Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen"

Transkript

1 Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1

2 Uddrag af: Årets Gang Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 2 De fleste forbinder formentlig arkæologi med udgravninger i jorden og synlige fortidsminder ude i landskabet. Langt færre har nok gjort sig klart, at kendskabet til mange af oldtidens levn bygger på informationer og indberetninger, som landets befolkning gennem mere end 150 år har sendt til museernes arkiver, især Nationalmuseet. Her ligger derfor tusindvis af rapporter og breve, som udgør et stort skatkammer af informationer ikke blot om forhistoriske fund, men også om de mennesker, der skrev brevene og deres samtid. Museernes arkiver og privatsamlinger er derfor også vigtige arkæologisk udgravningsfelter, hvor man med fordel, og uden dyr maskinkraft eller udsat for naturens luner, kan stikke hånden i skuffer og æsker og grave mellem papirer og kort. Man kan højst risikere at blive lidt støvet mod til gengæld at gøre spændende fund. Det har mange arkæologer erfaret i tidens løb og frembragt nye forskningsresultater og baggrundsviden til f.eks. den antikvariske administration af geografiske områder. Udgravninger i arkiverne er nu blevet aktuelle igen i forbindelse med planerne om en naturpark Åmosen-Tissø. Arbejdet er et godt eksempel på nødvendigheden af at kombinere undersøgelser i marken med undersøgelser i arkiverne. Det skaber et overblik over områdets fortid og bidrager til beslutningsgrundlaget for mosens fremtid 1. Nedenstående kort viser Åmosen i sammenhæng med systemet af åer og bassiner, Lille Åmose Tissø Bøstrup Ådal Store Åmose Tissø og Åmoserne med tilstødende vådområder der forbinder området med Storebælt. De mange ferskvandsbassiner og vandløb har som fødekilder og adgangsveje til havet været væsentlige årsager til områdets store betydning for fortidens mennesker. Vi ser dette afspejlet i områdets oldtidsfund, og et studie af Åmosen må derfor rettelig omfatte hele dette vandsystem. I denne sammenhæng vil vi dog nøjes med at se, hvad arkiverne indeholder af oplysninger om Tissø og dens bredder, samt Ll. Åmose og Store Åmose. Undervejs kan vi drage paralleller til vigtige fund i de tilstødende vådområder. At hige og søge i skuffer og skabe Når man vil grave i Nationalmuseets arkiver om oldtiden, bør man starte med Sognebeskrivelsen, som er et arkiv over fund og fortidsminder i landets sogne. Beskrivelserne er systematisk indsamlet tilbage

3 fra 1870 erne og indeholder henvisninger til andre arkiver om udgravninger, numre på museets genstande, samt breve o.a. i Topografisk Arkiv. Sognebeskrivelsen for det udvalgte område blev EDB-registreret i sammen med mange informationer fra de øvrige arkiver og er nu tilgængelig på internettet (www.dkconline.dk). Denne første store udgravning i arkiverne blev samtidig kombineret med data fra Th. Mathiassens og K. Andersens bøger om Åmosen 2, og resultatet heraf er grundlaget for de udtegnede kort i denne artikel. Principperne bag EDB-registreringen var på daværende tidspunkt først og fremmest, at fundene skulle kunne stedfæstes ret nøjagtigt indenfor ca. 100 m, og dernæst fulgte man kun op på henvisninger (journalnumre o.lign.) fra sognebeskrivelsen til de øvrige arkiver. Eftersom alle museets udgravninger plejer at være omtalt i sognebeskrivelsen, er det især i det topografiske arkiv, at mange uregistrerede fund kan gemme sig. Her findes enkelte dokumenter helt tilbage til 1700-tallet især om fund af guld og sølv, som langt op i 1800-tallet ansås for det vigtigste at indberette og aflevere til museet. Vi begynder derfor vores undersøgelse i Nationalmuseets arkiv over gamle kort fra 1880 erne og finder her mange huller aftegnet efter tørvegravninger i både Ll.- og Store Åmose (kan også ses ved at søge geografisk på I disse gamle huller må man have fundet alle de typiske genstande, vi kender fra senere tørvegravninger. Sager af træ og ben har endda sandsynligvis været i langt bedre bevaringstilstand, end hvad der senere er fundet. Forklaringen på, at disse fund ikke er sendt ind til museet eller anmeldt i breve, må være, at genstandene blev opfattet som uden værdi eller interesse. Det hænger uden tvivl sammen med museets politik m.h.t. at erhverve genstande til samlingerne. Fra 1880 erne begyndte man systematisk at købe og betale forholdsvis gode penge for oldsager indsendt af findere eller opkøbere. Dette rygte bredte sig hurtigt, og dermed steg strømmen af breve om fund til museet. Kort over stedfæstede fund af genstande og arkæologiske aktiviteter før Der er registreret 54 fundsteder i Kulturarvsstyrelsens database. De ses jævnt spredt over området, men repræsenterer sandsynligvis blot en brøkdel af det reelle antal fund på daværende tidspunkt. 3

4 Fund fra tørvegravninger og arkæologiske aktiviteter Nationalmuseets naturvidenskabelige afdeling foretog i denne periode små og store udgravninger i Åmosen med betydelige fund af bopladser, stammebåde og en række offersteder fra stenalderen. Flere af disse udgravninger er ikke publiceret eller afsat på kortet endnu, men vi har dem i arkiverne. 4 Dernæst dykker vi ned i det topografiske arkiv og finder bl.a. det ældste brev fra 1850 om fund af et yngre jernalder-vikingetids spænde ved Tissø. Senere fra 1880 erne og til århundreskiftet dukker flere fine fund op til museet fra søen og dens bredder 3. Ved oprensning af Halleby Å er gjort mange fund af oldsager tilbage i 1880 erne, og i Ll. Åmose fandtes en brozecelt. Ved århundredeskiftet sænkede man vandstanden i Tissø, hvorved både ældre stenalders bopladser og flere vikingetids fund dukkede op henholdsvis ved syd- og vestbredden af søen. Vi finder breve om de første amatørarkæologers virksomhed og køb af privatsamlinger med oldsager fra området. En stammebåd af eg med udsparet tofte fandtes i 1926 i søen. Båden er udateret, men var repareret med jernkramper og kan derfor både stamme fra jernalder eller middelalder. Tager vi over til Store Åmose finder vi et brev fra 1918 om fund af en guldring og en bronzesegl, men også senere breve om fund af typiske stenalders redskaber. Udover de stedfæstede fund indeholder arkiverne således omtrent ligeså mange usikkert stedfæstede fund gjort før Sidstnævnte er i høj grad med til at skitsere områdets betydning for bosættelse langs bredderne af søer og åer, jagt og fiskeri, men også som offersted i hele oldtiden. Tørvegravninger under 2. verdenskrig og helt op til 1950 afslørede en voldsom mængde fund i Åmoserne, hvoraf en stor del er beskrevet og afsat på kort takket være Knud Andersens indsamlings- og registreringsarbejde 4. Ved den store arkiv-registrering på EDB i 1980 erne blev ca. 850 af disse lokaliteter afsat på kort. Efter tørvegravningerne har tiden ikke stået stille i moserne eller omkring Tissø. Tilfældige fund fra dyrkning og regulering af åen eller ved lav vandstand bliver ved at dukke op, men især amatører og professionelle arkæologer begynder nu at rekognoscere og registrere en stor mængde hidtil ukendte

5 pladser. Ved vestbredden af Tissø lige nord for Halleby Å fandtes i 1977 den store guldhalsring ved Kalmargården. Den efterfølgende systematiske gennemgang af området med metalsøger afslørede dette sted som en betydelig bosættelse i vikingetid, - ganske som de gamle fund fra søen og de senere udgravninger skulle bekræfte. Foranlediget af Åmosens fortsatte afvanding, udtørring og dyrkning er mange af de kendte lokaliteter blevet besøgt gentagne gange, og man har kunnet konstatere store ødelæggelser af kulturlag, samt at adskillige pladser simpelthen er forsvundet. I 2004 begyndte man derfor i Kulturarvsstyrelsen (KUAS) en EDB-registrering af arkæologernes optegnelser og kombinerede denne med en systematisk gennemgang af Nationalmuseets topografiske arkiv. I forbindelse med en særlig registrering af stammebåde blev der lavet et lille kig i Naturvidenskabelig Afdelings arkiver. Resultatet er mildest talt forbløffende. Over 400 nye lokaliteter kunne registreres på kort, dvs. en 50 % stigning i antallet. Hovedparten af disse kommer fra de sidste 25 års rekognosceringer i mosen, men arkiverne indeholdt også mange fund, der nu kan afsættes på kort med vores krav til nøjagtighed. Listen over spændende nye og gamle arkivfund omfatter alle spektre og perioder af det forhistoriske menneskes liv og død i området, og her skal kun nævnes et lille udvalg. Der er forlængst publiceret udgravninger af ældre stenalders velbevarede hyttetomter på platforme nær bredden af den daværende sø i Ulkestrup Lyng. Her findes også oplysninger om fund af risveje eller dæmninger, hvoraf en 9 m lang førte ud til Muldbjerg-bopladsen, andre har måske ført ud til offerpladser. En tegning af en lang udgravningsgrøft viser en række offersteder med samlinger af kranier af okser eller kronhjorte sammen med flintgenstande, og hvad der Fund og arkæologiske aktiviteter efter Det ser ud til, at disse aktiviteter klumper sig med store hvide områder imellem. Sidstnævnte skyldes ikke, at der ikke er flere fund at gøre her, men derimod at man ikke har haft adgang eller nået ind i disse områder. Man kan blot sammenligne med den mere jævne fordeling af fundene fra krigens tid. 5

6 ligner en landingsplads med stammebåde. Der er ca. 200 m mellem disse koncentrationer af stenalderens offerpladser langs bredden af den daværende sø. Undertegnedes hår var længe om at falde på plads efter dette arkivfund! Over 20 stammebåde kendes fra Åmosen, det største antal fra hele Danmark. Der findes breve om fund af massevis af lystertænder og harpunspidser. Min egen favorithistorie er indberetningen om en tørvearbejder, der fandt et kronhjorteskelet, hvori der sad en stage af træ. Trods tidspres forsøgte han forsigtigt at udgrave og redde, hvad der viste sig at være et spyd med en harpun endnu siddende for enden af skaf- En privat samling fra Åmoseområdet. Kathrine Dreyer, Hesselbjerggård, med oldsager fra faderen P. G. Dreyers samling. Foto: A. Fischer. tet. Det hele gik desværre til ved optagelsen, og vi kan sammen med finderen ærgre os over at gå glip af et fantastisk udstillingsfund af en jagtsituation i Maglemose- eller Kongemosetid. Af menneskene selv er der fundet mange skeletdele, afhuggede hoveder mv. i tørven og i maskinerne, men også hele skeletter er fundet in situ. Nationalmuseet udgravede allerede i 1950 skelettet af en mand med flintflække og svovlkis som gravudstyr, dateret til Ertebølletid. Nu mangler vi bare lige at få det stedfæstet! Af andre skeletfund kan nævnes en mand og en kvinde lagt ned i mosen side om side, og en mand fundet sammen med en kortle fra jernalder manden med leen! Mosen lokker trods alt Vi kender nu langt over 1000 fundlokaliteter fra området. I foråret og en del af sommeren 2006 er det planen at få de manglende arkivfund registreret på EDB sammen med oplysninger fra mange privatsamlinger. Moserne skal også besøges, og det skal trods alt blive dejligt for en papirarkæolog at komme i marken. Kunne jeg blot finde et lillebitte stykke stenalderflint in natura og ikke flere hovedløse mennesker, vil jeg blive ganske tilfreds! Noter/Litteratur 6 1 Publikationer fra Kalundborg og Omegns Museum m.fl., f.eks. Kulturarv i Naturpark Åmosen-Tissø, udgivet sammen med Nationalmuseet, T.Mathiassen: Stenalderbopladser i Aamosen, Jvf. Skalk 1957:2, 1970:3, 1977:3, 1981:3, 1991:1, 1995:6, 1999,1. 4 Knud Andersen: Stenalderbebyggelsen i den vestsjællandske Åmose, 1983.

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Detektorfund - hvad skal vi med dem?

Detektorfund - hvad skal vi med dem? Detektorfund - hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998

Læs mere

Forskningsdatabasen en tids maskine

Forskningsdatabasen en tids maskine Et forskningshistorisk forsøg på en tidsrejse i relationelle databaser af Jette Rostock At foretage tidsrejser er som de fleste ved, ikke muligt i 1998 var arkæologi-studerende Anne Sophie Hansen dog alligevel

Læs mere

Centralregistrering 11-2

Centralregistrering 11-2 Centralregistrering 11-2 Kort vejledning til Fund og Fortidsminder, Registrator-site Version 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Om vejledningen 1.1 Quick start, oprettelse af lokalitet og indsendelse af budget

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

Kultur- og naturmiljøer i Naturpark Åmosen-Tissø to sider af samme sag

Kultur- og naturmiljøer i Naturpark Åmosen-Tissø to sider af samme sag Kalundborg og Omegns Museum Kultur- og naturmiljøer i Naturpark Åmosen-Tissø to sider af samme sag Vision af livet i Åmosen for 9000 år siden. Gennem årtusinder har mennesker udnyttet vandet i Åmose-Tissø-dalen

Læs mere

Den arkæologiske kulturarv skal sikres

Den arkæologiske kulturarv skal sikres 25 Den arkæologiske kulturarv skal sikres - røster i debatten omkring spørgsmålet: hvordan? Af mag. art. Olfert Voss og stud. mag. Jette Rostock, Arkæologisk Forum Introduktion Målet er - og har altid

Læs mere

Klenodier på spil. Genstande på Nationalmuseet

Klenodier på spil. Genstande på Nationalmuseet Klenodier på spil Genstande på Nationalmuseet Bødlens økse Den måde, mennesker gennem tiden har levet og tænkt på, præger de genstande, de efterlader sig. Alle genstande er en del af en eller flere større

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

Egestamme på bunden af Tybrind Vig foto: H. Dal

Egestamme på bunden af Tybrind Vig foto: H. Dal 1 Forord Store dele af de danske farvande er endnu aldrig blevet undersøgt for undersøiske fortidsminder og egestammer en kæmpe opgave, som de få professionelle marinarkæologer der findes i Danmark, hverken

Læs mere

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005 Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005 INDLEDNING I de seneste år har vi i museumsverdenen oplevet mange nye konkurrenter og medbejlere til den historiske formidling; vi oplever nye, anderledes

Læs mere

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm Beretning for 2012 Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm MUSEUMSFORENINGEN og BESTYRELSEN Museumsforeningens medlemstal

Læs mere

Arkæologi som Forretning

Arkæologi som Forretning Arkæologi som Forretning om en diskurs med uheldige konsekvenser af Jette Rostock I 2002 trådte den nuværende museumslov i kraft og som noget nyt skal den arkæologiske undersøgelse betales af bygherre.

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Højskolens elever 1893-1953 i tal

Højskolens elever 1893-1953 i tal Fjerde del Indledende bemærkninger Højskolens elever 1893-1953 i tal I denne sidste del af bogen skal resultaterne af en statistisk bearbejdning af dataene for elevholdene fra årene 1893-1953 fremlægges.

Læs mere

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Velkommen til denne tur, der vil bringe jer rundt i både området og historien ligesom de to tidligere ture, der

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

... En undervisningsavis fra. kulturarv. Om fortidsminder, historie og gamle dage. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

... En undervisningsavis fra. kulturarv. Om fortidsminder, historie og gamle dage. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 kulturarv Om fortidsminder, historie og gamle dage Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 Hvad er kulturarv? Undervisningsavisen har spurgt en række danskere om, hvad

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004

Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Forbedret formidling, øget markedsføringsindsats, større ekstern finansiering af udstillingsvirksomheden og en meget stor arkæologisk aktivitet var

Læs mere

MUSEUM LOLLAND-FALSTER

MUSEUM LOLLAND-FALSTER MUSEUM LOLLAND-FALSTER Årsskrift 2009 Udgivet og trykt af Udarbejdet og trykt af Museum Lolland-Falster www.museumlollandfalster.dk Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. Udgiver Museum Lolland-Falster Frisegade

Læs mere

Kaningård II. Af: Claudio Casati

Kaningård II. Af: Claudio Casati Kaningård II Beretning over arkæologisk undersøgelse af cirka 7 m2 og detaljeret udgravning af cirka 2 m2. Fund af anlægsstrukturer og kulturlag fra maglemosekultur (og yngre stenalder). Gennemført i perioden

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere