Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDKLUB I OR,DALS HAI DBOLDI{LUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDKLUB I OR,DALS HAI DBOLDI{LUB"

Transkript

1 Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDKLUB I OR,DALS a I HAI DBOLDI{LUB

2 SPAR ihavnbjerg _ \l :-ldgf ver : llor:d.als Bold"klub og l.tord a]- s HÅndboldkl_ub NR. 9 SBPIII,{BDR 1977 REDAKTIOHEN F"dt'æffiæ, H.c.Ørstedsvei 21, t1f. 45J179 (a:rsvarshavende For NB: I tr'or IIH: Erik ldørskov Gunnar Jespersen Per Stolberg I Gunnar Madsen Annoncer: Bjarne Knudsen, Bogfinkevej lg B. ÅRGA}IG NORNAIS BOIDKIUB % Bestyrelsen I'ormarrd. Næstfosrand Kasserer Sekretær Mecllen Chr. Jørgensen, Apotekervænget 2, tlf. 45A4+B Gert Jensen, K1øvertoften 18, Svenstrup, tlf. Peter Hansen, lærkevej J0, tlf Chr. Kronborg, Yester Søvej 15, t1f. 45A644 Peter G1oek, H.C.Ørstedsvej 21, tif, 4fa19 Spillerudvalget Formand : Bent Riemer, Solsortevej 9, t1f Ungdomsafd eline tr'ormand S ekretær 0ld-bovsafd - Formand Kasserer Medlem }iordais H.Å]IDBOLDKIUB Bestvrelsen tr'ornand. ltræstforraand Kasserer S ekretær Ungd. f ormarrd l4edlem Iuiedl-em : Peter G1ock, H.C.Ørstedsvej 21, tlf : Børge l:leesgaard, l,lågeve j 50, t1f. 45A434 : Vi-ggo Jessen, Asgilrdsve j 4, t1f. 45f 860 : WiI1i Ziewitz,'Sprogøvej 9, tt_f : nrilc Nørskov, Bogflnkevej 15, t1f. 45O4A7 Bjarne Knudsenf eogfinkevej IB, tlf. +51e2l- Peter tr'oder,.bel--ltsvej l1, tlf. +5A?B+ Birgit Knudsen, l::rlceve j 41, tlf. +j1bzl Jens 0ve Hansen, 1,1øllebakken J-5, t1f. 4iBBB9 Jens l.1o11erup, l{ø11egeld.e 79, t1f BodiL Anderse:r, 0d.irsvej 4 Gunnar l\iad.sen, ltriels Bohrsvej J +z s LAD OS KOM}.,IX I GAI,IG tr'or et_par må.neder siden havde jeg en artikef i bladet som beskæftigede s*-\med bl.a.-nb's sarrned.e klubio[a]_e. Jeg vi1 igen tage sagen op f6rdi t figen er sket et par ting son, efter min meniig, beietti[er vårt øn- SÅc endnu nefe. lige efter sommerferien nåtte vi konstatere at mindst fo 1æderbolde pludselig var I'forsvundetrt. Disse bolde repræsenterer en værdi på ca. o-oorkr. men ikke nok med det - træningen fik et mærkbart afbræk fordi affe sted.er manglede der bofde. Trænerne rrar med rette sure ford.i trænlngsprograflnerne måtte laves om i hast, da det var umuligt at få erstatning ira den ene dag til den anden. I meflentiden har vi nu fået 25 nye bolde og træningen kan fortsætte norraalt såfremt trænerne er i sland til- at lave ee foråelingspla:r som kan imødekomme a1l-es ønsker. I'Ien problemet er hermed ikke 1øst. Det er siropelthen umuligt at sikre vore forskellige "lagerpladser" effektlvt nok, så vi trygt kan opbevare vore kostbare materialer. En anden lil1e episode kan godt nok ikke sammenlignes med d.et ovenstående men har alligevel med hele probtematikken at gøre. Banen ved Østerlundhallen bliver iår meget brugt ti1 turneringskampe, fordi man vif skåne Langesø stadion eftår dens reparation. let var k1ogt, da vl nu kan råde over en af øens bedste baner - dette komlliment skal- halinspektøren have. -d(-en 1 Østerl-und er god nok, men omgivelserne er meget barske både for sp111ere og tilskuere. Der er ingen iæ for b1æst eflår regn, der margfer toil-etter og forfriskninger kan der helfer ikke købes. ffitu Løn cr prnge, der skal fordeles... husholdningspenge.,. lommepengc... noget i en lille æske til sommerlericn... eller til haven... gør det let Tal mcd Sydbank - de talcr Oeres sprog. SYDH#.N."KS trtrug tres NORDBORG LANGESø EROBALLå 4s 13 34

3 Har man nu været derude et par timer enten som spirler elfer tilskuer glæder man sig ligefrem over vort d.ejlige anlæg ired Nordalshalfen. Her er al-t^-.men.hvad nytter det man g1æder sig tii en kop kaffe ell-er en a.nden rorrrlslrnr-ng i den halve time som mar har tir rådiehed f.eks. melfem en l.^ho1ds I*p I Østerlund den 21. august og 1. hotås kamp på stadion når Cafeteriet først lukker op i halvlegån af 1. trotd kamp. nn 1ille ting - nen all_igevel! Vi mangler et sted. ti1 vore medl-emmer og venner, hvor det er os der bestemmer hvornår d.et må bruges e11er ej. Vi har Iænge haft det gamle kl-ubhus ved stadion i kikkerten. Mange af os har sel-rr været med da det blev bygget i sin tid, dengang under Hitr,. Nordals Boldklub har. en ansøgning liggende hos Idrætsfonden om at benytte dette hus til- vort klubhus. llan v1l- gerne brrrge 1id.t penge til ter bare på at komme igang. istandsættelsen og rrore rnedlemmer vr I_{uset giver os muj-ighed for at indrette et stort klublokale, et stort møde1oka1e, toi-letter er der i forvejen og der er muligiied?oi at opue.raie vore bolde og redskaber forsvarligt. 0^ro forhåbentlig få år, når hefe idrætscentret omkring harren er færdig, foregår alle aktiviteter i NB et sted og prikken ovei i-et vif så være vort eget kl-ubhus. Giv os lov tif det - vi vil. gerne komme igangl R Peter Gl-ock TRÆ\ER-E, HOIDIE'DR! OG!O]\['IERE SE HER : Fra JBU bladet er hentet følgende indlæg: UdsK]-l tning af spiller med f. manderr Da der ofte sløses er def med der måde, en spilfer udsk-lftes på, når he-. skaf erstattes med 12. manden, bedes klubberne meddele deres ledere og trænere den korrekte fremgangsmåde. Ud.skiftningen foretages under en standsning af spillet sidelinien ud for midterl-1nien. og skal foregå fra Den spi11er, der skal udskiftes, skal have forladt spillepladsen, før 12, ma:rden må træd.e ind. 12. manden, hvls navn skal være opgivet til dommeren før kampen, skal me1- de s-ig tii dommeren, der altid bestemmer, når han må træde ind. I kampe med neutral linievogtere, gøtes Iinievogteren opmærksom på, at ma:r ønsker udskiftning. Llnievogteren ka:t foretage navnekontrof.. BUSS El-installatør Specialcenter i hvidevarer HAVN BJ EBG BUTIKSCENTER Telf ib*o, qt"oolå '' L,or"nude zb - Tlf NORDBORG Stedet hvor glode mennesker mldes! TøMRER. og SN EDKERMESTER JENS MOLLERUP MøLLEGADE 79 HOLM. TELEFON ht TLF duk rtuw V,/ CHRISTA WARNECKE - SICHAU STUD STOREGÅDE, XORDSORG TELEFON ( STOREGADE NORDBORG TELF. ( Farvehjørnet HANS SøBENSEN Storegade 2 - fff NORDBORG centen texull v/niels Bjerregård HAVNBJEBG CENTRET 6430 NOnDBOBG, Tslelon

4 TR,0'rI-tqsLEJ R I westparj{ FIRIXCEilTER Det var første ga:rg liordals Boldklub prøvede at lave en træningslejr, og det skul1e blive spændende at se hvorda:r dette vilfe rorråte ne og le børn n5r +6.iroki- skr.r11e gå gp og ned af hinancen i fire døgn. rlrsdag d'- 26. juli startede 64 forventnlngsfurde dertagere ferlecenter, mod westpark hvor der var mødetid. senest kl. lj.1o, og åilå aurt"gere var a.nkommet til- dette tidspunkt. ud fra den folder vi havde fået udl-everet hjenmefra må vl si-ge at ikke centret stod- ioål- roed de forventninger vi havde stil-1et, men d.et"ska1 til siges deltagernes ros, man tog der med god.t humør, og var r"å tir at fe det hefe til at køre alligevel. Aller_ede tirsdag inden vi. skufle spise aftensmad. seoleje Thorvafd spillerne til den første træning. sådan gik det hver dag, rnorgen og aften ilev f91 trænet, undeagen de åfte,rer hior der u: ev spii: [ampe. E-[ter morr '.- l'rænrngen var der tr-ening for da,nerne også undei leder ""r. se af l,norvard. 1:1,."f _"I?tteligt- e-cter åt trøve set ai-ic disse,laf enucr", aur-if['u-fl"" ' bur-l-les el damehofd i IIB. Der bfev sp111et følgende træningsk:rmpe : 0nsdag aften Torsdag aften : iqbi IIB II : IIB I ],{B II - Fjerriislev J.-1 - Tranum II 5-A - Tranurn I 1-L - Fjerritslev II 2-2 ;lt ialt ga-ns\e pæne resultater n1-r man tager i betragtning at spillerne var i-gennem hårde trenlngsprojrammer, så det undrer iiike, åer var enkelte d^er havde bly i benene. Desvæire blev vi il<ke fri for et kedellgt uhefd i en af vore llampe, hvor leif i{ou beskadlgede den højre skuldcr, 69 måtte køres i arbufance ti1 sygehuset i. tsrovsi, da v.i frygiecle at slnrlderen var brækket. Dette var heldi[vis ikke tilfætået, så Leii kom med titbage ti1 feriecentret. Bent D. Illøldcen. out. el-instol lotlr ' sroresode 63 tlf. (04 45 I 9 50 ( m Mekonrke, Viggo Lousten Hovnbierg Teleion 45 l4 60 ALTING i EL.TING ARTHUR NIELSE}.I TRIKOTAGE _ PARFUMERI _ KIOSK LANGESø - TLF DANBO Kunstboden i Nordborg Storegade 9, tlf NORDBORG trlodcrne brugskunst - gaveideer SUPER TELEFON 451I09 Efter-den o6llgatori-ske morgen- og aftentræning, kunne deltagerne bruge fritiden sorc de havde lyst tlr, o[ de fleste benyttede tejli[heden tii at få s:-g set om i det ncråjyaske, s5som;\alborg zoå - Blokhis I Fårup Sommerland - slette strand, hvor man endnu træfker fiskerbådene op på ra."a le høje - skrænter ved Bulb;erg - og rlet ny samfund i Frøstrup og-får værel-- se nr. ]lrs s]'tld vi1 jeg nær,'ne enkefræs i F jerritslev. Aftenen.fordrev mange ned en hyggesnak over en llop øi eller to, enten \ værelset efler 1 restaurationen. forsdag aften vai vi samlet til- en sv,.-/'- om. Alt har en encle, det havrle denne trænlngsrejr også,,lfter planen skull-e den sfutte ]ørdag,1. o. juli!!.12.oo, men da-der rrar overvelende stemning for at l<øre efter norgenkaffen gjoråe vi detie. ra k1. var ro havde al-16 forl-adt i{estparlc feriecenter og-vendt næsen mod }lorda}s. llfter sådan en t-ræningslejr vit det være naturllgt, at de enkefte deltagere funderer over hvad dei er-hændt. fer har sikkert-været b:1de godt og -nair-- og derfo:: vif alle sikkert heller ikke være enige ned rnig i den koit<lusiån sorc.jeg vil prøve at drage efter denne træningslejr. Itette e:: heller ikke meningen. Vi er gudskelcv alle forskellige, og aei skal vi have lov ti] at være, men derfor kan det jo godt være vi har 1ært noget hver især. Jeg vil konkl-udere denne træningslejr sorn følgende : STUEUR.E Æ.,ITIKURE KØKKENURE relrareres o 1 J 1gt og la-mærcig u \ RttrcEr -,t t'g,rtln o ; BRTI{CER I FÅGU RIqAGEF CIE B. PEIERSEN Tlf bedst meflem kl JNUB' LtlTTtlSHL hver onsdog kl. I9.30 på NøRHERREDHUS KIG IND TIL Kolmos DERES HOKI KøBMAND TELEFON

5 nerure lejr var hverken en succes efler fiasko, men a}llgeve1 synes jeg den var nærmere en succes end en fiasko. Dette skyldes uaetutklnae del-ta- Sernes egen j-ndsats, jeg synes det var rart at se d.et humør man havde med. Her tænker jeg især på når vi skulle indtage vore må1tider. Jeg tror denne lejr karr gavne kammeratskabet og dermed de sportslige resul-tater fremover. Vj- såede nogle frø. lacl den nu spire og slå rod, så vil- vi forhåbentlig allerede inden dette år er omme, kunne plukke de første frugter, men husk vær rned til at pleje de frø vi såede, så de ikke går ti1. ]NGEN PARKERINGSPIADS Le jrchefen ner gøres opmærksom på, at det ny asfal_terede areal- ved d.et gam.le klubhus ved hallen ikke må bruges som parkerj-ngsplads (hetler ik[e af v.r.p.'s - det er et atletikområde I så 1ænge der årbejdes med gvømmehaflen bruges grusbanen som parkeringsplads. T II IOTTOSPII I.IEDHJ,{'IPERNE P.G. Der er sket en del ændringer m.h.t. spilledagene. r bedes notere følgende ændrede spilledage L L977 Uge 36, hold {, spilles torsdag den 8. septeinber - 41' - 1, - fredag den 28. oktober - 44' - 4, ingen lottospil i denne uge - 47, - 1, spilles 'uirsdag d.en 2-?. noveinber - 48, - +, spilles torsdag den 1. december - 51, - 1, ingea lottospil i denne uge Alfe a:rdre spilledage er uændred.e. -oo0oo- Velegnet sko I evogn og eget teorilokole N. BOYSEN Spbokken 2 - tel{ truirr kcber del hor, KAMPER STOREGADE 77o NORDBORG TELEFON 45I744 Han bruger hodet #.klii: IIANE» E LS BANKE N.rllr(l rrre(l I brlledel ' t,?lelmuth?lønsen B enslagermester tltls'installatør Bækgade 2 - telefon ( r iunciffiedoti tqe$a:irr.-;;i:i;.æ I7 FIRMAæE=E STEFFENSEN i I L?'I E 45154si MObil Qri.t service ALS # AT'T(, Srl('P Løftertoft -.Nordborg - Tlr Haunbierg Slalionsho Prov vor bcrrmlc tnrelning. Grillstegte kyllinger og forårsrul lcr Anna og YigEo Bomberg rll ( t9 NORDBORG KIOSK N. Lehrmann Madsen Sroregode 49, tl I 4 Aut, tipslorhondler - f ipssyslemer.l BLADE _ TOBAK - PIEER - RYGEARTIKLER KAFFE _ SOUVENIERS NB! Film fremkoldes o GULD TII.JORNAIS Søndag den 14. august var et ltrordalsho1d i Sydslesvig som deltager i- rrspj-el ohne Grenzent' 1 Srid.erbrarup. De 14 deltagere repræsenterede SIUI,trA og kom fra forskel-lige nordalsiske klubber med f,ib som,'leverardørtr af B måjrd. Vi st1llede ned to hofd og det blev tif en guldmedalje og en 4. plads. +t o K t- KøBMANDEN Benl Lauslen Købmand Tlf Man går da ind til... cjq rrt oqrvr r(ottfex'non k; =tt ]A

6 ,HA(.DUIb6T$ L TÆ,il(T PA AT I 'IIDE HIRE EN PRtVAf- TAK Lei-f l{ou takker NB for venlig opmærksomhed uncler hars sygdom. Ttv N Fr»w oer nåt-, DU HAR LEN EFftR HELE CFftg.- NDDAaEN: jj-.;1rjii -:I1. i1ojill,id,iijr i_ tlr, iliil_lileaenstt3 e ncle t,,.rrsus t il r,,'r.i -olt bl e.,ret s tartet on lå.io":'da.-l -e ::loj cll;l r;-it;s -.,nitratt v. Jest-,r::eisen h,:-oer l'r a i manle a,i' r,ror? +;ri,:ne re o:, hol-cl-eciere -ril- tp^-'? in;ci dettr: -;i--ii'ucl. -nteresser:ed.e bedel: nel cl-o sie i i L.?ete r rll"lock el-l_ei cn af d"e a.:rdre bestirrel sesrred-leinriro.r (,,t1ub'ccr-l beta- 1e r en Cel a.i ud;;1 ite rne, MI' I\rYT F'R,A IUNOOOMSAIO. / t{ånrlilirs Horl Ungdonsudvalget har kåret?uslii{ge II sorn månedens hold I augusi måned. Et andet sted i bladet fortæller træneren lidt om holclet. Iølgende spiffere er kåret som må_nedens spillere: Puslinge I : Turgay Sahin Pusfinge II Ulrik IIø11er Itij-niput A (nud Andersen {11iput B : liiiels Erik Anthony Lilleput JBU Jan Schaloski I,illeput A Carsten iiøjhus Lilleput B Henning Jensen (Ilordals Boldklub, ikke Real l Drenge JBU : Lars Hansen DrengeA Bjørnl4ygil Junior JBU Torben Jensen Junior A Ole larsen : UlIa Andersen Ungdomsudvalget ønsker puslinge II valget. JUNIOR A SI P.' \. manglende slillere tu ;Iringen. og alle kårede splllere ti-ilykke med var vi desværre nødt t1l at trække hofdet ud af 40 TIMER ONSDAG Kendskab til førstehjælp er af stor betydning. Udtin varsel kan man få biug for sine kundskaber. Deltagere, der ønsker det, vil kunne få bevis for gennemført kursus. Lær førstehjælp en skønne dag får du brug for - det. Begyndelsesdato: 5. okt. Lærer: Viggo Schmidt. KL LANGSØ SKOLE Ti{,fl{II{GSKA]'I?E / TUR TIL SÆDDING-GUIDAGER Søndag d. 7. august 77 havde IiB 4 ungdomshold i Sædding-Gr_rldager (ved nsbjerg. net var pusfinge I og II sanf miniput A og B. Turen startede kt. I.3o fra liordalshaflen i 2 store busser. trfere forældre g1ædede drengene og os ved at være med på turen. Resuftaterne fra træningskampene: Puslinge:SGI -IIBI :0-6 tliniout SGII-NBII:7-O SGI -NBII:f-1 SGII-NBI :f-0 SG ]I SG I] I,IB A NBB NBA NBB,-0 B-0 20-o

7 bent enghoff nernerrrsori HA\/NBJ ERG BUTIKSCENTER Erik Petersen Blomster - Frugt - Grønt - Konserves Sloreg. 7, 6430 itordborg, ttr '!%nnrster$mr Storegade 4 - Nordborg - Tlf Søndergade7 - Guderup Tlf.45 sr lo ERRE- DRENGE XOIDrc*G 8IOiTGÅDE A TELF. (o.tits l9 75 Sporlrarliklsr Sonderb,,rg ii[. i:t 1] l5 57 n-ordborg - Tlf (o.t ,,chiki" LÆDERVARER XORDBORG TLF Et par af resultaterne er bemærkelsesværdige, vores stærke puslinge tabte f således d.eres.ene kamp!! Et and.et reåuitat viser at dår var"ior stor forske] på holdene (over-maichet. tr'or-niniput i sg gæ1der det, at begge hoj-d spiller i JBU med bl.a. stærke hold fra Esbjerg området Xn ting, som kunne være ønske måi for maage kommuner også for ltrordals, Y?" 9"1 frrtidsanlæg, Sædding-Gu1dager haide under Uygiing. Svømmeha1, Iorætsna1 og '/ fodboldba-ner!! - 0g fodbold.ba.nerne var placeret indenfor samme store område. Jeg vi1 garaltåre for, at disse barrårs betydning vi1 vi-se sig 1 SGts fodboldresulfater om få åi. Me]Iem_kampene var der mulighed for at bade i friluftsbadet i opvarnet yt+.,temperaturen på valdet var fin (opvarmet, selvor: vejret i.ar.køilgt, ret men desværre resulterede bad.ningen i at flere af diengene havde ondt i maven. Kloret i vandet fik s Iden. Der btev nu både spisi madpakke, drukket sodavand o3 srist lidt siik ind i.nellem også, så tforvandåt skat næppe have hefe skylden t I t De, Var den første Iængere tur, luslingene har været på, men de kl_arede den.meget fin. ca. kr. 20 nåede vi tltlage ti1 }lordali eftu. en fin tur - lidt trætte! soia ledere dertog fra ltrb Peter Glock, Johannes idissen, sven i{ansen, chresten B1om, Søren ltriefsen og nrik ],Iørskov. For lederne / FItt Slrgtcri Å Pølrtmrgcr SIotøhro?n K. S'TERNBERG Storegode 56 - Nordborq - Telf. 45 l7 l5 odidos'* Fll{ pumi 10 Tlr ET HELT HUS FYLDT MED SKO Src.eeod, Nordbo,q Teiefcn Alt i cl-l«okkenudrtyr i E$,V4fir*ffi grror"node Tli Nordborg SKOI,J'ST,TVTE T errninen til llbr s 22. januar store incendørsstæme er fastlagt til den ZO./2.t. og

8 WESTON lrr vrg tll vrg TOIIV PETER EI MøBLER Storegode Nordborg- T lf.45 l9 3 I Vi sæller kvaliteten i heirædcl Der er også sport i dt kunne køre bil på den rigtige mådel I ær det nemr og bekvemt i HOBD.ALS XøRESXOIE J. BRODERSEN Nlrreskovvei 2 Svenstrup te1f TRICOTAGEHUSET Sloregade 3l - Nordborg Sslyluo sreoet HvoR srore NAVNE underhc h OG GLADE IIENNESKER MøDES - tcblon 45 lo.f6 r(kf \.1 9-8OFC S lagter B iør n SLAGTERMESTER BJøRN NIELSEN Storegode 23 Nordborg tell TRÆNER MÅNtltt{s Hor,l (lucust pusr,lnot tt HAR ORDET Pusl-inge II blev valgt til månedens ho1d, og det er fuldt fortjent. Hold.et er startet med I sejre her i august, 6-0 over HØrup, 3-O over Broager og 4-0 over Sønderborg tr'renad. Iloldet er for os trænere den store positj-- ve ovemaskel-se i år. l,led. et godt forår og en meget fln start på efteråret er puslinge II nu med i toppen af deres kreds. Holdet er uden specie1t fremtrædende spillere, men a1le kæmper og spiller for holdet. Ka.npen i Broager var holdets hidtil_ bedste. Tillykke med valget. T,, Høn:p I - Svenstrup ],IB I August enborg L1-O O NB II Broager - }IB II Erik Hørup J.]B II sbg. II Iremad 6-o a _:l lz molermester Osterhoven ll - Nordborg AViSER " RUTEBILSTATIONENS i,/ l'" fr1,,a\ lpi 'l -/. ill lr'\ \ ilt, llr \ lll \\r. //i \\\ llii' UU \\ lrl.v szllt\. BLADE. TOBAK & CHOKOLADE TE1F Åbninqstider; tivcrdage tii ki. 2i Lørdage til k1. l4 Søn.låge til k1. l2! 6430NORDtsOtl(; rt F (.1.li, tln{ NORDBORG AFDELING - en bonk De kon rcgnc mcd! JU-iI0.1 F^r:årsr,urneringen gik godt for I, holdets vedkor,rmende. De ligger på en 1. Ps i JBUrs stærke JUlIIOii A række og da de 5 førstplacerede hold tager!-1nt ira hinanden er alt åben tit efter:årsturaeringen rn.h.t. placeringen. 'nogenlunde Efterårets første kamp mod Tønder endte med en sejr til NB med 4-f i en god kaml. Her en bøn tif spillerne. Yi- fra siclelinien og tilskuerne kunne goclt ønske os et pænere sprog når: der iltalesil merj. hlnanden under kampen - det I -ri or i Llra onå* I 2. holdet ligger ikke godt og det er ikke alene spillernes skyld. Inden turneringen startede var d.et neningen at mefde hofd.et tif SIts juni.or B- række, men på grurrd af et ønske fra ST kon vi i A-rækken, og det viste sig at holdet sfet ikke havde splllestyrke dertil, Vi tabte mange kampe og det var sikkert også medvirkende til at vi idag i.kke har spillere nok ti1 at stilfe dette hold. Oluf og ',/alther

9 Bygnlngsartlkler - Trælast JENS KOLMO ' EFTF. Holmgade 33 - Telf SiTTLHOFF" LEGETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR NORDBORG - TELF I\IHMEDDELELSER SPILINR],IØDN I'OR 1. OG 2. HOIDS DIJ,IER Gunnar kunne desværre ikke være til-stede, da ha:r skulle dømme en ka:np i Sønd.erborg. llæsten afle var mødt op, og ået er vi meget glade for. LANGESø HERREFRTSøR PLADSBESTILLING Kom ind eller ring og o{tol tid TELEFON HANS SCH MI DT eksomineret optiker URE OG OPTIK _ GULD OG SØLV Telf l5 - Nordbors Jens Ove indledte mødet med problemet vedr. opryhring af 2. hold spillere lil 1: holdet, det har slrabt en del surhed i sommerturneringen, d.a l. holdet har haft en de1 sygdom og skadede spillere, og der så i:iev taget 2. holdet, og så især fordi 2. holdet har ipillet en god sommerturneiing, me-!-j-e kanne da godt se nødvendigheden I at ma.n er nød til at tage spiile lfra '2. hol_det. da han næ- Jens Ove sagde at ha:t gerne vil slippe for at træne i vinter, sten ikke har tid, så nu prøver rnarr på at finde en anden. Træningskarnpen i sønd.erborg var Jens ove lidt skuffet over, det var meningen at 2. holdet sku1le spi11e mod vidar 2 og ljgene 2. Egene kunne ikke st_ill-e op, så de kom ti1 at møde Vidar 2 og 3, og det var t5 rneget stærke hold. Helmars "FOTO" NORDBORG - TLF LAVENSBY BAGER'UDSALG ARNBJERGVEJ I. LAVENSBY MANUFAKTUR KONFEKTION NORDBORG v,/h. CALLESEN Sioregode 29 - Nordborg. il{ P Der er nu ga.ng i pokalturneringen og herreholdet kommer på en svær opgave på udebane mod B.B.I. nen hvis vi spiller op ti1 det bedste har vi en reel chalce for at gå virlere til a-nden runde. Damerne er s.ikre på at gå vj.dere da der var r.tere todtræningshold der, der bfev oversidder:e. AA It Nordborg Cyklebørs vf Harald og Waldemar Petersen Storegade 2 - telefon { SVEND WITTE BOLIGMONTERING Holm - Nordborg - Telf.45l306 TRid'IIi'IGSK]\],PE Dame f og II har spillet de første træningskanpe og fame I va-ndt over ngene 11-3 og tabte ti1 Vidar fl-6 hvor det viste sig at den fysiske form end.nu ikke er god nok tif 2 fange kampe kort efter, hina:rden. Dame II spill-ede 2 gange rnod Yidar TI, d.a ngene ikke kunne stille 2 hold.

10 UDTr\GnLSll TIL KRirllS E LJ}IGDOI,1SHOID Vi har nu kun 1 splller tilbage på Ivleyer på juniorhcldet og vi ønsker udt agels e. SI'iÅ}IGNR de udtagne bruttohol_d og det er Birthe Birthe held og lykke ti1 den endelige srnå-pigerne blev lkke sønderjydske mestre i denne orngang, de vs:rdt den ste før- kamp over Bov med 5-4 nen tabte derefter der-r -'.f[lr6nc].e ka.ml til iladerslev KFUIi med 4-Z og pigerne v;rr i den kamp lidt uhetd.ige nåa et briendt straffe og et par store afbrænclere fra stregeir. G.J Ufla Alex'r Conditorl Th. Brorrensvei 56 Tlt Kelly og Alex Nissen Havnbjerg Butlkscent6r t lf. 45't760 DE ER ALTID VELKOI,II,4EN PA D HUS TELEFON HauerS,Jør#nsen NORDBORG - TLF ii. PERREGAARD A.S 643{' NORDBORG Tlr. 'r Korn - Fodersto{irr Brindscl - Byggemotcrioler 6474 SKOYBY Tll oo HÅFllt.F0RstKRltG Peter Mattcsen Mads Clausensvej Nordborg - ring f5 02 le TIL NOROEORG FARYEHANDEL v,/1. Lorsen & søn Storegode 62 tel{ Alicr,niinn StiiilIE Vi har vort seniorstær,ne d. 10, og 11. septernber og der bliver fytdt hele weekenden ned håndbol-d. vores herier r sk:.t spille lørdag her i i'lord:lfshallen og on søndagen i Iiløvermarkshallen. ileirer rr skal slil1e her o-. 1ørdagen, og skal clesuilen en tur til svenstrup og spille ve-d stadioni vielsen. I Vores damer I skal d. 1o. spille i l.lfzvermarkstrallen og o, d'ag-en ved-_vores eget st;rme i l;ordallhallen. Da"rner rr skaf spilfe lørdag "r,,/ d. l-o. i ]lordalshat1en. ilen 18. september er damer r og herrår r tirrneldt et stæv:te i Få_bcrg. TTI FOH'IAJINI]:I I Ul,IGDOI,ISAFD. Vi er tre piger cler gerne vil sli1le håndbo1d, cyklecle t11 træning første træningsdag, da vi kom hen tif ilallen fik vl ilen besked at der vai ingen tr_æne1-til os, og kunne bare cykle hjen igen. Det synes vi er for aarllgt - r råber da ellers hrjt nok for at fl frere børn til at spifle håndbold. G.J. Iiandi, Susanne og 1la S I a g t erf or r e t rti rt g en F1 J.J.JENSEN Nordborg telefon UOI Lojtertoft 26-30, NordbJt Telf' (0i tlil lensen Ollofyr - Crntrrlvtru o! r.ild æ1. I.r. cg vtr{rrrlor Lærkevei 87 - Longesø - Ejnar Lorenzen købmand 'lurøvej 42 Kirkeby KOP ER NG: NORDBORG NU.KOI 104 4s 18(

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 500 glade piger deltog i NB's PIGE CUP Lørdag den 18. august 2007 blev NB's PIGE CUP afholdt for 6. gang med rekorddeltagelse

Læs mere

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE NORD- ALS BOLDKLUB's ii1lubblt\d 26ÅRGA:'-IG B/95 Dec199S DET BESKYTTEDE VÆRKSTED KROGHS BAGERI ThBrorsens Vej 56, Nordborg ØSTERLUND tlf 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg & Søvej 3, Langesø tlf 74

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

NC)RD50RG ~Drttttl'SFORE~j~N,~'.L~~:; 'f',\

NC)RD50RG ~Drttttl'SFORE~j~N,~'.L~~:; 'f',\ /f} ("!'f"!l lr "\> NCRD50RG Drttttl'SFOREjN' ; llv_"- L:; 'f' \ l " '''''; ' FJ:&J' lfl ::-(:;;'Y 4_ al8"i:lh nr 12 dec 165 - 'Jinsvarshred AJønseil db 1 ''U' 'Sl

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840 erlige "krudtugler" er på billedet ses nogle fremragende fodboldspillere. De er simpelthen. bare suveræne, de "snupper" og vinder alt hvad de kommer i nærheden af, det gælder både inden - og udendørs.

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 7 - december 2000

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 7 - december 2000 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 7 - december 2000 NB ønsker en rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle sine medlemmer og deres familie, alle venner af klubben, alle annoncører

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter.

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter. SP RTEN Nord-Als Boldklub s klubblad - 35. årgang - Nr. 4 - august 2004 Der er altid fart over feltet når NB s yngste fodboldspillere jagter bolden NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

.. ~ tf) s::: c:.a. tf) 0): a:: c:::::a 1:1:I 1:::1. en' a:: c:::::a L-_-==========='~=-=

.. ~ tf) s::: c:.a. tf) 0): a:: c:::::a 1:1:I 1:::1. en' a:: c:::::a L-_-==========='~=-= .. ~ o tf) s::: oq. tf) 0):.. o >-& en' c:.a a:: c:::::a 1:1:I 1:::1 a:: c:::::a L-_-==========='~=-= Helmuth SKJOLD BURNE VINE Hansen blikkenslagermester aut. gas- & Danmarks vandmester vinhandel Velegnet

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Ungdomsskolen har en udendørs parkour-, skate- og trial bane, hvor du kan komme og hygge dig med dine kammerater.

Ungdomsskolen har en udendørs parkour-, skate- og trial bane, hvor du kan komme og hygge dig med dine kammerater. Sommer med Ungdomsskolen Til 10 18 årige i Thisted Kommune og deres forældre. Thisted Kommune Ungdomsskolen ønsker børn, unge og deres forældre en god sommer. Vi glæder os til møde kendte og ukendte ansigter,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Uge: 01-2015. Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1. januar 2015 2. januar 2015 3. januar 2015. Daghold: Kontor: Helle Jan Kurt Vidar 16:30

Uge: 01-2015. Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1. januar 2015 2. januar 2015 3. januar 2015. Daghold: Kontor: Helle Jan Kurt Vidar 16:30 Karsten Torben Uge: 01-2015 Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1. januar 2015 2. januar 2015 3. januar 2015 4. januar 2015 Daghold: Kontor: Helle Jan Kurt Vidar 16:30 Nille Uge: 02-2015 5. januar 2015

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN

9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN 9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN Sporten Hvordan ser du fremtiden for. de mindre' klubber - rent økonomisk Man skal kalde en skovl en skovl - en spade en spade, arbejde' på det niveau man er,ikke

Læs mere

NB's Ordinær Generalforsamling.

NB's Ordinær Generalforsamling. NB's Ordinær Generalforsamling NB's nye bestyrelse øverst fra venstre Anders Ebsen, Peter cioc«, Poul Lyngkilde, Kaj Duus Jensen Nederst fra venstreerik Nørskov, Conni BKo/mos, Bjarne Knudsen I Det var

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset!

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset! S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006 Godt år for drengene Vi kan i drengeafdelingen se tilbage på en helt i igennem succesrig sæson. I foråret var målet at vinde drenge

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 Jørnehavedag 2001 Tirsdag den 21. aug. blev den årlige bømehaveda; afviklet på stadion ved Nord-Als Idrætscenter. 290 børn fra 7 af kommunens

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

/" -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB

/ -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB /" -zs Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB II - tsl som lhrs 0g tl;te - g0 l... rll I'ormand Træner Træner Formand Kasserer MedIem g; (t!i,'i HrultBIrRr o!i;; ffibuililciltrrni rrttir0 - hvor hcle lomlllen

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

TMG håndbold siger tak for sæsonen 2007/08

TMG håndbold siger tak for sæsonen 2007/08 TMG håndbold siger tak for sæsonen 2007/08 Sandkasse: Sæsonen 2007/2008 var på mange måder en rigtig god sæson. Antallet af spillere var støt stigende hele sæsonen og vi endte med 27 spillere 12 piger

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN 1990. VI KAN ALLE SE

- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN 1990. VI KAN ALLE SE 1 HALVLEG 10 sa NAEDE VI GENNEM 1 HALVLEG AF SÆSONEN 10 VI KAN ALLE SE HEN TIL DEN FORESTAENDE PERIODE MED STILSTAND pa FODBOLDOMRADET - DOG DER AFVIKLES STADIG WM 10 I ITALIEN ER MIT INDTRYK, AT SPILLERNE

Læs mere

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere.

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere. Formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-03-2015 Formanden indleder med at fortælle om hans første år som formand. Bestyrelsen har været gennem en spændende proces men også mange udfordringer,

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Nord-Als Boldklub's klubblad - 36. årgang - Nr. 3 - juni 2005

Nord-Als Boldklub's klubblad - 36. årgang - Nr. 3 - juni 2005 L s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 36. årgang - Nr. 3 - juni 2005 NB's lilleputter i Arhus Nord-Als Boldklubs lilleput A fik en kæmpe oplevelse, da holdet var inviteret )1 at spille forkamp for Superligakampen

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Middelfart G & BK s Årgang 2003 træningsstævne er et fodboldstævne for drenge i alderen 11-12 år. Vi lægger op til en hyggelig weekend med børnefodbold på

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 1 - jan. 2007

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 1 - jan. 2007 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 1 - jan. 2007 Årets pigefodboldklub 2006 Nord-Als Boldklub er blevet valgt som Region 4 s kandidat til Årets Pigefodboldklub. Det blev dog Nørresundby,

Læs mere

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Dagens kamp: 09/09-2006 Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002

Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002 ,...----------------------------------------- s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002 Nord-Als Boldklub's veteranhold indendørs som vandt rækken med 48 ud af 8 point og en

Læs mere

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager)

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Hvad kan i læse om i præsentationen? Status på tilmeldinger Hvor mange bliver vi Transport til Kibæk og mødetid (for de spillere der

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson! Tilmelding *l IF Hasle KFUM Hold: (sæt ring) U8 U10 U12 U14 U16 U18 Køn: (sæt ring) Dreng Pige Navn: Fødselsdag:

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 1, marts 2000

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 1, marts 2000 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 1, marts 2000 Så ruller bolden igen! Nu er NB's seniorspillerne i gang igen. Lørdag den 5. februar var træningsstart på barne ved NIC ( på billedet byder

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

KBU INFORMERER. Holdtilmelding 1 er udsendt for sæsonen 2008.

KBU INFORMERER. Holdtilmelding 1 er udsendt for sæsonen 2008. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 Kontortid: Man Tors kl. 09:00

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014.

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. 1. Generalforsamling: Klubbens generalforsamling afholdes i klubhuset den 23-03-2014 kl. 10.00 Polle sørger for at dagsorden kommer i Melfar poster

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG BRODERM okt.1997. NR.4. 1. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn a Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kolleru Nielsen Teglværksvej 43, Telefon 75 92 33 57 Næstformand:

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

RAMMEN April - Maj 2014

RAMMEN April - Maj 2014 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Islev Gruppe Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag kl. 18.30-20.00 Årgang

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere