Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etnisk ligestilling i amterne Bilag"

Transkript

1 Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Hele landet Etnisk ligestilling Arbejdstyrke Ledighed Stillingskategorier Uddannelse og erhvervsretning... 21

3 1 Indledning Denne bilagsrapport bygger på en særkørsel fra Danmarks Statistik om etniske minoriteter fra mindre udviklede lande i amterne. Mindre udviklede lande omfatter afrikanske, asiatiske og sydamerikanske lande samt lande i europæiske udkantsområder, herunder Tyrkiet, Cypern, Aserbajdsjan, Usbekistan, Kasakstan, Turkmenistan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Georgien og Armenien. Særkørslen er opdelt på landets 14 amter samt Københavns og Frederiksberg kommuner og er opgjort pr Bilagsrapporten indeholder oplysninger om hele befolkningen og etniske minoriteter på landsplan samt i de 14 amter, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Personer i beskæftigelse er fordelt på amter på basis af deres arbejdssted og ledige på basis af bopæl. Afsnittet om befolkningen og etniske minoriteter på landsplan er udarbejdet på baggrund af oplysninger om: Arbejdsstyrke og beskæftigelse, herunder etniske minoriteters andel af arbejdsstyrken, hele befolkningen og etniske minoriteters beskæftigelse fordelt på sektorer (stat, amt, kommune sociale kasser m.v. og privat) samt andele af henholdsvis etniske mænd og kvinder. Ledighed, herunder gennemsnitlige arbejdsløshedsprocenter for etniske minoriteter, deres procentvise andel af ledige, fordeling på køn og alder, den amtslige ledighed for befolkningen og etniske minoriter samt en sammenligning af forskellen mellem de to udtrykt i procentpoint. Uddannelsesniveau og erhvervsretning for etniske minoriteter samt den øvrige befolkning - ledige såvel som beskæftigede. Stillingsbetegnelser for etniske minoriteter ansat på amtslige arbejdspladser op delt på ti hovedkategorier. Der er samlet følgende oplysninger for hvert enkelt amt: Den gennemsnitlige arbejdsløshed fordelt på køn og alder samt etniske minoriteters andel af ledige. Beskæftigelse fordelt på sektorer (stat, amt, kommune sociale kasser m.v. og privat) for hele befolkningen og etniske minoriteter. Uddannelsesniveau og erhvervsretning for etniske minoriteter samt den øvrige befolkning - ledige såvel som beskæftigede. Stillingsbetegnelser for etniske minoriteter ansat på amtslige arbejdspladser op delt på ti hovedkategorier 3

4 Oplysninger om sniveau og erhvervsretning bygger på to forskellige kilder: Etniske minoriteter med en dansk indgår i Danmarks Statistiks løbende registerbaserede opgørelser om befolkningens, der indsamles via sinstitutionerne. De dækker imidlertid kun erhvervet i Danmark. Kilden til oplysninger om etniske minoriteters medbragte har været en undersøgelse Danmarks Statistik gennemførte i efteråret 1999 og offentliggjorde i september 2000 med titlen Indvandrernes. Som led i undersøgelsen blev der udsendt et spørgskema til godt personer, der var indvandret fra knap 200 forskellige lande, og som på det tidspunkt ikke havde erhvervet en dansk kompetencegivende. Respondenterne fik til opgave selv at placere deres medbragte i forhold til det danske ssystem. Lidt mere end halvdelen returnerede spørgeskemaet - ca De indkomne besvarelser blev derefter regnet for at være repræsentative for alle indvandrere. Det åbner for to typer af fejlkilder: Dels at respondenterne ikke er i stand til korrekt at vurdere deres medbragte i forhold til det danske ssystem, dels at de indkomne besvarelser ikke er repræsentative for den del, der har undladt at besvare spørgeskemaet. Ifølge Henrik Mørkeberg, der har gennemført undersøgelsen for Danmarks Statistik, støtter andre undersøgelser på blandt andet sprogskoler imidlertid spørgeskemaresultaterne. På baggrund af særkørslen kan der opstilles følgende hovedkonklusioner på tværs af amterne: Andelen af ansatte på amtslige arbejdspladser med anden etniske baggrund end dansk er mindre end andelen i arbejdsstyrken eller befolkningen. Se figurer side 7. Det gælder for alle amter. Viborg Amt er det amt som kommer tættest på et mål om, at arbejdspladsen etniske sammensætning skal afspejle sammensætningen af amtets arbejdsstyrke. Bornholm, Vejle og Ringkøbing amter har derimod den relativt laveste andel af etniske minoriteter ansat i forhold til andelen i arbejdsstyrken. Det er alene i hovedstadsområdet, at etniske minoriteter udgør mere end en marginal del af arbejdsstyrken: Se figur øverst side 8. Det er alene er i hovedstadsområdet - Københavns, Roskilde og Frederiksborg amter - og i amter med de to største provinsbyer - Århus og Odense, at etniske minoriteter udgør mere end to pct. af arbejdsstyrken: I Københavns Kommune udgør etniske minoriteter 7,24 pct. af arbejdsstyrken, i Københavns Amt 5,30 pct. og i Frederiksberg Kommune 4,41 pct. I amter, der støder op til København, er andelen af etniske minoriteter i arbejdsstyrken fortsat over gennemsnittet: I Roskilde Amt er andelen 2,45 pct og i Frederiksborg Amt 3,05 pct. I resten af landet udgør etniske minoriteter under to pct. af arbejdsstyrken med undtagelse af Fyns Amt og Århus Amt, hvor andelen ligger lige på den anden side af to pct. Det er med andre ord primært i og omkring de store dansk byer, at etniske minoriteter i større omfang og på kort sigt vil kunne rekrutteres til amtslige arbejdspladser. På længere sigt vil det afhænge af de etniske minoriteters mobilitet og flyttemønstre. Amterne beskæftiger syv pct. af alle på arbejdsmarkedet, men kun fire procent af alle etniske minoriteter på arbejdsmarkedet: Se figurer side 10. Det private arbejdsmarked beskæftiger en relativt større andel af etniske minoriteter end af hele befolkningen: 76 pct. af alle beskæftigede etniske minoriteter er ansat i den privat sektor mod kun 65 pct. af hele den beskæftigede del af befolkningen. Det er kun i Viborg Amt som beskæftiger næsten den samme andel etniske minoriteter som resten af befolkningen: Seks procent af de beskæftigede etniske minoriteter er ansat på Viborg Amts arbejdspladser mod syv procent af hele den beskæftigede del af befolkningen. 4

5 Etniske minoriteter oplever en større ledighed i alle amter end den øvrige befolkning. Se side 13. Den samlede arbejdsløshed blandt etniske minoriteter er på 13 pct. mod godt 4 pct. for hele befolkningen. I Bornholm, Ribe og Sønderjyllands amter er ledigheden blandt etniske minoriteter mere end 12 procentpoint større end hos etnisk danskere. I Frederiksborg og Storstrøms amter er forskellen mindre og under otte procentpoint højere for etniske minoriteter. Se side 18. Det er kun meget få personer med anden etnisk baggrund end dansk, der har en, der kvalificerer til at arbejde som læge, sygeplejerske, sosu-assitent eller pædagog: Se side Etniske minoriteter med en erhvervsfaglig eller videregående inden for områderne "sundhed" og "pædagogik" og som er beskæftigede eller ledig, udgør mindre end tre pct. af alle med disse typer af r. Andelen af etniske minoriteter blandt ledige med disse r er en smule større, men de absolutte antal er yderst beskedne, idet ledigheden blandt personer med disse r er meget lav. Dertil kommer, at tallene ikke fortæller, hvor længe de har opholdt sig i Danmark, om de ønsker permanent opholdstilladelse eller om de taler dansk. Der findes ledige etniske minoriteter i amterne, men mere end halvdelen har ikke nogen kompetencegivende. Gruppen af personer med anden etnisk baggrund vil på den baggrund ikke på kort sigt kunne løse de massive flaskehalse og balanceproblemer på amtslige fagområder, hvor der stilles krav om uddannet personale. Det kræver en sindsats, hvis etniske minoriteter i større omfang skal ind i disse amtslige jobfunktioner. Der er behov for især at uddanne og rekruttere sygeplejersker og pædagoger hvis etniske minoriteter skal afspejle befolkningens fordeling på stillingskategorier i amterne. Se tabel på side 20. Tabellen viser, at etniske minoriteter på amtslige arbejdspladser er lige så godt repræsenteret som befolkningen i kategorierne: Arbejde, der forudsætter færdigheder på højeste niveau inden for pågældende område, som nok overvejende består af læger. Salgs-, service- og omsorgsarbejde, der primært omfatter social og sundhedsassistenter og sygehjælpere. Etniske minoriteter er til gengæld underrepræsenteret i kategorien: Arbejde, der forudsætter færdigheder på mellemniveau, der omfatter sygeplejersker og pædagoger. Endelig er etniske minoriteter overrepræsenteret kategorien: Andet arbejde, der omfatter rengøringasisstenter, køkkenmedhjælpere m.v. I det omfang etniske ligestilling skal gælde de individuelle stillingskategorier og færdighedsniveauer, skal amterne altså især uddanne og rekruttere sygeplejersker og pædagoger. Tabel 2.8 viser, at det til en vis grad er muligt at rekruttere ledige pædagoger med anden etnisk baggrund end dansk. Der er derimod meget få ledige sygeplejersker med anden etnisk baggrund end dansk. 5

6 2 Hele landet 2.1 Etnisk ligestilling Figur 2.1: Etniske minoriteters andel af amternes befolkning og arbejdsstyrke samt andel på amtslige arbejdspladser Procent Århus Viborg Vestsjælland Vejle Sønderjylland Storstrøm Roskilde Ringkøbing Ribe Nordjylland København K. København Fyn Frederiksborg Frederiksberg K. Bornholm Hele landet Andel af befolkning Andel af arbejdsstyrke Andel af beskæftigede på amtslige arbejdspladser (%) 100% Figur 2.2: Etnisk ligestilling i amterne 80% 60% 40% 20% 0% Århus Viborg Vestsjælland Vejle Sønderjylland Storstrøm Roskilde Ringkøbing Ribe Nordjylland Københavns K. København Fyn Frederiksborg Frederiksberg K. Bornholm 6

7 8,0 Figur 2.3: Etniske minoriteters andel af arbejdsstyrken, år ,0 6,0 5,0 Procent 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Bornholm Frederiksberg K. Frederiksborg Fyn København København K. Nordjylland Ringkøbing Ribe Amt Roskilde Storstrøm Sønderjylland Vejle Vestsjælland Viborg Århus Etniske minoriteters andel i arb.styrken % Gennemsnit 2.2 Arbejdstyrke 7

8 Figur 2.4: Beskæftigelse blandt indvandrere 4% 4% 13% 3% 76% Stat Amt Kommune Sociale kasser, offentlige selskaber m.m. Privat Figur 2.5: Beskæftigelse blandt efterkommere 3% 3% 10% 3% 81% Stat Amt Kommune Sociale kasser, offentlige selskaber m.m. Privat 8

9 Figur 2.6: Beskæftigelse blandt etniske minoriteter 4% 4% 13% 3% 76% Stat Amt Kommune Sociale kasser, offentlige selskaber m.m. Privat Figur 2.7: Hele befolkningens beskæftigelse, % 7% 17% 65% 4% Stat Amt Kommune Sociale kasser, offentlige selskaber m.m. Privat 9

10 Tabel 2.1: Arbejdsstyrkens sammensætning, 2000 Arbejdsstyrke (antal) Indvandrere (antal) Efterkommere (antal) Etniske minoriteter (antal) Etniske minoriteters andel i arb.styrken (%) Øvrig befolkning (%) Bornholms Amt ,4 99,6 Frederiksberg Kommune ,4 95,6 Frederiksborg Amt ,0 97,0 Fyns Amt ,0 98,0 Københavns amt ,3 94,7 Københavns Kommune ,2 92,8 Nordjyllands Amt ,2 98,8 Ribe Amt ,4 98,6 Ringkøbing Amt ,5 98,5 Roskilde Amt ,4 97,6 Storstrøms Amt ,1 98,9 Sønderjyllands Amt ,2 98,8 Vejle Amt ,8 98,2 Vestsjællands Amt ,9 98,1 Viborg Amt ,9 99,1 Århus Amt ,3 97,7 Hele Landet ,8 97,2 10

11 Tabel 2.2 Beskæftigede pr. 1. januar 2000 Indvandrere Efterkommere Etniske minoriteter Hele befolkningen Hele landet Antal beskæftigede i alt Beskæftigede i amtet % af gruppe 4,4 2,8 4,2 7,0 Bornholms amt Antal beskæftigede i alt Beskæftigede i amtet % af gruppe 3,4 0,0 3,2 8,2 Frederiksberg kommune Antal beskæftigede i alt Beskæftigede i amtet % af gruppe 4,2 1,4 3,7 6,0 Frederiksborg amt Antal beskæftigede i alt Beskæftigede i amtet % af gruppe 4,1 2,7 3,9 7,4 Fyns amt Antal beskæftigede i alt Beskæftigede i amtet % af gruppe 4,5 1,9 4,2 7,9 Københavns amt Antal beskæftigede i alt Beskæftigede i amtet % af gruppe 5,0 3,3 4,8 6,6 Københanvs kommune Antal beskæftigede i alt Beskæftigede i amtet % af gruppe 4,1 3,0 3,9 5,0 Nordjyllands amt Antal beskæftigede i alt Beskæftigede i amtet % af gruppe 5,2 2,2 5,2 7,0 Ribe amt Antal beskæftigede i alt Beskæftigede i amtet % af gruppe 4,7 1,4 4,5 5,9 Ringkøbing amt Antal beskæftigede i alt Beskæftigede i amtet % af gruppe 3,0 0,0 2,9 6,0 Roskilde amt Antal beskæftigede i alt Beskæftigede i amtet % af gruppe 2,9 4,4 3,1 8,0 Storstrøms amt Antal beskæftigede i alt Beskæftigede i amtet % af gruppe 6,5 5,0 6,4 10,0 Sønderjyllands amt Antal beskæftigede 1188,0 66,0 1254, ,0 Beskæftigede i amtet 52,0 1,0 53,0 7709,0 % af gruppe 4,4 1,5 4,2 6,2 Vejle amt Antal beskæftigede i alt Beskæftigede i amtet % af gruppe 2,9 1,1 2,8 6,6 Vestsjællands amt Antal beskæftigede i alt Beskæftigede i amtet % af gruppe 4,8 3,3 4,7 9,0 Viborg amt Antal beskæftigede i alt Beskæftigede i amtet % af gruppe 6,1 5,6 6,1 7,3 Aarhus amt Antal beskæftigede i alt Beskæftigede i amtet % af gruppe 4,5 1,5 4,3 7,8 11

12 Tabel 2.3: Etniske minoriteters andel af arbejdsstyrken, 2000 Amt: Etniske minoriteter Procent af arb.styrke Bornholms Amt Total 0,4% Mænd 0,4% Kvinder 0,4% Frederiksberg Kommune Total 4,4% Mænd 5,0% Kvinder 3,8% Frederiksborg Amt Total 3,0% Mænd 3,2% Kvinder 2,9% Fyns Amt Total 2,0% Mænd 2,3% Kvinder 1,7% Københavns Amt Total 5,3% Mænd 6,0% Kvinder 4,6% Københavns Kommune Total 7,2% Mænd 8,7% Kvinder 5,7% Nordjyllands Amt Total 1,2% Mænd 1,3% Kvinder 1,1% Ribe Amt Total 1,4% Mænd 1,5% Kvinder 1,4% Ringkøbing Amt Total 1,5% Mænd 1,6% Kvinder 1,3% Roskilde Amt Total 2,4% Mænd 2,6% Kvinder 2,3% Storstrøms Amt Total 1,1% Mænd 1,2% Kvinder 1,1% Sønderjyllands Amt Total 1,2% Mænd 1,2% Kvinder 1,1% Vejle Amt Total 1,8% Mænd 1,9% Kvinder 1,6% Vestsjællands Amt Total 1,9% Mænd 2,1% Kvinder 1,6% Viborg Amt Total 0,9% Mænd 0,9% Kvinder 0,8% Århus Amt Total 2,3% Mænd 2,7% Kvinder 1,9% Total 2,8 % 12

13 Tabel 2.4: Beskæftigelse pr. 1. januar 2000, mænd og kvinder Amt Etniske minoriteter Den øvrige befolkning Samlet antal % antal % antal % Hele landet Total , , Mænd , , Kvinder , , Bornholms Amt Total 62 0, , Mænd 28 0, , Kvinder 34 0, , Frederiksberg Kommune Total , , Mænd , , Kvinder 937 4, , Frederiksborg Amt Total , , Mænd , , Kvinder , , Fyns Amt Total , , Mænd , , Kvinder , , Københavns Amt Total , , Mænd , , Kvinder , , Københavns Kommune Total , , Mænd , , Kvinder , , Nordjyllands Amt Total , , Mænd , , Kvinder , , Ribe Amt Total , , Mænd 816 1, , Kvinder 534 0, , Ringkøbing Amt Total , , Mænd , , Kvinder 703 1, , Roskilde Amt Total , , Mænd , , Kvinder , , Storstrøms Amt Total , , Mænd 729 1, , Kvinder 502 0, , Sønderjyllands Amt Total , , Mænd 728 1, , Kvinder 526 0, , Vejle Amt Total , , Mænd , , Kvinder , , Vestsjællands Amt Total , , Mænd , , Kvinder 823 1, , Viborg Amt Total 973 0, , Mænd 554 0, , Kvinder 419 0, , Århus Amt Total , , Mænd , , Kvinder , ,

14 2.3 Ledighed Figur 2.8: Den gennemsnitlige ledighed i hele landet 2000 Procent ,94 Etniske minoriteter 4,41 Hele befolkningen Figur 2.9: Etniske minoriteters andel af ledige i hele landet, ,2 91,8 Etniske minoriteter Hele befolkningen 14

15 Procent Figur 2.10: Etniske minoriteters ledighed fordelt på alder og køn i hele landet, ,4 8,2 8,3 8 7,3 7,3 7,3 7 6,1 6,4 6,2 6, ,5 4,0 4,3 4 2,8 3 1, år 25-29år 30-49år 50-59år 60-66år Mænd Kvinder Alle Alder 15

16 Tabel 2.5: Gennemsnitlig ledighed, 2000 Amt: Etniske minoriteter Hele befolkningen Arb.styrke Ledige % Arb.styrke Ledige % Hele Landet Total , ,4 Mænd , ,8 Kvinder , ,1 Bornholms Amt Total , ,3 Mænd , ,0 Kvinder , ,7 Frederiksberg Kommune Total , ,4 Mænd , ,3 Kvinder , ,5 Frederiksborg Amt Total , ,1 Mænd , ,8 Kvinder , ,5 Fyns Amt Total , ,4 Mænd , ,7 Kvinder , ,2 Københavns Amt Total , ,6 Mænd , ,4 Kvinder , ,7 Københavns Kommune Total , ,0 Mænd , ,1 Kvinder , ,8 Nordjyllands Amt Total , ,0 Mænd , ,2 Kvinder , ,9 Ribe Amt Total , ,9 Mænd , ,9 Kvinder , ,0 Ringkøbing Amt Total , ,4 Mænd , ,3 Kvinder , ,8 Roskilde Amt Total , ,2 Mænd , ,7 Kvinder , ,7 Storstrøms Amt Total , ,4 Mænd , ,8 Kvinder , ,3 Sønderjyllands Amt Total , ,3 Mænd , ,2 Kvinder , ,6 Vejle Amt Total , ,8 Mænd , ,9 Kvinder , ,9 Vestsjællands Amt Total , ,6 Mænd , ,7 Kvinder , ,6 Viborg Amt Total , ,8 Mænd , ,9 Kvinder , ,9 Århus Amt Total , ,1 Mænd , ,6 Kvinder , ,8 16

17 Figur 2.11: Gennemsnitlig ledighed, 2000 Bornholm 7,2 24,7 Frederiksberg 4 13,4 Frederiksborg 2,9 9,6 Fyn 5,2 15,6 København 4,4 12,5 Københavns Amt 3,1 12 Nordjylland 5,8 14,6 Amt Ribe Ringkøbing 3,7 3,3 11,3 16,6 Roskilde 3 11,6 Storstrøms 5,4 13 Sønderjylland 4,1 16,2 Vejle 3,7 12,8 Vestsjælland 4,4 15,0 Viborg 3,7 13,1 Århus 4,9 15, Procent Etniske minoriteter Den øvrige befolkning 17

18 Figur 2.12: Forskel i ledighed mellem etniske minoriteter og befolkningen i øvrigt, 2000 Bornholm 17,5 Frederiksberg 9,4 Frederiksborg 6,7 Fyn 10,4 København 8,1 Københavns Amt Nordjylland 8,9 8,8 Amt Ribe Ringkøbing 8,0 12,9 Roskilde 8,6 Storstrøms 7,6 Sønderjylland 12,1 Vejle 9,1 Vestsjælland 10,6 Viborg 9,4 Århus 10, Procent Forskel i ledighedsprocentpoint mellem etniske minoriteter og den øvrige befolkning 18

19 2.4 Stillingskategorier Tabel 2.6: Stillingskategori pr. 1. januar 2000 I alt beskæftigede Etniske minoriteter Antal % af alle beskæftigede Etniske minoriteter I alt beskæftigede Antal % af alle beskæftigede Ledelse på øverste plan i virksomheder, 3 0, ,0 organisationer og den offentlige sektor Arbejde, der forudsætter færdigheder på højeste , ,6 niveau inden for pågældende område Heraf læger, jordmødre, afdelingssygeplejersker , ,2 Arbejde, der forudsætter færdigheder på , ,7 mellemniveau Heraf sygeplejersker og hospitalslaboranter , ,2 Heraf pædagoger 132 4, ,9 Kontorarbejde 120 4, ,0 Salgs-, service- og omsorgsarbejde , ,4 Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, 3 0, ,2 jagt og fiskeri, der forudsætter færdigheder på grundniveau Håndværkspræget arbejde 26 0, ,4 Proces- og maskinoperatørarbejde samt 10 0, ,4 transport- og anlægsarbejde Andet arbejde , ,8 Militært arbejde 0 0,0 60 0,0 Uoplyst 138 4, ,5 I alt beskæftigede i hele landet , ,0 19

20

21 2.5 Uddannelse og erhvervsretning Tabel 2.7: Beskæftigede inden for erhvervsretning og sniveau Uddannelsesniveau Grundskole Forbered. Almengym. Erhv.gym. Etniske minoriteter - samlet Erhv.faglig Kort videreg. Mellemlang videreg. Bachelor Lang videreg. Erhvervsretning Pædagogik Øvrige Generelle pædagogiske r Socialpædagogiske r børn/unge Socialpædagogiske r Særforsorg Almene lærerr Kunstneriske pædagogiske r Sundhed Øvrige Generelle sundhedsr Fysiurgiske r Sundhedstekniske r Sundhedskemiske r Farmakologiske r Odontologiske r Formidling og erhvervssprog Humanistisk og teologisk Kunstnerisk Naturvidenskab Handel og Kontor Samfundsvidenskabelig Bygge og anlæg Jern og metal Grafisk Teknik og industri i øvrigt Service Levnedsmiddel og husholdning Jordbrug, fiskeri / jordbrugsvidenskabelig Transport mv Sikkerhed/Forsvar og politi Grundskole og uoplyste Total Uoplyst

22 Tabel 2.8: Ledige inden for erhvervsretning og sniveau Uddannelsesniveau Grundskole Forbered. Almengym. Erhv.gym. Etniske minoriteter - samlet Erhv.faglig Kort videreg. Mellemlang videreg. Bachelor Lang videreg. Erhvervsretning Pædagogik Øvrige Generelle pædagogiske r Socialpædagogiske r børn/unge Socialpædagogiske r Særforsorg Almene lærerr Kunstneriske pædagogiske r Sundhed Øvrige Generelle sundhedsr Fysiurgiske r Sundhedstekniske r Sundhedskemiske r Farmakologiske r Odontologiske r Formidling og erhvervssprog Humanistisk og teologisk Kunstnerisk Naturvidenskab Handel og Kontor Samfundsvidenskabelig Bygge og anlæg Jern og metal Grafisk Teknik og industri i øvrigt Service Levnedsmiddel og husholdning Jordbrug, fiskeri / jordbrugsvidenskabelig Transport mv Sikkerhed/Forsvar og politi Grundskole og uoplyste Total Uoplyst 22

23 Tabel 2.9 Beskæftigede inden for erhvervsretning og sniveau Uddannelsesniveau Grundskole Forbered. Almengym. Erhv.gym. Hele befolkningen Erhv.faglig Kort videreg. Mellemlang videreg. Bachelor Lang videreg. Erhvervsretning Pædagogik Øvrige Generelle pædagogiske r Socialpædagogiske r børn/unge Socialpædagogiske r Særforsorg Almene lærerr Kunstneriske pædagogiske r Sundhed Øvrige Generelle sundhedsr Fysiurgiske r Sundhedstekniske r Sundhedskemiske r Farmakologiske r Odontologiske r Formidling og erhvervssprog Humanistisk og teologisk Kunstnerisk Naturvidenskab Handel og Kontor Samfundsvidenskabelig Bygge og anlæg Jern og metal Grafisk Teknik og industri i øvrigt Service Levnedsmiddel og husholdning Jordbrug, fiskeri / jordbrugsvidenskabelig Transport mv Sikkerhed/Forsvar og politi Grundskole og uoplyste Total Uoplyst 23

24 Tabel 2.10: Ledige inden for erhvervsretning og sniveau Uddannelsesniveau Grundskole Forbered. Almengym. Erhv.gym. Hele befolkningen Erhv.faglig Kort videreg. Mellemlang videreg. Bachelor Lang videreg. Erhvervsretning Pædagogik Øvrige Generelle pædagogiske r Socialpædagogiske r børn/unge Socialpædagogiske r Særforsorg Almene lærerr Kunstneriske pædagogiske r Sundhed Øvrige Generelle sundhedsr Fysiurgiske r Sundhedstekniske r Sundhedskemiske r Farmakologiske r Odontologiske r Formidling og erhvervssprog Humanistisk og teologisk Kunstnerisk Naturvidenskab Handel og Kontor Samfundsvidenskabelig Bygge og anlæg Jern og metal Grafisk Teknik og industri i øvrigt Service Levnedsmiddel og husholdning Jordbrug, fiskeri / jordbrugsvidenskabelig Transport mv Sikkerhed/Forsvar og politi Grundskole og uoplyste Total Uoplyst 24

25

26 26

27 27

28 28

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2004 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra s Statistiske Kontor Nr. 1.15 Dec. 2000 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 20 og 66 år

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang fra kursus Lars Klewe Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Maj Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har

Læs mere

Etnicitet, uddannelse og beskæftigelse

Etnicitet, uddannelse og beskæftigelse Resumé Vejene gennem uddannelsessystemet kan være mange og forskelligartede. Forskellige befolkningsgrupper er karakteriseret ved at have forskellige veje. Dette notat belyser en række parametre på uddannelsesvejen,

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977 2017 Nøgletal fra medlemsregisteret 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Antal praktiserende læger...4 Alder og køn...4

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Arbejdsmarked og løn

Arbejdsmarked og løn Arbejdsmarked og løn 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked og løn Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige. 1981-2002 100 90 80 70 60 Procent 80 85 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2004 1. januar 2004 pendlede 45.587 personer til Århus Kommune, mens 23.706 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET Undersøgelse vedrørende perioden 1.1.2016 til 31.12.2019. 1. Indledning I år 2000 gennemførte Justitsministeriets Forskningskontor

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2003

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr..7 Aug. 3 ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE,. KVARTAL 3 Fortsat stigning i ledigheden i forhold til sidste år. Der var i juni 3 en stigning i antallet

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde August 2006 Indhold Særtræk, styrker og svagheder Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Særlige kendetegn

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse små og mellemstore virksomheder tager et særligt socialt ansvar

Den Sociale Kapitalfond Analyse små og mellemstore virksomheder tager et særligt socialt ansvar Den Sociale Kapitalfond Analyse 1.800 små og mellemstore virksomheder tager et særligt socialt ansvar Maj 2018 Af Kristian Thor Jakobsen og Julie Birkedal Haumand Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2006 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2005 1. januar 2005 pendlede 45.926 personer til Århus Kommune, mens 24.993 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Fleksjobbernes arbejdsmarked

Fleksjobbernes arbejdsmarked Fleksjobbernes arbejdsmarked Deskriptiv analyse Kvantitativ analyse af fleksjobbernes arbejdsmarked belyst ved sektorer, brancher, arbejdsfunktioner og virksomhedernes størrelse. 2. februar 2017 Viden

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg August 2006 Særlige kendetegn Efterspørgslen efter arbejdskraft: Jobcenterområde Esbjerg er det største af de fire jobcentre i det nuværende Ribe

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET Undersøgelse vedrørende perioden 1.1.2012 til 31.12.2015. 1. Indledning I 2000 gennemførte Justitsministeriets Forskningskontor

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Person- statistik 2000

Person- statistik 2000 Personstatistik 2000 80 Tabel 22. Beløbsart Primærindkomst Gennemsnitlig personindkomst fordelt på beløbsarter og antal personer med de enkelte beløbsarter. 2000 Average personal income, by type of income

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Maj 218 1. Indledning og sammenfatning I efteråret 216 viste en opfølgning på reformen af sygedagpenge fra 214, at udgifterne til sygedagpenge var højere

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Der er i dag ca. 237.000 personer i Danmark, som lever på førtidspension. Ud af disse er ca. 200.000 over 40 år. Sætter man dette tal i forhold til antallet

Læs mere

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2001 Arbejdsmarked 127

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2001 Arbejdsmarked 127 Arbejdsmarked 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige 1981-2000 Procent 100 Flere kvinder på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsstatistikken bygger på de grundbegreber,

Læs mere

Kortlægning af ingeniørlederne

Kortlægning af ingeniørlederne Kortlægning af ingeniørlederne Januar 2018 Opsummering Boks 1 Konklusioner En højere andel af ingeniører arbejder som ledere end den samlede population af tilsvarende højtuddannede. Forskellen er markant

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

Arbejdsmarked og løn

Arbejdsmarked og løn Arbejdsmarked og løn 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked og løn Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige. 1981-2002 100 90 80 70 60 Procent 8 0 8 5 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 KONSERVATORIET FOR MUSIK OG FORMIDLING BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 Januar 2005 Vestjysk Musikkonservatorium Kirkegade 61 6700 Esbjerg www.vmk.dk info@vmk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 2 2. Konservatoriets

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT Termer KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 3, EFTERÅR 2005 THOMAS RENÉ SIDOR, 100183-1247 ME@MCBYTE.DK SÅ Statistisk

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen

De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen I dette notat foretages en detaljeret kortlægning af de lediges uddannelsesniveau og udviklingen i løbet af krisen. På det overordnede niveau

Læs mere

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet er blevet mere vanskelig det seneste år. Hver syvende, der færdiggjorde en erhvervskompetencegivende uddannelse

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2006

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2006 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Strukturkommissionen. Totalrapport. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version

Strukturkommissionen. Totalrapport. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version Strukturkommissionen Totalrapport 1 Er du Kvinde 639 72% Mand 245 28% Total 884 100% Base 884 2 Hvilken faglig organisation er du medlem af? Dansk Socialrådgiverforening 73 8% Dansk Sygeplejeråd 205 23%

Læs mere

Befolkning og folkekirke Hover Sogn

Befolkning og folkekirke Hover Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 233 189 422 223 182 405 05-09 år

Læs mere

Befolkning og folkekirke X-strup Sogn

Befolkning og folkekirke X-strup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 370 368 738 317 325 642 05-09 år

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Befolkning og folkekirke Vor Frue Sogn

Befolkning og folkekirke Vor Frue Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 152 141 293 137 127 264 05-09 år

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

Ligestillingssekretariatet. 3F-medlemmer. herkomst og køn

Ligestillingssekretariatet. 3F-medlemmer. herkomst og køn Ligestillingssekretariatet 3F-medlemmer herkomst og køn Forord 3F s vigtigste faglige-politiske grundlag er respekt for medlemmernes mangfoldighed. Hvad betyder det i praksis? I første omgang er det vigtigt

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

0"-$+1$"-+2,3"4 5)#$+*46+',57889+$ :141-'1-';,57+17"!"#$%&'()'*$&$+,-,.//. <"=,>=,,./=,84"1',.//?

0-$+1$-+2,34 5)#$+*46+',57889+$ :141-'1-';,57+17!#$%&'()'*$&$+,-,.//. <=,>=,,./=,841',.//? "-$+1$"-+2,3"4 5)#$+*46+',57889+$ :141-'1-';,57+17"!"#$%&'()'*$&$+,-,.//.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark Procent 2 18,00 16,00 14,00 1 1 8,00 6,00 4,00 Procentvis fordeling af alle kvinder med provokeret abort (PA) eller med mindst et barn (F) ved alder for indgreb eller fødsel 1990-2001 København K og Danmark

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene

5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene Beskæftigelsen i IT-erhvervene 67 5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene 5.1 Indledning IT-erhvervenes voksende økonomiske betydning medfører også en stigende beskæftigelse inden for erhvervene, især inden

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 9 Januar 1. Kvartal 2009 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 9 Januar 1. Kvartal 2009 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 9 Januar 1. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Det seneste kvartal er ledigheden for kontorlokaler fortsat steget. Således er ledigheden på

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Overuddannelse blandt akademikere

Overuddannelse blandt akademikere A NALYSE Overuddannelse blandt akademikere - Fagområder og geografiske områder set i sammenhæng Af Jan Christensen Akademikeres match med jobmarkedet belyses ved at sammenligne det kompetenceniveau, som

Læs mere

Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016

Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016 Juni 2017 Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016 Indhold Beskæftigelsen i den private sektor...2 Beskæftigelsen i den private sektor fordelt på uddannelsesniveau....4 Beskæftigelsen

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127 Arbejdsmarked 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige 1981-2001 Procent 100 90 80 70 60 80 85 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsstatistikken

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.05 Maj 2002 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune for den samlede gruppe af 3. lande

Læs mere