Din brugermanual VIEWSONIC N3246

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: 3 Information vedrørende ophavsret Produktregistrering... 4 Instruktion vedrørende antenneinstallation.. 5 Rengøring af LCD TV...

3 5 Sådan kommer du i gang Pakkeindhold.. 6 Apparatet set forfra... 7 Signalkilde, interfacepanel på bagsiden. 8 Forberedelse...

4 .. 13 Fjernbetjening Teletekst Fjernbetjening - installation af batterier. 17 OSD funktion Analoge OSD funktioner....

5 Digitale OSD funktioner PC tilstand - OSD instruktion Tillæg Tips Produktspecifikation.

6 Forudindstilling af timertilstand Fejlfinding Ordliste..

7 Kundestøtte Begrænset garanti DANSK Information vedrørende overensstemmelse CE overensstemmelse med europæiske lande Dette apparat opfylder kravene i henhold til ECC direktiv 89/336/EEC, ændret i henhold til 92/31/EEC og 93/68/EEC art.5 vedørende "Elektromagnetisk kompabilitet" samt 73/23/EEC, ændret i henhold til 93/68/EEC art.13 vedrørende "Sikkerhed." Nedenstående information gælder kun EU-lande: Symbolet til højre er i overensstemmelse med "Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2002/96/EC (WEEE)". Mærket angiver kravet om IKKE at skille sig af med udstyret som usorteret, kommunalt affald, men i stedet bruge retur- og indsamlingssystemer i henhold til lokal lovgivning. SRS og er registrerede varemærker for SRS Labs, Inc. Dette produkt er konstrueret ved hjælp af SRS teknologi med tilladelse fra SRS Labs, Inc. AR46 DANSK ViewSonic 1 N3246w/N3746w Vigtige sikkerhedsinformationer 1. Læs disse instruktioner helt igennem, inden du tager apparatet i brug. 2. Opbevar instruktionerne på et sikkert sted. 3. Følg alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Brug ikke apparatet i nærheden af vand. Advarsel: For at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød, må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. 6. Rengør apparatet med en blød, tør klud. Hvis yderligere rengøring er nødvendig, se denne brugermanuals afsnit: "Rengøring af LCD TV'et". 7. Bloker ikke ventilationsåbningerne. Installer apparatet i henhold til fabrikantens anvisninger. 8. Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmeriste, ovne eller andre ting (herunder forstærkere), der frembringer varme. 9. Skærmen er udstyret med et triple jordforbundet stik, et stik med et tredje (jordforbundet) ben. Dette stik vil kun passe i en jordforbundet stikkontakt som en sikkerhedsforanstaltning. Dersom din stikkontakt ikke passer til det trebenede stik, få da en elektriker til at installere den korrekte stikkontakt, eller brug en adapter til at forbinde enheden på sikker vis. Negliger ikke sikkerheden af det jordforbundne stik. 10. Undgå, at der trædes på ledningen, især i nærheden af stikket samt, hvor den forlader apparatet. Stikkontakten bør være tæt på apparatet, så den let kan nås. 11. Brug kun tilbehør osv anbefalet af fabrikanten. 12. Anvend kun apparatet med vogn, fod, trefod, konsol eller bord anbefalet af fabrikanten eller leveret sammen med apparatet. Når der bruges en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter over og forårsager personskade.

8 13. Fjern ledningen fra stikket, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid. 14. Alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede fagfolk. Der skal foretages service, hvis apparatet på en eller anden måde er blevet beskadiget - f. eks. hvis el-ledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis der er trængt væske eller andre ting ind i apparatet, hvis det har været udsat for regn eller fugt, hvis det ikke fungerer normalt eller, hvis det har været tabt. 15. Apparatet må kun bruges til underholdning og ikke til andre visuelle skærmformål. DANSK ViewSonic 2 N3246w/N3746w Deklaration vedrørende overensstemmelse med RoHS Dette produkt er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med Direktiv 2002/95/EC fra Det Europæiske Parlament og fra rådet vedrørende brug af givne, farlige substanser i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS direktiv) og anses for værende i overensstemmelse med de maksimale koncentrationsværdier, fastsat af "European Technical Adaptation Committee (TAC)" som nedenfor anført: Substans Bly (Pb) Kviksølv (Hg) Cadmium (Cd) Hexavalent krom (Cr6+) Polybromeret biphenyl (PBB) Polybromeret diphenyl æter (PBDE) Foreslået maksimumkoncentration 0. 1% 0.1% 0.01% 0.1% 0.1% 0.1% Faktisk koncentration < 0.1% < 0.1% < 0.01% < 0.1% < 0. 1% < 0.1% Visse komponenter i ovennævnte produkter er som nedenfor anført undtaget i henhold til tillægget til RoHS direktivet: Eksempler på undtagne komponenter er: 1. Kviksølv i kompakte, fluorescerende lamper, ikke overstigende 5 mg per lampe og i andre lamper ikke specifikt nævnt i tillægget til RoHS direktivet. 2. Bly i glaskatodestrålerør, elektroniske komponenter, fluorescerende lysstofrør og i elektroniske, keramiske dele (f.eks. piezoelektroniske enheder). 3. Bly i højtemperatur loddemetal (dvs blybaserede legeringer indeholdende 85% eller mere bly i relation til vægt). 4. Bly som fordelende element i stål med op til 0.35% bly i relation til vægt, aluminium indeholdende op til 0.4% bly i henhold til vægt samt kobberlegeringer indeholdende op til 4% bly i relation til vægt. DANSK ViewSonic 3 N3246w/N3746w Information vedrørende ophavsret Copyright ViewSonic Corporation, Alle rettigheder forbeholdt. ViewSonic, logoet med de tre fugle, OnView, ViewMatch samt ViewMeter er registrerede varemærker tilhørende ViewSonic Corporation. Friholdelsesklausul: ViewSonic Corporation er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionsmæssige fejl eller udeladelser heri. Heller ikke for tilfældige eller skader som følge af leveringen af dette materiale eller som følge af funktionen og brugen af produktet. Med henblik på stadige produktforbedringer forbeholder ViewSonic Corporation sig retten til at ændre produktspecifikationer uden at give meddelelse derom. Oplysninger i dette dokument kan ændres uden oplysninger derom. Intet af dette dokument må på nogen måde kopieres, reproduceres eller transmitteres uden forudgående, skriftlig tilladelse fra ViewSonic Corporation. Produktregistrering Af hensyn til fremtidige behov og for at modtage yderligere produktinformation, når denne måtte opstå, bedes du venligst registrere dit produkt på: Til dine optegnelser Produktnavn: Modelnummer: Dokumentnummer: Serienummer: Købsdato: N3246w / N3746w ViewSonic LCD TV VS E / VS E N3246w_N3746w_UG_DNH Rev.

9 1C Bortskaffelse af produktet ved afslutningen på dets levetid ViewSonic tænker på miljøet. Når produktet har nået afslutningen på dets levetid, skal du skaffe dig af med det på korrekt måde. Dit lokale affaldsselskab kan give dig oplysnigner om, hvordan dette lader sig gøre. Produktets lamper indeholder kviksølv. Skaf dig af med dem i henhold til lokal lovgivning. ViewSonic 4 N3246w/N3746w DANSK Antenneinstallation 1. Udendørs antenne - jordforbindelse Hvis apparatet er forbundet til en udendørs antenne eller til et kabelsystem, skal du kontrollere, at antennen eller kabelsystemet er jordforbundet for at kunne yde nogen beskyttelse mod spændingsudsving og opbygning af statisk elektricitet. Artikel 810 i "National Electrical Code, ANSI/NFPA 70" indeholder oplysninger vedrørende korrekt jordforbindelse af mast og understøttende struktur, jordforbindelse af antenneledning, tilslutning til jordelektroder samt krav til disse. 2. Lyn For yderligere at beskytte apparatet under uvejr eller, når det ikke benyttes i kortere eller længere tid, skal du fjerne ledningen fra stikkontakten og afbryde antennen eller kabelsystemet. Dette vil forhindre skade på apparatet på grund af lynnedslag og spændingsudsving. Afbryd ikke antennen eller el-ledningen under kraftigt uvejr, idet lynet kan slå ned, mens du holder ledningen, og med alvorlig personskade til følge. Sluk for LCD TV'et og vent på en bedring i vejret. 3. Højspændingsledninger En udendørs antenne bør ikke anbringes i nærheden af højspændingsledninger, elektrisk lys, elektriske kredsløb eller, hvor den kan vælte ned på sådanne ledninger eller kredsløb. Når en udendørs antenne installeres, skal man passe på ikke at røre sådanne ledninger eller kredsløb, da en sådan berøring kan være dødelig. Antenne Jordklemme Elektrisk udstyr Jordklemmer Antenne-afladerenhed Jordledninger Jordelektrodesystem Rengøring af LCD skærmen Kontroller, at LCD TV'et er slukket. Sprøjt eller hæld aldrig væske direkte på skærm eller dæksel. Rengøring af skærmen: 1. Tør skærmen af med en ren, blød og fnugfri klud. Dette fjerner støv og andre partikler. 2. Hvis skærmen stadig ikke er ren, skal du komme en lille smule ikke-ammoniak- eller ikke-alkoholbaseret glasrens på en ren, blød, fnugfri klud og tørre den ren. Reng&oslkomponent-indgangporten. Nedenfor er vist, hvordan en DVD afspillers udgang-komponentsignal installeres. (1) Sådan forbindes der: 1. Forbind højopløsningsignalet Y, Pb, Pr eller komponentsignalet Y, Cb, Cr og DVD afspillerens udgange til TV'ets højopløsningsignals Y, Pb, Pr indgang ved hjælp af tre komponent-signalkabler. 2. Forbind DVD afspillerens lydudgang til TV'ets komponentindgang ved hjælp af lydkablet. (2) Sådan bruges: 1. Vælg højopløsnings signal (HDTV) indgang. 2. Tænd for DVD afspilleren og tryk derefter på PLAY. (6)Audio 2 ind: Forbind lydsignalkilden (DVD afspiller, laser-disk afspiller, VCR optager eller videokamera) til videoen. (7)Video ind: Forbind lydsignalkilden (DVD afspiller, laser-disk afspiller, VCR optager eller videokamera) til lydindgangsportene (venstre og højre). ( HDTV og AV2 Ind deler denne lyd) (8)Lydudgang: Dette udgangsstik kan bruges til andre dives. (9)Analog RF Tuner: Forbind antennen eller CATV kablet til denne 75 koaksialkabelindgang. (10)Digital RF Tuner: Forbind digitalsignalets antennekabel. (11)Lyd: Før lydsignalet fra pc'er gennem denne interface. (12)VGA: Forbind signaler fra pc'er til TV indgangen ved hjælp af VGA signalkablet. Bemærk: Vedrørende forbindelse pc/tv, se nedenstående fig 1. (Fig 1) (1) Tilslutning til pc processorenhed: VGA interface Forbind det medfølgende VGA signalkabel til D-sub interface bag på TV'et (fig 1). Digital interface Forbind DVI signalkablet til det digitale interface bag på TV'et (fig 1). (2) Tilslutning af lydkabel: Forbind det medfølgende pc-lydkabel til TV'ets pclydindgang (fig 1). Bemærk: Hvis der ikke er noget signal på VGA eller DVI skærm, går TV'et automatisk i standby efter 1 minut. ViewSonic 10 N3246w/N3746w DANSK (13)HDMI: HDMI er den førende nye standard inden for digital video og lyd. Til HDMI stikket kan forbindes HDMI udstyr såsom dekoder eller kompatibel DVD-R eller DVD afspiller med HDMI eksport, eller DVI-udstyrede enheder som f.eks. en computer. Du kan således se højopløsningsbilleder i digitalt format på dette TV. (1)Sådan bruges HDMI: 1. Forbind som vist til venstre den ene HDMI til HDMI" porten og den anden til udstyr med HDMI eksport. Vælg T-Linje knappen. 2. Tryk fem gange på videoknappen for at vælge HDMI på fjerbetjeningen (se højre figur) Venstre figur 3. HDMI stik tillader følgende TV og skærmtilstande: SDTV EDTV HDTV VGA 720x576i, 50Hz /720x480i, 60Hz 720x576p 50Hz /640x480p 60Hz 1920x1080i 50/60Hz 1280x720p 50/60Hz 640x480 60Hz Bemærk: 1.Dit TV understøtter HDCP ("High-bandwidth Digital Content Protection"). Dette system beskytter DVD udgang via DVI mod kopiering. Det er et sikkert, digitalt led mellem en videokilde (DVD, pc osv) og dit TV. Indhold kodes ved kilden for at forhindre uautoriseret kopiering. 2.Digitalt udstyr fra forskellige producenter kan have forskellige udgangsstandarder, hvilket kan give problemer med hensyn til TV billedkvalitet. 3.Hvis der ikke spores noget signal fra din HDMI enhed, skal du slukke og tænde igen for denne. 4. Det bedste billede fås ved at indstille din DVD afspiller på en af følgende skærmstandarder:1280x720p 50hz. (14)CA kortindstik: Bruges til digitalt betalingkort og opdateret firmware. (15)S-Video indgang: Forbind S-videokabel til DVD afspiller, laser-disk afspiller, VCRoptager eller videokamera. (16)Videoindgang: Forbind videosignalkilden (pc, DVD afspiller, laser-disk afspiller, VCRoptager eller videokamera) (Lyd er for S-video og video 1). (17)AV 1 índgang: Forbind lydsignalkilden (pc, DVD afspiller, laser-disk afspiller, VCRoptager eller videokamera) til lydindgangportene. DANSK ViewSonic 11 N3246w/N3746w (18)Hovedtelefoner: Hovedtelefoner forbindes til dette stik. (1) Sådan forbindes hovedtelefoner: 1. Når hovedtelefoner tilsluttes, afbrydes TV'ets lyd. Lydstyrken reguleres med VOL knapperne. 2. Tryk på på fjernbetjeningen for at afbryde lyden i hovedtelefonerne.

10 Bemærk: Når en TV kanal eller ekstern AV kilde blokeres via forældrekontrolmenuen, afbrydes også hovedtelefonerne. ViewSonic 12 N3246w/N3746w DANSK Klargøring 1. Anbringelse af TV'et. Anbring TV'et på et tilstrækkeligt ventileret sted og bloker ikke nogen af bagsidens ventilationsåbninger. Anvend ikke åben ild som f.eks. stearinlys i nærheden af TV'et. Undgå høje temperaturer, direkte sollys og regn. Kom ikke nogen form for væske på TV'et. Note: Hvis du vil montere TV'et på væggen, skal du, af hensyn til din og apparatets sikkerhed, bruge de originale hængsler og få det monteret af kvalificerede servicefolk. 2. Strømforbindelse Forbind den ene ende af el-ledningen til "AC indgang" jacken bag på TV'et og den anden ende til en 220V stikkontakt. Hvis du ikke slukker for TV'et og efterlader det i standby, fortsætter TV'et med at bruge en lille mængde strøm. Hvis TV'et ikke skal bruges i længere tid, er det bedst at slukke med kontakten på siden af TV'et samt at tage el-ledningen ud af stikket. DANSK ViewSonic 13 N3246w/N3746w 3. Anbring antennestikket Anbring antennestikket i ANT IND 75 bag på TV'et. Kabel 4. Strøm: Anbring el-ledningen i en stikkontakt med vekselstrøm. 5. Tænd for TV'et: Tryk på strømknappen for at tænde for TV'et. Når TV'et er tændt, lyser indikatoren blåt. Når TV'et er slukket, lyser indikatoren foran på TV'et ravgult. ViewSonic 14 N3246w/N3746w DANSK Fjernbetjening STRØM: Tryk for at tænde/slukke for TV'et. TV'et er aldrig helt slukket, medmindre elledningen fjernes fra et af stikkene. VIDEO Med denne knap vælges AV1, AV2, S-VIDEO, HDTV og HDMI. SCART Med denne knap vælges SCART 1SCART2-AV og SCART 2-S. 0~9 TALKNAPPER Bruges til at vælge TV-kanal. UNDERSIDE Teletekst, undersidefunktion. Kilde Vælg indgangskilde. Tryk flere gange for at vælge TV, PC, SCART, S-VIDEO eller HDMI tilstand alt efter din eksterne kilde. LYD Vælg Mono/ Stereo/Dual fra TV RF indgang. DTV MENU Tryk på denne knap for at se TV menu. DANSK SKÆRM Tryk på denne knap for at se: (1) Kanalnummer, mens der ses et TV-program. (2) Indgangskilden til et givent AV program. TAVS Slår lyden til og fra. PC Se PC tilstand TV Se TV tilstand PRÆ-CH Til at se forudindstillede TVkanaler. PIP Tryk på denne knap for at se PIP/POP skærm. SOV Med denne knap kan du indstille en tidsperiode, hvorefter TV'et selv slukker og går i standby. Tryk flere gange på knappen for vælge antal minutter. Tælleren går fra 0, 30, 60, 90 og 120 minutter. Timeren begynder nedtællingen i henhold til valgte antal minutter, straks skærmen er væk. CH Tryk på eller (eller MENU /) for at bladre gennem kanalerne. Luk Tryk på denne knap for at lukke hovedmenuen. OK Tryk på denne knap for at bekræfte dit valg. Zoom +,-. < > knap Tryk på denne knap for at vælge Brug denne knap til at det ønskede billedformat. bekræfte valg eller til justering af den ønskede parameter. Kan også (4:3, CINERAMA,16:9) bruge til at øge eller sænke lydstyrken. VOL knap Tryk på + eller (eller MENU I menutilstand kan denne ellerr knap for at øge eller knap bruges til at vælge sænke lydstyrken. op/ned og til at skifte TVkanaler. med. MENU Tryk her for at se hovedmenuen. Teletekstfunktionen og dens knapper beskrives på næste side. ViewSonic 15 N3246w/N3746w TELETEKST Teletekst er en informationsservice organiseret på samme måde som et blad, og som tilbydes af nogle TV-stationer ud over deres almindelige TV-programmer. TELETEKST Tryk på TELETEXT. Teletekstskærmen ses. Sluk for teleteksten ved igen at trykke på TELETEKST. MIKS Tryk på MIKS for at lægge teleteksten ind over det normale udsendelsesbillede. Tryk igen for returnere til teleteksttilstand. STØRRELSE Tryk flere gange på STØRRELSE for at se henholdvis den øvre teletekst, den nederste og for at vende tilbage til normal. RØD / GRØN / GUL / BLÅ Brug de FARVEDE KNAPPER til betjening af teletekstsiden. i INFO Tryk på i-info for at se DTV information. INDHOLDSFORTEGNELSE Tryk på INDHOLD for at returnere til hovedindholdsfortegnelsen. UNDERTEKST Tryk på UNDERTEKST for at vælge den næste side markeret som undertekstside (og anmod om den som skærmside. ) FASTFRYS Tryk på FASTFRYS for at holde teletekstsiden fast, mens indholdet studeres. Tryk igen for at returnere til automatisk sideopdatering. AFSLØR Tryk på AFSLØR for at se skjulte ord, f.eks. quiz-svar. Tryk igen for at skjule. SIDEVALG En side kan vælges på to måder: a. Tryk på eller for at øge eller reducere sidetallet med ét ad gangen. b. Indtast sidenummer ved hjælp af talknapperne 0~9. ADGANG TIL UNDERSIDE Når teleksten fylder mere end én side, skal du først trykke på UNDERSIDE og derefter vælge det ønskede sidetal ved hjælp af talknapperne 0~9. DANSK ViewSonic 16 N3246w/N3746w Fjernbetjening installation af batterier Installer batterierne på følgende måde. 1. Fjern batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen. 2. Anbring to AA (1.5V) batterier. Kontroller, at de positive og negative ender passer med indikationen nederst i batterirummet. 3. Sæt batteridækslet på plads igen. ADVARSEL DANSK Brug kun regulære AA batterier. Bland ikke nye og gamle batterier, da dette kan medføre sprækker og lækage brand og personskade til følge. Anbring batterier i henhold til (+) og ( ) markeringerne. Forkert anbragte batterier kan sprække og lække med brand og personskade til følge. Følg lokal lovgivning i forbindelse med bortskaffelse af batterier. Hold børn og dyr væk fra batterier. Fjern batterierne fra fjernbetjeningen, hvis denne ikke skal bruges i længere tid. ViewSonic 17 N3246w/N3746w OSD Funktion Analoge OSD funktioner Sådan bruges menuerne: 1. Tryk flere gange på MENU for at se hver menu. 2. Brug op/ned-markøren til at vælge et menupunkt til at indstille en funktion. 3. Brug venstre/højre-markøren til at åbne undermenu eller aktivere funktionen. 4. Tryk på MENU for at lukke menuen. HOVEDMENU Tryk på MENU for at se hovemenuen. Den indeholder følgende funktioner: billedindstillinger, PIP/POP indstillinger, TV-kanal søgemenu (kun i TV-tilstand) samt pcindstillinger (kun i pc-tilstand).

11 Den muliggør også definering af dine foretrukne i installationsmenuen. Videoindstillinger Se hovedmenuen ved at trykke på MENU. Vælg Video-menu ved hjælp af /. Tryk på OK for at bekræfte. Brug / til at vælge hver funktion. Forudindstil: vælg Personlig, Levende, Standard eller Mild. Personlig åbner for følgende indstillingsmuligheder. Kontrast, Lysstyrke, Farve og Skarphed. Indstil ved hjælp af /. Farvetone: Denne funktion findes kun ved NTSC audio-visulle kilder. Indstil farvetonen ved hjælp af /. Støjreduktion: Når signalet er dårligt, kan du aktivere støjreduktionsfunktionen. Farvetemperatur: Vælg Standard, Varm eller Kold. Tryk på Luk for at forlade Video-menuen. Bemærk: Denne menu forsvinder af sig selv efter et par sekunder uden brug af fjernbetjeningen. Når du indstiller en menufunktion (f.eks. Kontrast), erstattes menuen, som vist, af en undermenu. Tryk på OK for at returnere til Video-menuen. DANSK ViewSonic 18 N3246w/N3746w Lydindstillinger Se hovedmenuen ved at trykke på MENU. Vælg Lydmenuen ved hjælp af /. Tryk på OK for at bekræfte. Brug / til at vælge hver funktion. Balance: Indstil balancen mellem ventre og højre højtaler ved hjælp af Bas: Indstil basniveauet ved hjælp af /. /. /. /. Diskant: Indstil diskantniveauet ved hjælp af SRS WOW: Aktivér eller deaktiver SRS funktionen ved hjælp af SRS er en lydteknologi, som forbedrer lydkvaliteten. Tryk på LUK for at forlade Lyd-menuen. Bemærk: Denne menu forsvinder af sig selv efter et par sekunder uden brug af fjernbetjeningen. Når du indstiller en menufunktion (f.eks. Balance), erstattes menuen, som vist, af en undermenu. Tryk på OK for at returnere til Lyd-menuen. SRS WOW, SRS og er registrerede varemærker for SRS Labs, Inc. Dette produkt er konstrueret ved hjælp af SRS teknologi med tilladelse fra SRS Labs, Inc. DANSK ViewSonic 19 N3246w/N3746w PIP indstillinger Se hovedmenuen ved at trykke på MENU. Vælg PIP-menuen ved hjælp af /. Tryk på OK for at bekræfte. Brug / til at vælge hver funktion. Dual tilstand: Aktivér eller dekativer (PIP/POP) ved hjælp af /. Følgende muligheder findes, hvis du har valgt PIP eller POP på PIP linjen. Position: Brug / til at indstille PIP rammens position på skærmen. Kilde: For at vælge PIP/POP's videokilde, skal du bruge / for at vælge billedets videokilde i PIP/POP rammen (TV eller AV). Du kan indsætte et TV-billede, mens du ser et AV program, eller indsætte et AV billede, mens du ser et TV-program. Videokilde kan også vælges uden menu ved hjælp af fjernbetjeningens AV knap. Valg af lyd: Valg af lydkilde: HOVED (hovedbillede) eller SUB (PIP/POP billede) - brug / for at vælge lydkilde. Tryk på LUK for at forlade PIP menuen. kan du også indstille den autmatiske slukketid. Se hovedmenuen ved at trykke på MENU. / til at vælge hver funktion. Vælg en automatisk skærmtid for menuen. Brug mellem 5 > 10 > 20 > 30 > 40 > 50 sekunder. Menubaggrund: Vælg uignnemsigtig eller gennemsigtig. Pause-timer: Indstil automatisk slukketid. igen. på Sov. Tændt ved hjælp af /. Timing: Vælg pc timing til 1360x768 eller 1280x768. på LUK for at forlade PIP menuen. hovedmenuen ved at trykke på MENU. Vælg TV INSTALLATION menuen ved hjælp af. Tryk på OK for at bekræfte. Brug / til at vælge hver funktion. / Automatisk søgning Vælg Autom. søgning ved hjælp af. Tryk på OK for at se Autom. søgning menuen. du ikke kan finde dit land, skal du vælge Autom. på OK for at se Manuel søgning menuen. / til at vælge program. og tryk på OK. DANSK Vælg det første tegn ved at trykke flere gange på 0~9 og ved at benytte følgende tabel. Gentag proceduren for hvert bogstavfelt. KNAP Afst. a d g j m p s w * TEGN TIL RÅDIGHED -- b c e f h i k l n o q r t u x y # # $ % ^ & v z ) Gem progr.: Her kan man Gemme en kanal på et nyt programnummer eller Indføje en kanal på et allerede eksisterende nummer (den tidligere gemte kanal på dette programnummer flyttes til øverste program). Når en kanal er fundet og har fået navn, skal duved hjælp af vælge Gem progr. funktionen. Brug /, Vælg Gem eller Indføj og tryk på OK for at bekræfte. System: Gør det muligt at skifte lydnorm. Vælg System ved hjælp af. Vælg norm ved hjælp af /. Ændring af lydnormen ændrer også udsendelsessystemet. Det anbefales ikke at ændre lydnormen, hvis man ikke er sikker på lydsystemet. Skip: Gør det muligt at springe en kanal over. Vælg Skip ved hjælp af. Brug /, vælg Aktiveret, og kanalen springes over. Gentag proceduren for at springe andre kanaler over. Finindstilling: Hvis billedet ikke er tydeligt, kan det indstilles. Fælg Finindstilling ved hjælp af. Brug / til at finde et godt finindstillingspunkt. DANSK ViewSonic 23 N3246w/N3746w Manuel søgning: Muliggør manuel søgning. Vælg Manuel søgning ved hjælp af. Start søgning i op- eller nedadgående retning ved hjælp af /. Menuen erstattes med en undermenu, som viser søgningens fremadskriden. Søgningen stopper ved den først fundne kanal. Inden for 3 sekunder ses Manuel søgning menuen. Hvis du vil lagre kanalen, skal du vælge Gem program funktionen ved hjælp af fortsætte som beskrevet på foregående side. Ellers fortsæt søgningen ved hjælp af og /. Hvis du har ændrede System, Skip, Finindstilling funktioner, eller hvis du har påbegyndt en Manuel søgning, skal du vælge Gem program funktionen ved hjælp af / og fortsætte som ovenfor nævnt for at lagre dine ændringer. Tryk på LUK for at forlade TV-installation menuen. Bemærk: Denne menu forsvinder af sig selv efter et par sekunder uden brug af fjernbetjeningen. ViewSonic 24 N3246w/N3746w DANSK Digitale OSD funktioner Dette apparat har digitalt TV med "UK/Pan Europe DVB-T"-systemet, hvor man betaler i henhold til, hvad man ser. Yderligere oplysninger findes i brugsanvisningen, som fulgte med din CAM. For at bruge CAM, skal du trykke på udløserknappen og fjerne "dummy"kortet.

12 Når CAM ikke bruges, foreslår vi, at "dummy"-kortet anbringes i CAM-indstikket. Nedenstående er en digital TV OSD menu. Hvis du ikke ved, hvordan man bruger alle OSD funktionerne, kan du trykke på "i" på fjernbetjeningen for yderligere information. Førstegangs-installation Når systemet aktiveres første gang, forsøger referenceprogrammet at konfigurere sig selv for første gang. Dette kaldes "førstegangs-installation". Herefter spørges brugeren, om han ønsker at foretage en automatisk tuning efter tjenester. Automatisk tuning beskrives senere hen i denne manual. Når den automatiske tuning er udført, og tjenester fundet, vælges det laveste tjenestenummer, og et banner, der beskriver tjenesten, ses. En bruger kan have valgt ikke at udføre automatisk tuning eller, der er ikke fundet nogen tjeneste ved automatisk skanning. I så tilfælde kan brugeren benytte "Hovedmenuen" til at skanne automatisk igen eller til at udføre en manuel skanning. Med referenceprogrammet kan brugeren også udløse en "førstegangsinstallation". Denne facilitet findes i "Hovedmenuen" under "Installation". Hovedmenu Kanalliste Foretrukne Guides Indstillinger Ensartet interface Der findes en "Hovedmenu", hvor brugeren kan konfigurere elementer fra referenceprogrammet. Ved "normal kiggen" kan brugeren åbne "Hovedmenuen" ved at trykke på "DTV MENU". "Hovedmenuen" er hierakisk opdelt i kategorier, så den passer til skærmen. Kanalliste Referenceprogrammet kan konfigureres udelukkende til TV, radio og dataservice. Funktionen kaldes "kanalliste-modellen". Ved hjælp af konfigurationsdialogen kan brugeren vælge en kanallistetilstand. Det er tilladt at vælge en kanallistetilstand, som ikke indeholder nogen tjeneste. Når kanallistetilstanden er aktiveret, vil fjernbetjeningens program-op-og-nedknapper kun vælge tjenesterne i den nuværende kanallistetilstand. Alle EPG'ere viser kun disse tjenester i den nuværende kanallistetilstand. Det er stadig muligt at vælge en tjeneste ved hjælp af tjenesten, selvom den ikke hører til den nuværende, valgte kanallistetilstand. Bemærk, at hvis brugeren har valgt en foretrukneliste, så fungerer kanallistetilstanden som filter på toppen af den valgte foretrukne liste. Tryk på VÆLG på fjernbetjeningen for at tune til den fremhævede kanal. Tryk på MENU for at lukke denne skærm. DANSK ViewSonic 25 N3246w/N3746w Rediger foretrukne-lister Med en foretrukne-liste kan brugeren vælge et undersæt af tjenester, han anser for foretrukne. Med referenceprogrammet kan brugeren have op til fem forskellige foretrukne lister. Foretrukne lister findes i foretruknedialogen, som kan åbnes ved at trykke på foretrukneknappen i kanallistedialogen og via hovedmenuen. Tryk på VÆLG på fjernbetjeningen for at tilføje kanalen til den fremhævede foretrukneliste. En ikon angiver, hvilken foretrukne-liste en given kanal findes på. Guides Nuværende/Næste EPG Listeroversigt EPG Tidsrumoversigt EPG Nuværende/Næste EPG En EPG dialog gør det muligt for brugeren at se det nuværende og næste program på hver tjeneste. I dialogen ses en liste over kanaler og de korresponderende nuværende og næste programmer. Brugeren kan navigere op og ned ad listerne og fremhæve enten det nuværende eller det næste program. Information om de fremhævede programmer ses ved at trykke på "Info". Informationen omfatter programmets start- og sluttider, programtypen i parentes og en kort beskrivelse af programmets indhold. Man kan vælge en ydelse ved at fremhæve et program på "Nu"-listen og herefter trykke på "VÆLG". Ved at trykke på "UNDERTEKST" kan brugeren vælge en genre for at fremhæve begivenheder med den fremhævede genre i EPG. Nuværende/næste EPG kan ikke åbnes, hvis der ikke findes nogen service. Listeoversigt EPG Brugeren kan oprette en programoversigtsliste. Tidsrumoversigt EPG Udviddet EPG oversigtsinformation findes i listeformat, enten på et banner for den nuværende ydelse, eller som fuldskærmdialog med flere ydelser. Indstillinger Konfiguration Sprog Installation Konfiguration Tidszone: Tryk på HØJRE/VENSTRE for at vælge tidszonen, du befinder dig i. Tryk på MENU for at lukke skærmen (Inc.GMT/CET). DST: Tryk på HØJRE/VENSTRE for at vælge eller fravælge DST tilstand. Tryk på MENU for at lukke skærmen. Undertekst: Tryk på HØJRE/VENSTRE for at vælge standard undertekstsprog eller for at deaktivere for undertektster. Tryk på MENU for at lukke skærmen. Bemærk venligst, at dette kun gælder programmer, hvor undertekster kan slås fra. Tryk på MENU for at lukke ViewSonic 26 N3246w/N3746w DANSK Banner: 2/4 sekunder. Foretrukne tilstand: Tryk på HØJRE/VENSTRE og vælg herefter din foretrukne tilstand MENU for at lukke denne skærm. Mindst én foretrukken kanal skal vælges, inden foretrukne aktiveres. Kanalliste: Tryk på HØJRE/VENSTRE og vælg herefter kanallistetilstand. Du kan se alle kanaler, kun TV, kun radio eller kun tekst. Tryk på MENU for at lukke denne skærm. Forældreindstillinger: Tryk på VÆLG for at åbne forældrelåsmenuen. Tryk på MENU for at lukke denne skærm. Hvis du ikke kan finde ud af at bruge ovennævnte funktioner, kan du trykke på "i" på fjernbetjeningen for yderligere information. Tryk på "i" igen for at lukke. DANSK ViewSonic 27 N3246w/N3746w Sprogindstillinger System: Bruges til at ændre systemsproget, som benyttes i alle menuer og dialoger. Bemærk : Europæiske systemsprog omfatter: engelsk, tysk, fransk italiensk, spansk, dansk, norsk, svensk, finsk, portugisisk, polsk og hollandsk. Lyd: Viser en dialog, hvor det foretrukne sprog kan indstilles. Dette sprog vil blive brugt på alle kanaler, hvor det forekommer. Undertekst: Viser en dialog, hvor det foretrukne sprog kan indstilles. Dette sprog vil blive brugt på alle kanaler, hvor det forekommer. Nuværende: Viser en dialog, hvor det foretrukne sprog kan indstilles. Dette sprog vil blive brugt på den nuværende, valgte kanal. Bemærk venligst, at kun sprog, der forekommer på den nuvalgte kanal, vises. Installation Automatisk søgning Manuel søgning Førstegangsinstallation Autmatisk søgning Automatisk Søgning er referenceprogrammets evne til at skanne alle frekvenser for ydelser.

13 Under udførelsen af en automatisk tuning vælges ingen ydelser. Der ses en dialog under den automatiske tuning, som viser skanningens fremadskriden. Hvis brugeren annullerer en automatisk tuning, benyttes en tidligere ydelsesliste, hvis en sådan er lagret. Når den når ydelseslistens laveste nummer, vender den tilbage til "normal kiggen fjernsyn". Referenceprogrammet kan understøtte op til 70 ydelser på én gang. Tryk på OK på fjernbetjeningen, hvorefter den automatiske søgning starter. Ved valg af automatisk søgning ses nedenstående: Vil du starte automatisk søgning? Din tidligere kanalliste annulleres. Manual search Ja Nej DANSK ViewSonic 28 N3246w/N3746w Manuel søgning Manuel tuning: Kanalnummer: Signalkvalitet: Signalniveau Med manuel søgning kan brugeren skanne en individuel kanal (frekvens) for ydelser. Brugeren kan udføre en manuel tuning ved at vælge en funktion på "Hovedmenu". Når der foretages en manuel tuning, kan der ikke vælges nogen ydelse. Brugeren indtaster kanalnummeret, der skal skannes. Kun kanaler, understøttet af tuneren, kan indtastes. Den manuelle tuningdialog viser en bjælke, der indikerer den nuværende, valgte kanals signalkvalitet og -styrke. Herefter kan brugeren skanne den valgte kanal for ydelser. En separat dialog viser fundne ydelser. Nyligt opdagede ydelser indføres på den nuværende ydelsesliste. Brugeren kan afbryde tuningen. I så tilfælde ses der bort fra nyligt funde ydelser. Når en manuel tuning er udført, prøver programmet at vælge den tidligere valgte ydelse og vende tilbage til "normal kiggen fjernsyn". I tilfælde uden en tidligere valgt ydelse søger programmet at vælge ydelsen med det laveste nummer. Referenceprogrammet kan understøtte op til 70 ydelser på én gang. I firkanten skal du trykke 0 til 9 for at vælge et kanalnummer og for at starte kanalsøgning. Tryk på MENU for at lukke skærmen. Førstegangsinstallation Vælg denne for at vende tilbage til den oprindelige tilstand. Du kan vælge land ligesom første gang, du installerede. Du kan påny søge kanaler. Når du vælger dette, ser du følgende: Er du sikker på, du vil slette alle kanaler og indstillinger for en førstegangsinstallation? Common Interface JA NEJ DANSK ViewSonic 29 N3246w/N3746w Ensartet interface Hvis der ikke er indsat et CA modul, viser systemet "Ingen ensarted interfacetilstand sporet". Hvis der er indsat et CA modul uden smart-kort, viser systemet "Indsæt dit smart-kort". Hvis der er indsat et CA modul med et smart-kort, ses CI menuen. Brugeren kan læse smart-kortet med denne menu. De viste data afhænger af CA leverandøren og smartkort-udgaven. ViewSonic 30 N3246w/N3746w DANSK Indgangsvalg Valg af AV kilde: For at vælge den ønskede indgangskilde, skal du trykke på KILDE for at se valgmenuen. Brug / til at vælge hver indgangskilde. Tryk på OK for at se den ønskede indgangskilde. Valg af indgangskilde i PIP/POP tilstand For at vælge den ønskede indgangskilde i PIP/POP tilstand, skal du trykke på KILDE for at se valgmenuen. Brug / til at vælge enten MP kilde (for at modificere hovedbilledkilden) eller PIP kilde (for at modificere PIP kilde). Tryk på OK for at se valgmenuen i PIP tilstand. Brug / til at vælge indgangskilde. Tryk på OK for at se den ønskede indgangskilde. DANSK ViewSonic 31 N3246w/N3746w PC tilstand - OSD instruktion Hovedmenuen i pc-tilstand er anderledes end den i TV-tilstand. Vælg pc som hovedindgang. PC indstillinger Se hovedmenuen ved at trykke på MENU. Vælg PC menu ved hjælp af. Tryk på OK for at bekræfte. Brug / til at vælge hver funktion. H-position: Brug / til at bevæge billedet vandret på skærmen. V-position: Brug / til at bevæge billedet lodret på skærmen. Fokus: Juster for at forbedre billedkvaliteten. Autom. indst.: Denne funktion er til automatisk indstilling af VGA indgangen. Tryk på / for at begynde indstillingsprocessen. Farvetemp: Til indstilling af den ønskede farvetemperatur. Tilbagestilling: Returner til standardindstillinger. Tryk på OK for at returnere til standardindstillinger. ViewSonic 32 N3246w/N3746w DANSK Tillæg Tips Skærmbeskyttelse For at undgå varig skade på skærmen, må du ikke bruge noget rengøringsmiddel, der kan ridse skærmen. Træk el-ledningen ud af stikket, inden du rengør skærmen. Tør skærmen og dækslet af med en ren tør klud. Hvis du ønsker skærmen endnu renere, kan du bruge en ren, fugtig klud. Det anbefales at bruge et rengøringsmiddel specielt beregnet til LCD skærme. Brug ikke flydende rensemiddel eller spray. Advarsel mod mobiltelefoner Mobiltelefoners elektromagnetiske bølger kan forvrænge billede og lyd. Derfor bør du gå væk fra TV'et, når du taler i mobiltelefon. Bortskaffelse Vi er meget opmærksomme på miljøbeskyttelse, og dette apparate indeholder genbrugelige materialer. Når du skiller dig af med apparatet, så kan professionelle virksomheder skille det ad og fjerne genbrugelige dele og på den måde minimere mængden af materialer, der skal smides væk. Skil dig af med det gamle apparat i henhold til lokale regulativer. DANSK ViewSonic 33 N3246w/N3746w Produkt-specifikation Apparat Emner LCD Panel Skærmstørrelse Højdebreddeforhold Opløsning TV-funktion TV-tuningssystem Lydsystem SCART Video-indgange AV1 S-video HDTV AV 2 PC kortindstik PCMCIA x 1 Signalindgang Plug & Play kompatibel Indgangsfrekvens Anbefalet Lydindgang Lydudgang: V/H Lydudgang Analog: D-Sub 15 pin (separat) DDC 2B Analog: FH:31.5kHz to 50kHz, FV:60Hz to 75H Analog: 1360x768 (60Hz) Brugt som stereohovedtelefon minijack (3.5 ø) Højtaler (indbygget): 2 x 10W højtalere Hovedtelefoner: Minijack for stereo (3.5ø) Linjeudgang (RCA L/R) DANSK 32" / 37" Widescreen LCD TV Specifikation 32" / 37" TFT-LCD skærm 16: x 768 (WXGA) PAL B/G, D/K, I og SECAM L/L' (multi-europa) Nicam/a2 (RGB+CVBS) x1, (S-Video + CVBS ) x 1 RCA (sammensat) x 1 S- Video x 1 YPbPr x 1 RCA (sammensat) x 1 Lyd V/H x 1 (deler) Lyd V/H x 1 (deler) PC tilstand VægmonteringsVESA 32":200*200 mm 37": ( )*200 mm dimension Strømforsyning AC100V~240V, 50/60Hz Strøm Strømforbrug Dimensioner Vægt Reguleringer Tilbehør 32": <180W 37": <250W B x H x D (med fod) 32": 810*605*236 (mm) 37": 951x694x285 (mm) KG(UDEN 32": 16.

14 6 kg 37": 23.5 kg TILBEHØR) CE, SASO, Gost-R Fjernbetjening med batterier (AAX2), AC el-ledning, UG, QSG, Scart-kabel, AV-kabel ViewSonic 34 N3246w/N3746w Forudindstilling af timertilstand (Forudindstillet til VESA) TILSTAND STANDARD HÅNDTERING AF HØJDEBREDDEFORHOLD OPLØSNING 70Hz 60Hz 75Hz VESA VESA VESA MAC VESA VESA VESA 75Hz 60Hz 75Hz 75Hz 60Hz 75Hz 60Hz 60Hz NTSC DVD DANSK FS*FULDSKÆRM 1366x x x x x x x x x x x x x x x x x 768 AR HØJDEBREDDEFORHOLD 1366x x x x x x x x x x x x 768* 1024 x 768* 1024 x 768* 1024 x 768* 1366 x x I(60Hz) 480p(60Hz) 576I(50Hz) 576p(50Hz) 720p(50/60Hz) 1080i (50/60Hz) PAL DVD Advarsel: Computerens skærmkort på ikke overskride disse billedgenskabelsesfrekvenser, idet det i givet fald kan forvolde varig skade på LCD'et. Bemærk: Produktspecifikationerne kan ændres uden meddelelse derom. ViewSonic 35 N3246w/N3746w Fejlfinding Foretag venligst disse enkle tjek, inden du tilkalder en servicetekniker. Disse tips kan nemlig spare dig for tid og penge, da betaling for modtagerinstallation og justering af brugerkontroller ikke er dækket af garantien. Symptomer Hvad der skal tjekkes og gøres "Spøgelses-" eller dobbeltbillede Ingen strøm *Kan skyldes antennehindringer på grund af højhuse og bakker. En stærk retningsantenne kan forbedre billedet. *Kontroller, at TV'ets AC el-ledning sidder i stikkontakten. *Fjern ledningen fra stikkontakten i 60 sekunder. Anbring den herefter igen og tænd for TV'et. *Tjek antenneforbindelsen bag på TV'et og se, om den er ordentlig forbundet til TV'et. *Muligvis senderproblemer. Prøv en anden kanal. *Juster kontrast og lysstyrke. *Tjek billedtekst. Nogle TEKST-tilstande kan blokere skærmen. *Øg lydstyrken. *Tjek, om TV'et står på Tavs. Tryk på knappen på fjernbetjeningen. *Indstil kontrast, farve og lysstyrke. *Nogle gange opstår der dårlig billedkvalitet, når der forbindes og aktiveres et S- VHS kamera eller billedbåndoptager samtidig med en anden ydre enhed. I så fald skal du slukke for en af de andre ydre enheder. *Tjek antenneforbindelsen *Kan skyldes elektriske forstyrrelser (f. eks. fra en hårdtørrer, et neonlys i nærheden osv). *Sluk for det pågældende udstryr. ikke på *Tjek, om batterierne virker. Udskift om nødvendigt. *Rengør TV'ets fjernbetjeningsføler. *Du kan stadig bruge knapperne foran på TV'et. *Vælg TV-tilstand for at sikre, at fjernbetjeningen er i TV-tilstand. 36 N3246w/N3746w Ikke noget billede Godt billede, men ingen lyd God lyd, men dårlig farve Dårligt billede Sne og støj Vandret, prikkede linjer Fjernsynet reagerer fjernbetjeningen ViewSonic DANSK Ordliste Lyd- / videoindgange Anbragt bag og foran på modtageren bruges disse stik (RCA fonotypestik) som indgange for lyd- og videosignaler. De er konstrueret til brug med VCR (eller andet tilbehør) for at modtage højere billedopløsning og give lydforbindelser. S-videoindgang Muliggør direkte tilslutning til højopløsnings videokilder såsom Super VHS videokassetteoptager, laser-disk afspiller osv. Giver bedre billedopløsning, skarphed og klarhed. HDTV indgang Muliggør tilslutning af højopløsningsindgang såsom DVD afspiller, HDTV TV fra komponentindgang og givere bedre funktion og skarphed. Videoudgange Videoudgange til brug for ekstern højtaler for at få bedre lyd. Menu En oplistning på skærmen af funktioner, der kan indstilles af brugeren. RF Radiofrekvens eller moduleret signaldesign til transport af TV-udsendelser. Pausetimer Funktion, med hvilken man kan indstille en tid, efter hvilken TV'et selv slukker. DANSK ViewSonic 37 N3246w/N3746w Kundestøtte For teknisk støtte eller produktservice: Se nedenstående oversigt eller kontakt din forhandler. Bemærk: Du skal opgiver produktserienummer. Land/region Østrig Belgien Danmark Finland Frankrig Tyskland Irland Italien Luxembourg Holland Norge Portugal Rusland Spanien Sverige England Websted www. viewsoniceurope.com.au/ www. viewsoniceurope.com/befr/ com/fi/ com/lu/ com/es/ Telefon ViewSonic 38 N3246w/N3746w DANSK BEGRÆNSET GARANTI VIEWSONIC LCD TV Hvad dækker garantien?: ViewSonic garanterer, at dets produkter i garantiperioden og ved normalt brug er fri for fejl med hensyn til materialer og arbejdsudførelse. Hvis det i garantiperioden viser sig, at et produkt er defekt med hensyn til materialer og arbejdsudførelse, vil ViewSonic som eneste mulighed reparere eller ombytte produktet med et lignende produkt. dækker garantien ikke?: 1. Skade, forværring eller fejlfunktion som følge af: a. Ulykke, misbrug, negligering, ild, vand, lyn eller andre naturhandlinger, uautoriseret ændring af produktet eller, hvis instruktionerne, der følger med produktet, ikke er fulgt. b. Reparation eller forsøg på reparation af nogen, der ikke er autoriseret af ViewSonic. c. Skade på produktet under forsendelse. d. Flytning eller installation af produktet. e. Eksterne årsager såsom elektriske spændingsudsving og fejl. f. Brug af dele, som ikke opfylder ViewSonic's specifikationer. g. Almindeligt slid. h. Ethvert andet tilfælde, som ikke relaterer sig til en produktfejl. 3. Ethvert produkt med en tilstand almindeligt kendt som "efterbillede" (et statisk billede, der ses på skærmen i længere tid). 4. Flytnings-, installations- og andre servicebetalinger. 5. Ved montering på væg, skal følgende bemærkes: a. Tilbehøret, som følger med dette produkt, passer kun til dette. b. Når produktet monteres på væggen, forbliver huller og faste skruer i denne.

15 Powered by TCPDF ( c. Væggens farve kan ændre sig, hvis produktet er monteret i længere tid. Service: 1. For oplysninger vedrørende service i garantiperioden skal du kontakte ViewSonic Customer Support på Husk at oplyse serienummer. 2. For at opnå service under garantien, skal du fremvise og oplyse (a) den originale købsseddel, (b) dit navn, (c) din adresse, (d) beskrivelse af problemet samt (e) produktets serienummer. 3. Bring eller send produktet mod forudbetalt forsendelse og i dets originale indpakning til et autoriseret ViewSonic servicecenter eller til ViewSonic. 4. Kontakt ViewSonic for yderligere oplysninger eller for at få oplyst navn på nærmeste ViewSonic servicecenter. Begrænsning af underforståede garantier: Ingen udtrykte eller underforståede garantier går ud over, hvad her er nævnt - herunder underforstået garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. DANSK Skader, der ikke er dækket: ViewSonic's ansvar er begrænset til udgifter til produktets reparation eller ombytning. ViewSonic er ikke ansvarlig for: 1. Skade på anden ejendom på grund af fejl ved produktet, skade på grund af besvær, brug af produktet, tab af tid, tab af fortjeneste, tab af forretningsmuligheder, tab af goodwill, ødelæggelse af forretningsforhold eller andre kommercielle tab, selvom der er oplyst om muligheden for sådanne skader. 2. Enhver anden skade - tilfældig, indirekte eller andet. 3. Krav mod kunden fra trediemand. Indvirkning fra statslov: Denne garanti giver dig specifikke, juridiske rettigher, ligesom du kan have andre rettigheder, som varierer fra stat til stat. Nogle stater tillader ikke begrænsninger i gældende garantier og/eller tillader ikke udelukkelse af tilfældige eller indirekte skader. I så tilfælde gælder ovennævnte begrænsninger og udelukkelser ikke dig. Salg uden for U.S.A. og Canada: Kontakt din ViewSonic eller din lokale ViewSonic forhandler vedrørende garanti og service på ViewSonic produkter solgt uden for U.S. A. og Canada. Garantiperioden for dette produkt på fastlands-kina (eksklusive Hong Kong, Macao og Taiwan) følger betingelserne på vedligeholdelsesgarantibeviset. ViewSonic 39 N3246w/N3746w ViewSonic Q41T A.

Din brugermanual VIEWSONIC N3246W http://da.yourpdfguides.com/dref/3693569

Din brugermanual VIEWSONIC N3246W http://da.yourpdfguides.com/dref/3693569 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

ViewSonic. NX1940w/NX2240w LCD TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Руководство пользователя

ViewSonic. NX1940w/NX2240w LCD TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Руководство пользователя ViewSonic NX1940w/NX2240w LCD TV - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Руководство пользователя - Guida dell utente - Käyttöopas - Användarhandbok - Brugervejledning

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Din brugermanual ASUS VK222H http://da.yourpdfguides.com/dref/2359515

Din brugermanual ASUS VK222H http://da.yourpdfguides.com/dref/2359515 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning Trådløst TV link SLV3220 Betjeningsvejledning W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S A 1 2 3 4 5 1 2 SOURCE SLV3220 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR SOURCE 1 SOURCE 2 R AUDIO L VIDEO

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Brugermanual Version 1.0 Copyright Uden skriftlig tilladelse fra producenten er det forbudt at reproducere eller overføre nogen del af denne manual i noget format, enten elektronisk

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre.

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre. Billedkabler præsentation HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og er den nye standard for overførsel af video og audio-signaler mellem forskellige enheder som TV/Fladskærme/DVD-afspiller/PC/DVBmodtagere

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TILLYKKE MED DERES NYE MIB. MIB en benyttes til afspilning af musik og video. Udstyret fremsendes til egen installation. Amuseic Danmark er leverandør af MIB en. Såfremt der opstår

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere