Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDKLUB I OR,DALS HAI DBOLDI{LUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDKLUB I OR,DALS HAI DBOLDI{LUB"

Transkript

1 Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDKLUB I OR,DALS a I HAI DBOLDI{LUB

2 SPAR ihavnbjerg _ \l :-ldgf ver : llor:d.als Bold"klub og l.tord a]- s HÅndboldkl_ub NR. 9 SBPIII,{BDR 1977 REDAKTIOHEN F"dt'æffiæ, H.c.Ørstedsvei 21, t1f. 45J179 (a:rsvarshavende For NB: I tr'or IIH: Erik ldørskov Gunnar Jespersen Per Stolberg I Gunnar Madsen Annoncer: Bjarne Knudsen, Bogfinkevej lg B. ÅRGA}IG NORNAIS BOIDKIUB % Bestyrelsen I'ormarrd. Næstfosrand Kasserer Sekretær Mecllen Chr. Jørgensen, Apotekervænget 2, tlf. 45A4+B Gert Jensen, K1øvertoften 18, Svenstrup, tlf. Peter Hansen, lærkevej J0, tlf Chr. Kronborg, Yester Søvej 15, t1f. 45A644 Peter G1oek, H.C.Ørstedsvej 21, tif, 4fa19 Spillerudvalget Formand : Bent Riemer, Solsortevej 9, t1f Ungdomsafd eline tr'ormand S ekretær 0ld-bovsafd - Formand Kasserer Medlem }iordais H.Å]IDBOLDKIUB Bestvrelsen tr'ornand. ltræstforraand Kasserer S ekretær Ungd. f ormarrd l4edlem Iuiedl-em : Peter G1ock, H.C.Ørstedsvej 21, tlf : Børge l:leesgaard, l,lågeve j 50, t1f. 45A434 : Vi-ggo Jessen, Asgilrdsve j 4, t1f. 45f 860 : WiI1i Ziewitz,'Sprogøvej 9, tt_f : nrilc Nørskov, Bogflnkevej 15, t1f. 45O4A7 Bjarne Knudsenf eogfinkevej IB, tlf. +51e2l- Peter tr'oder,.bel--ltsvej l1, tlf. +5A?B+ Birgit Knudsen, l::rlceve j 41, tlf. +j1bzl Jens 0ve Hansen, 1,1øllebakken J-5, t1f. 4iBBB9 Jens l.1o11erup, l{ø11egeld.e 79, t1f BodiL Anderse:r, 0d.irsvej 4 Gunnar l\iad.sen, ltriels Bohrsvej J +z s LAD OS KOM}.,IX I GAI,IG tr'or et_par må.neder siden havde jeg en artikef i bladet som beskæftigede s*-\med bl.a.-nb's sarrned.e klubio[a]_e. Jeg vi1 igen tage sagen op f6rdi t figen er sket et par ting son, efter min meniig, beietti[er vårt øn- SÅc endnu nefe. lige efter sommerferien nåtte vi konstatere at mindst fo 1æderbolde pludselig var I'forsvundetrt. Disse bolde repræsenterer en værdi på ca. o-oorkr. men ikke nok med det - træningen fik et mærkbart afbræk fordi affe sted.er manglede der bofde. Trænerne rrar med rette sure ford.i trænlngsprograflnerne måtte laves om i hast, da det var umuligt at få erstatning ira den ene dag til den anden. I meflentiden har vi nu fået 25 nye bolde og træningen kan fortsætte norraalt såfremt trænerne er i sland til- at lave ee foråelingspla:r som kan imødekomme a1l-es ønsker. I'Ien problemet er hermed ikke 1øst. Det er siropelthen umuligt at sikre vore forskellige "lagerpladser" effektlvt nok, så vi trygt kan opbevare vore kostbare materialer. En anden lil1e episode kan godt nok ikke sammenlignes med d.et ovenstående men har alligevel med hele probtematikken at gøre. Banen ved Østerlundhallen bliver iår meget brugt ti1 turneringskampe, fordi man vif skåne Langesø stadion eftår dens reparation. let var k1ogt, da vl nu kan råde over en af øens bedste baner - dette komlliment skal- halinspektøren have. -d(-en 1 Østerl-und er god nok, men omgivelserne er meget barske både for sp111ere og tilskuere. Der er ingen iæ for b1æst eflår regn, der margfer toil-etter og forfriskninger kan der helfer ikke købes. ffitu Løn cr prnge, der skal fordeles... husholdningspenge.,. lommepengc... noget i en lille æske til sommerlericn... eller til haven... gør det let Tal mcd Sydbank - de talcr Oeres sprog. SYDH#.N."KS trtrug tres NORDBORG LANGESø EROBALLå 4s 13 34

3 Har man nu været derude et par timer enten som spirler elfer tilskuer glæder man sig ligefrem over vort d.ejlige anlæg ired Nordalshalfen. Her er al-t^-.men.hvad nytter det man g1æder sig tii en kop kaffe ell-er en a.nden rorrrlslrnr-ng i den halve time som mar har tir rådiehed f.eks. melfem en l.^ho1ds I*p I Østerlund den 21. august og 1. hotås kamp på stadion når Cafeteriet først lukker op i halvlegån af 1. trotd kamp. nn 1ille ting - nen all_igevel! Vi mangler et sted. ti1 vore medl-emmer og venner, hvor det er os der bestemmer hvornår d.et må bruges e11er ej. Vi har Iænge haft det gamle kl-ubhus ved stadion i kikkerten. Mange af os har sel-rr været med da det blev bygget i sin tid, dengang under Hitr,. Nordals Boldklub har. en ansøgning liggende hos Idrætsfonden om at benytte dette hus til- vort klubhus. llan v1l- gerne brrrge 1id.t penge til ter bare på at komme igang. istandsættelsen og rrore rnedlemmer vr I_{uset giver os muj-ighed for at indrette et stort klublokale, et stort møde1oka1e, toi-letter er der i forvejen og der er muligiied?oi at opue.raie vore bolde og redskaber forsvarligt. 0^ro forhåbentlig få år, når hefe idrætscentret omkring harren er færdig, foregår alle aktiviteter i NB et sted og prikken ovei i-et vif så være vort eget kl-ubhus. Giv os lov tif det - vi vil. gerne komme igangl R Peter Gl-ock TRÆ\ER-E, HOIDIE'DR! OG!O]\['IERE SE HER : Fra JBU bladet er hentet følgende indlæg: UdsK]-l tning af spiller med f. manderr Da der ofte sløses er def med der måde, en spilfer udsk-lftes på, når he-. skaf erstattes med 12. manden, bedes klubberne meddele deres ledere og trænere den korrekte fremgangsmåde. Ud.skiftningen foretages under en standsning af spillet sidelinien ud for midterl-1nien. og skal foregå fra Den spi11er, der skal udskiftes, skal have forladt spillepladsen, før 12, ma:rden må træd.e ind. 12. manden, hvls navn skal være opgivet til dommeren før kampen, skal me1- de s-ig tii dommeren, der altid bestemmer, når han må træde ind. I kampe med neutral linievogtere, gøtes Iinievogteren opmærksom på, at ma:r ønsker udskiftning. Llnievogteren ka:t foretage navnekontrof.. BUSS El-installatør Specialcenter i hvidevarer HAVN BJ EBG BUTIKSCENTER Telf ib*o, qt"oolå '' L,or"nude zb - Tlf NORDBORG Stedet hvor glode mennesker mldes! TøMRER. og SN EDKERMESTER JENS MOLLERUP MøLLEGADE 79 HOLM. TELEFON ht TLF duk rtuw V,/ CHRISTA WARNECKE - SICHAU STUD STOREGÅDE, XORDSORG TELEFON ( STOREGADE NORDBORG TELF. ( Farvehjørnet HANS SøBENSEN Storegade 2 - fff NORDBORG centen texull v/niels Bjerregård HAVNBJEBG CENTRET 6430 NOnDBOBG, Tslelon

4 TR,0'rI-tqsLEJ R I westparj{ FIRIXCEilTER Det var første ga:rg liordals Boldklub prøvede at lave en træningslejr, og det skul1e blive spændende at se hvorda:r dette vilfe rorråte ne og le børn n5r +6.iroki- skr.r11e gå gp og ned af hinancen i fire døgn. rlrsdag d'- 26. juli startede 64 forventnlngsfurde dertagere ferlecenter, mod westpark hvor der var mødetid. senest kl. lj.1o, og åilå aurt"gere var a.nkommet til- dette tidspunkt. ud fra den folder vi havde fået udl-everet hjenmefra må vl si-ge at ikke centret stod- ioål- roed de forventninger vi havde stil-1et, men d.et"ska1 til siges deltagernes ros, man tog der med god.t humør, og var r"å tir at fe det hefe til at køre alligevel. Aller_ede tirsdag inden vi. skufle spise aftensmad. seoleje Thorvafd spillerne til den første træning. sådan gik det hver dag, rnorgen og aften ilev f91 trænet, undeagen de åfte,rer hior der u: ev spii: [ampe. E-[ter morr '.- l'rænrngen var der tr-ening for da,nerne også undei leder ""r. se af l,norvard. 1:1,."f _"I?tteligt- e-cter åt trøve set ai-ic disse,laf enucr", aur-if['u-fl"" ' bur-l-les el damehofd i IIB. Der bfev sp111et følgende træningsk:rmpe : 0nsdag aften Torsdag aften : iqbi IIB II : IIB I ],{B II - Fjerriislev J.-1 - Tranum II 5-A - Tranurn I 1-L - Fjerritslev II 2-2 ;lt ialt ga-ns\e pæne resultater n1-r man tager i betragtning at spillerne var i-gennem hårde trenlngsprojrammer, så det undrer iiike, åer var enkelte d^er havde bly i benene. Desvæire blev vi il<ke fri for et kedellgt uhefd i en af vore llampe, hvor leif i{ou beskadlgede den højre skuldcr, 69 måtte køres i arbufance ti1 sygehuset i. tsrovsi, da v.i frygiecle at slnrlderen var brækket. Dette var heldi[vis ikke tilfætået, så Leii kom med titbage ti1 feriecentret. Bent D. Illøldcen. out. el-instol lotlr ' sroresode 63 tlf. (04 45 I 9 50 ( m Mekonrke, Viggo Lousten Hovnbierg Teleion 45 l4 60 ALTING i EL.TING ARTHUR NIELSE}.I TRIKOTAGE _ PARFUMERI _ KIOSK LANGESø - TLF DANBO Kunstboden i Nordborg Storegade 9, tlf NORDBORG trlodcrne brugskunst - gaveideer SUPER TELEFON 451I09 Efter-den o6llgatori-ske morgen- og aftentræning, kunne deltagerne bruge fritiden sorc de havde lyst tlr, o[ de fleste benyttede tejli[heden tii at få s:-g set om i det ncråjyaske, s5som;\alborg zoå - Blokhis I Fårup Sommerland - slette strand, hvor man endnu træfker fiskerbådene op på ra."a le høje - skrænter ved Bulb;erg - og rlet ny samfund i Frøstrup og-får værel-- se nr. ]lrs s]'tld vi1 jeg nær,'ne enkefræs i F jerritslev. Aftenen.fordrev mange ned en hyggesnak over en llop øi eller to, enten \ værelset efler 1 restaurationen. forsdag aften vai vi samlet til- en sv,.-/'- om. Alt har en encle, det havrle denne trænlngsrejr også,,lfter planen skull-e den sfutte ]ørdag,1. o. juli!!.12.oo, men da-der rrar overvelende stemning for at l<øre efter norgenkaffen gjoråe vi detie. ra k1. var ro havde al-16 forl-adt i{estparlc feriecenter og-vendt næsen mod }lorda}s. llfter sådan en t-ræningslejr vit det være naturllgt, at de enkefte deltagere funderer over hvad dei er-hændt. fer har sikkert-været b:1de godt og -nair-- og derfo:: vif alle sikkert heller ikke være enige ned rnig i den koit<lusiån sorc.jeg vil prøve at drage efter denne træningslejr. Itette e:: heller ikke meningen. Vi er gudskelcv alle forskellige, og aei skal vi have lov ti] at være, men derfor kan det jo godt være vi har 1ært noget hver især. Jeg vil konkl-udere denne træningslejr sorn følgende : STUEUR.E Æ.,ITIKURE KØKKENURE relrareres o 1 J 1gt og la-mærcig u \ RttrcEr -,t t'g,rtln o ; BRTI{CER I FÅGU RIqAGEF CIE B. PEIERSEN Tlf bedst meflem kl JNUB' LtlTTtlSHL hver onsdog kl. I9.30 på NøRHERREDHUS KIG IND TIL Kolmos DERES HOKI KøBMAND TELEFON

5 nerure lejr var hverken en succes efler fiasko, men a}llgeve1 synes jeg den var nærmere en succes end en fiasko. Dette skyldes uaetutklnae del-ta- Sernes egen j-ndsats, jeg synes det var rart at se d.et humør man havde med. Her tænker jeg især på når vi skulle indtage vore må1tider. Jeg tror denne lejr karr gavne kammeratskabet og dermed de sportslige resul-tater fremover. Vj- såede nogle frø. lacl den nu spire og slå rod, så vil- vi forhåbentlig allerede inden dette år er omme, kunne plukke de første frugter, men husk vær rned til at pleje de frø vi såede, så de ikke går ti1. ]NGEN PARKERINGSPIADS Le jrchefen ner gøres opmærksom på, at det ny asfal_terede areal- ved d.et gam.le klubhus ved hallen ikke må bruges som parkerj-ngsplads (hetler ik[e af v.r.p.'s - det er et atletikområde I så 1ænge der årbejdes med gvømmehaflen bruges grusbanen som parkeringsplads. T II IOTTOSPII I.IEDHJ,{'IPERNE P.G. Der er sket en del ændringer m.h.t. spilledagene. r bedes notere følgende ændrede spilledage L L977 Uge 36, hold {, spilles torsdag den 8. septeinber - 41' - 1, - fredag den 28. oktober - 44' - 4, ingen lottospil i denne uge - 47, - 1, spilles 'uirsdag d.en 2-?. noveinber - 48, - +, spilles torsdag den 1. december - 51, - 1, ingea lottospil i denne uge Alfe a:rdre spilledage er uændred.e. -oo0oo- Velegnet sko I evogn og eget teorilokole N. BOYSEN Spbokken 2 - tel{ truirr kcber del hor, KAMPER STOREGADE 77o NORDBORG TELEFON 45I744 Han bruger hodet #.klii: IIANE» E LS BANKE N.rllr(l rrre(l I brlledel ' t,?lelmuth?lønsen B enslagermester tltls'installatør Bækgade 2 - telefon ( r iunciffiedoti tqe$a:irr.-;;i:i;.æ I7 FIRMAæE=E STEFFENSEN i I L?'I E 45154si MObil Qri.t service ALS # AT'T(, Srl('P Løftertoft -.Nordborg - Tlr Haunbierg Slalionsho Prov vor bcrrmlc tnrelning. Grillstegte kyllinger og forårsrul lcr Anna og YigEo Bomberg rll ( t9 NORDBORG KIOSK N. Lehrmann Madsen Sroregode 49, tl I 4 Aut, tipslorhondler - f ipssyslemer.l BLADE _ TOBAK - PIEER - RYGEARTIKLER KAFFE _ SOUVENIERS NB! Film fremkoldes o GULD TII.JORNAIS Søndag den 14. august var et ltrordalsho1d i Sydslesvig som deltager i- rrspj-el ohne Grenzent' 1 Srid.erbrarup. De 14 deltagere repræsenterede SIUI,trA og kom fra forskel-lige nordalsiske klubber med f,ib som,'leverardørtr af B måjrd. Vi st1llede ned to hofd og det blev tif en guldmedalje og en 4. plads. +t o K t- KøBMANDEN Benl Lauslen Købmand Tlf Man går da ind til... cjq rrt oqrvr r(ottfex'non k; =tt ]A

6 ,HA(.DUIb6T$ L TÆ,il(T PA AT I 'IIDE HIRE EN PRtVAf- TAK Lei-f l{ou takker NB for venlig opmærksomhed uncler hars sygdom. Ttv N Fr»w oer nåt-, DU HAR LEN EFftR HELE CFftg.- NDDAaEN: jj-.;1rjii -:I1. i1ojill,id,iijr i_ tlr, iliil_lileaenstt3 e ncle t,,.rrsus t il r,,'r.i -olt bl e.,ret s tartet on lå.io":'da.-l -e ::loj cll;l r;-it;s -.,nitratt v. Jest-,r::eisen h,:-oer l'r a i manle a,i' r,ror? +;ri,:ne re o:, hol-cl-eciere -ril- tp^-'? in;ci dettr: -;i--ii'ucl. -nteresser:ed.e bedel: nel cl-o sie i i L.?ete r rll"lock el-l_ei cn af d"e a.:rdre bestirrel sesrred-leinriro.r (,,t1ub'ccr-l beta- 1e r en Cel a.i ud;;1 ite rne, MI' I\rYT F'R,A IUNOOOMSAIO. / t{ånrlilirs Horl Ungdonsudvalget har kåret?uslii{ge II sorn månedens hold I augusi måned. Et andet sted i bladet fortæller træneren lidt om holclet. Iølgende spiffere er kåret som må_nedens spillere: Puslinge I : Turgay Sahin Pusfinge II Ulrik IIø11er Itij-niput A (nud Andersen {11iput B : liiiels Erik Anthony Lilleput JBU Jan Schaloski I,illeput A Carsten iiøjhus Lilleput B Henning Jensen (Ilordals Boldklub, ikke Real l Drenge JBU : Lars Hansen DrengeA Bjørnl4ygil Junior JBU Torben Jensen Junior A Ole larsen : UlIa Andersen Ungdomsudvalget ønsker puslinge II valget. JUNIOR A SI P.' \. manglende slillere tu ;Iringen. og alle kårede splllere ti-ilykke med var vi desværre nødt t1l at trække hofdet ud af 40 TIMER ONSDAG Kendskab til førstehjælp er af stor betydning. Udtin varsel kan man få biug for sine kundskaber. Deltagere, der ønsker det, vil kunne få bevis for gennemført kursus. Lær førstehjælp en skønne dag får du brug for - det. Begyndelsesdato: 5. okt. Lærer: Viggo Schmidt. KL LANGSØ SKOLE Ti{,fl{II{GSKA]'I?E / TUR TIL SÆDDING-GUIDAGER Søndag d. 7. august 77 havde IiB 4 ungdomshold i Sædding-Gr_rldager (ved nsbjerg. net var pusfinge I og II sanf miniput A og B. Turen startede kt. I.3o fra liordalshaflen i 2 store busser. trfere forældre g1ædede drengene og os ved at være med på turen. Resuftaterne fra træningskampene: Puslinge:SGI -IIBI :0-6 tliniout SGII-NBII:7-O SGI -NBII:f-1 SGII-NBI :f-0 SG ]I SG I] I,IB A NBB NBA NBB,-0 B-0 20-o

7 bent enghoff nernerrrsori HA\/NBJ ERG BUTIKSCENTER Erik Petersen Blomster - Frugt - Grønt - Konserves Sloreg. 7, 6430 itordborg, ttr '!%nnrster$mr Storegade 4 - Nordborg - Tlf Søndergade7 - Guderup Tlf.45 sr lo ERRE- DRENGE XOIDrc*G 8IOiTGÅDE A TELF. (o.tits l9 75 Sporlrarliklsr Sonderb,,rg ii[. i:t 1] l5 57 n-ordborg - Tlf (o.t ,,chiki" LÆDERVARER XORDBORG TLF Et par af resultaterne er bemærkelsesværdige, vores stærke puslinge tabte f således d.eres.ene kamp!! Et and.et reåuitat viser at dår var"ior stor forske] på holdene (over-maichet. tr'or-niniput i sg gæ1der det, at begge hoj-d spiller i JBU med bl.a. stærke hold fra Esbjerg området Xn ting, som kunne være ønske måi for maage kommuner også for ltrordals, Y?" 9"1 frrtidsanlæg, Sædding-Gu1dager haide under Uygiing. Svømmeha1, Iorætsna1 og '/ fodboldba-ner!! - 0g fodbold.ba.nerne var placeret indenfor samme store område. Jeg vi1 garaltåre for, at disse barrårs betydning vi1 vi-se sig 1 SGts fodboldresulfater om få åi. Me]Iem_kampene var der mulighed for at bade i friluftsbadet i opvarnet yt+.,temperaturen på valdet var fin (opvarmet, selvor: vejret i.ar.køilgt, ret men desværre resulterede bad.ningen i at flere af diengene havde ondt i maven. Kloret i vandet fik s Iden. Der btev nu både spisi madpakke, drukket sodavand o3 srist lidt siik ind i.nellem også, så tforvandåt skat næppe have hefe skylden t I t De, Var den første Iængere tur, luslingene har været på, men de kl_arede den.meget fin. ca. kr. 20 nåede vi tltlage ti1 }lordali eftu. en fin tur - lidt trætte! soia ledere dertog fra ltrb Peter Glock, Johannes idissen, sven i{ansen, chresten B1om, Søren ltriefsen og nrik ],Iørskov. For lederne / FItt Slrgtcri Å Pølrtmrgcr SIotøhro?n K. S'TERNBERG Storegode 56 - Nordborq - Telf. 45 l7 l5 odidos'* Fll{ pumi 10 Tlr ET HELT HUS FYLDT MED SKO Src.eeod, Nordbo,q Teiefcn Alt i cl-l«okkenudrtyr i E$,V4fir*ffi grror"node Tli Nordborg SKOI,J'ST,TVTE T errninen til llbr s 22. januar store incendørsstæme er fastlagt til den ZO./2.t. og

8 WESTON lrr vrg tll vrg TOIIV PETER EI MøBLER Storegode Nordborg- T lf.45 l9 3 I Vi sæller kvaliteten i heirædcl Der er også sport i dt kunne køre bil på den rigtige mådel I ær det nemr og bekvemt i HOBD.ALS XøRESXOIE J. BRODERSEN Nlrreskovvei 2 Svenstrup te1f TRICOTAGEHUSET Sloregade 3l - Nordborg Sslyluo sreoet HvoR srore NAVNE underhc h OG GLADE IIENNESKER MøDES - tcblon 45 lo.f6 r(kf \.1 9-8OFC S lagter B iør n SLAGTERMESTER BJøRN NIELSEN Storegode 23 Nordborg tell TRÆNER MÅNtltt{s Hor,l (lucust pusr,lnot tt HAR ORDET Pusl-inge II blev valgt til månedens ho1d, og det er fuldt fortjent. Hold.et er startet med I sejre her i august, 6-0 over HØrup, 3-O over Broager og 4-0 over Sønderborg tr'renad. Iloldet er for os trænere den store positj-- ve ovemaskel-se i år. l,led. et godt forår og en meget fln start på efteråret er puslinge II nu med i toppen af deres kreds. Holdet er uden specie1t fremtrædende spillere, men a1le kæmper og spiller for holdet. Ka.npen i Broager var holdets hidtil_ bedste. Tillykke med valget. T,, Høn:p I - Svenstrup ],IB I August enborg L1-O O NB II Broager - }IB II Erik Hørup J.]B II sbg. II Iremad 6-o a _:l lz molermester Osterhoven ll - Nordborg AViSER " RUTEBILSTATIONENS i,/ l'" fr1,,a\ lpi 'l -/. ill lr'\ \ ilt, llr \ lll \\r. //i \\\ llii' UU \\ lrl.v szllt\. BLADE. TOBAK & CHOKOLADE TE1F Åbninqstider; tivcrdage tii ki. 2i Lørdage til k1. l4 Søn.låge til k1. l2! 6430NORDtsOtl(; rt F (.1.li, tln{ NORDBORG AFDELING - en bonk De kon rcgnc mcd! JU-iI0.1 F^r:årsr,urneringen gik godt for I, holdets vedkor,rmende. De ligger på en 1. Ps i JBUrs stærke JUlIIOii A række og da de 5 førstplacerede hold tager!-1nt ira hinanden er alt åben tit efter:årsturaeringen rn.h.t. placeringen. 'nogenlunde Efterårets første kamp mod Tønder endte med en sejr til NB med 4-f i en god kaml. Her en bøn tif spillerne. Yi- fra siclelinien og tilskuerne kunne goclt ønske os et pænere sprog når: der iltalesil merj. hlnanden under kampen - det I -ri or i Llra onå* I 2. holdet ligger ikke godt og det er ikke alene spillernes skyld. Inden turneringen startede var d.et neningen at mefde hofd.et tif SIts juni.or B- række, men på grurrd af et ønske fra ST kon vi i A-rækken, og det viste sig at holdet sfet ikke havde splllestyrke dertil, Vi tabte mange kampe og det var sikkert også medvirkende til at vi idag i.kke har spillere nok ti1 at stilfe dette hold. Oluf og ',/alther

9 Bygnlngsartlkler - Trælast JENS KOLMO ' EFTF. Holmgade 33 - Telf SiTTLHOFF" LEGETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR NORDBORG - TELF I\IHMEDDELELSER SPILINR],IØDN I'OR 1. OG 2. HOIDS DIJ,IER Gunnar kunne desværre ikke være til-stede, da ha:r skulle dømme en ka:np i Sønd.erborg. llæsten afle var mødt op, og ået er vi meget glade for. LANGESø HERREFRTSøR PLADSBESTILLING Kom ind eller ring og o{tol tid TELEFON HANS SCH MI DT eksomineret optiker URE OG OPTIK _ GULD OG SØLV Telf l5 - Nordbors Jens Ove indledte mødet med problemet vedr. opryhring af 2. hold spillere lil 1: holdet, det har slrabt en del surhed i sommerturneringen, d.a l. holdet har haft en de1 sygdom og skadede spillere, og der så i:iev taget 2. holdet, og så især fordi 2. holdet har ipillet en god sommerturneiing, me-!-j-e kanne da godt se nødvendigheden I at ma.n er nød til at tage spiile lfra '2. hol_det. da han næ- Jens Ove sagde at ha:t gerne vil slippe for at træne i vinter, sten ikke har tid, så nu prøver rnarr på at finde en anden. Træningskarnpen i sønd.erborg var Jens ove lidt skuffet over, det var meningen at 2. holdet sku1le spi11e mod vidar 2 og ljgene 2. Egene kunne ikke st_ill-e op, så de kom ti1 at møde Vidar 2 og 3, og det var t5 rneget stærke hold. Helmars "FOTO" NORDBORG - TLF LAVENSBY BAGER'UDSALG ARNBJERGVEJ I. LAVENSBY MANUFAKTUR KONFEKTION NORDBORG v,/h. CALLESEN Sioregode 29 - Nordborg. il{ P Der er nu ga.ng i pokalturneringen og herreholdet kommer på en svær opgave på udebane mod B.B.I. nen hvis vi spiller op ti1 det bedste har vi en reel chalce for at gå virlere til a-nden runde. Damerne er s.ikre på at gå vj.dere da der var r.tere todtræningshold der, der bfev oversidder:e. AA It Nordborg Cyklebørs vf Harald og Waldemar Petersen Storegade 2 - telefon { SVEND WITTE BOLIGMONTERING Holm - Nordborg - Telf.45l306 TRid'IIi'IGSK]\],PE Dame f og II har spillet de første træningskanpe og fame I va-ndt over ngene 11-3 og tabte ti1 Vidar fl-6 hvor det viste sig at den fysiske form end.nu ikke er god nok tif 2 fange kampe kort efter, hina:rden. Dame II spill-ede 2 gange rnod Yidar TI, d.a ngene ikke kunne stille 2 hold.

10 UDTr\GnLSll TIL KRirllS E LJ}IGDOI,1SHOID Vi har nu kun 1 splller tilbage på Ivleyer på juniorhcldet og vi ønsker udt agels e. SI'iÅ}IGNR de udtagne bruttohol_d og det er Birthe Birthe held og lykke ti1 den endelige srnå-pigerne blev lkke sønderjydske mestre i denne orngang, de vs:rdt den ste før- kamp over Bov med 5-4 nen tabte derefter der-r -'.f[lr6nc].e ka.ml til iladerslev KFUIi med 4-Z og pigerne v;rr i den kamp lidt uhetd.ige nåa et briendt straffe og et par store afbrænclere fra stregeir. G.J Ufla Alex'r Conditorl Th. Brorrensvei 56 Tlt Kelly og Alex Nissen Havnbjerg Butlkscent6r t lf. 45't760 DE ER ALTID VELKOI,II,4EN PA D HUS TELEFON HauerS,Jør#nsen NORDBORG - TLF ii. PERREGAARD A.S 643{' NORDBORG Tlr. 'r Korn - Fodersto{irr Brindscl - Byggemotcrioler 6474 SKOYBY Tll oo HÅFllt.F0RstKRltG Peter Mattcsen Mads Clausensvej Nordborg - ring f5 02 le TIL NOROEORG FARYEHANDEL v,/1. Lorsen & søn Storegode 62 tel{ Alicr,niinn StiiilIE Vi har vort seniorstær,ne d. 10, og 11. septernber og der bliver fytdt hele weekenden ned håndbol-d. vores herier r sk:.t spille lørdag her i i'lord:lfshallen og on søndagen i Iiløvermarkshallen. ileirer rr skal slil1e her o-. 1ørdagen, og skal clesuilen en tur til svenstrup og spille ve-d stadioni vielsen. I Vores damer I skal d. 1o. spille i l.lfzvermarkstrallen og o, d'ag-en ved-_vores eget st;rme i l;ordallhallen. Da"rner rr skaf spilfe lørdag "r,,/ d. l-o. i ]lordalshat1en. ilen 18. september er damer r og herrår r tirrneldt et stæv:te i Få_bcrg. TTI FOH'IAJINI]:I I Ul,IGDOI,ISAFD. Vi er tre piger cler gerne vil sli1le håndbo1d, cyklecle t11 træning første træningsdag, da vi kom hen tif ilallen fik vl ilen besked at der vai ingen tr_æne1-til os, og kunne bare cykle hjen igen. Det synes vi er for aarllgt - r råber da ellers hrjt nok for at fl frere børn til at spifle håndbold. G.J. Iiandi, Susanne og 1la S I a g t erf or r e t rti rt g en F1 J.J.JENSEN Nordborg telefon UOI Lojtertoft 26-30, NordbJt Telf' (0i tlil lensen Ollofyr - Crntrrlvtru o! r.ild æ1. I.r. cg vtr{rrrlor Lærkevei 87 - Longesø - Ejnar Lorenzen købmand 'lurøvej 42 Kirkeby KOP ER NG: NORDBORG NU.KOI 104 4s 18(

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i>

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i> Nord-Als Boldklub/s JUBILÆUMSSTÆVNE 5. og 6. Nov. i Nordalshallen INDEND0RSFODBOLD pa "STORE MAL" For klubhold(senior - ynglinge - junior) om lørdagen For gadehold, firmahold, kortklubber og lign. om søndagen

Læs mere

( l ) Men inden vi åbner gaveposen vil jeg gerne berette lidt om, hvad der er sket i NBå ungdomsafdeling i 1971

( l ) Men inden vi åbner gaveposen vil jeg gerne berette lidt om, hvad der er sket i NBå ungdomsafdeling i 1971 ( l ) Afslutningsfest 1911 Jeg vil gerne byde jer velkommen til Nordals Boldklubs afslutningsfest. Ved festen idag vil vi fra ungdomsudvalget gerne sige tak for sæson 1917 til vor spillere, deres forældre

Læs mere

Ungdomsafd. Beretning I973:

Ungdomsafd. Beretning I973: Ungdomsafd. Beretning I973: Vi har før haft en bedre sæson end i år, vi fik kun to II pladse haler hjem, og det er vel ikke for godt i betrakning af alle de unge talenter vi har. Vi har nok også for enkelte

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

TEN. NB Skole-Cup, stadig populær efter 36 år Arets udgave af NB Skole-Cup var det 36. i rækken af indendørs fodboldstævner

TEN. NB Skole-Cup, stadig populær efter 36 år Arets udgave af NB Skole-Cup var det 36. i rækken af indendørs fodboldstævner " s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 35. årgang - Nr. 2 - april 2004 Nordborg S.b, et af mange 'tetvetiqe" hold der deltog i årets NB-SKOLECUP NB Skole-Cup, stadig populær efter 36 år Arets udgave af

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen,

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen, SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10 Så gik der endnu en vinter, med træning på grus og vinterturnering, så nu er foråret på vej, og vi ser frem til at komme på græs. Hele vinteren har vi næsten

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 1 NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 2 SPEEDbladet er Rugbyklubben Speeds klubblad. Email: SpeedBladet@rkspeed.dk Udgiver: Rugbyklubben Speed Løjtegårdsvej

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

5 medlemmer, dette bl.a. for at formanden for udvalget kunne. Formandsberetning 1974.

5 medlemmer, dette bl.a. for at formanden for udvalget kunne. Formandsberetning 1974. Formandsberetning 1974. Kor 5. gang skal der gives en orientering om arbejdet i Nord-Als boldklub. For 5. gang er det regnskabets time for en bestyrelse i Nord-Als boldklub. Hvordan ser det ud sportsligt/

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

E R - J U N IO R UNGDOMSAFDELINGEN D A M E RID A M. Formand ERIK NØRSKOV. Kasserer LEIF KJÆRGAARD SVEND WRANG KJELD ANDRESEN

E R - J U N IO R UNGDOMSAFDELINGEN D A M E RID A M. Formand ERIK NØRSKOV. Kasserer LEIF KJÆRGAARD SVEND WRANG KJELD ANDRESEN D A M E RID A M (fra 18 år 115 E R - J U N IO R - 17 årige) UNGDOMSAFDELINGEN SVEND WRANG Træner. Jeg har været træner i NB i ca. 14 år, og det kun i ungdomsafd. Det begyndte på følgende milde; jeg var

Læs mere

NC)RD50RG ~Drttttl'SFORE~j~N,~'.L~~:; 'f',\

NC)RD50RG ~Drttttl'SFORE~j~N,~'.L~~:; 'f',\ /f} ("!'f"!l lr "\> NCRD50RG Drttttl'SFOREjN' ; llv_"- L:; 'f' \ l " '''''; ' FJ:&J' lfl ::-(:;;'Y 4_ al8"i:lh nr 12 dec 165 - 'Jinsvarshred AJønseil db 1 ''U' 'Sl

Læs mere

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst:

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst: MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Morten Larsen Steen Mogensen Fraværende Kopi Sted Morten Nielsen Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen

Læs mere

/o/zo. /u. Med ernsblad fon. :lt;:l'ri;::tt:.:.t.;:,:t: #1.::::t:,::i::,,rii NORD-ALS BOLDITLUB

/o/zo. /u. Med ernsblad fon. :lt;:l'ri;::tt:.:.t.;:,:t: #1.::::t:,::i::,,rii NORD-ALS BOLDITLUB /u. /o/zo Med ernsblad fon :lt;:l'ri;::tt:.:.t.;:,:t: #1.::::t:,::i::,,rii NORD-ALS BOLDITLUB E o HAVNBJERG!%nmsTrilsEr Storegade 4 - Nordborg -'flf. 45 14 26 Søndcrgade 7 - Guderup - Tlf. 45 81 1O Sporlsarlillsr

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen.

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7 Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. Han har med stor ihærdighed forsøgt at skabe lidt mere diciplin på holdet, så nu

Læs mere

J Ungdomsafdelingens beretning 1979! Peter Glock side l

J Ungdomsafdelingens beretning 1979! Peter Glock side l I /. l I J Ungdomsafdelingens beretning 1979! Peter Glock side l Jeg har iår inddelt min beretning i 4 afsnit Turnering - Træning - Organisation og resten har jeg placeret lunder overskriftet "klubliv"

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002 Tillykke! Miniputholdet blev suveræn vinder af deres række og i denne anledning har træneren Alfred sendt et indlæg til klubbladet

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

BRODERM1. JANUAR 1997 NR.1. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn

BRODERM1. JANUAR 1997 NR.1. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn BRODERM1. JANUAR 1997 NR.1 ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Koilerup Nielsen Teglværksvej 43, 7000 Fredericia Telefon 75 92

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 500 glade piger deltog i NB's PIGE CUP Lørdag den 18. august 2007 blev NB's PIGE CUP afholdt for 6. gang med rekorddeltagelse

Læs mere

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013 Stensved SFO & Klub Juni & juli 01 Tak til alle der var med til at gøre vores indvielse af vores nye lokaler til en dejlig dag. Heldige var vi med vejret og god stemning var der også, derudover fik vi

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad.

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 1. jul Mal med sæbebobler

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012 KNUDEN august 2012 KNUDEN August 2012 1 Sikken en grisefest! Sommerferien og Spejdernes Lejr er nu veloverstået og Broager Drenge trækker igen i arbejdstøjet klar til en spændende efterårssæson. Grisefesten

Læs mere

Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe.

Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe. Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe. ne. For præmier til de bedste hold, så er der også en præmie på højkant til det mest fairspillende

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 I I / Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 En beretning kan opbygges på mange måder. Jeg har denne gang valgt at opbygge ungdomsafdelingens beretning for året 1981 kronologisk

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

3. kvartal 2012. NØDEBO NIMBUS NYT

3. kvartal 2012. NØDEBO NIMBUS NYT 3. kvartal 2012. NØDEBO NIMBUS NYT Bestyrelsen: Formand: Peter Ahrendt, ahrendt@c.dk Næstformand: Gunnar Svendsen, bogsvendsen@gmail.com Kasserer: Erik Kristensen, erkr@c.dk Turarrangør: Bent Jørgensen,

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første gang i måneden er der fællesspisning

Læs mere

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år Hvornår: 1 gang om ugen, opvisninger og trænings-/hyggestævner Hvad: Gymnastik Spise/drikke behov: På hverdage sidder de sammen, også gerne med en stor del af holdet,

Læs mere

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Maj og juni 2011 Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Ta med en tur på BAKKEN - Ishøj - for nu er foråret kommet Adresse: Krumtappen Østerhøj Bygade 48 2750 Ballerup

Læs mere

KALENDER ROSKILDE HÅNDBOLD.

KALENDER ROSKILDE HÅNDBOLD. KALENDER ROSKILDE HÅNDBOLD. AUGUST-SEPTEMBER. 2015+ Udarbejdet 14/8 version 1 Fredag, d. 14/8 : Udover almindelig træningstid ifølge nødplan træner U 16 kl. 19 22 I hal D 2. Lørdag, d. 15/8 : TRÆNINGSWEEKEND

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Afdelingsledere i DUS-Vodskov. DUS-Leder. Dus C

Afdelingsledere i DUS-Vodskov. DUS-Leder. Dus C NOVEMBER 2012 Afdelingsledere i DUS-Vodskov Lene Boll (99384534) & Lene Birk (99384532) DUS-Leder Lasse Andreasen Tlf. 99384523 Dus B Dus A Begonievej 2 9310 Vodskov Kirkevej 49 9310 Vodskov Tlf: 99384530

Læs mere

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse FM i fodbold 2013 VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september Indbydelse Forbundsmesterskaber i Fodbold. Horsens KFUM har i år fornøjelsen at invitere ungdomsspillere til tre festlige dage med fodbold,

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kontaktpersoner: Kort om Næstved l.f. Præmieliste program: Målaktionærer 2000/2001. Målaktier Fodboldvennerne

Kontaktpersoner: Kort om Næstved l.f. Præmieliste program: Målaktionærer 2000/2001. Målaktier Fodboldvennerne Kontaktpersoner: Næstved Boldklub A/S Rolighedsvej 18, 4 700 Næstved Telefon....... ".. ".. "... "... "."".55 77 10 12 Telefax.""""." " " "."" " " ""."""" """ " 55 77 05 10 Hjemmeside: ".".. "... "".www.naestvedfodbold.dk

Læs mere

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 Resultat Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 1 Resultatliste Hold Klasse A M.Com HFFS 584 Morten E. Kristensen 199,07 Børge Hansen 194,09 Kjeld Østergaard 191,05 Anders Jeppesen 177,00

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016 : Rejsebrev 6 Lørdag den 7. maj. Individuel finale dag! Der var lagt op til tre meget spændende individuelle finaler, hvor vi var sikre på minimum en medalje. Første mand på banen var Christoffer der skulle

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

I -73 SP0RTEN NOB,DIAL BOLDITLU

I -73 SP0RTEN NOB,DIAL BOLDITLU I -73 SP0RTEN NOB,DIAL BOLDITLU I ffi supermarxeoe II - Esr som llele og ll:le - gi i... rrl trrttm0 - hyor hele I - 1^ r:= lnwiij;l@3'* ibuilllgillieb- Æ n'mllleniundtar!..j e,rqen ill**' ' i:ili$å.i.,

Læs mere

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Dagens kamp: 09/09-2006 Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE NORD- ALS BOLDKLUB's ii1lubblt\d 26ÅRGA:'-IG B/95 Dec199S DET BESKYTTEDE VÆRKSTED KROGHS BAGERI ThBrorsens Vej 56, Nordborg ØSTERLUND tlf 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg & Søvej 3, Langesø tlf 74

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Banen Flotte resultater af klubbens juniorer 3 Hole in One på 3 dage Resultater fra SuperSenior 14. NYHEDSBREV 22. september 2011 Banen Banen skal klippes

Læs mere

Håndbold. Kampprogram

Håndbold. Kampprogram Der er også en annonceplads til din virksomhed - pris 800 kr. Kontakt Bente A. Nielsen På tlf. 74 69 31 50 eller bente.nielsen@arvidnilsson.com Håndbold Hovedsponsorer for RIF håndbold: Kampprogram 2010-2011

Læs mere

sporten i om rådet. Byrge Jensen, NB's første formand, skriver i klubbens 25 års jubilæumshæfte kan fejre 25 år med NB på en så positiv

sporten i om rådet. Byrge Jensen, NB's første formand, skriver i klubbens 25 års jubilæumshæfte kan fejre 25 år med NB på en så positiv 8 40 år Nord-Als Boldklub Oprindelse Nord-Als Boldklub (NB) er med sine 40 år en forholdsvis ung klub. Klubben er resultatet af en sammenlægning mellem fodboldafdelingerne i Havnbjerg IF og Nordborg IF.

Læs mere

Inde EM i Spanien 2011.

Inde EM i Spanien 2011. Så blev det lørdag den 26. marts og det danske landshold skal skyde hele fire guldfinaler! Første finale var dame junior compound med Sarah, Ida og Michalina. Pigerne blev nr. 1 indledende og skulle op

Læs mere

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 Resultat Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 1 AA 1 Jens BO Jørgensen Post Danmark Postens IF 199,12 2 Morten E. Kristensen M.com HFFS 199,07 3 Henrik Vinter Grundfos Viborg 197,03

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

NORD.ALS BOLDITLUB. Medlernsb

NORD.ALS BOLDITLUB. Medlernsb /-7r Medlernsb.",æ,øe@w s/\!,,r,'!\ev&"\.'./'^!&v/\t.,r'r'^"!""&,,i'.,./'!"^"'/,\å.'"./e\!.,wv!,"/#"',,""t.,.,..1.!^../9\'^"/,r\",",/..a #"..."",r.e,'^...,''"l,,''æ'",//'1..'"?'.\4!./v'.\"'/,!t,'.,,.],"'","}?,,^,,i\'''./?v..e,',.,,./...".,,.,"''**

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Uge: 01-2015. Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1. januar 2015 2. januar 2015 3. januar 2015. Daghold: Kontor: Helle Jan Kurt Vidar 16:30

Uge: 01-2015. Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1. januar 2015 2. januar 2015 3. januar 2015. Daghold: Kontor: Helle Jan Kurt Vidar 16:30 Karsten Torben Uge: 01-2015 Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1. januar 2015 2. januar 2015 3. januar 2015 4. januar 2015 Daghold: Kontor: Helle Jan Kurt Vidar 16:30 Nille Uge: 02-2015 5. januar 2015

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev

Hele familiens nyhedsbrev Hele familiens nyhedsbrev Oktober 2012 Så er der ikke længe til... Ja så nåede vi så langt, tiden flyver når man har det sjovt. Der er gang i alle hold og der sker virkelig noget. Vejret har da været med

Læs mere

Dagsorden. for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER

Dagsorden. for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER Dagsorden for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER Torsdag den 03. juni 2004 kl. 17.00 i mødelokalet i administrationen, Gladsaxevej 200. Efter mødet serveres en let anretning i Restaurant Bolden.

Læs mere

Uge Dag Dato Tidspunkt Bane retning Kantine Træningsleder tirsdag 03-jan

Uge Dag Dato Tidspunkt Bane retning Kantine Træningsleder tirsdag 03-jan Uge Dag Dato Tidspunkt Bane retning Kantine Træningsleder tirsdag 03-jan 10.00-18.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 onsdag 04-jan 10.00-20.00 torsdag 05-jan 10.00-18.00 lørdag 07-jan 09.00-14.00 tirsdag

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

I weekenden d marts

I weekenden d marts I weekenden d. 16 17-18 marts 1 Program til Indendørsturneringen 2012 Velkommen til Sjælland Syd Vinterturnering 2012, som afvikles over weekenden d. 16. 17. 18. marts i Næstved Tennisklubs hal på Nygårdsvej

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 4 august 2002

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 4 august 2002 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 4 august 2002 Pølsegilde Hvert år i august holder NB det såkaldte pølsegilde ved klubhuset med forskellige aktiviteter, hyggeligt samvær - og

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Kære trænere og ledere i HFS fodbold

Kære trænere og ledere i HFS fodbold Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Kære trænere og ledere i HFS fodbold I denne folder vil vi oplyse om de praktiske forhold i forbindelse med at være fodboldtræner/-leder i

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmøde. Referat af bestyrelsesmøde. Dato og tid: Sted: 9. oktober 2013, kl. 16.30 Ribegade 17, 4th 2100 Ø (hos Tina Fehrn) Deltagere: Jan Kristoffersen (JK) David Hansen (DH) Tina Fehrn (TF) - REF Ole Meilby (OM)

Læs mere

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840 erlige "krudtugler" er på billedet ses nogle fremragende fodboldspillere. De er simpelthen. bare suveræne, de "snupper" og vinder alt hvad de kommer i nærheden af, det gælder både inden - og udendørs.

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

KALENDER ROSKILDE HÅNDBOLD. SEPTEMBER

KALENDER ROSKILDE HÅNDBOLD. SEPTEMBER KALENDER ROSKILDE HÅNDBOLD. SEPTEMBER. 2016. Ændringer i forhold til version 5 med RØDT! Version 6. Udarbejdet 24/9-2016. Mandag, d. 26/9 : Tirsdag, d. 27/9 : 2. div. Damer spiller kl. 20.00 i Hvidovre

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 1 Maj Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Nyt fra sponsor Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 1 Maj Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Nyt fra sponsor Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 1 Maj 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Nyt fra sponsor Andet FORMANDEN HAR ORDET Jeg er ny formand i OB & Ik, valgt på generalforsamlingen

Læs mere

Ham skal du kende. Lionel Messi

Ham skal du kende. Lionel Messi Ham skal du kende Lionel Messi Lionel Messi var 11 år, da en læge sagde til hans forældre, at deres søn ikke ville vokse. Han havde ikke det hor-mon i kroppen, der får os til at vokse. Derfor ville han

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere