Din brugermanual VIEWSONIC N3246

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: 3 Information vedrørende ophavsret Produktregistrering... 4 Instruktion vedrørende antenneinstallation.. 5 Rengøring af LCD TV...

3 5 Sådan kommer du i gang Pakkeindhold.. 6 Apparatet set forfra... 7 Signalkilde, interfacepanel på bagsiden. 8 Forberedelse...

4 .. 13 Fjernbetjening Teletekst Fjernbetjening - installation af batterier. 17 OSD funktion Analoge OSD funktioner....

5 Digitale OSD funktioner PC tilstand - OSD instruktion Tillæg Tips Produktspecifikation.

6 Forudindstilling af timertilstand Fejlfinding Ordliste..

7 Kundestøtte Begrænset garanti DANSK Information vedrørende overensstemmelse CE overensstemmelse med europæiske lande Dette apparat opfylder kravene i henhold til ECC direktiv 89/336/EEC, ændret i henhold til 92/31/EEC og 93/68/EEC art.5 vedørende "Elektromagnetisk kompabilitet" samt 73/23/EEC, ændret i henhold til 93/68/EEC art.13 vedrørende "Sikkerhed." Nedenstående information gælder kun EU-lande: Symbolet til højre er i overensstemmelse med "Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2002/96/EC (WEEE)". Mærket angiver kravet om IKKE at skille sig af med udstyret som usorteret, kommunalt affald, men i stedet bruge retur- og indsamlingssystemer i henhold til lokal lovgivning. SRS og er registrerede varemærker for SRS Labs, Inc. Dette produkt er konstrueret ved hjælp af SRS teknologi med tilladelse fra SRS Labs, Inc. AR46 DANSK ViewSonic 1 N3246w/N3746w Vigtige sikkerhedsinformationer 1. Læs disse instruktioner helt igennem, inden du tager apparatet i brug. 2. Opbevar instruktionerne på et sikkert sted. 3. Følg alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Brug ikke apparatet i nærheden af vand. Advarsel: For at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød, må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. 6. Rengør apparatet med en blød, tør klud. Hvis yderligere rengøring er nødvendig, se denne brugermanuals afsnit: "Rengøring af LCD TV'et". 7. Bloker ikke ventilationsåbningerne. Installer apparatet i henhold til fabrikantens anvisninger. 8. Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmeriste, ovne eller andre ting (herunder forstærkere), der frembringer varme. 9. Skærmen er udstyret med et triple jordforbundet stik, et stik med et tredje (jordforbundet) ben. Dette stik vil kun passe i en jordforbundet stikkontakt som en sikkerhedsforanstaltning. Dersom din stikkontakt ikke passer til det trebenede stik, få da en elektriker til at installere den korrekte stikkontakt, eller brug en adapter til at forbinde enheden på sikker vis. Negliger ikke sikkerheden af det jordforbundne stik. 10. Undgå, at der trædes på ledningen, især i nærheden af stikket samt, hvor den forlader apparatet. Stikkontakten bør være tæt på apparatet, så den let kan nås. 11. Brug kun tilbehør osv anbefalet af fabrikanten. 12. Anvend kun apparatet med vogn, fod, trefod, konsol eller bord anbefalet af fabrikanten eller leveret sammen med apparatet. Når der bruges en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter over og forårsager personskade.

8 13. Fjern ledningen fra stikket, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid. 14. Alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede fagfolk. Der skal foretages service, hvis apparatet på en eller anden måde er blevet beskadiget - f. eks. hvis el-ledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis der er trængt væske eller andre ting ind i apparatet, hvis det har været udsat for regn eller fugt, hvis det ikke fungerer normalt eller, hvis det har været tabt. 15. Apparatet må kun bruges til underholdning og ikke til andre visuelle skærmformål. DANSK ViewSonic 2 N3246w/N3746w Deklaration vedrørende overensstemmelse med RoHS Dette produkt er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med Direktiv 2002/95/EC fra Det Europæiske Parlament og fra rådet vedrørende brug af givne, farlige substanser i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS direktiv) og anses for værende i overensstemmelse med de maksimale koncentrationsværdier, fastsat af "European Technical Adaptation Committee (TAC)" som nedenfor anført: Substans Bly (Pb) Kviksølv (Hg) Cadmium (Cd) Hexavalent krom (Cr6+) Polybromeret biphenyl (PBB) Polybromeret diphenyl æter (PBDE) Foreslået maksimumkoncentration 0. 1% 0.1% 0.01% 0.1% 0.1% 0.1% Faktisk koncentration < 0.1% < 0.1% < 0.01% < 0.1% < 0. 1% < 0.1% Visse komponenter i ovennævnte produkter er som nedenfor anført undtaget i henhold til tillægget til RoHS direktivet: Eksempler på undtagne komponenter er: 1. Kviksølv i kompakte, fluorescerende lamper, ikke overstigende 5 mg per lampe og i andre lamper ikke specifikt nævnt i tillægget til RoHS direktivet. 2. Bly i glaskatodestrålerør, elektroniske komponenter, fluorescerende lysstofrør og i elektroniske, keramiske dele (f.eks. piezoelektroniske enheder). 3. Bly i højtemperatur loddemetal (dvs blybaserede legeringer indeholdende 85% eller mere bly i relation til vægt). 4. Bly som fordelende element i stål med op til 0.35% bly i relation til vægt, aluminium indeholdende op til 0.4% bly i henhold til vægt samt kobberlegeringer indeholdende op til 4% bly i relation til vægt. DANSK ViewSonic 3 N3246w/N3746w Information vedrørende ophavsret Copyright ViewSonic Corporation, Alle rettigheder forbeholdt. ViewSonic, logoet med de tre fugle, OnView, ViewMatch samt ViewMeter er registrerede varemærker tilhørende ViewSonic Corporation. Friholdelsesklausul: ViewSonic Corporation er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionsmæssige fejl eller udeladelser heri. Heller ikke for tilfældige eller skader som følge af leveringen af dette materiale eller som følge af funktionen og brugen af produktet. Med henblik på stadige produktforbedringer forbeholder ViewSonic Corporation sig retten til at ændre produktspecifikationer uden at give meddelelse derom. Oplysninger i dette dokument kan ændres uden oplysninger derom. Intet af dette dokument må på nogen måde kopieres, reproduceres eller transmitteres uden forudgående, skriftlig tilladelse fra ViewSonic Corporation. Produktregistrering Af hensyn til fremtidige behov og for at modtage yderligere produktinformation, når denne måtte opstå, bedes du venligst registrere dit produkt på: Til dine optegnelser Produktnavn: Modelnummer: Dokumentnummer: Serienummer: Købsdato: N3246w / N3746w ViewSonic LCD TV VS E / VS E N3246w_N3746w_UG_DNH Rev.

9 1C Bortskaffelse af produktet ved afslutningen på dets levetid ViewSonic tænker på miljøet. Når produktet har nået afslutningen på dets levetid, skal du skaffe dig af med det på korrekt måde. Dit lokale affaldsselskab kan give dig oplysnigner om, hvordan dette lader sig gøre. Produktets lamper indeholder kviksølv. Skaf dig af med dem i henhold til lokal lovgivning. ViewSonic 4 N3246w/N3746w DANSK Antenneinstallation 1. Udendørs antenne - jordforbindelse Hvis apparatet er forbundet til en udendørs antenne eller til et kabelsystem, skal du kontrollere, at antennen eller kabelsystemet er jordforbundet for at kunne yde nogen beskyttelse mod spændingsudsving og opbygning af statisk elektricitet. Artikel 810 i "National Electrical Code, ANSI/NFPA 70" indeholder oplysninger vedrørende korrekt jordforbindelse af mast og understøttende struktur, jordforbindelse af antenneledning, tilslutning til jordelektroder samt krav til disse. 2. Lyn For yderligere at beskytte apparatet under uvejr eller, når det ikke benyttes i kortere eller længere tid, skal du fjerne ledningen fra stikkontakten og afbryde antennen eller kabelsystemet. Dette vil forhindre skade på apparatet på grund af lynnedslag og spændingsudsving. Afbryd ikke antennen eller el-ledningen under kraftigt uvejr, idet lynet kan slå ned, mens du holder ledningen, og med alvorlig personskade til følge. Sluk for LCD TV'et og vent på en bedring i vejret. 3. Højspændingsledninger En udendørs antenne bør ikke anbringes i nærheden af højspændingsledninger, elektrisk lys, elektriske kredsløb eller, hvor den kan vælte ned på sådanne ledninger eller kredsløb. Når en udendørs antenne installeres, skal man passe på ikke at røre sådanne ledninger eller kredsløb, da en sådan berøring kan være dødelig. Antenne Jordklemme Elektrisk udstyr Jordklemmer Antenne-afladerenhed Jordledninger Jordelektrodesystem Rengøring af LCD skærmen Kontroller, at LCD TV'et er slukket. Sprøjt eller hæld aldrig væske direkte på skærm eller dæksel. Rengøring af skærmen: 1. Tør skærmen af med en ren, blød og fnugfri klud. Dette fjerner støv og andre partikler. 2. Hvis skærmen stadig ikke er ren, skal du komme en lille smule ikke-ammoniak- eller ikke-alkoholbaseret glasrens på en ren, blød, fnugfri klud og tørre den ren. Reng&oslkomponent-indgangporten. Nedenfor er vist, hvordan en DVD afspillers udgang-komponentsignal installeres. (1) Sådan forbindes der: 1. Forbind højopløsningsignalet Y, Pb, Pr eller komponentsignalet Y, Cb, Cr og DVD afspillerens udgange til TV'ets højopløsningsignals Y, Pb, Pr indgang ved hjælp af tre komponent-signalkabler. 2. Forbind DVD afspillerens lydudgang til TV'ets komponentindgang ved hjælp af lydkablet. (2) Sådan bruges: 1. Vælg højopløsnings signal (HDTV) indgang. 2. Tænd for DVD afspilleren og tryk derefter på PLAY. (6)Audio 2 ind: Forbind lydsignalkilden (DVD afspiller, laser-disk afspiller, VCR optager eller videokamera) til videoen. (7)Video ind: Forbind lydsignalkilden (DVD afspiller, laser-disk afspiller, VCR optager eller videokamera) til lydindgangsportene (venstre og højre). ( HDTV og AV2 Ind deler denne lyd) (8)Lydudgang: Dette udgangsstik kan bruges til andre dives. (9)Analog RF Tuner: Forbind antennen eller CATV kablet til denne 75 koaksialkabelindgang. (10)Digital RF Tuner: Forbind digitalsignalets antennekabel. (11)Lyd: Før lydsignalet fra pc'er gennem denne interface. (12)VGA: Forbind signaler fra pc'er til TV indgangen ved hjælp af VGA signalkablet. Bemærk: Vedrørende forbindelse pc/tv, se nedenstående fig 1. (Fig 1) (1) Tilslutning til pc processorenhed: VGA interface Forbind det medfølgende VGA signalkabel til D-sub interface bag på TV'et (fig 1). Digital interface Forbind DVI signalkablet til det digitale interface bag på TV'et (fig 1). (2) Tilslutning af lydkabel: Forbind det medfølgende pc-lydkabel til TV'ets pclydindgang (fig 1). Bemærk: Hvis der ikke er noget signal på VGA eller DVI skærm, går TV'et automatisk i standby efter 1 minut. ViewSonic 10 N3246w/N3746w DANSK (13)HDMI: HDMI er den førende nye standard inden for digital video og lyd. Til HDMI stikket kan forbindes HDMI udstyr såsom dekoder eller kompatibel DVD-R eller DVD afspiller med HDMI eksport, eller DVI-udstyrede enheder som f.eks. en computer. Du kan således se højopløsningsbilleder i digitalt format på dette TV. (1)Sådan bruges HDMI: 1. Forbind som vist til venstre den ene HDMI til HDMI" porten og den anden til udstyr med HDMI eksport. Vælg T-Linje knappen. 2. Tryk fem gange på videoknappen for at vælge HDMI på fjerbetjeningen (se højre figur) Venstre figur 3. HDMI stik tillader følgende TV og skærmtilstande: SDTV EDTV HDTV VGA 720x576i, 50Hz /720x480i, 60Hz 720x576p 50Hz /640x480p 60Hz 1920x1080i 50/60Hz 1280x720p 50/60Hz 640x480 60Hz Bemærk: 1.Dit TV understøtter HDCP ("High-bandwidth Digital Content Protection"). Dette system beskytter DVD udgang via DVI mod kopiering. Det er et sikkert, digitalt led mellem en videokilde (DVD, pc osv) og dit TV. Indhold kodes ved kilden for at forhindre uautoriseret kopiering. 2.Digitalt udstyr fra forskellige producenter kan have forskellige udgangsstandarder, hvilket kan give problemer med hensyn til TV billedkvalitet. 3.Hvis der ikke spores noget signal fra din HDMI enhed, skal du slukke og tænde igen for denne. 4. Det bedste billede fås ved at indstille din DVD afspiller på en af følgende skærmstandarder:1280x720p 50hz. (14)CA kortindstik: Bruges til digitalt betalingkort og opdateret firmware. (15)S-Video indgang: Forbind S-videokabel til DVD afspiller, laser-disk afspiller, VCRoptager eller videokamera. (16)Videoindgang: Forbind videosignalkilden (pc, DVD afspiller, laser-disk afspiller, VCRoptager eller videokamera) (Lyd er for S-video og video 1). (17)AV 1 índgang: Forbind lydsignalkilden (pc, DVD afspiller, laser-disk afspiller, VCRoptager eller videokamera) til lydindgangportene. DANSK ViewSonic 11 N3246w/N3746w (18)Hovedtelefoner: Hovedtelefoner forbindes til dette stik. (1) Sådan forbindes hovedtelefoner: 1. Når hovedtelefoner tilsluttes, afbrydes TV'ets lyd. Lydstyrken reguleres med VOL knapperne. 2. Tryk på på fjernbetjeningen for at afbryde lyden i hovedtelefonerne.

10 Bemærk: Når en TV kanal eller ekstern AV kilde blokeres via forældrekontrolmenuen, afbrydes også hovedtelefonerne. ViewSonic 12 N3246w/N3746w DANSK Klargøring 1. Anbringelse af TV'et. Anbring TV'et på et tilstrækkeligt ventileret sted og bloker ikke nogen af bagsidens ventilationsåbninger. Anvend ikke åben ild som f.eks. stearinlys i nærheden af TV'et. Undgå høje temperaturer, direkte sollys og regn. Kom ikke nogen form for væske på TV'et. Note: Hvis du vil montere TV'et på væggen, skal du, af hensyn til din og apparatets sikkerhed, bruge de originale hængsler og få det monteret af kvalificerede servicefolk. 2. Strømforbindelse Forbind den ene ende af el-ledningen til "AC indgang" jacken bag på TV'et og den anden ende til en 220V stikkontakt. Hvis du ikke slukker for TV'et og efterlader det i standby, fortsætter TV'et med at bruge en lille mængde strøm. Hvis TV'et ikke skal bruges i længere tid, er det bedst at slukke med kontakten på siden af TV'et samt at tage el-ledningen ud af stikket. DANSK ViewSonic 13 N3246w/N3746w 3. Anbring antennestikket Anbring antennestikket i ANT IND 75 bag på TV'et. Kabel 4. Strøm: Anbring el-ledningen i en stikkontakt med vekselstrøm. 5. Tænd for TV'et: Tryk på strømknappen for at tænde for TV'et. Når TV'et er tændt, lyser indikatoren blåt. Når TV'et er slukket, lyser indikatoren foran på TV'et ravgult. ViewSonic 14 N3246w/N3746w DANSK Fjernbetjening STRØM: Tryk for at tænde/slukke for TV'et. TV'et er aldrig helt slukket, medmindre elledningen fjernes fra et af stikkene. VIDEO Med denne knap vælges AV1, AV2, S-VIDEO, HDTV og HDMI. SCART Med denne knap vælges SCART 1SCART2-AV og SCART 2-S. 0~9 TALKNAPPER Bruges til at vælge TV-kanal. UNDERSIDE Teletekst, undersidefunktion. Kilde Vælg indgangskilde. Tryk flere gange for at vælge TV, PC, SCART, S-VIDEO eller HDMI tilstand alt efter din eksterne kilde. LYD Vælg Mono/ Stereo/Dual fra TV RF indgang. DTV MENU Tryk på denne knap for at se TV menu. DANSK SKÆRM Tryk på denne knap for at se: (1) Kanalnummer, mens der ses et TV-program. (2) Indgangskilden til et givent AV program. TAVS Slår lyden til og fra. PC Se PC tilstand TV Se TV tilstand PRÆ-CH Til at se forudindstillede TVkanaler. PIP Tryk på denne knap for at se PIP/POP skærm. SOV Med denne knap kan du indstille en tidsperiode, hvorefter TV'et selv slukker og går i standby. Tryk flere gange på knappen for vælge antal minutter. Tælleren går fra 0, 30, 60, 90 og 120 minutter. Timeren begynder nedtællingen i henhold til valgte antal minutter, straks skærmen er væk. CH Tryk på eller (eller MENU /) for at bladre gennem kanalerne. Luk Tryk på denne knap for at lukke hovedmenuen. OK Tryk på denne knap for at bekræfte dit valg. Zoom +,-. < > knap Tryk på denne knap for at vælge Brug denne knap til at det ønskede billedformat. bekræfte valg eller til justering af den ønskede parameter. Kan også (4:3, CINERAMA,16:9) bruge til at øge eller sænke lydstyrken. VOL knap Tryk på + eller (eller MENU I menutilstand kan denne ellerr knap for at øge eller knap bruges til at vælge sænke lydstyrken. op/ned og til at skifte TVkanaler. med. MENU Tryk her for at se hovedmenuen. Teletekstfunktionen og dens knapper beskrives på næste side. ViewSonic 15 N3246w/N3746w TELETEKST Teletekst er en informationsservice organiseret på samme måde som et blad, og som tilbydes af nogle TV-stationer ud over deres almindelige TV-programmer. TELETEKST Tryk på TELETEXT. Teletekstskærmen ses. Sluk for teleteksten ved igen at trykke på TELETEKST. MIKS Tryk på MIKS for at lægge teleteksten ind over det normale udsendelsesbillede. Tryk igen for returnere til teleteksttilstand. STØRRELSE Tryk flere gange på STØRRELSE for at se henholdvis den øvre teletekst, den nederste og for at vende tilbage til normal. RØD / GRØN / GUL / BLÅ Brug de FARVEDE KNAPPER til betjening af teletekstsiden. i INFO Tryk på i-info for at se DTV information. INDHOLDSFORTEGNELSE Tryk på INDHOLD for at returnere til hovedindholdsfortegnelsen. UNDERTEKST Tryk på UNDERTEKST for at vælge den næste side markeret som undertekstside (og anmod om den som skærmside. ) FASTFRYS Tryk på FASTFRYS for at holde teletekstsiden fast, mens indholdet studeres. Tryk igen for at returnere til automatisk sideopdatering. AFSLØR Tryk på AFSLØR for at se skjulte ord, f.eks. quiz-svar. Tryk igen for at skjule. SIDEVALG En side kan vælges på to måder: a. Tryk på eller for at øge eller reducere sidetallet med ét ad gangen. b. Indtast sidenummer ved hjælp af talknapperne 0~9. ADGANG TIL UNDERSIDE Når teleksten fylder mere end én side, skal du først trykke på UNDERSIDE og derefter vælge det ønskede sidetal ved hjælp af talknapperne 0~9. DANSK ViewSonic 16 N3246w/N3746w Fjernbetjening installation af batterier Installer batterierne på følgende måde. 1. Fjern batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen. 2. Anbring to AA (1.5V) batterier. Kontroller, at de positive og negative ender passer med indikationen nederst i batterirummet. 3. Sæt batteridækslet på plads igen. ADVARSEL DANSK Brug kun regulære AA batterier. Bland ikke nye og gamle batterier, da dette kan medføre sprækker og lækage brand og personskade til følge. Anbring batterier i henhold til (+) og ( ) markeringerne. Forkert anbragte batterier kan sprække og lække med brand og personskade til følge. Følg lokal lovgivning i forbindelse med bortskaffelse af batterier. Hold børn og dyr væk fra batterier. Fjern batterierne fra fjernbetjeningen, hvis denne ikke skal bruges i længere tid. ViewSonic 17 N3246w/N3746w OSD Funktion Analoge OSD funktioner Sådan bruges menuerne: 1. Tryk flere gange på MENU for at se hver menu. 2. Brug op/ned-markøren til at vælge et menupunkt til at indstille en funktion. 3. Brug venstre/højre-markøren til at åbne undermenu eller aktivere funktionen. 4. Tryk på MENU for at lukke menuen. HOVEDMENU Tryk på MENU for at se hovemenuen. Den indeholder følgende funktioner: billedindstillinger, PIP/POP indstillinger, TV-kanal søgemenu (kun i TV-tilstand) samt pcindstillinger (kun i pc-tilstand).

11 Den muliggør også definering af dine foretrukne i installationsmenuen. Videoindstillinger Se hovedmenuen ved at trykke på MENU. Vælg Video-menu ved hjælp af /. Tryk på OK for at bekræfte. Brug / til at vælge hver funktion. Forudindstil: vælg Personlig, Levende, Standard eller Mild. Personlig åbner for følgende indstillingsmuligheder. Kontrast, Lysstyrke, Farve og Skarphed. Indstil ved hjælp af /. Farvetone: Denne funktion findes kun ved NTSC audio-visulle kilder. Indstil farvetonen ved hjælp af /. Støjreduktion: Når signalet er dårligt, kan du aktivere støjreduktionsfunktionen. Farvetemperatur: Vælg Standard, Varm eller Kold. Tryk på Luk for at forlade Video-menuen. Bemærk: Denne menu forsvinder af sig selv efter et par sekunder uden brug af fjernbetjeningen. Når du indstiller en menufunktion (f.eks. Kontrast), erstattes menuen, som vist, af en undermenu. Tryk på OK for at returnere til Video-menuen. DANSK ViewSonic 18 N3246w/N3746w Lydindstillinger Se hovedmenuen ved at trykke på MENU. Vælg Lydmenuen ved hjælp af /. Tryk på OK for at bekræfte. Brug / til at vælge hver funktion. Balance: Indstil balancen mellem ventre og højre højtaler ved hjælp af Bas: Indstil basniveauet ved hjælp af /. /. /. /. Diskant: Indstil diskantniveauet ved hjælp af SRS WOW: Aktivér eller deaktiver SRS funktionen ved hjælp af SRS er en lydteknologi, som forbedrer lydkvaliteten. Tryk på LUK for at forlade Lyd-menuen. Bemærk: Denne menu forsvinder af sig selv efter et par sekunder uden brug af fjernbetjeningen. Når du indstiller en menufunktion (f.eks. Balance), erstattes menuen, som vist, af en undermenu. Tryk på OK for at returnere til Lyd-menuen. SRS WOW, SRS og er registrerede varemærker for SRS Labs, Inc. Dette produkt er konstrueret ved hjælp af SRS teknologi med tilladelse fra SRS Labs, Inc. DANSK ViewSonic 19 N3246w/N3746w PIP indstillinger Se hovedmenuen ved at trykke på MENU. Vælg PIP-menuen ved hjælp af /. Tryk på OK for at bekræfte. Brug / til at vælge hver funktion. Dual tilstand: Aktivér eller dekativer (PIP/POP) ved hjælp af /. Følgende muligheder findes, hvis du har valgt PIP eller POP på PIP linjen. Position: Brug / til at indstille PIP rammens position på skærmen. Kilde: For at vælge PIP/POP's videokilde, skal du bruge / for at vælge billedets videokilde i PIP/POP rammen (TV eller AV). Du kan indsætte et TV-billede, mens du ser et AV program, eller indsætte et AV billede, mens du ser et TV-program. Videokilde kan også vælges uden menu ved hjælp af fjernbetjeningens AV knap. Valg af lyd: Valg af lydkilde: HOVED (hovedbillede) eller SUB (PIP/POP billede) - brug / for at vælge lydkilde. Tryk på LUK for at forlade PIP menuen. kan du også indstille den autmatiske slukketid. Se hovedmenuen ved at trykke på MENU. / til at vælge hver funktion. Vælg en automatisk skærmtid for menuen. Brug mellem 5 > 10 > 20 > 30 > 40 > 50 sekunder. Menubaggrund: Vælg uignnemsigtig eller gennemsigtig. Pause-timer: Indstil automatisk slukketid. igen. på Sov. Tændt ved hjælp af /. Timing: Vælg pc timing til 1360x768 eller 1280x768. på LUK for at forlade PIP menuen. hovedmenuen ved at trykke på MENU. Vælg TV INSTALLATION menuen ved hjælp af. Tryk på OK for at bekræfte. Brug / til at vælge hver funktion. / Automatisk søgning Vælg Autom. søgning ved hjælp af. Tryk på OK for at se Autom. søgning menuen. du ikke kan finde dit land, skal du vælge Autom. på OK for at se Manuel søgning menuen. / til at vælge program. og tryk på OK. DANSK Vælg det første tegn ved at trykke flere gange på 0~9 og ved at benytte følgende tabel. Gentag proceduren for hvert bogstavfelt. KNAP Afst. a d g j m p s w * TEGN TIL RÅDIGHED -- b c e f h i k l n o q r t u x y # # $ % ^ & v z ) Gem progr.: Her kan man Gemme en kanal på et nyt programnummer eller Indføje en kanal på et allerede eksisterende nummer (den tidligere gemte kanal på dette programnummer flyttes til øverste program). Når en kanal er fundet og har fået navn, skal duved hjælp af vælge Gem progr. funktionen. Brug /, Vælg Gem eller Indføj og tryk på OK for at bekræfte. System: Gør det muligt at skifte lydnorm. Vælg System ved hjælp af. Vælg norm ved hjælp af /. Ændring af lydnormen ændrer også udsendelsessystemet. Det anbefales ikke at ændre lydnormen, hvis man ikke er sikker på lydsystemet. Skip: Gør det muligt at springe en kanal over. Vælg Skip ved hjælp af. Brug /, vælg Aktiveret, og kanalen springes over. Gentag proceduren for at springe andre kanaler over. Finindstilling: Hvis billedet ikke er tydeligt, kan det indstilles. Fælg Finindstilling ved hjælp af. Brug / til at finde et godt finindstillingspunkt. DANSK ViewSonic 23 N3246w/N3746w Manuel søgning: Muliggør manuel søgning. Vælg Manuel søgning ved hjælp af. Start søgning i op- eller nedadgående retning ved hjælp af /. Menuen erstattes med en undermenu, som viser søgningens fremadskriden. Søgningen stopper ved den først fundne kanal. Inden for 3 sekunder ses Manuel søgning menuen. Hvis du vil lagre kanalen, skal du vælge Gem program funktionen ved hjælp af fortsætte som beskrevet på foregående side. Ellers fortsæt søgningen ved hjælp af og /. Hvis du har ændrede System, Skip, Finindstilling funktioner, eller hvis du har påbegyndt en Manuel søgning, skal du vælge Gem program funktionen ved hjælp af / og fortsætte som ovenfor nævnt for at lagre dine ændringer. Tryk på LUK for at forlade TV-installation menuen. Bemærk: Denne menu forsvinder af sig selv efter et par sekunder uden brug af fjernbetjeningen. ViewSonic 24 N3246w/N3746w DANSK Digitale OSD funktioner Dette apparat har digitalt TV med "UK/Pan Europe DVB-T"-systemet, hvor man betaler i henhold til, hvad man ser. Yderligere oplysninger findes i brugsanvisningen, som fulgte med din CAM. For at bruge CAM, skal du trykke på udløserknappen og fjerne "dummy"kortet.

12 Når CAM ikke bruges, foreslår vi, at "dummy"-kortet anbringes i CAM-indstikket. Nedenstående er en digital TV OSD menu. Hvis du ikke ved, hvordan man bruger alle OSD funktionerne, kan du trykke på "i" på fjernbetjeningen for yderligere information. Førstegangs-installation Når systemet aktiveres første gang, forsøger referenceprogrammet at konfigurere sig selv for første gang. Dette kaldes "førstegangs-installation". Herefter spørges brugeren, om han ønsker at foretage en automatisk tuning efter tjenester. Automatisk tuning beskrives senere hen i denne manual. Når den automatiske tuning er udført, og tjenester fundet, vælges det laveste tjenestenummer, og et banner, der beskriver tjenesten, ses. En bruger kan have valgt ikke at udføre automatisk tuning eller, der er ikke fundet nogen tjeneste ved automatisk skanning. I så tilfælde kan brugeren benytte "Hovedmenuen" til at skanne automatisk igen eller til at udføre en manuel skanning. Med referenceprogrammet kan brugeren også udløse en "førstegangsinstallation". Denne facilitet findes i "Hovedmenuen" under "Installation". Hovedmenu Kanalliste Foretrukne Guides Indstillinger Ensartet interface Der findes en "Hovedmenu", hvor brugeren kan konfigurere elementer fra referenceprogrammet. Ved "normal kiggen" kan brugeren åbne "Hovedmenuen" ved at trykke på "DTV MENU". "Hovedmenuen" er hierakisk opdelt i kategorier, så den passer til skærmen. Kanalliste Referenceprogrammet kan konfigureres udelukkende til TV, radio og dataservice. Funktionen kaldes "kanalliste-modellen". Ved hjælp af konfigurationsdialogen kan brugeren vælge en kanallistetilstand. Det er tilladt at vælge en kanallistetilstand, som ikke indeholder nogen tjeneste. Når kanallistetilstanden er aktiveret, vil fjernbetjeningens program-op-og-nedknapper kun vælge tjenesterne i den nuværende kanallistetilstand. Alle EPG'ere viser kun disse tjenester i den nuværende kanallistetilstand. Det er stadig muligt at vælge en tjeneste ved hjælp af tjenesten, selvom den ikke hører til den nuværende, valgte kanallistetilstand. Bemærk, at hvis brugeren har valgt en foretrukneliste, så fungerer kanallistetilstanden som filter på toppen af den valgte foretrukne liste. Tryk på VÆLG på fjernbetjeningen for at tune til den fremhævede kanal. Tryk på MENU for at lukke denne skærm. DANSK ViewSonic 25 N3246w/N3746w Rediger foretrukne-lister Med en foretrukne-liste kan brugeren vælge et undersæt af tjenester, han anser for foretrukne. Med referenceprogrammet kan brugeren have op til fem forskellige foretrukne lister. Foretrukne lister findes i foretruknedialogen, som kan åbnes ved at trykke på foretrukneknappen i kanallistedialogen og via hovedmenuen. Tryk på VÆLG på fjernbetjeningen for at tilføje kanalen til den fremhævede foretrukneliste. En ikon angiver, hvilken foretrukne-liste en given kanal findes på. Guides Nuværende/Næste EPG Listeroversigt EPG Tidsrumoversigt EPG Nuværende/Næste EPG En EPG dialog gør det muligt for brugeren at se det nuværende og næste program på hver tjeneste. I dialogen ses en liste over kanaler og de korresponderende nuværende og næste programmer. Brugeren kan navigere op og ned ad listerne og fremhæve enten det nuværende eller det næste program. Information om de fremhævede programmer ses ved at trykke på "Info". Informationen omfatter programmets start- og sluttider, programtypen i parentes og en kort beskrivelse af programmets indhold. Man kan vælge en ydelse ved at fremhæve et program på "Nu"-listen og herefter trykke på "VÆLG". Ved at trykke på "UNDERTEKST" kan brugeren vælge en genre for at fremhæve begivenheder med den fremhævede genre i EPG. Nuværende/næste EPG kan ikke åbnes, hvis der ikke findes nogen service. Listeoversigt EPG Brugeren kan oprette en programoversigtsliste. Tidsrumoversigt EPG Udviddet EPG oversigtsinformation findes i listeformat, enten på et banner for den nuværende ydelse, eller som fuldskærmdialog med flere ydelser. Indstillinger Konfiguration Sprog Installation Konfiguration Tidszone: Tryk på HØJRE/VENSTRE for at vælge tidszonen, du befinder dig i. Tryk på MENU for at lukke skærmen (Inc.GMT/CET). DST: Tryk på HØJRE/VENSTRE for at vælge eller fravælge DST tilstand. Tryk på MENU for at lukke skærmen. Undertekst: Tryk på HØJRE/VENSTRE for at vælge standard undertekstsprog eller for at deaktivere for undertektster. Tryk på MENU for at lukke skærmen. Bemærk venligst, at dette kun gælder programmer, hvor undertekster kan slås fra. Tryk på MENU for at lukke ViewSonic 26 N3246w/N3746w DANSK Banner: 2/4 sekunder. Foretrukne tilstand: Tryk på HØJRE/VENSTRE og vælg herefter din foretrukne tilstand MENU for at lukke denne skærm. Mindst én foretrukken kanal skal vælges, inden foretrukne aktiveres. Kanalliste: Tryk på HØJRE/VENSTRE og vælg herefter kanallistetilstand. Du kan se alle kanaler, kun TV, kun radio eller kun tekst. Tryk på MENU for at lukke denne skærm. Forældreindstillinger: Tryk på VÆLG for at åbne forældrelåsmenuen. Tryk på MENU for at lukke denne skærm. Hvis du ikke kan finde ud af at bruge ovennævnte funktioner, kan du trykke på "i" på fjernbetjeningen for yderligere information. Tryk på "i" igen for at lukke. DANSK ViewSonic 27 N3246w/N3746w Sprogindstillinger System: Bruges til at ændre systemsproget, som benyttes i alle menuer og dialoger. Bemærk : Europæiske systemsprog omfatter: engelsk, tysk, fransk italiensk, spansk, dansk, norsk, svensk, finsk, portugisisk, polsk og hollandsk. Lyd: Viser en dialog, hvor det foretrukne sprog kan indstilles. Dette sprog vil blive brugt på alle kanaler, hvor det forekommer. Undertekst: Viser en dialog, hvor det foretrukne sprog kan indstilles. Dette sprog vil blive brugt på alle kanaler, hvor det forekommer. Nuværende: Viser en dialog, hvor det foretrukne sprog kan indstilles. Dette sprog vil blive brugt på den nuværende, valgte kanal. Bemærk venligst, at kun sprog, der forekommer på den nuvalgte kanal, vises. Installation Automatisk søgning Manuel søgning Førstegangsinstallation Autmatisk søgning Automatisk Søgning er referenceprogrammets evne til at skanne alle frekvenser for ydelser.

13 Under udførelsen af en automatisk tuning vælges ingen ydelser. Der ses en dialog under den automatiske tuning, som viser skanningens fremadskriden. Hvis brugeren annullerer en automatisk tuning, benyttes en tidligere ydelsesliste, hvis en sådan er lagret. Når den når ydelseslistens laveste nummer, vender den tilbage til "normal kiggen fjernsyn". Referenceprogrammet kan understøtte op til 70 ydelser på én gang. Tryk på OK på fjernbetjeningen, hvorefter den automatiske søgning starter. Ved valg af automatisk søgning ses nedenstående: Vil du starte automatisk søgning? Din tidligere kanalliste annulleres. Manual search Ja Nej DANSK ViewSonic 28 N3246w/N3746w Manuel søgning Manuel tuning: Kanalnummer: Signalkvalitet: Signalniveau Med manuel søgning kan brugeren skanne en individuel kanal (frekvens) for ydelser. Brugeren kan udføre en manuel tuning ved at vælge en funktion på "Hovedmenu". Når der foretages en manuel tuning, kan der ikke vælges nogen ydelse. Brugeren indtaster kanalnummeret, der skal skannes. Kun kanaler, understøttet af tuneren, kan indtastes. Den manuelle tuningdialog viser en bjælke, der indikerer den nuværende, valgte kanals signalkvalitet og -styrke. Herefter kan brugeren skanne den valgte kanal for ydelser. En separat dialog viser fundne ydelser. Nyligt opdagede ydelser indføres på den nuværende ydelsesliste. Brugeren kan afbryde tuningen. I så tilfælde ses der bort fra nyligt funde ydelser. Når en manuel tuning er udført, prøver programmet at vælge den tidligere valgte ydelse og vende tilbage til "normal kiggen fjernsyn". I tilfælde uden en tidligere valgt ydelse søger programmet at vælge ydelsen med det laveste nummer. Referenceprogrammet kan understøtte op til 70 ydelser på én gang. I firkanten skal du trykke 0 til 9 for at vælge et kanalnummer og for at starte kanalsøgning. Tryk på MENU for at lukke skærmen. Førstegangsinstallation Vælg denne for at vende tilbage til den oprindelige tilstand. Du kan vælge land ligesom første gang, du installerede. Du kan påny søge kanaler. Når du vælger dette, ser du følgende: Er du sikker på, du vil slette alle kanaler og indstillinger for en førstegangsinstallation? Common Interface JA NEJ DANSK ViewSonic 29 N3246w/N3746w Ensartet interface Hvis der ikke er indsat et CA modul, viser systemet "Ingen ensarted interfacetilstand sporet". Hvis der er indsat et CA modul uden smart-kort, viser systemet "Indsæt dit smart-kort". Hvis der er indsat et CA modul med et smart-kort, ses CI menuen. Brugeren kan læse smart-kortet med denne menu. De viste data afhænger af CA leverandøren og smartkort-udgaven. ViewSonic 30 N3246w/N3746w DANSK Indgangsvalg Valg af AV kilde: For at vælge den ønskede indgangskilde, skal du trykke på KILDE for at se valgmenuen. Brug / til at vælge hver indgangskilde. Tryk på OK for at se den ønskede indgangskilde. Valg af indgangskilde i PIP/POP tilstand For at vælge den ønskede indgangskilde i PIP/POP tilstand, skal du trykke på KILDE for at se valgmenuen. Brug / til at vælge enten MP kilde (for at modificere hovedbilledkilden) eller PIP kilde (for at modificere PIP kilde). Tryk på OK for at se valgmenuen i PIP tilstand. Brug / til at vælge indgangskilde. Tryk på OK for at se den ønskede indgangskilde. DANSK ViewSonic 31 N3246w/N3746w PC tilstand - OSD instruktion Hovedmenuen i pc-tilstand er anderledes end den i TV-tilstand. Vælg pc som hovedindgang. PC indstillinger Se hovedmenuen ved at trykke på MENU. Vælg PC menu ved hjælp af. Tryk på OK for at bekræfte. Brug / til at vælge hver funktion. H-position: Brug / til at bevæge billedet vandret på skærmen. V-position: Brug / til at bevæge billedet lodret på skærmen. Fokus: Juster for at forbedre billedkvaliteten. Autom. indst.: Denne funktion er til automatisk indstilling af VGA indgangen. Tryk på / for at begynde indstillingsprocessen. Farvetemp: Til indstilling af den ønskede farvetemperatur. Tilbagestilling: Returner til standardindstillinger. Tryk på OK for at returnere til standardindstillinger. ViewSonic 32 N3246w/N3746w DANSK Tillæg Tips Skærmbeskyttelse For at undgå varig skade på skærmen, må du ikke bruge noget rengøringsmiddel, der kan ridse skærmen. Træk el-ledningen ud af stikket, inden du rengør skærmen. Tør skærmen og dækslet af med en ren tør klud. Hvis du ønsker skærmen endnu renere, kan du bruge en ren, fugtig klud. Det anbefales at bruge et rengøringsmiddel specielt beregnet til LCD skærme. Brug ikke flydende rensemiddel eller spray. Advarsel mod mobiltelefoner Mobiltelefoners elektromagnetiske bølger kan forvrænge billede og lyd. Derfor bør du gå væk fra TV'et, når du taler i mobiltelefon. Bortskaffelse Vi er meget opmærksomme på miljøbeskyttelse, og dette apparate indeholder genbrugelige materialer. Når du skiller dig af med apparatet, så kan professionelle virksomheder skille det ad og fjerne genbrugelige dele og på den måde minimere mængden af materialer, der skal smides væk. Skil dig af med det gamle apparat i henhold til lokale regulativer. DANSK ViewSonic 33 N3246w/N3746w Produkt-specifikation Apparat Emner LCD Panel Skærmstørrelse Højdebreddeforhold Opløsning TV-funktion TV-tuningssystem Lydsystem SCART Video-indgange AV1 S-video HDTV AV 2 PC kortindstik PCMCIA x 1 Signalindgang Plug & Play kompatibel Indgangsfrekvens Anbefalet Lydindgang Lydudgang: V/H Lydudgang Analog: D-Sub 15 pin (separat) DDC 2B Analog: FH:31.5kHz to 50kHz, FV:60Hz to 75H Analog: 1360x768 (60Hz) Brugt som stereohovedtelefon minijack (3.5 ø) Højtaler (indbygget): 2 x 10W højtalere Hovedtelefoner: Minijack for stereo (3.5ø) Linjeudgang (RCA L/R) DANSK 32" / 37" Widescreen LCD TV Specifikation 32" / 37" TFT-LCD skærm 16: x 768 (WXGA) PAL B/G, D/K, I og SECAM L/L' (multi-europa) Nicam/a2 (RGB+CVBS) x1, (S-Video + CVBS ) x 1 RCA (sammensat) x 1 S- Video x 1 YPbPr x 1 RCA (sammensat) x 1 Lyd V/H x 1 (deler) Lyd V/H x 1 (deler) PC tilstand VægmonteringsVESA 32":200*200 mm 37": ( )*200 mm dimension Strømforsyning AC100V~240V, 50/60Hz Strøm Strømforbrug Dimensioner Vægt Reguleringer Tilbehør 32": <180W 37": <250W B x H x D (med fod) 32": 810*605*236 (mm) 37": 951x694x285 (mm) KG(UDEN 32": 16.

14 6 kg 37": 23.5 kg TILBEHØR) CE, SASO, Gost-R Fjernbetjening med batterier (AAX2), AC el-ledning, UG, QSG, Scart-kabel, AV-kabel ViewSonic 34 N3246w/N3746w Forudindstilling af timertilstand (Forudindstillet til VESA) TILSTAND STANDARD HÅNDTERING AF HØJDEBREDDEFORHOLD OPLØSNING 70Hz 60Hz 75Hz VESA VESA VESA MAC VESA VESA VESA 75Hz 60Hz 75Hz 75Hz 60Hz 75Hz 60Hz 60Hz NTSC DVD DANSK FS*FULDSKÆRM 1366x x x x x x x x x x x x x x x x x 768 AR HØJDEBREDDEFORHOLD 1366x x x x x x x x x x x x 768* 1024 x 768* 1024 x 768* 1024 x 768* 1366 x x I(60Hz) 480p(60Hz) 576I(50Hz) 576p(50Hz) 720p(50/60Hz) 1080i (50/60Hz) PAL DVD Advarsel: Computerens skærmkort på ikke overskride disse billedgenskabelsesfrekvenser, idet det i givet fald kan forvolde varig skade på LCD'et. Bemærk: Produktspecifikationerne kan ændres uden meddelelse derom. ViewSonic 35 N3246w/N3746w Fejlfinding Foretag venligst disse enkle tjek, inden du tilkalder en servicetekniker. Disse tips kan nemlig spare dig for tid og penge, da betaling for modtagerinstallation og justering af brugerkontroller ikke er dækket af garantien. Symptomer Hvad der skal tjekkes og gøres "Spøgelses-" eller dobbeltbillede Ingen strøm *Kan skyldes antennehindringer på grund af højhuse og bakker. En stærk retningsantenne kan forbedre billedet. *Kontroller, at TV'ets AC el-ledning sidder i stikkontakten. *Fjern ledningen fra stikkontakten i 60 sekunder. Anbring den herefter igen og tænd for TV'et. *Tjek antenneforbindelsen bag på TV'et og se, om den er ordentlig forbundet til TV'et. *Muligvis senderproblemer. Prøv en anden kanal. *Juster kontrast og lysstyrke. *Tjek billedtekst. Nogle TEKST-tilstande kan blokere skærmen. *Øg lydstyrken. *Tjek, om TV'et står på Tavs. Tryk på knappen på fjernbetjeningen. *Indstil kontrast, farve og lysstyrke. *Nogle gange opstår der dårlig billedkvalitet, når der forbindes og aktiveres et S- VHS kamera eller billedbåndoptager samtidig med en anden ydre enhed. I så fald skal du slukke for en af de andre ydre enheder. *Tjek antenneforbindelsen *Kan skyldes elektriske forstyrrelser (f. eks. fra en hårdtørrer, et neonlys i nærheden osv). *Sluk for det pågældende udstryr. ikke på *Tjek, om batterierne virker. Udskift om nødvendigt. *Rengør TV'ets fjernbetjeningsføler. *Du kan stadig bruge knapperne foran på TV'et. *Vælg TV-tilstand for at sikre, at fjernbetjeningen er i TV-tilstand. 36 N3246w/N3746w Ikke noget billede Godt billede, men ingen lyd God lyd, men dårlig farve Dårligt billede Sne og støj Vandret, prikkede linjer Fjernsynet reagerer fjernbetjeningen ViewSonic DANSK Ordliste Lyd- / videoindgange Anbragt bag og foran på modtageren bruges disse stik (RCA fonotypestik) som indgange for lyd- og videosignaler. De er konstrueret til brug med VCR (eller andet tilbehør) for at modtage højere billedopløsning og give lydforbindelser. S-videoindgang Muliggør direkte tilslutning til højopløsnings videokilder såsom Super VHS videokassetteoptager, laser-disk afspiller osv. Giver bedre billedopløsning, skarphed og klarhed. HDTV indgang Muliggør tilslutning af højopløsningsindgang såsom DVD afspiller, HDTV TV fra komponentindgang og givere bedre funktion og skarphed. Videoudgange Videoudgange til brug for ekstern højtaler for at få bedre lyd. Menu En oplistning på skærmen af funktioner, der kan indstilles af brugeren. RF Radiofrekvens eller moduleret signaldesign til transport af TV-udsendelser. Pausetimer Funktion, med hvilken man kan indstille en tid, efter hvilken TV'et selv slukker. DANSK ViewSonic 37 N3246w/N3746w Kundestøtte For teknisk støtte eller produktservice: Se nedenstående oversigt eller kontakt din forhandler. Bemærk: Du skal opgiver produktserienummer. Land/region Østrig Belgien Danmark Finland Frankrig Tyskland Irland Italien Luxembourg Holland Norge Portugal Rusland Spanien Sverige England Websted www. viewsoniceurope.com.au/ www. viewsoniceurope.com/befr/ com/fi/ com/lu/ com/es/ Telefon ViewSonic 38 N3246w/N3746w DANSK BEGRÆNSET GARANTI VIEWSONIC LCD TV Hvad dækker garantien?: ViewSonic garanterer, at dets produkter i garantiperioden og ved normalt brug er fri for fejl med hensyn til materialer og arbejdsudførelse. Hvis det i garantiperioden viser sig, at et produkt er defekt med hensyn til materialer og arbejdsudførelse, vil ViewSonic som eneste mulighed reparere eller ombytte produktet med et lignende produkt. dækker garantien ikke?: 1. Skade, forværring eller fejlfunktion som følge af: a. Ulykke, misbrug, negligering, ild, vand, lyn eller andre naturhandlinger, uautoriseret ændring af produktet eller, hvis instruktionerne, der følger med produktet, ikke er fulgt. b. Reparation eller forsøg på reparation af nogen, der ikke er autoriseret af ViewSonic. c. Skade på produktet under forsendelse. d. Flytning eller installation af produktet. e. Eksterne årsager såsom elektriske spændingsudsving og fejl. f. Brug af dele, som ikke opfylder ViewSonic's specifikationer. g. Almindeligt slid. h. Ethvert andet tilfælde, som ikke relaterer sig til en produktfejl. 3. Ethvert produkt med en tilstand almindeligt kendt som "efterbillede" (et statisk billede, der ses på skærmen i længere tid). 4. Flytnings-, installations- og andre servicebetalinger. 5. Ved montering på væg, skal følgende bemærkes: a. Tilbehøret, som følger med dette produkt, passer kun til dette. b. Når produktet monteres på væggen, forbliver huller og faste skruer i denne.

15 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) c. Væggens farve kan ændre sig, hvis produktet er monteret i længere tid. Service: 1. For oplysninger vedrørende service i garantiperioden skal du kontakte ViewSonic Customer Support på Husk at oplyse serienummer. 2. For at opnå service under garantien, skal du fremvise og oplyse (a) den originale købsseddel, (b) dit navn, (c) din adresse, (d) beskrivelse af problemet samt (e) produktets serienummer. 3. Bring eller send produktet mod forudbetalt forsendelse og i dets originale indpakning til et autoriseret ViewSonic servicecenter eller til ViewSonic. 4. Kontakt ViewSonic for yderligere oplysninger eller for at få oplyst navn på nærmeste ViewSonic servicecenter. Begrænsning af underforståede garantier: Ingen udtrykte eller underforståede garantier går ud over, hvad her er nævnt - herunder underforstået garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. DANSK Skader, der ikke er dækket: ViewSonic's ansvar er begrænset til udgifter til produktets reparation eller ombytning. ViewSonic er ikke ansvarlig for: 1. Skade på anden ejendom på grund af fejl ved produktet, skade på grund af besvær, brug af produktet, tab af tid, tab af fortjeneste, tab af forretningsmuligheder, tab af goodwill, ødelæggelse af forretningsforhold eller andre kommercielle tab, selvom der er oplyst om muligheden for sådanne skader. 2. Enhver anden skade - tilfældig, indirekte eller andet. 3. Krav mod kunden fra trediemand. Indvirkning fra statslov: Denne garanti giver dig specifikke, juridiske rettigher, ligesom du kan have andre rettigheder, som varierer fra stat til stat. Nogle stater tillader ikke begrænsninger i gældende garantier og/eller tillader ikke udelukkelse af tilfældige eller indirekte skader. I så tilfælde gælder ovennævnte begrænsninger og udelukkelser ikke dig. Salg uden for U.S.A. og Canada: Kontakt din ViewSonic eller din lokale ViewSonic forhandler vedrørende garanti og service på ViewSonic produkter solgt uden for U.S. A. og Canada. Garantiperioden for dette produkt på fastlands-kina (eksklusive Hong Kong, Macao og Taiwan) følger betingelserne på vedligeholdelsesgarantibeviset. ViewSonic 39 N3246w/N3746w ViewSonic Q41T A.

Din brugermanual VIEWSONIC N3246W http://da.yourpdfguides.com/dref/3693569

Din brugermanual VIEWSONIC N3246W http://da.yourpdfguides.com/dref/3693569 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Elektrisk sikkerhed 1 Sikkerhed ved 1 installationen Sikkerhed ved 1 rengøringen Særlige bemærkninger til 2 LCD-skærme Emballagens indhold 2 Installationsvejledning 3 Placering

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller..

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller.. Indholdsfortegnelse Advarsler...2 Advarsler mht installation...2 Advarsler mht tilslutning af strøm...2 Advarsler mht vipning...3 Advarsler mht vedligeholdelse...3 Advarsler mht Transport...3 Pakkeindhold...4

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio.

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio. 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt. Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning Original udgave: Maj

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver. løsninger. udslip. Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2

Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver. løsninger. udslip. Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2 GN Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver løsninger Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2 udslip Standby-strøm Off er ikke Off Standby-strøm Standby-strøm er den elektriske strøm, der

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615 DFT-2615 Betjeningsvejledning LCD Farve TV DFT-2615 Du får størst fornøjelse af dit nye TV, hvis du inden ibrugtagningen læser denne betjeningsvejledning og sætter dig ind i apparatets rette betjening.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 Sådan tilslutter du din Stofa boks til dit tv 5 Sådan sætter du Stofa kortet i boksen 6 Nu er Stofa boksen

Læs mere