Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S"

Transkript

1 Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en 1 bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S

2 2 Tak for invitationen, min agenda vil være: Mine erfaringer med konflikter efter 20 år som bygherre Udfordringer i konflikthåndtering og mit formandsskab i bygeherreforeningen. Ny og anderledes byggeproces er på vej Værdibyg. Egne erfaringer omkring konflikthåndtering fra 5 store bygherrer. Afslutning og konklusion.

3 3 Egne erfaringer som bygherre. Øresundsforbindelsens landanlæg ( Projektchef) Lufthavnen i Kastrup og Roskilde (Underdirektør) DR Byen (Projektchef, opførelse) Ritts 5000 Boliger v/ Kuben (Adm. Direktør) Kuben Byg A/S (Adm. Direktør)

4 4 Bygherreforeningen og udfordringerne i konflikthåndtering. Da vi stiftede Bygherreforeningen i 1999, hvor jeg var formand indtil 2008, var en af de helt store udfordringer : AT FÅ ET BEDRE, - MERE SMIDIGT - OG MERE BYGHERREVENLIGT VOLDGIFTSSYSTEM. I dag ser vi, at vi bygherrer har fået formandsskabet i nævnets bestyrelse og ser betydelige forbedringer i udviklingen : Det hurtige syn og skøn. Mediations muligheden. Hurtig sagkyndig hjælp. Sagkyndige kommer nu også fra bygherrekredse.

5 5 Men der er stadig udfordringer Voldgiftssystemet opfattes stadig som værende for tungt og for langsomt. Der er bred manglende kendskab til flere af de nye værktøjer. Der mangler også flere hurtige værktøjer til konfliktløsninger. Der er næste ingen kendskab til mediation.

6 6 Hvilke tiltag foretager vi bygherrer typisk idag, for at undgå konflikter? Vi sikrer bedre udbudsmateriale. Vi etablerer bedre og mere habile projektorganisationer. Herunder etableres styregrupper med deltagelse af toplederne. ( et slags internt Dispute Review Board). Vi inddrager ved tidligt udbud alle parter i byggeprocessen for at få etableret et bygbart projektmateriale. Byggeriets industrielle udvikling har betydet, at store dele af detailprojektering er flyttet ud i leverandørleddet. Derfor kan det bygbare tegningsmateriale ikke færdiggøres før disse leverandør tegninger er fremkommet. Vi har sammen med den samlede byggebranche etableret VÆRDIBYG, hvor der nu foreligger 16 nye vejledninger om en helt ny byggeproces. Disse vejledninger er udarbejdet af praktikere, som til dagligt sidder med udbud, projekteringsstyring mm. En byggeproces som sikrer en bedre risikofordeling og får bygbare tegninger ud på vore byggepladser, således at de mange fejl minimeres.

7 7 Egne konkrete erfaringer med konflikthåndteringer. Øresundsforbindelsen med Dispute Review Board. Lufthavnen med udbud efter forhandling ( forsyningsdirektivet) og partnering lignende samarbejder. DR Byen med DR Modellen med tidligt udbud, styregrupper, partnering. Ritts 5000 boliger med helt anderledes byggeproces, boliger fremstillet på fabrik. Kuben Byg i dag som privat bygherre.

8 8 Øresundsforbindelsens landanlæg, Kastrup Station Dispute Review Board. Med 3 medlemmer heraf 1 ekstern. Var indarbejdet i kontrakterne. En rådgiverkontrakt måtte ændres/standses undervejs. Men her kom DRB ikke i anvendelse, primært på grund af direkte kontakt/møder mellem topledelser hos bygherrer, rådgivere og entreprenører. Disse møder, styregruppemøder havde stor præventiv virkning.

9 9 DR BYEN DR Modellen Dårlig organisation med to projektchefer ( ansvarsskift midt i processen). Projektchef for budgetlægning og projektering til og med projektforslag (myndighedsprojekt). En anden projektchef for entreprenørudbud og opførelse (undertegnede der tiltrådte i 2002). Tidsplan: Budget i Projektering og rådgivervalg Reorganisering i 2002 med to projektchefer og en projektdirektør og egen bygherreorganisation. Byggestart 2002/2003. Indflytning ultimo 2005.

10 10 DR Modellen Partnering Ved reorganisering i 2002 besluttede man at selve opførelsen skulle ske i partnering i den såkaldte DR Model. Alle rådgivere var forinden valgt og derfor ikke kontraktlig omfattet af partnering. Derfor blev de inddraget ved tillæg til de indgåede aftaler. DR modellen bestod af : Ny projektorganisering bl. a. med styregruppe og meget aktiv bygherrefunktion. Ny udbudsproces med tidligt udbud,stor åbenhed/læring og i økonomisk mest fordelagtig tilbudsform. Projektkontor på byggepladsen, hvor bygherre, rådgivere og entreprenør blev placeret i samme lokale. Mange opstartsseminarer og herunder grundig oplæring i daglig konflikthåndtering. Stor fokus på arbejdsmiljø. Trimmet byggeri partnering samarbejdet blev ført ud på byggepladsen.

11 11 Ny projektorganisering i Meget aktiv bygherre overtog projekterings -og byggeledelse, som blev placeret i et projektkontor på byggepladsen. Derved minimerede man diskussioner om hvor fejlen var placeret. Styregruppe : Med de 5 adm. direktører fra de 5 storentreprenører, de 2 rådgivere og os selv. Møde på 1 time en gang om måneden. Opgaver at justere organisationen og være et slags dispute board. Styregruppen havde stor præventiv virkning konflikter blev løst nede i organisationen.

12 12 Ny - og mere åben udbudsproces. Økonomisk mest fordelagtige tilbudsform. Stor grad af åbenhed : ( åbenhed skaber tryghed og tillid) Infomøder før licitationen om hvordan vi ville evaluere og hvem der ville evaluere. Oplyst targetpris og prisevalueringskurve. Pris vægtede 50% og relevante kvalitetskriterier andre 50%. Invitation i udbuddet til projektændringer, alternative tilbud. ( blev ofte valgt) Evalueringen blev til en matematisk opgave. Vi tilbød at afholde tabermøder, hvor vi gennemgik evalueringen af vedkommendes tilbud og hvor de havde fået karakterer som meddelt. Vi havde ud af ca. 70 licitationer 1 klagenævnssag, hvor alle 17 påstande blev pure afvist.

13 13 Fælles projektkontor minimerer konflikter. Projekterne blev udbudt på basis af et projektforslag med en beskrivende mængdefortegnelse. Den udpegede vinder fik nogle uger til at kontrollere mængderne og samtidig igangsatte vi detailprojekteringen sammen med de leverandører som skulle færdiggøre detaljerne samprojekteringen. Dette skete i det fælles projektkontor, hvor entreprenører, leverandører og rådgivere sad sammen med vores projekt- og byggeledelse. Det at sidde sammen og etableringen af styregruppen minimerede uenigheder og konflikter.

14 14 Koncertsalen og mængdefejl. Desværre var der betydelige fejl i mængdefortegnelser for koncertsalens betonarbejder op til 180 % stigning. Vi mente at når man havde mermængder faldt enhedsprisen! Men entreprenøren påstod det modsatte hvad især angik f.eks armeringen, hvis der skulle næsten 2 gange så meget armering i vægge og søjler, var der pladsmangel og meget vanskeligt at binde. I styregruppen blev vi enige om at udpege en fælles syns- og skønsmand uden om voldgiftsnævnet og han gav entreprenøren ret i påstanden og vi måtte betale ekstra. Denne mængdefejl væltede totalt det i forvejen alt for lave budget for koncertsalen. Men fik man værdi for pengene på koncertsalen??? ( se senere)

15 15 Bobledæk fejl! Nogle vil nok spørge til min version af bobledæksagen. Vi havde i udbudsmaterialet efterspurgt alternative tilbud og her var et forslag, at vi kunne reducere tilbuddet med 2 mio., hvis vi ville lade vores rådgivere overtage beregningerne eller lade leverandøren foretage disse beregninger. Vi valgte at lade den lille leverandør af boblerne udarbejde beregningerne og forlangte samtidigt at de skulle kontrolleres og underskrives af en anerkendt statiker. Samtidig fik vi i vores projektparaply forsikring for fejl i rådgivning til at starte fra kr. 0 da vi ikke kunne få oplyst om leverandøren havde en projektansvarsforsikring. Her i voldgiftsnævnet kom en markant kendelse for nogle måneder siden som i store træk gav DR medhold!

16 16 Opstartsseminarer med konflikthåndtering i DR Modellen For hver afsnit rystede vi holdet sammen ved at afholde opstartsseminarer. Holdet som skulle sidde sammen i et fælles projektkontor. Vi havde på disse seminarer specialister til at fortælle om løsning af konflikter i dagligdagen. Vi havde få konflikter om dårligt samarbejde og kun i et tilfælde kunne vi ikke opnå enighed om justering af organisationen. Det betød tab af en god DR medarbejder og en efterfølgende fyring af entreprenørens projektleder.

17 17 Arbejdsmiljø Vi havde stor fokus på arbejdsmiljø. Alle der skulle ind på byggepladsen skulle bestå et 3 timers kursus med efterfølgende prøve inden de kunne få et navneskilt, der gav adgang til byggepladsen. Vi havde selv overtaget oprydning, bortskaffelse af affald og styringen af lagerpladser mm. Vi uddelte hver kvartal bonus for at bidrage til et godt arbejdsmiljø. Vi blev europamester i 2003.

18 18 Trimmet byggeri i DR. Det var naturligt at føre det etablerede gode partnering samarbejde ud på byggepladsen og det skete med trimmet byggeri under vores mødeledelse for udformning af detailtids og ugeplaner. Hoved detailtidsplanen var udarbejdet i fællesskab samtidig med samprojekteringen. Mange konflikter på byggepladsen blev løst på ugemøderne i Trimmet Byggeri.

19 19 Ritt s 5000 boliger. Vi kunne se i DR byen at vi stadig havde ca. 30% vente og spildtid på byggepladsen. Hvordan kunne vi få dette spildtidstal reduceret? Nøgleordet var mere industrialisering og vi endte op med et teknisk koncept hvor ca % af produktionen for et boligbyggeri foregår på en fabrik og hvor alle indvendige arbejder er færdige. Et teknisk koncept blev præsenteret efter en arkitektkonkurrence i 2006 og det første rummodul byggeri med færdige boliger fra Estland blev opført i 2007/2008 Her låste man ikke den endelige entreprisekontrakt før alle produktionstegninger var udarbejde og godkendt og bilag til kontrakten. Det betød lang planlægningstid, men til gengæld ingen konflikter og meget få mangler ved afleveringen. I dag har de almene boligorganisationer overtaget konceptet og der er opført de seneste år boliger efter dette koncept og med samme gode resultat omkring konflikter og fejl.

20 20 Kuben Byg A/S i dag som privat bygherre. Vi forsætter med boliger i rummoduler og er på vej med et koncept, hvor vi nu kan bygge i op til 6 etager efter dette system Vi har ved traditionelle byggerier entreprenøren med helt fra starten med en fælles målsætning om økonomi tid og kvalitet ( referencebyggeri). Entreprenøren sidder altså med ved projekteringsbordet og er derfor godt inde i projektet inden produktionen starter. De fleste gange går det godt, men vi oplever også konflikter, især når entreprenøren skifter projektleder eller andre nøglepersoner undervejs i processen.

21 21 Professionelle bygherre Siden vores etablering af bygherreforeningen i 1999 er der sket betydelige forbedringer i udbud og håndtering af bygherrerollen. Især er vores initiativ til VærdiByg, hvor en samlet byggebranche nu har udarbejdet 16 gode og praktiske vejledninger som ifølge en nylig offentliggjort Damvad rapport er en stor succes og gør stor nytte for mange bygherrer. I dag ser man f.eks. at det er mere og mere sjældent, at laveste pris er gældende. Vi prøver altså at forebygge, for at undgå konflikter, ved de mange nye tiltag.

22 22 Afslutning Men vores voldgiftssystem skal moderniseres og dermed skaffe sig et bedre image end vi har oplevet hidtil. Flere værktøjer der gør systemet hurtigere og mere smidigt er ønskeligt. Disse nye muligheder skal beskrives i de nye AB regler og f.eks. kan man godt tage ved lære af de procesbeskrivelser om konflikthåndtering som FIDIC beskriver. Mediations muligheden skal være mere kendt i branchen.

23 23 Fik man værdi for pengene i DR s koncertsal??? I lufthaven brugte vi altid antal passagerer som nøgletal for vore budgetter. Anvender vi de samme nøgletal, her pr. sæde, for de tre store kulturhuse bygget de seneste år i København. Så er analysen: Operaen med 1883 siddepladser, pris 2,3 mia. Pris pr. sæde ca. kr ,- Skuespilhusetmed 950 siddepladser, pris 750 mio. Pris pr. sæde ca. kr Koncerthuset i DR med 2680 siddepladser, pris 1,7 mia ( budget var 0,7 mia) Pris pr. sæde ca. kr ,- ( BUDGETTET VAR FOR LAVT!!) Tak..

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

GENERISKE CASES TIL UNDERVISNING I MANAGEMENT ENGINEERING: Eksempler på ingeniørarbejde. Case: Produktion i midlertidige organisationer

GENERISKE CASES TIL UNDERVISNING I MANAGEMENT ENGINEERING: Eksempler på ingeniørarbejde. Case: Produktion i midlertidige organisationer GENERISKE CASES TIL UNDERVISNING I MANAGEMENT ENGINEERING: Eksempler på ingeniørarbejde Case: Produktion i midlertidige organisationer DTU Management Engineering Oktober 2012 1 Denne case er én ud af en

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Vær med til at bringe byggeriet i PLUS

Vær med til at bringe byggeriet i PLUS Vær med til at bringe byggeriet i PLUS Partnering Læring Udvikling Samarbejde PLUS-netværket inviterer engagerede bygherrer: Vær med til at gøre byggeriets samarbejde og processer endnu bedre gennem forsøgsbyggerier

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Intern evaluering af Limfjordsprojektet

Intern evaluering af Limfjordsprojektet Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 89 Offentligt Notat 06.12.2013 Intern evaluering af Limfjordsprojektet Baggrund Banedanmark gennemførte projektet med udbedring af Jernbanebroen over Limfjorden

Læs mere

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen Produktivitet i byggeriet En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen BAT-kartellet November 2010 Indholdsfortegelse Produktivitet i byggeriet... 3 Sammenfatning... 4 Produktivitetsbegrebet...

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Ledelses indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø

Ledelses indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø 2011 Ledelses indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø Kristian Lund Hansen Ledelse i praksis 31.10.2011 09.12.2011 Ledelsesakademiet, Erhvervsakademi Århus Vejleder: Inger Dooleweerdt Antal anslag: 27.393

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Ledelse i fællesskab

Ledelse i fællesskab Ledelse i fællesskab Nye opgaver for ledelse, medarbejdere og tillidsvalgte? Hvordan får vi en god arbejdsplads? Ledelse i fællesskab Hvorfor ledelse i fællesskab? Pjecens titel er valgt for at understrege,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Eurovision Song Contest 2014

Eurovision Song Contest 2014 København, 31. juli 2014 Redegørelse om Eurovision Song Contest 2014 Projektselskabet ESC 2014 ApS INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Sammenfatning... 4 Budprocessen... 10 Baggrund og det indledende forløb...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere