Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDKLUB I OR,DALS HAI DBOLDI{LUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDKLUB I OR,DALS HAI DBOLDI{LUB"

Transkript

1 Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDKLUB I OR,DALS a I HAI DBOLDI{LUB

2 SPAR ihavnbjerg _ \l :-ldgf ver : llor:d.als Bold"klub og l.tord a]- s HÅndboldkl_ub NR. 9 SBPIII,{BDR 1977 REDAKTIOHEN F"dt'æffiæ, H.c.Ørstedsvei 21, t1f. 45J179 (a:rsvarshavende For NB: I tr'or IIH: Erik ldørskov Gunnar Jespersen Per Stolberg I Gunnar Madsen Annoncer: Bjarne Knudsen, Bogfinkevej lg B. ÅRGA}IG NORNAIS BOIDKIUB % Bestyrelsen I'ormarrd. Næstfosrand Kasserer Sekretær Mecllen Chr. Jørgensen, Apotekervænget 2, tlf. 45A4+B Gert Jensen, K1øvertoften 18, Svenstrup, tlf. Peter Hansen, lærkevej J0, tlf Chr. Kronborg, Yester Søvej 15, t1f. 45A644 Peter G1oek, H.C.Ørstedsvej 21, tif, 4fa19 Spillerudvalget Formand : Bent Riemer, Solsortevej 9, t1f Ungdomsafd eline tr'ormand S ekretær 0ld-bovsafd - Formand Kasserer Medlem }iordais H.Å]IDBOLDKIUB Bestvrelsen tr'ornand. ltræstforraand Kasserer S ekretær Ungd. f ormarrd l4edlem Iuiedl-em : Peter G1ock, H.C.Ørstedsvej 21, tlf : Børge l:leesgaard, l,lågeve j 50, t1f. 45A434 : Vi-ggo Jessen, Asgilrdsve j 4, t1f. 45f 860 : WiI1i Ziewitz,'Sprogøvej 9, tt_f : nrilc Nørskov, Bogflnkevej 15, t1f. 45O4A7 Bjarne Knudsenf eogfinkevej IB, tlf. +51e2l- Peter tr'oder,.bel--ltsvej l1, tlf. +5A?B+ Birgit Knudsen, l::rlceve j 41, tlf. +j1bzl Jens 0ve Hansen, 1,1øllebakken J-5, t1f. 4iBBB9 Jens l.1o11erup, l{ø11egeld.e 79, t1f BodiL Anderse:r, 0d.irsvej 4 Gunnar l\iad.sen, ltriels Bohrsvej J +z s LAD OS KOM}.,IX I GAI,IG tr'or et_par må.neder siden havde jeg en artikef i bladet som beskæftigede s*-\med bl.a.-nb's sarrned.e klubio[a]_e. Jeg vi1 igen tage sagen op f6rdi t figen er sket et par ting son, efter min meniig, beietti[er vårt øn- SÅc endnu nefe. lige efter sommerferien nåtte vi konstatere at mindst fo 1æderbolde pludselig var I'forsvundetrt. Disse bolde repræsenterer en værdi på ca. o-oorkr. men ikke nok med det - træningen fik et mærkbart afbræk fordi affe sted.er manglede der bofde. Trænerne rrar med rette sure ford.i trænlngsprograflnerne måtte laves om i hast, da det var umuligt at få erstatning ira den ene dag til den anden. I meflentiden har vi nu fået 25 nye bolde og træningen kan fortsætte norraalt såfremt trænerne er i sland til- at lave ee foråelingspla:r som kan imødekomme a1l-es ønsker. I'Ien problemet er hermed ikke 1øst. Det er siropelthen umuligt at sikre vore forskellige "lagerpladser" effektlvt nok, så vi trygt kan opbevare vore kostbare materialer. En anden lil1e episode kan godt nok ikke sammenlignes med d.et ovenstående men har alligevel med hele probtematikken at gøre. Banen ved Østerlundhallen bliver iår meget brugt ti1 turneringskampe, fordi man vif skåne Langesø stadion eftår dens reparation. let var k1ogt, da vl nu kan råde over en af øens bedste baner - dette komlliment skal- halinspektøren have. -d(-en 1 Østerl-und er god nok, men omgivelserne er meget barske både for sp111ere og tilskuere. Der er ingen iæ for b1æst eflår regn, der margfer toil-etter og forfriskninger kan der helfer ikke købes. ffitu Løn cr prnge, der skal fordeles... husholdningspenge.,. lommepengc... noget i en lille æske til sommerlericn... eller til haven... gør det let Tal mcd Sydbank - de talcr Oeres sprog. SYDH#.N."KS trtrug tres NORDBORG LANGESø EROBALLå 4s 13 34

3 Har man nu været derude et par timer enten som spirler elfer tilskuer glæder man sig ligefrem over vort d.ejlige anlæg ired Nordalshalfen. Her er al-t^-.men.hvad nytter det man g1æder sig tii en kop kaffe ell-er en a.nden rorrrlslrnr-ng i den halve time som mar har tir rådiehed f.eks. melfem en l.^ho1ds I*p I Østerlund den 21. august og 1. hotås kamp på stadion når Cafeteriet først lukker op i halvlegån af 1. trotd kamp. nn 1ille ting - nen all_igevel! Vi mangler et sted. ti1 vore medl-emmer og venner, hvor det er os der bestemmer hvornår d.et må bruges e11er ej. Vi har Iænge haft det gamle kl-ubhus ved stadion i kikkerten. Mange af os har sel-rr været med da det blev bygget i sin tid, dengang under Hitr,. Nordals Boldklub har. en ansøgning liggende hos Idrætsfonden om at benytte dette hus til- vort klubhus. llan v1l- gerne brrrge 1id.t penge til ter bare på at komme igang. istandsættelsen og rrore rnedlemmer vr I_{uset giver os muj-ighed for at indrette et stort klublokale, et stort møde1oka1e, toi-letter er der i forvejen og der er muligiied?oi at opue.raie vore bolde og redskaber forsvarligt. 0^ro forhåbentlig få år, når hefe idrætscentret omkring harren er færdig, foregår alle aktiviteter i NB et sted og prikken ovei i-et vif så være vort eget kl-ubhus. Giv os lov tif det - vi vil. gerne komme igangl R Peter Gl-ock TRÆ\ER-E, HOIDIE'DR! OG!O]\['IERE SE HER : Fra JBU bladet er hentet følgende indlæg: UdsK]-l tning af spiller med f. manderr Da der ofte sløses er def med der måde, en spilfer udsk-lftes på, når he-. skaf erstattes med 12. manden, bedes klubberne meddele deres ledere og trænere den korrekte fremgangsmåde. Ud.skiftningen foretages under en standsning af spillet sidelinien ud for midterl-1nien. og skal foregå fra Den spi11er, der skal udskiftes, skal have forladt spillepladsen, før 12, ma:rden må træd.e ind. 12. manden, hvls navn skal være opgivet til dommeren før kampen, skal me1- de s-ig tii dommeren, der altid bestemmer, når han må træde ind. I kampe med neutral linievogtere, gøtes Iinievogteren opmærksom på, at ma:r ønsker udskiftning. Llnievogteren ka:t foretage navnekontrof.. BUSS El-installatør Specialcenter i hvidevarer HAVN BJ EBG BUTIKSCENTER Telf ib*o, qt"oolå '' L,or"nude zb - Tlf NORDBORG Stedet hvor glode mennesker mldes! TøMRER. og SN EDKERMESTER JENS MOLLERUP MøLLEGADE 79 HOLM. TELEFON ht TLF duk rtuw V,/ CHRISTA WARNECKE - SICHAU STUD STOREGÅDE, XORDSORG TELEFON ( STOREGADE NORDBORG TELF. ( Farvehjørnet HANS SøBENSEN Storegade 2 - fff NORDBORG centen texull v/niels Bjerregård HAVNBJEBG CENTRET 6430 NOnDBOBG, Tslelon

4 TR,0'rI-tqsLEJ R I westparj{ FIRIXCEilTER Det var første ga:rg liordals Boldklub prøvede at lave en træningslejr, og det skul1e blive spændende at se hvorda:r dette vilfe rorråte ne og le børn n5r +6.iroki- skr.r11e gå gp og ned af hinancen i fire døgn. rlrsdag d'- 26. juli startede 64 forventnlngsfurde dertagere ferlecenter, mod westpark hvor der var mødetid. senest kl. lj.1o, og åilå aurt"gere var a.nkommet til- dette tidspunkt. ud fra den folder vi havde fået udl-everet hjenmefra må vl si-ge at ikke centret stod- ioål- roed de forventninger vi havde stil-1et, men d.et"ska1 til siges deltagernes ros, man tog der med god.t humør, og var r"å tir at fe det hefe til at køre alligevel. Aller_ede tirsdag inden vi. skufle spise aftensmad. seoleje Thorvafd spillerne til den første træning. sådan gik det hver dag, rnorgen og aften ilev f91 trænet, undeagen de åfte,rer hior der u: ev spii: [ampe. E-[ter morr '.- l'rænrngen var der tr-ening for da,nerne også undei leder ""r. se af l,norvard. 1:1,."f _"I?tteligt- e-cter åt trøve set ai-ic disse,laf enucr", aur-if['u-fl"" ' bur-l-les el damehofd i IIB. Der bfev sp111et følgende træningsk:rmpe : 0nsdag aften Torsdag aften : iqbi IIB II : IIB I ],{B II - Fjerriislev J.-1 - Tranum II 5-A - Tranurn I 1-L - Fjerritslev II 2-2 ;lt ialt ga-ns\e pæne resultater n1-r man tager i betragtning at spillerne var i-gennem hårde trenlngsprojrammer, så det undrer iiike, åer var enkelte d^er havde bly i benene. Desvæire blev vi il<ke fri for et kedellgt uhefd i en af vore llampe, hvor leif i{ou beskadlgede den højre skuldcr, 69 måtte køres i arbufance ti1 sygehuset i. tsrovsi, da v.i frygiecle at slnrlderen var brækket. Dette var heldi[vis ikke tilfætået, så Leii kom med titbage ti1 feriecentret. Bent D. Illøldcen. out. el-instol lotlr ' sroresode 63 tlf. (04 45 I 9 50 ( m Mekonrke, Viggo Lousten Hovnbierg Teleion 45 l4 60 ALTING i EL.TING ARTHUR NIELSE}.I TRIKOTAGE _ PARFUMERI _ KIOSK LANGESø - TLF DANBO Kunstboden i Nordborg Storegade 9, tlf NORDBORG trlodcrne brugskunst - gaveideer SUPER TELEFON 451I09 Efter-den o6llgatori-ske morgen- og aftentræning, kunne deltagerne bruge fritiden sorc de havde lyst tlr, o[ de fleste benyttede tejli[heden tii at få s:-g set om i det ncråjyaske, s5som;\alborg zoå - Blokhis I Fårup Sommerland - slette strand, hvor man endnu træfker fiskerbådene op på ra."a le høje - skrænter ved Bulb;erg - og rlet ny samfund i Frøstrup og-får værel-- se nr. ]lrs s]'tld vi1 jeg nær,'ne enkefræs i F jerritslev. Aftenen.fordrev mange ned en hyggesnak over en llop øi eller to, enten \ værelset efler 1 restaurationen. forsdag aften vai vi samlet til- en sv,.-/'- om. Alt har en encle, det havrle denne trænlngsrejr også,,lfter planen skull-e den sfutte ]ørdag,1. o. juli!!.12.oo, men da-der rrar overvelende stemning for at l<øre efter norgenkaffen gjoråe vi detie. ra k1. var ro havde al-16 forl-adt i{estparlc feriecenter og-vendt næsen mod }lorda}s. llfter sådan en t-ræningslejr vit det være naturllgt, at de enkefte deltagere funderer over hvad dei er-hændt. fer har sikkert-været b:1de godt og -nair-- og derfo:: vif alle sikkert heller ikke være enige ned rnig i den koit<lusiån sorc.jeg vil prøve at drage efter denne træningslejr. Itette e:: heller ikke meningen. Vi er gudskelcv alle forskellige, og aei skal vi have lov ti] at være, men derfor kan det jo godt være vi har 1ært noget hver især. Jeg vil konkl-udere denne træningslejr sorn følgende : STUEUR.E Æ.,ITIKURE KØKKENURE relrareres o 1 J 1gt og la-mærcig u \ RttrcEr -,t t'g,rtln o ; BRTI{CER I FÅGU RIqAGEF CIE B. PEIERSEN Tlf bedst meflem kl JNUB' LtlTTtlSHL hver onsdog kl. I9.30 på NøRHERREDHUS KIG IND TIL Kolmos DERES HOKI KøBMAND TELEFON

5 nerure lejr var hverken en succes efler fiasko, men a}llgeve1 synes jeg den var nærmere en succes end en fiasko. Dette skyldes uaetutklnae del-ta- Sernes egen j-ndsats, jeg synes det var rart at se d.et humør man havde med. Her tænker jeg især på når vi skulle indtage vore må1tider. Jeg tror denne lejr karr gavne kammeratskabet og dermed de sportslige resul-tater fremover. Vj- såede nogle frø. lacl den nu spire og slå rod, så vil- vi forhåbentlig allerede inden dette år er omme, kunne plukke de første frugter, men husk vær rned til at pleje de frø vi såede, så de ikke går ti1. ]NGEN PARKERINGSPIADS Le jrchefen ner gøres opmærksom på, at det ny asfal_terede areal- ved d.et gam.le klubhus ved hallen ikke må bruges som parkerj-ngsplads (hetler ik[e af v.r.p.'s - det er et atletikområde I så 1ænge der årbejdes med gvømmehaflen bruges grusbanen som parkeringsplads. T II IOTTOSPII I.IEDHJ,{'IPERNE P.G. Der er sket en del ændringer m.h.t. spilledagene. r bedes notere følgende ændrede spilledage L L977 Uge 36, hold {, spilles torsdag den 8. septeinber - 41' - 1, - fredag den 28. oktober - 44' - 4, ingen lottospil i denne uge - 47, - 1, spilles 'uirsdag d.en 2-?. noveinber - 48, - +, spilles torsdag den 1. december - 51, - 1, ingea lottospil i denne uge Alfe a:rdre spilledage er uændred.e. -oo0oo- Velegnet sko I evogn og eget teorilokole N. BOYSEN Spbokken 2 - tel{ truirr kcber del hor, KAMPER STOREGADE 77o NORDBORG TELEFON 45I744 Han bruger hodet #.klii: IIANE» E LS BANKE N.rllr(l rrre(l I brlledel ' t,?lelmuth?lønsen B enslagermester tltls'installatør Bækgade 2 - telefon ( r iunciffiedoti tqe$a:irr.-;;i:i;.æ I7 FIRMAæE=E STEFFENSEN i I L?'I E 45154si MObil Qri.t service ALS # AT'T(, Srl('P Løftertoft -.Nordborg - Tlr Haunbierg Slalionsho Prov vor bcrrmlc tnrelning. Grillstegte kyllinger og forårsrul lcr Anna og YigEo Bomberg rll ( t9 NORDBORG KIOSK N. Lehrmann Madsen Sroregode 49, tl I 4 Aut, tipslorhondler - f ipssyslemer.l BLADE _ TOBAK - PIEER - RYGEARTIKLER KAFFE _ SOUVENIERS NB! Film fremkoldes o GULD TII.JORNAIS Søndag den 14. august var et ltrordalsho1d i Sydslesvig som deltager i- rrspj-el ohne Grenzent' 1 Srid.erbrarup. De 14 deltagere repræsenterede SIUI,trA og kom fra forskel-lige nordalsiske klubber med f,ib som,'leverardørtr af B måjrd. Vi st1llede ned to hofd og det blev tif en guldmedalje og en 4. plads. +t o K t- KøBMANDEN Benl Lauslen Købmand Tlf Man går da ind til... cjq rrt oqrvr r(ottfex'non k; =tt ]A

6 ,HA(.DUIb6T$ L TÆ,il(T PA AT I 'IIDE HIRE EN PRtVAf- TAK Lei-f l{ou takker NB for venlig opmærksomhed uncler hars sygdom. Ttv N Fr»w oer nåt-, DU HAR LEN EFftR HELE CFftg.- NDDAaEN: jj-.;1rjii -:I1. i1ojill,id,iijr i_ tlr, iliil_lileaenstt3 e ncle t,,.rrsus t il r,,'r.i -olt bl e.,ret s tartet on lå.io":'da.-l -e ::loj cll;l r;-it;s -.,nitratt v. Jest-,r::eisen h,:-oer l'r a i manle a,i' r,ror? +;ri,:ne re o:, hol-cl-eciere -ril- tp^-'? in;ci dettr: -;i--ii'ucl. -nteresser:ed.e bedel: nel cl-o sie i i L.?ete r rll"lock el-l_ei cn af d"e a.:rdre bestirrel sesrred-leinriro.r (,,t1ub'ccr-l beta- 1e r en Cel a.i ud;;1 ite rne, MI' I\rYT F'R,A IUNOOOMSAIO. / t{ånrlilirs Horl Ungdonsudvalget har kåret?uslii{ge II sorn månedens hold I augusi måned. Et andet sted i bladet fortæller træneren lidt om holclet. Iølgende spiffere er kåret som må_nedens spillere: Puslinge I : Turgay Sahin Pusfinge II Ulrik IIø11er Itij-niput A (nud Andersen {11iput B : liiiels Erik Anthony Lilleput JBU Jan Schaloski I,illeput A Carsten iiøjhus Lilleput B Henning Jensen (Ilordals Boldklub, ikke Real l Drenge JBU : Lars Hansen DrengeA Bjørnl4ygil Junior JBU Torben Jensen Junior A Ole larsen : UlIa Andersen Ungdomsudvalget ønsker puslinge II valget. JUNIOR A SI P.' \. manglende slillere tu ;Iringen. og alle kårede splllere ti-ilykke med var vi desværre nødt t1l at trække hofdet ud af 40 TIMER ONSDAG Kendskab til førstehjælp er af stor betydning. Udtin varsel kan man få biug for sine kundskaber. Deltagere, der ønsker det, vil kunne få bevis for gennemført kursus. Lær førstehjælp en skønne dag får du brug for - det. Begyndelsesdato: 5. okt. Lærer: Viggo Schmidt. KL LANGSØ SKOLE Ti{,fl{II{GSKA]'I?E / TUR TIL SÆDDING-GUIDAGER Søndag d. 7. august 77 havde IiB 4 ungdomshold i Sædding-Gr_rldager (ved nsbjerg. net var pusfinge I og II sanf miniput A og B. Turen startede kt. I.3o fra liordalshaflen i 2 store busser. trfere forældre g1ædede drengene og os ved at være med på turen. Resuftaterne fra træningskampene: Puslinge:SGI -IIBI :0-6 tliniout SGII-NBII:7-O SGI -NBII:f-1 SGII-NBI :f-0 SG ]I SG I] I,IB A NBB NBA NBB,-0 B-0 20-o

7 bent enghoff nernerrrsori HA\/NBJ ERG BUTIKSCENTER Erik Petersen Blomster - Frugt - Grønt - Konserves Sloreg. 7, 6430 itordborg, ttr '!%nnrster$mr Storegade 4 - Nordborg - Tlf Søndergade7 - Guderup Tlf.45 sr lo ERRE- DRENGE XOIDrc*G 8IOiTGÅDE A TELF. (o.tits l9 75 Sporlrarliklsr Sonderb,,rg ii[. i:t 1] l5 57 n-ordborg - Tlf (o.t ,,chiki" LÆDERVARER XORDBORG TLF Et par af resultaterne er bemærkelsesværdige, vores stærke puslinge tabte f således d.eres.ene kamp!! Et and.et reåuitat viser at dår var"ior stor forske] på holdene (over-maichet. tr'or-niniput i sg gæ1der det, at begge hoj-d spiller i JBU med bl.a. stærke hold fra Esbjerg området Xn ting, som kunne være ønske måi for maage kommuner også for ltrordals, Y?" 9"1 frrtidsanlæg, Sædding-Gu1dager haide under Uygiing. Svømmeha1, Iorætsna1 og '/ fodboldba-ner!! - 0g fodbold.ba.nerne var placeret indenfor samme store område. Jeg vi1 garaltåre for, at disse barrårs betydning vi1 vi-se sig 1 SGts fodboldresulfater om få åi. Me]Iem_kampene var der mulighed for at bade i friluftsbadet i opvarnet yt+.,temperaturen på valdet var fin (opvarmet, selvor: vejret i.ar.køilgt, ret men desværre resulterede bad.ningen i at flere af diengene havde ondt i maven. Kloret i vandet fik s Iden. Der btev nu både spisi madpakke, drukket sodavand o3 srist lidt siik ind i.nellem også, så tforvandåt skat næppe have hefe skylden t I t De, Var den første Iængere tur, luslingene har været på, men de kl_arede den.meget fin. ca. kr. 20 nåede vi tltlage ti1 }lordali eftu. en fin tur - lidt trætte! soia ledere dertog fra ltrb Peter Glock, Johannes idissen, sven i{ansen, chresten B1om, Søren ltriefsen og nrik ],Iørskov. For lederne / FItt Slrgtcri Å Pølrtmrgcr SIotøhro?n K. S'TERNBERG Storegode 56 - Nordborq - Telf. 45 l7 l5 odidos'* Fll{ pumi 10 Tlr ET HELT HUS FYLDT MED SKO Src.eeod, Nordbo,q Teiefcn Alt i cl-l«okkenudrtyr i E$,V4fir*ffi grror"node Tli Nordborg SKOI,J'ST,TVTE T errninen til llbr s 22. januar store incendørsstæme er fastlagt til den ZO./2.t. og

8 WESTON lrr vrg tll vrg TOIIV PETER EI MøBLER Storegode Nordborg- T lf.45 l9 3 I Vi sæller kvaliteten i heirædcl Der er også sport i dt kunne køre bil på den rigtige mådel I ær det nemr og bekvemt i HOBD.ALS XøRESXOIE J. BRODERSEN Nlrreskovvei 2 Svenstrup te1f TRICOTAGEHUSET Sloregade 3l - Nordborg Sslyluo sreoet HvoR srore NAVNE underhc h OG GLADE IIENNESKER MøDES - tcblon 45 lo.f6 r(kf \.1 9-8OFC S lagter B iør n SLAGTERMESTER BJøRN NIELSEN Storegode 23 Nordborg tell TRÆNER MÅNtltt{s Hor,l (lucust pusr,lnot tt HAR ORDET Pusl-inge II blev valgt til månedens ho1d, og det er fuldt fortjent. Hold.et er startet med I sejre her i august, 6-0 over HØrup, 3-O over Broager og 4-0 over Sønderborg tr'renad. Iloldet er for os trænere den store positj-- ve ovemaskel-se i år. l,led. et godt forår og en meget fln start på efteråret er puslinge II nu med i toppen af deres kreds. Holdet er uden specie1t fremtrædende spillere, men a1le kæmper og spiller for holdet. Ka.npen i Broager var holdets hidtil_ bedste. Tillykke med valget. T,, Høn:p I - Svenstrup ],IB I August enborg L1-O O NB II Broager - }IB II Erik Hørup J.]B II sbg. II Iremad 6-o a _:l lz molermester Osterhoven ll - Nordborg AViSER " RUTEBILSTATIONENS i,/ l'" fr1,,a\ lpi 'l -/. ill lr'\ \ ilt, llr \ lll \\r. //i \\\ llii' UU \\ lrl.v szllt\. BLADE. TOBAK & CHOKOLADE TE1F Åbninqstider; tivcrdage tii ki. 2i Lørdage til k1. l4 Søn.låge til k1. l2! 6430NORDtsOtl(; rt F (.1.li, tln{ NORDBORG AFDELING - en bonk De kon rcgnc mcd! JU-iI0.1 F^r:årsr,urneringen gik godt for I, holdets vedkor,rmende. De ligger på en 1. Ps i JBUrs stærke JUlIIOii A række og da de 5 førstplacerede hold tager!-1nt ira hinanden er alt åben tit efter:årsturaeringen rn.h.t. placeringen. 'nogenlunde Efterårets første kamp mod Tønder endte med en sejr til NB med 4-f i en god kaml. Her en bøn tif spillerne. Yi- fra siclelinien og tilskuerne kunne goclt ønske os et pænere sprog når: der iltalesil merj. hlnanden under kampen - det I -ri or i Llra onå* I 2. holdet ligger ikke godt og det er ikke alene spillernes skyld. Inden turneringen startede var d.et neningen at mefde hofd.et tif SIts juni.or B- række, men på grurrd af et ønske fra ST kon vi i A-rækken, og det viste sig at holdet sfet ikke havde splllestyrke dertil, Vi tabte mange kampe og det var sikkert også medvirkende til at vi idag i.kke har spillere nok ti1 at stilfe dette hold. Oluf og ',/alther

9 Bygnlngsartlkler - Trælast JENS KOLMO ' EFTF. Holmgade 33 - Telf SiTTLHOFF" LEGETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR NORDBORG - TELF I\IHMEDDELELSER SPILINR],IØDN I'OR 1. OG 2. HOIDS DIJ,IER Gunnar kunne desværre ikke være til-stede, da ha:r skulle dømme en ka:np i Sønd.erborg. llæsten afle var mødt op, og ået er vi meget glade for. LANGESø HERREFRTSøR PLADSBESTILLING Kom ind eller ring og o{tol tid TELEFON HANS SCH MI DT eksomineret optiker URE OG OPTIK _ GULD OG SØLV Telf l5 - Nordbors Jens Ove indledte mødet med problemet vedr. opryhring af 2. hold spillere lil 1: holdet, det har slrabt en del surhed i sommerturneringen, d.a l. holdet har haft en de1 sygdom og skadede spillere, og der så i:iev taget 2. holdet, og så især fordi 2. holdet har ipillet en god sommerturneiing, me-!-j-e kanne da godt se nødvendigheden I at ma.n er nød til at tage spiile lfra '2. hol_det. da han næ- Jens Ove sagde at ha:t gerne vil slippe for at træne i vinter, sten ikke har tid, så nu prøver rnarr på at finde en anden. Træningskarnpen i sønd.erborg var Jens ove lidt skuffet over, det var meningen at 2. holdet sku1le spi11e mod vidar 2 og ljgene 2. Egene kunne ikke st_ill-e op, så de kom ti1 at møde Vidar 2 og 3, og det var t5 rneget stærke hold. Helmars "FOTO" NORDBORG - TLF LAVENSBY BAGER'UDSALG ARNBJERGVEJ I. LAVENSBY MANUFAKTUR KONFEKTION NORDBORG v,/h. CALLESEN Sioregode 29 - Nordborg. il{ P Der er nu ga.ng i pokalturneringen og herreholdet kommer på en svær opgave på udebane mod B.B.I. nen hvis vi spiller op ti1 det bedste har vi en reel chalce for at gå virlere til a-nden runde. Damerne er s.ikre på at gå vj.dere da der var r.tere todtræningshold der, der bfev oversidder:e. AA It Nordborg Cyklebørs vf Harald og Waldemar Petersen Storegade 2 - telefon { SVEND WITTE BOLIGMONTERING Holm - Nordborg - Telf.45l306 TRid'IIi'IGSK]\],PE Dame f og II har spillet de første træningskanpe og fame I va-ndt over ngene 11-3 og tabte ti1 Vidar fl-6 hvor det viste sig at den fysiske form end.nu ikke er god nok tif 2 fange kampe kort efter, hina:rden. Dame II spill-ede 2 gange rnod Yidar TI, d.a ngene ikke kunne stille 2 hold.

10 UDTr\GnLSll TIL KRirllS E LJ}IGDOI,1SHOID Vi har nu kun 1 splller tilbage på Ivleyer på juniorhcldet og vi ønsker udt agels e. SI'iÅ}IGNR de udtagne bruttohol_d og det er Birthe Birthe held og lykke ti1 den endelige srnå-pigerne blev lkke sønderjydske mestre i denne orngang, de vs:rdt den ste før- kamp over Bov med 5-4 nen tabte derefter der-r -'.f[lr6nc].e ka.ml til iladerslev KFUIi med 4-Z og pigerne v;rr i den kamp lidt uhetd.ige nåa et briendt straffe og et par store afbrænclere fra stregeir. G.J Ufla Alex'r Conditorl Th. Brorrensvei 56 Tlt Kelly og Alex Nissen Havnbjerg Butlkscent6r t lf. 45't760 DE ER ALTID VELKOI,II,4EN PA D HUS TELEFON HauerS,Jør#nsen NORDBORG - TLF ii. PERREGAARD A.S 643{' NORDBORG Tlr. 'r Korn - Fodersto{irr Brindscl - Byggemotcrioler 6474 SKOYBY Tll oo HÅFllt.F0RstKRltG Peter Mattcsen Mads Clausensvej Nordborg - ring f5 02 le TIL NOROEORG FARYEHANDEL v,/1. Lorsen & søn Storegode 62 tel{ Alicr,niinn StiiilIE Vi har vort seniorstær,ne d. 10, og 11. septernber og der bliver fytdt hele weekenden ned håndbol-d. vores herier r sk:.t spille lørdag her i i'lord:lfshallen og on søndagen i Iiløvermarkshallen. ileirer rr skal slil1e her o-. 1ørdagen, og skal clesuilen en tur til svenstrup og spille ve-d stadioni vielsen. I Vores damer I skal d. 1o. spille i l.lfzvermarkstrallen og o, d'ag-en ved-_vores eget st;rme i l;ordallhallen. Da"rner rr skaf spilfe lørdag "r,,/ d. l-o. i ]lordalshat1en. ilen 18. september er damer r og herrår r tirrneldt et stæv:te i Få_bcrg. TTI FOH'IAJINI]:I I Ul,IGDOI,ISAFD. Vi er tre piger cler gerne vil sli1le håndbo1d, cyklecle t11 træning første træningsdag, da vi kom hen tif ilallen fik vl ilen besked at der vai ingen tr_æne1-til os, og kunne bare cykle hjen igen. Det synes vi er for aarllgt - r råber da ellers hrjt nok for at fl frere børn til at spifle håndbold. G.J. Iiandi, Susanne og 1la S I a g t erf or r e t rti rt g en F1 J.J.JENSEN Nordborg telefon UOI Lojtertoft 26-30, NordbJt Telf' (0i tlil lensen Ollofyr - Crntrrlvtru o! r.ild æ1. I.r. cg vtr{rrrlor Lærkevei 87 - Longesø - Ejnar Lorenzen købmand 'lurøvej 42 Kirkeby KOP ER NG: NORDBORG NU.KOI 104 4s 18(

/" -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB

/ -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB /" -zs Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB II - tsl som lhrs 0g tl;te - g0 l... rll I'ormand Træner Træner Formand Kasserer MedIem g; (t!i,'i HrultBIrRr o!i;; ffibuililciltrrni rrttir0 - hvor hcle lomlllen

Læs mere

I I NORDALS HALLEN. NORDflLS. BCLDKLUffi

I I NORDALS HALLEN. NORDflLS. BCLDKLUffi ! NORDALS HALLEN NORDflLS BCLDKLUffi DET H()K-rrrar.l«ed BEDSTE ER BLTGST DANBO KRKEGADE. NORDBORG sp@ RTEN i*1;,i-i,ii:ili:il-il;,,.". Nr.4 April 1!lo t- Årgans.1,'orile.n0 : rt: r'i- -- liassei'er; Se

Læs mere

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840 erlige "krudtugler" er på billedet ses nogle fremragende fodboldspillere. De er simpelthen. bare suveræne, de "snupper" og vinder alt hvad de kommer i nærheden af, det gælder både inden - og udendørs.

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50

ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50 NORD- ALS BOLDKLUB's KLUBBLAD 27.ARGANG 2/96 Marts1996 DET BESKYTfEDE VÆRKSTED ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50 KROGHS BAGERI Th.Brorsens Vej 56, Nordborg tlf. 74 45 47 79 & Søvej

Læs mere

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 Jørnehavedag 2001 Tirsdag den 21. aug. blev den årlige bømehaveda; afviklet på stadion ved Nord-Als Idrætscenter. 290 børn fra 7 af kommunens

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer.

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer. Her ses en flok glade microputter og deres trænere Kurt Kallesen og John Weber efter den sidste' træningsaften før sommerferien. Det gode humør skyldtes bestemt ikke den kommende pause fra fodbolden -

Læs mere

RTEN NORDALS BOLDKLUB NORDALS HALLEN

RTEN NORDALS BOLDKLUB NORDALS HALLEN SP RTEN NORDALS HALLEN NORDALS BOLDKLUB DET BEDSTE ER BILLIGST I v TBICA MARKED.. DANBO TELF.51109 KIRKEGADE TELF. 51420 SPORTEN Nr. B rrugust IllO S Udsiver: NORD-ALS BOLDKLUB Redoktion og loy-out: Chr"

Læs mere

\Lil. -Ul Åk. N.234 Marts 2000 F1 / \:/ ,r'fi l-at.\\= 29. årgang GYMNASTIKFORENINGENS. l;'h'. I r' \ Æ,,ry T\ r JU BII.ÆU MS FESTLIG H EDER

\Lil. -Ul Åk. N.234 Marts 2000 F1 / \:/ ,r'fi l-at.\\= 29. årgang GYMNASTIKFORENINGENS. l;'h'. I r' \ Æ,,ry T\ r JU BII.ÆU MS FESTLIG H EDER 29. årgang tvi'-!r,!vll ::!alir- il t,r,!t!a,.,=!!! N.234 Marts 2000 a!l!!!!t>l!!!!!!!!-!!!!!t!!!!t!>>!l! Ll!L!::l. GYMNASTIKFORENINGENS JU BII.ÆU MS FESTLIG H EDER Så nærmere tiden sig for vore jubilæumsarrangementer

Læs mere

Fodbold-tanker fra sommerlandet. www -3- m"å det nok gå under betegnelsen. i det ene hjørne snart istandsat med træbeskyttelseog vindruekerneolie!

Fodbold-tanker fra sommerlandet. www -3- må det nok gå under betegnelsen. i det ene hjørne snart istandsat med træbeskyttelseog vindruekerneolie! Fodbold-tanker fra sommerlandet www Det er en stille tid, hvad angår fod': bold ;" ihvertfald Det er sommerferietid rundt om Spilles der fodbold, m"å det nok gå under betegnelsen "somrnerferiefodbold",

Læs mere

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26.

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26. VI BORG 67-nyt April 2009-26. årgang Her Viborg B67s nyvalgte bestyrelse: Forrest fra venstre: Preben Graversen (klubhusformand), Daniel Andersen (hovedformand), Jørgen Christensen (sekretær) Bagest fra

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang 1964 December 2010 31. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011

KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011 KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011 Sankt Hans - i år med båltale Navne & Numre Formand Per Lyngsie Ll. Lyngbyvej 28 Tlf. 48 21 00 49 Næstformand Egon Madsen Tlf. 48 21 02 09 Kasserer Bo Aagaard Tlf. 48 28

Læs mere

KRATTEN. Bank og. LKB Gistrup. Så er julekalenderen på gaden

KRATTEN. Bank og. LKB Gistrup. Så er julekalenderen på gaden KRATTEN November 2009 Nr. 5 Årgang 42 BADMINTON Så er julekalenderen på gaden FODBOLD 23 2 15 9 11 GYMNASTIK MOTIONSCENTER 10 18 6 24 14 PETANQUE 4 20 12 17 1 TENNIS 13 21 7 19 3 VOLLEYBALL LKB's Venner

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

TILBUD. Lange liggetider PÅ FLOTTE SÆT TIL HAVEN... 4.995,- Nr. 2 22. årg. 2013 oplag: 9.500. Bedste Seriehold i DBU Pokalen 6.

TILBUD. Lange liggetider PÅ FLOTTE SÆT TIL HAVEN... 4.995,- Nr. 2 22. årg. 2013 oplag: 9.500. Bedste Seriehold i DBU Pokalen 6. Nr. 2 22. årg. 2013 oplag: 9.500 Lange liggetider Vort brød laves med lange liggetider, hvor brødet hæver i op til et helt døgn. Det betyder, at smagsstofferne i brødet får tid til at udvikle sig. Resultatet

Læs mere

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø Golf M A R I B O Nr. 2 December 2013 Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø 2 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Refshalegården Refshale Byvej 22, 4930 Maribo Telefon: 54 78 26 55 www.maribogolf.dk maribogolf@maribogolf.dk

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

Nord-Als Boldklub's klubblad - 36. årgang - Nr. 3 - juni 2005

Nord-Als Boldklub's klubblad - 36. årgang - Nr. 3 - juni 2005 L s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 36. årgang - Nr. 3 - juni 2005 NB's lilleputter i Arhus Nord-Als Boldklubs lilleput A fik en kæmpe oplevelse, da holdet var inviteret )1 at spille forkamp for Superligakampen

Læs mere

TIF-NYT 32. ÅRGANG OKTOBER 2010 NR. 3

TIF-NYT 32. ÅRGANG OKTOBER 2010 NR. 3 TIF-NYT 32. ÅRGANG OKTOBER 2010 NR. 3 TJØRRING IDRÆTSFORENING 1/4 million kr. er RIGTIG mange penge!!! Tænker du nogensinde på, at det faktisk er SÅ mange penge, vi skraber sammen i kantinen til håndbold-

Læs mere

Idræt- & kultur informationen

Idræt- & kultur informationen Idræt- & kultur informationen Nr. 85 Trykkes i ca 1500 eksemplarer maj 2011 Side Læs bl.a. om: www.nrlyn.dk www.nrlyn.dk 3 Ny handlingsplan 5 EKKO-Fest 2011 7 EKKO-børneløb 8 Skolestævne 2011 13 Badminton

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

BK ENGHAVEN. Klubblad. Bestyrelsen i BK Enghaven. Flotte Sølvmedaljer af Jette Lillebæk. Han er bare god af Jette Lillebæk

BK ENGHAVEN. Klubblad. Bestyrelsen i BK Enghaven. Flotte Sølvmedaljer af Jette Lillebæk. Han er bare god af Jette Lillebæk Bestyrelsen i BK Enghaven Formand Henning Nielsen Kasserer Inge B. Nielsen Sekretær Jonna Nielsen Seniorleder: Thomas Alrø Udvalgsmedlemmer: Leif Laursen Githa Lorensen Ungdomsleder Brian Jørgensen 1.

Læs mere

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 LÆS OM: Dilettant, ZumbAtomic, Tømmermandsturnering, Pistolskydning, Tilbageblik, Indendørsstævner, Lokalopgør, Fastelavn, Generalforsamlinger, MAMMA MIA, Udvikling af

Læs mere

Spentrup Idrætsforening

Spentrup Idrætsforening Spentrup Idrætsforening Nr.2 34. årg. 2010 Efterårsfest Lørdag den 30.10. kl. 18.30-02.00 Menu Helstegt pattegris. Buffet med et stort udvalg af spændende salater og kartofler Pris: 225 kr. FÅRUP RUTE-

Læs mere