IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS NR.3 OKTOBEB ÅRGANG SCT. GEORGS GILDEBNE I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS NR.3 OKTOBEB 1982 11. ÅRGANG SCT. GEORGS GILDEBNE I DANMARK"

Transkript

1 IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS NR.3 OKTOBEB ÅRGANG SCT. GEORGS GILDEBNE I DANMARK

2 HUSK! DIN FORGÆNGER I EMBEDET HAR DE TIDLIGERE NUMRE AF IMPULS HAR DU FÅET DEM? REDAKTION: Gunnar Hauerberg, Vestervang 32, øster Højst, 6240 Løgumklosler, llt EKSPEDITION: Landsgildekontoret, Mikkel Bryggers Gade 1, 1460.København K..lll. 01 ' OPLAG: 900 eksemplarer. Udgivet af Sct. Georgs Gilderne i Danmark, irikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K. Telelon

3 redakt ionelt Kære Jørgen 0rlien: Fra landsgildeledelsen skal der på dette sted lyde en stor TAK ti1 dig for den tid du har varetaget posten son redaktør af IMPULS. Du har gjort det særdeles godt, og vi har mange tilkendegivelser fra gildeledelser, som har lundet megen inspiration og god information i bladet. Vi vil.le gerne, om du kunne have forlsat arbejdet, men vi forstår ti1 fulde at du har ønsket at slutte nu. Vi ved at vi vii finde dig i anden gildesanmenhæng og at du også der vi1 virke med krali og dygt ighed. Tak fordi du skabte et godt IMPULS. Takken skal også gælde Bente, som jeg ved har været en stor hjæ1p med bladarbejdet. Hjertel ig gildehilsen Robert Kære Gunnar Hauerberg: Velkommen som ny redaktør af IMPULS, og tak fordi du så beredvill-lg sagde ja ti1 opgaven. Vi ved, at du kan Iøfte opgaven og videreføre IMPULS som det biad, der giver impulser og ny inspiration ti1 vore gildeledelser. velkommen til jobbet og lykke tii. Hl ertelig gl ldehi l sen Roberi 61

4 redakt ron elt Den "garle' reoakr ør rakk'r. Ved min fratræden som redaktør af IMPULS vi1 jeg benytte lejligheden til at sige TAK til alfe, som har bidraget med indlæg/artikler gennem de mere end fem år, ieg har hafl ansvaret for udgi.velsen af IMPULS. Jeg har, når jeg har henvendt mig tif en eildebror rned opfordring til at skrive en artikel, altld mødt stor inodekommenhed' At redieere IMPULS har givet 0llg inspiration tif mit gildeliv samt ti1 mit virke i dagligdagen iøvrigt. Jeq! : I ønskf oen nve redakl ør velkonmen _ i1 ar;eider, 06.eg vil håbe. dl den \el\'1jighed åg imødakommenhed, ieg har mødt, når ieg har opfordret gildebrødre tif at bidrage med indlæg, også må nøde ham i hans virke med IMPULS. Uden en 1-oveis-kommunikation er det svært at oprethofde den nødvendige inspiration og begejstring, og det skal der til for at udgive et bfad sorn IMPULS, der som navnet siger, gerne skul1e være IMPULS-glver til gildetedelsens arbeide for eget gi1de, såve1 som for gifdebevæge1sen. Jørgen orf i en florhenværende redaktør 62

5 redakt ione I t, Det er med stor spænding, jeg som ny redaktør af IMPULS går til arbejdet. I min gifdemestertid har jeg altld set flrero til den dag, hvor IMPULS udkom. Jeg fø1te,. at detle blad skufle kunne give mig de inpufser, der var nødvendige, for at jeg kunne yde det, jeg sku1le i Cildehaflen, Det var derfor ned store forventninger, jeg hver gang åbnede oe studerede IMPULS. TAK til Jørgen, fordi du hver gang indfrlede mine forventninger. Når jeg nu seli/ sætter mig i redaktørsto1en, er det derfor med en blanding af g]æde og nervøsitet. Glæde over, at jeg er blevet belroet den opgave at føre IMPULS videre, og nervøsitet fordi jeg er usikker med hensyn ti1, om jeg kan leve op til de forventnlnger, der med rette kan stilles ti1 redaktøren af det blad, der skaf give landets gildemestre impulser ti1 at udføre deres hverv som ledere af gilderne. Det er mit håb, at I vil være mig behjæ1pelige i mit arbejde ved at indsende stof til IMPULS. Til gengæ1d lover jeg at gøre mit bedste for at føre IMPULS videre lil stadig inspiralion for nuværende og kommende gildef edelser. Gunnar 63

6 gildemestertalen På det. netop afholdte gifdemesterstævne blev der sliflet el sporgsmåt tif redaktøren af IMPULS vedrørende eifdemestertalen. Da jeg selv mener, at udarbejdefsen af gildemestertalen er gildemesterens vigtigsle opgave i forbindelse med Gildehallen, finder jeg det rlgligt, at der benyltes megen spalteplads på dette emne. Det er lkke min mening at bringe el storl antaf gildemestertaler, så den enkefte gildemester blol kan plukke en passende tale ud af samlingen, Iioget sådanl er heft imod min indst1lling tif gildemestertalen, En enkelt gildemestertale vit dog blive bragt i ny og næ, for at vise, hvordan det ocså kan gøres. I stedet for at bringe færdige gildenesterlaler vi1 jeg forsøge at bringe dispositioner til sådanne, såfedes at den enkelte gifdemester kan tage udgangspunkt i en række stikord. og o-re'ter _rdlægge r'ne ag.e synspunkter i talen. Jeg har deltaget 1 gildehaller mange steder i landet, og jeg har hørt på mange gildenestre, Men når jeg tænker tilbage, så har de gildemest.ertafer, som har gjort indtryk på mig, aftid været præget af den pågældende gildemesters,personfige opfevelser og føle1ser, Dette, at skulfe give udtryk for sine egne fø1e1ser - sefv overfor gildebrødre - er for mange noget meget vanskeligt, men mine egne oplevefser har vist mig, at det trods a1t er de personlige synspunkter, som senere huskes. 0g en gifdemestertale skal vef huskes? 64

7 o't br ldemestertalen Hvordan så få sarnmensat en god gildemestertale? Nogl"e "gør de! barer', nens del - som det fremgik på Bildemesterstævnet - er et prob 1em for mange. Den I'rlgtlge'r roåde at gøre lkke anvise, nen jeg vi1 1 skrive en arbejdsmåde, som ved udarbej delsen afl mi ne ta1er. del på, kan jeg det lølgende behar hjulpet mig egne gildemester- Jeg har benyttet i'mønsternoteringf til at få styr på mine tanker og få dem sat sanmen l en forståe119 rækkeføige. Som udgangspunkt har jeg valgt den kerne eiler det Ibudskab,r, som jeg ønskede at nå frem tii med min ta1e. Fra kernen har jeg arbejdet mig udad på grundlag af de tanker og associationer, som kernen gav mig, Længere og længere ud, indtil jeg føite, at emnet var udt0mt e11er tilstrækkeligt be- 1yst. Derefter har jeg valgt rækkefø1gen af de forske1llge synsvinkler, som hver for sig har ført ind ti1 kernen, og endelig har jeg færdigbearbejdet talen ved at gå udefra ind mod kernen. Hvad et Så MøNSTERMETODEN? Mønslermetoden går i princippel ud på 1. at starte med hovedtanken i centrum (f.eks. illustreret) og herefter forgrene den i hovedemner 2, at finde nøgleord 3. at sætte grene på 4. at sætte de nødvendige delatjer på 5, at overskue systemet og forbinde, tænke vldere og være kreativ. 65

8 På skitserne er vist, hvorledes no ta terne langsomt vokser frem Lrdfra hovedtanken. Bygges notatet op på denne måde, vll det med 1id t øvelse være ti lstrækkefigt grund - 1ag at holde g1id emestertalen på, Fordelen ved dette er kfar: Gifdemesteren frigøres fra det beskrevne ark papir, og kan alfigevel hurti8t overskue sin tale. Der bl iver så1edes mulighed for at se på gi ldeme s tertalen tilhørerne under ta1en, hvilket giver en meget bedre kontakt undervejs 1 g1]dehal]en. En anden fordel: Gildemestertafen kan tidsmæsslgt afpasses ti1 situationen. Ved tldnød kan enkelte grene sprlnges over, eller uddybnlngen af dem undlades. Er der rigellg tld, 66

9 gi ldemes tertalen er det på den anden side fet at benytte den ekstra tid tli yderligere omtale af enkelte grendele. Møn ternotatet giver såfedes en stor grad af lleksibilltet under selve talens fremførefse. Endelig kan fremførelsen forekomme friere, uden at tråden tabes. 0g en liffe detalje: ved at talen er på een side, undgår gi1åemesteren, at t1ihørerne sidder og tæ1ler, hvor mange sider der er li1bage. Endnu engang: Dette er lkke METODEN, men måske kan denne netode være dig til hjælp. Prøv den, og se hvad der sker. t- /a<l,/.& &/ /{_ d g9 N,9P) æ lj l_'_ Litteratur: Mogens Tolstrup, Læreruddannelse, Stabens Erhvervspædagogiske 0lferup. 67

10 en c, 'r if4 ldemestertale Gildemestertafe ved en nytårsgil.dehal med væbnerop tagelse Loven er ærlig, men holden besværlig, sagde de gamte: Gad vide, on man i særris"gråå-iir Lænkt på ny!årsafren, når man saed6 ;ådan. - oet var ikke ulæn(eliqt. Skal man siee ået ljgefreml, som jeg har åec r"u,o"ås-iå,irå-" 11!yrpoet, 0.Le Vindins, een ar aacene"iåinylar, så er del nok rigtige, ar ået er en Sanske sær1ig stemning, der driver os ind i rurrerj orte neget banale løf!er, som v: i vrrkeligheden slet ikke har i 5i116s at ttofa._ og som senere bortlorkfares ved glensonheå. Er det bare sådan, ar vi rirreari!i"iåii-iir æde me.e, end v; kan fordøie? _ Må<tre i: her ved nytår, os nåske iå-r"å o" iåiiui],"o, altså kun hører der "n" å.gn t ii? Ergo vii' ieg se hell.bort fra detre specietle fænomen. de8 Kunne naske lige runde af med at sige, at den. hett ideet le nylårslate i er ";i"k;b-år;: oe ryoe sddan: "jeg venrer mig intet af.jer, og,r ma-rkke vente noget af mig, _ SKÅL lfl vr.nar tor-1iot siden hørt vore tre væbnere ::1Ti9: 19lter, som jes er srr_rpse, sikker på er neset og som yderljgere veo ritualels blev ord: -ndersr_reøår 'rvi mennesker ale-e efter, Oømmes if,f.å hvad vi gør, nen vi- undtader også efrer, hvad al søre rn- _'o"i ll1 ]?o!9".9: disse ord ryder, ""-i[rå'åi;;""''" ne- de er nøo_ ::: -3 o: alle i 8i-rdel, og godr det samme, 1?l Ji8 r"gl: at vi dlte rræn8er oem af' og Li1 ar høre tii. _ Det trænger nesker alle andre men_ forøvrigt oaså!ii; g?d!,9.yc" "a,i-r.ån-"år"iå dem rlmellgt. udadtit i åer omfang, ui iiio". - 0gså her en ti1 1i1te efteiåætninå"--' det nævnre citat fra ritualet, uddybning, om man ;ii;;--8. vii: 'rnår man der godt er ved, hvad der rigtjge, _ og IKKE gøi aet,;å;;-- 1 I 68

11 en gildemestertale man skyldigr'. Her vil jeg godt forlæi1e lidt om en forfatter, som jeg har haft stort udbytte af at 1æse, og som jeg sætter højt. Han hedder Erich Fromm, er tvsk filosof, men døde fot ca 1 1/2 år siden. Kort tid efter hans død hørte og så jeg i TV et interview med ham, optaget kun en måneds tid, før han døde. Man talte naturligvis blandt mange andre ting også en hef de1 om vold, ufredelighed, magtsyge, be- 8ær, hensynsløshed o.s.v., altsammen noget, som vi a1le kan regne ud vil ende l kaos og undergang, hvis optrapningen fortsætter som I øjebl1kket. - Som en slags konklusion på den lange samtale blev han til sfut spurgt: iter der nogen fremtid for menneskeheden, e1- Ier kører den også mod afgrunden, og hvad kan der i glvet fald gøres?rr- Fronn tænkte sig længe om, og sagde så: "hvis der overhovedel skal være en chance,-6fdet føier je8 mig endda ikke ganske overbevlst om, så kan det alene være den, at menneskeheden afstår fra og snarest forlader den meget voldsomme afgudsdyrkelse, som størstepart.en, særlig i den vestllge verden, deltager i I Afguden hedder PENGE :r' Begrebet, guldet som afgud, kendes i forvejen godt fra 2. mosebog, kap. 32, hvor Moses, som var hele folkets leder, gik sin vej for åb bale ned Herren om lovgivningsproblemer, og hvor hans broder, ARoN, ikke alene animerede, men direkte organiserede dansen om guldkalyen, og tifbedelsen af samme, hvilket medførte utaflibe tragedier og var meget tæt på at bevirke en total udslettelse. I lørste omgang kaldte Moses a1le trofaste fra Levi staome sammen og befalede dem at ihjelslå med sværd a1le afgudsdyrkerne, og jeg citerer: rrhver sin broder, og hver sin ven, og hver sin næste. - 0g Levi børn gjorde, som Moses havde sagt, og der faldt af folket på 69

12 en 8r ldemestertale den samme dag henved tre tusinde mænd.rr - Men tilbage til Erich Fromm. Hans lndtrængende tafe gjorde et slærkt indtryk på mig, og jea har efter den tid tænkt meget på, at hans konklusion må viderebringes. - Den kunne måske endda give anledning lii en frugtbar og positiv snak, f.eks. her i g1idet effer i grupperne. - Der er sikkert lkke een eneste af os, der ikke er i stand til at pege på forhotd, som beviser det rigtige i Erich Fromms advarsel. Bare eet eneste 1i11e eksempel: her i landet har vi måttet oprette særlige afdeflnger i politlet, som udefukkende iager sig af økonomiske forbrydelser, fordi disse ganske enkett har ta6el overhånd. Een og anden sidder måske så nu med spørgsmålet: ja, men kan man da ikke være et ordentligt menneske, fordi man elsker penge? - Jeg kan lade Erich Fromm svare, for han siger i en af hans sidste bøger, at når talen er om materief velstand og føfgende autoritet, og det er som overordnel livsmå1 og livsholdninb, så er det en almindellg erfarlng, at den elfer de pågældende ret hurtigt mister den naturlige, menneskelige dømmekralt, hvorved det går ud over alte de kvalilikationer, som man el1ers sætter højt. Det bliver svært elier umuligt at kende forskel på godt og ondt, på ens eget elfer næstens, på sandhed og føgn, - bere det giver pengel llan nævner et praktlsk eksempel. Folk går i kirke og hører en prædiken om kærlighed og barmhjertlghed. De sanme mennesker ville anse sig selv for tåber, ei1er det, der er værre, hvis de havde betænkelighed ved at sæfge en vare, selv om de var helt klar over, at kunden ikke havde råd t11 den. Der er også en tendens til at forbinde autoritet med eksisterende materiel overffod, men den er heldigvis ikke så dominerende. - Går 70

13 en o'l o- ldemestertale vi tilbage i vor egen historie, så er del sådanj at pengepugere, økonomiske bagmænd, som de vei skal betegnes idag, ikke har overlevet historiens kritiske vurdering, hvorimod de med de store menneskelige kvafifikationer plus ånd og kultur, sladig ses op ti1. - Men hvad kan der så gøres ved det, vil man spørge, kan 1i11e jeg gøre noget alene? Ork ja, vi kunne f.eks, aflesammen som en begyndefse holde op med at kfage. For hvad er del, de fleste klager går på? - ganske enkelt på det materlefle, - vores levefod stiger ikke nok, vores 1øns købekraft er forringet med nogle procent o.s.v. - Hvad ligner det - trods en relatlv høj levefod - at jamre over,rfattigfirserne"? - Vi burde heffer ikke stiltiende finde os i, åt man fremhæver soro smarte de mennesker, der lever af at finde økonomlske snulhuller i enhver lov, - Kort sagt: lad os sbræbe efter at få slået denne aigud i stykker, og så e11ers prøve at leve op tif det, som vores bedste overbevisning siger er ret og rigtigt, Skal vi have en lære ud af aft dette, så er det nok ikke gjort med at spænde sværdet ved lænd, og ligesom Levi børn ihjelslå alle, som er skyfdige. Vi skal nok begynde med at finde den rigtige medicin, - Vi 1ænges allesammen efter 1ykke, efter sandhed, efter retfærdighed, efter kær11ghed, efter indre frihed. - 0g så - for sidste gang i aften - Erich Fromrn, som har opskriften. Den lyder egentlig såre enkel: MAN SKAL LEVE KÆRL]GHEDEN OG TÆNKE SANDHEDEN. Dertil kræves en vis portion mod : Mod skal der til, både for at feve og for at overleve, - Kunne vores skytspatron Sct.Georg sfå en drage thjel for et redde et menneske, så kan vi vef også slå et par symbolske drager thjel for menneskehedens skyld? : 71

14 klip fra gildeblade Gildemestertalen på de foregående sider er skrevet af Evald Hansen, Nykøblng Sjæ11and. I SK0VPoSTEN fra 2.Scl.Georgs Gilde i Glostrup skriver Mette l Albert SchlielLzer har engang sagt: IDet menneskene trænger t11, er ikke flere forbud elier påbud, men at deres tanker skal ledes ind på helt andre baner.rr 0g derned mener han slørre ærlighed imellem mennesker - større næstekærlighed - større tolerance og respekt for andaes tanker og meninger. Det er sværl, for vi har ve1 alle en tilbøjelighed ti1 at sælle vort eget i relief e1ler springe over, hvor gærdet er lavest. A1t, hvad vi mennesker foretager os af betydning, har jo et motiv, son er drivkraften, der får os til at handle på en ganske bestemt måde. Lad os derfor være rige på lorståe1se, rige på omsorg og på alt, som er lyst og godt her i verden. Da tror jeg, at vl sefv bfiver rige, Men det skal ikke bare være skønne ord, men ord omsat i hand1lng, der karakterlserer os som gildebrødre. I et andet gildeblad fæste jeg føleende - til efiertanke for en og anden gildefedelse: Efter 1 1/2 år i 011det kan det være naturligt at spørge sig selv: ier dine forventninger blevet opfyldt? - og hvad så?,i Når jeg tænker tilbage på aktlviteterne i Gildel, står ic1ldeha1 med svendeoptagelse" lysende klart for nig, for dem har der været.nange af, - Det skal der selvfølgetig også, '12

15 KI ip fra gildeblade når Gl1det trar fået så mange nye gildebrødre, - men det bliver efterhånden noget ensformi8t, når de bliver gennemført efter nøjagtig sanne plan, uden at der var andet end fæf1es kaffebord, spisning og fæl1essang efler Gildehatlen. Det skal der også være, men jeg havde forventet ni.g mere al dlsse aftener, I det sidsle halve år har der dog været gennemført et par rrutraditionelle'i arrangement,er, hvilket har været meget lorfriskende. Der har også været tombola, loppemarked, spejderløb o,a, r hvor gildebrødre har måttet yde en indsats. - Det blev nogle ganske få, der lavede arbejdet, og mange flere, det: mødte frem, når aktlviteterne 1øb al stabe- 1en (hvis de iøvrigl havde lyst og vejret ikke var a1t for då11igt). Mange af de'17 nye svende med mere end 1år. i Gildet har efterfyst orientering om væbnerog ridderforberedelse, ritualer, symboler m.m. Det er også blevet toyet ffere gange, uden at der er sket noget. Det skal her oplyses, at en svend normalt inden 2 år skal lade sig optage som væbner. I år skal 2 fra Gj.ldet del.tage i væbnerforberedelsen - ingen af de Sct.Georgs Gildet adskiller sig jo i.kke fra det øvrj.ge samfund, hvor mange taler så meget om a1t det, de gerne vi1 - men det bliver kun ved rrsnakkenrr. Hvis vi skal overleve som organisation, må vi - som i det øvrige samfund - ti1 at handle, i stedet for blot at tale om det. - 0g een iing mere: vi må alfe "gøre vor pligt i stedet for at kræve vor retl. E1lers er jeg bange for, at vi bfot kan sige: Sct.Georgs Gl1det - og hvad så? En hilsen fra en positiv gildebroder. 73

16 klip fra ctl t]5 ldeblade GILDESTAFETTEN. En def gifder har den gode skik, at lade en gruppe besvare et spørgsmå1 i gildets blad, hvorefter gruppen lader I'stafetten gå videre" i form al et nyt spørgsmå1 til næste gruppe. I GLøDEN, der udsendes til Sct.Georgs Gilderne i Hillerød giver 5. gruppe fra 2. Gilde dette svar: A11erførst tak ti1 2. gruppe i 1. Gilde for stafebten. Vi har i gruppe 5 været gfade for jeres spørgsmå1, og også tilfredse med at I stiflede spørgsmå1et tit gruppen som helhed. Det giver nok et mere nuanceret svar, og samtidig fik gruppen en indholdsrig diskussion over lremaet - Spørgsmå]et Iød: ItHvorledes præger lov og løfte vore dages spejdere? Lærer de det overhovedet? Har spejderarbejdet nogen opdragende vlrkning på vore børn og hvorledes?rr Spejderloven hos DDS og KFUM/K er som bekendt 11dt forskellige, idet DDS ikke har paragraffen med, der angiver den religiøse grundholdning. I gruppe 5rs diskusslon har vi regnet spejderløftet for ens i de lorskellige korps. 1, Lærer spejderne overhovedet fov og føfte? Lov og 1øfte er undergået sprogfige revisioner i flere omgange, så de bedre skulle kunne forstås af spejderne. AlligeveI tvivler vi på, at spejderne får noget væsentligt udbytte af at lære lov og føfte udenad elfer blive undervist heri, Men det sker stadig i en vis udstrækning. Anderledes ligger det med lederne. virkellge nøglepersoner i arbejdet føfte bliver via lederne indlevet 74 De er de, og 1ov/ i spe jderne.

17 klip fra gildeblade Så på den måde lærer spejderne al1igeve1 fov og 1øf te. 2. Hvorledes præger 1ov og 1øfte spejderne i dag? Lov og 1øfte er med til at. bevidsteøre et ideal elfer formå1 med spejderarbejdet. Gruppen mener - med rislko lor at skyde forbi landstypiske lorhold - at der i dag eksperimenteres ned lov og 1øfte, måske for meget, og især i DDS, mens de grønne er mere gammeldags. Der er herved en risiko for at idealerne udvandes. Ritualer, som f.eks. ceremonier omkring 1ov og løfte har l de sidste år lkke været særtig "intr for bør^n i 12-1A års afderen. Det kan være at denne t.endens så småt er ved at vende nu. Erfaringen viser, at der i kriselider er behov lor den stabilitet, som b1.a. ritualer er med til at understøtte. Der er vist noget om, at de grønnes medfemstilgang i dag er større ens DDS. Hænger det sammen med, at de grønne er mere konservative i stifen? 3. Spejderarbejdets opdragende virkning? Både i spejdertroppen og I fodboldklubben udvikles der et godt kammeratskab - hvis barnet er med og bliver accepteret, Spejderarbejdet tilbyder en større vifte af mufigheder for gennem praktisk arbejde i en mindre gruppe, at udvikle sig og samtidig blive afslebet og indordne sig i et fæl1esskab, Koncentrationen under gennemførelse af gruppearbejde beiønnes hos spejderne. Vi mener, at dette for den enkelte kan give en større selvsikkerhed og gå-på-mod, som har betydning i a1le mulige andre sammenhænge. Giver FDF/FPF e11er fritidsklubben ikke det samme? Den voksne leder skaf være der - i 75

18 klip fra deblade kulissen - og afstikke hovedlinierne, men vl mener i gruppe 5 at arbejdet i patruljen, under en større drengs/piges ledeise og med flere aldersgrupper som pa truf j eme d l emme r - det typiske tor spejdere contra FDF/FPF eller fritidsklubberne - glver det bedste resultat. Baden Powe11 havde sikkert ret: Det, at. spejderne lærdes i naturen, studerer den og udnytter den giver mulighed for at se nalurens sammenhænge og forstå naturens sårbarhed overfor menneskenes indgreb. Spejderarbejdet er dermed med ti1 at åbne børnenes øjne for nogle værdier, som de først langt senere i llvet for alvor ser dybden i, ligesom Niels Bohr, der i naturens forunderlige system så, at der måtte være en gud bagved. Vi havde en lang og god drøftelse af emnet i gruppe 5. 0g vort svar er svært at gøre kort. Vi vif gerne give stafetten videre til gl1deledelsen i 'l. cilde med spørgsmåfet: rhvad har spejder- og gildebevægefserne at byde på i vor nuværende samlundssituation?,t OM HOLDE AT Der råbes vidt i verden om: at holde tri t at holde dorn. Der er eet bud man flygter fra i at Llolde ud si1 ob at hofde af. Piet Hein 5. gruppe,/ 2. G i l de. 76

19 Fra 1. Viborg cildes 40 års jubilæumsfesti Mel: Den daaske sdnc... Vort spejdervirke ibarndomstiden, hvor kslen lagdes til livetsbåd, der rik vi tanker, som hjalp os siden, og vore drømme blev fremtidsdåd. I vore hjerte. de luen tændte, som sidenblevtil envirksom brånd. i vore kroppe de s ner spændte, som stod sin pmve forkvinde ogmand. vor spejdertid under lilj ens mærke et tuøkorn lagdes i hje.ters muld, som danned' spiren i viljerstærke, lor Danmarks fremtid -det unge kuld. Du skabte unge med rvsse rånke, med flid os evner åt vindelrem, at gå til striden med!åbenblanke, om kamped gælder vort land og hjen. Men fælleskabet om gode minder, ermer oeandet end skonneord. som kammoate., det sammenbinder. trods grænsepæle på stridfyldt jord. og derformodesvii vort silde, rra nær og rjern under cildets togn. en stund vi dvæler ved mindetskilde. ogd.ommer om barndommensstærke hesn Gid gildetanken bestandig fænssler, den nye slægt. som den fængsled' os, opflammed' stedse de sajnme længsler. d n såmme tro, og den sammetrods. Gid altid modes i cildehallen den unge slægt, som skal lose ar. og somengang, når vi bori er falden. må lilet orre dets kald og krav. vori gildes måible! i skøn rorening, at siyrke barndommensglade bånd. og så fik tanken endnu en mening, at rakke andrecn hjalp nde hånd. vort kare gildemed liljebanner, du gav osalle så god en tid. almindets blomster vi sammen danner vo.tak fo.ballast til l,vets strid

20 symbolet

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre Side 1 af 70 OPTAGELSE I SCT. GEORGS GILDERNE... 5 Hvad er Sct. Georgs Gilderne?... 5 Optagelsesgrundlaget... 6 Love for... 7 Her kan du indsætte dit eksemplar af lovene... 7 Lovuddrag

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse 27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse Hvad må jeg og, hvad må jeg ikke, med e-bogen? Bogen kan downloades gratis fra web-siden www.et-udbytterigt-liv.dk Ikke-kommercielt brug : Dele af bogen og udvalgte

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 3 - Juni 2013-31. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Om en vågen samvittighed At lære de guddommelige love at kende er ensbetydende med, at man ønsker at efterleve dem, men i grænsezonen mellem

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Psykisk syg og isoleret

Psykisk syg og isoleret Psykisk syg og isoleret Isolationens betydning - udstødelse eller fravalg? Et praksisforskningsprojekt. Støtte- og kontaktpersonordningen Odense Ole Traun Larsen og Birgitte Bjerregaard Nielsen Side 1

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama ASTROLOGIMAGASINET NR. 2 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama Florencio Anton Maler gennem afdøde kunstnere Forårshoroskoper Dag til dag horoskoper

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere