Uddannelseskatalog UUC Maglemosen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelseskatalog UUC Maglemosen"

Transkript

1 Uddannelseskatalog UUC Maglemosen

2 2

3 Uddannelseskatalog UUC Maglemosen ønsker, at sikre og udvikle den faglige kvalitet i vores opgaveløsning til gavn for elever og pårørende på UUC Maglemosen. Baggrunden for uddannelseskataloget er, at vi af økonomiske og faglige årsager ønsker at kunne etablere relevante kurser i eget regi - og samtidigt vil vi gerne invitere andre interesserede til at deltage i kurserne. Omkostningerne til kursusprogrammets aktiviteter betales af deltagerne ud fra en NON-profit tankegang. Kurserne søges afholdt onsdage formiddag eller tirsdage efter kl i perioden fra september 2011 til juni Kurserne vil søgt gennemført med de undervisere, der står i kataloget, men det kan af praktiske årsager være nødvendigt at finde andre undervisere. Bagerst i kataloget er et tilmeldingsskema, som du sender eller mailer til os på; Når vi har modtaget tilstrækkeligt mange tilmeldinger vil vi oprette kurset. Hvis du har forhåndstilmeldt dig, modtager du så en invitation med pris, tid og sted for kurset. Først derefter vil din tilmelding være endelig. For at holde udgifterne nede afholdes kurserne i videst mulige omfang på UUC Maglemosen. Vi kan desværre ikke garantere, at alle kurser gennemføres. Prisen på kurserne afhænger af antallet af kursister. Vi vil helst have tilmeldingen før sommerferien Med venlig hilsen Finn Pilgård Forstander 3

4 Kursusoversigt side 1. LOW Arousal/konflikthåndtering 5 2. Autisme/ADHD kursus A; Målrettet nye medarbejdere 5 3. Autisme/ADHD kursus B; Medarbejdere med nogen erfaring 5 4. Autisme/ADHD kursus C; For erfarne medarbejdere 6 5. Medicinkursus 6 6. Hygiejnekursus 7 7. Forflytningskursus 7 8. T-TAP som pædagogisk metode intro 7 9. Førstehjælpekursus; Grundkursus Boardmaker SMART BOARD Udviklingshæmmede og seksualitet Idræt for udviklingshæmmede Pårørende samarbejde Det professionelle teamsamarbejde Arbejdet omkring identitet Tegn Til Tale TTT KRAP Kognitiv Ressourcestyrende Anerkendende Pæd Grundlæggende kursus i specialpædagogik KAT kassen PECS introduktion Udviklingshæmmede med en psykiatrisk diagnose IKT uddannelse 16 4

5 Kursus 1 LOW Arousal/konflikthåndtering; 4 gange 2 time Der fokuseres på arbejdet med den fagprofessionelle eller den personlige tilgang i løsning af konflikter. Som anden - eller tredjepart i en konflikt har man som medarbejder en særlig position; Men er man bevidst om, at man måske selv er en del af konflikten? Underviser ekstern Kursus 2 Autisme/ADHD kursus A; 8 gange af 3 timer. Kurset er målrettet nye medarbejdere på området. Kurset indeholder; Gennemgang af diagnoserne: Autisme og ADHD og de komobiditeter der kan følge med. Grundlæggende introduktion i pædagogikken TEACCH Grundlæggende introduktion til den pædagogiske planlægning af undervisning undervisning /fritid, særlig fokus på visualisering Underviser Liselotte Rask Kursus 3 Autisme/ADHD kursus B; 8 gange 3 timer For medarbejdere med nogen erfaring og brug for en udbygget teoretisk forståelsesramme for autismepædagogikken. Deltagerne kan have deltaget på Autisme/ADHD kursus A. Introduktion til Sociale historier og tegnseriesamtale Introduktion til Begrebsdefinition Selvværd og selvtillid Problemskabende adfærd Underviser Liselotte Rask 5

6 Kursus 4 Autisme/ADHD kursus C; 5 gange 3 timer For erfarne medarbejdere med stor praktisk og teoretisk viden på Området. Kurset har bla. til formål at danne faglige netværk på tværs af afdelinger og institutioner. Efter dette kursus vil et relevant videre forløb kunne være 130-timers kurset under CFU. Kurset tager udgangspunkt i undervisning af faglige emner ud fra kursisternes egne cases. Gruppearbejde og erfaringsud-veksling vil være en del af kurset. Underviser Liselotte Rask Kursus 5 Medicinkursus 3 dage af 6 timer Formålet med kurset er, at medarbejderen får indblik i grundlæggende håndtering af lægemidler og kendskab til brugen af disse. Kurset retter sig mod medarbejdere, der har det daglige ansvar for at administrere elevernes medicin. Kursets mål er, at du som kur sist. Får indblik i administration af borgerens brug af medicin. Erhverver kompetence i at observere og reagere hensigtsmæssigt på af-vigelser fra elevens normale fysiske og psykiske funktioner og adfærd i re-lation til elevens brug af lægemidler. Lærer at videregive relevante informationer og observationer til tværfagli-ge samarbejdspartnere. Får kendskab til de almindeligst forekommende lægemidlers virkning og eventuelle bivirkninger. Underviser; ekstern underviser fra So-su kursusenhed Herlev 6

7 Kursus 6 Hygiejnekursus 3 timer Formålet med kurset er, at medarbejderen får kendskab til UUC Maglemosens procedure og kvalitetssikring iht hygiejneregler. Kurset retter sig mod alle medarbejdere på UUC Maglemosen. Kursets mål er, at du som kursist får indblik i: Procedure for Håndhygiejne ift: Ernæring og fødevarehåndtering, Omsorg/plejeopgaver. Medicin, Terapeutisk behandling, De værste smittekilder og veje. Forholdsregler ved ordinære sygdomme. Forholdsregler ved smitsom luftbåren dråbesmitte. Ansvarsfordeling i omsorgs- og plejeopgaver samt rengøring. Underviser; Karina Klingenberg og Torben Andersen Kursus 7 Forflytningskursus 2 gange 2 timer Forholdsregler ved forflytninger gennemgås med særlig fokus på elevens sikkerhed og medarbejderens arbejdsmiljø. Underviser Karina Klingenberg + Botved Kursus 8 Introduktion til T-TAP. 1 gang/ 4 timer. Kurset introducerer T-TAP som pædagogisk metode. Hvordan bruges assessments til planlægning af arbejdet omkring praktikafklaring Underviser Liselotte Rask 7

8 Kursus 9 Førstehjælpskursus; I alt ca. 12 timer Kursusindholdet følger Beredskabstyrelsen samt Dansk Første hjælpsråd. Kurset består af både teoretisk og praktisk undervisning. Der udleveres førstehjælpsbog til brug i undervisningen og der ud stedes kursusbevis ved endt undervisning. Grundkursus i førstehjælp gennemføres ved ekstern instruktør. Kursus 10 Boardmaker; Introduktion til nye boardm. 2 gange 6 timer. En generel introduktion til visualisering. Nye Boardmaker præsenteres og sammen drøftes; Hvilke board maker-symboler skal/kan/bør man bruge? Hvilke overvejelser skal gøres, når man skal visualisere et dagsprogram, et timeprogram eller en samtale? Underviser Tanja Kleindinst og Liselotte Rask Kursus 11 SMART BOARD; 2 gange 2 timer Anvendelse af SMARTBOARD-tavler i specialundervisningen. Basisfunktionerne gennemgås hvilke redskaber og muligheder giver tavlen og hvordan bruges den i praksis. Herudover vises eksempler på hvordan den medfølgende software kan bruges til undervisningsforløb, samt hvordan man kan forberede undervis ningsforløb ved hjælp af software. Ekstern underviser. 8

9 Kursus 12 Udviklingshæmmede og seksualitet 2 gange 3 timer Kender du Socialministeriets vejledning "Seksualitet uanset han dicap"? Bliver du undertiden i tvivl om, hvad du må og hvad du skal som medarbejder? Har du tilstrækkelig viden om seksualitet i dit arbejde med mennesker med funktionsnedsættelser? Er du nys gerrig og har du lyst til at diskutere seksuelle problemstillinger med kolleger inden for samme eller lignende arbejdsområde? Udgangs punktet for kurset er, at alle mennesker har en seksualitet og at det er vores pligt som medarbejdere at tænke dette aspekt ind i vores daglige arbejde med mennesker med forskellige handicaps. Mange af os står usikre over for opgaven. Seksualitet er ofte et ømtåleligt emne, og undertiden kan det være nødvendigt at overskride nogle grænser hos os selv eller hos mennesker med handicap for at hjælpe bedst muligt. Hvem behøver hjælp? Og på hvilken måde? Hvordan er hjælpepersonens rolle? Kurset henvender sig til pædagoger, lærere og andre faggrupper, som til dagligt arbejder med mennesker med funktionsnedsættelser. Kurset vil indeholde en gennemgang af nogle af de væsentligste områder inden for lovgivning og konventioner på området. Der vil blive lagt op til reflekterende diskussioner med henblik på at skabe øget bevidsthed hos deltagerne om egne holdninger og pædagogisk praksis i institutionen, på skolen eller i bofællesskabet. Underviser: Martha Kristensen. 9

10 Kursus 13 Idræt for unge udviklingshæmmede. 4 gange 3 timer Idrætten for unge udviklingshæmmede skal give dem udfordringer, der kan være medvirkende til at rykke deres grænser, både fysisk og psykisk. De unges kompetencer skal synliggøres og udvikles, og de skal gerne opleve dem selv i situationer de ikke troede, var mulige. De unge skal afprøve nye og anderledes idrætter i et socialt fæl lesskab med deres klassekammerater. Kurset vil blandt andet sætte fokus hvordan idræt og fysisk aktivitet kan indgå som en integreret del af det pædagogiske arbejde med de unge. Hvordan kan idrætten medvirke til at skabe øget social forståelse og kompetence i gruppen Hvordan tilrettelægges en dagligdag hvor fysisk aktivitet og træning indgår som en naturlig del, og der vil blive præsenteres en række nye idrætsaktiviteter. Ekstern underviser. 10

11 Kursus 14 Pårørendesamarbejde.1 gang 6 timer + 2 gange 1½ time 1. Oplægsdag med ekstern oplægsholder og 2. derefter er det videre arbejde i netværksform med intern facilitator. Hvordan kan vi opbygge et forældre- pårørendesamarbejde, der ind drager forældrenes ressourcer og tager højde for deres livssituation og behov? Hvordan etablerer vi et godt og ligeværdigt samarbejde med de pårørende? Hvilke særlige udfordringer ses i samarbejdet med de pårørende? Kurset rettes mod medarbejdere, som ønsker at bidrage med erfaringer fra pårørendesamarbejde. Kurset tager afsæt i psykologiske aspekter ved forældresamarbejde; herunder forældrenes copingstrategier, erkendelse- og sorgproces, viden om ASF samt mødet med forskellige forældretyper og foræl dreressourcer. Dette re-lateres til personalets funktion som formid ler: Hvilken viden er nødvendig for dig som medarbejder, for at du kan etablere et hensigtsmæssigt og in-dividualiseret samarbejde? Hvordan kan du opnå denne viden? Formen vil veksle mellem teoretiske oplæg, øvelser i dialog, casearbejde og drøftelser. Det tilstræbes, at en forælder bidrager med eksempler på, hvad der er vigtigt i det daglige samarbejde omkring netop deres barn. Underviser: Birgit Isene, psykolog 11

12 Kursus 15 Det professionelle teamsamarbejde. 5 gange 4 timer. Vi arbejder med teamudvikling ud fra det udgangspunkt, at team i sig selv ikke er et mål men et middel. Det er et middel til at opnå to ting: Et attraktivt arbejdsmiljø og langt bedre resultater. Team er derfor ikke en betegnelse, man uden videre kan hæfte på en gruppe kollegaer, der arbejder sammen i en afdeling inden for nogle fælles rammer. Team er et samarbejdsniveau, man når hen til gennem bevidst træning investering af kræfter i at få samarbejdet og holdånden til at fungere på nogle ganske bestemte må-der, der gør, at de indbyrdes relationer er stærke nok til at holde sammen på samarbejdet uanset hvilke udfordringer, man skal tackle sammen. Underviser Colinco Institute Kursus 16 Identitet 3 gange 8 timer Arbejdet omkring identitet Underviser Liselotte Rask Hvilke overvejelser skal der til i det specialpædagogiske arbejde, når vi skal udvikle elevernes identitet? Kurset tager afsæt i en narrativ tilgang, som gennemar-bejder form og indhold i forhold til emnet. jeg-støttende samtaler, 12

13 Kursus 17 Tegn til tale Basis/ Brush-UP kursus 3 gange 2 timer Introduktion til tegn til tale. Der arbejdes med tegn inden for emnet daglig-dags kommunikation. Emnerne kan varieres efter deltagergruppens sam-mensætning. Underviser: Kirsten Gustafsson, specialpædagogisk konsulent Kursus 18 KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret & Anerkendende Pædagogik) 4 gange á 3 timer KRAP er et nyt, integreret specialpædagogisk system, som udsprin- ger af mange års praksiserfaring. Hensigten med KRAP er at sætte et positivt og anerkendende syn på børn og unge mennesker. Via en kognitiv indfaldsvin-kel støttes udviklingen af en større personlig og social kompetence og bedre selvværd, så den enkelte kan mestre at udfolde sig socialt og samfunds-mæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet. KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefocu-serede menne ske- og behandlingssyn. Undervisningsformen er oplæg, diskussioner i plenum, gruppearbejde, praktisk træning, supervision ift. Egne opgaver. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at deltagerne selv får trænet brugen af konkrete værktøjer og metoder. Litteratur: Til hver undervis-ningsdag vil høre siders obligatorisk litteratur, fortrinsvis fra egen bog. Der vil blive udleveret kopier af alle de PowerPoint præsentationer etc. som anvendes. Underviser : Lene Metner, psykolog 13

14 Kursus 19 Grundlæggende kursus i specialpædagogik 5 gange 3 timer. På kurset opnås viden om det specialpædagogiske felt og arbejdet med mennesker med særlige behov og forudsætninger. Du får grundlæggende viden om udviklingspsykologi, hjernens funktioner i teori og praksis, og af-dækning af målgruppen. Der vil være særlig fokus på afdækning i forbindel-se med ændrede elevgruppe. Du vil udvikle din kompetence til at beskrive og vurdere elevgruppen, samt udvikle strategier og handleplaner på bag-grund af disse beskrivelser, herunder elevplaner og metoder indenfor specialundervisningen. Du vil få indsigt i arbejdsformer inden for relationskompetence og refleksion over egen praksis. Undervisningen om speci- fikke funkti-onsnedsættelser, vil tage udgangspunkt i kursusdeltagernes arbejdsopgaver. Ekstern underviser. Kursus 20 Træningskursus i KAT-kassen 1 x 6 timer eller 2 x 3 timer Kurset er beregnet på at inspirere og praktisk kvalificere deltagerne til at inddrage Kognitiv Affektiv Træning, (KAT-kassen) i dagligdagen. Underviser: Kirsten Callesen, psykolog 14

15 Kursus 21 Introduktion til PECS (Picture Exchance Communication System) 1 x 6 timer eller 2 x 3 timer Kursets formål er at give kursisterne indsigt i kommunikationssystemet PECS, således at deltagerne kvalificerer sig til at kunne anvende systemet i hverdagen. Undervisere: Anette Ly, talepædagog og Lone Gammeltoft, talepædagog Kursus 22 Udviklingshæmmede med en psykiatrisk diagnose 3 x 3 timer Nogle udviklingshæmmede har også en psykiatrisk diagnose eller psykiske vanskeligheder, som gør det vanskeligt at tilrettelægge pædagogiske stra-tegier. I kurset vil en række problemstillinger blive berørt som f.eks.; Hvordan kan der arbejdes pædagogisk målrettet med de udviklingshæmmede, som også har en psykiatrisk diagnose? Hvilke metoder er mulige og hvordan anvendes de? Hvilken udfordring skal der fokuseres på først? Udviklingshæmningen eller de psykiske problemer? Hvordan får vi en forståelse af de, der har dobbeltdiagnoser??? 15

16 Kursus 23 IKT uddannelsen gennemføres eksternt. Formålet med uddannelsen: at udvikle den specialpædagogiske IT - kompetence, for derigennem at give personer med store funktionsnedsættelser øgede muligheder for aktivitet og deltagelse at give den studerende tilstrækkelig viden om kompenserende teknologi til at opbygge miljøer, hvor kommunikation, leg og udvikling med IKT som hjælpemiddel bliver en natur-lig del af hverdagen og at den studerende skal lære om alternative muligheder for kommu-nikation med udgangspunkt i IKT Deltagernes udbytte: får opdateret deres teoretiske viden om kommunikation. får indgående viden om og holdninger til de muligheder IKT kan give den en-kelte i forhold til aktiv deltagelse, kommunikation og leg. får gode færdigheder i anvendelse af IKT som hjælpemiddel til leg, beskæfti-gelse og kommunikation. bliver i stand til at vurdere, beslutte og iværksætte nye kommunikative tiltag i forhold til den enkelte. sættes i stand til at undervise, rådgive og vejlede kollegaer i IKTs anvendel-sesmuligheder i forhold til kommunikation, beskæftigelse og leg for personer med store funktionsnedsættelser. 16

17 Uddannelsens form: Uddannelsen er opbygget af fem todages internater og en afsluttende dag med workshops. Deltagerne skal være indstillet på, at der i uddannelsen lægges stor vægt på formidling af den viden, de færdigheder og de holdninger man tilegner sig, hvorfor der forventes af delta-gerne, at de er aktive på den tilknyttede e-konference. Yderligere skal deltagerne også være indstillet på, at der under hele uddannelsesforløbet, vil blive stillet krav om hjemmeopgaver i form af projekter med børn eller voksne fra delta-gernes arbejdsplads, projekter i forhold til kolleger og fremlæggelse af disse opgaver på kursusdagene. Denne fordybelse af kurset er helt central for udbyttet af kurset og kræver, at der laves en aftale lokalt på den en- kelte institution, der i rimeligt omfang tager højde for tidsforbruget. På internatdagene sker overnatningen som udgangspunkt i enkeltværelser. Undervisere: Kommunikationscentret, Skansevej 2 D, 3400 Hillerød 17

18 18

19 FORHÅNDSTILMELDING Jeg er interesseret i at deltage i kursus nr. Kontaktinfo; Navn; Adresse; Mail; Tlf.; Arbejdssted; Andet; Sendes til Finn Pilgård, UUC Maglemosen, Magleparken 1, 2750 Ballerup eller pr. mail til 19

20 20

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014

Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014 BESKRIVELSE AF PRAKTIK- STEDET: Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere