Af J. F. R u th e rfo rd o Første amerikanske Oplag 10,000,000 E k sem p larer. Brooklyn, N. Y., U. S. A. København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af J. F. R u th e rfo rd o Første amerikanske Oplag 10,000,000 E k sem p larer. Brooklyn, N. Y., U. S. A. København"

Transkript

1

2 Kan Religionen byde paa Hvile, Beskyttelse og Frelse tor de Millioner af Flygtninge, hvis Tal daglig vokser? Betragt Polakkerne, Tjekkerne, Østrigerne, de spanske Baskere eller Joderne og besvar Spørgsmaalet ærligt for Dem selv. Den store profetiske Bog forudsiger, at en stor Skare af h lis t ning e nu er paa Flugt og skal opnåa endeløst Liv paa Jorden i Fred og uden Overlast fra Undertrykkernes Side. Hvem er tiisse Flygtninge? Vil De slutte op i deres Rækker og finde den Tilflugt, Fe ønsker? De maa træffe Deres Valg, nu. De Oplysninger,denne Log giver, er af livsvigtig Betydning for Dem og er hentet fra paalidelig Kilde. UDGIVERNE Af J. F. R u th e rfo rd o Første amerikanske Oplag 10,000,000 E k sem p larer Copyright 1040 Udgivet af V a g tta a rn e ts Bibel- og T ra k ta tse lsk a b In te rn a tio n a l Forening fo r Bibelstudium' Brooklyn, N. Y., U. S. A. København Kontorer i andre Lande: London, Buenos Aires, Oslo, Stockholm, Helsingfors, Kapstaden, Bern, Shanghai og andre Byer. Printed in Denmark Refugees Danish

3 Flygtninge HVORFOR maa saa mange Mennesker flygte fra deres Hjem og jage forgæves omkring for at finde Beskyttelse? I mange Lande er store Skarer blevet drevet bort fra deres Fødeegn og vandrer nu formaalsløst om paa Jorden. Næsten alle Mennesker plages nu af Frygt for at miste alt, hvad de ejer. Hvad skal del dog blive til? En Gruppe hæderlige Landmænd sad efter deres ældgamle Skik omkring Kakkelovnen hos Landsbyens Købmand og diskuterede Verdensbegivenhederne, og saa kom Spørgsmaalet om Flygtningene paa Tale. En Kristen, der helt bar sat sin Lid til DEN TEOKRATISKE REGERING, kom ind i Butikken, og Landboerne spurgte nu straks om lians Mening vedrørende Spørgsmaalene. I sit Svar gjorde den Kristne dem opmærksom paa de foreliggende haandgribelige Kendsgerninger og anførte mange Skriftsteder som Bevis for sine Udtalelser. Hovedindholdet af hans Svar gengives nedenfor: I er ganske klar over, at aldrig i Mands Minde har Nationerne været i en saa beklagelig Tilstand som nu. Siden Verdenskrigens Afslutning i 1918 er Veeme bestandig taget til paa Jorden. I alle Lande søger mange Flygtninge nu efter et Sted, hvor de kan leve i nogenlunde Sikkerhed og faa en rimelig Lejlighed til at nyde lidt af Livets Behageligheder. At Flygtningenes Tal sikkert vil vokse i den nærmest kommende Tid maa indrømmes; alene den Omstændig-

4 4 Flygtninge hed forøger Frygten og Fortvivlelsen lios mange Mennesker, som endnu liar det nogenlunde fredeligt og trygt. I hører til dem, der søger den bedst mulige Oplysning om, hvorfor de mange Sorger er kommet over Folkene; ellers vilde I ikke have stillet mig Spørgsmaalet om Flygtningene. Da I ønsker at se Retfærdigheden herske blandt Mennesker, skulde I være ivrige efter at kende Sandheden, og hvis I gør det, bliver det klart for jer, hvorfor der er saa mange Flygtninge, hvorfor der i den nærmeste Fremtid vil komme endnu flere Sorger og Veer over Verden, og hvad Enden bliver paa det hele. Jehova kendte forud de Vanskeligheder, som vilde overgaa dem, der tjener ham, og han sørgede for, at de kunde faa Oplysning, saa de kunde gaa den rette Vej, undfly Fjenden og finde det Sted, hvor der er fuld Sikkerhed og Beskyttelse. Han vidste forud, at Dæmonerne vil anfalde hans indviede Folk, og at de nu angriber alle dem, der tjener ham og hans Rige. Han aabenbarer nu for alle sine trofaste, hvilke Midler han har til deres Beskyttelse og Frelse. Han forudkendte og forudsagde den frygtelige Trængselstid, der kommer over Verden, og som Nationerne allerede befinder sig i. De, der søger ham, giver han Vished om, at hvis de stoler fuldt ud paa ham og vandrer i Lydighed mod ham, vil de faa Beskyttelse og aldrig blive skuffet. De stoler paa dig, de, som kender dit Navn, thi du svigted ej dem, der søgte dig, Jehova. (Salme 9: 11) De retsindige Mennesker paa Jorden, forbilledlig fremstillet ved Jonadab og Jonatan (2 Kongerne 10: 15-23; 1 Samuel 18:1-4), har lært af den almægtige Gud og fundet, at hans Ord er den eneste sikre og paalidelige Vejledning. (Salme 119:105) Alle indviede, baade de, der tilhører Levningen af Guds Folk paa Jorden, og de, der skal høre med til den store Ska-

5 Flygtninge 5 v re (Aabenbaringen 7:9-17), maa nu være paa Vagl for ined Oinlm at undgaa Fjendens Snarer og finde den Tryghed og Beskyttelse, den Højeste har tilvejebragt. Verdenskrisen Nationerne staar nu over for alle Tiders største Krise. De styrende Faktorer i Verden synes at have en Forudanelse om, at en Ulykke nærmer sig. De har ikke villet agte paa Guds Ord og er derfor i Mørke med Hensyn til, hvad det er der truer dem. Hver Nation er som en skræmt Mand, der vandrer omkring i Morket. Den altbeherskende Magt, som nu driver Nationerne til Aktion, baade defensiv og offensiv, er Frygt. De synlige Regenter paa Jorden befinder sig i en Tilstand af Forvirring, idet de forstaar, at en eller anden usynlig Magt driver dem frem til det store Opgør. De tøver ikke med at sige, at Nationerne ikke kan blive bestaaende, hvis man ikke finder et sikkert Hjælpemiddel, men ingen af dem synes at kende noget til et saadant sikkert Hjælpemiddel. De politiske Vejrprofeter prøver paa at forudsige Fremtiden, men ingen har rigtig Tillid til deres politisk-religiøse Spaadomme. De befinder sig i en fortvivlet Sindstilstand og synes at se et stort Ligklæde svæve over deres Hoveder, som et Varsel om kommende Ulykker. Herren kendte forud denne Nødens Tid og forudsagde den med disse Ord: Paa Jorden skal Folkene ængstes i Fortvivlelse,.,. medens Mennesker forsmægter af Frygt og Forventning. Lukas 21:25,26. De herskende Magtfaktorer paa Jorden ignorerer disse profetiske Ord og andre af Herrens Profetier, som fortæller den flittige Læser af Guds Ord, hvilke usynlige Kræfter der nu driver Nationerne frem til alle Tiders største og frygteligste Katastrofe. Herren

6 i F 1 y gtuij] ge siger om disse usynlige Magter: De gaar ud til hele Jorderiges Konger [de herskende Magter] for at samle dem til Krigen paa Guds, den Almægtiges, store Dag [Slaget, ved H arm ag ed o n ]Men hvad er det da for en usynlig Magt eller Kraft? Herren siger, at det er Ondskabens Magt, Djævelen, Dæmonernes Fyrste og hans medforbundne Dæmoner. De er blinde for Guds Hensigter og fører alle lettroende Mennesker ned i Undergangens Afgrund. (Aabenbaringen 16: 13-16) Alle Jordens Nationer er nu under Dæmonernes Indflydelse og Magt. Frygt har ført de styrende Magter ind i Dæmonernes Snarer og faar dem til at jage i Blinde efter en Tilflugt, som de ikke kan finde. Ordsprogene 29: 25. Med Døden i Øjnene Døden stirrer nu alle Nationerne i Øjnene, og i det verdensomfattende Slag ved Harmagedon, Krigen paa Guds, den Almægtiges store Dag, skal alle Nationerne dø. Det betyder ikke, at Nationerne vil omkomme for andre Nationers Haand; men Almagten i Himmelen, de foresatte Øvrigheder, som er Jehova Gud og Kristus Jesus, vil selv slaa dem ned. (Romerne 13.: 1) Krigen paa Guds den Almægtiges Dag vil blive udkæmpet af Jehova og Kristus Jesus, hjulpet af alle Himmelens hellige Engle, stillet op til Kamp imod Djævelen og de andre Dæmoner og deres Medhjælpere paa Jorden, som bliver paa de ondes Side. Alle Nationerne vil lide samme Skæbne g faa samme Endeligt, fordi de alle sammen er paa den forkerte Side, det vil sige den tabende Side. De er alle sammen Modstandere af den TEOKRATISKE REGERING, den almægtige Guds Regering eller Rige. I Slaget ved Harmagedon skal Nationerne alle sammen forsvinde for bestandig, som der staar skrevet:

7 Flygtninge 7 N Til Dødsriget skal de gudløse fare, alle Folk, der ej kommer Gud i Hu. Salme 9; 18. Under denne Krig paa Guds den Almægtiges store Dag skal Demokratierne ikke overleve de kommunistiske Regeringer, Nazismen, Monarkier eller Imperialisme. Alle menneskelige Regeringsfonner man forsvinde for evigt. Kun TEOKRATIET vil blive bestaaende. Kendsgerningerne viser afgjort, at alle Nationerne bar glemt Gud, den Almægtige, hvis Navn er Jehova. (Salme 83: 19) Nationernes synlige Regenter er de politiske, kommercielle og Teligiøse Magtgrupper, og de staar igen under de usynlige Dæmoners Herredømme. Men Jeliova siger i den ovenfor anførte Udtalelse, at deres endelige Skæbne bliver Dødsriget, sheol, Helvede. Hans Dom over Jordens Nationer, som er nedskrevet i det anførte Vers, lyder kort og godt: Til Helvede med dem. Folket Folkene i alle Lande er i stor Nød, Frygt og Bæven. De knuges ned af en stadig voksende Frygt for Døden, den Fjende, der lurer paa dem fra alle Sider: Døden paa Havet ved U-Baade, Torpedoer, Minesprængninger, Hydroplaner og Krigsskibe, Døden paa Landjorden ved Bomber, som falder ned fra Luften, eiler ved de mange andre dødbringende Krigsmaskiner, eller Døden ved Hungersnød, foraarsaget af Blokader og Restriktioner. Det er Nationernes Teori og Praksis, at Soldaterne skal have Føde, medens de, der er derhjemme, saa maa nøjes med lidt eller intet. Folk frygter Døden af naturlige Aarsager eller ved Ulykkestilfælde. De lever i stadig Frygt for politiske, religiøse og andre Gangstere. De ser, at de drives som stumme Dyr fra deres Land og Hjem, som de har bygget op. Det bestemmes, at de skal deporteres, og de maa adlyde. Som

8 8 Flygtninge hjemløse Flygtninge flyr de for grumme Herskere. Millioner af dem bliver landflygtige og har ikke det Sted, de kan hælde deres Hoved til, ingen Midler til at skaffe sig Føde eller Bolig; de maa gaa videre uden at vide hvorhen, og de stirrer Fremtiden i Møde med Fortvivlelse. Dødsangsten holder dem med sit Kvælertag. Folkenes Tilstand, som vi kan se den nu, blev for længe siden forudsagt af Herren Jesus i disse Ord: Der skal være stor Nød paa Jorden. Lukas 21:23. Disse Ord beskriver nøjagtig Forholdene, som de er i alle Lande paa Jorden i Dag. Ogsaa i de Forenede Stater maa mange Millioner Mennesker leve af Understøttelse, og de frygter, at selv denne lille Understøttelse skal blive taget fra dem, saa de maa sulte ihjel. Menneskene ser ingen Udvej, fordi de har været holdt i Uvidenhed, og de er stadig uvidende om, hvad Gud i sin Kærlighed har gjort for dem, der vil stole helt paa ham. Deres Uvidenhed skyldes Djævelen og hans religiøse Repræsentanter paa Jorden, der med Vilje har forholdt Folket Kundskaben om Guds Ord. Jehova Gud forudsagde Forholdene med følgende Ord: Mørke skjuler Jorden og Dunkelhed Folkene. (Esajas 60:2) Paa Grund af stærk sygelig Frygt har Djævelen fanget hele Menneskeheden i sine religiøse Gam. Folk er uvidende om Guds Foranstaltninger og følger deres blinde religiøse og politiske Vejledere. De søger Tilflugt Mange Mennesker søger et Tilflugtssted paa en eller anden Maade, men de er blinde og finder det ikke. Et iøjnefaldende Eksempel herpaa er den afdøde amerikanske Skribent Heywood Broun. Bladet New York Times omtaler den 21. December 1939 Mr. Brouns Begravelse og siger: Angaaende Grim-

9 F lygtninge 9 dene til at han ønskede at blive Katolik angav Mr. Broun fire.... Den tredje var Frygten for Døden.... Den f jerde Grund omtalte Mr. Broun med disse Ord:.,. Der er ikke noget mere latterligt end Individualismen.... Jeg kan ikke engang se, hvorfor den almægtige Gud skulde være interesseret i min personli ge Bøn eller i mit personlige Offer... Denne aandelige Korporation tror jeg er den katolske Kirke. Denne Mand søgte i sin Frygt et Tilflugtssted, og Djævelen førte ham ind i det katolske Religionssystem. Læg i denne Forbindelse Mærke til, at den almægtige Gud siger, at Religionen er en Snare, fordi Religionen er af Djævelen. (5 Mosebog 7: 16) I umindelige Tider har Djævelen brugt Religion og religiøse Ceremonier for at besnære Mennesker. Mennesker forkynder Religion og fortæller Folk falskeligt, at Religionen er et Middel til at undfly Djævelen og Døden. I Angst for at gaa imod Religionsledernes Lærdomme falder de frygtagtige i Djævelens Snare, som Herren har forudsagt. Ordsprogene 29:25. Religionen har aldrig været en Beskyttelse imod Døden. Selv den saakaldte kristne Religion har længe været et af Djævelens bedste Midler til at fange Mennesker i sine Garn, som fører til Undergang. Religionens Begyndelse var Menneskets Ønske om at undgaa Døden og blive viis som Dæmonerne. Den almægtige Gud havde tydeligt nok sagt til det første Menneskepar, at Dødsstraffen skulde ramme dem, hvis de med Vilje overtraadte hans Lov. (1 Mosebog 2:17) Den store Bedrager, den»gamle Slange, Djævelen, Dæmonernes Fyrste, tilbød Adam og Eva sin Religion som et Middel til at undfly Døden. Han sagde til dem: I skal ingenlunde dø; men Gud ved, at naar I spiser deraf [i Modstrid med hans Lov], aabnes eders Øjne, saa I bliver som Gud [eng. Overs.:

10 10 Flygtninge Guder, de Dæmoner, der var forblindet med Satan].* (1 Mosebog 3:4,5) Det var det samme som at sige, at hvis Menneskene vilde antage Djævelens Religion og dyrke den, skulde de undgaa Døden og blive lige saa kloge som Djævelens onde Forbundsfæller, der i Bibelen kaldes Dæmoner. Men Religionen ydede ikke Adam og Eva nogen Beskyttelse og har aldrig været en Beskyttelse for noget Menneske. Frygt og det ærgerrige Ønske om at være lige saa kloge som Dæmonerne førte Adam og Eva i Snaren, og de døde. Som Følge af deres Synd har alle deres Efterkommere arvet Døden. Romerne 5: 12. De dominerende Nationer paa Jorden dyrker nu den saakaldte kristne Religion, og Lederne raaber op om mere Religion som Midlet til at give Beskyttelse og Frelse. Religionen vil dog ikke kunne yde nogen som helst Beskyttelse eller frembyde noget Middel til at undfly i Krigen paa Guds den Almægtiges store Dag, der nu hastigt nærmer sig. Under det store Slag ved Ilarmagedon vil ingen Nation kunne finde Beskyttelse i Kraft af Religionen, og Gud vil heller ikke spare de enkelte Personer paa Grund af deres Religion, hvad enten de er oprigtige Religionsdyrkere eller onde Religionsledere. Religionen har aldrig kimnet beskytte noget Menneske mod Døden. En stor Religionsdyrker, som støttedes af den romersk-katolske Organisations Religionssystem, førte Krigen i Spanien fra 1936 til 1939, i hvilken en Mængde Mennesker blev dræbt. Næsten alle Mennesker i Spanien dyrkede dengang den katolske Religion. Men den Religion skaanede ikke nogen af dem og beskyttede dem ikke. Religionen ydede ingen Beskyttelse for Befolkningen i Polen eller Tjekoslovakiet, og disse to Landes Befolkning holdt fast paa det katolske Religionssystem og dyrkede dets Religion. Guds Ord siger tydeligt, at baade Religions-

11 Flygtninge li dyrkerne og Religionen selv skal til intetgøres i Slaget ved Harmagedon. Efter Døden Alle Mennesker kan nu se, at Religionen ikke sikrer eller beskytter nogen imod Døden. For yderligere at bedrage de frygtagtige Mennesker paadutter Djævelen ved Hjælp af Religionen, som hans Repræsentanter forkynder. Menneskene et nyt Bedrag og faar dem til at tro, al Religionen kan beskytte Mennesker efter Døden og i Fremtiden skal give dem Beskyttelse og evig Lyksalighed. Er Religionen da et Fripas til evig Salighed? Er Religionen en Beskyttelse eller et Middel mod Pinslerne i Katolikkernes Inferno eller Skærsilden, som dette Religionssystem ogsaa lærer om? Hvor kan man finde det rette Svar paa saadanne Spørgsmaal? Ingen er nogen Sinde kommet tilbage fra Skærsilden eller Helvede og har fortalt om Sagen. Læren om Pine i Skærsilden eller. Helvede er kun ufuldkomne Menneskers Teori. Den Lære findes slet ikke i Bibelen. Kardinal Gibbons, en berømt katolsk Autoritet, siger i sin Bog The Faith of Out Fathers (Vore Fædres Tro), Side S: Den katolske Kirke lærer, at foruden et Sted med evig Pine for de ugudelige Og evig Hvile for de retfærdige, eksisterer der i det næste Liv en Mellemtilstand med midlertidig Straf, som tildeles dem, der er døde i tilgivelige Synder, som ikke allerede er forladt, eller som ikke har tilfredsstillet Guds Retfærdighed for Synder, der allerede er tilgivet. Den lærer os ogsaa, at skønt de Sjæle, der er overgivet til denne Mellemtilstand, man sædvanligvis kalder Skærsilden, ikke kan hjælpe sig selv, kan de hjælpes ved Bønner af de trofaste paa 'Jorden. Skærsildens Eksistens indbefatter ganske naturligt det dermed forbundne Dogme Nytten

12 12 Flygtninge af at bede for de døde. Hans Sjæl vil til sidst blive frelst, men han maa lide midlertidigt i Skærsildens rensende Flammer. Denne Fortolkning er ikke min. Det er den enstemmige Røst fra Kristenhedens Fædre. Se nu i Modsætning til Menneskers Traditioner og Dogmer paa Jehova Guds Befalinger og Jesu Kristi Ord, han, som talte med fuldkommen Autoritet fra den almægtige Gud. Henvendt til de religiøse Ledere, der forkyndte Menneskers Lærdomme og Overleveringer, sagde Jesus: Hvorfor overtræder... I Guds Bud for eders Overleverings Skyld?... I har ophævet Guds Lov for eders Overleverings Skyld. I Hyklere! Rettelig profeterede Esajas om eder, da han sagde: Dette Folk ærer mig med Læberne; men deres Hjerte er langt borte fra mig. Men de dyrker mig forgæves, idet de lærer Lærdomme, som er Menneskers Bud. Matthæus 15: 1-9. Bryder I jer om at tro paa og følge de traditionelle Dogmer, der forkyndes af ufuldkomne Mennesker, som dyrker Religionen for Betaling, eller foretrækker I at holde jer til Jesu Kristi myndige Ord? Husk ogsaa paa Skriftens Ord: Dette er det evige Liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og den, du udsendte, Jesus Kristus. Johannes 17:3. Vor endelige Skæbne Nogle Religionsledere hævder, at den almægtige Gud har forudbestemt alle Menneskers endelige Skæbne, og at nogle af dem derfor maa gaa til Skærsilden, andre til Himmelen og nogle til Helvede, som de siger er ensbetydende med evig Pine. Men disse Læresætninger er ganske falske. Gud har ikke forudbestemt noget Menneskes Skæbne. Gud har forudbestemt eller besluttet, at et bestemt og begrænset Antal, som udvælges iblandt

13 Flygtninge 13 Menneskene og bevarer deres urokkelige Troskab mod Gud, skal være for evigt sammen med Herren Jesus Kristus i Himmelen som aandelige Skabninger, Han har ligeledes besluttet, at en anden Skare af Mennesker, dog ikke et fastsat Antal, som vinder Guds Godkendelse paa Grund af deres Troskab under Prøvelser, skal leve evigt paa Jorden. Hvad der bliver de enkelte Personers Endeligt eller Skæbne liar Gud ikke fastsat forud. Gud lægger sine uforanderlige Regler frem for Menneskene; de, der adlyder liam, gaar saa ind til evigt Liv, medens de, der er ulydige mod ham, skal dø og forblive i Døden. Der er ingen Personsanseelse hos Gud. (Apostlenes Gerninger 10: 34) Mennesket har derfor selv noget at gøre med at fastsætte sin endelige Skæbne. Til dem, der gaar ind paa at tjene den almægtige Gud, siger han: Se, jeg forelægger dig i Dag Livet og Lykken, Døden og Ulykken. Jeg tager i Dag Himmelen og Jorden til Vidne mod eder paa, at jeg har forelagt eder Livet og Døden, Velsignelsen og Forbandelsen. Saa vælg da Livet, for at du og dit Afkom maa leve. (5 Mosebog 30: 15, 19) Den, som tror paa Sønnen, har et evigt Liv; men den, som ikke vil tro Sønnen, skal ikke se Livet, men Guds Vrede bliver over ham. (Johannes 3: 36) Dette er det evige Liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og den, du udsendte, Jesus Kristus. Johannes 17: 3. ' Gud tillader Menneskene at vælge Livet eller Døden. Saaledes bestemmer Mennesket selv sin Skæbne ved den Handlemaade, han følger. Mod dem, der gør ondt, er Jehovas Aasyn for at slette deres Minde af Jorden; paa retfærdige hviler hans Øjne, hans Ører hører deres Raab. (Salme 34: 16, 17) Den almægtige Gud er Livets Kilde.^Salme 36:10)

14 u Flygtninge Hos Jehova er Freisen, og den kommer ved og gennem Kristus Jesus. (Salme 3:9; Romerne 6: 23) Der er ingen anden Vej og intet andet Middel til Frelse til Livet. x\postlenes Gerninger 4: 12. Vil 1 følge de religiøse Menneskers Overleveringer og Læresætninger, eller vil I lade jer lede af den almægtige Guds Ord? Religionen er Dæmoners Produkt og udnyttes af dem for at besnære Mennesker og føre dem bort fra Gud, ud i Ødelæggelse og Fordærv. De, der antager og følger Menneskers Overleveringer og religiøse Dogmer, vil opdage, at deres Endeligt bliver Undergang, thi Religionen er i Modstrid med Guds Ord. Vælg selv, hvem I vil tjene, Herren eller Dæmonerne. Israelitterne, der havde sluttet Pagt om at gøre Guds Vilje, blev stillet over for det samme Valg. Det er Guds afgørende Regel for alle Mennesker, som ønsker at leve. Josua, der var viet til Jehova Gud og ejede Guds Godkendelse, sagde til Israelitterne under Inspiration fra Jehova: Frygt nu Jehova og tjen ham i Oprigtighed og Trofasthed og skaf de Guder [de Guder eller Dæmoner, som ved Hjælp af Religion forførte Folkene, fra hvis dæmonbeherskede Land Gud havde ført sin trofaste Tjener Abraham] bort, som eders Forf'ædre dyrkede hinsides Floden [Eufrat Vers 2,3] og i Ægypten, og tjen Jehova. Josua 24: 14. Hvad er da den sikre og paalidelige Vejledning for Mennesket? Svaret maa blive: Guds Ord, som er Sandhed. (Johannes 17:17) Dit Ord er en Lygte for min Fod, et Lys paa min Sti. (Salme 119:105) Eftersom den største Krise nu er nær, er Tiden derfor inde, da alle Mennesker maa vælge, hvem de vil tjene, om de vil tjene Religionen, der læres af Djævelen, eller den almægtige Gud og hans Konge Kristus Jesus.

15 Flygtninge 15 Skærsilden og Helvede Religionsforkynderne lærer Menneskene Dogmet om. Skærsilden og evig Pine. At disse religiøse Læresætninger er udgaaet fra Djævelen fremgaar af følgende Beviser fra Bibelen. Guds listige Fjende vidste saare vel, at han maatte faa Menneskene til at tro, at Religionen var logisk, og at det vilde være klart for Mennesker, at ingen kunde være ved Bevidsthed i Skærsilden eller Helvedes Pine, hvis han ikke bliver ved at leve og være ved Bevidstheden. Det var Djævelen, der fortalte Menneskene den Lære, at der er ingen Død. (1 Mosebog 3:4) Religionsiederne fulgte trolig denne Anvisning og bildte Folk ind, at hvert Menneske har en udødelig Sjæl. Udødelighed betyder saa, at denne Sjæl ikke kan dø, og at Sjælen derfor maa blive ved at leve et eller andet Sted efter det, man kalder Døden. Men Bibelen viser, at hvert Menneske er en Sjæl, idet en Sjæl er en levende Skabning. Gud dannede Menneskets Organisme eller Legeme af Jordens Støv og indblæste saa i dette Legeme den Livsaande, som enhver levende Skabning aander. Livsaanden gjorde Legemet levende, og Mennesket blev til en levende Sjæl. Gud Herren dannede Mennesket af Støv af Jorden og blæste Livets Aande i hans Næse; og Mennesket blev til en levende Sjæl. I Mosebog 2: 7, gi. dansk Overs. Alle Dyr er Sjæle, det vil sige levende Skabninger. Det ses af 4 Mosebog 31:28 (gi. dansk Overs.), hvor ogsaa Dyrene kaldes Sjæle: Du skal hæve som Afgift til Herren fra Krigsmændene, som var draget i Striden, een Sjæl af hvert fem Hundrede, baade af Mennesker og af stort Kvæg og af Asener og af smaat Kvæg. Det var til Mennesket, Sjælen, Gud sagde: Den Dag, du spiser deraf, skal du visselig dø. (1 Mosebog 2: 17) Mennesket eller Sjælen syn-

16 16 Flygtninge dede, og Døden blev Følgen. Som Jeliova tydeligt udtrykker det: Den Sjæl, som synder, den skal dø. (Ezekiel 18:4,20) Hvo bliver i Live og skuer ej Død, hvo frelser sin Sjæl fra Dødsrigets Haand? Salme 89: 49. Det religiøse Dogme om alle Sjæles Udødelighed blev indført af Satan, og det er en simpel Usandhed. Herren Jesus erklærede selv om Djævelen: Han er en Løgner og Løgnens Fader, og Sandhed er ikke i ham. (Johannes 8:44) Heraf følger, at Læren om' Sjælens iboende Udødelighed stadigvæk er en Usandhed, uanset hvem der forkynder den, og naar de religiøse Lærere prædiker deres Dogme om iboende Udødelighed, er det en absolut falsk Lære. Den Lære blev kun opfundet for at støtte Satans oprindelige Løgn om, at der er ingen Død, og Læren om Udødelighed har været et Middel til at bedrage talløse Mennesker. Ingen kan i Tryghed fastholde eller tro paa denne Lære. De dede Er de døde ved Bevidsthed efter Døden? Guds Ord besvarer Spørgsmaalet saaledes: De levende ved dog, at de skal dø, men de døde ved ingenting, og Løn har de ikke mere i Vente; thi Mindet om dem slettes ud. Gør efter Evne alt, hvad din Haand finder Styrke til; thi der er hverken Virke eller Tanke eller Kundskab eller Visdom i Dødsriget, hvor du stævner hen. (Prædikeren 9: 5,10) I Døden kommes du ikke i Hu, i Dødsriget hvo vil takke dig der? (Salme 6: 6) De døde priser ej Jehova, ingen af dem, der steg ned i det tavse. Salme 115:17. Den Omstændighed, at de religiøse Overleveringer, Religionslederne prædiker, er i direkte Modstrid med Guds Ord, Bibelen, er et afgørende Bevi*

17 Flygtninge 17 for, at disse Religionsledere prædiker Djævelens Løgn. Ikke et eneste Skriftsted i Bibelen støtter Teorien om, at Mennesket er ved Bevidsthed efter Døden. Mennesket er af Jord, jordisk og den højeste af de dyriske Skabninger. (1 Korin thier 15:47; 1 Mosebog 1:26) Mennesket dør paa Grund af den Synd, Adam begik, og Døden er ved Arveligheden kommet over alle Mennesker. Mennesket dør ligesom andre Skabninger inden for Dyreriget. Menneskers og Dyrs Skæbne er ens; som den ene dør, dør den anden, og en og samme Aand har de alle; Mennesket har intet forud for Dyrene, thi alt er Tomhed. Alle gaar sammesteds hen, alle blev til af Muld, og alle vender tilbage til Mulden. (Prædikeren 3: 19, 20) Denne Udtalelse stemmer nøje overens med den Dom, den Almægtige udtalte over Adam: Støv er du, og til Støv skal du vende tilbage. 1 Mosebog 3:19. Pine Religionslederne prædiker, at Helvede er et Sted med evig Pine, og at Sjælen i Helvedes Flammer maa lide Pine uden nogen Mulighed for at slippe ud. I direkte og afgjort Modstrid med dette overleverede religiøse Dogme lærer Bibelen, at Helvede er en Tilstand af Mørke, hvor Menneskene er udslettet af Tilværelsen, hvor de ikke ved noget, en Tilstand, de alle gaar ind i ved Døden. Det hebraiske Ord sheol er oversat med de danske Ord Helvede og Dødsriget og er ogsaa flere Gange oversat med Graven. Ogsaa det græske Ord hades er oversat med Dødsriget, Helvede og Graven. Helvede og Graven er Udtryk for den Dødstilstand, hvori der absolut ikke er nogen Bevidsthed eller noget Liv. Her skal anføres nogle Eksempler

18 18 F lygtaiüge fra Bibelen. Job, en Guds Tjener, der havde Jehovas Godkendelse, led frygtelige legemlige Smerter og aandelige Kvaler, som han ønskede at blive udfriet fra, og han bad til den almægtige Gud med de Ord: Tag dog og gem mig i Dødens Rige, skjul mig, indtil din Vrede er ovre, sæt mig en Frist og kom mig i Hu. (Job 14: 13) Vil jeg haabe, faar jeg dog Bolig i Døden, jeg reder i Mørket mit Leje. (Job 17:13) I disse Skriftsteder og i mange andre er Ordene Dødens Rige, Døden, Helvede og Graven alle sammen oversat fra det samme hebraiske Ord sheol. Hvad det græske Ord hades angaar, der ogsaa oversættes ved Helvede, Dødsriget, Graven, bør man lægge Mærke til følgende: Herren Jesus blev slaaet ihjel og begravet i en Grav. (Matthæus 27: 60) Jesus var med andre Ord død og var nu i Helvede, sheol, hades, Graven. Da Apostelen Peter havde faaet den hellige Aand, talte ban under guddommelig Inspiration og med Autoritet fra den Almægtige. Han anførte en Profeti, som var blevet nedskrevet paa Guds Befaling, og anvendte den om Kristus Jesus. (Salme 16: 10) Thi Dødsriget giver du ikke min Sjæl, lader ikke din hellige skue Forraadnelse. Da han nu var en Profet og vidste, at Gud med Ed havde tilsvoret ham, at af hans Lænds Frugt skulde der sidde en paa hans Trone, talte han forudseende, om Kristi Opstandelse, at hverken blev han ladt tilbage i Dødsriget, ej heller saa lians Kød Forraadnelse. (Apostlenes Gerninger 2:27,30,31) Endvidere staar der skrevet: Denne Jesus oprejste Gud, hvorom vi alle er Vidner. Apostlenes Gerninger 2:32. Der kan ikke være nogen Tvivl om, at Jesus var i Helvede, det vil sige i Graven, Dødstilstanden, og forblev der, til Guds Tid kom til at oprejse ham fra

19 Flygtninge 19 Døden. Helvede er saaledes blevet omtalt fuldstændig fejlagtigt for Folk af Religionslærerne. Satan, Djævelen, opfandt Pinen og Pinslerne, hvorpaa han fik Mennesker til at anklage Gud for at pine Mennesker i Ilden. Men en saadan Tanke har den almægtige Gud aldrig huset, som Bibelen tydeligt nok viser. (Jeremias 7: 30,31) Læren om evig Pine er Dæmonernes Lære eller Djævelens, den øverste Dæmon, og er blevet forkyndt af de Mænd, der lærer og dyrker Religion paa Jorden. Det første Tilfælde af Pine. som omtales i Bibelen, tilskrives direkte Satan, Dæmonernes Fyrste. (Job 1: 11-22; 2: 1-13) Bibelen viser ligeledes, at Formaalet med Pinen var at faa Menneskene til at forbande Jehova Gud. Derfor var det, at Djævelen og hans Religionsdyrkere pinte Job. Fordi Religionsdyrkerne saa længe har prædiket Læren om evig Pine, har mange Mennesker i deres Uvidenhed om Gud og hans Ord forbandet Gud og saaledes tjent Djævelens Formaal. Naar vi da indser, at Bibelen afgjort beviser, at ingen af de døde er ved Bevidsthed hverken i Helvede eller i Skærsilden eller noget andet Sied, maa vi ogsaa forstaa, at det er umuligt, at en Sjæl eller Skabning kan lide i uudslukkelige Flammer. Da Religionslærernes Dogmer om Skærsilden og Helvede er falske, er det let at indse, at disse religiøse Dogmer er en djævelsk Snare for de Mennesker, der frygter og tyr til Religionen for at finde Trygbed eller Beskyttelse. Vi maa ogsaa kunne indse, at Religionen er et rent Udbytterf or etagen de, især med Hensyn til Skærsilden, fordi man lærer Folk, at de maa betale Penge til Religionens Præster, for at de kan bede Bønner for dem, der er i Skærsilden, og de frygtagtige Mennesker giver efter for Tilskyndelsen og giver Penge til Religionslederne, for at de skal bede for deres afdøde Slægtninge og Venner.

20 20 Flygtninge Religionslederne samler saaledes Penge ind under falsk Foregivende. Det er en Forbrydelse ifølge Landets Lov. Religionsforkynderne, der lærer Skærsilden, gør sig derfor skyldige i en stor Forbrydelse. Men den værste Forbrydelse i Forbindelse med Forkyndelsen af Skærsilden og Pinen er, at de forhaaner den almægtige Guds Navn. Er I rede til at sætte jeres evige Tilværelse paa Spil ved at antage og følge Menneskers falske Læresætninger? I kan afgøre Sagen paa rette Maade ved at skaffe jer Kundskab om Gud og Kristus Jesus, ud fra Guds Ord. (Johannes 17:3) Det er Dæmonernes Hensigt at holde Folk i Uvidenhed og Mørke angaaende Guds Frelsesraad. Religionslederne har længe været et Redskab i Dæmonernes Hænder; de besnærer Folk og holder dem i Mørke. Derfor opfyldes den Dag i Dag Profetien om, at Mørke skjuler Jorden og Dunkelhed Folkene. Esa jas 60: 2. Haabet om Liv Alle de døde vilde være evig fortabt, hvis ikke Gud havde truffet Foranstaltninger til, at de kan faa Liv. Alle Mennesker er født ufuldkomne, fordi Adams Synd førte Døden med sig, og denne Død har alle Adams Efterkommere faaet i Arv. Synden kom ind i Verden ved eet Menneske og Døden ved Synden, og Døden trængte saaledes igennem til alle Mennesker, efterdi de syndede alle. (Romerne 5:12) Syndens Sold er Død, men Guds Naadegave er et evigt Liv i Kristus Jesus, vor Herre. Romerne 6: 23. Gud har truffet Udvej til at give Mennesket Liv ved Kristus Jesus. Det fuldkomne Menneskes, Jesu, Liv og Blod blev udgydt i Døden og var Genløsningsbetalingen eller Løsesummen for Menneskeslægten; derfor er Kristus Jesus ved sit Køb blevet

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt.

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD Spil. } Hvem er Gud? Syv Foredrag a f J. F. RUTHERFORD Side 3 Jehova 11 S atan 20 Hvem er Guds Vidner? 29 H ans N avn 38 Evighedens Konge 46 Den uselviske 54 De skal kende, a t Jehova er Gud Dommer R

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat.

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet lægger Vægt paa Læren. I Dag fristes man til at lægge mere Vægt paa Livet og saa regne Læren ringe.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

En retfærdig Hersker To radioforedrag af

En retfærdig Hersker To radioforedrag af D ette kraftfulde, betagende Budskab, De nu skal læse, er blevet hilst med Jubel og Glæde i A ustralien, Sydafrika, Europa, de vestindiske Øer og ud over hele Nordam erika, hvor det hørtes direkte, ved

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9 9.søndag efter trin. 2.august 2015 Gårslev kl.9 Skærup kl.10.30 736-den mørke nat forgangen er 212-den bitre død dig trængte 275- uforsagt vær på vagt... 518- på Guds nåde, i al våde (koral 211 - Herrens

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Irettesættelse og straf

Irettesættelse og straf 4 TIL SABBATTEN 24. OKTOBER 2015 Irettesættelse og straf Ugens vers Introduktion Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang (Jer 17,14). Det, der

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette!

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! AF LARS HYLDGÅRD JENSEN 1 2 Indhold 1. Hvis Gud er god Hvorfor er

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere