IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS NR.3 OKTOBEB ÅRGANG SCT. GEORGS GILDEBNE I DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS NR.3 OKTOBEB 1982 11. ÅRGANG SCT. GEORGS GILDEBNE I DANMARK"

Transkript

1 IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS NR.3 OKTOBEB ÅRGANG SCT. GEORGS GILDEBNE I DANMARK

2 HUSK! DIN FORGÆNGER I EMBEDET HAR DE TIDLIGERE NUMRE AF IMPULS HAR DU FÅET DEM? REDAKTION: Gunnar Hauerberg, Vestervang 32, øster Højst, 6240 Løgumklosler, llt EKSPEDITION: Landsgildekontoret, Mikkel Bryggers Gade 1, 1460.København K..lll. 01 ' OPLAG: 900 eksemplarer. Udgivet af Sct. Georgs Gilderne i Danmark, irikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K. Telelon

3 redakt ionelt Kære Jørgen 0rlien: Fra landsgildeledelsen skal der på dette sted lyde en stor TAK ti1 dig for den tid du har varetaget posten son redaktør af IMPULS. Du har gjort det særdeles godt, og vi har mange tilkendegivelser fra gildeledelser, som har lundet megen inspiration og god information i bladet. Vi vil.le gerne, om du kunne have forlsat arbejdet, men vi forstår ti1 fulde at du har ønsket at slutte nu. Vi ved at vi vii finde dig i anden gildesanmenhæng og at du også der vi1 virke med krali og dygt ighed. Tak fordi du skabte et godt IMPULS. Takken skal også gælde Bente, som jeg ved har været en stor hjæ1p med bladarbejdet. Hjertel ig gildehilsen Robert Kære Gunnar Hauerberg: Velkommen som ny redaktør af IMPULS, og tak fordi du så beredvill-lg sagde ja ti1 opgaven. Vi ved, at du kan Iøfte opgaven og videreføre IMPULS som det biad, der giver impulser og ny inspiration ti1 vore gildeledelser. velkommen til jobbet og lykke tii. Hl ertelig gl ldehi l sen Roberi 61

4 redakt ron elt Den "garle' reoakr ør rakk'r. Ved min fratræden som redaktør af IMPULS vi1 jeg benytte lejligheden til at sige TAK til alfe, som har bidraget med indlæg/artikler gennem de mere end fem år, ieg har hafl ansvaret for udgi.velsen af IMPULS. Jeg har, når jeg har henvendt mig tif en eildebror rned opfordring til at skrive en artikel, altld mødt stor inodekommenhed' At redieere IMPULS har givet 0llg inspiration tif mit gildeliv samt ti1 mit virke i dagligdagen iøvrigt. Jeq! : I ønskf oen nve redakl ør velkonmen _ i1 ar;eider, 06.eg vil håbe. dl den \el\'1jighed åg imødakommenhed, ieg har mødt, når ieg har opfordret gildebrødre tif at bidrage med indlæg, også må nøde ham i hans virke med IMPULS. Uden en 1-oveis-kommunikation er det svært at oprethofde den nødvendige inspiration og begejstring, og det skal der til for at udgive et bfad sorn IMPULS, der som navnet siger, gerne skul1e være IMPULS-glver til gildetedelsens arbeide for eget gi1de, såve1 som for gifdebevæge1sen. Jørgen orf i en florhenværende redaktør 62

5 redakt ione I t, Det er med stor spænding, jeg som ny redaktør af IMPULS går til arbejdet. I min gifdemestertid har jeg altld set flrero til den dag, hvor IMPULS udkom. Jeg fø1te,. at detle blad skufle kunne give mig de inpufser, der var nødvendige, for at jeg kunne yde det, jeg sku1le i Cildehaflen, Det var derfor ned store forventninger, jeg hver gang åbnede oe studerede IMPULS. TAK til Jørgen, fordi du hver gang indfrlede mine forventninger. Når jeg nu seli/ sætter mig i redaktørsto1en, er det derfor med en blanding af g]æde og nervøsitet. Glæde over, at jeg er blevet belroet den opgave at føre IMPULS videre, og nervøsitet fordi jeg er usikker med hensyn ti1, om jeg kan leve op til de forventnlnger, der med rette kan stilles ti1 redaktøren af det blad, der skaf give landets gildemestre impulser ti1 at udføre deres hverv som ledere af gilderne. Det er mit håb, at I vil være mig behjæ1pelige i mit arbejde ved at indsende stof til IMPULS. Til gengæ1d lover jeg at gøre mit bedste for at føre IMPULS videre lil stadig inspiralion for nuværende og kommende gildef edelser. Gunnar 63

6 gildemestertalen På det. netop afholdte gifdemesterstævne blev der sliflet el sporgsmåt tif redaktøren af IMPULS vedrørende eifdemestertalen. Da jeg selv mener, at udarbejdefsen af gildemestertalen er gildemesterens vigtigsle opgave i forbindelse med Gildehallen, finder jeg det rlgligt, at der benyltes megen spalteplads på dette emne. Det er lkke min mening at bringe el storl antaf gildemestertaler, så den enkefte gildemester blol kan plukke en passende tale ud af samlingen, Iioget sådanl er heft imod min indst1lling tif gildemestertalen, En enkelt gildemestertale vit dog blive bragt i ny og næ, for at vise, hvordan det ocså kan gøres. I stedet for at bringe færdige gildenesterlaler vi1 jeg forsøge at bringe dispositioner til sådanne, såfedes at den enkelte gifdemester kan tage udgangspunkt i en række stikord. og o-re'ter _rdlægge r'ne ag.e synspunkter i talen. Jeg har deltaget 1 gildehaller mange steder i landet, og jeg har hørt på mange gildenestre, Men når jeg tænker tilbage, så har de gildemest.ertafer, som har gjort indtryk på mig, aftid været præget af den pågældende gildemesters,personfige opfevelser og føle1ser, Dette, at skulfe give udtryk for sine egne fø1e1ser - sefv overfor gildebrødre - er for mange noget meget vanskeligt, men mine egne oplevefser har vist mig, at det trods a1t er de personlige synspunkter, som senere huskes. 0g en gifdemestertale skal vef huskes? 64

7 o't br ldemestertalen Hvordan så få sarnmensat en god gildemestertale? Nogl"e "gør de! barer', nens del - som det fremgik på Bildemesterstævnet - er et prob 1em for mange. Den I'rlgtlge'r roåde at gøre lkke anvise, nen jeg vi1 1 skrive en arbejdsmåde, som ved udarbej delsen afl mi ne ta1er. del på, kan jeg det lølgende behar hjulpet mig egne gildemester- Jeg har benyttet i'mønsternoteringf til at få styr på mine tanker og få dem sat sanmen l en forståe119 rækkeføige. Som udgangspunkt har jeg valgt den kerne eiler det Ibudskab,r, som jeg ønskede at nå frem tii med min ta1e. Fra kernen har jeg arbejdet mig udad på grundlag af de tanker og associationer, som kernen gav mig, Længere og længere ud, indtil jeg føite, at emnet var udt0mt e11er tilstrækkeligt be- 1yst. Derefter har jeg valgt rækkefø1gen af de forske1llge synsvinkler, som hver for sig har ført ind ti1 kernen, og endelig har jeg færdigbearbejdet talen ved at gå udefra ind mod kernen. Hvad et Så MøNSTERMETODEN? Mønslermetoden går i princippel ud på 1. at starte med hovedtanken i centrum (f.eks. illustreret) og herefter forgrene den i hovedemner 2, at finde nøgleord 3. at sætte grene på 4. at sætte de nødvendige delatjer på 5, at overskue systemet og forbinde, tænke vldere og være kreativ. 65

8 På skitserne er vist, hvorledes no ta terne langsomt vokser frem Lrdfra hovedtanken. Bygges notatet op på denne måde, vll det med 1id t øvelse være ti lstrækkefigt grund - 1ag at holde g1id emestertalen på, Fordelen ved dette er kfar: Gifdemesteren frigøres fra det beskrevne ark papir, og kan alfigevel hurti8t overskue sin tale. Der bl iver så1edes mulighed for at se på gi ldeme s tertalen tilhørerne under ta1en, hvilket giver en meget bedre kontakt undervejs 1 g1]dehal]en. En anden fordel: Gildemestertafen kan tidsmæsslgt afpasses ti1 situationen. Ved tldnød kan enkelte grene sprlnges over, eller uddybnlngen af dem undlades. Er der rigellg tld, 66

9 gi ldemes tertalen er det på den anden side fet at benytte den ekstra tid tli yderligere omtale af enkelte grendele. Møn ternotatet giver såfedes en stor grad af lleksibilltet under selve talens fremførefse. Endelig kan fremførelsen forekomme friere, uden at tråden tabes. 0g en liffe detalje: ved at talen er på een side, undgår gi1åemesteren, at t1ihørerne sidder og tæ1ler, hvor mange sider der er li1bage. Endnu engang: Dette er lkke METODEN, men måske kan denne netode være dig til hjælp. Prøv den, og se hvad der sker. t- /a<l,/.& &/ /{_ d g9 N,9P) æ lj l_'_ Litteratur: Mogens Tolstrup, Læreruddannelse, Stabens Erhvervspædagogiske 0lferup. 67

10 en c, 'r if4 ldemestertale Gildemestertafe ved en nytårsgil.dehal med væbnerop tagelse Loven er ærlig, men holden besværlig, sagde de gamte: Gad vide, on man i særris"gråå-iir Lænkt på ny!årsafren, når man saed6 ;ådan. - oet var ikke ulæn(eliqt. Skal man siee ået ljgefreml, som jeg har åec r"u,o"ås-iå,irå-" 11!yrpoet, 0.Le Vindins, een ar aacene"iåinylar, så er del nok rigtige, ar ået er en Sanske sær1ig stemning, der driver os ind i rurrerj orte neget banale løf!er, som v: i vrrkeligheden slet ikke har i 5i116s at ttofa._ og som senere bortlorkfares ved glensonheå. Er det bare sådan, ar vi rirreari!i"iåii-iir æde me.e, end v; kan fordøie? _ Må<tre i: her ved nytår, os nåske iå-r"å o" iåiiui],"o, altså kun hører der "n" å.gn t ii? Ergo vii' ieg se hell.bort fra detre specietle fænomen. de8 Kunne naske lige runde af med at sige, at den. hett ideet le nylårslate i er ";i"k;b-år;: oe ryoe sddan: "jeg venrer mig intet af.jer, og,r ma-rkke vente noget af mig, _ SKÅL lfl vr.nar tor-1iot siden hørt vore tre væbnere ::1Ti9: 19lter, som jes er srr_rpse, sikker på er neset og som yderljgere veo ritualels blev ord: -ndersr_reøår 'rvi mennesker ale-e efter, Oømmes if,f.å hvad vi gør, nen vi- undtader også efrer, hvad al søre rn- _'o"i ll1 ]?o!9".9: disse ord ryder, ""-i[rå'åi;;""''" ne- de er nøo_ ::: -3 o: alle i 8i-rdel, og godr det samme, 1?l Ji8 r"gl: at vi dlte rræn8er oem af' og Li1 ar høre tii. _ Det trænger nesker alle andre men_ forøvrigt oaså!ii; g?d!,9.yc" "a,i-r.ån-"år"iå dem rlmellgt. udadtit i åer omfang, ui iiio". - 0gså her en ti1 1i1te efteiåætninå"--' det nævnre citat fra ritualet, uddybning, om man ;ii;;--8. vii: 'rnår man der godt er ved, hvad der rigtjge, _ og IKKE gøi aet,;å;;-- 1 I 68

11 en gildemestertale man skyldigr'. Her vil jeg godt forlæi1e lidt om en forfatter, som jeg har haft stort udbytte af at 1æse, og som jeg sætter højt. Han hedder Erich Fromm, er tvsk filosof, men døde fot ca 1 1/2 år siden. Kort tid efter hans død hørte og så jeg i TV et interview med ham, optaget kun en måneds tid, før han døde. Man talte naturligvis blandt mange andre ting også en hef de1 om vold, ufredelighed, magtsyge, be- 8ær, hensynsløshed o.s.v., altsammen noget, som vi a1le kan regne ud vil ende l kaos og undergang, hvis optrapningen fortsætter som I øjebl1kket. - Som en slags konklusion på den lange samtale blev han til sfut spurgt: iter der nogen fremtid for menneskeheden, e1- Ier kører den også mod afgrunden, og hvad kan der i glvet fald gøres?rr- Fronn tænkte sig længe om, og sagde så: "hvis der overhovedel skal være en chance,-6fdet føier je8 mig endda ikke ganske overbevlst om, så kan det alene være den, at menneskeheden afstår fra og snarest forlader den meget voldsomme afgudsdyrkelse, som størstepart.en, særlig i den vestllge verden, deltager i I Afguden hedder PENGE :r' Begrebet, guldet som afgud, kendes i forvejen godt fra 2. mosebog, kap. 32, hvor Moses, som var hele folkets leder, gik sin vej for åb bale ned Herren om lovgivningsproblemer, og hvor hans broder, ARoN, ikke alene animerede, men direkte organiserede dansen om guldkalyen, og tifbedelsen af samme, hvilket medførte utaflibe tragedier og var meget tæt på at bevirke en total udslettelse. I lørste omgang kaldte Moses a1le trofaste fra Levi staome sammen og befalede dem at ihjelslå med sværd a1le afgudsdyrkerne, og jeg citerer: rrhver sin broder, og hver sin ven, og hver sin næste. - 0g Levi børn gjorde, som Moses havde sagt, og der faldt af folket på 69

12 en 8r ldemestertale den samme dag henved tre tusinde mænd.rr - Men tilbage til Erich Fromm. Hans lndtrængende tafe gjorde et slærkt indtryk på mig, og jea har efter den tid tænkt meget på, at hans konklusion må viderebringes. - Den kunne måske endda give anledning lii en frugtbar og positiv snak, f.eks. her i g1idet effer i grupperne. - Der er sikkert lkke een eneste af os, der ikke er i stand til at pege på forhotd, som beviser det rigtige i Erich Fromms advarsel. Bare eet eneste 1i11e eksempel: her i landet har vi måttet oprette særlige afdeflnger i politlet, som udefukkende iager sig af økonomiske forbrydelser, fordi disse ganske enkett har ta6el overhånd. Een og anden sidder måske så nu med spørgsmålet: ja, men kan man da ikke være et ordentligt menneske, fordi man elsker penge? - Jeg kan lade Erich Fromm svare, for han siger i en af hans sidste bøger, at når talen er om materief velstand og føfgende autoritet, og det er som overordnel livsmå1 og livsholdninb, så er det en almindellg erfarlng, at den elfer de pågældende ret hurtigt mister den naturlige, menneskelige dømmekralt, hvorved det går ud over alte de kvalilikationer, som man el1ers sætter højt. Det bliver svært elier umuligt at kende forskel på godt og ondt, på ens eget elfer næstens, på sandhed og føgn, - bere det giver pengel llan nævner et praktlsk eksempel. Folk går i kirke og hører en prædiken om kærlighed og barmhjertlghed. De sanme mennesker ville anse sig selv for tåber, ei1er det, der er værre, hvis de havde betænkelighed ved at sæfge en vare, selv om de var helt klar over, at kunden ikke havde råd t11 den. Der er også en tendens til at forbinde autoritet med eksisterende materiel overffod, men den er heldigvis ikke så dominerende. - Går 70

13 en o'l o- ldemestertale vi tilbage i vor egen historie, så er del sådanj at pengepugere, økonomiske bagmænd, som de vei skal betegnes idag, ikke har overlevet historiens kritiske vurdering, hvorimod de med de store menneskelige kvafifikationer plus ånd og kultur, sladig ses op ti1. - Men hvad kan der så gøres ved det, vil man spørge, kan 1i11e jeg gøre noget alene? Ork ja, vi kunne f.eks, aflesammen som en begyndefse holde op med at kfage. For hvad er del, de fleste klager går på? - ganske enkelt på det materlefle, - vores levefod stiger ikke nok, vores 1øns købekraft er forringet med nogle procent o.s.v. - Hvad ligner det - trods en relatlv høj levefod - at jamre over,rfattigfirserne"? - Vi burde heffer ikke stiltiende finde os i, åt man fremhæver soro smarte de mennesker, der lever af at finde økonomlske snulhuller i enhver lov, - Kort sagt: lad os sbræbe efter at få slået denne aigud i stykker, og så e11ers prøve at leve op tif det, som vores bedste overbevisning siger er ret og rigtigt, Skal vi have en lære ud af aft dette, så er det nok ikke gjort med at spænde sværdet ved lænd, og ligesom Levi børn ihjelslå alle, som er skyfdige. Vi skal nok begynde med at finde den rigtige medicin, - Vi 1ænges allesammen efter 1ykke, efter sandhed, efter retfærdighed, efter kær11ghed, efter indre frihed. - 0g så - for sidste gang i aften - Erich Fromrn, som har opskriften. Den lyder egentlig såre enkel: MAN SKAL LEVE KÆRL]GHEDEN OG TÆNKE SANDHEDEN. Dertil kræves en vis portion mod : Mod skal der til, både for at feve og for at overleve, - Kunne vores skytspatron Sct.Georg sfå en drage thjel for et redde et menneske, så kan vi vef også slå et par symbolske drager thjel for menneskehedens skyld? : 71

14 klip fra gildeblade Gildemestertalen på de foregående sider er skrevet af Evald Hansen, Nykøblng Sjæ11and. I SK0VPoSTEN fra 2.Scl.Georgs Gilde i Glostrup skriver Mette l Albert SchlielLzer har engang sagt: IDet menneskene trænger t11, er ikke flere forbud elier påbud, men at deres tanker skal ledes ind på helt andre baner.rr 0g derned mener han slørre ærlighed imellem mennesker - større næstekærlighed - større tolerance og respekt for andaes tanker og meninger. Det er sværl, for vi har ve1 alle en tilbøjelighed ti1 at sælle vort eget i relief e1ler springe over, hvor gærdet er lavest. A1t, hvad vi mennesker foretager os af betydning, har jo et motiv, son er drivkraften, der får os til at handle på en ganske bestemt måde. Lad os derfor være rige på lorståe1se, rige på omsorg og på alt, som er lyst og godt her i verden. Da tror jeg, at vl sefv bfiver rige, Men det skal ikke bare være skønne ord, men ord omsat i hand1lng, der karakterlserer os som gildebrødre. I et andet gildeblad fæste jeg føleende - til efiertanke for en og anden gildefedelse: Efter 1 1/2 år i 011det kan det være naturligt at spørge sig selv: ier dine forventninger blevet opfyldt? - og hvad så?,i Når jeg tænker tilbage på aktlviteterne i Gildel, står ic1ldeha1 med svendeoptagelse" lysende klart for nig, for dem har der været.nange af, - Det skal der selvfølgetig også, '12

15 KI ip fra gildeblade når Gl1det trar fået så mange nye gildebrødre, - men det bliver efterhånden noget ensformi8t, når de bliver gennemført efter nøjagtig sanne plan, uden at der var andet end fæf1es kaffebord, spisning og fæl1essang efler Gildehatlen. Det skal der også være, men jeg havde forventet ni.g mere al dlsse aftener, I det sidsle halve år har der dog været gennemført et par rrutraditionelle'i arrangement,er, hvilket har været meget lorfriskende. Der har også været tombola, loppemarked, spejderløb o,a, r hvor gildebrødre har måttet yde en indsats. - Det blev nogle ganske få, der lavede arbejdet, og mange flere, det: mødte frem, når aktlviteterne 1øb al stabe- 1en (hvis de iøvrigl havde lyst og vejret ikke var a1t for då11igt). Mange af de'17 nye svende med mere end 1år. i Gildet har efterfyst orientering om væbnerog ridderforberedelse, ritualer, symboler m.m. Det er også blevet toyet ffere gange, uden at der er sket noget. Det skal her oplyses, at en svend normalt inden 2 år skal lade sig optage som væbner. I år skal 2 fra Gj.ldet del.tage i væbnerforberedelsen - ingen af de Sct.Georgs Gildet adskiller sig jo i.kke fra det øvrj.ge samfund, hvor mange taler så meget om a1t det, de gerne vi1 - men det bliver kun ved rrsnakkenrr. Hvis vi skal overleve som organisation, må vi - som i det øvrige samfund - ti1 at handle, i stedet for blot at tale om det. - 0g een iing mere: vi må alfe "gøre vor pligt i stedet for at kræve vor retl. E1lers er jeg bange for, at vi bfot kan sige: Sct.Georgs Gl1det - og hvad så? En hilsen fra en positiv gildebroder. 73

16 klip fra ctl t]5 ldeblade GILDESTAFETTEN. En def gifder har den gode skik, at lade en gruppe besvare et spørgsmå1 i gildets blad, hvorefter gruppen lader I'stafetten gå videre" i form al et nyt spørgsmå1 til næste gruppe. I GLøDEN, der udsendes til Sct.Georgs Gilderne i Hillerød giver 5. gruppe fra 2. Gilde dette svar: A11erførst tak ti1 2. gruppe i 1. Gilde for stafebten. Vi har i gruppe 5 været gfade for jeres spørgsmå1, og også tilfredse med at I stiflede spørgsmå1et tit gruppen som helhed. Det giver nok et mere nuanceret svar, og samtidig fik gruppen en indholdsrig diskussion over lremaet - Spørgsmå]et Iød: ItHvorledes præger lov og løfte vore dages spejdere? Lærer de det overhovedet? Har spejderarbejdet nogen opdragende vlrkning på vore børn og hvorledes?rr Spejderloven hos DDS og KFUM/K er som bekendt 11dt forskellige, idet DDS ikke har paragraffen med, der angiver den religiøse grundholdning. I gruppe 5rs diskusslon har vi regnet spejderløftet for ens i de lorskellige korps. 1, Lærer spejderne overhovedet fov og føfte? Lov og 1øfte er undergået sprogfige revisioner i flere omgange, så de bedre skulle kunne forstås af spejderne. AlligeveI tvivler vi på, at spejderne får noget væsentligt udbytte af at lære lov og føfte udenad elfer blive undervist heri, Men det sker stadig i en vis udstrækning. Anderledes ligger det med lederne. virkellge nøglepersoner i arbejdet føfte bliver via lederne indlevet 74 De er de, og 1ov/ i spe jderne.

17 klip fra gildeblade Så på den måde lærer spejderne al1igeve1 fov og 1øf te. 2. Hvorledes præger 1ov og 1øfte spejderne i dag? Lov og 1øfte er med til at. bevidsteøre et ideal elfer formå1 med spejderarbejdet. Gruppen mener - med rislko lor at skyde forbi landstypiske lorhold - at der i dag eksperimenteres ned lov og 1øfte, måske for meget, og især i DDS, mens de grønne er mere gammeldags. Der er herved en risiko for at idealerne udvandes. Ritualer, som f.eks. ceremonier omkring 1ov og løfte har l de sidste år lkke været særtig "intr for bør^n i 12-1A års afderen. Det kan være at denne t.endens så småt er ved at vende nu. Erfaringen viser, at der i kriselider er behov lor den stabilitet, som b1.a. ritualer er med til at understøtte. Der er vist noget om, at de grønnes medfemstilgang i dag er større ens DDS. Hænger det sammen med, at de grønne er mere konservative i stifen? 3. Spejderarbejdets opdragende virkning? Både i spejdertroppen og I fodboldklubben udvikles der et godt kammeratskab - hvis barnet er med og bliver accepteret, Spejderarbejdet tilbyder en større vifte af mufigheder for gennem praktisk arbejde i en mindre gruppe, at udvikle sig og samtidig blive afslebet og indordne sig i et fæl1esskab, Koncentrationen under gennemførelse af gruppearbejde beiønnes hos spejderne. Vi mener, at dette for den enkelte kan give en større selvsikkerhed og gå-på-mod, som har betydning i a1le mulige andre sammenhænge. Giver FDF/FPF e11er fritidsklubben ikke det samme? Den voksne leder skaf være der - i 75

18 klip fra deblade kulissen - og afstikke hovedlinierne, men vl mener i gruppe 5 at arbejdet i patruljen, under en større drengs/piges ledeise og med flere aldersgrupper som pa truf j eme d l emme r - det typiske tor spejdere contra FDF/FPF eller fritidsklubberne - glver det bedste resultat. Baden Powe11 havde sikkert ret: Det, at. spejderne lærdes i naturen, studerer den og udnytter den giver mulighed for at se nalurens sammenhænge og forstå naturens sårbarhed overfor menneskenes indgreb. Spejderarbejdet er dermed med ti1 at åbne børnenes øjne for nogle værdier, som de først langt senere i llvet for alvor ser dybden i, ligesom Niels Bohr, der i naturens forunderlige system så, at der måtte være en gud bagved. Vi havde en lang og god drøftelse af emnet i gruppe 5. 0g vort svar er svært at gøre kort. Vi vif gerne give stafetten videre til gl1deledelsen i 'l. cilde med spørgsmåfet: rhvad har spejder- og gildebevægefserne at byde på i vor nuværende samlundssituation?,t OM HOLDE AT Der råbes vidt i verden om: at holde tri t at holde dorn. Der er eet bud man flygter fra i at Llolde ud si1 ob at hofde af. Piet Hein 5. gruppe,/ 2. G i l de. 76

19 Fra 1. Viborg cildes 40 års jubilæumsfesti Mel: Den daaske sdnc... Vort spejdervirke ibarndomstiden, hvor kslen lagdes til livetsbåd, der rik vi tanker, som hjalp os siden, og vore drømme blev fremtidsdåd. I vore hjerte. de luen tændte, som sidenblevtil envirksom brånd. i vore kroppe de s ner spændte, som stod sin pmve forkvinde ogmand. vor spejdertid under lilj ens mærke et tuøkorn lagdes i hje.ters muld, som danned' spiren i viljerstærke, lor Danmarks fremtid -det unge kuld. Du skabte unge med rvsse rånke, med flid os evner åt vindelrem, at gå til striden med!åbenblanke, om kamped gælder vort land og hjen. Men fælleskabet om gode minder, ermer oeandet end skonneord. som kammoate., det sammenbinder. trods grænsepæle på stridfyldt jord. og derformodesvii vort silde, rra nær og rjern under cildets togn. en stund vi dvæler ved mindetskilde. ogd.ommer om barndommensstærke hesn Gid gildetanken bestandig fænssler, den nye slægt. som den fængsled' os, opflammed' stedse de sajnme længsler. d n såmme tro, og den sammetrods. Gid altid modes i cildehallen den unge slægt, som skal lose ar. og somengang, når vi bori er falden. må lilet orre dets kald og krav. vori gildes måible! i skøn rorening, at siyrke barndommensglade bånd. og så fik tanken endnu en mening, at rakke andrecn hjalp nde hånd. vort kare gildemed liljebanner, du gav osalle så god en tid. almindets blomster vi sammen danner vo.tak fo.ballast til l,vets strid

20 symbolet

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 Helligånden oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen Når jeg underviser mine konfirmander, har et af temaerne de seneste år været

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Salmer: 754, 31, 549 / 571, 321v6-7, , 31, 549 / 571, 321v6-7,

Salmer: 754, 31, 549 / 571, 321v6-7, , 31, 549 / 571, 321v6-7, 1 Allehelgen: Mt.5.13-16. Salmer: 754, 31, 549 / 571, 321v6-7, 732. 732, 31, 549 / 571, 321v6-7, 787.... H/B.061116. Åb.21.1-7. Så vær hos os i sorgen, og lad det under ske, at vi din påskemorgen må gennem

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen.

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen. 1 Konfirmationerne i Borbjerg og Hogager 2016. Salmer: 478, 29, 658 / 68, 192v1,3+7, 70. Tekster: Psal.8, Jh.21.15-19.... Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu.

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. juni 2013 Kirkedag: 1.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: SK: 747 * 696 * 47 * 474 * 724 LL: 747 * 447 * 449 * 696 * 47 * 474 * 724 Hvem kommer ind

Læs mere

Alle helgen I 2015 Strellev

Alle helgen I 2015 Strellev For et par år siden indviede man et fælles gravsted for hjemløse og andre udsatte på Assistens Kirkegård i København. Gravstedet blev oprettet for at anerkende gadens folk, at give dem et sted, hvor de

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Larmende længsler og sjælens forunderlige veje Oplysning om selvindsigt Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Copyright 2012 Charlotte Grøhn Matthiesen All rights reserved Udgivet 2012

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Nr. 3 juli august - september årg.

Nr. 3 juli august - september årg. Nr. 3 juli august - september 2009 57. årg. GOD SOMMER G God sommer til alle, vi har jo alle en opfattelse af hvad der er en god sommer. Nogle vil helst til sydens sol og ligge ved stranden andre vil helst

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Og det er i lyset af det, at det er det første emne, der tages op i kirkeårets vækst- og trosliv.

Og det er i lyset af det, at det er det første emne, der tages op i kirkeårets vækst- og trosliv. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 29. maj 2016 Kirkedag: 1.s.e.Trin/B Tekst: Præd 5,9-19; 1 Tim 6,6-12; Luk 12,13-21 Salmer: SK: 30 * 562 * 595 * 555,4 * 672,1+4 LL: 30 * 562 * 616 * 595

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16,11-18 - 2. Peters brev 1,3-11 - Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken I indledningen i dag nævnte jeg startsalmen. I den salme digtede Kingo som skrev

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Salmer: Indgangssalme: DDS 749: I østen stiger solen op Salme før prædikenen: DDS 70: Du kom til vor runde jord Salme efter prædikenen: DDS 478: Vi kommer

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Det, der først bliver opdaget, når det er for sent. For forsiden ser jo fin ud. Og det må være forsiden, der er sandheden. Eller hvad?

Det, der først bliver opdaget, når det er for sent. For forsiden ser jo fin ud. Og det må være forsiden, der er sandheden. Eller hvad? PRÆDIKEN SØNDAG DEN 11.MARTS 2012 3.SØNDAG I FASTEN VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: 2.Mos.32,7-10.30-32; Åb.2,1-7; Joh.8,42-51 Salmer: 4,390,341,155,217 Fader vor i høje sale, Kom din pagt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

Når sygdommen rammer DAN K. MÅNSSON, SPRINT AAGAARD KORSHOLM, JENS PETER HANSEN, INGRID LUND MARKUSSEN OG PETER V. LEGARTH LOHSE BIBELSTUDIE

Når sygdommen rammer DAN K. MÅNSSON, SPRINT AAGAARD KORSHOLM, JENS PETER HANSEN, INGRID LUND MARKUSSEN OG PETER V. LEGARTH LOHSE BIBELSTUDIE Når sygdommen rammer DAN K. MÅNSSON, SPRINT AAGAARD KORSHOLM, JENS PETER HANSEN, INGRID LUND MARKUSSEN OG PETER V. LEGARTH LOHSE BIBELSTUDIE FLERE FORFATTERE Når sygdommen rammer BIBELSTUDIE LOHSE Indhold

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen

Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen Videbegær Du elsker at lære nyt, ikke fordi du skal, men fordi du har lyst. Du kan

Læs mere

21. søndag efter trinitatis

21. søndag efter trinitatis 21. søndag efter trinitatis Sneum kirke, søndag den 9. november kl.10.15-21.søndag efter trinitatis Gud Fader, Søn og Helligånd, du som er i himlen og på jorden, alle menneskers liv tilhører dig. Tak fordi

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent side 1. Prædiken til 2.søndag i advent Tekst. Lukas 21,25-36.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent side 1. Prædiken til 2.søndag i advent Tekst. Lukas 21,25-36. 04-12-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2016. Tekst. Lukas 21,25-36. Adventstiden er fyldt af forventning. At vente på noget fylder meget i vores liv. Vi er alle mennesker som lever med forventninger.

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

18. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. oktober 2014 kl. 10.00. Salmer: 730/434/335/292//368/439/458/696

18. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. oktober 2014 kl. 10.00. Salmer: 730/434/335/292//368/439/458/696 1 18. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. oktober 2014 kl. 10.00. Salmer: 730/434/335/292//368/439/458/696 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Vi er i kirke til

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

BIBEL SAFARI. Safari MELLEMSPIL D C G D. INTRO Jah! D G Hm A Safari Woho hooo D G Hm A

BIBEL SAFARI. Safari MELLEMSPIL D C G D. INTRO Jah! D G Hm A Safari Woho hooo D G Hm A SFRI Safari 1 2017 - T&M: Joachim ejslet Jah! Safari Woho hooo Vi kikker ned Vi åbner op Fantastiske ting der sker! Vi zoomer ind Vi zoomer ud et er bibelens ud vi ser! et er dybt - yeah et er højt - oh

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Det er meget vigtigt, at vi er med så langt. Det er også vigtigt for mig, at vi kan følge hinanden i dette. For fortællingen om

Det er meget vigtigt, at vi er med så langt. Det er også vigtigt for mig, at vi kan følge hinanden i dette. For fortællingen om Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 8. december 2013 Kirkedag: 2.s.i advent/b Tekst: Matt 25,1-13 Salmer: SK: 268 * 447 * 49 * 258 * 272 * 275,2 * 275,3-6 LL: 268 * 258 * 272 * 275,2 * 275,3-6

Læs mere

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer.

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer. Skærtorsdag den 5. april 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 17.30. Tekster: 2.Mosebog 12,1-11 og Matt. 26,17-30. Salmer: 466-476/473 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere