Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune"

Transkript

1 Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune

2 Indhold Forord... 3 Ressourceplanens kortlægningsdel... 4 Indledning metodebeskrivelse... 4 Status for affaldsmængder... 6 Miljø i indsamlingen CO 2 -beregninger Prognose Økonomi Beskrivelser af ordninger og anlæg Vurdering af mål og resultater for ressourceplan Opfyldelse af initiativer i ressourceplanen Ressourceplanens målsætningsdel Overordnede målsætninger på nationalt plan Sammenhæng med andre strategier og planer Mål for 2018 på nationalt plan Vision den grønne vækst kommune Målsætning - Grøn vækst i affaldet - brug ressourcerne Mål for 2018 og 2022 for Middelfart Kommune Ressourceplanens planlægningsdel Initiativer 2018 og Oversigt over samtlige initiativer i ressourceplanen Tidsplan Bilag Bilag A Affaldsmængderne for husholdningsaffaldet Bilag B - Potentialer, MST Bilag C Potentialer, Econet Bilag D Affaldsprognose Ordliste

3 Forord I Danmark har man i modsætning til en række andre lande valgt at betragte affaldssystemet som et samlet hele. Den danske affaldsmodel omfatter derfor alt affald, der er produceret i Danmark, såvel det der kommer fra husholdninger som det, der stammer fra erhvervsvirksomheder. Der er et tæt samspil mellem EU-regulering og den nationale regulering på affaldsområdet. EU-reguleringen skitserer de overordnede rammer og principper. Regeringen har i november 2013 udsendt en Ressourceplan Danmark uden affald. Den kommunale ressourceplan må ikke stride imod den nationale ressourceplan og skal leve op til de mål og retningslinjer som er fastsat i denne. Det er regeringens mål i langt højere grad at se affald som en ressource, der kan genbruges og genanvendes, og gå væk fra at betragte affaldet som et spildprodukt. For den enkelte borger og virksomhed kan affald synes værdiløst, og det eneste vi tænker på er at skaffe os af med det på den nemmeste måde. Men verden har ikke uanede ressourcer. Derfor skal hverdagen indrettes, så vi bruger mindre og genbruger mere. Ressourceplan 2018 erstatter den tidligere affaldsplan for Middelfart kommune og dækker planperioden frem til 2018 samt omfatter en perspektivperiode frem til Ressourceplanen sætter i den kommende planperiode fokus på at få etableret nogle nye indsamlingsløsninger for kommunens borgere. Det skal blandt undersøges og arbejdes for nye indsamlingsmetoder for både genanvendeligt affald samt for den organiske del af dagrenovationen. Udover dette er der fastsat nogle initiativer for virksomhederne herunder styrkelse af tilsyn og vejledning af virksomhederne på affaldsområdet. 3

4 Ressourceplanens kortlægningsdel Indledning metodebeskrivelse Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de metoder, der er brugt i forbindelse med udarbejdelsen af: Affaldsmængderne Potentialer for sortering af mere affald til genanvendelse Prognose for udviklingen i affaldsmængderne i planperioden Organiseringen af affaldsområdet i Middelfart Kommune Ressourceplanens kortlægningsdel indeholder en status over mængderne af affald, der produceres i kommunen. Der er også beskrivelser af indsamlings- og anvisningsordninger for affaldet, herunder både genanvendelige materialer, forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald, der produceres i kommunen, samt en beskrivelse af den fremtidige forbrændings- og deponeringskapacitet i Middelfart Kommune. Kortlægningsdelen indeholder endvidere en beskrivelse af omkostningerne ved håndtering af affaldet fra husholdninger og virksomheder, samt planens økonomiske konsekvenser for kommunens budget og gebyrernes størrelse. Når Ressourceplanen er vedtaget, er rammerne for affaldshåndteringen i Middelfart kommune fastlagt. Kommunen er forpligtet til at udføre eller foretage ændringer af de ordninger, der er medtaget i planen, i overensstemmelse med den tidsplan, planen fastsætter. Affaldsmængderne Affald og Genbrugs egne mængder for så vidt angår husholdningsaffaldet er brugt. Det betyder, at tallene for de afleverede mængder på forbrændingsanlæggene og på deponiet Odense Nord Miljøcenter (ONM) indgår. Derudover er der mængder for de genanvendelige fraktioner indsamlet i husstandsindsamlingen samt på kommunens genbrugspladser. Der er anvendt mængder for Datagrundlaget for de første år efter kommunesammenlægningen, hvor der var tilpasninger og ændringer af affaldsordninger, er ikke tilstrækkeligt detaljeret og dermed ikke korrekt. Derfor er der ikke medtaget mængder for 2008 og tidligere var det sidste år, hvor tallene for erhvervsaffald blev udarbejdet på baggrund af indberetning til ISAG. I 2010 kom der nyt system til indberetningen af affaldsdata, og opgaven overgik til staten og det nationale affaldsdatasystem. Affaldsdatasystemet er stadig i en opstartsfase, og der har været en del problemer omkring kvalitetssikringen af de indberettede mængder. Da der erfaringsmæssigt ikke er så store udsving i affaldsmængderne, er det vurderet at 2009 tallene kan anvendes. Derfor er 2009-tal benyttet for erhverv også for til at lave status. Der går typisk omkring et år, efter året er afsluttet, før data er opgjort. I den forrige ressourceplan for 2010 blev der således benyttet ISAG-tal for

5 Potentialer for sortering af mere affald til genanvendelse Der er udarbejdet potentialer for sortering af mere affald til genanvendelse. Potentialerne er dels opgjort på baggrund af en analyse af dagrenovation, dels ud fra hvor store mængder af forskellige materialer, der er bragt på markedet. Derudover har Affald og Genbrug fået Econet til at beregne potentialer for Middelfart Kommune baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik. Prognose for udviklingen i affaldsmængderne i planperioden Prognosen er udarbejdet ud fra den forventede udvikling i affaldsmængderne fra , baseret på de hidtidige erfaringstal kombineret med de nye tendenser i samfundsudviklingen, samt den forventede befolkningstilvækst på længere sigt. Organiseringen af affaldsområdet i Middelfart Kommune Middelfart Kommune er myndighed på affaldsområdet. Den daglige drift af genbrugspladser, Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg (VAD), samt administration og drift i forbindelse med indsamlingen af dagrenovation i den tidligere Middelfart Kommune varetages af Middelfart Affald og Genbrug. Indsamling af dagrenovation fra tidligere Nørre Aaby og Ejby Kommune er udliciteret. Forbrænding er i privat regi, idet alt brændbart fra tidligere Ejby Kommune anvises til Odense Kraftvarmeværk A/S, som i dag er ejet af Vattenfall A/S. Alt brændbart fra henholdsvis Middelfart og Nørre Aaby anvises til forbrænding på Kolding forbrændingsanlæg TAS I/S. Deponiaffald fra Middelfart Kommunes genbrugspladser samt deponiaffald fra erhverv anvises til Odense Nord Miljøcenter. Borgere i Middelfart Kommune kan aflevere farligt affald på kommunens genbrugspladser. Medicinrester og kanyler skal afleveres på apoteket. Virksomheder i kommunen kan aflevere farligt affald op til 200 kg om året på kommunens genbrugspladser mod betaling. Større mængder farligt affald, klinisk risiko affald og medicinrester kan ikke afleveres på genbrugspladsen, men kan afhentes via Modtagestationen i Syddanmark (MOTAS). 5

6 Status for affaldsmængder Dette afsnit indeholder en status for affaldsmængderne fra husholdninger og erhverv i Middelfart Kommune. Den samlede udvikling i husholdningsaffaldet Figur 1 viser den samlede udvikling over planperioden fordelt på genanvendelse, forbrænding og deponering. Tallene omfatter alt affald indsamlet både via husstandsindsamlingerne og via genbrugspladsen. Da virksomhederne også afleverer affald på genbrugspladserne er der en lille andel erhvervsaffald med i de viste tal. Se mere uddybende tal i bilag A udviklingen i husholdningsaffaldet Ton Deponi Forbrænding Genanvendelse Figur 1 Fordelingen af alt indsamlet husholdningsaffald på behandlingsmetode I 2012 er der registreret indsamlet ca tons affald fra private borgere via affaldsordningerne i Middelfart Kommune, hvor langt størstedelen (64 %) er indsamlet via genbrugspladserne. Fordelingen af indsamlet affald fremgår af figur 2. Den indsamlede mængde svarer til, at hver husstand i gennemsnit har afleveret kg affald. Indsamlet affald fra affaldsordninger Dagrenovationsordning Papirbeholder Genbrugsindsamling Genbrugspladser Figur 2 Totale affaldsmængder, fordelt på affaldsordninger i ton 6

7 Dagrenovation Dagrenovation består af en genanvendelig del og en forbrændingsegnet del kaldet restaffald. Restaffaldet fra tidligere Ejby kommune køres til forbrænding på Odense Kraftvarmeværk A/S, og fra den øvrige del af kommunen køres restaffaldet til forbrænding på TAS I/S. De indsamlede mængder fremgår af figur 3. Dagrenovationsmængden har været rimelig stabil i Ton Dagrenovation Figur 3 Dagrenovationsmængder Mængden i 2012 svarer til, at hver husstand har afleveret ca. 9,2 kg dagrenovation/uge. En undersøgelse gennemført i Middelfart Kommune i 2012, har ligeledes vist at der i gennemsnit var 9,8 kg dagrenovation pr. sæk. Det kan derfor forventes, at der i gennemsnit er 9,2 9,8 kg dagrenovation pr. uge/husstand. I Miljøprojekt pr. uge. er det fundet, at der i gennemsnit er 8,7 kg dagrenovation pr. husstand Middelfart Kommune ligger således lidt højere end landsgennemsnittet, hvilket kan indikere, at der er flere genanvendelige materialer i dagrenovationen, som kan frasorteres. Genanvendelige materialer Der indsamles mange genanvendelige materialer enten direkte ved husstandene eller via genbrugspladserne i Middelfart Kommune. Der er i denne gennemgang valgt at lave en status for de genanvendelige materialer, der er sat fokus på i regeringens ressourcestrategi, og som der således også vil være fokus på i forbindelse med mål og initiativer for den kommende planperiode. 1 Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 1414, 2012, Kortlægning af dagrenovation i enfamilieboliger. 7

8 Indsamlede mængder for papir og pap Der findes flere former for papir og pap, og det kan enten indsamles hver for sig eller samlet. I Middelfart Kommune indsamles papir og pap som angivet i tabel 1. Type Beskrivelse Ordning Papir Reklamer, aviser, papir Papirbeholder Karton Lyst pap F.eks. fra tandpasta-pakker osv. Genbrugsindsamling (sækkeordning for genanvendelige fraktioner - pap, glas/flasker, og metal) Pap Brunt vådstærkt pap. F.eks. emballage til indpakning af møbler Tabel 1 Indsamlingsmetoder for papir og pap i Middelfart Kommune Miljøstyrelsens potentialetal gælder for den samlede mængde papir og pap. På trods af dette vil papir og pap blive gennemgået hver for sig i dette afsnit. Det skyldes især, at udviklingen for hver af disse affaldstyper er forskellig, samt at Miljøstyrelsen i Miljøprojekt nr har udregnet potentialer for henholdsvis pap og papir særskilt. Disse potentialer bruges videre frem i kortlægningen. Miljøstyrelsen (MST) har i Miljøprojektet 1411 angivet, at potentialet for papir i alt var på tons papir i Mængden af indsamlet papir er generelt steget betydeligt efter indførelsen af papirbeholderen i Papirmængden er vist i figur 4. Der er indsamlet ca ton papir i 2012, inkl. aviser og reklamer, hvilket er et svagt fald ift Mængden i 2012 svarer til, at hver husstand i gennemsnit har leveret ca. 145,6 kg/år. Papirmængden indsamlet i er over potentialet. Ton Papir MST potentiale Figur 4 Papirmængder og potentiale Faldet fra 2011 til 2012 er på ca. 5 %. Faldet kan måske forklares med, at flere og flere 2 Miljøprojekt nr kortlægning af papir- og pappotentialet fra private husstande i 2010,

9 medier og bøger udgives elektronisk på internettet, samt en stigning i antallet af tilmeldte husstande som siger nej-tak til reklamer. 92 % af mængden indsamles gennem papirbeholderen, og 8 % via genbrugspladserne. Pap Der er indsamlet ca. 500 ton pap i 2012, og mængden har været rimelig stabil de seneste 3 år. Langt størstedelen af papmængden bringes til genbrugspladserne. Mængden er dog faldet siden 2009, hvor der var ca. 750 tons pap pr. år. Mængderne fremgår af figur 5. Ton Pap MST potentiale Figur 5 Papmængder og potentiale Miljøstyrelsen (MST) har i Miljøprojekt nr oplyst, at potentialet for pap i alt var på 268 tons pap i Papmængden indsamlet i er markant over potentialet. Mængden i 2012 svarer til, at hver husstand har leveret ca. 29,6 kg/år. Langt størstedelen af papmængden (87 %) indsamles via genbrugspladserne. Glas og flasker, metal og plast Figur 6 viser de indsamlede mængder i perioden For plast er der kun medtaget data fra 2011 og 2012, da opgørelserne for tidligere år er mere usikre pga. forskellige håndteringer på genbrugspladserne. På genbrugspladserne indsamles som oftest store jern effekter, kaldet kommunejern mens der i genbrugsindsamlingen hovedsageligt indsamles småt metal, dåser og konserves m.v. 3 Miljøprojekt nr Kortlægning af papir- og pappotentialet fra private husstande i 2010,

10 Ton Glas og flasker Metal Plast Figur 6 Indsamlede mængder af glas/flasker, metal og plast Mængderne af plast har været stabil, men fordelingen mellem plastfolie og hård plast kan ikke oplyses, da sorteringen på genbrugspladserne ikke er helt ens. Sorteringen afhænger af, hvor mange containere det er muligt at opstille på den enkelte plads. Mængden af glas var i 2012 på 575 tons, hvor størstedelen er indsamlet via genbrugspladserne (65 %) og de resterende 35 % er indsamlet via genbrugsindsamlingen. Mængderne har været stigende i perioden men har været svagt faldende (4 %) fra 2011 til Mængden af jern og metal var i 2012 på ca tons. Størstedelen af jern og metalmængden i 2012 (71 %) er indsamlet via genbrugspladserne og de resterende 29 % er indsamlet via genbrugsindsamlingen. Potentialer for glas og flasker, metal og plast Miljøstyrelsen har udgivet nogle retningsgivende potentialemængder pr. husstand, som er angivet i Bilag B. Der er suppleret med beregnede potentialer fra Econet, se Bilag C. Potentialerne for glas og flasker, metal og plast kan ses i tabel 2. Potentialer MST Potentialer Econet Glas og flasker 31,2 36,4 kg glas/husstand 37 kg glas/husstand Metal 10,4 15,6 kg metal/husstand 12 kg metalemballage/husstand Plast ca ,2 kg plast/husstand 32 kg plast/husstand Tabel 2 Oversigt over potentialer fra MST og Eco-net Da potentialemængden kun gælder for metalemballage, er der alene set på den mængde, der er indsamlet via genbrugsindsamlingen. Det er antaget, at størstedelen af metal der indsamles her, er emballage i form af drikke- og konservesdåser m.v. Den indsamlede mængde af metalemballage er over potentialet. 10

11 Indsamlingen af plast er ca. 55 % af det forventede potentiale. Det harmonerer med en undersøgelsesrapport fra Econet 4, hvor det fremgår, at der er registreret stadig større mængder plast i dagrenovation, som der er potentiale for at kildesortere til genanvendelse. Mængderne af glas er i 2012 tæt på potentialet for, hvad der kan indsamles. Se mængderne og potentialer i figur 7. Ton Glas/flasker MST Econet potentiale potentiale Ton 25 Metaller ,0 12, MST potentiale Econet potentiale Ton Plast MST potentiale Econet potentiale Figur 7 Oversigt over mængder og potentialer for glas og flasker, metal og plast 4 Indlæg på Dakofa-konference vedr. Ressourceeffektiv genanvendelse af plastaffald, Econet 20. august

12 Genbrugspladser Der er i Middelfart Kommune 4 genbrugspladser, beliggende i Middelfart, Nørre Aaby, Gelsted og Køstrup, hvor borgerne kan aflevere deres affald. Siden 2009 har erhverv kunnet benytte genbrugspladserne mod betaling, men det er kun en mindre andel af erhverv, som benytter genbrugspladsen. Figur 8 viser, at fordelingen mellem genbrug, forbrænding og deponering ikke ændrer sig væsentligt henover årene. Ton Genbrug Forbrænding Deponi Figur 8 Fordelingen af affald indsamlet på genbrugspladserne. Der er i mængderne til genbrug ikke medregnet haveaffald, idet dette har kunnet afleveres både på genbrugspladsen og VAD. Aflevering af haveaffald fra private uden betaling ophørte på VAD 1. august

13 Miljø i indsamlingen CO2-beregninger Der er taget udgangspunkt i eksisterende data fra CO 2 -beregninger. CO 2 -værdierne er generelle erfaringstal, som kun kan bruges til sammenligning af de enkelte ordningers miljøpåvirkning. Der er således ikke foretaget CO 2 -beregninger som gælder specifikt for Middelfart Kommune. CO 2 er en drivhusgas, som først og fremmest opstår ved afbrænding af fossile brændstoffer (kul, olie og gas), f.eks. på kraftværker med el- og varmeproduktion, eller produktion af nye varer og produkter. Udledning af drivhusgasser skal af hensyn til klimaforandringer reduceres i henhold til den nationale og EU s målsætning. I forhold til CO₂ -værdien for affaldsforbrænding, viser den besparelsen ved at anvende affald som nyttiggørelse til energi- og varmeproduktion, frem for fossile brændstoffer såsom kul eller olie. Forbrænding af biobrændsler indgår ikke i den sammenhæng. CO₂-besparelsen ved genanvendelse af affaldsfraktioner er et udtryk for, hvor meget energiproduktion vi har sparet i forhold til at bruge nye råstoffer. Frembringelse af metaller fra nye råstoffer, kræver store mængder energi til selve udvindingen af metallerne, som kan spares ved at omsmelte/genanvende genbrugsmetaller. Når der spares energi, nedbringes udledningen af CO₂. I den sammenhæng bemærkes, at aluminium, på trods af sin lave vægt, er et metal som kræver megen energi at udvinde. Genanvendelse af aluminium bidrager derfor meget til CO2- besparelsen (se tabel 4). Affaldstyper der er relevante at indsamle ved husstanden CO₂-besparelse (kg CO₂ /ton) Papir Pap Glas/flasker 400 Plast (dunke og folie) Metal Jern (kommunejern) Ja Metal Jern og aluminium Metal Aluminium Dagrenovation (restaffald + org.) 350 Restaffald 200 Organisk affald 400 Haveaffald, småt - Farligt affald - Batterier - Nej Elektronikskrot, småt - Stort affald (møbler, TV m.v.) - Tabel 3 Nøgletal, CO₂-besparelse Indeholdt i CO₂beregning 13

14 Kørsel Privat kørsel: ca kg CO 2 /ton, afhængig af placering og oplandsstørrelse, mængder pr. tur, og andre formål med kørslen. Men CO 2 besparelsen er afhængig af, om man kun kører til genbrugspladsen og retur, eller man kører til genbrugspladsen samtidigt med andre ærinder. Indsamling ved husstanden: ca kg CO 2 /ton, afhængig af bebyggelsestæthed, indsamlingseffektivitet (kg/tømning). Se tabel 5. CO 2 værdi (CO 2 /ton) Privat kørsel Husstandsindsamling Tabel 4 CO₂-nøgletal for transport Det er vanskeligt at sammenligne CO₂-niveauerne for privat kørsel og husstandsindsamling. Der kan være forskel på hvor meget affald borgeren kører med, og hvor effektivt en central indsamling er. Niveauerne indikerer dog alt andet lige, at der er et mindre CO₂-forbrug ved at indsamle centralt, end at borgerne hver især kører med deres affald til genbrugspladsen. Da CO 2 -mængderne opgøres i kg pr. ton af hver affaldsfraktion, betyder det, at det udelukkende vil være mængden af indsamlede affaldsfraktioner, der vil være afgørende for CO 2 -besparelsens størrelse. Ved vurdering af miljøforhold, er der taget udgangspunkt i CO₂besparelserne for de affaldsfraktioner der er udvalgt i tabel 3. Det drejer sig om affaldsfraktionerne: Papir og pap, glas, plast, metal og dagrenovation. Der er valgt en vægtet fordeling af jern og aluminium, og der er således brugt samme værdi for CO₂-værdi for indsamlingen i genbrugsordningen og på genbrugspladserne. Som det fremgår af figur 9, er det bemærkelsesværdigt, at en forholdsvis lille mængde affald indsamlet i genbrugsindsamlingen, CO₂-mæssigt vægter næsten det samme som en meget større mængde dagrenovation der forbrændes. Dette skyldes en antagelse om et højt aluminiumsindhold i det metal, der husstandsindsamles. 14

15 CO₂ og affaldsmængder CO₂-besparelse (kg CO2/ton) Affaldsmængder (ton) Dagrenovationsordning Papirbeholder Genbrugsindsamling Genbrugspladser Figur 9 Oversigt over CO 2 og affaldsmængder

16 Prognose Dette afsnit indeholder prognosen for udviklingen i affaldsmængderne fra husholdninger og erhverv i Middelfart Kommune. Den forventede udvikling i affaldsmængderne fra baseres på de hidtidige erfaringstal kombineret med de nye tendenser i samfundsudviklingen samt den forventede befolkningstilvækst på længere sigt. Den samlede affaldsmængdes stigning for både husholdningsaffald og erhvervsaffald gennem årene har generelt vist sig at hænge sammen med størrelsen af den økonomiske vækst, men historisk har der kun været en begrænset sammenhæng mellem husholdningsaffaldet og økonomi. Det er derfor valgt at fremskrive affaldsmængderne for husholdningerne ud fra den faktiske stigning i affaldsmængderne henover en given periode. Der er valgt en periode , hvilket er en periode med både økonomisk vækst og krise hvilket forventes at være samme vilkår de kommende år frem. Affaldsmængderne har svinget en del, men henover perioden har der været en samlet stigning på 6 %. Det forventes ud fra de givne tal, at affaldsmængderne for husholdninger vil stige med 6 % frem til Derudover er befolkningstilvæksten i Middelfart Kommune estimeret til 2,5 % frem til år Da dette svarer til en befolkningstilvækst pr. år på 0,2 %, forventes det ikke at få væsentlig indflydelse på den samlede affaldsproduktion. Generelt er der en væsentlig usikkerhed forbundet med affaldsmængdernes udvikling, hvorfor affaldsmængderne blot fremskrives med en fast procent. Prognosen kan ses uddybet i Bilag D. Prognose Samlede mængder Årsresultat 2012 ton Forventet tilvækst pr. år Forventet ,2 % befolkningstal Husholdningsaffald ,0 % Erhvervsaffald ,0 % Tabel 5 Prognose over affaldsmængderne i ton for husholdnings- og erhvervsaffald i 2014, 2018, 2020 og 2024 Forbrænding Middelfart Kommune leverer på nuværende tidspunkt brændbart affald til to forbrændingsanlæg henholdsvis Odense Kraftvarmeværk A/S og Kolding Forbrændingsanlæg I/S. Odense Kraftvarmeværk har i dag en godkendt kapacitet på tons affald. Det vurderes, at der ikke vil blive kapacitetsproblemer på Odense Kraftvarmeværk A/S i den kommende planperiode. Kolding Forbrændingsanlæg (TAS) har i dag en godkendt kapacitet på tons affald fordelt på to ovnlinjer - ovnlinje 2 og 5. Der vurderes, at der ikke vil blive kapacitetsproblemer på TAS i den kommende planperiode. 16

17 Deponering Middelfart kommunes deponi blev lukket i midten af april I forbindelse med lukningen af deponiet er der lavet en bytteaftale med Odense Nord Miljøcenter (ONM). I perioden fra leverede Odense Renovation i alt ton til lossepladsen i Middelfart. I perioden har Middelfart leveret ton til ONM. Dermed forventes det, at mængden i bytteaftalen vil blive opnået i 2014, og Middelfart Kommune er derfor i gang med at lave nye aftaler vedrørende deponering. Affaldsmængder fra de kommunale institutioner Tabel 6 viser mængderne indberettet i det Nationale Affaldsdatasystem (ADS) i perioden ADS portalen er ny og stadig i en opstartsfase. Der er derfor en igangværende problematik omkring kvalitetssikringen af de indberettede mængder. Det vurderes derfor, at tallene stadig er så usikre, at der ikke kan laves en prognose for de fremtidige affaldsmængder fra kommunale institutioner. Der er derfor lavet en oversigt over de indberettede mængder i perioden Status på mængder fra kommunens institutioner til materiale - nyttiggørelse ton 1041 ton 2808 ton 2234 ton Tabel 6 Affaldsmængder fra kommunens institutioner Kilde ADS Affaldsmængder fra kommunens virksomheder Tabel 7 viser mængderne indberettet i Affaldsdatasystemet (ADS) i perioden Grundet ovennævnte problematik omkring kvalitetssikringen vurderes det, at tallene stadig er så usikre, at der ikke kan laves en prognose for de fremtidige affaldsmængder fra virksomheder i kommunen. Der er derfor lavet en oversigt over de indberettede mængder i perioden Status på mængder fra kommunens virksomheder til materiale nyttiggørelse ton ton ton ton Tabel 7 Affaldsmængder fra kommunens virksomheder Kilde ADS 17

18 Import af affald til deponering og forbrænding Middelfart Kommune har i den kommende planperiode ikke planlagt nogen import af affald fra udlandet til forbrænding og deponering. Der er pt. ingen øvrige data tilgængelige fra det Nationale AffaldsDatasystem - ADS. 18

19 Økonomi I dette afsnit beskrives status for gebyrer og udgifter samt udviklingen siden sidste ressourceplan. Desuden beskrives de økonomiske konsekvenser af planen og forventningen til udviklingen i gebyrer. Renovationsgebyret for husholdninger Renovationsordningerne betragtes som en solidarisk ordning, som alle grundejere har pligt til at betale til, selvom ordningerne måske kun benyttes delvist. Renovationsgebyret er opdelt i et grundgebyr og et variabelt gebyr. De to gebyrer dækker sammenlagt de udgifter, som er nævnt nedenfor. Fastsættelsen af renovationsgebyret sker i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv princippet og skal afspejle de faktiske samlede nettoomkostninger, der er forbundet med de kommunale indsamlingsordninger. Renovationsgebyret dækker følgende udgifter: 1. Indsamling af restaffald ved husstanden 2. Indsamling af papir ved husstanden 3. Indsamling af genanvendeligt affald ved husstanden 4. Brug af kommunens genbrugspladser 5. Indsamlingsordning for farlig affald (aflevering på genbrugspladser) 6. Administration, tilsyn, forsøgsordninger, renteudgifter m.v. Renovationsafgiften for erhverv Virksomheder med restaffald kan vælge, om de ønsker at benytte den kommunale indsamlingsordning, eller om de ønsker at benytte sig af en privat transportør. Hvis de er tilsluttet den kommunale indsamlingsordning, betales der via renovationsgebyret. Ved brug af privat transportør betales en pris for transport og bortskaffelse af affaldet direkte til affaldstransportør og modtageanlæg. Anvisningsordningerne finansieres af affaldsproducenten, som betaler en pris for transport og bortskaffelse af affaldet direkte til affaldstransportøren og modtageanlæg. Fra 2009 har alle erhvervsvirksomheder i Middelfart Kommune kunnet benytte kommunens genbrugspladser mod betaling. Alle virksomhederne i kommunen betaler som udgangspunkt et administrationsgebyr, som dækker kommunens udgifter til den nationale affaldsdatabase, nationalt regulativdatabase, ressourceplan, information, konkrete anvisninger m.v. Administrationsgebyret skal betales uanset om genbrugspladserne benyttes eller ej. Virksomhederne i Middelfart Kommune betaler for følgende ordninger: 1. Indsamling af restaffald ved virksomheden (frivillig ordning) 2. Aflevering af affald på genbrugspladsen (klip pr. fraktion genanvendeligt, forbrænding/deponi og farligt affald) 3. Administrationsgebyr for erhverv, inkl. administrationsgebyr for farligt affald 19

20 Virksomheder og private kan aflevere haveaffald og stort affald til neddeling på VAD. Der opkræves et særskilt gebyr for denne ydelse. Statsafgiften på affald til forbrænding og deponering Affald til genanvendelse er fritaget for statsafgift, derimod er affald til forbrænding og deponering belagt med henholdsvis mellemhøje og høje afgifter. Statsafgiften til deponering er i øjeblikket på 475 kr. pr. ton ekskl. moms. Forbrændingsafgiften er trukket ud af affaldsafgiftslovgivningen og omlagt til en kombineret energi- og CO 2 -afgift, som er indsat i henholdsvis kulafgiftsloven og CO 2 -afgiftsloven. Energiafgiften er opdelt i en affaldsvarmeafgift og en tillægsafgift, hvor førstnævnte er indekseret, mens sidstnævnte ikke er. Affaldsvarmeafgiften skal betales af al leveret varme. For farligt affald til deponering indføres en reduceret afgift på 160 kr./ton i , hvorefter den i 2015 stiger til 475 kr. /ton som andet affald. Derudover pålægges en tillægsafgift og CO 2 -afgift fra 2015, efter de samme regler som gælder for andet affald. Øvrige forhold som kan påvirke udgifterne Affaldsmængderne samt behandlingspriser, serviceniveau og erhvervsbetaling har betydning for udvikling i udgifterne. Affaldsmængderne har generelt været stabile i perioden. Behandlingsudgifterne har generelt også været stabile. Derimod har indtægterne for salg af genanvendelige materialer været svingende, idet der har været et fald under krisen og nu ses en lille stigning. Serviceniveauet har været stigende med blandt andet en ny ordning for indsamling af batterier ved husstandene. Betalingen fra erhverv er faldet, hvilket kan give stigende udgifter for husholdninger på grund af tre forhold: o Der er en del erhverv, som ikke længere er en del af dagrenovationsordningen, hvilket kan mindske stordriftsfordele og effektivitet i ordningen. o Erhverv betaler på grund af nye nationale regler ikke længere til de genanvendelig ordninger, men benytter i nogen grad stadig ordningerne. Det betyder, at der er færre til at betale, og at udgifterne ikke i samme grad falder. o Erhvervs betaling til genbrugsstationerne er faldet kraftigt pga. de nye nationale regler, mens de faste omkostninger til genbrugsstationerne ikke er faldet tilsvarende. Samtidig har der været udgifter til nye betalingssystemer, som er blevet finansieret via opsparede midler. Ressourceplan økonomiske konsekvenser for kommunens budget i planperioden De mål og initiativer, som er fastsat i ressourceplanen, forventes at blive udgiftsneutrale, så de kan gennemføres inden for rammerne af de fastsatte budgetter. 20

21 Beskrivelser af ordninger og anlæg Affald fra husholdninger Reglerne for håndtering af husholdningsaffald er beskrevet i Middelfart Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Husholdningernes affald deles op i forskellige affaldstyper såsom dagrenovation inkl. genanvendeligt affald, storskrald, haveaffald, farligt affald og batterier. Tabel 8 viser hvilke indsamlingsordninger, der er i Middelfart Kommune. Indsamlingsordningerne opdeles i hente- og bringeordninger, hvor henteordningerne omfatter de ordninger, hvor affaldet hentes ved husstanden og bringeordningerne omfatter de affaldstyper man kan aflevere på genbrugspladsen eller kubestationerne. Affaldstyper Henteordning Bringeordning Restaffald X Papir X X Pap X X Flasker/glas X X Metalemballage X X Haveaffald Farligt affald X X Batterier X X Plastemballage Elektronikaffald (WEE) Bygge- og anlægsaffald PVC affald Imprægneret træ PCB-holdigt affald X X X X X X Tabel 8 Oversigt over indsamlingsordninger i Middelfart Kommune. Affald fra virksomheder Reglerne for håndtering af affald fra virksomheder er beskrevet i affaldsbekendtgørelsen, og Middelfart Kommune har udarbejdet et regulativ for erhvervsaffald, som konkret angiver, hvordan erhvervsaffald skal håndteres i Middelfart Kommune. Alle virksomheder i kommunen skal sortere deres affald i genanvendeligt, forbrændingsegnet, deponeringsegnet og farligt affald. 21

22 Kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald skal sorteres og håndteres i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Middelfart Kommune udfører tilsyn med og vejledning af virksomhederne om korrekt sortering. Dette kan ske både ved besøg på virksomhederne og gennem dialog med virksomhederne. Det meste affald fra virksomhederne er omfattet af enten en indsamlingsordning eller en anvisningsordning. For kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, har virksomhederne selv fuld råderet over, hvor de kører affaldet hen, så længe det er til et godkendt modtageanlæg, som er registreret i affaldsregisteret. Ved en indsamlingsordning har kommunen ansvaret for affaldet, både indsamling, transport og bortskaffelsen. Ved en anvisningsordning ligger ansvaret ved affaldsproducenten. Affaldstyper Indsamlingsordning Anvisningsordning Restaffald X X Farligt affald (olieudskillere) Klinisk risiko affald X X Øvrigt farligt affald ikke genanvendeligt Forbrændingsegnet Deponeringsegnet X X X Tabel 9 Oversigt over indsamlings- og anvisningsordninger i Middelfart Kommune. Modtageanlæg for genanvendeligt affald Det genanvendelige affald bliver transporteret til genanvendelsesanlæg, der oparbejder affaldet til nye produkter, materialer eller stoffer. I Danmark er der modtageanlæg for mange forskellige affaldstyper, herunder papir, glas og flasker. I Middelfart Kommune ligger der modtageanlæg for bl.a. jern/metal, bygge- og anlægsaffald og træ. Et modtageanlæg skal være godkendt og registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister for at modtage affald til genanvendelse. Middelfart Kommune ejer og driver en række aktiviteter på Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg (VAD) sammen med Assens Kommune. Her neddeles og komposteres haveaffald. En del af den færdige kompost køres til genbrugspladserne i Køstrup, Gelsted og Nørre Aaby. Borgerne kan hente kompost på VAD og de nævnte genbrugspladser på biler med trailer inden for pladsernes åbningstider. Udover dette modtager Affald og Genbrug blandet beton og tegl til nedknusning på VAD. Materialet nedknuses 2-3 gange om året. Det knuste materiale sorteres i 2 størrelser svarende 22

23 til stabilgrus og håndstore stykker. Det knuste materiale sælges til anlægsarbejder, hvor der er brug for et stabilt bundmateriale, f.eks. under flisebelægninger og bygninger. Affald og Genbrug modtager også blandet bygningstræ, møbler og diverse plastafskæringer. Affaldet sorteres i rent træ til genbrug (spånplader) og en rest til forbrænding. Begge fraktioner knuses inden de forlader VAD. Knusningen skal primært sikre, at læssene består af så meget træ og så lidt luft som muligt. Ren jord uden fremmedlegemer (f.eks. murbrokker og træstubbe) eller kemisk forurening modtages og deponeres på VAD. Brændbart affald I Middelfart Kommune anvises brændbart affald fra tidligere Middelfart og Nørre Aaby kommuner til Kolding Forbrændingsanlæg TAS I/S. Alt brændbart affald fra tidligere Ejby Kommune anvises til Odense Kraftvarmeværk A/S (OKV) affaldsfyrede blok. Figur 10 viser, at de indvejede mængder brændbart erhvervsaffald generelt har været stabile, gennem det meste af perioden dog med et kraftigt fald fra 2011 til Dette formodes til dels at kunne tilskrives at OKV, satte prisen op samt at det brændbare erhvervsaffald blev markedsudsat. Ton Odense Kraftvarmeværk TAS Figur 10 Indvejede mængder brændbart erhvervsaffald på TAS og Odense Kraftvarmeværk A/S. Deponiaffald Affald, som ikke kan genanvendes, og som er uegnet til forbrænding, skal deponeres. Middelfart Kommunes eget deponi VAD lukkede i april 2009, og sidenhen er alt deponiaffald blevet kørt til Odense Nord Miljøcenter (ONM). Figur 11 viser de totale mængder affald, som er kørt til deponi i perioden Mængderne er både affald fra genbrugspladsen samt det deponiaffald, som er kørt direkte til ONM. 23

24 4000 Ton Deponi Figur 11 Mængder til deponi i perioden Anlæg til specialbehandling Visse typer affald kræver en speciel behandling. Det gælder bl.a. farligt affald (olie- og kemikalieaffald), elektronikskrot samt klinisk risikoaffald. Disse typer affald skal afleveres til specialbehandling på dertil godkendte modtageanlæg. 24

25 Vurdering af mål og resultater for ressourceplan 2012 I dette afsnit holdes de nationale mål for henholdsvis husholdningsaffaldet og for den samlede affaldsmængde op imod de faktisk opnåede resultater i Middelfart Kommune i Resultaterne er gjort op ud fra beregningsmetoder anvendt under den forrige ressourceplan Målene for den samlede affaldsmængde for både husholdninger og erhverv i 2012 i Middelfart Kommune opfylder både regeringens sigtelinje og Middelfart Kommunes egne mål. Middelfart Kommunes mål var lig med regeringens sigtelinje, som sagde genanvendelse 65 %, forbrænding 29 %, deponering 6 %. Ud fra de samlede tal fra ISAG 2009 for erhverv og Middelfart Renovationsvæsens egne tal for husholdningerne, er målene opfyldt på både genanvendelse, forbrænding og deponering. National sigtelinje 2012 Samlet affaldsmængde Middelfart Kommunes mål 2012 Middelfart Kommune status 2012 Genanvendelse Forbrænding Deponering 65 % 29 % 6 % 65 % 29 % 6 % 72 % 24 % 4 % Tabel 10 Oversigt over mål og status for den samlede affaldsmængde i Middelfart Kommune Husholdningsaffald Middelfart Kommune valgte at lægge sig op ad de opnåede resultater for kommunen i 2008 med undtagelse af målene for dagrenovation. For dagrenovation blev det valgt at fastsætte et højere mål, fordi der i slutningen af forrige planperiode blev igangsat indsamlingsordninger ved husstandene for den genanvendelige del af dagrenovationen papir, pap, flasker og metal. Dette har medført den forventelige forøgelse af de indsamlede mængder til genanvendelse for disse affaldsfraktioner i den forgangne planperiode. Målene for husholdningsaffald er samlet set opfyldt for både genanvendelse og forbrænding, dog ikke for deponering. Endvidere er målene opfyldt indenfor de forskellige affaldstyper, som regeringen har fastsat mål for dagrenovation, storskrald og haveaffald. Mål Genanvendelse Forbrænding Deponering Middelfart Kommune husholdningsaffald Mål for % 53 % 3 % Dagrenovation 25 % 75 % - Storskrald 37 % 46 % 17 % Haveaffald 95 % - - Middelfart Kommunes Status på husholdningsaffaldet % 38 % 4 % Dagrenovation 29 % 71 % - Storskrald 68 % 21 % 11 % Haveaffald 95 % - - Tabel 11 Oversigt over mål og status for dagrenovation, haveaffald og storskrald i Middelfart Kommune 25

26 Hvad angår haveaffald, vurderes det umiddelbart, at alt indsamlet haveaffald går til kompostering på VAD, men der er i genanvendelsesprocenterne taget højde for, at der er en vis procentdel af haveaffaldet, som hjemmekomposteres eller på anden vis ikke kommer ind i kommunens indsamlingssystem. I storskrald regnes alt, som modtages på genbrugspladsen med undtagelse af de genanvendelige fraktioner i dagrenovationen, haveaffald, farligt affald samt jord og småsten. Erhvervsaffald Middelfart Kommune valgte for planperioden at lægge sig op ad de allerede udmeldte sigtelinjer fra nationalt hold for erhverv. Det blev blandt andet valgt ud fra, at lovgivningen ændrede sig i løbet af 2010, således at kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald forsvandt fra kommunens anvisningspligt. Da der kom nyt affaldsdatasystem i 2010, er det valgt at lave status ud fra ISAG tallene for Det nye affaldsdatasystem har haft en del startvanskeligheder, og der er stadig for mange usikkerheder i tallene i systemet. Det vurderes derfor, at vi ikke kan lave en vurdering af målene og status for erhvervsaffaldet, da tallene i ADS er for usikre. Mål Genanvendelse Forbrænding Deponering National affaldsstrategi - erhvervsaffald Mål for 2012 Servicesektoren 50 % 45 % 5 % Industri 65 % - 15 % Bygge- og anlægsaffald 90 % - - Middelfart Kommune Erhvervsaffald Status for 2012 Servicesektoren 84 % 16 % - Industri 74 % 23 % 3 % Bygge- og anlæg 94 % 1 % 4 % Tabel 12 Oversigt over de nationale mål samt status for erhvervsaffaldet Kilde ISAG

27 Opfyldelse af initiativer i ressourceplanen Initiativer målrettet husholdninger Middelfart kommune opsatte i den forrige ressourceplan en række initiativer, som skulle fremme genanvendelsen samt sikre en fortsat god service for kommunens borgere og virksomheder på affaldsområdet. Disse initiativer er i det store hele blevet opfyldt. Hvad angår initiativerne for storskralds- og haveaffaldsordningen er disse ikke nået, men vil evt. blive overført til næste planperiode. Endvidere har man afventet nationale udmeldinger omkring indsamlingen af plastemballage, så dette initiativ forventes også videreført i næste planperiode. Initiativ Handling Status Dagrenovation Målet er at få fjernet mest muligt genanvendeligt affald fra den organiske del af dagrenovationen, samtidig med at det gøres nemt for den enkelte husstand at komme af med affaldet. Der har løbende været arbejdet med, hvordan man kan få mere ud af dagrenovationen seneste tiltag er indsamling af batterier ved husstandene Der skal igangsættes husstandsindsamling af batterier i forbindelse med papirindsamlingen. Der er etableret en indsamlingsordning for batterier i planperioden Det skal i planperioden undersøges, om husstandsindsamlingen for genanvendelige materialer skal omfatte plastemballage. Storskrald Målet er at forbedre mulighederne for aflevering af storskrald på kommunens genbrugspladser, så en større del af storskraldet frasorteres til genanvendelse. Der skal undersøges muligheder for opstilling af særskilte containere til trykimprægneret træ på genbrugspladserne Genbrugspladserne skal så vidt muligt ensrettes, så der kan afleveres de samme fraktioner på alle pladser i kommunen. Ved etablering af en ny genbrugsplads i Middelfart forbedres mulighederne for sortering for borgerne. For at mindske affaldet, som går til henholdsvis forbrænding og deponering, vil der ske et øget opsyn med især disse fraktioner. Der skal fortsat ske en uddannelse af personalet på pladserne gennem kurser og netværk for pladspersonale, så personalet altid er i stand til at yde en god service. Det skal i løbet af planperioden undersøges, om der er grundlag for både økonomisk, servicemæssigt og miljømæssigt - at etablere en indsamlingsordning for storskrald. Der skal laves brugerundersøgelser for borgenes holdninger til pladserne i forhold til aspekter som fraktion, service og eventuelle ønsker. Det skal overvejes, hvordan de øvrige pladser i kommunen kan blive renoveret, således at der kan ske en forbedret sortering på alle pladser i kommunen. Haveaffald Det skal i løbet af planperioden undersøges, om der er grundlag for både økonomisk, servicemæssigt og miljømæssigt - at etablere en indsamlingsordning for haveaffald som f.eks. Esbjerg Kommune. Information om hjemmekompostering skal sikre, at den nuværende høje genanvendelse af haveaffaldet opretholdes. Der er afventet afrapportering og offentliggørelsen af et storskala forsøg i Odense og dets resultater. Initiativet flyttes videre til næste planperiode. Der arbejdes løbende på at udbygge antallet af affaldsfraktioner, som kan udsorteres til genanvendelse på genbrugspladserne Der er i planperioden blevet opstillet særskilte containere til trykimprægneret træ. Genbrugspladserne er i løbet at planperioden blevet ensrettet. Der er etableret en ny og forbedret genbrugsplads i Middelfart, hvor der er blevet mere plads til opstilling af containere. Der er i løbet af planperioden kommet krav om brug af klare sække på genbrugspladsen. Pladspersonalet tilbydes løbende den efteruddannelse, som skønnes nødvendig. Initiativet overflyttes til næste planperiode. Der er i slutningen af 2013 udarbejdet brugertilfredshedundersøgelse. Pladserne i Nørre Aaby og Køstrup er blevet renoveret, så der er bedre plads til alle affaldsfraktionerne samt bedre mulighed for aflæsning af affald for brugerne. Dette har været udsat, da man har afventet en ny ressourcestrategi og dens udmeldinger omkring den fremtidige håndtering af affald i Danmark. Der er udarbejdet ny folder for hjemmekompostering samt haft emnet med som fokusområde til naturens dag i

28 Initiativer målrettet erhverv i ressourceplanen 2010 Der blev i ressourceplanen opsat nogle initiativer for virksomhederne i kommunen. Der er i planperioden sket flere ændringer vedr. benyttelse af genbrugspladserne og opkrævning af gebyr for erhvervsaffald fra virksomhederne, som har været meget ressourcekrævende, hvorfor tilsynsaktiviteten ikke har været så intensiv som oprindelig planlagt. Initiativer Handling Status Tilsyn og vejledning Tilsyn med og vejledning til virksomhederne styrkes. Der skal sættes fokus på bedre frasortering af genanvendelige affaldstyper i det brændbare affald, herunder mere fokus på emballageaffaldet. Overveje om der i miljøgodkendelserne kan sættes mere fokus på virksomhedernes håndtering af affaldet. Information Udarbejde informations- og undervisningsmaterialer til børnehaver, skoler og gymnasier om ressourceforbrug og affaldsforebyggelse. Brugerundersøgelser Der skal laves brugerundersøgelser for erhvervs brug af de kommunale genbrugspladser. Der har ikke været ført direkte kampagner, men der har været ført nogle tilsyn blandt andet i forbindelse med erhvervsaffaldsgebyret. Affaldsgruppen har deltaget i gruppemøde for Industri og fortalt om reglerne i affaldslovgivningen. Der har været sat fokus på bedre information og undervisning til børn og unge. Der er i forbindelse med medlemsskabet af affald.dk indkøbt skolehæfter til brug i undervisningen. Affald og Genbrug har lavet egne undersøgelser af erhvervs brug af pladserne i forbindelse med indførelsen af erhvervsaffaldsgebyret. Tværgående initiativer for husholdnings- og erhvervsaffald Der er forskellige initiativer, som vurderes at kunne gælde for både husholdnings- og erhvervsaffald, idet de er af en type, som ikke kan kategoriseres under en enkelt affaldstype. Der har især været fokus på kommunikation. Kommunen har indgået samarbejde med affald.dk, som er en hjemmeside for børn om affald. Derudover har Middelfart Affald og Genbrug fået sin egen hjemmeside, som samler alle informationer om affald, affaldsordninger, sortering m.m. for både borgere og virksomheder. Initiativer Handling Status Afklaring af holdninger til affaldshåndteringen Der skal indhentes oplysninger om brugernes syn på eksisterende ordninger og eventuelle ønsker for fremtidige ordninger - herunder om flere affaldstyper skal sorteres af den enkelte husstand, eller om sorteringen i højere grad skal ske på centrale anlæg. Dette har været udsat, da man har afventet en ny ressourcestrategi og dens udmeldinger omkring den fremtidige håndtering af affald i Danmark. Bedre modtagekontrol For at opnå bedre sortering for henholdsvis brændbart og deponi igangsættes et øget samarbejde med modtageanlæggene. Hjemmeside for børn Iværksætte information specielt rettet mod børnehaver, skoler og gymnasier om sammenhængen mellem ressourceforbrug og affaldsmængder. Det skal undersøges, om kommunen vil udarbejde egen webside for børn om affald, eller om man vil indgå i et samarbejde med allerede eksisterende koncepter f.eks. affald.dk. Der er igangsat et arbejde med TAS omkring modtagekontrol. Der modtages jævnligt rapporter fra TAS, når de har haft modtagekontrol på anlægget. Kommunen har indgået samarbejde med affald.dk. 28

29 Ressourceplanens målsætningsdel Ressourceplanen er udarbejdet i overensstemmelse med de regler og rammer som henholdsvis EU og regeringen har fastlagt. Ifølge affaldsbekendtgørelsen er kommunen forpligtet til at lave en affalds/ressourceplan hvert 6. år. Her beskrives Middelfart Kommunes overordnede målsætninger og mål indenfor affaldsområdet for den kommende planperiode frem til Målene er med fokus på de næste 6 år. Overordnede målsætninger på nationalt plan Regeringen udsendte i oktober 2013 deres strategi for affaldsområdet Danmark uden affald, med underoverskriften Genanvend mere forbrænd mindre. Strategien har 6 fokuspunkter: 1. Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor 2. Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald 3. Fra affaldsforbrænding til bioforgasning og genanvendelse 4. Bedre udnyttelse af vigtige næringsstoffer som fosfor 5. Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald 6. Grøn omstilling nye erhvervsmæssige muligheder Sammenhæng med andre strategier og planer EU-lovgivning Danmark er forpligtet til at opfylde en række konkrete EU- mål for husholdningsaffaldet: I affaldsrammedirektivet er der konkrete mål om særskilt indsamling og genanvendelse af husholdningsaffald: 1. Senest i 2015 skal der indføres særskilt indsamling for minimum papir, glas, plast og metal. 2. Senest i 2020 skal forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af affaldsmaterialer som minimum papir, metal, plast og glas fra husholdninger (og om muligt fra andre kilder med tilsvarende affald) øges til samlet mindst 50 % efter vægt. Endvidere skal medlemslandene fremme indsamling af bioaffald med henblik på kompostering eller bioforgasning af bioaffald. I henhold til emballagedirektivet skal: - 60 % af papir- og papemballageaffaldet genanvendes - 60 % af glasemballageaffaldet genanvendes - 22,5 % af plastemballageaffaldet genanvendes - 50 % af metalemballageaffaldet genanvendes - 15 % af træemballageaffaldet genanvendes Målene for emballageaffald gælder for den samlede affaldsmængde af de forskellige materialer. Det vil sige affald fra både husholdninger og virksomheder. Målene kan således ikke sammenlignes direkte med forventede effekter for husholdningerne i ressourceplanen Et Danmark uden affald. 29

30 EU s 7. miljøhandlingsprogram Det 7. miljøhandlingsprogram sætter en ny ramme for miljøpolitikken med EU s grønne målsætninger frem mod 2020 og en langsigtet vision for EU s miljøpolitik frem mod Visionen bygger på, at vores velfærd og vores gode miljø skyldes en innovativ cirkulær økonomi, hvor intet spildes, og hvor naturressourcerne forvaltes på bæredygtig vis. Programmet sammenfatter en række af de kendte EU målsætninger og sætter en række nye mål for de kommende års arbejde. Der er bl.a. fokus på mål for større ressourceeffektivitet i EU og for at begrænse mængden af affald. Øvrig lovgivning På Rio+20 konferencen satte verdens regeringsledere fokus på behovet for grøn omstilling på verdensplan, og i den forbindelse også på nødvendigheden af sikker affaldshåndtering på internationalt plan ikke mindst når det gælder farligt affald. Regeringslederne pegede desuden på behovet for at reducere affaldsmængderne og for at øge genanvendelse og genbrug særligt i verdens storbyer, som står for hovedparten af verdens ressourceforbrug. Affaldshierakiet Affaldshierakiet er styrende for de indsatser, som er beskrevet i ressourceplanen Den grundlæggende tankegang i affaldshierakiet er, at det bedste er at forebygge, at affaldet overhovedet opstår, og at mindst muligt affald bortskaffes til deponering. Affaldshierakiet stammer fra EU s affaldsdirektiv fra 2008, og er indføjet i Miljøbeskyttelsesloven 5 og har følgende prioritering: Affaldsforebyggelse Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse (materialenyttiggørelse) Anden nyttiggørelse Bortskaffelse 5 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse nr af 14. december

31 Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal der foretages en vurdering af, i hvilket omfang de af planen omfattede foranstaltninger er i overensstemmelse med affaldshierarkiet og bidrager til at forebygge eller mindske de negative følger af affaldshåndteringen. De i planen omfattede foranstaltninger er beskrevet som de initiativer som kommunen vil iværksætte i planperioden. Initiativerne har alle til formål at flytte affald fra henholdsvis anden nyttiggørelse og bortskaffelse til direkte genbrug og genanvendelse og vurderes derfor for at være i overensstemmelse med affaldshierarkiet. Der vil i planperioden desuden blive vurderet hvilke foranstaltninger der kan gennemføres for at bidrage til at forebygge dannelsen af affald eller mindske de negative følger af affaldshåndteringen. Regeringens ressourceplan Et Danmark uden affald Af regeringens ressourcestrategi Danmark uden affald fremgår det, at vi skal frem til i langt højere grad at se affald også som en ressource, der kan genbruges og genanvendes, og væk fra at betragte affaldet som et spildprodukt. Affaldet fra virksomheder og husholdninger indeholder materialer og værdier, det giver god mening at genanvende. Når affaldet genanvendes, skal det gerne blive til produkter af høj kvalitet. Ressourcepolitikken bygger på at opnå øget ressourceeffektivitet, i første omgang ved at forebygge affaldet, i anden omgang ved at udnytte ressourcerne i affaldet ved at genanvende materialerne så mange gange som muligt. Affaldshierarkiet afspejler denne vinkel på affaldsproblemerne: Ved affaldsforebyggelse mindskes forbruget af materielle ressourcer. Ved genbrug og genanvendelse sikres det, at materialerne ikke tages ud af kredsløbet. Ved forbrænding erstattes andre (fossile) brændsler; men kun ikke-genanvendelige materialer skal i fremtiden forbrændes, da de fleste materialer ødelægges ved forbrænding og ikke kan fortsætte i kredsløbet. Hermed spildes også den energi og de materielle ressourcer (råstoffer), der er anvendt til fremstilling af materialerne og produkterne. Ved deponering spildes ressourcerne helt. Deponering skal derfor kun anvendes, hvis det er nødvendigt for at undgå spredning af farlige stoffer via genanvendelse af materialerne. Affaldshierarkiet afspejler også affaldssektorens bidrag til klimapolitikken. Den største reduktion af emissionen af klimagasser vil man opnå ved affaldsforebyggelse, hvor man nedsætter forbruget af materialeressourcer, idet det typisk koster store energimængder at udvinde råstoffer og oparbejde dem til materialer. Alle materialer har således en rygsæk af ressourceforbrug, ikke mindst energiforbrug, med sig. Genanvendelse vil for de fleste materialer samlet set medføre en større energibesparelse og dermed CO 2 -reduktion end forbrænding. Ved genanvendelse sparer man den energi, der er anvendt i det råvareproducerende land ved udvindingen af råstofferne. Desuden bevarer man den energi, der er anvendt ved fremstillingen af materialerne. Forbrænding af affald medfører CO 2 -emission fra den del af affaldet, der er produceret ud fra fossile brændsler den største del heraf udgøres af plastaffaldet. En væsentlig del af affaldet består dog af biomasse, som betragtes som CO 2 -neutralt, og derfor ikke medregnes i CO 2-31

32 opgørelser. Det kan imidlertid være uhensigtsmæssigt at forbrænde visse affaldsfraktioner. Fx vil fosforindholdet i organisk affald blive bundet i en form, der er utilgængelig for planter og dermed ikke kan anvendes som næringsstof i landbruget. Forbrænding af blandede materialer kan vanskeliggøre udvindingen af fx metaller fra slaggen. Mål for 2018 på nationalt plan Affaldsstrategien forventer, at målet om en fordobling af genanvendelsen af husholdningsaffaldet og de tilhørende initiativer vil føre til en betydelig stigning i den samlede genanvendelse af materialer i Danmark. Tabel 13 viser en oversigt over de forventede effekter ved at gennemføre initiativerne i strategien. Tabel 13 De forventede effekter af ressourcestrategien. Kilde Danmark uden affald, oktober 2013 Vision den grønne vækst kommune Middelfart Kommune satser på grøn vækst. Det betyder, at vi vil tiltrække nye indbyggere og virksomheder, som vil bo og leve grønt et centralt sted i Danmark. Det grønne liv er et sundt liv med adgang til den grønne og den blå natur. Vi støtter op om virksomheder, der tør udnytte den nye grønne teknologi, der skaber vækst og overskud og udvikler nye markeder. 32

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

KERTEMINDE. Side 1 af 44

KERTEMINDE. Side 1 af 44 KERTEMINDE Side 1 af 44 Kerteminde Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Opfølgning på mål Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed?

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Morten Therkildsen Peter L. Madsen Reno Djurs I/S Disposition Baggrund for de nye regler Ny ansvarsfordeling i forhold til genanvendeligt

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 52 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 1 Page 3 of 52 Page 4 of 52 1 Indledning og baggrund 2 Affaldsplanens opbygning 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Storskrald

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk Skive Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 4 Organisk dagrenovation

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2016 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Fanø Kommunes mål i 2022... 5 Forventede resultater i planperioden... 5 Udviklingen

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 1.1 Affaldsplanens formål 2 1.2 Læsevejledning 3 2 Kortlægning og status 4 2.1 Regulativer for affald 4 2.2 Datagrundlag 4 2.3 Kortlægning og beskrivelse af ordninger

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 2 - kortlægning 1 Rammer for Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan.. 3 Nationale regler... 3 Kommunale planer og politikker... 5 Miljøvurdering...

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1)

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Alle kommuner Jord & Affald J.nr. 7759-00014 Ref. bpc, awd, cfm Den 10. juli 2009 Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Den 28. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012 1 Veksebo M Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune NOTAT Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune HEW Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend mere - forbrænd

Læs mere

AFFALDSKORTLÆGNING 2008-2012. FOTO Mike Reuter

AFFALDSKORTLÆGNING 2008-2012. FOTO Mike Reuter AFFALDSKORTLÆGNING 2008-2012 FOTO Mike Reuter INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 2 1.1 Læsevejledning 4 02 Affaldsmængder og ordninger i Køge Kommune 5 2.1 Regulativer i Køge Kommune 5 2.2 Kortlægning

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Disposition Indsatser og mål/effekter Genanvendelse af organisk dagrenovation Genanvendelse af plast Statslige initiativer og projekter EU Meddelelse

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere