Brugsanvisning Opvaskemaskine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning Opvaskemaskine"

Transkript

1 Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr

2 Indhold Beskrivelse af opvaskemaskinen... 5 Oversigt... 5 Betjeningspanel... 6 Råd om sikkerhed og advarsler... 7 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Bortskaffelse af en gammel opvaskemaskine Energispareråd Første ibrugtagning Døren åbnes Døren lukkes Børnesikring Afkalkningsanlæg Vandhårdhed vises og indstilles Når opvaskemaskinen tages i brug første gang, skal der bruges: Filtersalt Filtersalt påfyldes Kontrollampe for påfyldning af filtersalt Afspændingsmiddel Afspændingsmiddel påfyldes Kontrollampe for påfyldning af afspændingsmiddel Afspændingsmiddeldosering indstilles Opvaskemaskinen fyldes Vær opmærksom på følgende Overkurv Overkurven indstilles Underkurv Bestik D-bestikbakke (afhængig af model) Bestikkurv (afhængig af model) Eksempler på, hvordan opvaskemaskinen fyldes Opvaskemaskine med bestikbakke Opvaskemaskine med bestikkurv Den daglige drift Opvaskemiddel Opvaskemiddel påfyldes Opvaskemaskinen tændes Et program vælges Et program startes

3 Indhold Tidsdisplay EnergiManagement Programslut Opvaskemaskinen slukkes Opvaskemaskinen tømmes Et program afbrydes Programvalg ændres Ekstrafunktioner Kort Autoreg. dosering Kontrollamper for påfyldning frakobles Forvalg Automatic tilpasses Memory Standbyoptimering Standardindstillinger Programoversigt Rengøring og vedligeholdelse Opvaskebeholderen rengøres Dørlisten og døren rengøres Fronten rengøres Filterkombinationen i opvaskebeholderen kontrolleres Filtrene rengøres Spulearmene rengøres Hvad nu, hvis Tekniske fejl Fejl i vandtilløb Fejl i vandafløb Generelle problemer med opvaskemaskinen Lyde Utilfredsstillende opvaskeresultat Småfejl udbedres Filteret i vandtilløbet renses Afløbspumpe og tilbageløbsventil rengøres Service / garanti Til testinstitutter Ekstra tilbehør

4 Indhold Eltilslutning Vandtilslutning Mieles vandbeskyttelsessystem Vandtilløb Vandafløb Tekniske data

5 Beskrivelse af opvaskemaskinen Oversigt a Øverste spulearm (ikke synlig) b Bestikbakke (afhængig af model) c Overkurv d Midterste spulearm e Luftåbning til tørring (afhængig af model) f Nederste spulearm g Filterkombination h Typeskilt i Beholder til afspændingsmiddel j Beholder til opvaskemiddel (2 kamre) k Beholder til filtersalt 5

6 Beskrivelse af opvaskemaskinen Betjeningspanel a Programmer b Tidsdisplay c Kontrollamper fejl/påfyldning d Tasten Start med kontrollampe e Tasten (Kort) med kontrollampe f Tasten (Forvalg) med kontrollampe g Programtast h Tænd/Sluk-tast Denne brugsanvisning beskriver flere opvaskemaskinemodeller med forskellige højder. De forskellige modeller benævnes, som følger: Normal = Opvaskemaskiner med 80,5 cm højde XXL = Opvaskemaskiner med 84,5 cm højde. 6

7 Råd om sikkerhed og advarsler Denne opvaskemaskine overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på personer og ting. Læs venligst brugs- og monteringsanvisningerne nøje, inden opvaskemaskinen opstilles og tages i brug. De indeholder vigtige anvisninger om montering, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på opvaskemaskinen undgås. Gem venligst brugs- og monteringsanvisningerne og giv dem videre til en eventuel senere ejer af opvaskemaskinen. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi anvisningerne ikke er blevet fulgt. 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler Retningslinjer vedrørende brugen Denne opvaskemaskine er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på lignende opstillingssteder. Denne opvaskemaskine er ikke beregnet til udendørs brug. Opvaskemaskinen er udelukkende beregnet til brug i almindelig husholdning til opvask af husholdningsservice. Det er ikke tilladt at anvende opvaskemaskinen til andre formål. Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene opvaskemaskinen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn. Disse personer må kun bruge opvaskemaskinen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. 8

9 Børn i huset Råd om sikkerhed og advarsler Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af opvaskemaskinen, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. Børn på 8 år eller derover må kun bruge opvaskemaskinen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde opvaskemaskinen uden opsyn. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af opvaskemaskinen. Lad dem aldrig lege med opvaskemaskinen. De kan bl.a. risikere at lukke sig inde! Hvis den automatiske døråbning er aktiveret (afhængig af model), må små børn ikke opholde sig i opvaskemaskinens åbningsområde. Hvis der imod forventning skulle opstå en fejlfunktion, kan der være risiko for tilskadekomst. Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (fx folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. Undgå, at børn kommer i kontakt med opvaskemiddel. Opvaskemiddel kan forårsage ætsninger i mund og svælg eller kvælning. Sørg også for, at børn ikke kommer i nærheden af den åbne opvaskemaskine, da der kan være rester af opvaskemiddel i maskinen. Søg omgående læge, hvis et barn har fået opvaskemiddel i munden. 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler Teknisk sikkerhed Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service. En beskadiget opvaskemaskine kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor opvaskemaskinen for synlige skader. Tag aldrig en beskadiget opvaskemaskine i brug! Denne opvaskemaskine skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Det er meget vigtigt, at denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning afprøves og gennemgås af en fagmand. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller afbrudt jordledning (fx elektrisk stød). Pålidelig og sikker drift er kun sikret, når opvaskemaskinen er tilsluttet et offentligt elnet. Opvaskemaskinen må kun tilsluttes til elnettet via et 3-polet stik med jord. Efter opstilling skal stikkontakten være frit tilgængelig, så strømmen til opvaskemaskinen altid kan afbrydes. Der må ikke være anbragt en kontakt til et elektrisk apparat bag opvaskemaskinen, da indbygningsnichens dybde kan være for lille, hvorved der kan opstå tryk på kontakten og dermed fare for overophedning (brandfare). Opvaskemaskinen må ikke indbygges under en kogeplade, da de delvis høje strålingstemperaturer kan beskadige opvaskemaskinen. Af samme grund er opstilling direkte ved siden af varmekilder, der normalt ikke opstilles i køkkener (fx åbent ildsted o.l.), ikke tilladt. De tilslutningsdata (sikring, frekvens, spænding), der er angivet på opvaskemaskinens typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet, så der ikke opstår skader på opvaskemaskinen. Kontroller dette før tilslutning. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler Opvaskemaskinen må først tilsluttes elnettet, når installation, montering og indstilling af dørfjedrene er helt afsluttet. Opvaskemaskinen må kun anvendes med korrekt fungerende dørmekanik, da der ellers kan opstå fare, når den automatiske døråbning (afhængig af model) er aktiveret. Korrekt fungerende dørmekanik vil sige: Dørfjedrene skal være justeret ensartet i begge sider. De er justeret korrekt, når døren i halvåben tilstand (ca. 45 åbningsvinkel) bliver stående i denne position, når den slippes. Den må ikke falde ned uden at blive bremset. Dørlåsskinnen kører automatisk ind, når døren åbnes efter tørrefasen. Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af opvaskemaskinen. Denne opvaskemaskine må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe). Opstil ikke opvaskemaskinen i rum, hvor der er risiko for frost. En frosset slange kan springe, når den kommer under tryk. Elektronikkens præcision kan også påvirkes ved temperaturer under frysepunktet. Anvend udelukkende opvaskemaskinen, når den er tilsluttet til et fuldstændigt udluftet rørledningsnet, for at undgå skader på maskinen. Plastkabinettet på vandtilslutningen indeholder en elektrisk ventil og må derfor ikke komme i vand. Der er spændingsførende ledninger i tilløbsslangen, og den må derfor ikke afkortes. 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler Mieles Waterproof-system sikrer mod vandskader, hvis nedenstående anvisninger følges: Korrekt installation Vedligeholdelse af opvaskemaskinen og udskiftning af dele ved konstaterede skader Vandhanen lukkes i tilfælde af længerevarende fravær (fx ferie). Waterproof-systemet fungerer også, når opvaskemaskinen er slukket, men dog ikke, hvis forbindelsen til elnettet er afbrudt. Vandtrykket (flydetrykket ved vandtilslutningen) skal ligge mellem 30 og 1000 kpa (0,3 og 10 bar). En beskadiget opvaskemaskine kan betyde fare for sikkerheden! Afbryd derfor straks opvaskemaskinen, og kontakt Miele Teknisk Service. Reparation af opvaskemaskinen inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. Forbindelsen til elnettet skal være afbrudt, når opvaskemaskinen skal repareres og vedligeholdes (sluk opvaskemaskinen, og træk stikket ud). En beskadiget tilslutningsledning må kun udskiftes med en speciel ledning af samme type (kan bestilles ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf ). Af sikkerhedsmæssige grunde må ledningen kun udskiftes af en Miele-tekniker eller en anden fagmand autoriseret af Miele. 12

13 Retningslinjer for opstilling Råd om sikkerhed og advarsler Opvaskemaskinen skal opstilles og tilsluttes som beskrevet i monteringsanvisningen. Vær forsigtig før og under montering af opvaskemaskinen. Der kan være risiko for at skære sig på metaldele. Bær beskyttelseshandsker. Opvaskemaskinen skal stå i vater for at sikre korrekt funktion. Underbygningsmaskiner og integrerbare maskiner må kun indbygges under en gennemgående køkkenbordplade, som er skruet fast på skabene. Dørfjedrene skal justeres ensartet i begge sider. De er justeret korrekt, når døren i halvåben tilstand (ca. 45 åbningsvinkel) bliver stående i denne position, når den slippes. Den må ikke falde ned uden at blive bremset. Opvaskemaskinen må kun anvendes med korrekt indstillede dørfjedre. 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler Den daglige brug Kom aldrig opløsningsmiddel i opvaskebeholderen. Der kan være risiko for eksplosion! Hvis der anvendes opvaskemiddel i pulverform, skal man undgå at indånde støvet. Indtag heller ikke opvaskemidlet! Opvaskemidlet kan forårsage ætsninger i næse, mund og svælg. Hvis man har indåndet eller indtaget opvaskemiddel, skal man straks søge læge. Man kan komme til skade på den åbne dør eller snuble over den. Lad ikke opvaskemaskinens dør stå unødigt åben. Man bør ikke læne sig op ad eller sætte sig på den åbne dør. Opvaskemaskinen kan vippe, hvorved man kan komme til skade, eller opvaskemaskinen kan blive beskadiget. Servicet kan være meget varmt ved programslut! Lad det derfor afkøle i opvaskemaskinen, indtil det er til at røre ved. Anvend kun opvaske- og afspændingsmidler beregnet til husholdningsopvaskemaskiner. Anvend aldrig opvaskemiddel til opvask i hånden. Anvend aldrig opvaskemiddel, der er beregnet til brug i industriopvaskemaskiner. Der kan opstå skader på materialer, og der kan desuden være fare for kraftige kemiske reaktioner (eksplosionsagtige reaktioner). Opvaskemiddel beskadiger beholderen til afspændingsmiddel! Fyld aldrig opvaskemiddel (heller ikke flydende) i beholderen til afspændingsmiddel. Opvaskemiddel beskadiger afkalkningsanlægget. Fyld aldrig opvaskemiddel (heller ikke flydende) i saltbeholderen. Anvend kun grovkornet filtersalt. Andre former for salt kan indeholde uopløselige bestanddele, som kan medføre fejl på afkalkningsanlægget. 14

15 Råd om sikkerhed og advarsler I opvaskemaskiner med bestikkurv (afhængig af model) bør knive og gafler af sikkerhedsmæssige grunde anbringes med skaftet opad. Bestikket bliver dog lettere rent og tørt, hvis det anbringes med skaftet nedad. Ikke-varmebestandigt plastservice, fx engangsbeholdere eller engangsbestik, må ikke vaskes op i opvaskemaskine. Disse dele kan blive misdannede ved de høje temperaturer. Ved brug af ekstrafunktionen FlexiTimer/Forvalg (afhængig af model) skal man sørge for, at beholderen til opvaskemiddel er helt tør. Hvis beholderen er fugtig, klumper opvaskemidlet, hvorved det måske ikke skylles helt ud. Opvaskemaskinens kapacitet fremgår af afsnittet Tekniske data. Tilbehør Anvend kun originalt Miele-tilbehør. Hvis der monteres andre dele, bortfalder kravet om garanti, reklamationsret og/eller produktansvar. Bortskaffelse af opvaskemaskinen Gør dørlåsen ubrugelig, så børn ikke kan lukke sig inde i maskinen. Fjern eller ødelæg låsepalen. 15

16 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter opvaskemaskinen mod transportskader. Emballagen er valgt ud fra miljø- og affaldstekniske hensyn og kan således genbruges. Det drejer sig om følgende materialer: Udvendig emballage: Bølgepap af op til 100% genanvendeligt materiale, alternativt: strækfilm af polyætylen (PE) Pakkebånd af polypropylen (PP) Indvendig emballage: Strækbar polystyrol (EPS) uden klor eller fluor Bund, dækramme og beskyttelseslister af ubehandlet naturtræ Beskyttelsesfolie af polyætylen (PE) Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/opsamlingssted. Bortskaffelse af en gammel opvaskemaskine Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at den gamle opvaskemaskine opbevares utilgængeligt for børn, indtil den fjernes. Alle opvaskemaskinens plastdele er forsynet med internationalt standardiserede symboler. Dermed er det ved bortskaffelse af opvaskemaskinen muligt at finsortere plastdelene til miljøvenlig genanvendelse. 16

17 Miljøbeskyttelse Energispareråd Denne opvaskemaskine er yderst vandog energibesparende. Den kan endog blive endnu mere økonomisk, hvis nedenstående råd følges: Udnyt altid pladsen i kurvene fuldt ud, dog uden at overfylde maskinen; på den måde vaskes mest økonomisk op. Vælg et opvaskeprogram, der passer til den pågældende form for service og tilsmudsningsgrad. Vælg programmet ECO (hvis det findes) til energibesparende opvask. Dette program er mht. det kombinerede energi- og vandforbrug det mest effektive til opvask af normalt snavset service. Følg anvisningerne om dosering af opvaskemiddel nøje. Reducer mængden af opvaskemiddel i pulverform eller flydende opvaskemiddel med 1 / 3, hvis kurvene kun er halvt fyldt. Opvaskemaskinen kan tilsluttes til varmt vand. Varmtvandstilslutning er specielt velegnet, hvis man har et alternativt varmtvandsanlæg, fx solenergi med cirkulation eller jordvarme. Ved elektrisk opvarmede anlæg anbefaler vi tilslutning til koldt vand. Yderligere energispareråd findes i Mieles opvaskeleksikon på 17

18 Første ibrugtagning Døren åbnes Døren lukkes Skub kurvene ind. Tryk døren i, til den går i hak. Risiko for at få fingrene i klemme! Tag ikke fat i dørens lukkeområde. Børnesikring For at undgå at børn kan åbne døren, kan den låses med børnesikringen. Tag fat i dørgrebet, og træk i det for at åbne døren. Hvis døren åbnes, mens opvaskemaskinen kører, afbrydes opvaskefunktionerne automatisk. Når vandet i opvaskemaskinen er varmt, er der risiko for skoldning! Hvis det er nødvendigt at åbne døren, mens opvaskemaskinen kører, skal dette derfor gøres meget forsigtigt. Døren låses ved at skubbe skyderen under dørgrebet mod højre. Døren låses op ved at skubbe skyderen mod venstre. 18

19 Første ibrugtagning Afkalkningsanlæg For at opnå gode opvaskeresultater skal opvaskemaskinen bruge blødt (kalkfattigt) vand. Hvis vandet er hårdt, vil der komme hvide belægninger på service og opvaskebeholder. Vand med en hårdhedsgrad på over 4 dh (0,7 mmol/l) skal derfor afkalkes. Dette sker automatisk i det indbyggede afkalkningsanlæg. Afkalkningsanlægget er egnet til vandhårdheder op til 70 dh (12,6 mmol/l). Afkalkningsanlægget har brug for filtersalt. Hvis der anvendes kombiopvaskemiddel, kan man afhængig af vandhårdhed (< 21 dh) undlade at anvende salt (se afsnittet Den daglige drift, Opvaskemiddel). Opvaskemaskinen skal programmeres nøjagtigt til den aktuelle vandhårdhed. Det lokale vandværk kan oplyse om vandets præcise hårdhedsgrad i området. Ved skiftende vandhårdhed (fx dh) indstilles altid den højeste værdi (i dette tilfælde 15 dh). Ved et eventuelt servicebesøg vil det gøre det meget lettere for teknikeren, hvis han kender vandhårdheden. Noter derfor venligst vandets hårdhedsgrad her: dh Ved levering er opvaskemaskinen programmeret til hårdhedsgrad 15 dh (2,7 mmol/l). Hvis denne indstilling svarer til den aktuelle vandhårdhed, kan de næste sider springes over. Hvis området har en anden vandhårdhed, skal afkalkningsanlægget indstilles på denne. 19

20 Første ibrugtagning Vandhårdhed vises og indstilles Sluk opvaskemaskinen med tasten, hvis den stadig er tændt. Hold Start inde, og tænd samtidig opvaskemaskinen ved tryk på tasten. Hold Start inde i mindst 4 sekunder, indtil kontrollampen for Start lyser. Hvis den ikke gør det, startes forfra. Tryk 2 gange på tasten. Kontrollampen for blinker i sekvenser a 2 korte blink. Den indstillede værdi vises i tidsdisplayet efter et (se skemaet). I tidsdisplayet vises indstillingen. Vandhårdheden er indstillet på 15 dh (indstilling ved levering). Vælg med Start den værdi, der passer til den aktuelle vandhårdhed. For hvert tryk på tasten springes videre til næste trin. Når den højeste værdi er nået, startes forfra. Indstillingen er straks gemt. Sluk opvaskemaskinen ved tryk på tasten. 20

21 Første ibrugtagning dh mmol/l f Tidsdisplay 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , dh mmol/l f Tidsdisplay 21 3, , , , , , , , , , , , , , , , ,6-8, ,2-10, ,9-12,

22 Første ibrugtagning Når opvaskemaskinen tages i brug første gang, skal der bruges: ca. 2 l vand, ca. 2 kg filtersalt, opvaskemiddel til husholdningsopvaskemaskiner, afspændingsmiddel til husholdningsopvaskemaskiner. Alle opvaskemaskiner afprøves, inden de forlader fabrikken. Hvis der er vand i opvaskebeholderen, er det derfor restvand fra denne afprøvning og ikke fra brug af opvaskemaskinen. Filtersalt For at opnå gode opvaskeresultater skal opvaskemaskinen bruge blødt (kalkfattigt) vand. Hvis vandet er hårdt, vil der komme hvide belægninger på service og opvaskebeholder. Vand med en hårdhedsgrad på over 4 dh (0,7 mmol/l) skal derfor afkalkes. Dette sker automatisk i det indbyggede afkalkningsanlæg. Afkalkningsanlægget er egnet til vandhårdheder op til 70 dh (12,6 mmol/l). Afkalkningsanlægget har brug for filtersalt. Hvis der anvendes kombiopvaskemiddel, kan man afhængig af vandhårdhed (< 21 dh) undlade at anvende salt (se afsnittet Den daglige drift, Opvaskemiddel). Hvis vandhårdheden konstant ligger under 5 dh (= 0,9 mmol/l), er det ikke nødvendigt at påfylde salt. Indikatoren for påfyldning af filtersalt slukker automatisk. Opvaskemiddel ødelægger afkalkningsanlægget. Fyld aldrig opvaskemiddel (heller ikke flydende) i saltbeholderen. Anvend kun specielt, helst grovkornet filtersalt eller andre rene kogesalte. Andre salttyper kan indeholde vanduopløselige bestanddele, som kan medføre fejl på afkalkningsanlægget. 22

23 Første ibrugtagning Filtersalt påfyldes Vigtigt! Inden der påfyldes salt første gang, skal saltbeholderen fyldes med ca. 2 l vand, så saltet kan blive opløst. Når opvaskemaskinen er taget i brug, vil der altid være tilstrækkeligt vand i beholderen. Tag den nederste kurv ud, og åbn låget på saltbeholderen. Hver gang låget på saltbeholderen åbnes, vil der løbe vand eller saltopløsning ud af beholderen. Åbn derfor kun saltbeholderen, når der skal påfyldes salt. Fyld først beholderen med ca. 2 l vand. Sæt tragten på, og fyld salt i beholderen, indtil den er fuld. Beholderen rummer op til 2 kg, afhængig af filtersalttype. Rens påfyldningsområdet omkring beholderen for saltrester, og skru låget fast på. Start programmet Kort med tilvalget Kort uden service umiddelbart efter hver saltpåfyldning, så salt, der måtte være løbet over, fortyndes og pumpes bort. 23

24 Første ibrugtagning Kontrollampe for påfyldning af filtersalt Påfyld salt efter programslut, når kontrollampen Salt lyser. Risiko for korrosion! Start programmet Kort med tilvalget Kort uden service umiddelbart efter hver saltpåfyldning, så salt, der måtte være løbet over, fortyndes og pumpes bort. Hvis saltkoncentrationen stadig ikke er høj nok, kan kontrollampen for påfyldning af salt stadig lyse et lille stykke tid, efter at der er fyldt salt på. Den slukker, så snart saltkoncentrationen er blevet høj nok. Kontrollampen for påfyldning af salt er frakoblet, hvis opvaskemaskinen er programmeret til en vandhårdhed under 5 dh (= 0,9 mmol/l). Hvis der altid anvendes opvaskemiddel med kombifunktion, og påmindelserne om påfyldning af salt og afspændingsmiddel ikke ønskes vist, kan disse deaktiveres (se afsnittet Ekstrafunktioner, Kontrollamper for påfyldning frakobles). Sørg for at påfylde salt og afspændingsmiddel og aktivere påmindelserne om påfyldning igen, hvis der ikke længere anvendes kombiopvaskemiddel. 24

25 Første ibrugtagning Afspændingsmiddel Afspændingsmiddel er nødvendigt, for at vandet lettere kan løbe af servicet, og servicet bedre kan tørre. Afspændingsmidlet fyldes i beholderen og doseres automatisk i den forudindstillede mængde. Hvis der kun anvendes kombiopvaskemidler, er det ikke nødvendigt at anvende afspændingsmiddel. Afspændingsmiddel påfyldes Anvend kun afspændingsmiddel, der er beregnet til husholdningsopvaskemaskiner. Hvis der fejlagtigt påfyldes opvaskemiddel i stedet for afspændingsmiddel, kan det beskadige beholderen! Alternativt kan der anvendes husholdningseddike med maks. 5% syre eller flydende citronsyre med maks. 10% koncentration. Servicet vil da være mere fugtigt og plettet, end når der anvendes afspændingsmiddel. Tryk åbningstasten på låget til afspændingsmiddelbeholderen i pilens retning. Klappen springer op. Anvend aldrig eddike med højere koncentration (fx 25% eddikesyre). Dette kan beskadige opvaskemaskinen. 25

26 Første ibrugtagning Kontrollampe for påfyldning af afspændingsmiddel Når kontrollampen Afspændingsmiddel begynder at lyse, er der kun afspændingsmiddel nok til, at opvaskemaskinen kan sættes i gang 2-3 gange. Påfyld afspændingsmiddel i rette tid. Påfyld kun afspændingsmiddel, til det kan ses i påfyldningsåbningen. Beholderen rummer ca. 110 ml. Luk klappen omhyggeligt. Der skal lyde et klik, da der ellers kan trænge vand ind i beholderen til afspændingsmidlet, når opvaskemaskinen arbejder. Tør eventuelt spildt afspændingsmiddel på døren op, så det ikke forårsager kraftig skumdannelse i den efterfølgende opvask. Hvis der altid anvendes opvaskemiddel med kombifunktion, og påmindelserne om påfyldning af salt og afspændingsmiddel ikke ønskes vist, kan disse deaktiveres (se afsnittet Ekstrafunktioner, Kontrollamper for påfyldning frakobles). Sørg for at påfylde salt og afspændingsmiddel og aktivere påmindelserne om påfyldning igen, hvis der ikke længere anvendes kombiopvaskemiddel. 26

27 Første ibrugtagning Afspændingsmiddeldosering indstilles For at opnå et optimalt opvaskeresultat kan afspændingsmiddeldoseringen indstilles. Doseringsmængden kan indstilles i trin fra 0-6. Ved levering er den indstillet på trin 3. Denne indstilling anbefales. Den doserede afspændingsmiddelmængde kan være større end den indstillede værdi på grund af den automatiske tilpasning i programmet Automatic (hvis det findes). Hvis der stadig er pletter på glassene: Vælg en højere afspændingsmiddeldosering. Hvis glassene er tågede eller slørede: Vælg en lavere afspændingsmiddeldosering. Sluk opvaskemaskinen ved tryk på tasten, hvis den stadig er tændt. Hold tasten Start inde, og tænd samtidig opvaskemaskinen ved tryk på tasten. Hold tasten Start inde i mindst 4 sekunder, indtil kontrollampen for Start lyser. Hvis den ikke gør det, startes forfra. Tryk 3 gange på tasten. Kontrollampen for blinker i sekvenser a 3 korte blink. Den indstillede værdi vises i tidsdisplayet efter et. I tidsdisplayet vises blinkindstillingen. Afspændingsmiddeldoseringen er indstillet på trin 3 (indstilling ved levering). Vælg det ønskede trin med tasten Start. Ved hvert tryk på tasten springes videre til næste trin. Når den højeste værdi er nået, startes forfra. Indstillingen er straks gemt. Sluk opvaskemaskinen ved tryk på tasten. 27

28 Opvaskemaskinen fyldes Vær opmærksom på følgende Fjern større madrester fra servicet. Det er ikke nødvendigt at skylle af under rindende vand! Vask ikke service med aske, sand, voks, smørefedt eller farve op i opvaskemaskinen. Disse stoffer beskadiger opvaskemaskinen. Servicet kan anbringes overalt i kurvene. Opvaskeresultatet bliver dog bedst, hvis følgende anvisninger følges: Service og bestik må ikke placeres tæt op ad hinanden. Servicet anbringes således, at alle flader bliver overspulet med vand. Kun på den måde bliver det helt rent. Servicet anbringes således, at det står fast. Kopper, glas, gryder o.l. anbringes i kurven med åbningen nedad. Høje, slanke, hule genstande placeres i kurvens midterste område. Dér nås de bedst af vandstrålerne. Genstande med dyb bund stilles om muligt skråt, så vandet kan løbe fra. Spulearmene må ikke blokeres af for høje genstande eller af dele, der stikker gennem kurven. Foretag eventuelt kontrol ved at dreje spulearmene med hånden. Små genstande anbringes i bestikkurven eller bestikbakken (afhængig af model), da de kan falde ned gennem kurvene. Nogle madvarer som fx gulerødder, tomater og ketchup kan indeholde naturlige farvestoffer. Hvis større mængder af disse farvestoffer kommer ind i opvaskemaskinen, kan de misfarve plastservice og opvaskemaskinens plastdele. Plastdelenes stabilitet påvirkes ikke af denne misfarvning. Også opvask af sølvbestik kan give misfarvning af plastdele. 28

29 Opvaskemaskinen fyldes Service, der ikke er egnet til opvaskemaskine: Bestik og service med dele af træ: Træet tørrer ud og bliver grimt. Desuden kan den lim, der er anvendt, ikke tåle opvask i opvaskemaskine, hvorved træskafterne kan løsne sig. Kunstgenstande som antikke, værdifulde vaser eller glas med dekoration: Disse genstande kan ikke tåle opvask i opvaskemaskine. Plastdele af ikke-varmebestandigt materiale: Disse dele kan blive deforme. Kobber-, messing-, tin- og aluminiumsgenstande: Disse kan blive misfarvede eller matte. Glasurdekorationer: Disse kan blive blege, når de har været i opvaskemaskine mange gange. Sarte glas og krystalgenstande: Disse kan blive uklare efter længere tids brug. Bemærk! Sølv, der er pudset med sølvpudsemiddel, kan efter opvask i maskine stadig være lidt fugtigt eller plettet, da vandet ikke løber af som en hinde. Det må da tørres med et viskestykke. Sølv kan misfarves ved kontakt med svovlholdige levnedsmidler. Dertil hører fx æggeblomme, løg, mayonnaise, sennep, bælgfrugter, fisk, fiskelage og marinader. Til aluminiumsgenstande (fx fedtfiltre til emhætter) må der ikke anvendes stærkt ætsende alkaliske opvaskemidler beregnet til brug i industriopvaskemaskiner. Der kan opstå skader på materialerne. I ekstreme tilfælde er der fare for en eksplosionsagtig kemisk reaktion (fx knaldluftreaktion). Tip: Køb service og bestik, der kan tåle maskinopvask. Glasbeskyttelse Glas kan blive slørede efter flere gange opvask. Anvend derfor programmer med lave temperaturer (se afsnittet Programoversigt) eller programmer med GlassCare (afhængig af model) til sarte glas. Risikoen for at glassene bliver slørede, er dermed mindre. Køb glas, der er velegnede til opvask i opvaskemaskine (fx Riedel glas). Anvend opvaskemiddel med særlige glasbeskyttelsesstoffer (fx Miele CareCollection-tabs). Yderligere oplysninger om glasbeskyttelse findes på internetsiden 29

30 Opvaskemaskinen fyldes Overkurv Se også afsnittet "Opvaskemaskinen fyldes - Eksempler på, hvordan opvaskemaskinen fyldes", når opvaskemaskinen skal fyldes. Anvend af sikkerhedsgrunde kun opvaskemaskinen med isat over- og underkurv (undtagen i programmet Uden overkurv, hvis opvaskemaskinen har dette). Klaphylde Når der skal anbringes høje genstande, kan den lille hylde klappes op. Glas kan anbringes på klaphylden, så de læner op ad støttebøjlen. Herved står de bedre fast. Klap klaphylden ned, og stil glassene op ad den. Anbring små, lette og sarte genstande som underkopper, kopper, glas, dessertskåle osv. i overkurven. En lav gryde kan også anbringes i overkurven. Anbring lange genstande som suppeskeer, grydeskeer og lange knive på tværs forrest i overkurven. 30

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD

OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD 420378 OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD Built as a professional En opvaskemaskine skal holde i mange år Vores opvaskemaskiner er udviklet, så alle de vigtigste komponenter er fremstillet af førsteklasses

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

STA6539L3 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE: A+++A

STA6539L3 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE: A+++A 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE: A+++A EAN13: 8017709202200 Højde:82 cm 13 kuverter 10 programmer (5 hurtig programmer) Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 45-65, Super Hurtigprogram: Speed

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

CDP4609/4609X CSF 458 E

CDP4609/4609X CSF 458 E CDP4609/4609X CSF 458 E Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af vejledningen,

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ST2FABP2. 50's style retro 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, CREME MÆRKE A+++A

ST2FABP2. 50's style retro 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, CREME MÆRKE A+++A ST2FABP2 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, CREME MÆRKE A+++A EAN13: 8017709166946 13 kuverter 9 programmer (4 hurtig programmer) Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 60-70, Super hurtigprogram:

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugsanvisning Emhætte WS75S

Brugsanvisning Emhætte WS75S Brugsanvisning Emhætte WS75S 2 Indholdsfortegnelse Bortskaffelse af emballagen... 4 Bortskaffelse af gammelt produkt... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Beskrivelse af emhætten... 7 Udsugning til det fri...

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page42 42 n Af hensyn til din sikkerhed må du kun anvende tilbehør og reservedele fra KRUPS, som passer til apparatet. n Flyt eller afbryd aldrig apparatet

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 768 730 Transportemballage

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 140 410 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ESF2435 http://da.yourpdfguides.com/dref/628106

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ESF2435 http://da.yourpdfguides.com/dref/628106 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere