Brugsanvisning Opvaskemaskine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning Opvaskemaskine"

Transkript

1 Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr

2 Indhold Beskrivelse af opvaskemaskinen... 5 Oversigt... 5 Betjeningspanel... 6 Råd om sikkerhed og advarsler... 7 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Bortskaffelse af en gammel opvaskemaskine Energispareråd Første ibrugtagning Døren åbnes Døren lukkes Børnesikring Afkalkningsanlæg Vandhårdhed vises og indstilles Når opvaskemaskinen tages i brug første gang, skal der bruges: Filtersalt Filtersalt påfyldes Kontrollampe for påfyldning af filtersalt Afspændingsmiddel Afspændingsmiddel påfyldes Kontrollampe for påfyldning af afspændingsmiddel Afspændingsmiddeldosering indstilles Opvaskemaskinen fyldes Vær opmærksom på følgende Overkurv Overkurven indstilles Underkurv Bestik D-bestikbakke (afhængig af model) Bestikkurv (afhængig af model) Eksempler på, hvordan opvaskemaskinen fyldes Opvaskemaskine med bestikbakke Opvaskemaskine med bestikkurv Den daglige drift Opvaskemiddel Opvaskemiddel påfyldes Opvaskemaskinen tændes Et program vælges Et program startes

3 Indhold Tidsdisplay EnergiManagement Programslut Opvaskemaskinen slukkes Opvaskemaskinen tømmes Et program afbrydes Programvalg ændres Ekstrafunktioner Kort Autoreg. dosering Kontrollamper for påfyldning frakobles Forvalg Automatic tilpasses Memory Standbyoptimering Standardindstillinger Programoversigt Rengøring og vedligeholdelse Opvaskebeholderen rengøres Dørlisten og døren rengøres Fronten rengøres Filterkombinationen i opvaskebeholderen kontrolleres Filtrene rengøres Spulearmene rengøres Hvad nu, hvis Tekniske fejl Fejl i vandtilløb Fejl i vandafløb Generelle problemer med opvaskemaskinen Lyde Utilfredsstillende opvaskeresultat Småfejl udbedres Filteret i vandtilløbet renses Afløbspumpe og tilbageløbsventil rengøres Service / garanti Til testinstitutter Ekstra tilbehør

4 Indhold Eltilslutning Vandtilslutning Mieles vandbeskyttelsessystem Vandtilløb Vandafløb Tekniske data

5 Beskrivelse af opvaskemaskinen Oversigt a Øverste spulearm (ikke synlig) b Bestikbakke (afhængig af model) c Overkurv d Midterste spulearm e Luftåbning til tørring (afhængig af model) f Nederste spulearm g Filterkombination h Typeskilt i Beholder til afspændingsmiddel j Beholder til opvaskemiddel (2 kamre) k Beholder til filtersalt 5

6 Beskrivelse af opvaskemaskinen Betjeningspanel a Programmer b Tidsdisplay c Kontrollamper fejl/påfyldning d Tasten Start med kontrollampe e Tasten (Kort) med kontrollampe f Tasten (Forvalg) med kontrollampe g Programtast h Tænd/Sluk-tast Denne brugsanvisning beskriver flere opvaskemaskinemodeller med forskellige højder. De forskellige modeller benævnes, som følger: Normal = Opvaskemaskiner med 80,5 cm højde XXL = Opvaskemaskiner med 84,5 cm højde. 6

7 Råd om sikkerhed og advarsler Denne opvaskemaskine overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på personer og ting. Læs venligst brugs- og monteringsanvisningerne nøje, inden opvaskemaskinen opstilles og tages i brug. De indeholder vigtige anvisninger om montering, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på opvaskemaskinen undgås. Gem venligst brugs- og monteringsanvisningerne og giv dem videre til en eventuel senere ejer af opvaskemaskinen. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi anvisningerne ikke er blevet fulgt. 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler Retningslinjer vedrørende brugen Denne opvaskemaskine er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på lignende opstillingssteder. Denne opvaskemaskine er ikke beregnet til udendørs brug. Opvaskemaskinen er udelukkende beregnet til brug i almindelig husholdning til opvask af husholdningsservice. Det er ikke tilladt at anvende opvaskemaskinen til andre formål. Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene opvaskemaskinen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn. Disse personer må kun bruge opvaskemaskinen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. 8

9 Børn i huset Råd om sikkerhed og advarsler Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af opvaskemaskinen, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. Børn på 8 år eller derover må kun bruge opvaskemaskinen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde opvaskemaskinen uden opsyn. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af opvaskemaskinen. Lad dem aldrig lege med opvaskemaskinen. De kan bl.a. risikere at lukke sig inde! Hvis den automatiske døråbning er aktiveret (afhængig af model), må små børn ikke opholde sig i opvaskemaskinens åbningsområde. Hvis der imod forventning skulle opstå en fejlfunktion, kan der være risiko for tilskadekomst. Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (fx folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. Undgå, at børn kommer i kontakt med opvaskemiddel. Opvaskemiddel kan forårsage ætsninger i mund og svælg eller kvælning. Sørg også for, at børn ikke kommer i nærheden af den åbne opvaskemaskine, da der kan være rester af opvaskemiddel i maskinen. Søg omgående læge, hvis et barn har fået opvaskemiddel i munden. 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler Teknisk sikkerhed Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service. En beskadiget opvaskemaskine kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor opvaskemaskinen for synlige skader. Tag aldrig en beskadiget opvaskemaskine i brug! Denne opvaskemaskine skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Det er meget vigtigt, at denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning afprøves og gennemgås af en fagmand. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller afbrudt jordledning (fx elektrisk stød). Pålidelig og sikker drift er kun sikret, når opvaskemaskinen er tilsluttet et offentligt elnet. Opvaskemaskinen må kun tilsluttes til elnettet via et 3-polet stik med jord. Efter opstilling skal stikkontakten være frit tilgængelig, så strømmen til opvaskemaskinen altid kan afbrydes. Der må ikke være anbragt en kontakt til et elektrisk apparat bag opvaskemaskinen, da indbygningsnichens dybde kan være for lille, hvorved der kan opstå tryk på kontakten og dermed fare for overophedning (brandfare). Opvaskemaskinen må ikke indbygges under en kogeplade, da de delvis høje strålingstemperaturer kan beskadige opvaskemaskinen. Af samme grund er opstilling direkte ved siden af varmekilder, der normalt ikke opstilles i køkkener (fx åbent ildsted o.l.), ikke tilladt. De tilslutningsdata (sikring, frekvens, spænding), der er angivet på opvaskemaskinens typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet, så der ikke opstår skader på opvaskemaskinen. Kontroller dette før tilslutning. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler Opvaskemaskinen må først tilsluttes elnettet, når installation, montering og indstilling af dørfjedrene er helt afsluttet. Opvaskemaskinen må kun anvendes med korrekt fungerende dørmekanik, da der ellers kan opstå fare, når den automatiske døråbning (afhængig af model) er aktiveret. Korrekt fungerende dørmekanik vil sige: Dørfjedrene skal være justeret ensartet i begge sider. De er justeret korrekt, når døren i halvåben tilstand (ca. 45 åbningsvinkel) bliver stående i denne position, når den slippes. Den må ikke falde ned uden at blive bremset. Dørlåsskinnen kører automatisk ind, når døren åbnes efter tørrefasen. Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af opvaskemaskinen. Denne opvaskemaskine må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe). Opstil ikke opvaskemaskinen i rum, hvor der er risiko for frost. En frosset slange kan springe, når den kommer under tryk. Elektronikkens præcision kan også påvirkes ved temperaturer under frysepunktet. Anvend udelukkende opvaskemaskinen, når den er tilsluttet til et fuldstændigt udluftet rørledningsnet, for at undgå skader på maskinen. Plastkabinettet på vandtilslutningen indeholder en elektrisk ventil og må derfor ikke komme i vand. Der er spændingsførende ledninger i tilløbsslangen, og den må derfor ikke afkortes. 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler Mieles Waterproof-system sikrer mod vandskader, hvis nedenstående anvisninger følges: Korrekt installation Vedligeholdelse af opvaskemaskinen og udskiftning af dele ved konstaterede skader Vandhanen lukkes i tilfælde af længerevarende fravær (fx ferie). Waterproof-systemet fungerer også, når opvaskemaskinen er slukket, men dog ikke, hvis forbindelsen til elnettet er afbrudt. Vandtrykket (flydetrykket ved vandtilslutningen) skal ligge mellem 30 og 1000 kpa (0,3 og 10 bar). En beskadiget opvaskemaskine kan betyde fare for sikkerheden! Afbryd derfor straks opvaskemaskinen, og kontakt Miele Teknisk Service. Reparation af opvaskemaskinen inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. Forbindelsen til elnettet skal være afbrudt, når opvaskemaskinen skal repareres og vedligeholdes (sluk opvaskemaskinen, og træk stikket ud). En beskadiget tilslutningsledning må kun udskiftes med en speciel ledning af samme type (kan bestilles ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf ). Af sikkerhedsmæssige grunde må ledningen kun udskiftes af en Miele-tekniker eller en anden fagmand autoriseret af Miele. 12

13 Retningslinjer for opstilling Råd om sikkerhed og advarsler Opvaskemaskinen skal opstilles og tilsluttes som beskrevet i monteringsanvisningen. Vær forsigtig før og under montering af opvaskemaskinen. Der kan være risiko for at skære sig på metaldele. Bær beskyttelseshandsker. Opvaskemaskinen skal stå i vater for at sikre korrekt funktion. Underbygningsmaskiner og integrerbare maskiner må kun indbygges under en gennemgående køkkenbordplade, som er skruet fast på skabene. Dørfjedrene skal justeres ensartet i begge sider. De er justeret korrekt, når døren i halvåben tilstand (ca. 45 åbningsvinkel) bliver stående i denne position, når den slippes. Den må ikke falde ned uden at blive bremset. Opvaskemaskinen må kun anvendes med korrekt indstillede dørfjedre. 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler Den daglige brug Kom aldrig opløsningsmiddel i opvaskebeholderen. Der kan være risiko for eksplosion! Hvis der anvendes opvaskemiddel i pulverform, skal man undgå at indånde støvet. Indtag heller ikke opvaskemidlet! Opvaskemidlet kan forårsage ætsninger i næse, mund og svælg. Hvis man har indåndet eller indtaget opvaskemiddel, skal man straks søge læge. Man kan komme til skade på den åbne dør eller snuble over den. Lad ikke opvaskemaskinens dør stå unødigt åben. Man bør ikke læne sig op ad eller sætte sig på den åbne dør. Opvaskemaskinen kan vippe, hvorved man kan komme til skade, eller opvaskemaskinen kan blive beskadiget. Servicet kan være meget varmt ved programslut! Lad det derfor afkøle i opvaskemaskinen, indtil det er til at røre ved. Anvend kun opvaske- og afspændingsmidler beregnet til husholdningsopvaskemaskiner. Anvend aldrig opvaskemiddel til opvask i hånden. Anvend aldrig opvaskemiddel, der er beregnet til brug i industriopvaskemaskiner. Der kan opstå skader på materialer, og der kan desuden være fare for kraftige kemiske reaktioner (eksplosionsagtige reaktioner). Opvaskemiddel beskadiger beholderen til afspændingsmiddel! Fyld aldrig opvaskemiddel (heller ikke flydende) i beholderen til afspændingsmiddel. Opvaskemiddel beskadiger afkalkningsanlægget. Fyld aldrig opvaskemiddel (heller ikke flydende) i saltbeholderen. Anvend kun grovkornet filtersalt. Andre former for salt kan indeholde uopløselige bestanddele, som kan medføre fejl på afkalkningsanlægget. 14

15 Råd om sikkerhed og advarsler I opvaskemaskiner med bestikkurv (afhængig af model) bør knive og gafler af sikkerhedsmæssige grunde anbringes med skaftet opad. Bestikket bliver dog lettere rent og tørt, hvis det anbringes med skaftet nedad. Ikke-varmebestandigt plastservice, fx engangsbeholdere eller engangsbestik, må ikke vaskes op i opvaskemaskine. Disse dele kan blive misdannede ved de høje temperaturer. Ved brug af ekstrafunktionen FlexiTimer/Forvalg (afhængig af model) skal man sørge for, at beholderen til opvaskemiddel er helt tør. Hvis beholderen er fugtig, klumper opvaskemidlet, hvorved det måske ikke skylles helt ud. Opvaskemaskinens kapacitet fremgår af afsnittet Tekniske data. Tilbehør Anvend kun originalt Miele-tilbehør. Hvis der monteres andre dele, bortfalder kravet om garanti, reklamationsret og/eller produktansvar. Bortskaffelse af opvaskemaskinen Gør dørlåsen ubrugelig, så børn ikke kan lukke sig inde i maskinen. Fjern eller ødelæg låsepalen. 15

16 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter opvaskemaskinen mod transportskader. Emballagen er valgt ud fra miljø- og affaldstekniske hensyn og kan således genbruges. Det drejer sig om følgende materialer: Udvendig emballage: Bølgepap af op til 100% genanvendeligt materiale, alternativt: strækfilm af polyætylen (PE) Pakkebånd af polypropylen (PP) Indvendig emballage: Strækbar polystyrol (EPS) uden klor eller fluor Bund, dækramme og beskyttelseslister af ubehandlet naturtræ Beskyttelsesfolie af polyætylen (PE) Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/opsamlingssted. Bortskaffelse af en gammel opvaskemaskine Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at den gamle opvaskemaskine opbevares utilgængeligt for børn, indtil den fjernes. Alle opvaskemaskinens plastdele er forsynet med internationalt standardiserede symboler. Dermed er det ved bortskaffelse af opvaskemaskinen muligt at finsortere plastdelene til miljøvenlig genanvendelse. 16

17 Miljøbeskyttelse Energispareråd Denne opvaskemaskine er yderst vandog energibesparende. Den kan endog blive endnu mere økonomisk, hvis nedenstående råd følges: Udnyt altid pladsen i kurvene fuldt ud, dog uden at overfylde maskinen; på den måde vaskes mest økonomisk op. Vælg et opvaskeprogram, der passer til den pågældende form for service og tilsmudsningsgrad. Vælg programmet ECO (hvis det findes) til energibesparende opvask. Dette program er mht. det kombinerede energi- og vandforbrug det mest effektive til opvask af normalt snavset service. Følg anvisningerne om dosering af opvaskemiddel nøje. Reducer mængden af opvaskemiddel i pulverform eller flydende opvaskemiddel med 1 / 3, hvis kurvene kun er halvt fyldt. Opvaskemaskinen kan tilsluttes til varmt vand. Varmtvandstilslutning er specielt velegnet, hvis man har et alternativt varmtvandsanlæg, fx solenergi med cirkulation eller jordvarme. Ved elektrisk opvarmede anlæg anbefaler vi tilslutning til koldt vand. Yderligere energispareråd findes i Mieles opvaskeleksikon på 17

18 Første ibrugtagning Døren åbnes Døren lukkes Skub kurvene ind. Tryk døren i, til den går i hak. Risiko for at få fingrene i klemme! Tag ikke fat i dørens lukkeområde. Børnesikring For at undgå at børn kan åbne døren, kan den låses med børnesikringen. Tag fat i dørgrebet, og træk i det for at åbne døren. Hvis døren åbnes, mens opvaskemaskinen kører, afbrydes opvaskefunktionerne automatisk. Når vandet i opvaskemaskinen er varmt, er der risiko for skoldning! Hvis det er nødvendigt at åbne døren, mens opvaskemaskinen kører, skal dette derfor gøres meget forsigtigt. Døren låses ved at skubbe skyderen under dørgrebet mod højre. Døren låses op ved at skubbe skyderen mod venstre. 18

19 Første ibrugtagning Afkalkningsanlæg For at opnå gode opvaskeresultater skal opvaskemaskinen bruge blødt (kalkfattigt) vand. Hvis vandet er hårdt, vil der komme hvide belægninger på service og opvaskebeholder. Vand med en hårdhedsgrad på over 4 dh (0,7 mmol/l) skal derfor afkalkes. Dette sker automatisk i det indbyggede afkalkningsanlæg. Afkalkningsanlægget er egnet til vandhårdheder op til 70 dh (12,6 mmol/l). Afkalkningsanlægget har brug for filtersalt. Hvis der anvendes kombiopvaskemiddel, kan man afhængig af vandhårdhed (< 21 dh) undlade at anvende salt (se afsnittet Den daglige drift, Opvaskemiddel). Opvaskemaskinen skal programmeres nøjagtigt til den aktuelle vandhårdhed. Det lokale vandværk kan oplyse om vandets præcise hårdhedsgrad i området. Ved skiftende vandhårdhed (fx dh) indstilles altid den højeste værdi (i dette tilfælde 15 dh). Ved et eventuelt servicebesøg vil det gøre det meget lettere for teknikeren, hvis han kender vandhårdheden. Noter derfor venligst vandets hårdhedsgrad her: dh Ved levering er opvaskemaskinen programmeret til hårdhedsgrad 15 dh (2,7 mmol/l). Hvis denne indstilling svarer til den aktuelle vandhårdhed, kan de næste sider springes over. Hvis området har en anden vandhårdhed, skal afkalkningsanlægget indstilles på denne. 19

20 Første ibrugtagning Vandhårdhed vises og indstilles Sluk opvaskemaskinen med tasten, hvis den stadig er tændt. Hold Start inde, og tænd samtidig opvaskemaskinen ved tryk på tasten. Hold Start inde i mindst 4 sekunder, indtil kontrollampen for Start lyser. Hvis den ikke gør det, startes forfra. Tryk 2 gange på tasten. Kontrollampen for blinker i sekvenser a 2 korte blink. Den indstillede værdi vises i tidsdisplayet efter et (se skemaet). I tidsdisplayet vises indstillingen. Vandhårdheden er indstillet på 15 dh (indstilling ved levering). Vælg med Start den værdi, der passer til den aktuelle vandhårdhed. For hvert tryk på tasten springes videre til næste trin. Når den højeste værdi er nået, startes forfra. Indstillingen er straks gemt. Sluk opvaskemaskinen ved tryk på tasten. 20

21 Første ibrugtagning dh mmol/l f Tidsdisplay 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , dh mmol/l f Tidsdisplay 21 3, , , , , , , , , , , , , , , , ,6-8, ,2-10, ,9-12,

22 Første ibrugtagning Når opvaskemaskinen tages i brug første gang, skal der bruges: ca. 2 l vand, ca. 2 kg filtersalt, opvaskemiddel til husholdningsopvaskemaskiner, afspændingsmiddel til husholdningsopvaskemaskiner. Alle opvaskemaskiner afprøves, inden de forlader fabrikken. Hvis der er vand i opvaskebeholderen, er det derfor restvand fra denne afprøvning og ikke fra brug af opvaskemaskinen. Filtersalt For at opnå gode opvaskeresultater skal opvaskemaskinen bruge blødt (kalkfattigt) vand. Hvis vandet er hårdt, vil der komme hvide belægninger på service og opvaskebeholder. Vand med en hårdhedsgrad på over 4 dh (0,7 mmol/l) skal derfor afkalkes. Dette sker automatisk i det indbyggede afkalkningsanlæg. Afkalkningsanlægget er egnet til vandhårdheder op til 70 dh (12,6 mmol/l). Afkalkningsanlægget har brug for filtersalt. Hvis der anvendes kombiopvaskemiddel, kan man afhængig af vandhårdhed (< 21 dh) undlade at anvende salt (se afsnittet Den daglige drift, Opvaskemiddel). Hvis vandhårdheden konstant ligger under 5 dh (= 0,9 mmol/l), er det ikke nødvendigt at påfylde salt. Indikatoren for påfyldning af filtersalt slukker automatisk. Opvaskemiddel ødelægger afkalkningsanlægget. Fyld aldrig opvaskemiddel (heller ikke flydende) i saltbeholderen. Anvend kun specielt, helst grovkornet filtersalt eller andre rene kogesalte. Andre salttyper kan indeholde vanduopløselige bestanddele, som kan medføre fejl på afkalkningsanlægget. 22

23 Første ibrugtagning Filtersalt påfyldes Vigtigt! Inden der påfyldes salt første gang, skal saltbeholderen fyldes med ca. 2 l vand, så saltet kan blive opløst. Når opvaskemaskinen er taget i brug, vil der altid være tilstrækkeligt vand i beholderen. Tag den nederste kurv ud, og åbn låget på saltbeholderen. Hver gang låget på saltbeholderen åbnes, vil der løbe vand eller saltopløsning ud af beholderen. Åbn derfor kun saltbeholderen, når der skal påfyldes salt. Fyld først beholderen med ca. 2 l vand. Sæt tragten på, og fyld salt i beholderen, indtil den er fuld. Beholderen rummer op til 2 kg, afhængig af filtersalttype. Rens påfyldningsområdet omkring beholderen for saltrester, og skru låget fast på. Start programmet Kort med tilvalget Kort uden service umiddelbart efter hver saltpåfyldning, så salt, der måtte være løbet over, fortyndes og pumpes bort. 23

24 Første ibrugtagning Kontrollampe for påfyldning af filtersalt Påfyld salt efter programslut, når kontrollampen Salt lyser. Risiko for korrosion! Start programmet Kort med tilvalget Kort uden service umiddelbart efter hver saltpåfyldning, så salt, der måtte være løbet over, fortyndes og pumpes bort. Hvis saltkoncentrationen stadig ikke er høj nok, kan kontrollampen for påfyldning af salt stadig lyse et lille stykke tid, efter at der er fyldt salt på. Den slukker, så snart saltkoncentrationen er blevet høj nok. Kontrollampen for påfyldning af salt er frakoblet, hvis opvaskemaskinen er programmeret til en vandhårdhed under 5 dh (= 0,9 mmol/l). Hvis der altid anvendes opvaskemiddel med kombifunktion, og påmindelserne om påfyldning af salt og afspændingsmiddel ikke ønskes vist, kan disse deaktiveres (se afsnittet Ekstrafunktioner, Kontrollamper for påfyldning frakobles). Sørg for at påfylde salt og afspændingsmiddel og aktivere påmindelserne om påfyldning igen, hvis der ikke længere anvendes kombiopvaskemiddel. 24

25 Første ibrugtagning Afspændingsmiddel Afspændingsmiddel er nødvendigt, for at vandet lettere kan løbe af servicet, og servicet bedre kan tørre. Afspændingsmidlet fyldes i beholderen og doseres automatisk i den forudindstillede mængde. Hvis der kun anvendes kombiopvaskemidler, er det ikke nødvendigt at anvende afspændingsmiddel. Afspændingsmiddel påfyldes Anvend kun afspændingsmiddel, der er beregnet til husholdningsopvaskemaskiner. Hvis der fejlagtigt påfyldes opvaskemiddel i stedet for afspændingsmiddel, kan det beskadige beholderen! Alternativt kan der anvendes husholdningseddike med maks. 5% syre eller flydende citronsyre med maks. 10% koncentration. Servicet vil da være mere fugtigt og plettet, end når der anvendes afspændingsmiddel. Tryk åbningstasten på låget til afspændingsmiddelbeholderen i pilens retning. Klappen springer op. Anvend aldrig eddike med højere koncentration (fx 25% eddikesyre). Dette kan beskadige opvaskemaskinen. 25

26 Første ibrugtagning Kontrollampe for påfyldning af afspændingsmiddel Når kontrollampen Afspændingsmiddel begynder at lyse, er der kun afspændingsmiddel nok til, at opvaskemaskinen kan sættes i gang 2-3 gange. Påfyld afspændingsmiddel i rette tid. Påfyld kun afspændingsmiddel, til det kan ses i påfyldningsåbningen. Beholderen rummer ca. 110 ml. Luk klappen omhyggeligt. Der skal lyde et klik, da der ellers kan trænge vand ind i beholderen til afspændingsmidlet, når opvaskemaskinen arbejder. Tør eventuelt spildt afspændingsmiddel på døren op, så det ikke forårsager kraftig skumdannelse i den efterfølgende opvask. Hvis der altid anvendes opvaskemiddel med kombifunktion, og påmindelserne om påfyldning af salt og afspændingsmiddel ikke ønskes vist, kan disse deaktiveres (se afsnittet Ekstrafunktioner, Kontrollamper for påfyldning frakobles). Sørg for at påfylde salt og afspændingsmiddel og aktivere påmindelserne om påfyldning igen, hvis der ikke længere anvendes kombiopvaskemiddel. 26

27 Første ibrugtagning Afspændingsmiddeldosering indstilles For at opnå et optimalt opvaskeresultat kan afspændingsmiddeldoseringen indstilles. Doseringsmængden kan indstilles i trin fra 0-6. Ved levering er den indstillet på trin 3. Denne indstilling anbefales. Den doserede afspændingsmiddelmængde kan være større end den indstillede værdi på grund af den automatiske tilpasning i programmet Automatic (hvis det findes). Hvis der stadig er pletter på glassene: Vælg en højere afspændingsmiddeldosering. Hvis glassene er tågede eller slørede: Vælg en lavere afspændingsmiddeldosering. Sluk opvaskemaskinen ved tryk på tasten, hvis den stadig er tændt. Hold tasten Start inde, og tænd samtidig opvaskemaskinen ved tryk på tasten. Hold tasten Start inde i mindst 4 sekunder, indtil kontrollampen for Start lyser. Hvis den ikke gør det, startes forfra. Tryk 3 gange på tasten. Kontrollampen for blinker i sekvenser a 3 korte blink. Den indstillede værdi vises i tidsdisplayet efter et. I tidsdisplayet vises blinkindstillingen. Afspændingsmiddeldoseringen er indstillet på trin 3 (indstilling ved levering). Vælg det ønskede trin med tasten Start. Ved hvert tryk på tasten springes videre til næste trin. Når den højeste værdi er nået, startes forfra. Indstillingen er straks gemt. Sluk opvaskemaskinen ved tryk på tasten. 27

28 Opvaskemaskinen fyldes Vær opmærksom på følgende Fjern større madrester fra servicet. Det er ikke nødvendigt at skylle af under rindende vand! Vask ikke service med aske, sand, voks, smørefedt eller farve op i opvaskemaskinen. Disse stoffer beskadiger opvaskemaskinen. Servicet kan anbringes overalt i kurvene. Opvaskeresultatet bliver dog bedst, hvis følgende anvisninger følges: Service og bestik må ikke placeres tæt op ad hinanden. Servicet anbringes således, at alle flader bliver overspulet med vand. Kun på den måde bliver det helt rent. Servicet anbringes således, at det står fast. Kopper, glas, gryder o.l. anbringes i kurven med åbningen nedad. Høje, slanke, hule genstande placeres i kurvens midterste område. Dér nås de bedst af vandstrålerne. Genstande med dyb bund stilles om muligt skråt, så vandet kan løbe fra. Spulearmene må ikke blokeres af for høje genstande eller af dele, der stikker gennem kurven. Foretag eventuelt kontrol ved at dreje spulearmene med hånden. Små genstande anbringes i bestikkurven eller bestikbakken (afhængig af model), da de kan falde ned gennem kurvene. Nogle madvarer som fx gulerødder, tomater og ketchup kan indeholde naturlige farvestoffer. Hvis større mængder af disse farvestoffer kommer ind i opvaskemaskinen, kan de misfarve plastservice og opvaskemaskinens plastdele. Plastdelenes stabilitet påvirkes ikke af denne misfarvning. Også opvask af sølvbestik kan give misfarvning af plastdele. 28

29 Opvaskemaskinen fyldes Service, der ikke er egnet til opvaskemaskine: Bestik og service med dele af træ: Træet tørrer ud og bliver grimt. Desuden kan den lim, der er anvendt, ikke tåle opvask i opvaskemaskine, hvorved træskafterne kan løsne sig. Kunstgenstande som antikke, værdifulde vaser eller glas med dekoration: Disse genstande kan ikke tåle opvask i opvaskemaskine. Plastdele af ikke-varmebestandigt materiale: Disse dele kan blive deforme. Kobber-, messing-, tin- og aluminiumsgenstande: Disse kan blive misfarvede eller matte. Glasurdekorationer: Disse kan blive blege, når de har været i opvaskemaskine mange gange. Sarte glas og krystalgenstande: Disse kan blive uklare efter længere tids brug. Bemærk! Sølv, der er pudset med sølvpudsemiddel, kan efter opvask i maskine stadig være lidt fugtigt eller plettet, da vandet ikke løber af som en hinde. Det må da tørres med et viskestykke. Sølv kan misfarves ved kontakt med svovlholdige levnedsmidler. Dertil hører fx æggeblomme, løg, mayonnaise, sennep, bælgfrugter, fisk, fiskelage og marinader. Til aluminiumsgenstande (fx fedtfiltre til emhætter) må der ikke anvendes stærkt ætsende alkaliske opvaskemidler beregnet til brug i industriopvaskemaskiner. Der kan opstå skader på materialerne. I ekstreme tilfælde er der fare for en eksplosionsagtig kemisk reaktion (fx knaldluftreaktion). Tip: Køb service og bestik, der kan tåle maskinopvask. Glasbeskyttelse Glas kan blive slørede efter flere gange opvask. Anvend derfor programmer med lave temperaturer (se afsnittet Programoversigt) eller programmer med GlassCare (afhængig af model) til sarte glas. Risikoen for at glassene bliver slørede, er dermed mindre. Køb glas, der er velegnede til opvask i opvaskemaskine (fx Riedel glas). Anvend opvaskemiddel med særlige glasbeskyttelsesstoffer (fx Miele CareCollection-tabs). Yderligere oplysninger om glasbeskyttelse findes på internetsiden 29

30 Opvaskemaskinen fyldes Overkurv Se også afsnittet "Opvaskemaskinen fyldes - Eksempler på, hvordan opvaskemaskinen fyldes", når opvaskemaskinen skal fyldes. Anvend af sikkerhedsgrunde kun opvaskemaskinen med isat over- og underkurv (undtagen i programmet Uden overkurv, hvis opvaskemaskinen har dette). Klaphylde Når der skal anbringes høje genstande, kan den lille hylde klappes op. Glas kan anbringes på klaphylden, så de læner op ad støttebøjlen. Herved står de bedre fast. Klap klaphylden ned, og stil glassene op ad den. Anbring små, lette og sarte genstande som underkopper, kopper, glas, dessertskåle osv. i overkurven. En lav gryde kan også anbringes i overkurven. Anbring lange genstande som suppeskeer, grydeskeer og lange knive på tværs forrest i overkurven. 30

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG03 M.-Nr. 09 956 000 2 Indhold

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG06 M.-Nr. 09 647 780 2 Indhold

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG06 M.-Nr. 09 647 790 Indhold

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 890 Indhold

Læs mere

Erhvervsopvaskemaskine PG 8080 / PG 8080i

Erhvervsopvaskemaskine PG 8080 / PG 8080i Brugsanvisning Erhvervsopvaskemaskine PG 8080 / PG 8080i Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt da-dk M.-Nr.

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Industriopvaskemaskine G 8050 / G 8051

Industriopvaskemaskine G 8050 / G 8051 Brugsanvisning Industriopvaskemaskine G 8050 / G 8051 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr.

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 10 553 100 Indhold

Læs mere

Industriopvaskemaskine G 8066

Industriopvaskemaskine G 8066 Brugsanvisning Industriopvaskemaskine G 8066 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 06 743

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 10 467 191 2 Indhold

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugsanvisning. Opvaskemaskine. da-dk

Brugsanvisning. Opvaskemaskine. da-dk Brugsanvisning Opvaskemaskine da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt M.-Nr. 09 255 300 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

Brugsanvisning. Opvaskemaskine. da-dk

Brugsanvisning. Opvaskemaskine. da-dk Brugsanvisning Opvaskemaskine da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt M.-Nr. 09 251 650 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING 39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E Sikkerhedsråd - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE 03/05/89 (Elektromagnetisme) og senere ændringer. 1.Fjern emballagen omhyggeligt. 2. Når emballagen er fjernet bør maskinen

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD

OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD 420378 OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD Built as a professional En opvaskemaskine skal holde i mange år Vores opvaskemaskiner er udviklet, så alle de vigtigste komponenter er fremstillet af førsteklasses

Læs mere

Industriopvaskemaskine G 7859

Industriopvaskemaskine G 7859 Brugsanvisning Industriopvaskemaskine G 7859 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 06 911 154 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OMI 60-00 T OMI 60-01 T Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde Læs venligst denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes første gang. Oplysningerne i vejledningen har til formål at

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 900 Indhold

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Sikkerhedshenvisinger

Sikkerhedshenvisinger Indhold Sikkerhedshenvisinger......... 4 Lær maskinen at kende........ 5 Afkalkningsanlægget........... 6 Påfyldning af salt.............. 7 Påfyldning af afspændingsmiddel 8 Service......................

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine PG 8059

Brugsanvisning Opvaskemaskine PG 8059 Brugsanvisning Opvaskemaskine PG 8059 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 802 460 Indhold Henvisninger

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 830 2 Indhold

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 956 090 2 Indhold

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 10 384 130 Indhold

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Din brugermanual BOSCH SHU43A52SK http://da.yourpdfguides.com/dref/3565651

Din brugermanual BOSCH SHU43A52SK http://da.yourpdfguides.com/dref/3565651 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05-W M.-Nr. 10 773 460 Indhold

Læs mere

TOILET GUIDE TIL BORGEREN Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean AP og AquaClean UP.

TOILET GUIDE TIL BORGEREN Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean AP og AquaClean UP. TOILET GUIDE TIL BORGEREN Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean 8000+ AP og AquaClean 8000+ UP. VASK. TØRRING. LUGT UDSUGNING. MULIGHED FOR AUTOMATISK UDSKYL NÅR MAN REJSER SIG FRA TOILET. Der

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

OM 60-00 T OM 60-01 T OM 60-02 T OM 60-00 T RF OM 60-01 T RF OM 60-02 T RF Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes

Læs mere

OMI 458 Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes første gang. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risiko

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Din brugermanual GAGGENAU DI460110 http://da.yourpdfguides.com/dref/3563715

Din brugermanual GAGGENAU DI460110 http://da.yourpdfguides.com/dref/3563715 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1. Programkontrollampe: Når der vælges vaskeprogram, tænder den tilsvarende kontrollampe. 2. Programknap: Vaskeprogrammet vælges ved at trykke på

1. Programkontrollampe: Når der vælges vaskeprogram, tænder den tilsvarende kontrollampe. 2. Programknap: Vaskeprogrammet vælges ved at trykke på ADG 185 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 8 20 24 25 1. Programkontrollampe: Når der vælges vaskeprogram, tænder den tilsvarende

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

OM 45-06. Opvaskemaskine. Brugsvejledning

OM 45-06. Opvaskemaskine. Brugsvejledning OM 45-06 Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning før installation og brug af opvaskemaskinen. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risikoen for

Læs mere

Erhvervsopvaskemaskine PG 8083 SCVi

Erhvervsopvaskemaskine PG 8083 SCVi Brugsanvisning Erhvervsopvaskemaskine PG 8083 SCVi Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt da-dk M.-Nr. 09

Læs mere

STA6539L3 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE: A+++A

STA6539L3 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE: A+++A 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE: A+++A EAN13: 8017709202200 Højde:82 cm 13 kuverter 10 programmer (5 hurtig programmer) Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 45-65, Super Hurtigprogram: Speed

Læs mere

Industriopvaskemaskine G 8072

Industriopvaskemaskine G 8072 Brugsanvisning Industriopvaskemaskine G 8072 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 05 905 893 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

da Indhold Programoversigt... 15

da Indhold Programoversigt... 15 Indhold Sikkerhedshenvisinger......... 4 Lær maskinen at kende........ 5 Afkalkningsanlægget........... 6 Påfyldning af salt.............. 7 Påfyldning af afspændingsmiddel 8 Service......................

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Chef`s Choice Diamant -slibemaskine BRUGSANVISNING Model CC 120 Plus Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Inden ibrugtagning skal brugsvejledningen læses igennem, og de beskrevne

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere