Inspirationsmateriale til undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til undervisning"

Transkript

1 Inspirationsmateriale til undervisning Udviklet af: Bjarne Friis Pedersen Århus social- og sundhedsskole Oluf Palmes Allé Århus Tlf.: Februar 2010

2 Sammenhæng til FKB/TAK Uddannelsen er relevant til udviklingen af den tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetence (TAK) inden for forskellige jobområder (FKB), som angivet i nedenstående. Moder-FKB FKB 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi TAK Kommunikation, samarbejde og vejledning Tilknyttet øvrige FKB FKB 2688 Patientrelateret service på sygehusene TAK Vejledning til patienter og pårørende FKB 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsnet TAK Den sundheds- og sygeplejefaglige kompetence på sygehusene FKB 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap TAK Kommunikation, samarbejde og vejledning Arbejdsfunktioner Medarbejderne kan bidrage til og aktivt indgå i relationer med borgere, brugere eller patienter, pårørende, kolleger, samarbejdspartnere m.fl., hvor særligt mundtlig kommunikation, samarbejde og vejledning er centrale elementer. Medarbejderne samarbejder om opgaverne med borgere, brugere, patienter og pårørende m.fl. og kan medvirke til at opbygge en samarbejdskultur, der bygger på respekt for de involverede parters holdninger, roller og opgaver. Medarbejderne har kendskab til metoder, der kan bruges både til at forebygge og håndtere konflikter og til voldsforebyggelse. De er i deres daglige arbejde i stand til at minimere konflikter både i deres egen relation til borgerne m.fl. og i relationerne mellem borgere. I relationen til kollegerne kan medarbejderne indgå i og bidrage til en konstruktiv dialog, der tager afsæt i spørgeteknikker, der kan være med til at brede en problemstilling ud og skabe plads til refleksion - eksempelvis i forbindelse med kollegial supervision. Medarbejderne kender gældende lovgivning og retningslinjer for tavshedspligt, oplysningspligt, underretningspligt, selvbestemmelse og magtanvendelse. 1 af 11

3 Kompetencen er udbredt på samtlige arbejdspladser, men udfoldes forskelligt afhængig af den specifikke brugergruppe og arbejdspladstype. Hvor mennesker arbejder tæt sammen vil der opstå uoverensstemmelser uoverensstemmelser kan udvikle sig til konflikt, hvis de ikke håndteres konstruktivt. Alle der arbejder i sundhedsvæsenet såvel primær som sekundær vil på et eller andet tidspunkt stå overfor mennesker kolleger, borgere og pårørende - der er angste, oplever tab (evt. trusler om tab - det være sig fysisk, psykisk eller socialt) eller er i krise. Disse situationer er potentiel udløsende for konflikter. Medarbejdere, der arbejdere med borgere med misbrugsproblemer, demente eller psykisk syge vil også i deres daglige arbejde møde situationer, der potentielt kan være konfliktudløsende. Disse medarbejdere står ofte overfor en særlig udfordring i forhold til at kunne håndtere konflikter med disse borgere. Vær derfor opmærksom på de AMU-uddannelser har udviklet særligt målrettet samarbejde, konflikthåndtering og voldsforebyggelse til de målgrupper. Deltagerforudsætninger Uddannelsen kræver ingen særlige forudsætninger. Derimod er det vigtigt, at deltagerne er indstillede på at bringe erfaringer fra arbejdslivet ind i undervisningen. En åbenhed for at se på sig selv og egen konfliktstil i arbejdssammenhænge er også en vigtig faktor, idet udviklingsperspektivet i forhold til konflikthåndtering hænger sammen med en vis form for selvindsigt. Struktur Uddannelsen kan fint stå alene, men da kommunikation er et af de vigtigste redskaber i konstruktiv konflikthåndtering, vil alle kurser, der arbejde med kommunikation være oplagte at medtænke. Eksempler på, hvilke andre uddannelser, uddannelsen kan tænkes i samspil med alt efter jobområde. På tværs af jobområder Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Etablering af selvstyrende grupper Teambuilding for selvstyrende grupper Kommunikation i teams Sygehusområdet FKB 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsnet Vejl. og rådg. af patienter/klienter og pårørende 2 af 11

4 42689 Forebyggelse af vold og konfliktintervention FKB 2688 Patientrelateret service på sygehusene Portører og hosp.serv.ass. kontakt m. psykisk syge Det kommunale område FKB 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi Magt og omsorg Teamorganiseret hjemmepleje Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling FKB 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap Magt og omsorg Samarbejde med pårørende til unge/voksne i døgntilbud Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Forebyggelse af vold og konfliktintervention 1. Ideer til tilrettelæggelse Mange mennesker oplever konflikter som noget negativt. Tidligere erfaringer fra privat- og arbejdsliv kan medføre, at konflikter undgås. Det kan være et bevidst valg eller en ubevidst forsvarsmekanisme der træder i kraft. Derfor er det vigtigt, at deltagerne kommer til at arbejde med deres syn på konflikter. Konflikter er en naturlig del af menneskelig sameksistens, hvorfor det er noget vi alle må forhold os til. At se på eget reaktionsmønster; kamp, flugt, samt følelser, fornuft, sag og person, samt at øve sig i nogle konstruktive metoder til konflikthåndtering kan medføre, at synet på konflikter kan være langt mere positivt og åbent efter et uddannelsesforløb. Konflikter kan opstå på mange niveauer og i mange relationer, fx i det enkelte menneske, mellem mennesker og på et mere overordnet niveau (skal vi have udliciteret pleje til det private eller ej?). Drejer det sig om, at der blandt personalet er uenighed om holdningen til en konkret bruger hvor meget skal man rumme og hvor er grænsen? Så er det selvfølgelig denne uoverensstemmelse, der skal arbejdes med. Et andet almindeligt konfliktområde er borgere og pårørendes klager over pleje og omsorg. Hvordan håndteres en klage over en kollega? Hvordan er det med loyaliteten i forhold til kolleger og på samme tid at optræde lydhør overfor en borger/pårørende? Hvornår skal en klage sendes til nærmeste foresatte? 3 af 11

5 Samlet kan det siges, at det giver rigtig god mening og motivation, at der tages fat i de oplevelser deltagerne kommer med så praksisnært som muligt. I dette inspirationsmaterialet er der for overskuelighedens skyld taget udgangspunkt i et generelt forløb om konflikthåndtering i sosu-arbejdet. Hvis f.eks. hovedparten af deltagerne på forløbet arbejder med demente, misbrugere eller psykisk syge, vil man som underviser skulle medtænke dette i forløbet og i den måde, der arbejdes med de enkelte temaer. Der vil kunne inddrages undertemaer, som specifikt relaterer sig til problemstillinger i forhold til konflikthåndtering i relation til disse målgrupper. Dette kan gøres enten ved at tage særlige temaer op, eller ved at integrere praksiseksempler i undervisningen. Uddannelsen er tænkt som et sammenhængende forløb 3 dage. Splitforløb er muligt. I så fald anbefales det, at der er max en uge til to mellem dagene. Ved splitforløb bliver logbogsarbejdet endnu mere vigtigt. Kommer deltagerne fra samme team eller arbejdsplads giver det mulighed for, at konkrete udfordringer eller konflikter kan behandles, samt at læring og metoder kan implementeres med høj grad af fælles forståelse. Dette kan igen få betydning for transfer til arbejdspladsen. Hvis deltagerne kommer fra forskellige arbejdspladser, og derfor ikke kender hinanden, kan det have den fordel, at de for-forståelser, der kan eksistere i forhold til en kendt kollega ikke følger med. Frirummet kan skabe større åbenhed om emner der ellers kan være vanskeligt at sætte ord på. I det følgende kan du læse noget generelt om undervisningens hovedtemaer: hvordan konflikter kan defineres, hvilke tegn du kan se på deres opståen, samt noget om, hvad der ofte afstedkommer konflikt. Derefter er der er et tema om mennesker i konflikt som inspiration til arbejdet med menneskers forskellige konfliktstile helt kort: kamp, flugt eller at møde konflikten åbent. Endelig er der beskrevet en række metoder til forhåbentlig konstruktiv konflikthåndtering samt forslag til måder at arbejde med et lovgivningsrelateret tema. Temaer Forløbet kan inddeles i følgende temaer Tema 1: Hvad er konflikt og hvilke konflikttyper kender vi? Tema 2: Hvordan opstår og udvikler konflikter sig? Tema 3: Hvordan reagerer mennesker i konflikt? 4 af 11

6 Tema 4: Metoder til konflikthåndtering Tema 5: At være hjælper i andres konflikt Tema 6: Lovgivningen Tema 1: Hvad er konflikt og hvilke konflikttyper kender vi? En oplagt introduktion til uddannelsen er, at lade deltagerne forholde sig til begrebet konflikt. Det kan gøres på den enkle måde, at man udstyrer deltagerne, i grupper, med et stort stykke karton og skriveredskaber til alle, samt stiller spørgsmålet: Hvad er det første, I tænker på, når I hører ordet konflikt? Instruktionen er, at der ikke må tales i de minutter deltagerne skriver deres associationer ned. Når der ikke skrives mere, opfordres der til fri samtale i grupperne om det, der er skrevet ned. Hermed er deltagerne godt i gang med at forholde sig til begrebet konflikt. Ved en plenumrunde kan alle grupperne udtrykke, hvad de tænkte på og talte om. Ofte viser det sig, at de negative associationer er dominerende mange har negative erfaringer med konflikt. Her kan et teorioplæg tage udgangspunkt i, at konflikter både har negative og positive sider. At det ofte er fremkomsten af en konflikt, der gør menneskers interesser og behov tydeligere. Fx, at man ikke oplever medindflydelse på sin arbejdssituation, at man ikke behandles med respekt osv. Konflikter er et vilkår, hvor mennesker arbejder sammen de kan opleves negativt eller positivt, det afgørende er måden, vi håndterer dem på. Og konflikthåndtering kan alle øve sig i. Det vil være naturligt at komme omkring forskellige definitioner på konflikt: Konflikt: (latin conflictus, afledt af confligere: støde sammen) Strid, uoverensstemmelse. Nudansk ordbog, 13. Udgave Konflikt er en uoverensstemmelse mellem to eller flere parter, der fremkalder spændinger i den enkelte. Kilde: Konfliktmægling, Vibeke Vindeløv Konflikt er en situation, hvor to personer, en person og en gruppe eller to grupper føler sig forhindret eller frustreret af den anden part. Van De Vliert Konflikt er en kollision mellem interesser, vurderinger, handlinger eller indstillinger. Edward De Bono Forståelse for de forskellige typer af konflikt kan gøres med en introduktion og eksempler, der tager fat på konflikter som både noget individuelt, noget mellem 5 af 11

7 mennesker/gruppe og noget vi kender på samfundsniveau. At konflikter kan dreje sig om instrumentelle forhold (mål, midler, metoder, strukturer), interesser (ressourcer, tid, arbejde, plads, ting), værdier (personlige eller kulturelle værdier man slås for, menneskerettigheder, religion, politisk overbevisning) og personlige konflikter (identitet, selvværd, loyalitet, tillidsbrud, afvisning). Vigtige pointer i den sammenhæng er at have fokus på, hvad der egner sig til forhandling og problemløsning og hvad der måske ikke gør (Vibeke Vindeløv). Tema 2: Hvordan opstår og udvikler konflikter sig? Konflikt opstår, når vi støder sammen : Det kan være om opgaveløsning, hvordan ressourcer skal anvendes, mangel på medindflydelse, at man ikke føler sig respekteret og anerkendt for de valg, man tager eller forskellige syn på en sag. I et systemisk inspireret perspektiv kan konflikter forstås, som det, at forskellige perspektiver på en sag medfører konflikt. Dermed bliver det at få øje på de forskellige perspektiver begyndelsen på konfliktopløsning. Der er et meget velegnet billede til at illustrere, at vi har forskellige perspektiver på verden: Et tal ligge på jorden. Personen, der står på den ene side af tallet, hævder at det er et 6-tal. Personen, der står på den anden side af tallet, hævder at det er et 9-tal. Den originale illustration kan findes i nedenstående publikation, afsnit om relationen, side 1. Kilde: Inspirationsmappe til konflikthåndtering/voldsforebyggelse af Mariann Popp og Michael Munch-Hansen; Århus Kommunes BST Refleksion er vigtig mhp. læring, hvorfor det vil være relevant med et gruppearbejde, med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan påvirker konflikter dig? Tænk fx på en situation, et eksempel, hvor der var konflikt. Hvordan opdagede du det? Hvilke kropslige reaktioner kommer der? Hvad mærker du? Følelsesmæssige, kognitive og adfærdsmæssige reaktioner. Formålet er at skabe opmærksomhed/bevidsthed om tegnene på konflikt både med henblik på grundlæggende at kunne identificere konflikt, men også i forhold til at kunne forebygge konflikters negative udvikling. Hvad oplever den enkelte, når der er konflikt? I Vibeke Vindeløvs definition tales der om spændinger i den enkelte. At få sat 6 af 11

8 ord på hjertebanken, ansigtsrødmen, tørhed i munden, uregelmæssig vejrtrækning, søvnløshed, koncentrationsbesvær, angst osv. er vigtig i en erkendelsesproces. Både fornuft og følelser skal have plads. I konktakten til andre mennesker kan det være det hævede toneleje, vreden, den rynkede pande, tempoet der skrues op, øjne der ikke mødes alt det nonverbale, der ofte viser, at en konflikt er under opsejling. Mange konflikters negative udvikling kan forebygges ved at have opmærksomhed på de tegn der er, når en uoverensstemmelse ikke håndteres konstruktivt. Når kontakten mellem to mennesker forsvinder i samtalen, øjne der flakker, der kigges på uret, der lyttes ikke interesseret, så er det vigtigt at kunne registrere dette samt at kunne handle hensigtsmæssigt. Et refleksionsspørgsmål til deltagerne i denne sammenhæng kunne være: Hvordan reagerer du, når en situation er ved at køre op/spidse til? Et meget fint middel til at få forståelse for konflikters opståen og udvikling er konflikttrappen (Vibeke Vindeløv), og den ville være relevant at introducere under dette tema. Det væsentligste i modellen er, at når en uoverensstemmelse ikke håndteres og løses, så begynder konflikteskaleringen ofte med, at man går efter personen og ikke sagen. En række forhold med betydning for konflikt kan berøres: misforståelser, de forskellige sandheder vi alle har, fordomme, brug af ironi, sarkasme og humor, at det der er vigtigt for en ikke respekteres (fx medindflydelse på sin arbejdssituation, at dyrke sin religion eller interesse osv.), mangel på anerkendelse. Tema 3: Hvordan reagerer mennesker i konflikt? Det drejer sig om at få arbejdet med de forskellige reaktionsmønstre, vi har. Kæmper eller flygter jeg, eller er jeg ofte i stand til at møde konflikten åbent og nysgerrigt? Er jeg konfliktsky? Og hvor kommer det evt. fra? Hvad prægede mit barndomshjem? Styrede følelserne eller var det fornuften, der vandt? De værdier, vi har med os, er ofte styrende for den måde, vi handler og reagerer på. Der findes forskellige tests (se litteraturlisten), der kan hjælpe deltagerne til at få blik for, hvilket reaktionsmønster, de typisk har. Her er det vigtigt at nuancere det forhold, at intet reaktionsmønster er mere rigtigt end noget andet det afhænger helt af situationen. En test kan aldrig give nogen sandhed om den enkelte, men den kan sætte refleksioner i gang. Introduktionen af Joharis vindue (Marion Thorning) kan være en relevant måde at gøre opmærksom på de forhold, som er kendt af andre og ukendte af en selv. Må- 7 af 11

9 ske kan en kollega hjælpe en til at få øje på og overveje, hvorvidt det reaktionsmønster den enkelte har, er konstruktivt eller mindre konstruktiv ifht. konflikthåndtering. En god refleksionsøvelse med inddragelse af spørgsmål, der går på: Hvilke kvaliteter skal en god konfliktløser have? Hvad tænker du om din egen konfliktløsningsstil på arbejde? Hvad siger andre om dine konfliktløsningsevner på arbejde? er du enig i de historier? Hvordan kunne du ønske dig at gå til konflikter på arbejde? Forsvarsmekanismer, fx projektion og identifikation er det også relevant at komme omkring. Hvordan håndterer vi vrede går det i maven på os, eller er vi i stand til at håndtere den nysgerrigt - som udtryk for noget der måske har sin årsag et helt andet sted. Når der er konflikt i en gruppe vil vi ofte søge en syndebuk at forstå den mekanisme er relevant. Mennesker, der er meget selvreferentielle, kommer lettere i konflikt end mennesker, der er mere orienterede mod andre og deres behov. Opmærksomhed på typer, vi kender, der tænker jeg frem for vi, kan være et relevant emne at komme omkring. Temaet kan sluttes af med en refleksionsopgave i grupper, hvor der sættes fokus på, hvilke personlige egenskaber, der befordrer konstruktiv konflikthåndtering. Tema 4: Metoder til konflikthåndtering Med konflikttrappen kan man analysere, hvor alvorligt en konflikt har udviklet sig. Men samtidig er den også en metode, da man kan tale om stopknapper på alle trin. Har en konflikt fx udviklet sig til trin 4 ( samtale opgives ) er stopknappen/metoden at få de stridende parter til at sætte samme og få talt om, hvad sagen drejer sig om. Forståelse for konflikttrappen bliver således et vigtigt redskab i forebyggelsen af konflikters negative udvikling. Således kan andre modeller/teorier både ses som analyseværktøj og metoder. En række forskellige forhold man kan komme omkring: egen banehalvdel kan kombineres med girafsprog forskellen på diskussion og dialog 8 af 11

10 konfliktoptrappende og konfliktnedtrappende sprog standpunktsbjerget at gå fra krav til behov containing ikke at møde et angreb med forsvar, ikke at tage imod den andens projektioner kontekstafklaring er noget et diktat, er der lagt op til diskussion eller åben, undersøgende dialog? Hvad er vi sammen om noget privat eller noget professionelt? konstruktiv forhandlingsteknik (Samtlige ovenstående begreber og teorier kan findes i litteraturlisten) Tema 5: At være hjælper i andres konflikt Hvis konflikten ikke kan håndteres konstruktivt af de involverede parter, kan der være behov for hjælp fra en udefrakommende en 3. part. Fordelen, der er givet denne 3. Part, er, at når hun ikke direkte er involveret i en konflikt med følelser og tanker, er det lettere at forholde sig neutralt og nysgerrigt. To helt afgørende forhold for at kunne hjælpe parter i en konflikt konstruktivt. 100% s neutralitet er selvfølgelig en umulighed, men man må forsøge så vidt muligt at undgå at tage parti for den ene part. Gør man det vil ens muligheder for at hjælpe hurtigt være udtømte. 3. parten må altså ikke optræde som dommer, men skal alene forholde sig faciliterende for den samtale, de konfliktende parter skal have. Kan man forhold sig upartisk og være i stand til at se de mange perspektiver/positioner i en konflikt (neutralitet og nysgerrighed) har man mulighed for at hjælpe. Kan man ikke dette, må man overlade det til en, der ikke er involveret i, har følelse i eller på anden måde interesser i konflikten. En model for at være hjælper i andres konflikter kan være: 1. Åbning aftaler om spilleregler, fx fortrolighed 2. Dialog fakta og følelser. Hvad er der sket og hvilken betydning har det? 3. Problemfelterne præciseres forståelse for, hvad problemet er 4. Brainstorm på løsningsmuligheder 5. Der forhandles en aftale for det fremtidige samarbejde Tema 6: Lovgivningen Både Sundhedsloven og Servicelovens formål rummer værdier og begreber: Sundhedslovens 2 sætter fokus på at sikre det enkelte menneskes respekt, integritet og selvbestemmelse og servicelovens har et afsnit om brugerindflydelse. 9 af 11

11 Servicelovens 1 sætter fokus på brugerinddragelse og samarbejde med borgeren og at hjælpen ydes med udgangspunkt i den enkeltes ansvar for sig selv på den ene side og på den anden side tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger. Disse begreber og værdier tænkes inddraget og bearbejdet som et gennemgående tema i uddannelsen. Som en del af forståelsen af, hvorfor konflikter opstår, er det naturligt at komme omkring begrebet respekt. Respekt kan relateres til noget den enkelte sætter højt. Ofte opstår konflikt, når et menneske ikke føler sig respekteret. Fx medindflydelse på sin egen arbejdssituation, eller respekten for personlige valg der er anderledes end andres. Refleksionsspørgsmål kan være: Hvad oplever du som respekt eller mangel på samme i forhold til dit arbejde find konkrete eksempler? Hvad gør det ved dig, når andre ikke respekterer dine valg? Med bevidsthed om respekt og dens betydning for os alle kan et oplæg inddrage forskellen på at give andre gode råd contra det, at hjælpe andre til at tage egne valg. Udgangspunktet er, at alle mennesker har kapacitet til at løse egne konflikter. Der kan sættes fokus på forskellen mellem at optræde som dommer og det at være faciliterende for den anden. I forhold til borgere kan den i nogle tilfælde hårfine balance mellem overgreb og omsorgssvigt sættes i spil. Inddragelse af dilemmaer og problemstillinger fra deltagernes hverdag vil være oplagt. Fx borgeren der ikke vil i bad. Hvordan handler vi i den situation? Det kan også være relevant at diskutere, hvilken lovgivning, der er gældende i forbindelse med de eksempler deltagerne bidrager med. K.E. Løgstrups etik (Den etiske fordring) og metafor om at have noget af den andens liv i sin hånd kan belyse situationen. Forfalder vi til overgreb eller eftergivenhed? Hvordan håndterer vi respekten for den andens selvstændighed og ret til selvbestemmelse, når vi samtidig oplever, at den professionelle faglighed vi selv sætter højt ikke umiddelbart kan gennemføres? Hvordan håndterer vi den magt, der altid er i spil mellem mennesker? Er der noget der, giver os ret til at bestemme og andre menneskers valg og vilje? Hvordan tackler vi disse dilemmaer set i ud fra konflikthåndteringsperspektiv? 10 af 11

12 2. Opgaver og undervisningsmaterialer Under tema 4 er der anbefalet en række konflikthåndteringsmetoder man som underviser kan komme inddrage. Samtlige kan findes i den anbefalede litteratur. Fx har Vibeke Vindeløvs grundbog om konfliktmægling en meget grundig indholdsfortegnelse og et godt indeks. Konfliktstilstest kan findes på nettet, fx har lederweb.dk en gratis test liggende. Se under > Personale > Konflikthåndtering. 3. Litteraturliste mv. Berliner, Peter, Konfliktløsning, København 1999 Boserup, Hans og Humle, Susse: Mediationsprocessen, København, 2001 Fisher, R. og W. Ury, Få ja, når du forhandler, Gylling, 2000 Hammerich, Else og Frydensberg, Kirsten: Konflikt og kontakt om at forstå og håndtere konflikter, Hovedland, København 2006 Løgstrup, K. E., Den etiske fordring, Gyldendal, København, 1956 Pflenge, Nethe: Mød konflikten om konflikter på arbejdspladsen, socialpædagogisk bibliotek, Gylling, 2008 Thorning, Marion: Lær at løse konflikter, Frydenlund, København, 2008 Vindeløv, Vibeke: Konfliktmægling, Jurist og økonomforbundets forlag, København, (Center for Konfliktløsning i København) 11 af 11

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar.

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. hvis konflikten trapper op 1 Indhold Indhold 4 Lederens håndtering af konflikter

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Borgere med misbrug Inspirationsmaterialet er udviklet af: Lis Tjørnelund, Århus social- og sundhedsskole; lt@adm.sosuaarhus.dk tlf til skolen 87412626 Solveig Dam Jensen, tidl. Sosu Syd 1. Uddannelsens

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om konflikter Kendetegn og opfattelser Konflikter er uoverensstemmelser der giver spændinger i og mellem mennesker Konflikter skaber mulighed for udvikling - og skaber risiko for indvikling Konflikter

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Bilag 1: Mig og mig selv... 15 Bilag 2: Mig og mig selv... 16 Logbog - Mig og mig selv... 17

Bilag 1: Mig og mig selv... 15 Bilag 2: Mig og mig selv... 16 Logbog - Mig og mig selv... 17 Indhold Leder i mit liv... 3 12 moduler med fokus på at blive Leder i mit liv... 3 Lærerig weekend med frivillige fra KFUM og KFUK... 3 Kort præsentation af folkene bag Leder i mit liv... 4 Didaktiske

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingssygeplejerske Lisbeth H. Retsbo november, 7 Indholdsfortegnelse Forord s. 3 Resumé s. 4 1. Baggrund s. 7 2. Formål s. 8

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere