Inspirationsmateriale til undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til undervisning"

Transkript

1 Inspirationsmateriale til undervisning Udviklet af: Bjarne Friis Pedersen Århus social- og sundhedsskole Oluf Palmes Allé Århus Tlf.: Februar 2010

2 Sammenhæng til FKB/TAK Uddannelsen er relevant til udviklingen af den tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetence (TAK) inden for forskellige jobområder (FKB), som angivet i nedenstående. Moder-FKB FKB 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi TAK Kommunikation, samarbejde og vejledning Tilknyttet øvrige FKB FKB 2688 Patientrelateret service på sygehusene TAK Vejledning til patienter og pårørende FKB 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsnet TAK Den sundheds- og sygeplejefaglige kompetence på sygehusene FKB 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap TAK Kommunikation, samarbejde og vejledning Arbejdsfunktioner Medarbejderne kan bidrage til og aktivt indgå i relationer med borgere, brugere eller patienter, pårørende, kolleger, samarbejdspartnere m.fl., hvor særligt mundtlig kommunikation, samarbejde og vejledning er centrale elementer. Medarbejderne samarbejder om opgaverne med borgere, brugere, patienter og pårørende m.fl. og kan medvirke til at opbygge en samarbejdskultur, der bygger på respekt for de involverede parters holdninger, roller og opgaver. Medarbejderne har kendskab til metoder, der kan bruges både til at forebygge og håndtere konflikter og til voldsforebyggelse. De er i deres daglige arbejde i stand til at minimere konflikter både i deres egen relation til borgerne m.fl. og i relationerne mellem borgere. I relationen til kollegerne kan medarbejderne indgå i og bidrage til en konstruktiv dialog, der tager afsæt i spørgeteknikker, der kan være med til at brede en problemstilling ud og skabe plads til refleksion - eksempelvis i forbindelse med kollegial supervision. Medarbejderne kender gældende lovgivning og retningslinjer for tavshedspligt, oplysningspligt, underretningspligt, selvbestemmelse og magtanvendelse. 1 af 11

3 Kompetencen er udbredt på samtlige arbejdspladser, men udfoldes forskelligt afhængig af den specifikke brugergruppe og arbejdspladstype. Hvor mennesker arbejder tæt sammen vil der opstå uoverensstemmelser uoverensstemmelser kan udvikle sig til konflikt, hvis de ikke håndteres konstruktivt. Alle der arbejder i sundhedsvæsenet såvel primær som sekundær vil på et eller andet tidspunkt stå overfor mennesker kolleger, borgere og pårørende - der er angste, oplever tab (evt. trusler om tab - det være sig fysisk, psykisk eller socialt) eller er i krise. Disse situationer er potentiel udløsende for konflikter. Medarbejdere, der arbejdere med borgere med misbrugsproblemer, demente eller psykisk syge vil også i deres daglige arbejde møde situationer, der potentielt kan være konfliktudløsende. Disse medarbejdere står ofte overfor en særlig udfordring i forhold til at kunne håndtere konflikter med disse borgere. Vær derfor opmærksom på de AMU-uddannelser har udviklet særligt målrettet samarbejde, konflikthåndtering og voldsforebyggelse til de målgrupper. Deltagerforudsætninger Uddannelsen kræver ingen særlige forudsætninger. Derimod er det vigtigt, at deltagerne er indstillede på at bringe erfaringer fra arbejdslivet ind i undervisningen. En åbenhed for at se på sig selv og egen konfliktstil i arbejdssammenhænge er også en vigtig faktor, idet udviklingsperspektivet i forhold til konflikthåndtering hænger sammen med en vis form for selvindsigt. Struktur Uddannelsen kan fint stå alene, men da kommunikation er et af de vigtigste redskaber i konstruktiv konflikthåndtering, vil alle kurser, der arbejde med kommunikation være oplagte at medtænke. Eksempler på, hvilke andre uddannelser, uddannelsen kan tænkes i samspil med alt efter jobområde. På tværs af jobområder Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Etablering af selvstyrende grupper Teambuilding for selvstyrende grupper Kommunikation i teams Sygehusområdet FKB 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsnet Vejl. og rådg. af patienter/klienter og pårørende 2 af 11

4 42689 Forebyggelse af vold og konfliktintervention FKB 2688 Patientrelateret service på sygehusene Portører og hosp.serv.ass. kontakt m. psykisk syge Det kommunale område FKB 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi Magt og omsorg Teamorganiseret hjemmepleje Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling FKB 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap Magt og omsorg Samarbejde med pårørende til unge/voksne i døgntilbud Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Forebyggelse af vold og konfliktintervention 1. Ideer til tilrettelæggelse Mange mennesker oplever konflikter som noget negativt. Tidligere erfaringer fra privat- og arbejdsliv kan medføre, at konflikter undgås. Det kan være et bevidst valg eller en ubevidst forsvarsmekanisme der træder i kraft. Derfor er det vigtigt, at deltagerne kommer til at arbejde med deres syn på konflikter. Konflikter er en naturlig del af menneskelig sameksistens, hvorfor det er noget vi alle må forhold os til. At se på eget reaktionsmønster; kamp, flugt, samt følelser, fornuft, sag og person, samt at øve sig i nogle konstruktive metoder til konflikthåndtering kan medføre, at synet på konflikter kan være langt mere positivt og åbent efter et uddannelsesforløb. Konflikter kan opstå på mange niveauer og i mange relationer, fx i det enkelte menneske, mellem mennesker og på et mere overordnet niveau (skal vi have udliciteret pleje til det private eller ej?). Drejer det sig om, at der blandt personalet er uenighed om holdningen til en konkret bruger hvor meget skal man rumme og hvor er grænsen? Så er det selvfølgelig denne uoverensstemmelse, der skal arbejdes med. Et andet almindeligt konfliktområde er borgere og pårørendes klager over pleje og omsorg. Hvordan håndteres en klage over en kollega? Hvordan er det med loyaliteten i forhold til kolleger og på samme tid at optræde lydhør overfor en borger/pårørende? Hvornår skal en klage sendes til nærmeste foresatte? 3 af 11

5 Samlet kan det siges, at det giver rigtig god mening og motivation, at der tages fat i de oplevelser deltagerne kommer med så praksisnært som muligt. I dette inspirationsmaterialet er der for overskuelighedens skyld taget udgangspunkt i et generelt forløb om konflikthåndtering i sosu-arbejdet. Hvis f.eks. hovedparten af deltagerne på forløbet arbejder med demente, misbrugere eller psykisk syge, vil man som underviser skulle medtænke dette i forløbet og i den måde, der arbejdes med de enkelte temaer. Der vil kunne inddrages undertemaer, som specifikt relaterer sig til problemstillinger i forhold til konflikthåndtering i relation til disse målgrupper. Dette kan gøres enten ved at tage særlige temaer op, eller ved at integrere praksiseksempler i undervisningen. Uddannelsen er tænkt som et sammenhængende forløb 3 dage. Splitforløb er muligt. I så fald anbefales det, at der er max en uge til to mellem dagene. Ved splitforløb bliver logbogsarbejdet endnu mere vigtigt. Kommer deltagerne fra samme team eller arbejdsplads giver det mulighed for, at konkrete udfordringer eller konflikter kan behandles, samt at læring og metoder kan implementeres med høj grad af fælles forståelse. Dette kan igen få betydning for transfer til arbejdspladsen. Hvis deltagerne kommer fra forskellige arbejdspladser, og derfor ikke kender hinanden, kan det have den fordel, at de for-forståelser, der kan eksistere i forhold til en kendt kollega ikke følger med. Frirummet kan skabe større åbenhed om emner der ellers kan være vanskeligt at sætte ord på. I det følgende kan du læse noget generelt om undervisningens hovedtemaer: hvordan konflikter kan defineres, hvilke tegn du kan se på deres opståen, samt noget om, hvad der ofte afstedkommer konflikt. Derefter er der er et tema om mennesker i konflikt som inspiration til arbejdet med menneskers forskellige konfliktstile helt kort: kamp, flugt eller at møde konflikten åbent. Endelig er der beskrevet en række metoder til forhåbentlig konstruktiv konflikthåndtering samt forslag til måder at arbejde med et lovgivningsrelateret tema. Temaer Forløbet kan inddeles i følgende temaer Tema 1: Hvad er konflikt og hvilke konflikttyper kender vi? Tema 2: Hvordan opstår og udvikler konflikter sig? Tema 3: Hvordan reagerer mennesker i konflikt? 4 af 11

6 Tema 4: Metoder til konflikthåndtering Tema 5: At være hjælper i andres konflikt Tema 6: Lovgivningen Tema 1: Hvad er konflikt og hvilke konflikttyper kender vi? En oplagt introduktion til uddannelsen er, at lade deltagerne forholde sig til begrebet konflikt. Det kan gøres på den enkle måde, at man udstyrer deltagerne, i grupper, med et stort stykke karton og skriveredskaber til alle, samt stiller spørgsmålet: Hvad er det første, I tænker på, når I hører ordet konflikt? Instruktionen er, at der ikke må tales i de minutter deltagerne skriver deres associationer ned. Når der ikke skrives mere, opfordres der til fri samtale i grupperne om det, der er skrevet ned. Hermed er deltagerne godt i gang med at forholde sig til begrebet konflikt. Ved en plenumrunde kan alle grupperne udtrykke, hvad de tænkte på og talte om. Ofte viser det sig, at de negative associationer er dominerende mange har negative erfaringer med konflikt. Her kan et teorioplæg tage udgangspunkt i, at konflikter både har negative og positive sider. At det ofte er fremkomsten af en konflikt, der gør menneskers interesser og behov tydeligere. Fx, at man ikke oplever medindflydelse på sin arbejdssituation, at man ikke behandles med respekt osv. Konflikter er et vilkår, hvor mennesker arbejder sammen de kan opleves negativt eller positivt, det afgørende er måden, vi håndterer dem på. Og konflikthåndtering kan alle øve sig i. Det vil være naturligt at komme omkring forskellige definitioner på konflikt: Konflikt: (latin conflictus, afledt af confligere: støde sammen) Strid, uoverensstemmelse. Nudansk ordbog, 13. Udgave Konflikt er en uoverensstemmelse mellem to eller flere parter, der fremkalder spændinger i den enkelte. Kilde: Konfliktmægling, Vibeke Vindeløv Konflikt er en situation, hvor to personer, en person og en gruppe eller to grupper føler sig forhindret eller frustreret af den anden part. Van De Vliert Konflikt er en kollision mellem interesser, vurderinger, handlinger eller indstillinger. Edward De Bono Forståelse for de forskellige typer af konflikt kan gøres med en introduktion og eksempler, der tager fat på konflikter som både noget individuelt, noget mellem 5 af 11

7 mennesker/gruppe og noget vi kender på samfundsniveau. At konflikter kan dreje sig om instrumentelle forhold (mål, midler, metoder, strukturer), interesser (ressourcer, tid, arbejde, plads, ting), værdier (personlige eller kulturelle værdier man slås for, menneskerettigheder, religion, politisk overbevisning) og personlige konflikter (identitet, selvværd, loyalitet, tillidsbrud, afvisning). Vigtige pointer i den sammenhæng er at have fokus på, hvad der egner sig til forhandling og problemløsning og hvad der måske ikke gør (Vibeke Vindeløv). Tema 2: Hvordan opstår og udvikler konflikter sig? Konflikt opstår, når vi støder sammen : Det kan være om opgaveløsning, hvordan ressourcer skal anvendes, mangel på medindflydelse, at man ikke føler sig respekteret og anerkendt for de valg, man tager eller forskellige syn på en sag. I et systemisk inspireret perspektiv kan konflikter forstås, som det, at forskellige perspektiver på en sag medfører konflikt. Dermed bliver det at få øje på de forskellige perspektiver begyndelsen på konfliktopløsning. Der er et meget velegnet billede til at illustrere, at vi har forskellige perspektiver på verden: Et tal ligge på jorden. Personen, der står på den ene side af tallet, hævder at det er et 6-tal. Personen, der står på den anden side af tallet, hævder at det er et 9-tal. Den originale illustration kan findes i nedenstående publikation, afsnit om relationen, side 1. Kilde: Inspirationsmappe til konflikthåndtering/voldsforebyggelse af Mariann Popp og Michael Munch-Hansen; Århus Kommunes BST Refleksion er vigtig mhp. læring, hvorfor det vil være relevant med et gruppearbejde, med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan påvirker konflikter dig? Tænk fx på en situation, et eksempel, hvor der var konflikt. Hvordan opdagede du det? Hvilke kropslige reaktioner kommer der? Hvad mærker du? Følelsesmæssige, kognitive og adfærdsmæssige reaktioner. Formålet er at skabe opmærksomhed/bevidsthed om tegnene på konflikt både med henblik på grundlæggende at kunne identificere konflikt, men også i forhold til at kunne forebygge konflikters negative udvikling. Hvad oplever den enkelte, når der er konflikt? I Vibeke Vindeløvs definition tales der om spændinger i den enkelte. At få sat 6 af 11

8 ord på hjertebanken, ansigtsrødmen, tørhed i munden, uregelmæssig vejrtrækning, søvnløshed, koncentrationsbesvær, angst osv. er vigtig i en erkendelsesproces. Både fornuft og følelser skal have plads. I konktakten til andre mennesker kan det være det hævede toneleje, vreden, den rynkede pande, tempoet der skrues op, øjne der ikke mødes alt det nonverbale, der ofte viser, at en konflikt er under opsejling. Mange konflikters negative udvikling kan forebygges ved at have opmærksomhed på de tegn der er, når en uoverensstemmelse ikke håndteres konstruktivt. Når kontakten mellem to mennesker forsvinder i samtalen, øjne der flakker, der kigges på uret, der lyttes ikke interesseret, så er det vigtigt at kunne registrere dette samt at kunne handle hensigtsmæssigt. Et refleksionsspørgsmål til deltagerne i denne sammenhæng kunne være: Hvordan reagerer du, når en situation er ved at køre op/spidse til? Et meget fint middel til at få forståelse for konflikters opståen og udvikling er konflikttrappen (Vibeke Vindeløv), og den ville være relevant at introducere under dette tema. Det væsentligste i modellen er, at når en uoverensstemmelse ikke håndteres og løses, så begynder konflikteskaleringen ofte med, at man går efter personen og ikke sagen. En række forhold med betydning for konflikt kan berøres: misforståelser, de forskellige sandheder vi alle har, fordomme, brug af ironi, sarkasme og humor, at det der er vigtigt for en ikke respekteres (fx medindflydelse på sin arbejdssituation, at dyrke sin religion eller interesse osv.), mangel på anerkendelse. Tema 3: Hvordan reagerer mennesker i konflikt? Det drejer sig om at få arbejdet med de forskellige reaktionsmønstre, vi har. Kæmper eller flygter jeg, eller er jeg ofte i stand til at møde konflikten åbent og nysgerrigt? Er jeg konfliktsky? Og hvor kommer det evt. fra? Hvad prægede mit barndomshjem? Styrede følelserne eller var det fornuften, der vandt? De værdier, vi har med os, er ofte styrende for den måde, vi handler og reagerer på. Der findes forskellige tests (se litteraturlisten), der kan hjælpe deltagerne til at få blik for, hvilket reaktionsmønster, de typisk har. Her er det vigtigt at nuancere det forhold, at intet reaktionsmønster er mere rigtigt end noget andet det afhænger helt af situationen. En test kan aldrig give nogen sandhed om den enkelte, men den kan sætte refleksioner i gang. Introduktionen af Joharis vindue (Marion Thorning) kan være en relevant måde at gøre opmærksom på de forhold, som er kendt af andre og ukendte af en selv. Må- 7 af 11

9 ske kan en kollega hjælpe en til at få øje på og overveje, hvorvidt det reaktionsmønster den enkelte har, er konstruktivt eller mindre konstruktiv ifht. konflikthåndtering. En god refleksionsøvelse med inddragelse af spørgsmål, der går på: Hvilke kvaliteter skal en god konfliktløser have? Hvad tænker du om din egen konfliktløsningsstil på arbejde? Hvad siger andre om dine konfliktløsningsevner på arbejde? er du enig i de historier? Hvordan kunne du ønske dig at gå til konflikter på arbejde? Forsvarsmekanismer, fx projektion og identifikation er det også relevant at komme omkring. Hvordan håndterer vi vrede går det i maven på os, eller er vi i stand til at håndtere den nysgerrigt - som udtryk for noget der måske har sin årsag et helt andet sted. Når der er konflikt i en gruppe vil vi ofte søge en syndebuk at forstå den mekanisme er relevant. Mennesker, der er meget selvreferentielle, kommer lettere i konflikt end mennesker, der er mere orienterede mod andre og deres behov. Opmærksomhed på typer, vi kender, der tænker jeg frem for vi, kan være et relevant emne at komme omkring. Temaet kan sluttes af med en refleksionsopgave i grupper, hvor der sættes fokus på, hvilke personlige egenskaber, der befordrer konstruktiv konflikthåndtering. Tema 4: Metoder til konflikthåndtering Med konflikttrappen kan man analysere, hvor alvorligt en konflikt har udviklet sig. Men samtidig er den også en metode, da man kan tale om stopknapper på alle trin. Har en konflikt fx udviklet sig til trin 4 ( samtale opgives ) er stopknappen/metoden at få de stridende parter til at sætte samme og få talt om, hvad sagen drejer sig om. Forståelse for konflikttrappen bliver således et vigtigt redskab i forebyggelsen af konflikters negative udvikling. Således kan andre modeller/teorier både ses som analyseværktøj og metoder. En række forskellige forhold man kan komme omkring: egen banehalvdel kan kombineres med girafsprog forskellen på diskussion og dialog 8 af 11

10 konfliktoptrappende og konfliktnedtrappende sprog standpunktsbjerget at gå fra krav til behov containing ikke at møde et angreb med forsvar, ikke at tage imod den andens projektioner kontekstafklaring er noget et diktat, er der lagt op til diskussion eller åben, undersøgende dialog? Hvad er vi sammen om noget privat eller noget professionelt? konstruktiv forhandlingsteknik (Samtlige ovenstående begreber og teorier kan findes i litteraturlisten) Tema 5: At være hjælper i andres konflikt Hvis konflikten ikke kan håndteres konstruktivt af de involverede parter, kan der være behov for hjælp fra en udefrakommende en 3. part. Fordelen, der er givet denne 3. Part, er, at når hun ikke direkte er involveret i en konflikt med følelser og tanker, er det lettere at forholde sig neutralt og nysgerrigt. To helt afgørende forhold for at kunne hjælpe parter i en konflikt konstruktivt. 100% s neutralitet er selvfølgelig en umulighed, men man må forsøge så vidt muligt at undgå at tage parti for den ene part. Gør man det vil ens muligheder for at hjælpe hurtigt være udtømte. 3. parten må altså ikke optræde som dommer, men skal alene forholde sig faciliterende for den samtale, de konfliktende parter skal have. Kan man forhold sig upartisk og være i stand til at se de mange perspektiver/positioner i en konflikt (neutralitet og nysgerrighed) har man mulighed for at hjælpe. Kan man ikke dette, må man overlade det til en, der ikke er involveret i, har følelse i eller på anden måde interesser i konflikten. En model for at være hjælper i andres konflikter kan være: 1. Åbning aftaler om spilleregler, fx fortrolighed 2. Dialog fakta og følelser. Hvad er der sket og hvilken betydning har det? 3. Problemfelterne præciseres forståelse for, hvad problemet er 4. Brainstorm på løsningsmuligheder 5. Der forhandles en aftale for det fremtidige samarbejde Tema 6: Lovgivningen Både Sundhedsloven og Servicelovens formål rummer værdier og begreber: Sundhedslovens 2 sætter fokus på at sikre det enkelte menneskes respekt, integritet og selvbestemmelse og servicelovens har et afsnit om brugerindflydelse. 9 af 11

11 Servicelovens 1 sætter fokus på brugerinddragelse og samarbejde med borgeren og at hjælpen ydes med udgangspunkt i den enkeltes ansvar for sig selv på den ene side og på den anden side tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger. Disse begreber og værdier tænkes inddraget og bearbejdet som et gennemgående tema i uddannelsen. Som en del af forståelsen af, hvorfor konflikter opstår, er det naturligt at komme omkring begrebet respekt. Respekt kan relateres til noget den enkelte sætter højt. Ofte opstår konflikt, når et menneske ikke føler sig respekteret. Fx medindflydelse på sin egen arbejdssituation, eller respekten for personlige valg der er anderledes end andres. Refleksionsspørgsmål kan være: Hvad oplever du som respekt eller mangel på samme i forhold til dit arbejde find konkrete eksempler? Hvad gør det ved dig, når andre ikke respekterer dine valg? Med bevidsthed om respekt og dens betydning for os alle kan et oplæg inddrage forskellen på at give andre gode råd contra det, at hjælpe andre til at tage egne valg. Udgangspunktet er, at alle mennesker har kapacitet til at løse egne konflikter. Der kan sættes fokus på forskellen mellem at optræde som dommer og det at være faciliterende for den anden. I forhold til borgere kan den i nogle tilfælde hårfine balance mellem overgreb og omsorgssvigt sættes i spil. Inddragelse af dilemmaer og problemstillinger fra deltagernes hverdag vil være oplagt. Fx borgeren der ikke vil i bad. Hvordan handler vi i den situation? Det kan også være relevant at diskutere, hvilken lovgivning, der er gældende i forbindelse med de eksempler deltagerne bidrager med. K.E. Løgstrups etik (Den etiske fordring) og metafor om at have noget af den andens liv i sin hånd kan belyse situationen. Forfalder vi til overgreb eller eftergivenhed? Hvordan håndterer vi respekten for den andens selvstændighed og ret til selvbestemmelse, når vi samtidig oplever, at den professionelle faglighed vi selv sætter højt ikke umiddelbart kan gennemføres? Hvordan håndterer vi den magt, der altid er i spil mellem mennesker? Er der noget der, giver os ret til at bestemme og andre menneskers valg og vilje? Hvordan tackler vi disse dilemmaer set i ud fra konflikthåndteringsperspektiv? 10 af 11

12 2. Opgaver og undervisningsmaterialer Under tema 4 er der anbefalet en række konflikthåndteringsmetoder man som underviser kan komme inddrage. Samtlige kan findes i den anbefalede litteratur. Fx har Vibeke Vindeløvs grundbog om konfliktmægling en meget grundig indholdsfortegnelse og et godt indeks. Konfliktstilstest kan findes på nettet, fx har lederweb.dk en gratis test liggende. Se under > Personale > Konflikthåndtering. 3. Litteraturliste mv. Berliner, Peter, Konfliktløsning, København 1999 Boserup, Hans og Humle, Susse: Mediationsprocessen, København, 2001 Fisher, R. og W. Ury, Få ja, når du forhandler, Gylling, 2000 Hammerich, Else og Frydensberg, Kirsten: Konflikt og kontakt om at forstå og håndtere konflikter, Hovedland, København 2006 Løgstrup, K. E., Den etiske fordring, Gyldendal, København, 1956 Pflenge, Nethe: Mød konflikten om konflikter på arbejdspladsen, socialpædagogisk bibliotek, Gylling, 2008 Thorning, Marion: Lær at løse konflikter, Frydenlund, København, 2008 Vindeløv, Vibeke: Konfliktmægling, Jurist og økonomforbundets forlag, København, (Center for Konfliktløsning i København) 11 af 11

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 44886 Udviklet

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 42834 Udviklet af: Inge Hertzum Århus

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m. 42929 Udviklet af: Bitten Salomonsen

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Konflikthåndtering. Konflikthåndtering 17-08-2015. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere:

Konflikthåndtering. Konflikthåndtering 17-08-2015. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: 1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Konflikthåndtering 2 Konflikthåndtering

Læs mere

Konflikter forståelse, håndtering og design

Konflikter forståelse, håndtering og design Konflikter forståelse, håndtering og design Hvem er jeg? - Eva Jakobsen, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Journalistforbund (DJ) - Ansvarlig for AMR s kompetenceudvikling, fastholdelse og motivering - Stress-

Læs mere

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea.

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea. Konflikter - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Formål Viden om konflikter og mobning Redskaber, hvordan kan vi sætte dette

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Oversigt over emnerne INTRODUKTION... 2 PORTØRENS ARBEJDSOMRÅDER OG OPGAVER... 3 ORGANISATIONSFORHOLD... 4 FORSTÅELSE FOR INTERNE OG EKSTERNE

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede 40956 Udviklet af: Jens Erik Assing Århus Social-og Sundhedsskole Olof Palmes Alle 35 8200 Århus N Tlf.: 87412626

Læs mere

3. Praktisk konflikthåndtering

3. Praktisk konflikthåndtering 3. Praktisk konflikthåndtering Dette kapitel gennemgår nogle af udviklingsprojektets overvejelser i forbindelse med konfliktforståelse og de forskellige typer af konflikter, der kan opstå i en hverdag

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt?

Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt? Konflikthåndtering Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt? 2 Men hvad er en konflikt? En konflikt kan defineres som en uoverensstemmelse, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. Det kan være

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Forandringsledelse, kommunikation & medarbejdeinddragelse

Forandringsledelse, kommunikation & medarbejdeinddragelse Forandringsledelse, kommunikation & medarbejdeinddragelse Præsentation Lone Nørgaard Møller Diplom i ledelse Master of Public Management, Syddansk Universitet Ledende sygeplejerske, Århus Universitets

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet 40598 Udviklet af: Annette Langdahl Århus Social- og sundhedsskole Olof Palmes Alle 35 8200 Århus December 2008 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

FÆNGSELSFORBUNDET ARBEJDSETISKE RETNINGSLINJER 2013

FÆNGSELSFORBUNDET ARBEJDSETISKE RETNINGSLINJER 2013 FÆNGSELSFORBUNDET ARBEJDSETISKE RETNINGSLINJER 2013 FORORD Fængselsforbundets medlemmer arbejder på en arbejdsplads, hvor de ofte oplever etiske dilemmaer. Det kan ikke være anderledes, når Kriminalforsorgens

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer Dette forløb udbydes til

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer Dette forløb udbydes til de

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Formålet med temaet er at give eleverne en forståelse for, hvad en konflikt er, og hvordan de kan løse den. Med temaet vil vi opnå, at konflikter ikke bare

Læs mere

Sociale medier en guide for læger

Sociale medier en guide for læger Sociale medier en guide for læger 2012 SOCIALE MEDIER ER ALLE DIGITALE TJENESTER OG SIDER, HVOR BRUGEREN KAN BIDRAGE MED INDHOLD OG DELE DET MED VENNER OG RESTEN AF OMVERDENEN. DET GÆLDER FACEBOOK, LINKEDIN,

Læs mere

Konflikter skal klares

Konflikter skal klares Konflikter skal klares På besøg hos elever fra mellemtrinnet, der er samlet for at demonstrere, hvordan de gennem forumspil har arbejdet med at løse konflikter under featureugen. Slap af i jeres ben, så

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 1 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/

Læs mere

Styrk din konflikthåndtering

Styrk din konflikthåndtering Workshop for Kost & Ernæringsforbundet Styrk din konflikthåndtering 7. september 2015 Hans C. Hansen, FTF Workshoppens hensigt og mål Hensigt At I får indsigt i hvilke faktorer, der fremmer eller hæmmer

Læs mere

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG FRA ETISK REFLEKSION TIL KONKRET HANDLING ved Rita Nielsen Foredrag ved SER s 20 års jubilæum maj 1 Etik ved Rita Nielsen ETIK: sæd/skik/sædvane/levelære HOLDNING/TEORI/ERKENDELSE

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

Pleje af den svært overvægtige borger. 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder-FKB: 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet

Pleje af den svært overvægtige borger. 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder-FKB: 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet Uddannelsens titel: Pleje af den svært overvægtige borger Inspirationsmaterialet er udviklet af: Heidi Larsen og Nis Kaasby Århus Social- og Sundhedsskole, Olof Palmes Allé 35, 8200 Århus N, Tlf 8741 2626

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Pb. Diakoni & Socialpædagogik

Pb. Diakoni & Socialpædagogik Pb. Diakoni & Socialpædagogik Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at udøve og udvikle pædagogisk socialt omsorgsarbejde

Læs mere

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Konflikthåndtering Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Hvad er en konflikt? Uenighed Uoverensstemmelse Manglende forståelse Uvenskab Skænderi Fjendebilleder Had Krig Terror Hvad er en konflikt?

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Hvad er kollegastøtte? At gå som katten om den varme grød skal/ skal ikke Mistrivsel/ ubalance

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Kompendium til temadagen Den konflikthåndterende kultur på arbejdspladsen

Kompendium til temadagen Den konflikthåndterende kultur på arbejdspladsen Kompendium til temadagen Den konflikthåndterende kultur på arbejdspladsen Sæt konflikter og konflikthåndtering på dagsordenen på din arbejdsplads. Snak åbent om hvad du/i gør eller finder svært, når du/i

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj Køb bøgerne i dag Håndter konfliker V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Hans Boserup Susse Humle MEDIATIONS PROCESSEN I PRAKSIS. nyt juridisk forlag

Hans Boserup Susse Humle MEDIATIONS PROCESSEN I PRAKSIS. nyt juridisk forlag Hans Boserup Susse Humle MEDIATIONS PROCESSEN I PRAKSIS nyt juridisk forlag Mediationsprocessen i praksis Hans Boserup og Susse Humle Mediationsprocessen i praksis Nyt Juridisk Forlag 2012 Hans Boserup

Læs mere

Introduktion & spilleregler

Introduktion & spilleregler Introduktion & spilleregler - 1 - Indhold... 3 Sådan spilles spillet... 3 Forberedelse... 3 Afdækning... 4 Håndtering... 4 Refleksion... 4 Spillets formål... 5 Spillets tilblivelse... 5 Etiske dilemmaer...

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere