Gæster: Konsulent Kim Uldahl Pedersen, DGU og Hanne Jacobsen deltog under pkt. 5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gæster: Konsulent Kim Uldahl Pedersen, DGU og Hanne Jacobsen deltog under pkt. 5."

Transkript

1 Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 19. maj 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen (JLO) Ulla Køpfli (UK) Niels Thyssen (NT) Morten Nielsen Olesen (MNO - suppleant) Jan Lauridsen (JL - golfmanager) Fraværende: Anne Terndrup (suppleant) Gæster: Konsulent Kim Uldahl Pedersen, DGU og Hanne Jacobsen deltog under pkt Godkendelse af referat fra 13. april 2015 Godkendt og underskrevet 2. Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet Ingen indsigelser 3. Orientering fra a) Formanden JL og HC har (15.4) deltaget i kursus under Sport og fritid om foreningsdrift. Golfens dag (19.4) var en stor succes. Hele arrangementet klap- pede. 4 klub samarbejdet holdt kursus i konflikthåndtering i Odder (21.4). Mollerup godt repræsenteret. Vi har haft møde mellem bestyrelsen og personalet (29.4). Møde med NRGI og Aarhus Kommune (6.5). NRGI vil lægge et kabel, som kommer til at berøre hul 6. Kabelføringen bliver om- trent på vejen ved out of bounds. NRGI lovede at vente til efter vores afslutningsmatch, således at det bliver til mindst mulig ge- ne. b) Golfmanageren 1

2 Sekretariatet har ansat en studiejobber i ca. 2 måneder til aflast- ning og hjælp i dagligdagen. Status på greenfeeindtæger er, at der har været et mindre fald på 18 hullers banen. Driving Range og par 3- banen som budgette- ret. c) Udvalgene Erhvervs- og sponsorudvalget (HC): o Arbejder på projekt med en Mollerup app, som kan højne serviceniveauet. o Kigger på nye koncepter for sponsorarbejde o Trekantsturneringen er aflyst for i år. Trivselsudvalget (NT): o Holdt infomøde for nye medlemmer 8 fremmødte af 64 nye medlemmer. Nyt tiltag efter sommerferien. o Medlemmer har rost nyhedsniveauet. Husudvalget (NH): o Reparation af fliser i omklædningsrummene laves i næ- ste uge. Medlems- og Baneservice (UK): o Baneservice er positivt modtaget. De har prioriteret start området og sørger for at hjælpe til med at få folk godt af- sted. De har fungeret rigtig godt i primetime at få sat folk sammen i 3- og 4- bolde. 4. Økonomi, herunder: a) Status pr. ultimo april 2015 Der forelå ledelsesrapport fra econta. April måned 2015 har bu- get- og resultatmæssigt været tilfredsstillende. Ledelsesrapporten fik ros for at være overskuelig og velstruktu- reret. b) Likviditetsbudget Likviditetsrapporten fra econta blev gennemgået. c) Budget for Medlems- og baneserviceudvalg Medlems- og baneservice udvalget er oprettet efter generalforsamlin- gen og derfor ikke med i det oprindelige budget. Der forelå et budget- forslag på kr Vedtaget. d) Ny kontoplan Der forelå et udkast fra econta til ny kontoplan. Det blev besluttet, at Poul (intern revisor), Claus (Econta) og JL arbejder videre med konto- planen, der skal indeholde et arts- og et afdelingsregnskab. Skal ligele- 2

3 des opdeles i drift og innovation. Forelægges til godkendelse på næste BM. e) Procedurer vedr. regninger AT og JL har udarbejdet et forslag til godkendelse af regninger. Det blev gennemgået og godkendt. Der arbejdes videre på procedurerne. 5. Golfspilleren i centrum Kim fra DGU var inviteret til at gennemgå resultaterne fra Golfspilleren i Centrum. Et værktøj, der indsamler data fra medlemmer og gæstespille- re vedr. deres oplevelse af Mollerup Golf Club. Antal medlemsbesvarelser i 2014 var 551, som er et seriøst og repræ- sentativt materiale at arbejde videre med. Bestyrelsen vil gerne have mulighed for at benchmarke med minimum 3 andre klubber, som vi kan sammenlignes med. Der er mange, der har kommenteret enkelte punkter i deres svar, som vi fremover vil fremsende til relevante udvalg, som så vil svare tilbage. Et punkt vi skal have stor fokus på, er konceptet for modtagelse af vores nye medlemmer. Jf. besvarelser for de, der har meldt sig ud af MGC. Her kan vi hente inspiration hos DGUs begynderforløb. Golfspilleren i Centrum indeholder ligeledes lister med medlemmer, der tilbyder forskellige former for frivilligt arbejde i klubben. Vigtigt at den gennemgås og de får en henvendelse. Konklusionen er, at Golfspilleren i Centrum vil blive brugt på kommen- de BM med uddybende møder 2 gange årligt. 6. Banen og banens tilstand I de seneste uger er der kommet en del bemærkninger om ba- nens tilstand, som bl.a. er påvirket af det kolde forår. Der er ydet et stort stykke arbejde fra alle sider, der har resulteret i en del reparationer og oprydning rundt om på banen. Det har haft stor positiv effekt. Der har været en gennemgang af banen, og der vil fremkomme et oplæg med gode ideer til forbedringer m.m. Der er kommet forslag fra medlemmerne vedr. banen, som sammen med Ulrik vil blive gennemgået. Der vil blive lavet en plan for de næste 2-3 måneder, med de vigtigste opgaver. Hul 6 har 1. prioritet. Der bruges megen energi på at finde frem til en løsning på problemet. Konklusionen er, at det nok er nød- vendigt med en opgravning forskellige steder, for at finde frem til problemet. US og JLO arbejder på højtryk for at få løst pro- blemet sammen med de implicerede parter. Bunken af jord ved hul 10. Vi har fået forbud mod at dumpe jor- den ved hul 4 s teested. Så nu fjernes kørepladerne der ligger på tværs på hul 4. Der er stankelbenslarver på greens. De laver små huller i 3

4 greens. Det har vi ikke haft i MGC før. US har forhørt sig og kan begynde forebyggelse mod nye larver til efteråret. US vil forsøge at topdresse greens ca. en gang om ugen. Det gør, at spillet generes mindst muligt. US og JLO har haft besøg fra Tyskland vedr. en ny vandboring. Mødet var positivt. JLO afventer tilbud fra Tyskland. 7. Organisationsudvikling i MGC a) Forretningsordenen Den nye forretningsorden blev godkendt og underskrevet. b) Drøftelse af mission, vision og strategi. Drøftet på sidste møde. Skal finpudses og det er sidste chance for input. c) Årshjulet for bestyrelsen Udkast til årshjul blev gennemgået. Årshjulet angiver centrale temaer, som bør have særlig opmærksomhed i årets løb. Som udgangspunkt afsættes tid til en tematisk drøftelse i den pågældende måned. Alle udvalg har ligeledes en årlig kvalitetsvurdering, der i flere tilfælde logisk vil falde sammen med et tema. Banen og baneudvalget vil være tema på junimødet. d) Code- of- conduct Udkast til Code- of- conduct blev gennemgået. Behandles på næste møde. 8. Klubbens udvalg a) Oprettelse af pælemarkeringsudvalg Det fremsendte forslag udgår, da der er tale om et underudvalg/en ar- bejdsgruppe, som ikke kræver bestyrelsens godkendelse. b) Indstilling af medlemmer til udvalgene Der forelå følgende indstillinger: Udvalg Formand Indstillet af formanden Baneudvalg Jesper Lorent- zen Ulrik Sørensen Husudvalg Niels Halleløv Jørgen Østergaard Nielsen Jakob Søholt Jan Lauridsen Erhvervs- og spon- sorudvalg HC Ralking Valgt af og blandt sponsorerne (3 medlemmer): Per Røddik Morten Olesen Hans Secher Udpeget af formanden: Jan Lauridsen 4

5 Brian Sejr Begynderudvalg Niels Halleløv Merete Grønvold Hanne Fredensborg Lars Fredensborg Lotte Halleløv Marianne Ørntoft Finn Andersen Claus Nielsen Ellinor Carstensen Uffe H. Vithen Martin Have Turneringsudvalg Knud Høgh Ernst Hamann Preben Højfeldt Merete Grønvold Niels Halleløv HC Ralking Marianne Maegaard Hanne Jakobsen Sportsudvalg Marianne Mae- gaard Sportsudvalget: Juniorudvalget: Henrik Vinde Trivsels- og infor- mationsudvalg Niels Thyssen Eliteudvalget: Carsten Riber (holdkaptajn) Jens Schwartz (holdkaptajn) Andre Køpfli (holdkaptajn) Ulla Køpli (holdkaptajn) Thomas Maegaard (information og presse) Katrine Jørgensen (spillerrepræ- sentant) Rasmus Djernis (spillerrepræsentant) Trivselsudvalget: Erik Bendixen Lotte Halleløv Larry Hansen Redaktionsudvalg: Niels- Eilif Hansen Linda Askjær Keld Larsen 5

6 Medlems- og ba- neservice Ulla Køpfli Medlemsservice: Claus Dahl Jan Lauridsen Baneservice: Julie Andersen Benny Jepsen Børge n. Møller Keld Jakobsen Søren Frøik Peter Martin Indstillingerne blev godkendt. Formanden gjorde opmærksom på, at in- formations- og pressearbejde i sportsudvalget alene kan omfatte intern PR og eksternet kun formidling af resultater. Aktiviteter skal iø koordi- neres med informationsudvalget. Al ekstern kommunikation hører un- der formanden. 9. Forslag fra Juniorudvalget om ændret kontingent for juniorer Der forelå et forslag fra Juniorudvalget om at nedsætte kontingentet for juniorer begrundet i, at antallet af juniorspillere er faldende. Juniorud- valget foreslår at nedsætte kontingentet med virkning fra 1. Juli. Formanden gjorde opmærksom på vedtægterne 6, stk. 1, som fastslår, at det er klubbens generalforsamling, som fastsætter kontingent. Besty- relsen kan således ikke vedtage forslaget som det foreligger. Såfremt Juniorudvalget ønsker forslaget bearbejdet med henblik på generalfor- samlingen, bør dette forberedes i Medlems- og baneserviceudvalget, som varetager spørgsmål om kontingenter. Der fremkom flere forslag til, hvordan man evt. kan fastholde og til- trække flere juniorer. Odder Golfklub har haft stor succes med at til- trække en masse nye juniorspillere. UK tager kontakt til Odder for at høre nærmere. 10. Status på projekter: a) Hul 15 Intet nyt b) Peters gård Intet nyt c) Tordenhytter Intet nyt d) Brøndboring Der er ved at blive indhentet tilbud, jf. pkt. 6. 6

7 11. Driftsoptimering, herunder a) Klubhuset Jytas inviteres til møde om muligheden for at lave en jordvarmeboring tæt på klubhuset. JL indkalder til møde. b) Status på EConta Se pkt Eventuelt Forslag om, at Bestyrelsen besøger Samsø Golfklub, som vandt miljøprisen Interesse for de foranstaltninger, der har gjort det muligt at drive en pe- sticidefri golfbane. 13. Næste møder: Tirsdag 16. Juni. Mødet i august flyttes til tirsdag d. 18. august. 14. Personale og fortrolige sager Intet. Referatet godkendt d. Godkendt af: HC Ralking Niels Halleløv Jesper Lorentzen Ulla Køpfli Knud Høgh Marianne Maegaard Niels Thyssen 7

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 16. juni 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag, den 13. april 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 23. maj 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 2 September 2010

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 2 September 2010 L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 18. årgang Nr. 2 September 2010 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Nyt klubhus med gode rammer for klublivet Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf Club Mollerupvej 7

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 6-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Nyhedsbrev maj - juni 2013

Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nord 1 green Golf er det sjoveste, man kan foretage sig - uden at tage tøjet af Juan Antonio "Chi-Chi" Rodríguez (born October 23, 1935). A Puerto Rican professional golfer 1

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1 Rimmen Medlemsblad for Hirtshals Golfklub 2011-19. årgang nr. 1 Hirtshals Golfklub Bestyrelse og Udvalg 2011 Bestyrelse: Formand: Næstformand: Kasserer: Medlemmer: Redaktion: Bladudvalget: Redaktør: Jens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub,

Læs mere