Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen"

Transkript

1 Gigaset AS180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogstast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast 8 Slå ringetonen til/fra (tryk længe i standbytilstand) 9 Tastaturspærring til/fra (tryk længe) 10 R-tast - forespørgsel (Flash) - opkaldspause (tryk længe) 11 Mikrofon 12 "Mikrofon fra"-tast V :56 INT MENU h Displaytaster på håndsættet: Når du trykker på tasterne, aktiveres den funktion, der vises ovenfor i displayet. Visning Betydning ved tastetryk INT Ring til andre tilmeldte håndsæt s. 9. MENU Åbn hoved-/undermenuen (se menuoversigten, s. 13). Ét menuniveau tilbage. U Med u kan du bladre op/ ned og indstille lydstyrken. T Du kan flytte markøren til venstre/højre med u. Slet tegn for tegn mod venstre. OK Bekræft en menufunktion, eller gem indtastningen Kort oversigt over basestationen Basestation AS180 Tilmeldings-/paging-tast: Søg efter håndsæt (tryk (kort, "paging", s. 9) Tilmeld håndsæt (tryk længe s. 9).

2 Sikkerhedsanvisninger Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! $ ƒ Anvend kun den medfølgende strømforsyning. Brug kun de anbefalede, opladelige batterier, ( s. 11) dvs. ikke andre batterityper eller ikkegenopladelige batterier, da det i så fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå helbreds- eller personskade. Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hold ikke håndsættet med bagsiden vendt mod øret, når håndsættet ringer. Du kan pådrage dig alvorlige, vedvarende høreskader. Håndsættet kan fremkalde en ubehagelig summen i høreapparater. Basestationen må ikke anbringes i badeværelser eller bruserum. Håndsættet og basestationen er ikke beskyttet mod vandstænk. Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner (f.eks. lakererier). Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af Service, idet den kan forstyrre andre radiotjenester. Bortskaffelse Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær i den forbindelse opmærksom på de lokale regler for bortskaffelse af affald, som du kan få hos kommunen eller i den butik, hvor du har købt produktet. Alt elektrisk og elektronisk udstyr skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald på genbrugsstationer. Hvis symbolet med en gennemstreget affaldsspand er placeret på et produkt, er produktet underlagt EU-direktiv 2002/96/EF. Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet. Hvis du har aktiveret tastaturspærring ( s. 1), kan der heller ikke foretages nødopkald! Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i visse lande. 2 Pleje Tør basestationen, laderen og håndsættet af med en fugtig klud (brug ikke opløsningsmidler) eller en antistatisk klud. Brug aldrig en tør klud. En tør klud kan forårsage statisk elektricitet. Kontakt med væske Hvis håndsættet har været i kontakt med væske: Sluk håndsættet, og tag straks batteriet ud. Lad væsken dryppe ud af håndsættet. Tør (dup) alle dele forsigtigt, og lad derefter håndsættet ligge i mindst 72 timer med batterirummet åbent og tastaturet nedad på et tørt, varmt sted (ikke: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende). Tænd først håndsættet igen, når det er tørt. Når håndsættet er helt tørt, kan det i mange tilfælde tages i brug igen. ECO DECT Med din Gigaset AS180 er du med til at beskytte miljøet. Nedsat strømforbrug Din telefon bruger mindre strøm, fordi der benyttes en strømbesparende strømforsyning. Nedsat sendeeffekt Din telefons sendeeffekt reduceres automatisk: Håndsættets sendeeffekt reduceres afhængigt af afstanden til basestationen. Basestationens sendeeffekt reduceres til nær ved nul, hvis der kun er tilmeldt ét håndsæt, som står i basestationen. Du kan reducere håndsættets og basestationens sendeeffekt yderligere ved at bruge Økotilstand/ Økotilst.+ (se menuoversigten s. 13): Økotilstand: 80 % nedsat sendeeffekt i standby- og samtaletilstand (basestationens rækkevidde reduceres). Økotilst.+: 100 % deaktiveret sendeeffekt i standbytilstand (displaysymbolet ½ øverst til venstre). Du kan teste, om der er forbindelse til basestationen, ved at trykke længe på opkaldstasten c. Hvis der er forbindelse til basestationen, høres klartonen.!

3 Sådan kommer du i gang 3 Kontroller pakkens indhold en basestation Gigaset AS180 en strømforsyning et håndsæt Gigaset AS18H et telefonkabel to batterier et batterilåg en betjeningsvejledning Hvis du har købt en model med flere håndsæt, indeholder pakken for hvert ekstra håndsæt to batterier, et batterilåg og en lader med strømforsyning. Opstilling af basestation og lader (hvis en sådan medfølger) Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 til +45 C. Opstil basestationen på et centralt sted i boligen eller huset på et jævnt, skridfast underlag. Bemærkninger: Vær opmærksom på basestationens rækkevidde. Den er på op til 300 m udendørs og op til 50 m indendørs. Rækkevidden reduceres, når Økotilstand ( s. 13) er aktiveret. Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen på grund af de mange forskellige typer møbellak og -politurer. Du kan også montere basestationen og laderen på væggen. Vær opmærksom på følgende: Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater. Beskyt din Gigaset mod væde, støv, aggressive væsker og dampe. Tilslutning af basestationen Tilslut først strømforsyningen 1. Tilslut derefter telefonstikket 2, og læg kablerne i kabelkanalerne Vær opmærksom på følgende: Strømforsyningen skal altid være sat i, da telefonen ikke virker uden lysnettilslutning. Brug kun den medfølgende strømforsyning og det medfølgende telefonkabel. Telefonkablers stikkonfiguration kan variere.

4 Tilslutning af laderen (hvis en sådan medfølger) Tilslut strømforsyningens fladstik 1. Sæt strømforsyningen i stikkontakten 2. 2 Hvis stikket skal trækkes ud af laderen igen, skal du trykke på låseknappen 1 og derefter trække stikket ud 2. 1 Ibrugtagning af håndsættet Displayet er beskyttet med folie. Fjern beskyttelsesfolien! Ilægning af batterier og lukning af batterilåget Vigtigt Anvend kun de batterier, der anbefales af Gigaset Communications GmbH ( s. 11), dvs. under ingen omstændigheder almindelige (ikke genopladelige) batterier, da alvorlig helbreds- og tingskade ikke kan udelukkes. Batterikappen eller batterierne kan f. eks. blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. Anbring batterierne, så polerne vender rigtigt. Polernes placering er angivet i eller på batterirummet. + Skub batterilåget på kabinettet nedefra, til det klikker på plads. Hvis du skal åbne batterilåget igen (f.eks. for at udskifte batterierne), skal du tage fat i rillerne øverst på låget og skubbe det nedad.

5 5 Placering af håndsættet i basestationen og tilmelding af håndsættet V Hånds. i base MENU Inden du kan tage telefonen i brug, skal du tilmelde håndsættet til basestationen. Sæt håndsættet i basestationen med displayet opad. V Tilmelding Håndsættet tilmelder sig automatisk. Tilmeldingen kan vare op til 5 minutter. Håndsættet må ikke tages ud af basestationen under tilmeldingen. INT V MENU Når tilmeldingen er gennemført, vises standbydisplayet. Batteriernes opladningstilstand: = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader Hvis du har købt en model med flere håndsæt, skal du gentage tilmeldingen for hvert enkelt håndsæt. Håndsættene får det laveste ledige interne nummer (1 4). Hvis der er tilmeldt mere end et håndsæt til basestationen, vises det interne nummer øverst til venstre i displayet, f.eks. 2. Hvis de interne numre 1-4 allerede er tildelt andre enheder, overskrives nummer 4. Bemærkninger: Et tryk på en tast afbryder den automatiske tilmelding. Hvis den automatiske tilmelding ikke fungerer, skal håndsættet tilmeldes manuelt ( s. 9). Håndsættet må kun sættes i den dertil beregnede basestation/lader.

6 6 Første opladning og afladning af batterierne En korrekt visning af opladningstilstanden er kun mulig, når batterierne først har været fuldt opladet og afladet. 8 t Derfor skal håndsættet stå i basestationen eller laderen i otte timer. Tag derefter håndsættet ud af basestationen eller laderen, og sæt det først tilbage, når batterierne er helt afladet. Bemærk: Efter den første opladning og afladning kan du efter hver samtale sætte dit håndsæt tilbage i basestationen eller laderen. Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batterierne er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen. Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt ufarligt. Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. Indstilling af dato og klokkeslæt Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret. MENU Indstillinger OK Dato/klokkesl. OK Dato: ~ (Indtast dato, måned og år 6-cifret) OK Kl.: ~ (Indtast timer og minutter 4-cifret) OK (displayvisning: Gemt) a (tryk længe for at vende tilbage til standbytilstand) Bemærk: Under indtastningen af dato og klokkeslæt kan du flytte indtastningspositionen til venstre eller højre ved at trykke øverst eller nederst på styretasten. Display i standbytilstand Når telefonen er tilmeldt, og klokkeslættet er indstillet, ser standbydisplayet sådan ud (eksempel). Tænd/sluk håndsættet Tryk længe på firkanttasten a for at tænde eller slukke håndsættet. Hvis du placerer et slukket håndsæt i basestationen eller laderen, tændes det automatisk. V :56 INT MENU Din telefon er nu klar til brug! Hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du læse tippene til afhjælpning af fejl ( Spørgsmål og svar, s. 11) eller kontakte vores kundeservice s. 12.

7 Anvendelse af telefonen Foretag et eksternt opkald/afslut samtalen Eksterne opkald er opkald via det offentlige telefonnet. ~ (Indtast telefonnummeret) c. Nummeret ringes op. (Du kan også først trykke længe på tasten c [klartone] og derefter indtaste nummeret). Under samtalen kan du åbne menuen til indstilling af højttalerlydstyrken med t og indstille lydstyrken med u. Afslut samtale/afbryd opkald: Tryk på Afbrydtasten a. Du kan automatisk sætte et netudbydernummer foran alle telefonnumre (se menuoversigten Prefix, s. 13). Besvarelse af opkald Et indgående opkald signaleres med en ringetone og en visning på displayet. Tryk på opkaldstasten c for at besvare opkaldet. Når funktionen Autosvar er aktiveret, kan du blot tage håndsættet ud af basestationen/laderen (se menuoversigten, s. 13). I standbytilstand kan du åbne menuen til indstilling af højttalerlydstyrken med t og indstille lydstyrken med u. Nummervisning Ved et opkald vises nummeret eller, hvis det er gemt i telefonbogen eller du abonnerer på CNIP, navnet på den, der ringer op, på displayet. Forudsætninger: 1 Du har hos din netudbyder aktiveret, at hhv. telefonnummeret (CLIP) og navnet (CNIP) på den, der ringer op, skal vises på displayet. 2 Den, der ringer op, abonnerer på, at telefonnummeret overføres (CLI) hos sin netudbyder. På displayet vises, hvis du ikke har bestilt nummervisning, Anonymt opkald, hvis nummervisningen blev undertrykt af den, der ringer op, eller Anonymt opkald, hvis vedkommende ikke abonnerer på nummervisning. Slå lyden fra Ved eksterne opkald kan du slå håndsættets mikrofon fra. Din samtalepartner kan ikke høre dig længere. Tryk under samtalen på "Mikrofon fra"-tasten m for at aktivere eller deaktivere funktionen. 7 Anvendelse af telefonbogen og lister Telefonbog Åbning af telefonbogen: Tryk på tasten h. Der kan gemmes op til 40 telefonnumre (maks. 32 cifre) med tilhørende navne (maks. 14 tegn). Indtastning af bogstaver/tegn s. 11. Lagring af det første telefonnummer i telefonbogen h Nyt opslag? OK ~ (indtast nummer) OK ~ (indtast navn) OK Lagring af et nummer i telefonbogen h MENU Nyt opslag OK ~ (indtast nummer) OK ~ (indtast navn) OK Valg af telefonbogsopslag Åbn telefonbogen med h. Du har følgende muligheder: Med u bladres til opslaget, indtil det ønskede navn er valgt. Indtast navnets første tegn, eller bladr eventuelt til opslaget med u. Opkald ved hjælp af telefonbogen h u (Vælg opslag) c Brug af yderligere funktioner h u (vælg opslag) MENU Du kan vælge følgende funktioner med u: Nyt opslag Nyt telefonnummer gemmes. Vis nummer Vis nummer. Anvend nummer Rediger eller suppler et nummer. Derefter kan du ringe op eller aktivere yderligere funktioner ved hjælp af MENU. Rediger opslag Rediger det valgte opslag. Slet opslag Slet det valgte opslag. Send opslag Send et individuelt opslag til et andet håndsæt ( s. 8). Slet liste Slet alle telefonbogsopslag. Send liste Send hele listen til et andet håndsæt ( s. 8). Indstil tast Tildel det aktuelle opslag til en tast (kortvalg).

8 8 Brug af kortvalgstaster Du kan tilknytte opslag fra telefonbogen til tasterne 0 og 2-9: h u (vælg opslag) MENU Indstil tast OK ~ (tryk på den tast, som opslaget skal knyttes til) Ring op ved at trykke længe på den pågældende kortvalgstast. Overførsel af telefonbogen til et andet håndsæt Forudsætninger: Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation. Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag. h u (vælg opslag) MENU Send opslag / Send liste OK ~ (indtast modtagerhåndsættets interne nummer) OK Genopkaldslisten På denne liste står de ti numre, der sidst er blevet ringet til. Opkald fra genopkaldslisten c (tryk kort) u (vælg opslag) c Administration af opslagene i genopkaldslisten c (tryk kort) u (vælg opslag) MENU Du kan vælge følgende funktioner: Anvend nummer Rediger eller suppler et nummer. Derefter kan du ringe op eller aktivere yderligere funktioner ved hjælp af MENU. Kopi til tlf.b Overførsel af opslag til telefonbogen Slet opslag Slet det valgte opslag. Slet liste Slet alle opslag. Opkaldsliste/(net-)telefonsvarerliste Så snart der kommer et nyt opslag på opkaldslisten/ telefonsvarerlisten, høres en servicetone, og beskedtasten blinker. På displayet vises en meddelelse. Hvis du trykker på tasten f, vises alle lister. Hvis der kun er nye beskeder på en liste, åbnes den med det samme. Bemærk: Hvis der er gemt opkald på nettelefonsvareren, vises en meddelelse, hvis dette er indstillet (afhænger af netudbyderen). Opkaldsliste Forudsætning: CLIP ( s. 7) Alt afhængigt af den indstillede listetype indeholder opkaldslisten ( s. 13) besvarede opkald ubesvarede opkald Alt afhængigt af den indstillede listetype gemmes alle numrene fra de seneste 25 indgående opkald eller kun de mistede opkald. Opkaldslisten vises på følgende måde: Opkald: Antal nye opslag + antal gamle, læste opslag Åbning af opkaldslisten f Opkald: OK Det seneste indgående opkald vises. Vælg eventuelt et andet opslag med u. Brug af yderligere funktioner u (Vælg opslag) MENU Du kan vælge følgende funktioner med u: Slet opslag Slet det valgte opslag. Kopi til tlf.b Opslag gemmes i telefonbogen. Dato/klokkesl. Vis dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis det er indstillet). Status Nyt opk.: nyt mistet opkald. Gl. opk.: allerede læst opslag. Opk.bes: opkaldet blev besvaret. Vis navn Wenn Sie CNIP beauftragt haben, können Sie sich den bei Ihrem Netzanbieter zu dieser Rufnummer registrierten Namen und Ort anzeigen lassen. Slet liste Achtung! Es werden alle alten und neuen Einträge gelöscht. Ring op til et nummer fra opkaldslisten f Opkald: OK u (Vælg opslag) c Andere Sprache einstellen Sie können die Sprache der Sprachführung und Standardansage ändern. MENU (Prozedur einleiten). Sprache auswählen: 0 (Deutsch), 1 (Französisch), 2 (Italienisch). Im Display wird Gemt angezeigt.

9 9 Søg efter håndsæt ( Paging ) Du kan søge efter dit håndsæt ved hjælp af basestationen. Tryk kort på tilmeldings-/paging-tasten på basestationen ( s. 1). Alle håndsæt ringer samtidig ("paging"), også selvom ringetoner er deaktiveret. Afslut: Tryk kort på tilmeldings-/paging-tasten ( s. 1) eller på opkaldstasten c på et håndsæt. Tilmeld håndsæt Du kan tilmelde i alt op til fire håndsæt til basestationen (Gigaset AS18H anbefales). Bemærk: Alle ekstra håndsæt skal tilmeldes til basestationen for at kunne fungere korrekt! Automatisk tilmelding af håndsæt til Gigaset AS180 s. 5. Manuel tilmelding af håndsæt til Gigaset AS På håndsættet: MENU Indstillinger OK Håndsæt OK Tilmeld hånds. OK Indtast basestationens system-pin-kode (standardindstilling: 0000) OK. På displayet blinker Tilmelding. 2. På basestationen: Inden for 60 Sek. efter indtastning af system-pin-koden skal du trykke længe (mindst 3 sek.) på tilmeldings-/paging-tasten ( s. 1). Tilmeldingsprocessen tager ca. 1 minut. Afmelding af håndsæt Du kan afmelde håndsæt ved at nulstille basestationen til fabriksindstillingen. Dette nulstiller også andre indstillinger s. 10. Hvis du kun har tilmeldt håndsæt fra andre GAP-kompatible apparater, kan de kun afmeldes med en hardwarenulstilling s. 10. Anvendelse af flere håndsæt Interne opkald Interne opkald er gratis samtaler med andre håndsæt, som er tilmeldt samme basestation. Hvis du vil ringe op til andre håndsæt, skal du trykke på INT ~ (1...4, indtast håndsættets interne nummer), der ringes op til håndsættet eller INT stjernetasten P, der ringes op til alle håndsæt. Hvis en abonnent svarer, kan du tale med vedkommende. Tryk på afbrydtasten a for at afslutte opkaldet. Intern forespørgsel/viderestilling af samtale Du fører en ekstern samtale. Tryk på tasten INT, og ring op til et eller flere håndsæt. Den eksterne abonnent hører ventemelodien. Inden den interne abonnent svarer, skal du trykke på afbrydtasten a; opkaldet viderestilles til den abonnent, der besvarer opkaldet. Efter at den interne abonnent har svaret, kan du tale med vedkommende. Tryk på afbrydtasten a; opkaldet viderestilles, eller på displaytasten ; du har igen forbindelse til den eksterne abonnement. Bryd ind i en ekstern samtale Du er i gang med at føre en ekstern samtale. En intern abonnent kan bryde ind i denne samtale og tale med (konference). Forudsætning: Funktionen Int. aktiv. er aktiveret. Bryde ind aktiveres/deaktiveres MENU Indstillinger OK Base OK Int. aktiv. OK ( = til) Bryd ind i en intern samtale (konference) Du ønsker at bryde ind i en eksisterende ekstern samtale. Tryk længe på opkaldstasten c. Du kobles på samtalen. Alle abonnenter hører en signaltone. Afslut: Afbryd-tasten a trykkes. Alle abonnenter hører en signaltone. Hvis den første interne abonnent trykker på afbrydtasten a, opretholdes forbindelsen mellem det tilkoblede håndsæt og den eksterne abonnent. Indstilling af vækkeuret Aktivering/deaktivering af vækkeuret MENU Vækkeur OK Aktivering OK ( = til) Når funktionen er aktiveret: Indstil vækketidspunktet OK Sluk vækkeuret i 24 timer ved at trykke på en vilkårlig tast, når vækkeuret ringer. Hvis vækkeuret er aktiveret, vises vækkeursymbolet l og vækketidspunktet på displayet i stedet for datoen. Indstilling af vækketidspunktet MENU Vækkeur OK Wakeup time OK Indtast vækketidspunktet i timer og minutter, og tryk på OK.

10 10 Indstilling af telefonen Valg af lydindstillinger, se menuoversigten s. 13. Indstilling af system-pin-kode for basestationen, se menuoversigten, s. 13. Ændring af displaysproget MENU Indstillinger OK Håndsæt OK Sprog OK Vælg sprog OK Det aktuelle sprog er markeret med. Hvis du er kommet til at vælge et sprog, som du ikke forstår: MENU (Tryk på tasterne efter hinanden) Vælg det korrekte sprog med u, og tryk på OK. Nulstilling af et håndsæt Du kan nulstille individuelle indstillinger og ændringer. Opslag i telefonbogen, i opkaldslisten og tilmeldingen af håndsættet til basestationen bevares. MENU Indstillinger OK Håndsæt OK Nulstil hånds. OK Afbryd nulstillingen med a. Nulstilling af basestationen til standardindstillingerne Ved nulstillingen afmeldes alle håndsæt nulstilles individuelle indstillinger slettes alle lister nulstilles system-pin-koden til den oprindelige kode 0000 Kun dato og klokkeslæt bevares. Softwarenulstilling MENU Indstillinger OK Base OK Nulstil base OK Hardwarenulstilling Fjern strømledningen fra basestationen. Hold tilmeldings-/pagingtasten ( s. 1) på basestationen nede, mens du samtidig tilslutter strømledningen til basestationen igen. Slip tasten efter ca. 5 sekunder. Repeatertilstand Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg De følgende indstillinger er kun nødvendige, hvis det kræves af telefonanlægget - se betjeningsvejledningen til telefonanlægget. Ved indtastningen skal du indtaste cifrene langsomt efter hinanden. Ændring af opkaldsmetode MENU 4 I O 1 1 tallet for den indstillede opkaldsmetode blinker: 0 = DTMF-signalering; 1 = impulsopkald Indtast tal OK. Indstilling af flashtid MENU 4 I O 1 2 Tallet for den aktuelle flashtid blinker: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms Indtast tal OK. Redigering af pausen efter opkaldsstart Du kan indstille pauselængden mellem trykket på opkaldstasten c og afsendelsen af telefonnummeret. MENU 4 I O 1 O Tallet for den aktuelle pauselængde blinker: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek. Indtast tal OK. Redigering af pausen efter R-tasten MENU 4 I O 1 4 Tallet for den aktuelle pauselængde blinker: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms Indtast tal OK. Med en repeater kan du øge basestations rækkevidde. For at gøre det skal du aktivere repeatertilstanden( s. 13). Repeatertilstanden og ECO-tilstand hhv. ECO-tilstand+ ( s. 1) udelukker gensidigt hinanden.

11 Bilag Indtastning af bogstaver/tegn Tryk flere gange på den tilsvarende tast. Tryk kort på firkanttasten # for at skifte fra "Abc" til "123", fra "123" til "abc" og fra "abc" til "Abc". Standardskrift 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x11x12x13x14x 1 1) 1 $ 2 a b c 2 ä á à â ã ç I d e f 3 ë é è ê 4 g h i 4 ï í ì î 5 j k l 5 L m n o 6 ö ñ ó ò ô õ M p q r s 7 ß N t u v 8 ü ú ù û O w x y z 9 ÿ ý æ ø å Q.,?! : " ; _ P * / ( ) < = > % abc Abc --> > \ & # 123 1) Mellemrum Tekniske data Anbefalede batterier Teknologi: Nikkel-metal-hydrid (NiMH) Størrelse: AAA (Micro, HR03) Spænding: 1,2 V Kapacitet: mah Vi anbefaler følgende batterityper: GP 550/700 mah Yuasa Phone 700/800 mah Peacebay 550/650 mah (på det tidspunkt, da betjeningsvejledningen gik i trykken) Håndsættet leveres med godkendte batterier. Basestationens strømforbrug I standbytilstand Håndsæt i basestationen Håndsæt uden for basestationen Under en samtale Generelle tekniske data ca. 1,3 W ca. 1,3 W ca. 1,5 W DECT-standard understøttes GAP-standard understøttes Rækkevidde op til 300 m udendørs, op til 50 m indendørs Strømforsyning til basestationen 230 V ~/ 50 Hz Omgivelsesbetingelser +5 C til +45 C; 20 % til 75 % relativ ved brug luftfugtighed 11 Spørgsmål og svar Hvis brugen af din telefon giver anledning til spørgsmål, står vi til rådighed på 24 timer i døgnet. I den følgende tabel finder du desuden en liste med ofte forekommende problemer og mulige løsninger. Problem Årsag Løsning Ingen visning på displayet. Ingen signalforbindelse til basestationen, på displayet blinker Base. Du hører ingen ringe-/klartone fra fastnettet. Fejltone efter system-pinanmodning PIN-kode glemt. Håndsættet er ikke tændt. Batterierne er tomme. Håndsættet er uden for basestationens rækkevidde. Håndsættet er ikke tilmeldt. Basestationen er ikke tændt. Det medfølgende telefonkabel er ikke blevet anvendt, eller det er blevet erstattet med et nyt kabel med en forkert stikkonfiguration. Du har indtastet en forkert system-pin-kode. Tryk på afbrydtasten a i ca. 5 Sek., eller sæt håndsættet i basestationen. Oplad eller udskift batterierne. Formindsk afstanden mellem håndsæt og basestation. Tilmeld håndsæt s. 9. Kontroller netstikket på basestationen s. 3. Brug altid det medfølgende telefonkabel. Hvis du får brug for at købe et kabel i en specialforretning skal du sørge for, at stikkonfigurationen er korrekt: 3-4-konfiguration af telefonledningerne/ EURO CTR37. Nulstil system-pinkoden til standardindstillingen 0000 s. 10. Alle håndsæt afmeldes. Alle indstillinger nulstilles. Alle lister slettes.

12 12 Kundeservice og Assistance Har du spørgsmål? Som Gigaset kunde kan du drage fordel af vores mange service tilbud. Du kan finde hjælp hurtigt i denne Bruger Manual og i service siderne på vores Gigaset online portal. Værre venlig at registrere din telefon lige efter køb på så kan vi give dig endnu bedre service i tilfælde af spørgsmål med personlige brugerkonto kan du kontakte vores kundeservice via . I døgnet online service Du kan finde: Ekstensiv information om vores produkter Spørgsmål og Svar (FAQ) Nøgleord søgning for hurtigt at finde emner. Kompatibilitetsdatabase: Find ud af hvilke Base stationer passer med hvilke Håndset Produktsammenligning: Sammenlign specifikationer af forskellige produkter med hinanden Download bruger manualer og software opdateringer skema for contact til Kundeservice Vores medarbejdere er klar på telefonlinien for mere avancerede spørgsmål, eller direkte hjælp. I tilfælde af Reperation eller garanti reclamation: Kundeservice Danmark Prisen for opkald til Dansk Support er det samme som opkald til fastnet numre. Bemærk, hvis Gigaset produktet ikke er solgt af autoriserede forhandlere i Norden, må produktet ikke bruges i Norden. Det er tydeligt angivet på æsken nærheden til CE-mærket samt i bunden af basen for, hvilket land / lande, at udstyret er blevet udviklet til. Hvis udstyret er anvendt i strid med dette råd, med instruktioner i vejledningen og på selve produktet, kan det have indflydelse på betingelserne for garanti eller garantikrav (reparation eller ombytning af produktet). For at gøre brug af garantien, at produktet skal køberen indsende en kvittering, der viser datoen for købet (dato, fra hvilken den type varer, det omhandler Garantiperioden starter) og er blevet købt. Godkendelser Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark. Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land. Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du kan finde en kopi af overensstemmelseserklæringen i henhold til 1999/5/EF på den følgende internetadresse:

13 Producentens Garanti Slutbrugeren ydes en af forhandleren uafhængig fabriksgaranti på nedenstående vilkår: Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti. Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner. Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfigurering og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien. Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget. Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Gigaset Communications. Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications AB, Röntgenvägen 2, Solna, Sverige. Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/ indtastet. Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation. Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden. 13 Menuoversigt Telefonen er udstyret med talrige funktioner. Funktionerne er tilgængelige via menuer. Hvis du vil vælge en funktion i telefonens standbytilstand, skal du trykke på MENU (åbn menuen), bladre til den ønskede funktion med tasterne t og v og bekræfte med OK. Tilbage til standbytilstand: Tryk længe på tasten a. Som alternativ til at vælge funktionerne ved hjælp af tasterne t og v kan du også indtaste den talkombination, der står foran funktionen i denne menuoversigt. Eksempel: indstilling af dato og klokkeslæt: MENU 4 1 OK

14 14 1 Vækkeur 1-1 Aktivering Aktivering/deaktivering af vækkeuret 1-2 Wakeup time Indtastningsformat: TTMM 2 Lydindstilling 2-1 Hånds. lydst. kan indstilles på 3 niveauer 2-2 Ringet. lydst. 5 trin + Crescendo kan vælges 2-3 Ringet. melodi Til ekst. opk. 10 melodier til eksterne opkald kan vælges Til int. opk. 10 melodier til interne opkald kan vælges Vækkeur 10 melodier til vækkeur kan vælges 2-4 Servicetoner tænde/slukke 2-5 Batteri lavt Fra Advarselstone til angivelse af, at aldrig Til batterierne næsten er tomme: altid Under opkald kun under en samtale 3 Telefonsvarer 3-1 Indstil tast 1 (alle apparater) Net-tlf.-sv. Tildel tasten 1 til nettelefonsvareren, og indtast telefonnummeret til nettelefonsvareren (tryk længe på tasten 1 i standbytilstand for at ringe op). Net-tlf.-sv.: Telefonsvarer hos din netudbyder, abonneres særskilt. Nettelefonsvareropkaldslisten kan vises, hvis din netudbyder understøtter denne funktion, og tasten 1 er tildelt nettelefonsvareren. 4 Indstillinger 4-1 Dato/klokkesl. Indtast datoen (format DDMMÅÅ) og derefter klokkeslættet (format DDMM) 4-2 Håndsæt Sprog Indstil displaysproget s Autosvar Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald s Tilmeld hånds. Tilmeld håndsæt manuelt s Nulstil hånds. Nulstil håndsæt s Base Opkaldsl. Type Mistede opk. s Alle opkald s System-PIN Ændring af system-pin-koden (standardindstilling: 0000) Nulstil base Nulstilling til standardindstillinger s Yderligere RepeaterMode aktiver/deaktiver s Int. aktiv. Slå funktionen til/fra s Økotilst.+ aktiver/deaktiver s Økotilstand aktiver/deaktiver s Prefix Prefix nr. Netudbyderforvalg, som automatisk skal foranstilles det valgte opkaldsnummer Med prefix De første tal i forvalgsnumre, som skal ringes op med Preselection Uden prefix De første tal i forvalgsnumre, som skal ringes op uden Preselection.

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AD180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogtast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til Gigaset AS180/AS280 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 AS180: 1 h Telefonbogstast AS280: d Håndfri funktiontast 5

Læs mere

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsæt til A160/A265 Håndsæt til A160/A165 Basestation uden telefonsvarer 14 5 1 Batterienhedens opladningsstatus. 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster 4 Beskedtast

Læs mere

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk.

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk. Vigtige oplysninger Vigtige oplysninger Anvendelse For trådløse Gigaset telefoner. Sikkerhedsanvisninger Vigtigt: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem før brug! Forklar

Læs mere

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/ 1 Gigaset A120/A220 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen Gigaset A420/A420A Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand 2 Telefonsvarersymbol (kun A420A) 3 Signalstyrke 4 Funktionstaster 5 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 6 Opkalds-/håndfri funktion-tast

Læs mere

2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen på cd'en, inden du tager telefonen i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren 1 Gigaset A130/A330 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt 1 2 3 4 8 5 6 7 Ð U INT 1 23.04.

Læs mere

Gigaset. Gigaset C380

Gigaset. Gigaset C380 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012 Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig!

Læs mere

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Oversigt over håndsæt

Oversigt over håndsæt C430 Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt Oversigt over håndsæt 13 12

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser VITA Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT-telefon med nummerviser 1 Oversigt: Håndsæt Højttaler Display Antennesymbol Telefonbog Fuldt opladet batteri Afladet batteri Opkaldsliste Optaget

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens SL78H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...6 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 6 2. Pakkens

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Sikkerhedsanvisninger Advarsel: Læs sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DL500A: Efter færdiggørelsen af betjeningsvejledningerne

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt 1 2 3 4 5 6 7 Ð Ã U 10:53 23.04.10 INT Genopk

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 INDHOLD 2 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

D 9+ & D 9+TWIN. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser D9 + D9 + TWIN. 04/04 jfs

D 9+ & D 9+TWIN. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser D9 + D9 + TWIN. 04/04 jfs D 9+ & D 9+TWIN D9 + D9 + TWIN Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT telefon med nummerviser Billeder i denne vejledning kan afvige fra det købte produkt. Oversigt: Håndsæt AEG har 3 modeller

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

ë Banke på aktiveret š Indgående anonymt opkald

ë Banke på aktiveret š Indgående anonymt opkald Betjeningsvejledning til Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Genvejstaster 2 Gentagetast 3 Genopkaldstast 4 Lydløs-tast (mute) 5 Shift-tast 6 Lav-tast (lydstyrke) 7 Højttaler-tast (håndfri) 8 Høj-tast (lydstyrke)

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

D 8 & D 8 Twin-Set. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser. 04/03wh

D 8 & D 8 Twin-Set. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser. 04/03wh D 8 & D 8 Twin-Set Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT telefon med nummerviser 04/03wh Oversigt: Håndsæt Højttaler 2-linjet display 1. linie: symboler 2. linie: nummerisk Genopkald til

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Spirit 100 / 100-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning (CLIP) 05/06 gc AEG Spirit 100 05.06 gc_dk 1 Kort betjeningsvejledning håndsæt Sluk for håndsættet

Læs mere

DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10

DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10 DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

Kort oversigt Gigaset DA710

Kort oversigt Gigaset DA710 Kort oversigt Gigaset DA70 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Display og taster Indstilleligt display (Indstilling af displaysproget s. ) 2 Styretast 3 Skiftetast 4 Menutast 5 Genopkalds-/pausetast 6 Genopkaldstast

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse PRÆSENTATION Base Kontrollampe elnet/linie Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til indtastning af nummer SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast interkommunikation/ venteposition

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips

Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips D450 D455 Udvidet brugerdokumentation Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

COCOON 1400 TWIN TRÅDLØS TELEFON BRUGERVEJLEDNING V1.3-10/10

COCOON 1400 TWIN TRÅDLØS TELEFON BRUGERVEJLEDNING V1.3-10/10 COCOON 1400 TWIN TRÅDLØS TELEFON BRUGERVEJLEDNING V1.3-10/10 1 14 2 3 13 4 12 INT R 5 11 1 2ABC 3DEF 4GHI 5JKL 6MNO 6 7PQRS 8TUV 9WXYZ 10 9 # * 0 7 8 Cocoon 1400 15 CE-mærkningen bekræfter, at produktet

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1 Spirit 500 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion 06/05wh V.1 1 Kort brugervejledning håndsæt Håndsæt slukkes Håndsæt tændes Eksternt opkald Intern opkald

Læs mere

Twin-set med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P63032 (MD 84312) Betjeningsvejledning

Twin-set med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P63032 (MD 84312) Betjeningsvejledning Twin-set med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P63032 (MD 84312) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 7 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 8 2. Pakkens indhold...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere