kursusprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012-2013. kursusprogram"

Transkript

1 kursusprogram 13

2 To nye kurser Blandt medlemmerne har der været et stort ønske om at få et kursus, der sætter fokus på foreningens forsikringsbehov, som kan være svært at overskue. at have nye kurser til de rutinerede kursister og samtidig fortsat tilbyde grundlæggende viden for medlemmer, der ønsker at styrke deres kendskab til andelsboligområdet. Derudover er der behov for et kursus, der viser, at det at bo i andelsbolig er andet en jura og økonomi, det er også et socialt fællesskab. ABF har derfor udviklet to nye og meget forskellige kurser; Foreningens forsikringer og Foreningens fællesskab. Med kursusprogrammet for har vi bestræbt os på Der vil også i højere grad blive lagt vægt på praktiske eksempler i undervisningen. Dermed er kursusdeltagerne endnu bedre rustet til at overføre deres viden fra kurserne til dagligdagen ude i foreningerne. Vel mødt til kursussæsonen BYGGERI Andelsboligforeningen som bygherre København kl Ekstern Når en andelsboligforening går i gang med et ombygnings- eller vedligeholdelsesprojekt er det ofte en større sag med mange praktiske, økonomiske og juridiske hensyn. Kurset Andelsboligforeningen som bygherre tager udgangspunkt i foreningens rolle som privat bygherre. Formålet er at give indsigt i de praktiske og juridiske spilleregler, der er ved en byggesags gennemførelse, så bestyrelsen kan varetage bygherrerollen og få et vellykket byggesagsforløb. På kurset kommer vi ind på, hvilke overvejelser, foreningen skal gøre sig i forbindelse med indgåelse af entreprisekontrakter samt hvad den skal være opmærksom på i forbindelse med valg af rådgiver. Organisering af en byggesag Gældende regler i forhold til udbud, licitation og underhåndsbud Overvejelser ved valg af teknisk rådgiver og entreprenør Centrale forhold i rådgivnings- og entreprisekontrakter Typiske konflikter under en byggesag Hvordan kan en konflikt løses? Konfliktløsningssystemet i byggeriets verden. Drifts- og vedligeholdelsesarbejde Slagelse kl Brabrand kl Økonomisk konsulent fra ABF s sekretariat På kurset gennemgås et af de vigtigste styringsredskaber i en privat andelsboligforening: Drifts- og vedligeholdelsesplanen. Det er vigtigt at have en drifts- og vedligeholdelsesplan for andelsboligforeningens ejendom. ABF oplever, at foreningen har stort udbytte af at få udarbejdet en langsigtet plan for vedligeholdelse af ejendommen. For andelsboligforeninger omfattet af Byggeskadefonden, det vil sige andelsboligforeninger, som har modtaget offentlig støtte efter den 30. juni 1986, er det et krav, at foreningen har en drifts- og vedligeholdelsesplan. På kurset vil en drifts- og vedligeholdelsesplan blive grundigt gennemgået, og hensættelsesproblematikken vil blive gennemgået med små øvelser. Hvem skal udarbejde driftsplanen? Hvordan skal driftsplanen anvendes? Budgettering af udgifter til driftsplanen Hensættelse på baggrund af driftsplanen Lovgrundlaget og vedtægtsbestemmelser. 14 ABFnyt

3 LEDELSE Bestyrelsesarbejde BASIS Kurset giver en generel indføring i bestyrelsens ansvar, kompetencer og opgaver i forhold til den daglige drift af foreningen set fra bestyrelsens perspektiv. Der bliver givet en række praktiske anvisninger til, hvordan opgaverne kan løses i foreningen. Valg til bestyrelsen, herunder valgbarhed, habilitet, fordeling af bestyrelsesposterne samt udtræden i utide Beslutninger og afstemninger internt i bestyrelsen Fremleje af andelsbolig For sent indbetalt boligafgift hvordan skal bestyrelsen reagere? Eksklusion af andelshaver og ophør af brugsret Kort om generalforsamling Forandringer i den enkelte andelsbolig Tilrettelæggelse af fællesarbejde i foreningen Adkomsterklæring i forbindelse med friværdibelåning og udlæg samt afregningsproceduren På kurset tager vi udgangspunkt i ABF s standardvedtægt, og de vigtigste vedtægtsbestemmelser vil blive uddybet. Der er desuden mulighed for, at deltagerne kan bidrage med egne erfaringer med henblik på erfaringsudveksling og debat. København kl Næstved kl Holstebro kl Holbæk kl Vejen kl Aalborg kl Advokat Nicholas Wantzin fra Grubbe Advokater, adv. Torben Winnerskjold fra Abel & Skovgård Larsen eller juridisk konsulent fra ABF s sekretariat. Bestyrelsesansvar Bestyrelsen i en andelsboligforening har mange forskellige opgaver, og som bestyrelsesmedlem kan du blandt andet blive involveret i byggesager, overdragelse af andele, løsning af interne stridigheder og skulle træffe afgørelser om foreningens økonomi. Kun de færreste har en professionel og detaljeret viden om disse emner, og derfor er det vigtigt, at bestyrelsen er bevidst om sit ansvar. Som bestyrelsesmedlem er det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvor og hvornår der kan opstå problemer, og hvornår det er klogt at søge professionel hjælp. Kurset vil give dig en udførlig viden om, hvilket ansvar du og de øvrige bestyrelsesmedlemmer påtager jer som bestyrelse for andelsboligforeningen og give foreningen et indblik i, hvornår man bør søge professionel hjælp. Hvornår er man ansvarlig som bestyrelsesmedlem? Hvornår kan og skal bestyrelsen forsikre sig? Gennemgang af en række ansvarspådragende situationer herunder bestyrelsens risiko i forbindelse med pant og udlæg. Viborg kl Vejen kl København kl Roskilde kl Advokat Torben Winnerskjold fra Abel & Skovgaard Larsen eller advokat Nicholas Wantzin eller Bente Skovgaard Alsig begge Grubbe Advokater. Foreningens fællesskab BASIS NYT På kurset ser vi med andelshaverens øjne på de forpligtelser, som man har, når man vælger at bo i andelsbolig. Kurset handler både om dine juridiske forpligtelser og hvordan du lever op til dem, og de forventninger foreningen har til, at du engagerer dig i foreningen. Det kan ske i forbindelse med f.eks. arbejdsweekender, socialt samvær, fællesspisning og hjælp til praktisk arbejde i foreningen. På kurset inddrager vi eksempler fra ABF håndbogen og ABF's værdikort. Hvis din forening har mere end 50 andelshavere, eller hvis flere foreninger i fællesskab kan samle mere end 50 personer, er der mulighed for at få kurset afholdt i jeres lokalområde. Kontakt sekretariatet med henblik på tilbud. Skanderborg kl København kl Odense kl Juridisk konsulent fra ABF s sekretariat Fremleje Forandring af boligen Vedligeholdelse af boligen Husorden Fællesarbejde ABF's værdikort Kommunikation og konflikthåndtering 15

4 Konflikthåndtering Brabrand kl København kl Konsulent Kristoffer Sjølander ABF's kursus i 'Konflikthåndtering' er et tilbud til dig, som ønsker et alternativ til jura, retssager og voldgifter. Kurset koncentrerer sig i stedet om at arbejde med nogle af de ting, som du kan påvirke, uanset om du er en del af en konflikt eller søger at skabe fred mellem to parter. Målet med kurset er at støtte dig i arbejdet med at "afmontere" de konflikter, som du oplever. Dagen vil tage afsæt i to praktiske øvelser, én før frokost og én efter. Øvelserne gøres relevante for netop din situation via vores fælles diskussioner på kursusdagen. Formiddagens tema er, hvordan vi kan blive bedre til at se løsninger på en konkret konflikt og sætte ord på løsningsmuligheder, så begge parter kan være en del af løsningen. Eftermiddagen handler om at arbejde med den måde, som vi taler om konflikter på, så du bliver bedre til at beskrive din oplevelse af situationen og det, som du gerne vil opnå, så det bliver svært for andre at ignorere det. Fordi vi på kurset bruger jeres konflikter og oplevelser som eksempler, er det en god idé på forhånd at have overvejet eller talt om, hvad der har fået dig til at tilmelde dig kurset. Kommunikation København kl Middelfart kl Konsulent Kristoffer Sjølander Hvis du gerne vil komme lidt mere i dybden med, hvad du kan gøre for at træde klarere frem som aktivt medlem i din bestyrelse og forening, fordi du kan melde klarere ud overfor andre, så kan du tilmelde dig ABF's kursus om kommunikation. Formiddagen bruges på at arbejde med afklaring af motivation for at bo i foreningen og hvordan man bedre kan fastholde bestyrelsesmedlemmerne. Vi arbejder med at spørge ind til og sætte ord på de ting, som får bestyrelsesarbejde til at være meningsfyldt og givende for det enkelte bestyrelsesmedlem. Om eftermiddagen vender vi blikket mod bestyrelsens ansigt udadtil overfor foreningens medlemmer og arbejder med, hvordan du og bestyrelsen bedst kan sælge jeres budskaber og bevæge jer i den retning, som I gerne vil. Fokus er på at overveje og afklare, hvordan I som bestyrelse kan tage initiativ til at skabe en kommunikation, som alle i foreningen har gavn af. Kursusdagen giver normalt mest udbytte, hvis I arbejder med jeres egen forening og bestyrelse. Derfor vil det være en god idé på forhånd at have afklaret, om der er særlige emner eller oplevelser, som har fået jer til at deltage i kurset, så arbejdet på dagen kan tage udgangspunkt i det. ØKONOMI Regnskab Kolding kl København kl Randers kl Statsaut. revisor Anders Ingemann Hansen (København) Reg. revisor HD Peter Kajhøj (Jylland & Fyn) Kurset giver dig en viden om, hvilke forhold en bestyrelse skal være opmærksom på i forhold til det daglige bogholderi, budgetlægning, regnskabsaflæggelse samt værdiansættelsesregler i forhold til andelen i fællesformuen. Regler for årlig regnskabsaflæggelse Foreningens bogholderi herunder kontoplan og regnskab Hvad betyder store vedligeholdelsesudgifter, stigning i kontant ejendomsværdi og kursregulering af prioritetsgæld for egenkapitalen? Beregning af andelsværdi i henhold til maksimalprisbestemmelser Fordele og ulemper ved henlæggelse til vedligeholdelse og betydningen i forhold til opgørelse af andelsværdi Bestyrelsens overvejelser i forhold til note i regnskabet om andelsværdien frem til foreningens næste ordinære generalforsamling Prisberegningsregler for byfornyede ejendomme Prisberegningsregler for ejendomme, som er finansieret med indekslån 16 ABFnyt

5 Foreningens økonomi Når en andelsboligforening skal tilrettelægge økonomien, bør udgangspunktet være en overvejelse om, hvilken finansiel strategi der skal være styrende for valg af lån i penge- og realkreditinstitutter. Kurset tager udgangspunkt i forskellige finansielle strategier og betydningen for valg af finansiering, konverteringsmuligheder samt styring af andelskronen. Opsparing eller nedsparing? Styring af andelskronen Konvertering af eksisterende lån Renteswap Indexlån Handlemuligheder ved en presset økonomi. Aalborg kl Ringsted kl Direktør Jan Hansen SALG Overdragelse I BASIS Overdragelse af en andelsbolig er i dag en opgave, som mange foreninger vælger at betale sig fra. Uanset om man vælger at inddrage professionel hjælp eller ej, så fritager det ikke bestyrelsen for ansvar, og faktisk er det ikke så vanskeligt at håndtere et salg. Kurset gennemføres på et generelt niveau og tager udgangspunkt i ABF s standarddokument Procedure ved udtræden. Kursisterne vil på kurset blive vejledt i at udfylde de dokumenter, som bruges ved overdragelse. Anmodning om udtræden af foreningen Udfyldelse af vurderingsskema Bestyrelsens godkendelse og nedskrivning af forbedringsværdier Udfyldelse af overdragelsesaftalen Godkendelse af aftalen og køber Kontrol af indbetaling fra køber Gennemgang af boligen sammen med køber. Med udgangspunkt i ABF s standardvedtægter og standarddokumenter får du forslag til, hvordan jeres forening selv kan fastlægge en håndterbar procedure omkring salg og overdragelse. København kl Roskilde kl Aalborg kl Herning kl Vejle kl Odense kl Rødekro kl Hillerød kl København kl Slagelse kl Brabrand kl Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen fra Grubbe Advokater, adv. Torben Winnerskjold fra Abel & Skovgård Larsen eller økonomisk konsulent fra ABF s sekretariat. Overdragelse II Er I klar over jeres rolle som bestyrelse, når der er en ejendomsmægler involveret i overdragelsen? Og hvilken salgsaftale man skal bruge? Hvad er jeres rolle, når en andelshaver dør? Hvem skal I have kontakten med og hvad skal I gøre, når dødsboet ikke betaler boligafgiften? Hvilke regler gælder der, når man opdager fejl og mangler ved boligen? Og har det en betydning, at salgsaftalen allerede er underskrevet? Dødsbo Skilsmisse/samlivsophævelse Brug af ejendomsmægler Mangelindsigelser ved overdragelser Kurset er en grundig gennemgang af disse atypiske salgssituationer. Der vil på kurset blive lagt vægt på en praktisk gennemgang, hvor der vil være tid til dialog og erfaringsudveksling. Som noget nyt tilbyder ABF, at kursisterne kan sende konkrete og anonymiserede cases til underviseren inden kurset og evt. få ens egen sag inddraget i undervisningen. Underviseren skal have modtaget jeres case en uge inden kursusstart. Efter kurset vil bestyrelsen være i stand til at håndtere disse atypiske salgssituationer. Det forudsættes, at kursisterne har kendskab til, hvordan en almindelig salgsprocedure fungerer, og gerne har været på kurset Overdragelse I. København kl Holbæk kl Viborg kl Rødekro kl Hillerød kl Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen fra Grubbe Advokater eller juridisk konsulent fra ABF s sekretariat. 17

6 SALG Pant og afregning Esbjerg kl Aalborg kl Ringsted kl København kl Odense kl Advokat Nicholas Wantzin fra Grubbe Advokater eller juridisk konsulent fra ABF s sekretariat. Andelshavere har mulighed for at optage lån med sikkerhed i sin andelsbolig. Det betyder, at kreditorer ved misligholdelse af lånet kan foretage udlæg i værdien af boligen og evt. sætte boligen på tvangsauktion. Kurset er en praktisk gennemgang af bestyrelsens opgaver. Vi gennemgår og udfylder bl.a. en adkomsterklæring og giver eksempler på, hvordan brevvekslingen skal være med kreditorerne. Derudover gennemgår vi et skema, der viser i hvilken rækkefølge pengene skal udbetales til kreditorer, når der er lyst pant i boligen. Hvad er pantsætning, og hvad kan der pantsættes? Lovregler og vedtægtsregler Udfyldelse af adkomsterklæringer og afklaring af, hvad et udlæg er Hvad er 'Andelsboligbogen'? Afregning ved pant i boligen, og eksempler på brevkorrespondance med kreditorerne Procedure ved tvangssalg og -auktion og bestyrelsens rolle Vurdering af forbedringer og løsøre Brabrand kl Odense kl København kl Bygningskonstruktør Henrik Lind fra Friborg & Lassen eller byggeteknisk rådgiver Michael Godiksen fra Dan- Ejendomme. I langt de fleste tilfælde vil bestyrelsen i andelsboligforeningen selv kunne fastsætte værdien af individuelle forbedringer og løsøre i forbindelse med overdragelse af andelsboliger. På kurset vil der med en praktisk indgangsvinkel blive givet råd og vejledning om de principper, der gælder i forbindelse med vurdering af individuelle forbedringer og løsøre i de enkelte andelsboliger. Derudover vil underviser komme ind på, hvad man som bestyrelse skal være opmærksom på, hvis boligen er dårligt vedligeholdt. Man vil på kurset komme ind på konkrete eksempler og give forslag til løsninger. Opgørelse af værdien af forbedringer Vedligeholdelse Fradrag for dårlig vedligeholdelse og tillæg for ekstra god vedligeholdelsesstand Tilpasset inventar eller løsøre Hvordan forholder man sig til eget arbejde? Sælgers papirarbejde og dokumentation Hvornår og hvordan kan man stille krav til sælger om udbedring af mangler? Uenighed om prisen? Hvad siger voldgiftreglerne? Eventuel brug af ekstern vurderingsmand 18 ABFnyt

7 ADMINISTRATION Kassererens arbejde Mange mindre andelsboligforeninger er selvadministrerede. Blandt medlemmerne sidder der ofte en ildsjæl, som brænder for, at foreningens økonomi administreres på en god og ansvarlig måde. Har du forudsætningerne og evnerne til at være foreningens kasserer, vil du have glæde af dette kursus, hvor vi sætter fokus på specielt to områder: Odense kl Viborg kl Kassererens rolle i relation til foreningen/bestyrelsen: Daglig drift Forretningsgang/vedtægter Kontoplan Salg af andelsbolig EDB/finanssystem eller kassekladder Bestyrelsesrapportering Opkrævning af boligafgift Opkrævning af aconto varmebidrag og varmeregnskab Søren Deleuran og Susanne Michaelsen, Gyrn Lops Brandt, statsautoriserede revisorer A/S Kassererens rolle i relation til revisor: Samarbejdsform Revisormappe/specifikationer Dataoverførsel/bogføringskladder Regnskabsgennemgang Foreningens forsikringer NYT Andelsboligforeningens status som blandt andet grundejer og mulig arbejdsgiver, f.eks. hvis den har ansat en vicevært, indebærer risici for beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser for foreningerne. Kursets formål er derfor at give foreningen et bedre grundlag for at træffe beslutninger om, hvilke forsikringer foreningen har behov for at tegne. Der er mange forsikringstilbud på markedet. Det kan derfor være vanskeligt for foreningen at beslutte, hvilke forsikringsprodukter, der passer den enkelte forening bedst. På kurset gennemgås såvel foreningens forsikringsmuligheder som dagligdags eksempler på de skader, som en forening kan komme ud for. På kurset gennemgår vi også de forsikringer, som foreningerne kan tegne gennem ABF. Der vil blive sat fokus på forskellige typer af skader, der dækkes af forsikringerne. De forsikringer, som ABF tilbyder, dækker bestyrelsens ansvar, underslæb, arbejdsskader og frivilligt arbejde. Middelfart kl København kl Viborg kl Næstved kl Them Dandanel og Kenneth Schultz fra Dahlberg assurance 19

8 Weekendkursus: km. eftersyn Sted: Byggecentrum Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Dato: Tid: Lørdag kl søndag kl Undervisere: Juridiske konsulenter fra ABF s sekretariat kr. Trænger din forening til et serviceeftersyn? Ældre foreninger vil opnå et stort udbytte af et serviceeftersyn, hvor foreningens rutiner bliver tjekket efter i sømmene. Samtidig sætter vi fokus på foreningens værdier og mål. Foreningen indsender på forhånd vedtægter, husorden, overdragelsesprocedure, årsrapport samt kopi af årsopgørelsen fra kreditforeningsinstituttet. Er der andre dokumenter, som kan have relevans for en gennemgang, indsendes de også. Det kunne fx være foreningens driftsplan. ABF vil herefter foretage en grundig gennemgang af dokumenterne forud for kurset. Kurset vil således tage udgangspunkt i den enkelte forenings egne vedtægter og procedurer, hvilket sikrer kursisterne det optimale udbytte. Kursisterne vil foruden en gennemgang af foreningens dokumenter få en række værktøjer til, hvordan foreningen fremover kan drives velfungerende, samt hvilke områder foreningen skal være opmærksom på. Kurset er praktisk anlagt med gruppearbejde, hvor kursisterne vil få rig mulighed for at skabe kontakt til andre foreninger samt udveksle erfaringer. Weekendkurset er målrettet foreninger, som har eksisteret i nogle år og efterhånden trænger til at få tjekket op på rutiner og procedurer. Weekendkursus: Selvadministration Sted: Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Dato: Tid: Lørdag kl søndag kl Undervisere: Juridiske konsulenter fra ABF s sekretariat Få bedre overblik over hverdagen Kurset henvender sig både til de foreninger, der er selvadministrerende og til de foreninger, der overvejer at blive det. På kurset får I en større forståelse for dét at være en selvadministrerende forening og en række redskaber til at løfte opgaven. På kurset fokuseres også på fællesskabet og de bløde værdier. Kurset er praktisk anlagt med gruppearbejde og erfaringsudveksling, og der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål, erfaringsudveksle og diskutere de enkelte opgaver og ansvarsområder. Kurset er derfor tilrettelagt som et internatkursus. Bestyrelsens rolle og ansvar Overdragelse Pant og udlæg Bogføring Andelsværdiberegning Drift og vedligeholdelse Generalforsamling Fællesskab og bløde værdier kr. Praktisk information Tilmeld dig på eller ring til kursuskoordinator Janni Skovmand på tlf Tilmeldingsfrist er en uge før kursusstart. For weekendkurserne dog seks uger før. Målgruppe Kurserne er åbne for alle andelshavere i ABF s medlemsforeninger, men henvender sig primært til bestyrelsen i foreningen og til de andelshavere, som har særligt interesse i bestyrelsesarbejdet. Bekræftelse på tilmelding Korrespondance vedrørende kurser sendes til formanden eller ABF s kontaktperson i foreningen. Ca. en uge før kurset afholdes, sender ABF en kursusindkaldelse med nærmere information om kurset, kursussted m.v. samt opkrævning for betaling af kurset. Afbud Bliver du forhindret i at deltage, kan du gratis melde fra indtil en uge før kursets start. For weekendkurset dog seks uger før. Herefter skal foreningen betale, selvom du ikke møder frem. Foreningen har dog mulighed for at sende en anden deltager i stedet. Rabat Der gives 10 % rabat for anden og efterfølgende deltagere fra samme forening på samme kursus. priser Eftermiddags- og aftenkurser:... Kr. Lørdagskuser og hverdagskurser:... Kr. Weekendkursus:... Kr kr. OBS! Der gives 10 % rabat, når flere deltagere fra samme forening, deltager på samme kursus. 20 ABFnyt

9 Kursusoversigt Byggeri Andelsboligforeningen som bygherre København tors kl Drifts- og vedligeholdelsesarbejde Slagelse tirs kl Brabrand tirs kl Ledelse Bestyrelsesarbejde BASIS København lør kl Næstved lør kl Holstebro lør kl Holbæk lør kl Vejen lør kl Aalborg lør kl Bestyrelsesansvar Viborg tirs kl Vejen tirs kl København tirs kl Roskilde ons kl Foreningens fællesskab BASIS NYT Skanderborg lør kl København lør kl Odense lør kl Konflikthåndtering Brabrand lør kl København lør kl Kommunikation København lør kl Middelfart lør kl Økonomi Regnskab Kolding lør kl København lør kl Randers lør kl Foreningens økonomi Aalborg tirs kl Ringsted tirs kl SALG Overdragelse I København BASIS lør kl Roskilde lør kl Aalborg lør kl Herning tirs kl Vejle lør kl Odense lør kl Rødekro tirs kl Hillerød lør kl København lør kl Slagelse lør kl Brabrand lør kl Overdragelse II København ons kl Holbæk ons kl Viborg ons kl Rødekro ons kl Hillerød ons kl Pant og afregning Esbjerg ons kl Aalborg ons kl Ringsted ons kl København ons kl Odense ons kl Vurdering af forbedringer og løsøre Brabrand tirs kl Odense ons kl København tirs kl Administration Kassererens arbejde Odense lør kl Viborg lør kl Foreningens forsikringer NYT Middelfart tors kl København tors kl Viborg tors kl Næstved tors kl Weekendkursus: km. eftersyn Middelfart lør./søn lør. kl. 10-søn. kl Weekendkursus: Selvadministration Middelfart lør./søn lør. kl. 10-søn. kl

nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt Kom an Urimelige Kommunikation i andelsboligforeningen

nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt Kom an Urimelige Kommunikation i andelsboligforeningen nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt magasinet for andelshavere ANDELSLIV Kom an Skybrud FOKUS Urimelige REGLER FOR BOLIGYDELSE TEMA Kommunikation i andelsboligforeningen 1 leder Boligydelse en ommer! "ABF forudser,

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt magasinet for andelshavere TEMA RENTEKRIG ANDELSLIV Bogbytteri ANDELSLIV Gøgleroptog leder Tid til renteshopping Finanskrise, nye EU-krav, fundingproblemer, kapitalkrav og fremtidig

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer FREMTIDENS ANDELSBOLIG Fremtidens Andelsbolig 2014 / 1 September 2014 2014 Andelsboligmessen Fremtidens Andelsbolig ABF byder dig velkommen i Odense Congress Center Lørdag d. 25. oktober 2014 ÅRETS ANDELSBOLIGMESSE

Læs mere

nr. 2 MAJ 2013 nyt børnefamilier flytter ind TEMA Mæglere mangler viden EN ILDSJÆL MANGFOLDIGHED

nr. 2 MAJ 2013 nyt børnefamilier flytter ind TEMA Mæglere mangler viden EN ILDSJÆL MANGFOLDIGHED nr. 2 MAJ 2013 nyt magasinet for andelshavere ANDELSLIV børnefamilier flytter ind TEMA Mæglere mangler viden EN ILDSJÆL MANGFOLDIGHED leder Mangelvare: De gode mæglere Den seneste tid har der i medierne

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

nr. 1 MARTS 2012 nyt Andelsboliglån er guld for bankerne i spil Grøntsager bragt til døren

nr. 1 MARTS 2012 nyt Andelsboliglån er guld for bankerne i spil Grøntsager bragt til døren nr. 1 MARTS 2012 nyt magasinet for andelshavere FOKUS Andelsboliglån er guld for bankerne TEMA Værdier i spil andelsliv Grøntsager bragt til døren 1 leder Sæt ord på værdierne Jeg har efterhånden sagt

Læs mere

Forord ved. Landsformand. Indhold. Hans Erik Lund

Forord ved. Landsformand. Indhold. Hans Erik Lund Beretning Indhold En grønnere hverdag... 3 Energimærkning... 3 Evaluering af ordningen... 3 Inspiration og viden om grønne tiltag... 4 Et grønnere og sundere sekretariat... 4 Reduktion af papirforbrug...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Minister vil have flere oplysninger ved salg. Kortspil med omsorg NYT TEMA FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV ANDELSLIV MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Minister vil have flere oplysninger ved salg. Kortspil med omsorg NYT TEMA FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV ANDELSLIV MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 1 FEBRUAR 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Minister vil have flere oplysninger ved salg ANDELSLIV Kortspil med omsorg FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV leder Tryghed på skema Nyt år, nye udfordringer.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere