IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS NR.3 OKTOBEB ÅRGANG SCT. GEORGS GILDEBNE I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS NR.3 OKTOBEB 1982 11. ÅRGANG SCT. GEORGS GILDEBNE I DANMARK"

Transkript

1 IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS NR.3 OKTOBEB ÅRGANG SCT. GEORGS GILDEBNE I DANMARK

2 HUSK! DIN FORGÆNGER I EMBEDET HAR DE TIDLIGERE NUMRE AF IMPULS HAR DU FÅET DEM? REDAKTION: Gunnar Hauerberg, Vestervang 32, øster Højst, 6240 Løgumklosler, llt EKSPEDITION: Landsgildekontoret, Mikkel Bryggers Gade 1, 1460.København K..lll. 01 ' OPLAG: 900 eksemplarer. Udgivet af Sct. Georgs Gilderne i Danmark, irikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K. Telelon

3 redakt ionelt Kære Jørgen 0rlien: Fra landsgildeledelsen skal der på dette sted lyde en stor TAK ti1 dig for den tid du har varetaget posten son redaktør af IMPULS. Du har gjort det særdeles godt, og vi har mange tilkendegivelser fra gildeledelser, som har lundet megen inspiration og god information i bladet. Vi vil.le gerne, om du kunne have forlsat arbejdet, men vi forstår ti1 fulde at du har ønsket at slutte nu. Vi ved at vi vii finde dig i anden gildesanmenhæng og at du også der vi1 virke med krali og dygt ighed. Tak fordi du skabte et godt IMPULS. Takken skal også gælde Bente, som jeg ved har været en stor hjæ1p med bladarbejdet. Hjertel ig gildehilsen Robert Kære Gunnar Hauerberg: Velkommen som ny redaktør af IMPULS, og tak fordi du så beredvill-lg sagde ja ti1 opgaven. Vi ved, at du kan Iøfte opgaven og videreføre IMPULS som det biad, der giver impulser og ny inspiration ti1 vore gildeledelser. velkommen til jobbet og lykke tii. Hl ertelig gl ldehi l sen Roberi 61

4 redakt ron elt Den "garle' reoakr ør rakk'r. Ved min fratræden som redaktør af IMPULS vi1 jeg benytte lejligheden til at sige TAK til alfe, som har bidraget med indlæg/artikler gennem de mere end fem år, ieg har hafl ansvaret for udgi.velsen af IMPULS. Jeg har, når jeg har henvendt mig tif en eildebror rned opfordring til at skrive en artikel, altld mødt stor inodekommenhed' At redieere IMPULS har givet 0llg inspiration tif mit gildeliv samt ti1 mit virke i dagligdagen iøvrigt. Jeq! : I ønskf oen nve redakl ør velkonmen _ i1 ar;eider, 06.eg vil håbe. dl den \el\'1jighed åg imødakommenhed, ieg har mødt, når ieg har opfordret gildebrødre tif at bidrage med indlæg, også må nøde ham i hans virke med IMPULS. Uden en 1-oveis-kommunikation er det svært at oprethofde den nødvendige inspiration og begejstring, og det skal der til for at udgive et bfad sorn IMPULS, der som navnet siger, gerne skul1e være IMPULS-glver til gildetedelsens arbeide for eget gi1de, såve1 som for gifdebevæge1sen. Jørgen orf i en florhenværende redaktør 62

5 redakt ione I t, Det er med stor spænding, jeg som ny redaktør af IMPULS går til arbejdet. I min gifdemestertid har jeg altld set flrero til den dag, hvor IMPULS udkom. Jeg fø1te,. at detle blad skufle kunne give mig de inpufser, der var nødvendige, for at jeg kunne yde det, jeg sku1le i Cildehaflen, Det var derfor ned store forventninger, jeg hver gang åbnede oe studerede IMPULS. TAK til Jørgen, fordi du hver gang indfrlede mine forventninger. Når jeg nu seli/ sætter mig i redaktørsto1en, er det derfor med en blanding af g]æde og nervøsitet. Glæde over, at jeg er blevet belroet den opgave at føre IMPULS videre, og nervøsitet fordi jeg er usikker med hensyn ti1, om jeg kan leve op til de forventnlnger, der med rette kan stilles ti1 redaktøren af det blad, der skaf give landets gildemestre impulser ti1 at udføre deres hverv som ledere af gilderne. Det er mit håb, at I vil være mig behjæ1pelige i mit arbejde ved at indsende stof til IMPULS. Til gengæ1d lover jeg at gøre mit bedste for at føre IMPULS videre lil stadig inspiralion for nuværende og kommende gildef edelser. Gunnar 63

6 gildemestertalen På det. netop afholdte gifdemesterstævne blev der sliflet el sporgsmåt tif redaktøren af IMPULS vedrørende eifdemestertalen. Da jeg selv mener, at udarbejdefsen af gildemestertalen er gildemesterens vigtigsle opgave i forbindelse med Gildehallen, finder jeg det rlgligt, at der benyltes megen spalteplads på dette emne. Det er lkke min mening at bringe el storl antaf gildemestertaler, så den enkefte gildemester blol kan plukke en passende tale ud af samlingen, Iioget sådanl er heft imod min indst1lling tif gildemestertalen, En enkelt gildemestertale vit dog blive bragt i ny og næ, for at vise, hvordan det ocså kan gøres. I stedet for at bringe færdige gildenesterlaler vi1 jeg forsøge at bringe dispositioner til sådanne, såfedes at den enkelte gifdemester kan tage udgangspunkt i en række stikord. og o-re'ter _rdlægge r'ne ag.e synspunkter i talen. Jeg har deltaget 1 gildehaller mange steder i landet, og jeg har hørt på mange gildenestre, Men når jeg tænker tilbage, så har de gildemest.ertafer, som har gjort indtryk på mig, aftid været præget af den pågældende gildemesters,personfige opfevelser og føle1ser, Dette, at skulfe give udtryk for sine egne fø1e1ser - sefv overfor gildebrødre - er for mange noget meget vanskeligt, men mine egne oplevefser har vist mig, at det trods a1t er de personlige synspunkter, som senere huskes. 0g en gifdemestertale skal vef huskes? 64

7 o't br ldemestertalen Hvordan så få sarnmensat en god gildemestertale? Nogl"e "gør de! barer', nens del - som det fremgik på Bildemesterstævnet - er et prob 1em for mange. Den I'rlgtlge'r roåde at gøre lkke anvise, nen jeg vi1 1 skrive en arbejdsmåde, som ved udarbej delsen afl mi ne ta1er. del på, kan jeg det lølgende behar hjulpet mig egne gildemester- Jeg har benyttet i'mønsternoteringf til at få styr på mine tanker og få dem sat sanmen l en forståe119 rækkeføige. Som udgangspunkt har jeg valgt den kerne eiler det Ibudskab,r, som jeg ønskede at nå frem tii med min ta1e. Fra kernen har jeg arbejdet mig udad på grundlag af de tanker og associationer, som kernen gav mig, Længere og længere ud, indtil jeg føite, at emnet var udt0mt e11er tilstrækkeligt be- 1yst. Derefter har jeg valgt rækkefø1gen af de forske1llge synsvinkler, som hver for sig har ført ind ti1 kernen, og endelig har jeg færdigbearbejdet talen ved at gå udefra ind mod kernen. Hvad et Så MøNSTERMETODEN? Mønslermetoden går i princippel ud på 1. at starte med hovedtanken i centrum (f.eks. illustreret) og herefter forgrene den i hovedemner 2, at finde nøgleord 3. at sætte grene på 4. at sætte de nødvendige delatjer på 5, at overskue systemet og forbinde, tænke vldere og være kreativ. 65

8 På skitserne er vist, hvorledes no ta terne langsomt vokser frem Lrdfra hovedtanken. Bygges notatet op på denne måde, vll det med 1id t øvelse være ti lstrækkefigt grund - 1ag at holde g1id emestertalen på, Fordelen ved dette er kfar: Gifdemesteren frigøres fra det beskrevne ark papir, og kan alfigevel hurti8t overskue sin tale. Der bl iver så1edes mulighed for at se på gi ldeme s tertalen tilhørerne under ta1en, hvilket giver en meget bedre kontakt undervejs 1 g1]dehal]en. En anden fordel: Gildemestertafen kan tidsmæsslgt afpasses ti1 situationen. Ved tldnød kan enkelte grene sprlnges over, eller uddybnlngen af dem undlades. Er der rigellg tld, 66

9 gi ldemes tertalen er det på den anden side fet at benytte den ekstra tid tli yderligere omtale af enkelte grendele. Møn ternotatet giver såfedes en stor grad af lleksibilltet under selve talens fremførefse. Endelig kan fremførelsen forekomme friere, uden at tråden tabes. 0g en liffe detalje: ved at talen er på een side, undgår gi1åemesteren, at t1ihørerne sidder og tæ1ler, hvor mange sider der er li1bage. Endnu engang: Dette er lkke METODEN, men måske kan denne netode være dig til hjælp. Prøv den, og se hvad der sker. t- /a<l,/.& &/ /{_ d g9 N,9P) æ lj l_'_ Litteratur: Mogens Tolstrup, Læreruddannelse, Stabens Erhvervspædagogiske 0lferup. 67

10 en c, 'r if4 ldemestertale Gildemestertafe ved en nytårsgil.dehal med væbnerop tagelse Loven er ærlig, men holden besværlig, sagde de gamte: Gad vide, on man i særris"gråå-iir Lænkt på ny!årsafren, når man saed6 ;ådan. - oet var ikke ulæn(eliqt. Skal man siee ået ljgefreml, som jeg har åec r"u,o"ås-iå,irå-" 11!yrpoet, 0.Le Vindins, een ar aacene"iåinylar, så er del nok rigtige, ar ået er en Sanske sær1ig stemning, der driver os ind i rurrerj orte neget banale løf!er, som v: i vrrkeligheden slet ikke har i 5i116s at ttofa._ og som senere bortlorkfares ved glensonheå. Er det bare sådan, ar vi rirreari!i"iåii-iir æde me.e, end v; kan fordøie? _ Må<tre i: her ved nytår, os nåske iå-r"å o" iåiiui],"o, altså kun hører der "n" å.gn t ii? Ergo vii' ieg se hell.bort fra detre specietle fænomen. de8 Kunne naske lige runde af med at sige, at den. hett ideet le nylårslate i er ";i"k;b-år;: oe ryoe sddan: "jeg venrer mig intet af.jer, og,r ma-rkke vente noget af mig, _ SKÅL lfl vr.nar tor-1iot siden hørt vore tre væbnere ::1Ti9: 19lter, som jes er srr_rpse, sikker på er neset og som yderljgere veo ritualels blev ord: -ndersr_reøår 'rvi mennesker ale-e efter, Oømmes if,f.å hvad vi gør, nen vi- undtader også efrer, hvad al søre rn- _'o"i ll1 ]?o!9".9: disse ord ryder, ""-i[rå'åi;;""''" ne- de er nøo_ ::: -3 o: alle i 8i-rdel, og godr det samme, 1?l Ji8 r"gl: at vi dlte rræn8er oem af' og Li1 ar høre tii. _ Det trænger nesker alle andre men_ forøvrigt oaså!ii; g?d!,9.yc" "a,i-r.ån-"år"iå dem rlmellgt. udadtit i åer omfang, ui iiio". - 0gså her en ti1 1i1te efteiåætninå"--' det nævnre citat fra ritualet, uddybning, om man ;ii;;--8. vii: 'rnår man der godt er ved, hvad der rigtjge, _ og IKKE gøi aet,;å;;-- 1 I 68

11 en gildemestertale man skyldigr'. Her vil jeg godt forlæi1e lidt om en forfatter, som jeg har haft stort udbytte af at 1æse, og som jeg sætter højt. Han hedder Erich Fromm, er tvsk filosof, men døde fot ca 1 1/2 år siden. Kort tid efter hans død hørte og så jeg i TV et interview med ham, optaget kun en måneds tid, før han døde. Man talte naturligvis blandt mange andre ting også en hef de1 om vold, ufredelighed, magtsyge, be- 8ær, hensynsløshed o.s.v., altsammen noget, som vi a1le kan regne ud vil ende l kaos og undergang, hvis optrapningen fortsætter som I øjebl1kket. - Som en slags konklusion på den lange samtale blev han til sfut spurgt: iter der nogen fremtid for menneskeheden, e1- Ier kører den også mod afgrunden, og hvad kan der i glvet fald gøres?rr- Fronn tænkte sig længe om, og sagde så: "hvis der overhovedel skal være en chance,-6fdet føier je8 mig endda ikke ganske overbevlst om, så kan det alene være den, at menneskeheden afstår fra og snarest forlader den meget voldsomme afgudsdyrkelse, som størstepart.en, særlig i den vestllge verden, deltager i I Afguden hedder PENGE :r' Begrebet, guldet som afgud, kendes i forvejen godt fra 2. mosebog, kap. 32, hvor Moses, som var hele folkets leder, gik sin vej for åb bale ned Herren om lovgivningsproblemer, og hvor hans broder, ARoN, ikke alene animerede, men direkte organiserede dansen om guldkalyen, og tifbedelsen af samme, hvilket medførte utaflibe tragedier og var meget tæt på at bevirke en total udslettelse. I lørste omgang kaldte Moses a1le trofaste fra Levi staome sammen og befalede dem at ihjelslå med sværd a1le afgudsdyrkerne, og jeg citerer: rrhver sin broder, og hver sin ven, og hver sin næste. - 0g Levi børn gjorde, som Moses havde sagt, og der faldt af folket på 69

12 en 8r ldemestertale den samme dag henved tre tusinde mænd.rr - Men tilbage til Erich Fromm. Hans lndtrængende tafe gjorde et slærkt indtryk på mig, og jea har efter den tid tænkt meget på, at hans konklusion må viderebringes. - Den kunne måske endda give anledning lii en frugtbar og positiv snak, f.eks. her i g1idet effer i grupperne. - Der er sikkert lkke een eneste af os, der ikke er i stand til at pege på forhotd, som beviser det rigtige i Erich Fromms advarsel. Bare eet eneste 1i11e eksempel: her i landet har vi måttet oprette særlige afdeflnger i politlet, som udefukkende iager sig af økonomiske forbrydelser, fordi disse ganske enkett har ta6el overhånd. Een og anden sidder måske så nu med spørgsmålet: ja, men kan man da ikke være et ordentligt menneske, fordi man elsker penge? - Jeg kan lade Erich Fromm svare, for han siger i en af hans sidste bøger, at når talen er om materief velstand og føfgende autoritet, og det er som overordnel livsmå1 og livsholdninb, så er det en almindellg erfarlng, at den elfer de pågældende ret hurtigt mister den naturlige, menneskelige dømmekralt, hvorved det går ud over alte de kvalilikationer, som man el1ers sætter højt. Det bliver svært elier umuligt at kende forskel på godt og ondt, på ens eget elfer næstens, på sandhed og føgn, - bere det giver pengel llan nævner et praktlsk eksempel. Folk går i kirke og hører en prædiken om kærlighed og barmhjertlghed. De sanme mennesker ville anse sig selv for tåber, ei1er det, der er værre, hvis de havde betænkelighed ved at sæfge en vare, selv om de var helt klar over, at kunden ikke havde råd t11 den. Der er også en tendens til at forbinde autoritet med eksisterende materiel overffod, men den er heldigvis ikke så dominerende. - Går 70

13 en o'l o- ldemestertale vi tilbage i vor egen historie, så er del sådanj at pengepugere, økonomiske bagmænd, som de vei skal betegnes idag, ikke har overlevet historiens kritiske vurdering, hvorimod de med de store menneskelige kvafifikationer plus ånd og kultur, sladig ses op ti1. - Men hvad kan der så gøres ved det, vil man spørge, kan 1i11e jeg gøre noget alene? Ork ja, vi kunne f.eks, aflesammen som en begyndefse holde op med at kfage. For hvad er del, de fleste klager går på? - ganske enkelt på det materlefle, - vores levefod stiger ikke nok, vores 1øns købekraft er forringet med nogle procent o.s.v. - Hvad ligner det - trods en relatlv høj levefod - at jamre over,rfattigfirserne"? - Vi burde heffer ikke stiltiende finde os i, åt man fremhæver soro smarte de mennesker, der lever af at finde økonomlske snulhuller i enhver lov, - Kort sagt: lad os sbræbe efter at få slået denne aigud i stykker, og så e11ers prøve at leve op tif det, som vores bedste overbevisning siger er ret og rigtigt, Skal vi have en lære ud af aft dette, så er det nok ikke gjort med at spænde sværdet ved lænd, og ligesom Levi børn ihjelslå alle, som er skyfdige. Vi skal nok begynde med at finde den rigtige medicin, - Vi 1ænges allesammen efter 1ykke, efter sandhed, efter retfærdighed, efter kær11ghed, efter indre frihed. - 0g så - for sidste gang i aften - Erich Fromrn, som har opskriften. Den lyder egentlig såre enkel: MAN SKAL LEVE KÆRL]GHEDEN OG TÆNKE SANDHEDEN. Dertil kræves en vis portion mod : Mod skal der til, både for at feve og for at overleve, - Kunne vores skytspatron Sct.Georg sfå en drage thjel for et redde et menneske, så kan vi vef også slå et par symbolske drager thjel for menneskehedens skyld? : 71

14 klip fra gildeblade Gildemestertalen på de foregående sider er skrevet af Evald Hansen, Nykøblng Sjæ11and. I SK0VPoSTEN fra 2.Scl.Georgs Gilde i Glostrup skriver Mette l Albert SchlielLzer har engang sagt: IDet menneskene trænger t11, er ikke flere forbud elier påbud, men at deres tanker skal ledes ind på helt andre baner.rr 0g derned mener han slørre ærlighed imellem mennesker - større næstekærlighed - større tolerance og respekt for andaes tanker og meninger. Det er sværl, for vi har ve1 alle en tilbøjelighed ti1 at sælle vort eget i relief e1ler springe over, hvor gærdet er lavest. A1t, hvad vi mennesker foretager os af betydning, har jo et motiv, son er drivkraften, der får os til at handle på en ganske bestemt måde. Lad os derfor være rige på lorståe1se, rige på omsorg og på alt, som er lyst og godt her i verden. Da tror jeg, at vl sefv bfiver rige, Men det skal ikke bare være skønne ord, men ord omsat i hand1lng, der karakterlserer os som gildebrødre. I et andet gildeblad fæste jeg føleende - til efiertanke for en og anden gildefedelse: Efter 1 1/2 år i 011det kan det være naturligt at spørge sig selv: ier dine forventninger blevet opfyldt? - og hvad så?,i Når jeg tænker tilbage på aktlviteterne i Gildel, står ic1ldeha1 med svendeoptagelse" lysende klart for nig, for dem har der været.nange af, - Det skal der selvfølgetig også, '12

15 KI ip fra gildeblade når Gl1det trar fået så mange nye gildebrødre, - men det bliver efterhånden noget ensformi8t, når de bliver gennemført efter nøjagtig sanne plan, uden at der var andet end fæf1es kaffebord, spisning og fæl1essang efler Gildehatlen. Det skal der også være, men jeg havde forventet ni.g mere al dlsse aftener, I det sidsle halve år har der dog været gennemført et par rrutraditionelle'i arrangement,er, hvilket har været meget lorfriskende. Der har også været tombola, loppemarked, spejderløb o,a, r hvor gildebrødre har måttet yde en indsats. - Det blev nogle ganske få, der lavede arbejdet, og mange flere, det: mødte frem, når aktlviteterne 1øb al stabe- 1en (hvis de iøvrigl havde lyst og vejret ikke var a1t for då11igt). Mange af de'17 nye svende med mere end 1år. i Gildet har efterfyst orientering om væbnerog ridderforberedelse, ritualer, symboler m.m. Det er også blevet toyet ffere gange, uden at der er sket noget. Det skal her oplyses, at en svend normalt inden 2 år skal lade sig optage som væbner. I år skal 2 fra Gj.ldet del.tage i væbnerforberedelsen - ingen af de Sct.Georgs Gildet adskiller sig jo i.kke fra det øvrj.ge samfund, hvor mange taler så meget om a1t det, de gerne vi1 - men det bliver kun ved rrsnakkenrr. Hvis vi skal overleve som organisation, må vi - som i det øvrige samfund - ti1 at handle, i stedet for blot at tale om det. - 0g een iing mere: vi må alfe "gøre vor pligt i stedet for at kræve vor retl. E1lers er jeg bange for, at vi bfot kan sige: Sct.Georgs Gl1det - og hvad så? En hilsen fra en positiv gildebroder. 73

16 klip fra ctl t]5 ldeblade GILDESTAFETTEN. En def gifder har den gode skik, at lade en gruppe besvare et spørgsmå1 i gildets blad, hvorefter gruppen lader I'stafetten gå videre" i form al et nyt spørgsmå1 til næste gruppe. I GLøDEN, der udsendes til Sct.Georgs Gilderne i Hillerød giver 5. gruppe fra 2. Gilde dette svar: A11erførst tak ti1 2. gruppe i 1. Gilde for stafebten. Vi har i gruppe 5 været gfade for jeres spørgsmå1, og også tilfredse med at I stiflede spørgsmå1et tit gruppen som helhed. Det giver nok et mere nuanceret svar, og samtidig fik gruppen en indholdsrig diskussion over lremaet - Spørgsmå]et Iød: ItHvorledes præger lov og løfte vore dages spejdere? Lærer de det overhovedet? Har spejderarbejdet nogen opdragende vlrkning på vore børn og hvorledes?rr Spejderloven hos DDS og KFUM/K er som bekendt 11dt forskellige, idet DDS ikke har paragraffen med, der angiver den religiøse grundholdning. I gruppe 5rs diskusslon har vi regnet spejderløftet for ens i de lorskellige korps. 1, Lærer spejderne overhovedet fov og føfte? Lov og 1øfte er undergået sprogfige revisioner i flere omgange, så de bedre skulle kunne forstås af spejderne. AlligeveI tvivler vi på, at spejderne får noget væsentligt udbytte af at lære lov og føfte udenad elfer blive undervist heri, Men det sker stadig i en vis udstrækning. Anderledes ligger det med lederne. virkellge nøglepersoner i arbejdet føfte bliver via lederne indlevet 74 De er de, og 1ov/ i spe jderne.

17 klip fra gildeblade Så på den måde lærer spejderne al1igeve1 fov og 1øf te. 2. Hvorledes præger 1ov og 1øfte spejderne i dag? Lov og 1øfte er med til at. bevidsteøre et ideal elfer formå1 med spejderarbejdet. Gruppen mener - med rislko lor at skyde forbi landstypiske lorhold - at der i dag eksperimenteres ned lov og 1øfte, måske for meget, og især i DDS, mens de grønne er mere gammeldags. Der er herved en risiko for at idealerne udvandes. Ritualer, som f.eks. ceremonier omkring 1ov og løfte har l de sidste år lkke været særtig "intr for bør^n i 12-1A års afderen. Det kan være at denne t.endens så småt er ved at vende nu. Erfaringen viser, at der i kriselider er behov lor den stabilitet, som b1.a. ritualer er med til at understøtte. Der er vist noget om, at de grønnes medfemstilgang i dag er større ens DDS. Hænger det sammen med, at de grønne er mere konservative i stifen? 3. Spejderarbejdets opdragende virkning? Både i spejdertroppen og I fodboldklubben udvikles der et godt kammeratskab - hvis barnet er med og bliver accepteret, Spejderarbejdet tilbyder en større vifte af mufigheder for gennem praktisk arbejde i en mindre gruppe, at udvikle sig og samtidig blive afslebet og indordne sig i et fæl1esskab, Koncentrationen under gennemførelse af gruppearbejde beiønnes hos spejderne. Vi mener, at dette for den enkelte kan give en større selvsikkerhed og gå-på-mod, som har betydning i a1le mulige andre sammenhænge. Giver FDF/FPF e11er fritidsklubben ikke det samme? Den voksne leder skaf være der - i 75

18 klip fra deblade kulissen - og afstikke hovedlinierne, men vl mener i gruppe 5 at arbejdet i patruljen, under en større drengs/piges ledeise og med flere aldersgrupper som pa truf j eme d l emme r - det typiske tor spejdere contra FDF/FPF eller fritidsklubberne - glver det bedste resultat. Baden Powe11 havde sikkert ret: Det, at. spejderne lærdes i naturen, studerer den og udnytter den giver mulighed for at se nalurens sammenhænge og forstå naturens sårbarhed overfor menneskenes indgreb. Spejderarbejdet er dermed med ti1 at åbne børnenes øjne for nogle værdier, som de først langt senere i llvet for alvor ser dybden i, ligesom Niels Bohr, der i naturens forunderlige system så, at der måtte være en gud bagved. Vi havde en lang og god drøftelse af emnet i gruppe 5. 0g vort svar er svært at gøre kort. Vi vif gerne give stafetten videre til gl1deledelsen i 'l. cilde med spørgsmåfet: rhvad har spejder- og gildebevægefserne at byde på i vor nuværende samlundssituation?,t OM HOLDE AT Der råbes vidt i verden om: at holde tri t at holde dorn. Der er eet bud man flygter fra i at Llolde ud si1 ob at hofde af. Piet Hein 5. gruppe,/ 2. G i l de. 76

19 Fra 1. Viborg cildes 40 års jubilæumsfesti Mel: Den daaske sdnc... Vort spejdervirke ibarndomstiden, hvor kslen lagdes til livetsbåd, der rik vi tanker, som hjalp os siden, og vore drømme blev fremtidsdåd. I vore hjerte. de luen tændte, som sidenblevtil envirksom brånd. i vore kroppe de s ner spændte, som stod sin pmve forkvinde ogmand. vor spejdertid under lilj ens mærke et tuøkorn lagdes i hje.ters muld, som danned' spiren i viljerstærke, lor Danmarks fremtid -det unge kuld. Du skabte unge med rvsse rånke, med flid os evner åt vindelrem, at gå til striden med!åbenblanke, om kamped gælder vort land og hjen. Men fælleskabet om gode minder, ermer oeandet end skonneord. som kammoate., det sammenbinder. trods grænsepæle på stridfyldt jord. og derformodesvii vort silde, rra nær og rjern under cildets togn. en stund vi dvæler ved mindetskilde. ogd.ommer om barndommensstærke hesn Gid gildetanken bestandig fænssler, den nye slægt. som den fængsled' os, opflammed' stedse de sajnme længsler. d n såmme tro, og den sammetrods. Gid altid modes i cildehallen den unge slægt, som skal lose ar. og somengang, når vi bori er falden. må lilet orre dets kald og krav. vori gildes måible! i skøn rorening, at siyrke barndommensglade bånd. og så fik tanken endnu en mening, at rakke andrecn hjalp nde hånd. vort kare gildemed liljebanner, du gav osalle så god en tid. almindets blomster vi sammen danner vo.tak fo.ballast til l,vets strid

20 symbolet

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG OG SVENDEORIENTERING SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK 1 OPTAGELSESUDVALGET FORORD / VEJLEDNING Formål. Hensigten med denne vejledning er at inspirere optagelsesudvalget i

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

DEN 2012. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 355. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2012. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 355. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 355 Side 1 kalende- 12. januar. Husk at sætte kryds i ren ved lørdag den Tilmelding senest 3. januar til Lene

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og den ene giver den anden en ørefigen. Sidstnævnte, som får ondt men ikke siger noget, skriver

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

rdig r u Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved Tlf : 75 55 31 33 Fax : 75 55 35 37 post@aagaardefterskole.dk www.aagaardefterskole.

rdig r u Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved Tlf : 75 55 31 33 Fax : 75 55 35 37 post@aagaardefterskole.dk www.aagaardefterskole. væ rdig Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved Tlf : 75 55 31 33 Fax : 75 55 35 37 r u post@aagaardefterskole.dk www.aagaardefterskole.dk fæ ll es sværdigrundlag s Ågård Efterskoles værdigrundlag

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter.

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter. MÅNEDSBREV Nummer 8 46. årgang September 2013 Denne måneds aktiviteter September Distriktsgildehal Mandag den 2. september 2013 kl. 19:00 I Spejderhytten. Næste måneds aktiviteter Oktober Fellowship Day

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget!

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget! Hej spejder! Foto: Foto: Morten Gimm Kongsfelt, Morten Bjerrum Larsen, Morten Clausen og Henrik Weigelt Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11 og 12 år. Typisk de spejdere,

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

En god kammerat. I beskrivelsen af læringspunkter for En god kammerat mærket, er der lagt vægt på følgende emner:

En god kammerat. I beskrivelsen af læringspunkter for En god kammerat mærket, er der lagt vægt på følgende emner: I spejderbevægelsen er det at være en god kammerat, et af de vigtigste elementer i det at være spejder. Det er en væsentlig del af vores identitet og det er derfor naturligt, at Det Danske Spejderkorps

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere