Disse nyskabelser medførte hver især forbedringer i den daglige tilværelse både for den fastboende fiskerbefolkning og for de efterhånden mange sommerbeboere. På det sted, hvor Taarbæk havn ligger i dag, var der dengang en smal sandstrand langs Øresund, hvor fiskerne trak deres små og forholdsvis fladbundede både op. Bagved lå en åben plads med en rejsestald, hvor nu Taarbæk Kros bygninger ligger, og på den anden side af landevejen gennem Taarbæk (Taarbæk Strandvej) lå den daværende kro, der senere blev til Taarbæk Hotel. Nord for pladsen og Tors bæk, som kom inde fra Dyrehaven og her løb ud i stranden, lå en klynge huse, der betragtes som det oprindelige Taarbæk (Ndr. Molevej/ Nordlyvej). Syd for lå en række huse samt Taarbæk Skole (det tidligere landsted Neptunus ) og endnu sydligere nogle huse, der betegnedes som det nyere Taarbæk. En undersøgelse fra omkring 1860 af de danske kysters befolkning, fiskefartøjer, redskaber og fangster oplyser at: I Taarbæk er der 63 Baade, som eies af 32 Mænd, deriblandt rigtignok 3 Grosserere og en Englænder. En opgørelse 10 år senere fortæller, at Taarbæk havde 712 indbyggere, fordelt på 144 husstande. Heraf var fiskerne fordelt på 54 husstande. Havnen bliver til I 1862 mellem jul og nytår blev Taarbæk ramt af en voldsom stormflod, som truede med at skylle nogle af byens nordlige huse i havet. I februar 1865 var de samme huse ved at blive ødelagt af store isskruninger. Disse naturfænomener, sammen med ønsket om at skabe bedre landingsforhold for byens fiskerbåde, var de væsentlige årsager til at sagen om en havn i Taarbæk blev rejst. Taarbæk under stormfloden den 27 december Skitse af Carl Baagøe. TAARBÆK HAVN 150 ÅR 13

12 Det er ikke muligt at nævne en præcis dato for påbegyndelsen eller færdiggørelsen af Taarbæk havn. Men det ældste dokument i havnesagens arkiver er dateret marts Det er en rundskrivelse forfattet af en komite, der var dannet med henblik på at skaffe Taarbæk en havn. Denne skrivelse er blevet kaldt for Taarbæk havns dåbsattest: Den drivende kraft i komiteen var ejeren af Taarbæk Kro, Wilhelm Haagensen ( ). Desuden bestod den af de tre fiskere, Svend Johansen (fiskernes oldermand), Niels Svendsen og Jens Olsen. Wilhelm Haagensen var en markant skikkelse både i Taarbæk og i Lyngby Sogneråd, hvor han sad i perioderne og , og hvor han altid var parat til at gøre en indsats for Taarbæk. Undertegnede ere sammentraadte i Kommittee, med det Formaal, at søge tilveiebragt Midler, til Anlæggelsen af en Baadehavn ved Taarbek, navnlig mellem den saakaldte Øresteen og Skolen. Det saalænge nærede Ønske, at erhverve en Havn ved Taarbek, maatte atter med fornyet Styrke fremtræde, da man af Rigsdagens Forhandlinger saae, at saadanne Foretagender turde vente Hr. Excellence Indenrigsministerens velvillige Sympathie. Vi tillade os at henvise til Sagens fleersidige Nytte og almeene Gavnlighed: den ville redde en stor Deel af Byen, fra Inden lang Tid at blive et Bytte for Søen, ligesom allerede nu, paa det til Havn udseete Sted, har i Mands Minde ligget Huuse, hvor nu er over 3 Alen Vand; den vilde afgive en ypperlig Plads for Lodsbaade; undertiden maa nu Skibe i fleere Dage vente paa Lods, naar disse ikke kan komme op fra Kjøbenhavn med nordlig Vind; den vilde blive en Kilde til Velstand for Befolkningen, som nu ere henvist til Fiskerie i Hjemmets umiddelbare Nærhed med smaa Baade, som hvergang kan trækkes paa Land. Vi tillade os at henviise til Dragør, som nu har én tildels af Skippere bestaaende velhavende Befolkning. Ved Besiddelsen af en Havn, turde vi antage, at de samme Forhold i ikke ringere Grad ville komme tilstæde i Taarbek, ja selv et mindre Skibsbyggerie turde forventes at ville trives her i Skovens umiddelbare Nærhed. Efter Tegning og Overslag af d Hrr. Kock & Henderson, ville een for vore Forholds Udvikling svarende Havn, kunne anlægges for circa 9100 Rdlr., et Beløb, som een fortiden meget fattig Befolkning vel ikke nu kan udrede, men desuagtet kunne vi dog ikke andet, end i Tillid til Sagens saa afgjørende Vigtighed, stadig søge at henstræbe til Opnaaelsen af dette Gode. Da det udentvivl tør antages, at det i høj Grad ville fremme Sagen, dersom almeenagtede Mænd, som kjende de herværende Forhold, ville med deres Vidnesbyrd understøtte Sagen, ville vi ærbødigst søge deres Højtærede Anbefaling for Foretagendet. Taarbek i Martz W. Haagensen S. Johansen Niels Svendsen Jens Olsen 14 TAARBÆK HAVN 150 ÅR

13 De almeenagtede mænd, der med deres underskrift understøttede sagen, var dels lokale landstedsejere med C.A. Broberg og C.F. Tietgen som de mest fremstående, dels Lyngby Sogneråds formand, møller Peter Lund, og egnens største erhvervsdrivende, J.E. Modeweg på Brede og Chr. Drewsen på Strandmøllen. C.F. Tietgen var uden tvivl fundraiser i projektet. Projektet Den 22. august 1864 sendte komiteen en ansøgning om byggetilladelse til indenrigsministeriet bilagt et økonomisk overslag på rigsdaler. I marts 1865 fulgte en finansieringsplan. Heraf fremgik, at baron Carl Hambro, London ville støtte projektet med rigsdaler. Anlægsprisen var i mellemtiden steget til ca rigsdaler. Heraf kom fra andre givere, mens de sidste blev ansøgt som statslån. Og ikke at forglemme fiskerne, som stillede med frivillig arbejdskraft! Civilingeniør Ph. E. Kirstein havde lavet en beskrivelse af havnens placering og udformning. Han ønskede først en lidt sydligere placering for at undgå, at Tors bæk løb direkte ud i havnebassinet. Men da et af hovedformålene var at beskytte byens ældste huse, som lå lige nord for bækken, mod stormflod og is, fik nordre mole den placering som den har i dag. De ældste huse som blev beskyttet af nordre mole. Tors bæk, som er ført under Taarbæk Strandvej, er det mørke område bag det forreste hus (nu Ndr. Molevej) TAARBÆK HAVN 150 ÅR 15

14 Havnens udformning, svarede stort set til den nuværende inderhavn, (se kortet på side 15). Sydmolen var det, der i dag er midtermolen og nordre mole bøjede en smule indad ud for midtermolen. Havneindløbet var således vendt mod syd. Der var ingen mole ind mod land. Her var der stadig strand, som altså blev delt ved bækkens udløb. Selv om statslånet ikke blev bevilget, blev dette projekt gennemført. Udvidelser og ombygninger Allerede i 1866 manglede der havnepladser, hvorfor man søgte om et statslån til at bygge en (vest)kaj mellem de to moler. Dette lån blev heller ikke til noget, men kajen blev bygget alligevel - formentlig i kraft af gaver. Tors bæk blev samtidig rørlagt ud i nordre mole. Havnen blev i nogen grad anlagt efter princippet learning by doing. Det sydvendte indløb medførte hurtig tilsanding og aflejring af tang. For at undgå det, byggede man i 1870 en ny sydmole omtrent ud for midten af den nuværende skolegård. Havneindløbet vendte nu mod øst, men da den nye mole gik lidt længere ud end nordre mole (der stadig bøjede Tegning fra 1869 af havnen set fra nordre molehoved. Tors bæk løber ud ved de 3 pæle. Detaljerne og baggrunden er ikke helt retvisende. 16 TAARBÆK HAVN 150 ÅR

15 Dette kort viser havnens forskellige udformninger i de første 20 år. Havnen set fra Taarbæk hotel i Sydmolen fra 1870 af pæle og sten til højre. Partiet til venstre er den oprindelige del. TAARBÆK HAVN 150 ÅR 17

16 De 2 molehoveder efter færdiggørelsen i Stejlepladsen er nu skole/skolegård. Formentlig Havneindløbet set fra et isdækket Øresund. Nu med første etape (midterbygningen) af den nuværende skole. Dvs. efter 1914, men før TAARBÆK HAVN 150 ÅR

17 indad til sidst) virkede den som sandfang i sydgående strøm. Når strømmen gik mod nord kom der også sand ind i havnen fordi sydmolen ikke var tæt, men bestod af pæle og en vold af søsten. For at afhjælpe dette blev der i anlagt en ny sydmole (nuværende søndre mole), dog uden den yderste dækmole. Samtidig blev den yderste del af nordre mole drejet udad som i dag. Herefter lå de to molehoveder ud for hinanden og altså neutralt for den nord-sydgående strøm (se billederne på side 16). Sydmolen fra 1870 blev taget op igen, og man fik derfor et nyt havnebassin (yderhavnen). Til disse arbejder fik havnen bevilget 3 statslån på i alt kr. Havnen fik sin nuværende udformning i 1926, da dækmolen i forlængelse af søndre mole blev bygget. I 1930 byggedes en vestkaj af jernbeton mellem midtermolen og søndre mole, hvor der hidtil havde været en træbro, og i 1938 blev de to nævnte moler ombygget, ligeledes med jernbeton. Senere planer Efter anden verdenskrig begyndte den ældre generation af fiskere at lægge op. Da fiskeriet i Øresund havde været dårligt i 1930 erne, valgte mange af de unge taarbækkere at gå i håndværkslære, og omkring 1950 ophørte det traditionelle fiskeri fra Taarbæk. Til gengæld voksede antallet af lystbåde stadig, således at havnen ikke kunne dække efterspørgslen efter bådpladser. I 1960 erne var der planer om at udvide Taarbæk havn. Men fordi man i 1930 erne havde lagt den nye Strandvej bag om Taarbæk og dermed havde bevaret den gamle bykerne ved havnen (i modsætning til Skovshoved, som ved denne lejlighed fik ny havn), var det ikke muligt at anlægge de nødvendige parke- ringspladser ved havnen. Lyngby-Taarbæk Kommune opkøbte ejendomme for at skaffe plads, men omkring 1970 opgav man planerne om at udvide havnen. Samtidig blev jollehavnen ved Rosenhaven anlagt. I nyere tid er der foretaget forskellige større arbejder på havneanlægget: Jernbetonbroen mellem midtermolen og søndre mole blev i 1974 erstattet af den nuværende bro, bygget af azobétræ. Havnekontoret blev i 1986 flyttet fra en træbygning foran kroen til den nuværende placering ved siden af skolegården. I 1996 blev en ny midtermole opført oven på den oprindelige konstruktion og i 1999 kom knasten i form af en bølgeskærm indvendig på søndre mole. I forbindelse med ombygningen af Taarbæk skole i 2006 blev de nuværende toiletter og servicefaciliteter anlagt under skolegården. Samtidig blev havnekontoret udvidet. Stormfloden den 1. november 2006 var hård ved nordre mole, så i 2007 blev moleværnet forhøjet kraftigt ved tilførsel af tons sten. Samtidig blev de to molehoveder renoveret. I 2013 kom der nye oplagsskabe ved foden af nordre mole, og i 2014 udskiftes trædækket fra 1974 på molestykket ud for havnekontoret og skolen. TAARBÆK HAVN 150 ÅR 19

18 20 TAARBÆK HAVN 150 ÅR Fiskerkoner renser sild på dækket.

19 Udsigt over havnen, TAARBÆK SEJLKLUB HAVN ÅR 21

20 Havnefogder gennem tiderne I nedenstående oversigt over havnefogder mangler desværre årsrækken i perioden Det skyldes, at huset på Søvej, hvor havnefoged Ole Jensen boede, brændte i 1905, hvorved havnearkivet gik tabt Svend Johansen Ole Jensen Niels Peter Jensen Jens Petersen Søren Sørensen, Søren Nord Axel Petersen, Styver Sophus Petersen Kaj Jensen, Tjas Leif Paarup Mads Pajhede Nielsen Michael Laursen 22 TAARBÆK HAVN 150 ÅR

21 En havnefoged fortæller Sophus Petersen blev interviewet til en avis i Med udgangspunkt i, at der for fartøjer med fast plads i havnen skulle betales kr. halvårligt og for gæstebåde 1,15 kr. for to døgn, blev Sophus spurgt om, hvordan det hele kan løbe rundt. Det kan det heller ikke. Havnen gav et årligt underskud på kr. og vi var nødsaget til at søge hjælp hos kommunen. Den har været vældig flink til at hjælpe os, som nu da vi for 10 år siden, i 1939, fik ombygget midtermolen og sydmolen for kr.. Her garanterede kommunen for pengene og betalte halvdelen af dem. Hvem ejer egentlig havnen? Ja, mon ikke det skulle være fiskerne. Medlemmerne af den gamle forening Taarbæk Havn, der nu kun har 27 Medlemmer tilbage. Denne Forening er saa gammel, at der i dens Love staar, at hvert Medlem er forpligtet til 3 Dages Hoveriarbejde aarligt (slæbe Tang ud o.s.v.), en Forpligtelse, der dog ikke tages saa højtideligt mere. Medlemmerne betaler et aarligt Kontingent på 3 Kr. plus 10 Kr. for hver Baad, de har liggende i Havnen. Hvor mange af havnens fartøjer er hjemmehørende i Taarbæk? Ca.100, alt i alt, med Joller, Fiskerbaade og Lystsejlere. For Resten har vi Baade, der har ligget her i Havnen ca Aar. Afdøde Kong Christians Rita laa i mange Aar i Taarbæk Havn, og mange Københavnere har deres Baade liggende her, og der bor de saa hele Sommeren. Naar Ferien kommer, sejler de bort i en 14 Dages Tid eller mere, kommer tilbage og bliver her til September. Saadan en Lørdag Aften er der livligt ved Havnen, der er Sang og Musik. Sejlsportsfolk er glade Mennesker og kommer godt ud af det med hinanden heldigvis for ellers kunde det jo være lidt generende med det nære Naboskab. Af og til aflægger unge Eventyrere os en fransk Visit. Det er Folk, der er paa Vej ud i den store Verden, men som ofte kun kommer hertil eller lidt længere, saa er det allerede gaaet op for dem, at det er kostbart at proviantere for et halvt Aars Tid foruden alt det andet, der skal til. Havnefoged Sophus Petersen Fiskerkonerne Et farverigt element i Taarbæks hverdagsliv indtil midten af 1950 erne var fiskerkonerne, som tog ind til København for at sælge fisk. Fra omkring 1370 var der fisketorv i hovedstaden, og fra 1684 fik det plads ved Gammel Strand. Her sad fiskerkoner fra Taarbæk og Skovshoved og falbød sild, torsk, fladfisk mm. TAARBÆK HAVN 150 ÅR 23

22 Inger Jensen Line Petersen To fiskerkoner fra Taarbæk med deres kurve, hvis ene side var buet efter ryggens form. Stokkene kunne med en strop arrangeres som en løftestang, som lettede byrden. 24 TAARBÆK HAVN 150 ÅR

23 Til hverdag bar fiskerkonerne to skørter, yderst et grønt skørt med rød bort for ugifte og grøn bort for gifte kvinder. Desuden havde de et livstykke og over dette en sjælevarmer, dvs. et stort tørklæde med borter på siderne og en kvast i begge ender. Tørklædet blev lagt over ryggen, og konerne havde altid et stort, ternet bomuldsforklæde på. Fiskerkonerne havde en hård hverdag. Efter at deres mænd havde landet fangsten tidligt om morgenen skulle de afsted for at nå ind til Gammel Strand til torvetid. Da jernbanen kom til Klampenborg i 1863 kunne de tage toget, og i 1884 kom der også hestesporvogn. Men tidligere måtte de gå, medmindre de var heldige at få kørelejlighed. Fra Taarbæk kunne turene også gå til Hjortekær, Lundtofte, Lyngby og Virum. Om fiskerkonerne fortæller Sophus Petersen i samme interview fra 1949 som er gengivet ovenfor: Tit gik de jo fra Dør til Dør og solgte Fisk. Saadan en Kurv vejede, naar den var fyldt med Fisk, 25 kg. Det var en tung Last at slæbe rundt med. Vore Koner solgte jo det, Mændene fiskede, de tog ind til Gammel Strand, og det gør mange af dem endnu. Men nu er det alligevel blevet noget anderledes, for nu køber de Fisken derinde og handler saa bare med den, som enhver anden Fiskehandler. Min Kone tager stadig ind til Stranden, hvor hun nu har været i ca. 25 Aar, for det er saadan med Fiskerkonerne, at de ikke kan undvære Livet ved Stranden, naar de først er blevet vant til det. De bliver ved, til de er højt oppe i Aarene, og holder de først op, ja, saa ser vi Gang paa Gang, at de keder sig ihjel herhjemme, de sygner hen og dør efter et Par Aars Forløb, hvis ikke de da atter begynder at tage derind, og det er der mange, der har gjort. Hvalfangst på vers En dag i slutningen af 1950 erne blev der fanget hvaler i Øresund. To grindehvaler, fem-seks meter lange, blev af to fiskekuttere jaget ind på lavt vand, hvor de blev skudt. Derefter blev de halet op på slæbestedet i Taarbæk havn. Her blev vandet blodrødt, da fisker Laurits Petersen ( Knokkelroden ) havde skåret halsen over på de to krabater. Næste dag blev de præsenteret på fiskerimessen i Forum. De to grindehvaler på slæbestedet. Laurits viser frem. TAARBÆK HAVN 150 ÅR 25

24 Begivenheden blev refereret på vers af Svend Brøsch - mangeårig pedel på Taarbæk skole. Måske ikke den store digtekunst, men alligevel med en vis charme: Tre fiskere fra Taarbæk to store hvaler fandt. De var gået på grund på Bellevue Strand. Den ene sprang i land og ringede til politiet, som straks satte en dyrlæge ind i det. Dyrlægen kom med revolver og gav knald 24 det fik de i hvert fald. Inden de mistede livet det vared længe sad fiskerne og regned ud, hvad de kunne tjene i penge. Et reb om halerne, de sejlede af sted med hvalerne. Hjem til Taarbæk, hvor de blev kørt væk. De kom ind på udstillingen, for at folk kunne se dem. Imens gik hvalfangerne herhjemme i Taarbæk og led. Jo, de gik og ventede en hel masse penge, og nu har de ventet meget længe, og har slet ikke fået nogle penge. Sidst jeg snakked med en af dem om sagen, sagde han, det hele var gået til Staden. Den ene hvalfanger var Peter Korsør, snakke med ham om hvaler, blev han fuldkommen skør. Som hvalfanger det gi r ikke spor, så nu er Peter begyndt med sin rive og spade igen i jord. Den anden var Nordvold, en af vore store lystfiskere. Hvis han nu ser hvaler, han uden om dem lister. Den tredie var Laurits Petersen, som der på slæbestedet stod og tapped hvalerne for deres sidste blod, med et stykke spæk mellem tænderne og blodet løbende fra hænderne. Hans hjerte begyndte at banke, da han hørte, der ingen penge vanked. Vi anlægger sag mod Staden, men en politibetjent sagde: La vær, I får bare et spark i bagen, Og så skal I ind og møde, og der kan I få en bøde. Men jeg synes godt, at Staden kunne på sagen pynte og give dem hver 25 øre til pebermynte og så få sluttet sagen, for pebermynte ta r hvalsmagen. Svend Brøsch 26 TAARBÆK HAVN 150 ÅR

25 Barkekedlen Rundt omkring i landets småhavne finder man barkekedler i mere eller mindre funktionsdygtig stand. I Taarbæk havn har vi også en sådan kedel, som i dag er et vigtigt kulturhistorisk minde. Barkekedlen på Taarbæk havn stammer formentlig fra slutningen af første verdenskrig. I 1950 erne ophørte brugen og kedlen forfaldt langsomt, men i 2006 blev den restaureret med midler skænket af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål. Barkekedler blev brugt til imprægnering af fiskegarn, tovværk og sejl, som indtil fremkomsten af nylon i 1950 erne var lavet af uld, hør, hamp og senere bomuld. Kedlerne består normalt af en rund murstensbeholder med et trælåg. Under trælåget står en stor gruekedel af jern. Kedlen blev opvarmet fra et ildsted i bunden af anlægget, hvor man fyrede med træ. Røgen herfra steg op i skorstenen ved siden af. Når garnene skulle imprægneres, blev kedlen fyldt med et afkog af bark, heraf navnet. Birk blev regnet for det bedste, men krævede et stort forarbejde. Indisk katechu kunne også bruges. Der har sikkert været mange lokale opskrifter på denne suppe, men soda blev brugt til at justere farven og lidt trætjære var godt for holdbarheden. Temperaturen skulle ligge på grader. Når det hele var klart blev emnerne sænket ned i kedlen med et hejseværk. Hvis man i dag ser en smakkejolle af den gamle skole med rødbrunt sejl, har det sikkert været barket. Farven på de populære skråsejlerbukser illuderer, at de har været en tur i barkekedlen og skal give ejeren et image af garvet langturssejler. Tegning af Bjarne Rich, Bommen ved siden af eksisterer ikke mere, men er indsat for at illustrere det samlede anlæg. TAARBÆK HAVN 150 ÅR 27

26 Barkning krævede også lov og orden. Regulativ fra TAARBÆK HAVN 150 ÅR

27 Hvem ejer og leder havnen? Som tidligere nævnt, blev havnen til ved hjælp af private donationer, offentlige lån og frivillig arbejdskraft fra Taarbæks fiskere. Måske er dette grunden til, at ejerforholdene ikke fra starten blev klarlagt. Der var jo ikke tale om fx. en andelsvirksomhed, da ingen havde tegnet og indbetalt andele. Der blev heller ikke stiftet en forening som fik overdraget det færdige resultat. Havnen steg så at sige op af havet uden formaliteter omkring ejerskab. I anlægsfasen blev der etableret en bestyrelse bestående af C.F. Tietgen som formand, kroejer W. Haagenen samt fisker og oldermand Svend Johanssen. Tietgen ønskede som fundraiser sikkert at have hånd i hanke med givernes penge. Men da hverdagen meldte sig efter nogle år sad fiskerne alene tilbage med ledelsen. Problemet var imidlertid, at der ikke var noget formaliseret ledelsesorgan, som havde autoritet til at træffe beslutninger. For ikke at tale om udkommandering af frivilligt arbejde. I 1874 stod det klart, at der måtte mere orden på tingene. Havnen var efter nogle storme sandet til og blevet fyldt med tang som rådnede og bredte en utålelig stank i byen. Opgaven med at fjerne sandet og tangen oversteg tilsyneladende fiskernes formåen, og skabte sprækker i sammenholdet omkring udførelsen af det frivillige arbejde nu kaldet hoveriet. Den første autoritative ledelse hoveriet indskærpes Kroejer Haagensen trådte igen ind på scenen og bad indenrigsministeriet om at gribe ind. Sagen blev behandlet af flere instanser, og endte i 1877 med at havnen fik sit første regelsæt - Reglement for bestyrelsen af Taarbæk bådehavn - som var lavet af Sjællands Stiftamt. Heraf fulgte bl.a., at havnen skulle ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der blev valgt for 3 år ad gangen af alle i Taarbæk bosiddende fiskere, der yder bidrag til havnen. I de følgende år optog havnen en del statslån til de forskellige ombygninger. Fælles for dem alle var, at havnen ikke kunne betale dem tilbage. Det endte med, at en del blev eftergivet og resten blev betalt af Lyngby sogneråd. På denne baggrund kan det ikke undre, at sognerådet ville have mere indflydelse på driften og økonomien. Det førte til et nyt reglement i Nu skulle fiskerne vælge 3 medlemmer af bestyrelsen mens sognerådet skulle vælge 2. Den ene af disse 2 skulle være kasserer! I praksis blev formanden udpeget blandt de fiskervalgte medlemmer. Hoveriet blev også lagt i faste rammer efter fiskernes eget forslag. Enhver pladslejer var forpligtet til at yde op til 4 arbejdsdage årligt til havnens vedligehold. Hvis ikke, skulle vedkommende betale den modsvarende arbejdsløn. Dette reglement holdt i de næste ca. 80 år. Kommunen sætter sig for bordenden I begyndelsen af 1970 erne stod havnen over for store vedligeholdelsesarbejder som både på kort og langt sigt forudsatte større kommunal deltagelse. Derfor ønskede Lyngby-Taarbæk kommune at få klarlagt havnens ejerforhold i forbindelse med overvejelser om den fremtidige drift og organisering. Erhvervsfiskeriet i Taarbæk var stort set ophørt, så tiden var løbet fra reglen om at fiskerne skulle vælge 3 bestyrelsesmedlemmer. Havnen var blevet til en lystbådehavn og et rekreativt område, som kommunen havde stærk interesse i. Det var dog ikke på tale at kommu- TAARBÆK HAVN 150 ÅR 29

28 nen skulle overtage havnen, som det skete i Skovshoved. En undersøgelse fortaget af højesteretssagfører Jon Palle Buhl slog i 1972 fast, at havnen var en selvejende institution, og at ingen havde særlige rettigheder over havnen. Den gamle vedtægt blev herefter ændret i 1974, således at kommunen nu valgte 3 bestyrelsesmedlemmer mens bådlauget valgte 2. Fiskerne fik som en overgangsregel førsteret til at besætte den ene af bådejernes 2 pladser. Den sidste fisker på denne post var Alfred Jensen. I de følgende år blev formanden i praksis valgt blandt de kommunalt udpegede medlemmer. Det gælder dog ikke John Menå, som er valgt af bådejerne, men overtog formandshvervet efter Rolf Østers død. Siden 1975 har følgende været formænd: Christian Nielsen Mogens Rosenløv Rolf Øster John Menå Den nugældende ordning I 2004 blev ledelsesreglerne ændret igen. Baggrunden var, at der var kommet fokus på kommunernes virkefelt efter lovgivningen. Det betød i korthed, at kommunen ikke længere kunne have majoriteten i havnebestyrelsen. For at bevare mest mulig balance mellem kommunen og bådejerne blev det besluttet, at bestyrelsen fremover skulle sammensættes således: Kommunen og bådejerne vælger hver 2 medlemmer. Disse 4 bestyrelsesmedlemmer vælger så det 5. medlem blandt bådejerne. Denne ordning har fungeret frem til i dag heldigvis uden problemer. Taarbæk havn i dag Taarbæk havn fremstår i dag som en moderne lystbådehavn med 100 fastliggende fartøjer og mere end gæstebåde hver sommer. Udover at være hjemsted for mindre fiskerbåde, motorbåde og sejlskibe er havnen ramme om andre aktiviteter såsom lystfiskeri og badning fra broen på havnens søndre mole - både sommer og vinter. Dertil kommer de tusinder, der bare kommer for at nyde denne rekreative perle. Havnens økonomi er i modsætning til situationen i 1949 fornuftig, men kun i kraft af at Lyngby-Taarbæk kommune har deltaget økonomisk i de investeringer/ forbedringer, der er gennemført i de seneste 50 år. De sidste par år har havnen haft et overskud på ca. 200 t.kr. årligt (før henlæggelser til ny mole). Årsagen til den skrantende økonomi i 1949, som Sophus Petersen omtalte i sit interview ovenfor (årligt underskud på kr., omregnet ca kr. årligt) skal søges i størrelsen af havnelejen, der i nutidskroner ville svare til kr. pr. ½-år mod i dag kr. i gennemsnit. Tilsvarende ville gæstelejen for 2 døgn i 1949 nu svare til 23 kr. mod aktuelle 150 kr. for 1 døgn. Det ændrer ikke ved, at det ikke er muligt at vedligeholde og forbedre et anlæg af Taarbæk havns størrelse med et så spinkelt grundlag som ca.100 fastliggende fartøjer. Det er derfor med tilfredshed vi kan konstatere, at de gode takter fra 1939, hvor kommunen betalte halvdelen af udgifterne til ombygning af midtermolen og sydmolen, er fortsat gennem årene. Med de gennemførte og igangværende investeringer ser havnebestyrelsen med fortrøstning fremtiden i møde i forvisning om, at Taarbæk havn vil fremstå som en moderne og sikker havn og samtidig et rekreativt frirum. 30 TAARBÆK HAVN 150 ÅR

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY Sundby Sejlforening 2.6 2.6 SUNDBY SEJLFORENING Stedet Kulturmiljøet omfatter Sundby Havn med regnvandsudløb, havnebassin og landarealer brugt

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger.

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk 31. marts 2012 CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra brugerrådsmøde, Nørrekås Lystbådehavn.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009.

Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009. Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009. Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Richard Barth (RB), Carl Larsen (CL), Theis Wieder (TW), Jess Brønden (JB), Arne Holten

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS

RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS GINNERUPARKITEKTER FORORD Af Horsens Borgmester Jan Trøjborg Længst mod øst - hvor Horsens Havn og Horsens Fjord mødes - ønsker Horsens Sejlklub at opføre et nyt klubhus.

Læs mere