MOTIVATIONSSAMTALEN. Et træningskursus for behandlere i den danske sundhedssektor. Paul Gandil. Joost Alexander

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOTIVATIONSSAMTALEN. Et træningskursus for behandlere i den danske sundhedssektor. Paul Gandil. Joost Alexander"

Transkript

1 MOTIVATIONSSAMTALEN Et træningskursus for behandlere i den danske sundhedssektor Paul Gandil Esplanaden 34 G 123 København K Joost Alexander Sindsvhilevej 13, st Frederiksberg

2 Indhold side Baggrund 3 Udgangspunktet 3 CASEPLAY samt specificering af researchen 4 Behovsafdækning 5 Kursets teoretiske grundlag Motivationssamtalens filosofi Indsatsområder 7 Forskning omkring Motivationssamtalen 7 Kursusbeskrivelsen 8 Formål 8 kursets indhold i stikord 9 Undervisningsmetoder og principper 10 Målgruppe 10 Kursusledere 11 Oversigt over kursets opdeling i moduler 12 Modulbeskrivelse 13 Evaluering 14 Reference 14 Rigshospitalet 2

3 Motivationssamtalen er en klientcentreret, styrende metode, til at fremme indre motivation for forandring ved at udforske og afklare ambivalens i forhold til at ændre vaner og levemåder. (William R. Miller & Stephen Rollnick, i bogen Motivationssamtalen ) Baggrund Udgangspunktet Initiativet til at undersøge mulighederne for at udbyde et træningskursus i Motivationssamtalen blev taget i et samarbejde mellem psykolog Paul Gandil og skuespiller Joost Alexander. Samarbejdet startede i forbindelse med H:S Lederprogram, hvor forandringsledelse og konflikthåndtering bliver trænet med CASEPLAY, en træningsmetode der beskrives i næste afsnit. Både i forandringsledelse og konflikthåndtering skal ledere være i stand til at motivere andre, kolleger og medarbejdere, til at effektivisere samarbejdet, og det indebærer tit en bearbejdning af modstand og ambivalens. Det er de samme principper om modstand og ambivalens hos patienter, der præger behandlernes behov for at være bedre til at fremme patienternes motivation for livstilsændring mht. fx motion, kost, alkoholforbrug eller rygning. Joost Alexanders fascination for menneskets evne til at fremme motivation hos andre mennesker har været udgangspunkt for tilblivelsen af dette kursus. Samarbejdet med Paul Gandil og en række interviews med overlæger og oversygeplejersker på Hvidovre Hospital og Rigshospitalet har dannet det faglige grundlag for denne projektbeskrivelse. Vi vil gerne sige tak til de involverede personer for deres engagement, og den tid de har sat af til at tale med os! 3

4 CASEPLAY CASEPLAY er en spil-baseret træningsmetode hvor skuespillere og konsulenter i tæt samarbejde udvikler behandlernes kommunikative kompetencer, og den danner grundlaget for træningsmetoden i det her beskrevne kursus. I CASEPLAY har behandlerne mulighed for at selv at agere, ud fra cases udfordrende patientsamtaler de selv har oplevet - eller i spilsituationer som er eksemplariske for den daglige patientkontakt på deres arbejdsplads. Skuespillere indtager rollen som den udfordrende patient. En træner følger nøje med i samtalen mellem patienten og behandleren, og dømmer time outs for at samle op på de hensigtsmæssige eller uhensigtsmæssige reaktioner der kommer fra deltageren. De observerende øvrige deltagere giver feedback, og delagtiggøres i overvejelser om en hensigtsmæssig fremgangsmåde i samtalen. Den fælles oplevelse af disse konkrete situationer danner grundlaget for et indgående vidensdeling blandt deltagere. Skuespillerne arbejder ud fra en grundig research samt udarbejdelse af troværdige karakterer og skaber dermed en virkelighedsoplevelse for deltagerne. Specificering af researchen. Researchen indeholder interviews med behandlere, borgere og patienter. I interviews med borgere og patienter spørges ind til kontakten med sundhedssystemet, og vedkommendes livshistorie med fokus på rygning, spisevaner og motion. Vedkommende vil blive fremlagt en samtykkeerklæring til interviewet til underskrift. CASEPLAY er udviklet af ACTION, skuespillere i motivationstræning, som Joost Alexander er en af de ledende kræfter i. Træningen med CASEPLAY scorer højeste point i deltagernes evaluering af H:S Lederprogram En udførlig beskrivelse af CASEPLAY metoden og sine variationer findes på 4

5 Behovsafdækning Den nye Sundhedslov lægger stor vægt på forebyggelse og definerer det som et tværsektorielt ansvar. De nye kommuner får et øget ansvar for den primære forebyggelse (den borgerrettede forebyggelse), mens de nye regioner med deres sygehuse får ansvaret for den sekundære forebyggelse (den patientrettede forebyggelse). Der er således et klart sundhedspolitisk fundament for udvikling af forebyggende tiltag i den nye sundhedslov. Her kan Motivationssamtalen være et konkret eksempel, som både kan finde anvendelse i den borgerrettede og den patientrettede forebyggelse. For at indhente faglige input til projektet er der gennemført interviews på Hvidovre Hospital og Rigshospitalet med bl.a.: Kirsten Nørgaard, overlæge endokrinisk ambulatorium HH Charlotte Ulrik, overlæge på lungeafdelingen HH Ghyta Christensen, oversygeplejersker hjerteambulatoriet HH Pia Hardt, rygestopinstruktør, lungeambulatoriet HH Thomas Almdal, ledende overlæge Endokrinisk Ambulatorium HH Henrik Sillesen, klinikchef karkirurgisk afd. RH Søs Madelung, Projektsygepl. karkir. afd. RH Bo Feldt-Rasmussen, Klinikchef Nefrologisk klinik RH Jytte Ørsted, oversygeplejerske Onkologisk afd. RH Lise Henriques, Oversygeplejerske Thoraxkirurgisk afd. RH Dorthe Aldershvile, oversygeplejerske neurokirurgisk afd. RH I disse interviews blev der udtrykt behov for mere undervisning i patientmotiverende teknikker for behandlere. Tre punkter der især kom frem: Motiverende samtaler er ikke systematisk integreret i et behandlingsforløb At der ikke bliver anvendt metodiske tiltag til at fremme patienternes indre motivation til at lægge vaner og livsstil om. Der bliver ikke anvendt evaluering mht. virkning af de motiverende samtaler behandlere og plejere gennemfører i deres daglige omgang med patienterne, udover om patienterne følger behandlernes anvisninger, fx total rygestop. Forventninger til hvad motivationssamtaler kunne bidrage til: En bedre patientpleje, et bedre behandlingsmæssigt slutresultat Patientmotivering byggende på en gennemprøvet og sammenhængende metodik Besparelser gennem færre genindlæggelser og bedre compliance En sundere og mere sundhedsansvarlig befolkning i takt med at ideologi og holdninger bag Motivationssamtalen får en bredere anvendelse indenfor den borgerrettede forebyggelse 5

6 Kursets teoretiske grundlag Kurset sigter på at formidle anvendelse af Motivationssamtalen som beskrevet i bogen Motivationssamtalen, oversat fra Motivational Interviewing, forfattet af William R. Miller og Stephen Rollnick, 2. udgave 2002 The Guilford Press (1. udgave 1991), og for den danske udgave: Hans Reitzels Forlag, København William R. Miller er professor i psykologi og psykiatri ved University of New Mexico, hvor han også leder Center on Alchoholism, Substance Abuse and Addictions. Stephen Rollnick er tilknyttet Department of General Practice, University of Wales College of Medicine og har mange års klinisk erfaring fra arbejdet som psykolog ved British National Health Service. Motivationssamtalen baserer sig på teorier og metoder hentet fra Carl Rogers Client-centered therapy, kognitiv terapi og self-efficacy teorier. Motivationssamtalens filosofi Hvordan hjælper man bedst mennesker til at foretage ønskede ændringer i deres liv? En mulighed er at hjælpe dem til at overvinde den ambivalens, der ofte er forbundet med forandring; på den ene side vil man gerne, på den anden side ikke. Motivationssamtalens formål er at overvinde denne ambivalens, men det er patientens opgave, ikke rådgiverens, at sætte ord på den og løse den. Motivationssamtalen er en rådgivningsteknik snarere end en bestemt terapi eller behandling. Den grundlæggende tanke er at fremkalde patientens egentlige indre motivation for ændring i stedet for at benytte overtalelse, konfrontation eller tvang. Motivationssamtalen bygger på at identificere og mobilisere patientens indre værdier og mål for at fremkalde oplevelsen af diskrepans mellem det patienten gerne vil med sig selv og sit liv overfor status quo. Denne afklaring er første skridt i motivationsprocessen mod forandring.

7 Motivation defineres som en interpersonel proces. Derved menes at motivation kan skabes og forbedres ved at øge kvaliteten i samtalen og samarbejdet mellem patient og behandler samt styrke behandlerens evne til at fokusere samtalen omkring patientens ambivalens. Ved patientens modstand eller mangel på motivation udforskes derfor hvad der ikke fungerer i den interpersonelle proces mellem rådgiveren og klienten i stedet for at dømme klienten som umotiveret. Manglende motivation betragtes som uafklaret ambivalens, og Motivationssamtalens fokus er at afklare ambivalens i stedet for at give gode råd. Grundprincipperne er samarbejde mellem klienten og rådgiveren, fremkaldelse af patientens forandringsudsagn og patientens autonomi. Fremkaldelse og gentagelse af patientens forandringsudsagn anses for kerneværdien i Motivationssamtalen, baseret på den antagelse at den forandring patienten selv er i stand til at definere har størst sandsynlighed for at blive effektueret. Indsatsområder De mest iøjnefaldende indsatsområder er de sygdomme som er åbenlyst relateret til patienternes livsførelse mht. kostvaner motion rygning fedme alkohol stress Der udover betragtes Motivationssamtalen som et værktøj til at hjælpe patienter der skal mestre en ændret livskvalitet på grund af alvorlig sygdom. Forskning omkring Motivationssamtalen Er aktuelt dokumenteret i PHD en Motivational Interviewing, a systematic review and meta-analysis af Sune Rubak, MD, Almenmedicinske Fakultet, Århus Universitet, udkommet juli En sammenfatning af PHD ens resultater er blevet offentliggjort i British Journal of General Practice i maj

8 Kursusbeskrivelsen Formål 1. At træne deltagere i anvendelse af de metodiske principper der til samme udgør Motivationssamtalen 2. At fremme vidensdelingen blandt kursets deltagere gennem et højt engagement og deltagerinvolvering 3. At fremme målrettet evaluering af patientmotiverende tiltag Træning Kursets omdrejningspunkt er den interaktive involvering af deltagerne. Der arbejdes med simulerede samtaler i CASEPLAY i anvendelse af Motivationssamtalens principper De grundlæggende principper tydeliggøres i kommunikationsøvelser, hvor kropssprog og non-verbale udtryksformer inddrages. Vidensdeling Engagement og gruppeøvelser indbyder til at dele viden og erfaringer, og her kommer en deltagersammensætning på tværs af afdelinger i sær til gavn. Der arbejdes i større og mindre grupper således at alle deltagerne finder et forum for at komme med deres bidrag og frigør såkaldt indkapslet viden. Evaluering Træningen vil sætte fokus på at behandlere i motivationssamtalen indgår aftaler med patienterne som der kan samles op på videre i forløbet, således at der udvikles mulighed for at evaluere på patienternes evner til at effektuere aftalerne. 8

9 Kursets indhold i stikord Meget kort sammenfattet er Motivationssamtalen baseret på metodisk anvendelse af nogle enkle principper, som kræver træning for at kunne anvende målrettet: Udtrykke empati Tilkendegivelse af accept for hvor patienten er her og nu, frigør energi for forandring. Reflekterende lytning Forståelse for og fremhævelse af patientens perspektiv i relation til behovet for forandring. Parafrasering Omformulering af udsagn, for at differentiere mellem udfordringer og åbninger for forandring. Fremkalde oplevelse af vigtighed At lade patienten fremsætte argumenter for forandring. Fremkalde forandringsudsagn At lade patienten sætte ord på mulige forandringer. Afklare ambivalens At hjælpe patienten i processen med at træffe valg der fremmer en beslutning for forandring. Signalere dissonans At registrere patientens undvigende reaktion eller direkte modstand på kommunikationen At gå med og at omforme modstand At respektere patientens reaktioner som væsentlige for processen, og at inddrage dem i en konstruktiv, forandringsorienteret ånd i samtalen. Understøtte patienterne i deres mestringsforventning At udtrykke tro på og tillid til patientens evner til at gennemføre forandring. Etiske overvejelser At kende metodens begrænsninger og være bevidste om rådgiverens påvirkning af patienten. 9

10 Undervisningsprincipper og metoder Højt deltager engagement og aktivitet er udgangspunkterne for dette kursus. Behandlernes engagement er en forudsætning for anvendelse af Motivationssamtalen, og derfor står deltagernes egen adfærd i rådgivningssamtaler i centrum. CASEPLAY, metoden hvor kursusdeltagere er i samspil med professionelle skuespillere der agerer patient, under supervision af en træner udgør kernen i dette kursus træningsmetode. Kursusdeltagerne introduceres til kommunikationsteorien og teknikkerne i Motivationssamtalen gennem korte fokuserede oplæg. Der arbejdes med øvelser hvor deltagerne selv skal udforske og definere mulige løsninger på en given problemstilling, således at læringen forgår så tæt som muligt på deltagernes egne erfaringer og anvendelsesmuligheder for Motivationssamtalen. Teknikkerne og grundprincipperne tydeliggøres i spileksempler, prøves på egen krop i CASEPLAY og andre former for simulationsspil, leg og opgaver. Der sigtes på at arbejde ud fra deltagernes egne medbragte cases. Målgruppe Behandlere der primært er tilknyttet hospitalsafdelinger hvor patienternes livsførelse berøres af de under indsatsområder, side, nævnte emner. Motivationssamtalens anvendelighed berører mange afdelinger, og derfor sigtes der på en deltagersammensætning på tværs af afdelingerne. Afgørende er deltagernes reelle mulighed for anvendelse af Motivationssamtalen i det daglige arbejde. Motivationssamtalen bygger på behandlerens engagement og interesse for patienten, og derfor er reel anvendelsesmulighed en vigtig forudsætning for deltagernes udbytte af kurset. Fagligt kan målgruppen defineres som følgende: læger sygeplejerske diætister ergoterapeuter fysioterapeuter socialrådgivere 10

11 Undervisere Paul Gandil Psykolog med speciale i sundhedspsykologi & erhvervspsykologi. Arbejder med ledelse, organisation og teamudvikling. Historik: Undervisning, konsulentbistand og krisehjælp Chef for et rådgivningscenter under Kræftens Bekæmpelse. Universitetsundervisning og forskning. Behandling vedr. svære psykosociale problemer hos børn og voksne. Flere oplysninger findes på Joost Alexander Uddannet skuespiller fra 1993 ved Teatret Cantablile 2. Udannet som konsulent fra Artbizz Forskning i anvendelse af Ikke Voldelig Kommunikation fra Grundlægger af ACTION, skuespillere i kommunikationstræning, som udviklede træningsmetoden CASEPLAY i Konsulent i H:S Lederprogram og DSB s personaletræning. Flere oplysninger findes på Andre medvirkende er skuespillere fra ACTION. 11

12 Oversigt over modulerne 30110/J.A./P.G./3 modul 1: Eksemplarisk læring 2 dage med Paul Gandil og 2 skuespillere modul 2: Specifik træning med interne/eksterne konsulenter, og 1skuespiller per dag. 1 uge 24 4 uge 4 uge 2 dage hel dag halv dag hel dag Eksemplarisk introduktion træning i netværksgruppe refleksion i netv. gruppe med eller uden konsulenter perspektivering i daglig praksis træning i netværksgruppe 12

13 Modulbeskrivelse Modul 1 består i 2 dages undervisning for et hold af max. 24 deltagere. Modul 2 består i 2 x 1 dags træning i netværksgrupper af max. personer, samt en ½ dag opsamling på erfaringerne fra den 1. dag i modul 2 med eller uden deltagelse af de interne konsulenter Modul 1: Eksemplarisk læring De første 2 dage sigter på at introducere og opnå en fælles forståelse for Motivationssamtalen blandt deltagerne. Motivationssamtalens grundlæggende principper og teknikker bliver formidlet i et afvekslende program med korte teoretiske oplæg og øvelser der forankrer principperne i bevidstheden og kroppen. CASEPLAY og forumspil anvendes som prøvesituationer hvor færdighederne kan øves. Modul 2: Specifik træning Netværksgrupperne arbejder den første dag med anvendelse af Motivationssamtalen i CASEPLAY. Der fokuseres på målrettet anvendelse af at udtrykke empati, signalere dissonans, reflekterende lytning, parafrasering og at fremkalde forandringsudsagn. Der sigtes på at arbejde ud fra cases deltagerne selv kommer med. Samtalerne optages på video. Netværksgruppen mødes en ½ dag med eller uden de interne konsulenter for at analysere video optagelserne og give feedback til hinanden. Den afsluttende dag af modul 2 fokuseres der i CASEPLAY på at fremkalde forandringsudsagn, afklare klientens ambivalens, at tackle modstand og at afrunde en samtale med en opsamlende refleksion. Deltagernes aktuelle cases der er kommet frem undervejs i kurset kan evalueres og trænes i spil. 13

14 Evaluering Der gennemføres en skriftlig/kryds-af evaluering bland kursusdeltagere efter kursets afslutning. Evalueringen sigter på at få et overblik over: i hvor høj grad deltagerne vurderer at de enkelte kursuselementer har bidraget til den øgede forståelse af Motivationssamtalen deltagernes forventning om at kunne anvende principperne i den daglige kontakt med patienterne deltagernes tilfredshed med og engagementsniveauet under forløbet En evaluering af kurset Motivationssamtalen mht. effekten på patienterne anser vi for yderst værdifuld, og vi vil gerne bidrage til den i et opfølgende samarbejde med hospitalerne. Reference Et pilot-kursus er bleven afviklet på Rigshospitalet i november 200 februar 2007, som implementering af det udvidede lovkrav om forebyggelse fra januar 200. Referencer kan indhentes hos Bente Frederiksen, uddannelses afdeling Rigshospitalet. Kontakt for reference Ulrik Meyer, Rigshospitalets Uddannelsesafdeling, Nørre Allé 20, bygning 33, 5. sal. tlf: , mail: For flere oplysninger om kurset kontakt venligst ACTION Joost Alexander tlf: mob:

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingssygeplejerske Lisbeth H. Retsbo november, 7 Indholdsfortegnelse Forord s. 3 Resumé s. 4 1. Baggrund s. 7 2. Formål s. 8

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme 2006 Egenomsorg et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme Marlene Willemann og Mette Lolk anak (red.) Egenomsorg et særligt

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser INDHOLD Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ny rolle- og magtfordeling mellem patienter og sundhedsprofessionelle

Ny rolle- og magtfordeling mellem patienter og sundhedsprofessionelle Ny rolle- og magtfordeling mellem patienter og sundhedsprofessionelle Patient empowerment i teori og praksis Af Lene Pedersen og Katrine Kirk Patient empowerment vinder frem i sundhedssektoren. Det er

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Kommunikation i Professioner

Kommunikation i Professioner Kommunikation i Professioner Medarbejdere som er dygtige til at kommunikere er en forudsætning for levere velfærdsydelser af høj kvalitet. National strategi for velfærdsuddannelser Ole Mygind KoPra/UCN

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Evaluering af modelprojekt om

Evaluering af modelprojekt om Evaluering af modelprojekt om kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet 2009 Evaluering af modelprojekt om kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet Udarbejdet af ALS Research ApS for Sundhedsstyrelsen, september

Læs mere