KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Tirsdag den 21. februar 2006 Kl Sted: Frederiksborg Amtgård, Amtsrådssalen, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Tirsdag den 21. februar 2006 Kl Sted: Frederiksborg Amtgård, Amtsrådssalen, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød"

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Tirsdag den 21. februar 2006 Kl Sted: Frederiksborg Amtgård, Amtsrådssalen, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen Britta Christensen Finn Aaberg Helge Friis Michael Ziegler Eva Nejstgaard Jesper Bach Uffe Thorndahl Ove E. Dalsgaard Hans Toft Ole Bjørstorp Bjarne Kristiansen Karin Søjberg Holst Ritt Bjerregaard Ib Terp Søren Enemark Erik Fabrin Allan Holst Jannich Petersen Rolf Aagaard-Svendsen Svend Kjærgaard Jensen Per Tærsbøl Erik Nielsen Olav Aaen Kjeld Hansen Henrik Zimino Mads Lebech Nick Hækkerup Kurt Hockerup Der var afbud fra borgmester Ove E. Dalsgaard, borgmester Kurt Hockerup, borgmester Britta Christensen, overborgmester Ritt Bjerregaard i stedet deltog 1. næstformand Mona Heiberg, og borgmester Erik Fabrin i stedet deltog 1. næstformand Henning Straarup. Borgmester Eva Nejstgaard og borgmester Jesper Bach deltog ikke i mødet.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Forslag til forretningsorden for Kommunekontaktudvalget i Region Hovedstaden 3 2. Drøftelse af etableringen af vækstfora i Region Hovedstaden 4 3. Drøftelse af oprettelsen af et trafikselskab på Sjælland 6 4. Forslag til mødeplan for Kommunekontaktudvalget i

3 Den 21. februar 2006 KOMMUNEKONTAKTUDVALGET SAG NR. 1 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR KOMMUNEKONTAKTUD- VALGET I REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING Kontaktudvalget vedtager selv sin forretningsorden. Der er på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til forretningsorden for Kommunekontaktudvalget i Region Hovedstaden. Forslaget til forretningsorden er udarbejdet med udgangspunkt i et udkast fra Amtsrådsforeningen til standardforretningsorden for Kontaktudvalg. I forretningsordenen fastsættes nærmere bestemmelser om Kontaktudvalgets møder, udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse, beslutningsdygtighed, mødeledelse, afstemninger, protokol m.m. FORMANDEN ANBEFALER at forslaget til forretningsorden godkendes. UDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt og således at sagerne til dagsordenen fremsendes så hurtigt som muligt. Bilagsfortegnelse: 1. Forslag til forretningsorden for Kontaktudvalget i Region Hovedstaden. 3

4 Den 21. februar 2006 KOMMUNEKONTAKTUDVALGET SAG NR. 2 DRØFTELSE AF ETABLERINGEN AF VÆKSTFORA I REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden har på sit møde den 7. februar 2006 anbefalet, at der oprettes ét vækstforum i Region Hovedstaden (excl. Bornholm). Spørgsmålet om antallet af vækstfora skal, som led i den lovbestemte høring, behandles i Kommunekontaktudvalget i regionen forud for endelig stillingtagen. Vækstforums opgaver og sammensætning I henhold til Lov om Erhvervsfremme skal regionen etablere et eller to regionale vækstfora, som får til opgave: at udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi, som bl.a. tager sit udgangspunkt i områdets rammevilkår og erhvervsspecialisering, at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår og inden for den fastlagte erhvervsudviklingsstrategi at udvikle og afgive indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter (både regionens midler og EU s social- og regionalfondsmidler). De regionale vækstfora består hver af 20 medlemmer. Forberedelsesudvalget har i henhold til lovgivningen besluttet, at Region Hovedstadens vækstforum sammensættes således: tre medlemmer fra forberedelsesudvalget er udpeget: Per Tærsbøl (C), Jørgen Christensen (V) og Vibeke Storm Rasmussen (A), seks medlemmer udpeges efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf mindst ét medlem skal repræsentere yderområderne, seks medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra hhv. Dansk Industri, Dansk Handel & Service, Handel-, Transport- og Serviceerhvervene, Håndværksrådet, Lægemiddelindustriforeningen (en repræsentant hver), samt Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (en repræsentant i fællesskab), de tre rektorer fra henholdsvis Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og CBS (Copenhagen Business School), 4

5 to repræsentanter fra henholdsvis Dansk Arbejdsgiverforening DA og Landsorganisationen i Danmark LO. Forberedelsesudvalget ønsker så vidt muligt en ligelig kønssammensætning i vækstforum. Regionen stiller sekretariat til rådighed for vækstforum. Sekretariatet refererer direkte til formanden for vækstforum. Høring om antal og geografisk afgræsning af vækstfora Forberedelsesudvalget har besluttet at anbefale, at der oprettes ét vækstforum i Region Hovedstaden (excl. Bornholm). Beslutningen om antal og geografisk afgrænsning af vækstfora kan dog først endeligt træffes efter høring af regionens kommuner og erhvervsorganisationer. Som et led i høringen af kommunerne skal spørgsmålet behandles i Kontaktudvalget med kommunerne. Forberedelsesudvalget er forpligtet til at følge en indstilling om antal og geografisk afgrænsning af vækstfora, som mindst 2/3 af kommunerne i regionen står bag. Den videre proces Høringsfristen er den 6. marts 2006, hvorefter den endelige beslutning om antal kan træffes på forberedelsesudvalgets møde den 4. april Det konstituerende møde i vækstforum forventes afholdt i slutningen af april Efter drøftelse i vækstforum udpeger forberedelsesudvalget formanden. Til slut skal vækstforum i fællesskab med Bornholms vækstforum (som hører ind under Region Hovedstaden) indstille én af formændene som repræsentant for regionen i Danmarks Vækstråd. Danmarks Vækstråd skal rådgive Økonomi- og Erhvervsministeren bl.a. om udformningen af den nationale vækstpolitik. FORMANDEN ANBEFALER 1. at Kommunekontaktudvalget tilslutter sig, at der etableres ét vækstforum i Region Hovedstaden (excl. Bornholm), 2. at Kommunekontaktudvalget drøfter forventningerne til det fremtidige arbejde i Vækstforum. UDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt og drøftet. Under drøftelsen tilkendegav Kjeld Hansen på vegne af kommunerne, at det var afgørende for kommunerne, at formanden for det kommende Vækstforum blev en aktiv erhvervsleder. Vedrørende sekretariatsbetjeningen tilkendegav kommunerne, at de ønskede at indgå i et samarbejde herom, hvilket der var enighed om. 5

6 Den 21. februar 2006 KOMMUNEKONTAKTUDVALGET SAG NR. 3 DRØFTELSE AF OPRETTELSEN AF ET TRAFIKSELSKAB PÅ SJÆLLAND SAGSFREMSTILLING Oprettelse og organisering af trafikselskabet I lov om trafikselskaber fra juni 2005 pålægges regionsrådene for Region Hovedstaden og Region Sjælland pr. 1. januar 2007 at etablere et samlet trafikselskab, som dækker de to regioners geografiske område bortset fra Bornholm. I en overgangsperiode forud for etablering af trafikselskabet har forberedelsesudvalgene for Region Hovedstaden og Region Sjælland i fællesskab til opgave at forberede oprettelsen af trafikselskabet på Sjælland. Trafikselskabets organisering er i loven angivet til følgende: Selskabets bestyrelse er på 9 medlemmer; et medlem fra hver af de to regioner og 7 medlemmer udpeget af kommunerne med en passende geografisk fordeling. Københavns Kommune er på forhånd sikret en af de 7 pladser som største kommunale bidragyder til selskabet. Der oprettes et kommunalt repræsentantskab, hvor alle deltagende kommuner har én repræsentant. Repræsentantskabet vælger de resterende 6 kommunale medlemmer af bestyrelsen og godkender selskabets vedtægter og finansieringsform. Repræsentantskabet kan i vedtægterne tillægges yderligere opgaver. Regionerne skal ligeledes godkende vedtægter og finanseringsform. Staten vil i standardvedtægten som bliver helt eller delvist ufravigelig fastsætte bindende regler for kommunernes og regionernes vetoret i forbindelse med finansieringsspørgsmål. Det skal i vedtægterne sikres, at regionerne ikke kan majoriseres i spørgsmål, der har konsekvens for regionernes økonomi. Det forventes, at et udkast til standardvedtægt for trafikselskabet udsendes til høring fra de involverede ministerier inden længe. Trafikselskabets opgaver Trafikselskabet skal løse opgaver, der driftsmæssigt er parallelle til dagens situation i HUR, men med en anden kompentecefordeling i forhold til udbuddet af service. Kommunerne og regionerne bliver nu direkte ansvarlige for busruterne i en 6

7 bestillerrolle, hvor de også overtager det finansielle ansvar for deres egne busruter. Region Hovedstaden vil desuden få det økonomiske ansvar for lokalbanerne i regionen. Trafikselskabet er ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre den bus- og lokalbanetrafik, som kommuner og regioner bestiller. Trafikselskabernes finansiering For trafikselskabet på Sjælland er der fastlagt en særlig finansieringsmodel, som afviger fra resten af landet på flere punkter. Uden for Sjælland er der lagt op til en aftalebaseret finansieringsform, hvor lovgivningen i stedet er langt mere detaljeret for trafikselskabet på Sjælland. Her skal tilskuddet fordeles på en måde, der relaterer trafikproduktionen til de enkelte kommuner og regioner efter objektive fordelingsnøgler, som er fastsat i loven. Regionen finansierer de fælles administrative udgifter i trafikselskabet, som ikke kan henføres til de enkelte busruter. Den videre proces Der er et presserende behov for, at der bliver startet op på selskabets fremadrettede aktiviteter så tidligt som muligt i Trafikselskabet skal samarbejde både med regionerne og kommunerne, som alle i løbet af få måneder må forventes at efterspørge oplysninger om budget for 2007, handlemuligheder i forhold til rutenettet m.m. Det er også væsentligt at få alle parter og her ikke mindst kommunerne inddraget på et tidligt tidspunkt i udformningen af selskabets fremtidige virke. Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden har derfor ønsket, at sagen bliver drøftet på det første møde i Kontaktudvalget. Der har været tvivl om, hvorledes processen med oprettelse af trafikselskabet kan foregå, og der har fra flere sider været rettet henvendelse til bl.a. Transportministeriet om sagen. Ministeriet har i vedlagte svarnotat fastslået, at det er forberedelsesudvalgene, der har ansvaret for, at der oprettes trafikselskaber, herunder ét trafikselskab for Region Sjælland og Region Hovedstaden. Transport- og energiministeren har i vedlagte generelle brev til regionernes forberedelsesudvalg opfordret til, at forberedelsesudvalgene nedsætter et underudvalg i henhold til regionslovens 46, som kan fungere som forberedende bestyrelse for trafikselskabet. Bestyrelseskonstruktionen for trafikselskabet for Sjælland svarer til modellen for det øvrige land, uanset at trafikselskabet dækker to regioner og næsten halvdelen af landets befolkning. Der har derfor været drøftet i de to regioner, om man sammen med kommunerne skulle søge Transportministeriets accept af, at bestyrelsen blev udvidet for hvert regionsområde med yderligere 1 kommunerepræsentant og 1 regionsrepræsentant, således at bestyrelsen blev på 13 medlemmer i stedet for 9. Dette ønskes nærmere drøftet i Kontaktudvalget med henblik på, at der kan rettes en fælles henvendelse fra kommunerne og de to regioner til Transportministeriet. 7

8 Samtidig vil det være naturligt, at der med det samme igangsættes et administrativt samarbejde mellem kommunerne i de to regionsområder og de to regioner om udarbejdelsen af det fornødne beslutningsoplæg til, hvorledes den forberedende organisation i 2006 kan nærmere udformes og etableres. FORMANDEN ANBEFALER 1. at det drøftes, om der er politisk grundlag for en fælles henvendelse til Transportministeriet om en udvidelse af bestyrelsen for trafikselskabet for Sjælland, og 2. at der igangsættes et fælles administrativt arbejde om udformningen af et beslutningsoplæg til, hvorledes en forberedelsesorganisation for trafikselskabet for Sjælland kan udformes og etableres. UDVALGETS BESLUTNING Der var enighed om, at Vibeke Storm Rasmussen og Kjeld Hansen tager kontakt til Kristian Ebbensgaard og Jens Stenbæk med henblik på at finde en fælles løsning mellem de to regioner og kommunerne i regionerne. Sagen behandles på næste møde. Mona Heiberg tilkendegav, at Københavns Kommune ikke kunne støtte en forhøjelse af antallet af medlemmer i bestyrelsen. Bilagsfortegnelse: 1. Notat af 1. februar 2006 fra Transport- og Energiministeriet. 2. Brev af 15. februar 2006 fra Transport- og Energiministeriet. 8

9 Den 21. februar 2006 KOMMUNEKONTAKTUDVALGET SAG NR. 4 FORSLAG TIL MØDEPLAN FOR KOMMUNEKONTAKTUDVALGET I 2006 SAGSFREMSTILLING Det fremgår af lov om regioner 6, stk. 2, at Kommunekontaktudvalget skal mødes mindst to gange årligt for at drøfte og udvikle samarbejdet mellem regionen og kommunerne. Der er imidlertid en række vigtige emner, som kommunerne og regionen bør drøfte på bestemte tidspunkter i løbet af 2006, hvilket medfører behov for mere end to møder i De emner, som skal drøftes, er indgåelse af rammeaftale på psykiatri-, social- og specialundervisningområdet mellem Forberedelsesudvalget og sammenlægningsudvalgene/kommunalbestyrelserne i regionen. Herudover kan nævnes sundhedsaftalen samt de sager, som omtales på dagsordenen vedr. Vækstforum og Trafikselskabet. Endelig skal forslag til kommunernes årlige grundbidrag og udviklingsbidrag for 2007, der er indeholdt i forslaget til årsbudget for 2007, jf. 19, stk. 3 og 4, i lov om regionernes finansiering, drøftes i Kontaktudvalget senest den 1. september 2006, jf. 3, stk. 4, i bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med oprettelse af regioner. På baggrund af ovenstående foreslås planlagt 4 yderligere møder fordelt på følgende måneder: Marts Maj August Oktober De nærmere mødedatoer for Kontaktudvalget foreslås aftalt mellem formanden for Forberedelsesudvalget i Region Hovedstaden og borgmester Kjeld Hansen. FORMANDEN ANBEFALER 1. at den nærmere fastsættelse af de enkelte mødedatoer aftales mellem formanden for Forberedelsesudvalget i Region Hovedstaden og borgmester Kjeld Hansen. 9

10 UDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. 10

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Fredag den 5. oktober 2007 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 5. oktober 2009 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Fredag den 20. februar 2009 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Fredag den 20. februar 2009 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen

Læs mere

KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Tirsdag den 28. marts 2006 Kl Sted: Frederiksborg Amtgård, Amtsrådssalen, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Tirsdag den 28. marts 2006 Kl Sted: Frederiksborg Amtgård, Amtsrådssalen, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 11.00 Sted: Frederiksborg Amtgård, Amtsrådssalen, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 24. august 2009 Kl. 12.45 Sted: Hotel Scandic, grupperum A Kettevej 4, 2650 Hvidovre Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Mandag den 1. marts 2010 Kl. 14.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer:

Læs mere

Forretningsorden for Syddansk Vækstforum

Forretningsorden for Syddansk Vækstforum Forretningsorden for Syddansk Vækstforum Geografisk afgræsning 1. Pr. 19. marts 2018 er der nedsat ét vækstforum, der dækker Region Syddanmark. Sammensætning af Vækstforum 2. Syddansk Vækstforum har 21

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Mandag den 18. februar 2008 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Onsdag den 25. august 2010 Kl. 12.45 Sted: Pharmakon, Salen Milnersvej 42, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen Milton

Læs mere

Notat. Vækstfora træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. ( 11, stk.

Notat. Vækstfora træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. ( 11, stk. Dato: 21. december 2005 Initialer: DKU 1. Lovgrundlag Notat Etablering af vækstforum i Region Syddanmark Den regionale erhvervsudviklingsindsats er fastlagt i Lov om erhvervsfremme (Lov nr. 602 af 24.

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2018-31. marts 2022 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2009 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 15-06-2009 Tidspunkt: 12:15-13:45 Sted: Radisson SAS Fredensborg Hotel, Strandvejen 116, Rønne KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2008 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 14-11-2008 Tidspunkt: 10:00 Sted: Søhuset, Scion DTU, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm. KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Torsdag den 8. februar 2007 Kl Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Torsdag den 8. februar 2007 Kl Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Torsdag den 8. februar 2007 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen

Læs mere

Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden den 28. februar 2008 kl i Bella Centeret.

Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden den 28. februar 2008 kl i Bella Centeret. VÆKSTFORUM FOR HOVEDSTADEN REFERAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48 20 55 04 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk vaekstforum@regionh.dk EAN-nr: 5798001686327 Dato:

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde:

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Notat om vedtægt for Sydtrafik Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Formål (fastlagt i loven) Repræsentantskab (antal medlemmer m.m. fastlagt

Læs mere

Formanden orienterede om, at pressen var inviteret til at overvære første del af mødet.

Formanden orienterede om, at pressen var inviteret til at overvære første del af mødet. 26. juni 2006 1. møde i Danmarks Vækstråd Eksp.nr. 278979 15. juni 2006 /hlm-dep Til stede fra Danmarks Vækstråd: Direktør Lars Nørby Johansen (formand) Finansdirektør Birgit Aagaard-Svendsen (deltog fra

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2009 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 20-04-2009 Tidspunkt: 10:00-12:00 Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Udpegning af to medlemmer til Vækstforum for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 18

Udpegning af to medlemmer til Vækstforum for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 18 Region Midtjylland Udpegning to medlemmer til Vækstforum for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 18 side 1 5 1-00-13-06 5. Etablering vækstforum for Region

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 29-01-2014 Tidspunkt: 10:30 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

DAGSORDEN FYNBUS REPRÆSENTANTSKAB. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9. Torsdag den 18. januar 2018 kl Sags nr.:

DAGSORDEN FYNBUS REPRÆSENTANTSKAB. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9. Torsdag den 18. januar 2018 kl Sags nr.: DAGSORDEN FYNBUS REPRÆSENTANTSKAB Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9 Torsdag den 18. januar 2018 kl. 16.00 18.00 Sags nr.: 201801-18107 Deltagere: Morten Andersen, Nordfyn Anders W. Berthelsen, Odense

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt)

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) I medfør af 2, stk. 5, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015 og efter forhandling med

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland I henhold til 37 i Lov nr. 522 om ansvaret for og

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2018 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 29-01-2018 10:30 12.00 Sted: Pharmakon Milnersvej 42 3400 Hillerød Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemøder kan i givet fald placeres i tidsrummet

Læs mere

Dagsorden til møde i Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden. Torsdag den 12. januar 2006 kl. 16.00 Amtsrådssalen i Hillerød

Dagsorden til møde i Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden. Torsdag den 12. januar 2006 kl. 16.00 Amtsrådssalen i Hillerød Dagsorden til møde i Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden Torsdag den 12. januar 2006 kl. 16.00 Amtsrådssalen i Hillerød Deltagere: Jørgen Christensen (V) Vibeke Storm Rasmussen (A), formand Mads

Læs mere

Vedtægter Business Center Bornholm (BCB)

Vedtægter Business Center Bornholm (BCB) Vedtægter Business Center Bornholm (BCB) 1 - Formål 1.1 Business Center Bornholm er en selvejende institution, der har til formål at medvirke til at understøtte og udbygge det bornholmske erhvervsliv,

Læs mere

Forretningsorden for RAR Nordjylland

Forretningsorden for RAR Nordjylland Forretningsorden for RAR Nordjylland 1. Opgaver 1. Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) varetager følgende opgaver, jf. 29 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.: 1. Indgår

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 11.00 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 5. september Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 5. september Kl A N B E F A L I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 5. september 2006 Kl. 19.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 23 Møde

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 21. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 13. september 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 9. september 2016 kl. 14.30 15.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D D AG SORDEN 2018 K K R S J Æ L L A N D Dato: 22-01-2018 10:30 Sted: Sørup Herregård Sørupvej 26 4100 Ringsted. Mødet er fra kl. 10.30-12.00. Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemøder kan i givet

Læs mere

2014 Vedtægt 2019 Vedtægt

2014 Vedtægt 2019 Vedtægt Vedtægt af 2014 og 2019. 2014 Vedtægt 2019 Vedtægt Navn, hjemsted og opgaver Navn og Hjemsted 1 1 Virksomhedens navn er Videnscenter for Specialpædagogik, forkortet ViSP. ViSPs hjemsted er i Næstved Kommune.

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Jnr Standardforretningsorden for studienævn ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen i København

Jnr Standardforretningsorden for studienævn ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen i København Jnr 02-0288 Standardforretningsorden for studienævn ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen i København I henhold til 6, stk. 3, nr. 9) i Vedtægt for Copenhagen Business School / Handelshøjskolen

Læs mere

Udkast til vedtægter for Copenhagen EU Office

Udkast til vedtægter for Copenhagen EU Office Udkast til vedtægter for Copenhagen EU Office Region Hovedstaden, Kommunekontaktråd Hovedstaden (herefter KKR Hovedstaden), Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med virkning fra 1. januar

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN 2018 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 25-01-2018 10:30 Sted: Comwell Hotel Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Beslutninger fra mødet i Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden. Torsdag den 12. januar 2006 kl Amtsrådssalen

Beslutninger fra mødet i Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden. Torsdag den 12. januar 2006 kl Amtsrådssalen Beslutninger fra mødet i Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden Torsdag den 12. januar 2006 kl. 16.00 Amtsrådssalen Deltagere: Jørgen Christensen (V) Vibeke Storm Rasmussen (A), formand Mads Lebech

Læs mere

REFERAT FYNBUS BESTYRELSE. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9. Torsdag den 18. januar 2018 kl Sags nr.:

REFERAT FYNBUS BESTYRELSE. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9. Torsdag den 18. januar 2018 kl Sags nr.: REFERAT FYNBUS BESTYRELSE Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9 Torsdag den 18. januar 2018 kl. 16.00 18.00 Sags nr.: 201801-18107 Deltagere: Morten Andersen, Nordfyn Poul Andersen, Region Syddanmark Bo Libergren,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Dok. nr.: x Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune 1 Udvalgets navn Grønt Råd i Ballerup Kommune. I daglig tale Grønt Råd. 2 Formål Grønt

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2 Dagsorden Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Sammensætning af Syddansk Vækstforum

Sammensætning af Syddansk Vækstforum Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Kristina Vikkelsø Tranders Afdeling: E mail: kristina.tranders@rsyd.dk Journal nr.: 13/816 Telefon: 7663 1835 Dato: 19. december 2013 Notat Sammensætning af Syddansk

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS

FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS I henhold til 20 i bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser nr. 986 af 18/08/2017 samt 16 i vedtægt for Erhvervsakademiet

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET

Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 10. oktober 2011 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 27. august 2013 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Læsevejledning: Nærværende kommissorium er udarbejdet med udgangspunkt i udkast til generisk kommissorium for samordningsfora, godkendt på DAK-mødet

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS

FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS Senest opdateret 7. marts 2017 I henhold til 20 i lov om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser nr. 1614 af 26/12/2013 samt

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 18. januar 2018 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 18. januar 2018 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 18. januar 2018 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand og næstformænd

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Kopi Sagsbehandler TWO

Kopi Sagsbehandler TWO Til Kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland m.v. NOTAT Kopi Sagsbehandler TWO Nyhedsbrev nr. 1 om dannelsen af Trafikselskab Sjælland 31. maj 2006 Som en del af kommunalreformen, så får Sjælland

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Transportudvalget, Transportudvalget, Transportudvalget L 136 Bilag 1, L 136 A Bilag 1, L 136 B Bilag 1 Offentligt

Transportudvalget, Transportudvalget, Transportudvalget L 136 Bilag 1, L 136 A Bilag 1, L 136 B Bilag 1 Offentligt Transportudvalget, Transportudvalget, Transportudvalget 2013-14 L 136 Bilag 1, L 136 A Bilag 1, L 136 B Bilag 1 Offentligt Lovforslaget betyder også, at kommunernes incitamenter til at lade regionerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat Fra Handicaprådet

TÅRNBY KOMMUNE. Referat Fra Handicaprådet TÅRNBY KOMMUNE Referat Fra Handicaprådet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Johnny Fredelund, Jan Jakobsen, Jørgen Maibom, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Lis Noltensmeier,

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Til efterretning 1. Formanden meddeler...1

Til efterretning 1. Formanden meddeler...1 FURESØ KOMMUNE Planunderudvalget 6. februar 2006, Kl. 18.00 Møde nr. 2 Mødet foregår i mødelokale 6 på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse - indgang fra Lille Værløsevej ved kantinen Lars Carpens (V),

Læs mere

1. Københavns internationale tilgængelighed - udfordringer og muligheder for Københavns Lufthavn

1. Københavns internationale tilgængelighed - udfordringer og muligheder for Københavns Lufthavn REFERAT Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk MØDE I VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN PÅ ADMIRAL HOTEL - TORSDAG DEN 26.

Læs mere

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 0-101-2-09 14. juni 2016/OS Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen,

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Torvet 3, 8500 Grenaa Dato: Mandag den 9. december 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

2. Forslag til Forberedelsesudvalgets budget for Antagelse af revision Nedsættelse af kontaktudvalg...4

2. Forslag til Forberedelsesudvalgets budget for Antagelse af revision Nedsættelse af kontaktudvalg...4 Dagsorden for Forberedelsesudvalgets møde 5. januar 2006 kl. 15.00 på Regionshovedsædet, Damhaven 12, Vejle Indholdsfortegnelse: Åbne sager til behandling 1. Forretningorden for Forberedelsesudvalget...1

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office

Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office Region Hovedstaden, Kommunekontaktråd Hovedstaden (herefter KKR Hovedstaden), Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl. 16.50 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine

Læs mere

Vedtægt af 1. januar 2007

Vedtægt af 1. januar 2007 1 UDKAST TIL Vedtægt af 1. januar 2007 (udkast 26. oktober 2006 HCB) 2 * er ud over udkast til standardvedtægten Vedtægt for Sydtrafik Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007

Læs mere

INDSTILLING. 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden

INDSTILLING. 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden INDSTILLING 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden Bestyrelsen skal i henhold til vedtægterne for Hovedstadens Beredskab 9.1 vedtage en forretningsorden for sit virke. Indstilling Det indstilles,

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere